10.11.2021 Views

Til naboer og nasjoner av Jeannie Marie

Å følge Jesus til verdens ende Jesus sa det krystallklart: «Gå og gjør alle folkeslag til disipler.» Men hvordan gjør vi det midt i en travel hverdag?

Å følge Jesus til verdens ende

Jesus sa det krystallklart: «Gå og gjør alle folkeslag til disipler.» Men hvordan gjør vi det midt i en travel hverdag?

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

«Hvis det er noe vi angrer på at vi ikke fokuserte enda mer<br />

på i vår tjeneste gjennom femten år i en muslimsk majoritetskultur,<br />

så er det lydighet: «Hva skal til for å handle med<br />

lydighet som respons på Guds ord?» Denne boken er et oppkomme<br />

<strong>av</strong> praktiske, jordnære oppmuntringer til å ta Gud på<br />

ordet i forhold til hans befaling om å gjøre alle mennesker til<br />

disipler. <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong>, som ifølge henne selv er «en naturlig<br />

mobilisator», sier at hun skrev denne boken «for å få den<br />

vestlige kirken involvert på en oppmerksom, hensiktsmessig<br />

<strong>og</strong> fruktbar måte, for hun vil at alle unådde folkegrupper<br />

skal få anledning til <strong>Til</strong> å bli <strong>naboer</strong> kjent <strong>og</strong> med <strong>nasjoner</strong> Jesus <strong>og</strong> begynne å følge<br />

ham. Denne boken fortjener å bli lest <strong>av</strong> et bredt lag <strong>av</strong> norske<br />

kristne! Det er vårt håp <strong>og</strong> vår bønn at alle norske menigheter<br />

skal bli kjent med bokens innhold <strong>og</strong> begynne å praktisere<br />

Jesu kall om å gå til alle verdens <strong>nasjoner</strong>, blant våre <strong>naboer</strong><br />

<strong>og</strong> like til jordens ende.»<br />

Jenny <strong>og</strong> Jon Petter Feidal,<br />

lederpar for Frontiers Norden<br />

«Vi har en lengsel om å elske alle <strong>nasjoner</strong> til Jesus. Jennie<br />

<strong>Marie</strong> har gitt oss en bok som hjelper oss til å se hvordan vi<br />

kan hjelpe stadig flere til å finne veien hjem til PappaGud.<br />

Det er sjeldent å komme over ei så praktisk bok som hjelper<br />

kirkene i Norge å komme over dørstokkmila slik at Jesus blir<br />

kjent både lokalt, nasjonalt <strong>og</strong> globalt.»<br />

Terje Høyland,<br />

Internasjonal leder i IMI-kirken, redaktør <strong>av</strong> imisjon.no,<br />

prest <strong>og</strong> evangelist <strong>og</strong> en som selv har blitt elsket til Jesus


«Det er sjelden vare å finne en misjonshåndbok som er så<br />

spekket med livserfaring, kulturell <strong>og</strong> åndelig innsikt som<br />

denne. Her er det ikke bare informasjon, men svært mye til<br />

inspirasjon. Noe jeg <strong>og</strong>så tror vil føre til at mange lesere på en<br />

ny måte vil bli involvert i det store oppdraget Jesus har kalt<br />

oss til. Med sine mange praktiske råd <strong>og</strong> oppg<strong>av</strong>er, er dette en<br />

bok som bør leses <strong>og</strong> studeres <strong>av</strong> så mange kristne som mulig<br />

– gjerne i et husfelleskap eller en vennegruppe.»<br />

Roar Haldorsen Strat,<br />

Tidligere daglig leder for OM Norge,<br />

Bibelleseringen <strong>og</strong> Frontiers Norge<br />

«En forfriskende, praktisk <strong>og</strong> livsnær bok som du ikke klarer<br />

å legge fra deg! En ressurs for alle som er opptatt <strong>av</strong> å bringe<br />

evangeliet videre – fra egen stuedør til jordens ender! Hvordan<br />

kan jeg – en disippel – respondere på Jesu befaling om ‘å gjøre<br />

disipler?’ Denne boka gir deg hjelp til å finne svaret på det.<br />

Misjon er ikke en sak for spesielt interesserte, men angår oss<br />

alle, enten vi sender eller selv blir sendt. Sammen krysser vi<br />

grenser med evangeliet. Vi krysser grenser fordi alle, ja, absolutt<br />

alle, har rett på å få høre budskapet om verdens frelser!»<br />

Hans Aage Gr<strong>av</strong>aas,<br />

leder <strong>av</strong> Norsk Råd for Misjon<br />

<strong>og</strong> Evangelisering (NORME)<br />

«I <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong> deler <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong> et helt liv <strong>av</strong><br />

uvurdelige erfaringer med oss. Boka hennes er en skattkiste<br />

<strong>av</strong> innsikt <strong>og</strong> praktiske ressurser for å hjelpe oss med å nå ut<br />

til nasjonene i vår egen bakgård <strong>og</strong> like til jordens ender!»<br />

