10.11.2021 Views

Til naboer og nasjoner av Jeannie Marie

Å følge Jesus til verdens ende Jesus sa det krystallklart: «Gå og gjør alle folkeslag til disipler.» Men hvordan gjør vi det midt i en travel hverdag?

Å følge Jesus til verdens ende

Jesus sa det krystallklart: «Gå og gjør alle folkeslag til disipler.» Men hvordan gjør vi det midt i en travel hverdag?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

«Hvis det er noe vi angrer på at vi ikke fokuserte enda mer<br />

på i vår tjeneste gjennom femten år i en muslimsk majoritetskultur,<br />

så er det lydighet: «Hva skal til for å handle med<br />

lydighet som respons på Guds ord?» Denne boken er et oppkomme<br />

<strong>av</strong> praktiske, jordnære oppmuntringer til å ta Gud på<br />

ordet i forhold til hans befaling om å gjøre alle mennesker til<br />

disipler. <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong>, som ifølge henne selv er «en naturlig<br />

mobilisator», sier at hun skrev denne boken «for å få den<br />

vestlige kirken involvert på en oppmerksom, hensiktsmessig<br />

<strong>og</strong> fruktbar måte, for hun vil at alle unådde folkegrupper<br />

skal få anledning til <strong>Til</strong> å bli <strong>naboer</strong> kjent <strong>og</strong> med <strong>nasjoner</strong> Jesus <strong>og</strong> begynne å følge<br />

ham. Denne boken fortjener å bli lest <strong>av</strong> et bredt lag <strong>av</strong> norske<br />

kristne! Det er vårt håp <strong>og</strong> vår bønn at alle norske menigheter<br />

skal bli kjent med bokens innhold <strong>og</strong> begynne å praktisere<br />

Jesu kall om å gå til alle verdens <strong>nasjoner</strong>, blant våre <strong>naboer</strong><br />

<strong>og</strong> like til jordens ende.»<br />

Jenny <strong>og</strong> Jon Petter Feidal,<br />

lederpar for Frontiers Norden<br />

«Vi har en lengsel om å elske alle <strong>nasjoner</strong> til Jesus. Jennie<br />

<strong>Marie</strong> har gitt oss en bok som hjelper oss til å se hvordan vi<br />

kan hjelpe stadig flere til å finne veien hjem til PappaGud.<br />

Det er sjeldent å komme over ei så praktisk bok som hjelper<br />

kirkene i Norge å komme over dørstokkmila slik at Jesus blir<br />

kjent både lokalt, nasjonalt <strong>og</strong> globalt.»<br />

Terje Høyland,<br />

Internasjonal leder i IMI-kirken, redaktør <strong>av</strong> imisjon.no,<br />

prest <strong>og</strong> evangelist <strong>og</strong> en som selv har blitt elsket til Jesus


«Det er sjelden vare å finne en misjonshåndbok som er så<br />

spekket med livserfaring, kulturell <strong>og</strong> åndelig innsikt som<br />

denne. Her er det ikke bare informasjon, men svært mye til<br />

inspirasjon. Noe jeg <strong>og</strong>så tror vil føre til at mange lesere på en<br />

ny måte vil bli involvert i det store oppdraget Jesus har kalt<br />

oss til. Med sine mange praktiske råd <strong>og</strong> oppg<strong>av</strong>er, er dette en<br />

bok som bør leses <strong>og</strong> studeres <strong>av</strong> så mange kristne som mulig<br />

– gjerne i et husfelleskap eller en vennegruppe.»<br />

Roar Haldorsen Strat,<br />

Tidligere daglig leder for OM Norge,<br />

Bibelleseringen <strong>og</strong> Frontiers Norge<br />

«En forfriskende, praktisk <strong>og</strong> livsnær bok som du ikke klarer<br />

