06.10.2021 Views

DIGITAL brosjyre Safepath Beredskap 2021

Her finner dere informasjon om Safepath tjenester. Vår jobb er å gjøre livet enklere og tryggere for sjøfolk. Derfor har vi utviklet en total Beredskapspakke for deg som er reder eller eier av et fartøy. Safepath er din profesjonelle beredskapsorganisasjon. Vi er koblingen mellom fartøy, rederi og redningsetater. Vi følger ditt fartøy, har statusoversikt og opplysninger som med et tastetrykk kan deles med redningsetatene og rederikontoret ved hendelser. Gjerne kontakt oss for mer informasjon og/eller pris på tjenestene våres.

Her finner dere informasjon om Safepath tjenester.
Vår jobb er å gjøre livet enklere og tryggere for sjøfolk. Derfor har vi utviklet en total Beredskapspakke for deg som er reder eller eier av et fartøy. Safepath er din profesjonelle beredskapsorganisasjon. Vi er koblingen mellom fartøy, rederi og redningsetater. Vi følger ditt fartøy, har statusoversikt og opplysninger som med et tastetrykk kan deles med redningsetatene og rederikontoret ved hendelser.
Gjerne kontakt oss for mer informasjon og/eller pris på tjenestene våres.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAFEPATH® BEREDSKAP

- Din trygghet på havet


«Det viktigste for Safepath er å bidra til god beredskap slik at ulykken ikke skjer.

Om det likevel skjer har Safepath etablerte metoder for å bistå de involverte

parter med rask respons, viktig informasjon og støtte».

Terje Rødahl - Safepath


SAFEPATH BEREDSKAP GJØR EN RISIKOFYLT HVERDAG TRYGGERE

Vår jobb er å gjøre arbeidshverdagen enklere og tryggere for aktører i oppdrettsbransjen.

Derfor har vi utviklet en total beredskapspakke som gir deg tilgang til et profesjonelt

beredskapsteam døgnet rundt. Vi er alltid på vakt, også de 7000 timene i året hvor du har fri.

Safepath bygger trygge prosedyrer og opplæringsmanualer tilpasset din drift, vi trener din

organisasjon på land og på sjøen, og er den profesjonelle koblingen mellom fartøy,

landorganisasjon og redningsetater ved ulykker. Vi kan følge ditt fartøy og mannskap, har

statusoversikt og opplysninger som med et tastetrykk kan deles med redningsetatene og

landorganisasjon ved hendelser.

SAFEPATH® BEREDSKAP

• BEREDSKAP 24/7

• OPERASJONSKOORDINATOR

• SEALOG - DIGITALT SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM

DIGITALT BIBLIOTEK FOR FARTØYSRUTINER

• SIKKERHETSDIGITALISERING

• ØVELSE/TRENING


SAFEPATH® BEREDSKAP

Din profesjonelle beredskapsorganisasjon

BEREDSKAP 24/7

SUPPORT FRA BEREDSKAPSENTRALEN

SAFEPATH CONTROL

Bemannet beredskapsvakttelefon 24/7

Muliggjør kontinuerlig overvåking av lokasjon og oppdatert

informasjon om fartøyet ditt

Myndighetskontakt og bistand i nød- og krisesituasjoner

Støtte til fartøy og rederi under hendelser eller ved fare.

OPERASJONSKOORDINATOR

UMIDDELBAR OVERSIKT I EN

NØDSITUASJON

Mottak av varsel om hendelse

Videre varsling i tråd med fartøyets varslingsplan

Oversending av relevant fartøysstatus til redningsetater og rederi

Bygging og oversendelse av ressursbilde til redningsetater

SEALOG - DIGITALT

SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM

FORENKLER HVERDAGEN OMBORD

Meget brukervennlig styringssystem for alle fartøysklasser

Systemet er tilkoblet 24/7 bemannet beredskapssentral

Elektronisk loggføring som er enkel å gjennomføre

Prosedyreverk, risikovurderinger og opplæringsdokumenter i systemet

Systemoppsett tilpasses hvert fartøy

DIGITALT BIBLIOTEK FOR

FARTØYSRUTINER

FARTØYSTILPASSEDE MANUALER

OG PROSEDYRER

Fartøysbibliotek for prosedyrer, sjeklister,

risikovurderinger og familaisering

Integrert i sikkerhetsstyringssystemet Sealog

Intuitivt og lett forståelig

SIKKERHETSDIGITALISERING

UNIK OVERSIKT OVER DITT FARTØY

Opplæringshåndbok som en interaktiv PDF med digitale tegninger

av ditt fartøy

Havariplan

Oppsett for sikkerhetsrunde

ØVELSE/TRENING

PRAKTISKE ØVELSER

OM BORD SOM FORBEREDER BESETNINGEN

OG REDERI PÅ EN REELL NØDSITUASJON

Mann-over-bord

Kritisk førstehjelp

Brann, havari og evakuering

Rederiøvelse


«Det gir trygghet å vite at Safepath er på vakt døgnet rundt, alle dager i året.

Ingenting er viktigere enn rask respons og koordinering når det skjer noe alvorlig

på havet».

Sverre Taknes - CEO Aquaship AS


SAFEPATH® BEREDSKAP

- Din trygghet på havet

Send oss en melding eller

ring 400 00 176

for en uforpliktende prat

Adresse:

Dalegata 71, 6516 Kristiansund

+47 400 00 176

post@safepath.no

www.safepath.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!