D<strong>av</strong>id Garrison,<br />

leder for Global Gates <strong>og</strong> forfatter <strong>av</strong> bøkene<br />

Church Planting Movements <strong>og</strong> A Wind in the House of Islam


«Jeg har jobbet i nesten femti år med å rekruttere <strong>og</strong> veilede<br />

mennesker fra mange ulike <strong>nasjoner</strong> som ønsker å bosette seg<br />

blant muslimske folkeslag som ikke har vært klar over hva<br />

som skjedde i julen <strong>og</strong> påsken.<br />

Det gjør jeg fremdeles, men det virker som kallet til å<br />

‘komme <strong>og</strong> dø’ som ga mening til de første kristne i Romerriket,<br />

<strong>og</strong> de første vestlige som reiste til Afrika sør for Sahara,<br />

Kina <strong>og</strong> Midtøsten, ikke holder for denne generasjonen. De<br />

trenger en ny forståelse <strong>av</strong> hvordan de kan være godt forberedt<br />

når de reiser ut.<br />

<strong>Jeannie</strong>s bok ... er ekte vare ... få den i hendene på de unge!»<br />

Dr. Greg Livingstone,<br />

grunnleggeren <strong>av</strong> Frontiers<br />

«Denne boka er veldig inspirerende <strong>og</strong> lettlest, <strong>og</strong> den inneholder<br />

dype, livsforvandlende prinsipper. De mange eksemplene<br />

hjelper leseren med å forstå de sentrale poengene i hvert<br />

kapittel, <strong>og</strong> de utfordrer leseren til å engasjere seg i tverrkulturelt<br />

arbeid på en eller annen måte <strong>og</strong> viser hvordan det kan<br />

gjøres i praksis. Jeg ber om at Herren vil bruke denne boka<br />

til å kalle på mange arbeidere som vil gå til verdens uberørte<br />

<strong>og</strong> unådde folkeslag. Hvis jeg ikke hadde viet livet mitt til å<br />

tjene Herren blant verdens minst nådde folkeslag for nesten<br />

30 år siden, ville jeg gjort det nå, etter å ha lest <strong>Jeannie</strong>s bok.»<br />

Daniel Waheli,<br />

feltarbeider som er engasjert i flere<br />

menighetsplantingsbevegelser i Afrika <strong>og</strong> forfatter<br />

<strong>av</strong> boka Lessons Learned in the Lion’s Den


<strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong><br />

– Å følge Jesus til verdens ende<br />

Copyright © 2018 <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong><br />

Originalens tittel: Across the Street and Around the World<br />

Published by arrangement with Thomas Nelson, a division of<br />

HarperCollins Christian Publishing, Inc.<br />

Norsk copyright © Proklamedia 2020<br />

Oversettelse: Andreas Kristiansen<br />

Omslag: Micah Kandros<br />

Sats: Kristian Kapelrud<br />

Forsidefoto: Shutterstock<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk <strong>og</strong> innbinding: Scandbook<br />

1. opplag 2020<br />

ISBN 978-82-7199-622-2<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibelen 2011, Det norske bibelselskap.<br />

Boken er godkjent <strong>av</strong> Kristelig Studieforbund for bruk i samtale-<br />

<strong>og</strong> studiegrupper. Grupper <strong>og</strong> kurs som benytter den, kan<br />

søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no<br />

6 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


Innhold<br />

Forord .............................................................................................................. 9<br />

DEL 1 – TIL NABOENE .............................................................. 13<br />

En – Få Guds nød for nasjonene ......................................... 15<br />

To – Møt andre kulturer .......................................................... 31<br />

Tre – Kom i kontakt med internasjonale<br />

studenter <strong>og</strong> ta imot flyktninger ............................. 51<br />

Fire – Vinn disipler på tvers <strong>av</strong> kulturer .......................... 73<br />