å legge fra deg! En ressurs for alle som er opptatt <strong>av</strong> å bringe<br />

evangeliet videre – fra egen stuedør til jordens ender! Hvordan<br />

kan jeg – en disippel – respondere på Jesu befaling om ‘å gjøre<br />

disipler?’ Denne boka gir deg hjelp til å finne svaret på det.<br />

Misjon er ikke en sak for spesielt interesserte, men angår oss<br />

alle, enten vi sender eller selv blir sendt. Sammen krysser vi<br />

grenser med evangeliet. Vi krysser grenser fordi alle, ja, absolutt<br />

alle, har rett på å få høre budskapet om verdens frelser!»<br />

Hans Aage Gr<strong>av</strong>aas,<br />

leder <strong>av</strong> Norsk Råd for Misjon<br />

<strong>og</strong> Evangelisering (NORME)<br />

«I <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong> deler <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong> et helt liv <strong>av</strong><br />

uvurdelige erfaringer med oss. Boka hennes er en skattkiste<br />

<strong>av</strong> innsikt <strong>og</strong> praktiske ressurser for å hjelpe oss med å nå ut<br />

til nasjonene i vår egen bakgård <strong>og</strong> like til jordens ender!»<br />

D<strong>av</strong>id Garrison,<br />

leder for Global Gates <strong>og</strong> forfatter <strong>av</strong> bøkene<br />

Church Planting Movements <strong>og</strong> A Wind in the House of Islam


«Jeg har jobbet i nesten femti år med å rekruttere <strong>og</strong> veilede<br />

mennesker fra mange ulike <strong>nasjoner</strong> som ønsker å bosette seg<br />

blant muslimske folkeslag som ikke har vært klar over hva<br />

som skjedde i julen <strong>og</strong> påsken.<br />

Det gjør jeg fremdeles, men det virker som kallet til å<br />

‘komme <strong>og</strong> dø’ som ga mening til de første kristne i Romerriket,<br />

<strong>og</strong> de første vestlige som reiste til Afrika sør for Sahara,<br />

Kina <strong>og</strong> Midtøsten, ikke holder for denne generasjonen. De<br />

trenger en ny forståelse <strong>av</strong> hvordan de kan være godt forberedt<br />

når de reiser ut.<br />

<strong>Jeannie</strong>s bok ... er ekte vare ... få den i hendene på de unge!»<br />

Dr. Greg Livingstone,<br />

grunnleggeren <strong>av</strong> Frontiers<br />

«Denne boka er veldig inspirerende <strong>og</strong> lettlest, <strong>og</strong> den inneholder<br />

dype, livsforvandlende prinsipper. De mange eksemplene<br />

hjelper leseren med å forstå de sentrale poengene i hvert<br />

kapittel, <strong>og</strong> de utfordrer leseren til å engasjere seg i tverrkulturelt<br />

arbeid på en eller annen måte <strong>og</strong> viser hvordan det kan<br />

gjøres i praksis. Jeg ber om at Herren vil bruke denne boka<br />

til å kalle på mange arbeidere som vil gå til verdens uberørte<br />

<strong>og</strong> unådde folkeslag. Hvis jeg ikke hadde viet livet mitt til å<br />

tjene Herren blant verdens minst nådde folkeslag for nesten<br />

30 år siden, ville jeg gjort det nå, etter å ha lest <strong>Jeannie</strong>s bok.»<br />

Daniel Waheli,<br />

feltarbeider som er engasjert i flere<br />

menighetsplantingsbevegelser i Afrika <strong>og</strong> forfatter<br />

<strong>av</strong> boka Lessons Learned in the Lion’s Den


<strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong><br />

– Å følge Jesus til verdens ende<br />

Copyright © 2018 <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong><br />

Originalens tittel: Across the Street and Around the World<br />

Published by arrangement with Thomas Nelson, a division of<br />

HarperCollins Christian Publishing, Inc.<br />

Norsk copyright © Proklamedia 2020<br />

Oversettelse: Andreas Kristiansen<br />

Omslag: Micah Kandros<br />

Sats: Kristian Kapelrud<br />

Forsidefoto: Shutterstock<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk <strong>og</strong> innbinding: Scandbook<br />

1. opplag 2020<br />

ISBN 978-82-7199-622-2<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibelen 2011, Det norske bibelselskap.<br />

Boken er godkjent <strong>av</strong> Kristelig Studieforbund for bruk i samtale-<br />

<strong>og</strong> studiegrupper. Grupper <strong>og</strong> kurs som benytter den, kan<br />

søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no<br />

6 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


Innhold<br />

Forord .............................................................................................................. 9<br />