Fem – Hvordan du kan formidle Jesus til andre<br />

kulturer på en måte som tiltaler dem .................. 93<br />

DEL 2 – MELLOMROMMET ............................................... 111<br />

Seks – Øk din misjonale intelligens (MQ) ................... 113<br />

Sju – Planlegg <strong>og</strong> delta på vellykkede korttidsturer .....131<br />

Åtte – Mobilisere på en inspirerende måte,<br />

gi så det monner <strong>og</strong> be inderlig ............................. 153<br />

DEL 3 – TIL NASJONENE ...................................................... 171<br />

Ni – Forstå kallet til tjeneste, din åndelige<br />

utrusting <strong>og</strong> ulike personlighetstyper ............... 173<br />

Innhold 7


Ti – Drøm om å jobbe utenlands <strong>og</strong> få en<br />

innvirkning her på jorden ......................................... 193<br />

Elleve – Gi slipp på drømmen om et liv i velstand ....... 215<br />

Tolv – Bli åndelig sunn <strong>og</strong> hør fra Gud .......................... 233<br />

<strong>Til</strong> menigheter <strong>og</strong> ledere .................................................................... 257<br />

Studieopplegg for smågrupper ...................................................... 259<br />

Bibelleseplan .............................................................................................. 263<br />

Ressurser til fordypning <strong>og</strong> videreutvikling ......................... 265<br />

Takk .......................................................................................................... 269<br />

Om forfatteren ......................................................................................... 271<br />

Sluttnoter ..................................................................................................... 273<br />

<strong>Til</strong> mor <strong>og</strong> far:<br />

Dere er denne boka, <strong>og</strong> jeg så dere leve ut<br />

disse sidene hele mitt liv. Takk for at dere<br />

elsket Jesus, mennesker <strong>og</strong> meg.<br />

8 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


Forord<br />

J<br />

eg vokste opp på Filippinene, ei jente med foreldre som<br />

hadde et kall til å nå stammer med de gode nyhetene om<br />

Jesus Kristus. Senere flyttet jeg til Amerika <strong>og</strong> gikk på universitetet,<br />

<strong>og</strong> som mange andre, endte jeg opp med en kontorjobb.<br />

Men da jeg <strong>og</strong> mannen min begynte å oppdra våre<br />

barn, vokste en dragning mot nasjonene i meg.<br />

Etter hvert byttet jeg kontormøter i forretningslivet med<br />

stabsmøter i menigheten, <strong>og</strong> kastet meg ut i en jobb der jeg<br />

inspirerte mennesker til å få Guds hjerte for nasjonene. Jeg<br />

arbeidet tett med flyktninger <strong>og</strong> internasjonale studenter.<br />

Underveis bestemte Gud å sende familien min utenlands.<br />

Sammen med to andre familier flyttet vi til en vakker, varm,<br />

fuktig, kaotisk <strong>og</strong> fargerik muslimsk kystby i India. Der opprettet<br />

vi et brohode for framtidig, langsiktig, bærekraftig arbeid<br />

for Guds rike i en millionby som inntil da hadde sett få<br />

frukter <strong>av</strong> evangeliet.<br />

Nå, tilbake i Amerika, er jeg nok en gang talskvinne for<br />

land som ikke har fått høre om Jesus. I mine samtaler med<br />

folk som deg – folk som kanskje har vært på korte teamturer<br />

Forord 9


utenlands, som har blitt inspirert <strong>av</strong> en taler til å gjøre en<br />

innsats for verden, eller som rett <strong>og</strong> slett liker å oppleve fremmede<br />

kulturer – har jeg oppdaget at mange har behov for en<br />

bok som kan hjelpe dem med å finne sin globale rolle, <strong>og</strong> lære<br />

å nå ut til andre kulturer steg for steg, til naboene <strong>og</strong> like til<br />

jordens ender.<br />

Siden min egen erfaring primært er å jobbe med muslimer,<br />

bruker jeg dem i de fleste eksemplene mine, men det jeg sier<br />

gjelder <strong>og</strong>så folkegrupper med annen kulturell bakgrunn. Du<br />

vil oppdage at prinsippene <strong>og</strong> praksisene i denne boka kan<br />

hjelpe deg med å gjøre hvem som helst til disipler – naboene<br />

dine, familien din, eller dine kolleger.<br />

Du vil kanskje merke at jeg ikke bruker ordet «misjonær»<br />

i denne boka, med mindre jeg snakker om de som reiste ut<br />

med evangeliet for lenge siden. Det er fordi nasjonene omgås<br />

med hverandre på en helt annen måte nå enn for femti<br />

år siden, noe som har ført til enorme endringer i strategier i<br />

utenlandsmisjon. Jeg bruker betegnelsen «feltarbeider» for å<br />

beskrive en person som lever tverrkulturelt, utfører en rekke<br />

aktiviteter <strong>og</strong> vinner disipler for Jesus Kristus i andre land.<br />

Alle historiene i denne boka er sanne, med mindre de er<br />

fortalt som lignelser. Historiene er hentet fra mitt eget liv eller<br />

fra folk jeg kjenner personlig. For å beskytte privatlivet <strong>og</strong><br />

sikkerheten til menneskene jeg skriver om, har jeg imidlertid<br />

endret n<strong>av</strong>n, steder <strong>og</strong> andre detaljer.<br />

I denne boka skal vi oppdage Guds nød for nasjonene <strong>og</strong><br />

hvordan vi alle kan bidra. Vi skal se på hvordan vi kan komme<br />

i kontakt med verden på dørterskelen vår – spesielt flyktninger<br />

<strong>og</strong> internasjonale studenter i lokalsamfunnet – <strong>og</strong> lære<br />

hvordan vi bevisst kan dyrke disippelrelasjoner, slik at vi oppmuntrer<br />

våre tverrkulturelle venner til å følge Jesus Kristus.<br />

Vi skal <strong>og</strong>så lære hvordan vi får global erfaring, utdannelse <strong>og</strong><br />

10 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


eksponering mens vi bygger en bro fra nasjonene i nabolaget<br />

like til jordens ende. <strong>Til</strong> slutt skal vi se på hva det vil kreve å<br />

gi slipp på et liv i velstand, holde ut når livet blir tøft <strong>og</strong> høre<br />

fra Gud. Dette gjelder spesielt dem som er villige til å gå.<br />

Min bønn for deg når vi legger ut på denne reisen sammen,<br />

er at du vil få selvtillit, innsikt <strong>og</strong> finne din rolle i oppg<strong>av</strong>en<br />

med å nå nasjonene. Må du være utholdende <strong>og</strong> villig til å<br />

jage «fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det<br />

høye har kalt oss til i Kristus Jesus» (Fil 3,14) idet du utvikler<br />

en nød for alle mennesker, en nød som gjenspeiler Guds nød.<br />

Forord 11


Del 1<br />

<strong>Til</strong> naboene<br />

Følg Jesus til nasjonene<br />

i ditt nabolag<br />

<strong>Til</strong> naboene 13


– En –<br />

Få Guds nød<br />

for nasjonene<br />

D<br />

en arabiske kvinnen kom ut gjennom døra til kontoret<br />

sitt for å ta meg i hånden – høy, iøynefallende <strong>og</strong> kledd<br />

i svart fra topp til tå.<br />

«Så hyggelig å møte deg», sa hun. «Jeg heter Ayisha. Kom<br />

inn.»<br />

Det var mitt aller første møte med en muslim. Jeg smilte<br />

forlegent <strong>og</strong> klamret meg til min to år gamle datters hånd. Jeg<br />

hadde kjørt fra utkanten <strong>og</strong> inn til byen med et personlig mål:<br />

å vise global omsorg i lokalsamfunnet. Jeg svelget spent <strong>og</strong><br />

gikk inn i det beskjedne kontoret for bosetting <strong>av</strong> flyktninger.<br />

Ayisha pekte på en stol, helte opp kaffe til meg <strong>og</strong> gikk rett<br />

på sak: «Hvorfor er du her?»<br />

Jeg prøvde å samle tankene mine som lå hulter til bulter i<br />

hodet, mens jeg lurte på hvordan jeg skulle forklare det. Jeg<br />

endte opp med å være oppriktig:<br />

«Jeg er en person som følger Jesus, han dere kaller Isa al<br />

Masih, <strong>og</strong> jeg prøver å gjøre det han har befalt.»<br />

Få Guds nød for nasjonene 15


Jeg kikket rundt på det tomme kontoret; utsikten var noen<br />

kommunale boliger. Det bodde mange sudanesere i de blokkene,<br />

bare én time fra min fine enebolig med hage.<br />

«Jeg vet at dette kan høres temmelig sprøtt ut, men jeg leste<br />

det han sier om å elske våre fiender», fortsatte jeg.<br />

Ayishas svarte hijab lå rundt nakken <strong>og</strong> pannen slik at den<br />

rammet inn de strålende vakre øynene <strong>og</strong> porselensansiktet.<br />