DEL 1 – TIL NABOENE .............................................................. 13<br />

En – Få Guds nød for nasjonene ......................................... 15<br />

To – Møt andre kulturer .......................................................... 31<br />

Tre – Kom i kontakt med internasjonale<br />

studenter <strong>og</strong> ta imot flyktninger ............................. 51<br />

Fire – Vinn disipler på tvers <strong>av</strong> kulturer .......................... 73<br />

Fem – Hvordan du kan formidle Jesus til andre<br />

kulturer på en måte som tiltaler dem .................. 93<br />

DEL 2 – MELLOMROMMET ............................................... 111<br />

Seks – Øk din misjonale intelligens (MQ) ................... 113<br />

Sju – Planlegg <strong>og</strong> delta på vellykkede korttidsturer .....131<br />

Åtte – Mobilisere på en inspirerende måte,<br />

gi så det monner <strong>og</strong> be inderlig ............................. 153<br />

DEL 3 – TIL NASJONENE ...................................................... 171<br />

Ni – Forstå kallet til tjeneste, din åndelige<br />

utrusting <strong>og</strong> ulike personlighetstyper ............... 173<br />

Innhold 7


Ti – Drøm om å jobbe utenlands <strong>og</strong> få en<br />

innvirkning her på jorden ......................................... 193<br />

Elleve – Gi slipp på drømmen om et liv i velstand ....... 215<br />

Tolv – Bli åndelig sunn <strong>og</strong> hør fra Gud .......................... 233<br />

<strong>Til</strong> menigheter <strong>og</strong> ledere .................................................................... 257<br />

Studieopplegg for smågrupper ...................................................... 259<br />

Bibelleseplan .............................................................................................. 263<br />

Ressurser til fordypning <strong>og</strong> videreutvikling ......................... 265<br />

Takk .......................................................................................................... 269<br />

Om forfatteren ......................................................................................... 271<br />

Sluttnoter ..................................................................................................... 273<br />

<strong>Til</strong> mor <strong>og</strong> far:<br />

Dere er denne boka, <strong>og</strong> jeg så dere leve ut<br />

disse sidene hele mitt liv. Takk for at dere<br />

elsket Jesus, mennesker <strong>og</strong> meg.<br />

8 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


Forord<br />

J<br />

eg vokste opp på Filippinene, ei jente med foreldre som<br />

hadde et kall til å nå stammer med de gode nyhetene om<br />

Jesus Kristus. Senere flyttet jeg til Amerika <strong>og</strong> gikk på universitetet,<br />

<strong>og</strong> som mange andre, endte jeg opp med en kontorjobb.<br />

Men da jeg <strong>og</strong> mannen min begynte å oppdra våre<br />

barn, vokste en dragning mot nasjonene i meg.<br />

Etter hvert byttet jeg kontormøter i forretningslivet med<br />

stabsmøter i menigheten, <strong>og</strong> kastet meg ut i en jobb der jeg<br />

inspirerte mennesker til å få Guds hjerte for nasjonene. Jeg<br />

arbeidet tett med flyktninger <strong>og</strong> internasjonale studenter.<br />

Underveis bestemte Gud å sende familien min utenlands.<br />

Sammen med to andre familier flyttet vi til en vakker, varm,<br />

fuktig, kaotisk <strong>og</strong> fargerik muslimsk kystby i India. Der opprettet<br />

vi et brohode for framtidig, langsiktig, bærekraftig arbeid<br />

for Guds rike i en millionby som inntil da hadde sett få<br />

frukter <strong>av</strong> evangeliet.<br />

Nå, tilbake i Amerika, er jeg nok en gang talskvinne for<br />

land som ikke har fått høre om Jesus. I mine samtaler med<br />

folk som deg – folk som kanskje har vært på korte teamturer<br />

Forord 9


utenlands, som har blitt inspirert <strong>av</strong> en taler til å gjøre en<br />

innsats for verden, eller som rett <strong>og</strong> slett liker å oppleve fremmede<br />

kulturer – har jeg oppdaget at mange har behov for en<br />

bok som kan hjelpe dem med å finne sin globale rolle, <strong>og</strong> lære<br />