Jeg lurte på hva som hadde ført denne velutdannede, høyreiste<br />

kvinnen til Amerika.<br />

Hun bøyde seg forover, så jeg fortsatte:<br />

«Jesus sier at vi skal elske våre fiender <strong>og</strong> be for dem som<br />

vil oss vondt. Jeg har ingen fiender, bortsett fra folk jeg ikke<br />

kjenner personlig. Men på grunn <strong>av</strong> 11. september slo det<br />

meg at land <strong>og</strong> folk fra ulike verdensreligioner ofte oppfatter<br />

hverandre som fiender. Så da tenkte jeg at jeg kanskje kunne<br />

gjøre noe med det ved å faktisk bli kjent med en muslim.»<br />

Jeg løftet datteren min opp på fanget <strong>og</strong> klemte henne<br />

inntil meg. Jeg var usikker på hvordan Aysiha ville reagere.<br />

Hun sa ingenting, så jeg fortsatte: «Jesus forteller en historie<br />

om at Menneskesønnen kommer tilbake i skyene for<br />

å dømme verden. Alle verdens <strong>nasjoner</strong> står foran ham, <strong>og</strong><br />

han skiller sauene fra geitene. <strong>Til</strong> sauene sier han: ‘Kom hit,<br />

dere som er velsignet <strong>av</strong> min Far, <strong>og</strong> ta i arv det riket som er<br />

gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.’ Hvordan<br />

begrunner han at han gir dem riket? Han sier at når noen var<br />

sultne, ga de dem mat. Når noen var syke eller i fengsel, gikk<br />

de på besøk til dem. Når noen var tørste, ga de dem vann å<br />

drikke. Når noen var fremmede eller utlendinger, tok de imot<br />

dem. Hver gang de hjalp noen som trengte det, var det som<br />

om de gjorde det for Jesus.» 1<br />

Jeg holdt inne, men hun sa fortsatt ingenting. Jeg trakk<br />

pusten dypt.<br />

16 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


«Noen fortalte meg at det kommer irakiske flyktninger til<br />

Phoenix. Derfor gikk jeg på nettet <strong>og</strong> fant n<strong>av</strong>net ditt. Det<br />

hørtes muslimsk ut. Jeg tenkte det ville være sunt for meg å<br />

faktisk møte en muslim. Du sa <strong>og</strong>så på telefonen at du hjelper<br />

flyktninger, så jeg tenkte at jeg kanskje kunne bidra på noe vis.»<br />

Endelig åpnet hun munnen: «Ja, du kan hjelpe.»<br />

Jeg trakk et lettelsens sukk <strong>og</strong> smilte. Jeg så for meg at jeg<br />

organiserte utdeling <strong>av</strong> mat eller en kampanje med innsamling<br />

<strong>av</strong> klær. Jeg så for meg alle flyktningene som stimlet rundt<br />

meg <strong>og</strong> klemte meg <strong>og</strong> vennene mine i takknemlighet. Alle<br />

smilte til hverandre, <strong>og</strong> så gikk vi hver til vårt.<br />

Men det som skjedde var langt mer personlig. Ayisha sa:<br />

«Jeg traff nettopp en ung enke med tre små barn. De kom fra<br />

Irak som flyktninger i forrige måned. Hvis det du sier er sant,<br />

vil jeg gjerne invitere deg til å bli med til leiligheten hennes<br />

i morgen.» Hun holdt inne før hun fortsatte. «Amerikanske<br />

soldater drepte mannen hennes ved et uhell. Jeg vil gjerne at<br />

du blir med <strong>og</strong> ber om tilgivelse på vegne <strong>av</strong> det amerikanske<br />

folk.»<br />

Jeg var lamslått <strong>av</strong> forespørselen, men hørte meg selv hviske<br />

spakt: «Jeg skal bli med.» Hjertet skalv, like mye <strong>av</strong> forventning<br />

som <strong>av</strong> angst; jeg kjente på både min egen litenhet <strong>og</strong><br />

Guds storhet.<br />

Jeg hadde faktisk ikke alltid vært typen som reiste til den<br />

andre siden <strong>av</strong> byen for å oppsøke en helt ukjent muslim jeg<br />

kunne bli venn med <strong>og</strong> finne flyktninger jeg kunne hjelpe.<br />

Gud måtte gi meg sin nød for nasjonene først.<br />

Guds hjerte for nasjonene<br />

Jeg måtte gå en lang <strong>og</strong> kronglete vei før jeg oppdaget Guds hjerte<br />

for nasjonene. Som mange andre hadde jeg feiloppfatninger<br />

Få Guds nød for nasjonene 17


om hvordan jeg kunne engasjere meg i tverrkulturelle relasjoner.<br />

Vi tror ofte at det er komplisert å bli kjent med folk fra<br />

andre land eller folk med en annen tro, så vi bare overlater det<br />

til andre. Men jeg tror faktisk det hindrer oss i å oppdage en<br />

dyp, viktig del <strong>av</strong> Guds karakter, plan <strong>og</strong> vilje – <strong>og</strong> den rollen<br />

han vil at vi skal ha i å utvide hans rike. For at vi ikke skal gå<br />

glipp <strong>av</strong> eventyret det er å følge Jesus til nasjonene, la oss først<br />

se på hva som hindrer oss fra å komme i gang, noen vanlige<br />

unnskyldninger vi bruker.<br />

«Det er ikke min greie»<br />

Noen ganger ser vi folk som er engasjert i misjon eller globalt<br />

arbeid <strong>og</strong> betrakter det som en hobby, nesten som en som er glad<br />

i å fiske, brodere eller hoppe i fallskjerm. Vi hører en historie<br />

som mitt møte med Ayisha <strong>og</strong> sier: «Så fint for deg. Men det er<br />

ikke min hobby.» Eller vi er ett hakk bedre <strong>og</strong> betrakter folk<br />

med misjonsglød som prøver å hjelpe flyktninger, for eksempel,<br />

som om de er kalt til en god sak, på samme måte som de som<br />

brenner for plantemedisin, bønn i skolen eller hjemmeundervisning.<br />

Vi sier: «Så fint for dem. Men jeg er opptatt <strong>av</strong> andre ting.»<br />

Jeg vokste opp med foreldre som bodde i utlandet <strong>og</strong> hørte<br />

ofte historier om stammegrupper som ikke hadde tilgang til<br />

evangeliet. Jeg bodde til <strong>og</strong> med hos en stamme som barn.<br />

Likevel tenkte jeg: Dette er mine foreldres greie, ikke min. Men<br />

en dag åpnet Gud øynene mine, <strong>og</strong> jeg så hans plan – helt fra<br />

Første Mosebok til Johannes’ åpenbaring – om at alle nasjonene<br />

en dag skal tilbe ham. Han vil at alle skal være engasjert<br />

i å oppfylle den planen. Kunne det hende at det å reise på tvers<br />

<strong>av</strong> kulturer, det å være et lys til nasjonene, ikke var en hobby<br />

eller en god sak som tilfalt noen få, men en oppg<strong>av</strong>e alle kunne<br />

bidra til å løse fordi Gud planla det slik helt fra begynnelsen?<br />

18 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


Gud sa til Abraham: «Jeg vil velsigne deg <strong>og</strong> ... i deg skal<br />

alle slekter på jorden velsignes» (1 Mos 12,2–3, min kursivering).<br />

I hele Det gamle testamentet oppfordret Gud Israel til å<br />

være et lys for verden; han sendte Jona til folket i Ninive, Daniel<br />

til folket i Babel <strong>og</strong> Ester til folket i Persia. Han plasserte<br />

Jerusalem «midt blant folkeslagene» (Esek 5,5) med mange<br />

land rundt seg, så de som var kalt til å holde seg hjemme <strong>og</strong>så<br />

kunne bidra til å påvirke de omkringliggende nasjonene. Gud<br />

sa til profeten Jesaja: «Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min<br />

frelse kan nå til jordens ende» (Jes 49,6).<br />

Apostelen Peter tar med seg Abrahams «velsignet for å bli<br />

til velsignelse» - pakt inn i Det nye testamentet. Han minner<br />

oss om at vi alle er Abrahams arvinger <strong>og</strong> «har del i den pakten<br />

som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham:<br />

«I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.» (Apg 3,25). Det<br />

inkluderer oss. Gud velsignet deg <strong>og</strong> meg med de gode nyhetene<br />

slik at alle jordens <strong>nasjoner</strong> – alle familier på jorden<br />

– skulle få høre de gode nyhetene <strong>av</strong> oss <strong>og</strong> velsignes de <strong>og</strong>så.<br />