å nå ut til andre kulturer steg for steg, til naboene <strong>og</strong> like til<br />

jordens ender.<br />

Siden min egen erfaring primært er å jobbe med muslimer,<br />

bruker jeg dem i de fleste eksemplene mine, men det jeg sier<br />

gjelder <strong>og</strong>så folkegrupper med annen kulturell bakgrunn. Du<br />

vil oppdage at prinsippene <strong>og</strong> praksisene i denne boka kan<br />

hjelpe deg med å gjøre hvem som helst til disipler – naboene<br />

dine, familien din, eller dine kolleger.<br />

Du vil kanskje merke at jeg ikke bruker ordet «misjonær»<br />

i denne boka, med mindre jeg snakker om de som reiste ut<br />

med evangeliet for lenge siden. Det er fordi nasjonene omgås<br />

med hverandre på en helt annen måte nå enn for femti<br />

år siden, noe som har ført til enorme endringer i strategier i<br />

utenlandsmisjon. Jeg bruker betegnelsen «feltarbeider» for å<br />

beskrive en person som lever tverrkulturelt, utfører en rekke<br />

aktiviteter <strong>og</strong> vinner disipler for Jesus Kristus i andre land.<br />

Alle historiene i denne boka er sanne, med mindre de er<br />

fortalt som lignelser. Historiene er hentet fra mitt eget liv eller<br />

fra folk jeg kjenner personlig. For å beskytte privatlivet <strong>og</strong><br />

sikkerheten til menneskene jeg skriver om, har jeg imidlertid<br />

endret n<strong>av</strong>n, steder <strong>og</strong> andre detaljer.<br />

I denne boka skal vi oppdage Guds nød for nasjonene <strong>og</strong><br />

hvordan vi alle kan bidra. Vi skal se på hvordan vi kan komme<br />

i kontakt med verden på dørterskelen vår – spesielt flyktninger<br />

<strong>og</strong> internasjonale studenter i lokalsamfunnet – <strong>og</strong> lære<br />

hvordan vi bevisst kan dyrke disippelrelasjoner, slik at vi oppmuntrer<br />

våre tverrkulturelle venner til å følge Jesus Kristus.<br />

Vi skal <strong>og</strong>så lære hvordan vi får global erfaring, utdannelse <strong>og</strong><br />

10 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


eksponering mens vi bygger en bro fra nasjonene i nabolaget<br />

like til jordens ende. <strong>Til</strong> slutt skal vi se på hva det vil kreve å<br />

gi slipp på et liv i velstand, holde ut når livet blir tøft <strong>og</strong> høre<br />

fra Gud. Dette gjelder spesielt dem som er villige til å gå.<br />

Min bønn for deg når vi legger ut på denne reisen sammen,<br />

er at du vil få selvtillit, innsikt <strong>og</strong> finne din rolle i oppg<strong>av</strong>en<br />

med å nå nasjonene. Må du være utholdende <strong>og</strong> villig til å<br />

jage «fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det<br />

høye har kalt oss til i Kristus Jesus» (Fil 3,14) idet du utvikler<br />

en nød for alle mennesker, en nød som gjenspeiler Guds nød.<br />

Forord 11


Del 1<br />

<strong>Til</strong> naboene<br />

Følg Jesus til nasjonene<br />

i ditt nabolag<br />

<strong>Til</strong> naboene 13


– En –<br />

Få Guds nød<br />

for nasjonene<br />

D<br />

en arabiske kvinnen kom ut gjennom døra til kontoret<br />

sitt for å ta meg i hånden – høy, iøynefallende <strong>og</strong> kledd<br />

i svart fra topp til tå.<br />

«Så hyggelig å møte deg», sa hun. «Jeg heter Ayisha. Kom<br />

inn.»<br />

Det var mitt aller første møte med en muslim. Jeg smilte<br />

forlegent <strong>og</strong> klamret meg til min to år gamle datters hånd. Jeg<br />

hadde kjørt fra utkanten <strong>og</strong> inn til byen med et personlig mål:<br />

å vise global omsorg i lokalsamfunnet. Jeg svelget spent <strong>og</strong><br />

gikk inn i det beskjedne kontoret for bosetting <strong>av</strong> flyktninger.<br />