Tråden snor seg hele veien gjennom Bibelen fram til Johannes’<br />

åpenbaring, der vi får et innblikk i hvor sterk Guds<br />

nød er for nasjonene. Apostelen Johannes så inn i framtiden,<br />

der himmelske skapninger kretser rundt Guds trone <strong>og</strong> sier<br />

til Lammet, Jesus Kristus: «Verdig er du til å ta imot boken<br />

<strong>og</strong> bryte seglene på den ... Med ditt blod har du frikjøpt for<br />

Gud mennesker <strong>av</strong> alle stammer <strong>og</strong> tungemål, <strong>av</strong> alle folk <strong>og</strong><br />

<strong>nasjoner</strong>» (Åp 5,9). Folk fra alle stammer, alle tungemål, alle<br />

folk <strong>og</strong> alle <strong>nasjoner</strong> skal en dag stå skulder ved skulder med<br />

deg <strong>og</strong> meg foran Guds trone! Det betyr at å gå ut til alle kulturer<br />

ikke bare er en «greie» for spesielt interesserte. Det er Guds<br />

«greie.» Jo mer vi lærer å kjenne Guds nød for at mennesker<br />

fra alle <strong>nasjoner</strong> skal bli gjenforent med ham, desto mer vil<br />

øynene våre bli åpnet for hans nød for hele verden.<br />

Få Guds nød for nasjonene 19


Plutselig så jeg med Guds øyne – det var som om jeg hadde<br />

vært blind, men fikk nå øynene åpnet. Skjellene falt <strong>av</strong>, <strong>og</strong> jeg<br />

så millioner på millioner <strong>av</strong> mennesker over hele verden som<br />

ikke hadde fått muligheten til å bli kjent med Gud. Noen <strong>av</strong><br />

dem holdt på å flytte inn tvers over gata! Jeg ble helt matt da<br />

jeg kjente på følelsen <strong>av</strong> hvor urettferdig dette var. Hva var<br />

min rolle i det hele? Jeg ønsket å gjøre noe med det. Men så<br />

ble jeg rammet <strong>av</strong> den neste vanlige feiloppfatningen:<br />

«Jeg kan ikke se for meg at jeg skal flytte til utlandet<br />

akkurat nå, så det er ikke noe særlig jeg kan gjøre»<br />

Noen ganger tror vi at hvis vi ikke er klare for å flytte til jungelen<br />

et sted i Papua Ny Guinea, eller siden vi ikke er leger<br />

med ekspertise til å utrydde sykdommer i Afrika, kan vi ikke<br />

gjøre stort for å engasjere oss for Guds rike.<br />

Etter studietiden levde jeg et helt vanlig liv i åtte år. Jeg<br />

gikk i kirken, jobbet, fikk barn, lagde utklippsbøker, spilte<br />

volleyball <strong>og</strong> planla ferier. Det var ikke ille, men jeg opplevde<br />

ikke særlig mye åndelig spenning. Jeg hadde fritatt meg selv<br />

fra ethvert ansvar for å være et lys for nasjonene, til <strong>og</strong> med i<br />

mitt eget lokalsamfunn, siden mannen min <strong>og</strong> jeg ikke hadde<br />

noen planer om å bo hos en stamme i jungelen.<br />

Så kom 11. september. Plutselig braste verden utenfor inn<br />

i min hverdag. Nyhetene, problemene resten <strong>av</strong> verden sto<br />

overfor, nasjonene – alt begynte å påvirke min lille private<br />

boble, uansett om jeg ønsket det eller ikke. Jeg kunne ikke<br />

isolere meg selv lenger fra en verden som ble mer <strong>og</strong> mer sammenknyttet.<br />

Men hva kunne jeg gjøre for å være et lys – akkurat<br />

som Israel skulle det være for nasjonene – fra mitt hus<br />

i en amerikansk forstad?<br />

En dag fikk vi besøk <strong>av</strong> en venn <strong>av</strong> far. Han kom fra India<br />

20 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


<strong>og</strong> hadde en karismatisk personlighet <strong>og</strong> en sterk tro på at<br />

Gud utretter mirakler. Mitt temmelig begivenhetsløse <strong>og</strong> vanlige<br />

liv sto i sterk kontrast til hans tilværelse, som var fylt <strong>av</strong><br />

åndelige muligheter <strong>og</strong> eventyr. Jeg ble smittet <strong>av</strong> hans visjon<br />

om å hjelpe foreldreløse <strong>og</strong> enker i et land med en tredjedel <strong>av</strong><br />

verdens fattige, et land der bare en ørliten andel <strong>av</strong> befolkningen<br />

følger Jesus. Vi snakket om muligheten for å tale, skrive,<br />

be, skaffe midler, til <strong>og</strong> med lede korte turer. Jeg hadde ikke<br />

innsett hvor mye jeg kunne gjøre der jeg selv bodde for å<br />

hjelpe mennesker på den andre siden <strong>av</strong> verden.<br />

Etter hvert åpnet mulighetene seg for å hjelpe nasjonene,<br />

<strong>og</strong> jeg grep dem. Gud oppmuntret meg til å vinne disipler der<br />

jeg bodde ved å bli venn med flyktninger <strong>og</strong> internasjonale<br />

studenter som allerede befant seg i byen min. Slik endte jeg<br />

opp med å spise middag med Ayisha <strong>og</strong> den unge enken fra<br />

Irak. En sommer befant jeg meg i Sahara-ørkenen i teltene til<br />

flyktninger uten hjemland der jeg lyttet til imamer <strong>og</strong> pastorer<br />

som debatterte vår felles stamfar Abraham. En annen gang<br />

h<strong>av</strong>net jeg på toppen <strong>av</strong> et fjell i Filippinene, i ei lita hytte<br />

som ble brukt som kirke. Her hørte jeg troende stammefolk,<br />

tidligere animister, som fortalte gripende historier om foreldrene<br />

mine, som hadde bodd <strong>og</strong> arbeidet i stammen deres<br />

tretti år tidligere. Og deretter ledet Gud etter hvert mannen<br />

min, barna mine <strong>og</strong> meg til India, der vi endte opp med å bo<br />

<strong>og</strong> arbeide i en by med få vestlige.<br />

Guds globale nød i oss alle kan uttrykkes på mange måter.<br />

Vi kan være kalt til å bli hjemme <strong>og</strong> mobilisere andre, gi så det<br />

monner, be med brennende iver eller administrere <strong>og</strong> støtte<br />

dem som drar. Eller Guds globale nød kan få oss til å ta imot<br />

mennesker som kommer, den kan sende oss til flyktninger eller<br />

til universiteter for å bli kjent med internasjonale studenter.<br />

Etter hvert som vi øver på å følge Jesus ved å disippelgjøre<br />

Få Guds nød for nasjonene 21


JESUS SA DET KRYSTALLKLART:<br />

«GÅ OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER.»<br />

MEN HVORDAN GJØR VI DET MIDT I<br />

EN TRAVEL HVERDAG?<br />

VERDEN ER I ENDRING. Gud henter flere mennesker enn noen gang fra andre<br />

land <strong>og</strong> kulturer til våre nabolag, arbeidsplasser <strong>og</strong> skoler. Men ofte vet vi ikke<br />

hvordan vi skal begynne å bygge meningsfulle relasjoner med dem. I «<strong>Til</strong> <strong>naboer</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>» viser <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong> at det ikke trenger å være så skremmende eller<br />

umulig som vi kanskje tror å følge Jesu siste instrukser til oss.<br />

<strong>Marie</strong> tar oss skritt for skritt gjennom perspektivendringene vi trenger for å<br />

<strong>av</strong>stemme våre hjerter, sinn <strong>og</strong> hverdagsliv med Guds hjerte for nasjonene.<br />

Gjennom personlige fortellinger <strong>og</strong> inspirerende undervisning advarer hun om<br />

typiske feiltrinn, samtidig som hun gir oss praktiske tips <strong>og</strong> den åndelige kunnskapen<br />

vi trenger til å gå inn i tverrkulturelle relasjoner med kjærlighet <strong>og</strong> hensikt.<br />

Å komme i kontakt med mennesker fra ulik bakgrunn enn oss handler rett<br />

<strong>og</strong> slett om å ta steget tvers over gata, med ett mål for øye: å være en del <strong>av</strong><br />

Guds plan for våre nabolag, for våre byer <strong>og</strong> for verden.<br />

JEANNIE MARIE jobber som strateg for en internasjonal organisasjon<br />

som rekrutterer, trener <strong>og</strong> sender langtids-feltarbeidere til<br />

over femti land. Hun er <strong>og</strong>så en inspirerende forkynner, <strong>og</strong> underviser<br />

over hele USA om å bygge relasjonelle broer med mennesker<br />

fra andre trosretninger <strong>og</strong> kulturer. <strong>Jeannie</strong> <strong>og</strong> mannen hennes bor<br />

i en solfylt forstad til Phoenix, Arizona med deres fire barn.<br />

9 788271 996222

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!