Ayisha pekte på en stol, helte opp kaffe til meg <strong>og</strong> gikk rett<br />

på sak: «Hvorfor er du her?»<br />

Jeg prøvde å samle tankene mine som lå hulter til bulter i<br />

hodet, mens jeg lurte på hvordan jeg skulle forklare det. Jeg<br />

endte opp med å være oppriktig:<br />

«Jeg er en person som følger Jesus, han dere kaller Isa al<br />

Masih, <strong>og</strong> jeg prøver å gjøre det han har befalt.»<br />

Få Guds nød for nasjonene 15


Jeg kikket rundt på det tomme kontoret; utsikten var noen<br />

kommunale boliger. Det bodde mange sudanesere i de blokkene,<br />

bare én time fra min fine enebolig med hage.<br />

«Jeg vet at dette kan høres temmelig sprøtt ut, men jeg leste<br />

det han sier om å elske våre fiender», fortsatte jeg.<br />

Ayishas svarte hijab lå rundt nakken <strong>og</strong> pannen slik at den<br />

rammet inn de strålende vakre øynene <strong>og</strong> porselensansiktet.<br />

Jeg lurte på hva som hadde ført denne velutdannede, høyreiste<br />

kvinnen til Amerika.<br />

Hun bøyde seg forover, så jeg fortsatte:<br />

«Jesus sier at vi skal elske våre fiender <strong>og</strong> be for dem som<br />

vil oss vondt. Jeg har ingen fiender, bortsett fra folk jeg ikke<br />

kjenner personlig. Men på grunn <strong>av</strong> 11. september slo det<br />

meg at land <strong>og</strong> folk fra ulike verdensreligioner ofte oppfatter<br />

hverandre som fiender. Så da tenkte jeg at jeg kanskje kunne<br />

gjøre noe med det ved å faktisk bli kjent med en muslim.»<br />

Jeg løftet datteren min opp på fanget <strong>og</strong> klemte henne<br />

inntil meg. Jeg var usikker på hvordan Aysiha ville reagere.<br />

Hun sa ingenting, så jeg fortsatte: «Jesus forteller en historie<br />

om at Menneskesønnen kommer tilbake i skyene for<br />

å dømme verden. Alle verdens <strong>nasjoner</strong> står foran ham, <strong>og</strong><br />

han skiller sauene fra geitene. <strong>Til</strong> sauene sier han: ‘Kom hit,<br />

dere som er velsignet <strong>av</strong> min Far, <strong>og</strong> ta i arv det riket som er<br />

gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.’ Hvordan<br />

begrunner han at han gir dem riket? Han sier at når noen var<br />

sultne, ga de dem mat. Når noen var syke eller i fengsel, gikk<br />

de på besøk til dem. Når noen var tørste, ga de dem vann å<br />

drikke. Når noen var fremmede eller utlendinger, tok de imot<br />

dem. Hver gang de hjalp noen som trengte det, var det som<br />

om de gjorde det for Jesus.» 1<br />

Jeg holdt inne, men hun sa fortsatt ingenting. Jeg trakk<br />

pusten dypt.<br />

16 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


«Noen fortalte meg at det kommer irakiske flyktninger til<br />

Phoenix. Derfor gikk jeg på nettet <strong>og</strong> fant n<strong>av</strong>net ditt. Det<br />

hørtes muslimsk ut. Jeg tenkte det ville være sunt for meg å<br />

faktisk møte en muslim. Du sa <strong>og</strong>så på telefonen at du hjelper<br />

flyktninger, så jeg tenkte at jeg kanskje kunne bidra på noe vis.»<br />

Endelig åpnet hun munnen: «Ja, du kan hjelpe.»<br />

Jeg trakk et lettelsens sukk <strong>og</strong> smilte. Jeg så for meg at jeg<br />

organiserte utdeling <strong>av</strong> mat eller en kampanje med innsamling<br />

<strong>av</strong> klær. Jeg så for meg alle flyktningene som stimlet rundt<br />

meg <strong>og</strong> klemte meg <strong>og</strong> vennene mine i takknemlighet. Alle<br />

smilte til hverandre, <strong>og</strong> så gikk vi hver til vårt.<br />

Men det som skjedde var langt mer personlig. Ayisha sa:<br />

«Jeg traff nettopp en ung enke med tre små barn. De kom fra<br />

Irak som flyktninger i forrige måned. Hvis det du sier er sant,<br />

vil jeg gjerne invitere deg til å bli med til leiligheten hennes<br />

i morgen.» Hun holdt inne før hun fortsatte. «Amerikanske<br />

soldater drepte mannen hennes ved et uhell. Jeg vil gjerne at<br />

du blir med <strong>og</strong> ber om tilgivelse på vegne <strong>av</strong> det amerikanske<br />

folk.»<br />

Jeg var lamslått <strong>av</strong> forespørselen, men hørte meg selv hviske<br />

spakt: «Jeg skal bli med.» Hjertet skalv, like mye <strong>av</strong> forventning<br />

som <strong>av</strong> angst; jeg kjente på både min egen litenhet <strong>og</strong><br />

Guds storhet.<br />

Jeg hadde faktisk ikke alltid vært typen som reiste til den<br />

andre siden <strong>av</strong> byen for å oppsøke en helt ukjent muslim jeg<br />

kunne bli venn med <strong>og</strong> finne flyktninger jeg kunne hjelpe.<br />

Gud måtte gi meg sin nød for nasjonene først.<br />

Guds hjerte for nasjonene<br />

Jeg måtte gå en lang <strong>og</strong> kronglete vei før jeg oppdaget Guds hjerte<br />

for nasjonene. Som mange andre hadde jeg feiloppfatninger<br />

Få Guds nød for nasjonene 17


om hvordan jeg kunne engasjere meg i tverrkulturelle relasjoner.<br />

Vi tror ofte at det er komplisert å bli kjent med folk fra<br />

andre land eller folk med en annen tro, så vi bare overlater det<br />

til andre. Men jeg tror faktisk det hindrer oss i å oppdage en<br />

dyp, viktig del <strong>av</strong> Guds karakter, plan <strong>og</strong> vilje – <strong>og</strong> den rollen<br />

han vil at vi skal ha i å utvide hans rike. For at vi ikke skal gå<br />

glipp <strong>av</strong> eventyret det er å følge Jesus til nasjonene, la oss først<br />

se på hva som hindrer oss fra å komme i gang, noen vanlige<br />

unnskyldninger vi bruker.<br />

«Det er ikke min greie»<br />

Noen ganger ser vi folk som er engasjert i misjon eller globalt<br />

arbeid <strong>og</strong> betrakter det som en hobby, nesten som en som er glad<br />

i å fiske, brodere eller hoppe i fallskjerm. Vi hører en historie<br />

som mitt møte med Ayisha <strong>og</strong> sier: «Så fint for deg. Men det er<br />

ikke min hobby.» Eller vi er ett hakk bedre <strong>og</strong> betrakter folk<br />

med misjonsglød som prøver å hjelpe flyktninger, for eksempel,<br />

som om de er kalt til en god sak, på samme måte som de som<br />

brenner for plantemedisin, bønn i skolen eller hjemmeundervisning.<br />

Vi sier: «Så fint for dem. Men jeg er opptatt <strong>av</strong> andre ting.»<br />

Jeg vokste opp med foreldre som bodde i utlandet <strong>og</strong> hørte<br />

ofte historier om stammegrupper som ikke hadde tilgang til<br />

evangeliet. Jeg bodde til <strong>og</strong> med hos en stamme som barn.<br />

Likevel tenkte jeg: Dette er mine foreldres greie, ikke min. Men<br />

en dag åpnet Gud øynene mine, <strong>og</strong> jeg så hans plan – helt fra<br />

Første Mosebok til Johannes’ åpenbaring – om at alle nasjonene<br />

en dag skal tilbe ham. Han vil at alle skal være engasjert<br />

i å oppfylle den planen. Kunne det hende at det å reise på tvers<br />

<strong>av</strong> kulturer, det å være et lys til nasjonene, ikke var en hobby<br />

eller en god sak som tilfalt noen få, men en oppg<strong>av</strong>e alle kunne<br />

bidra til å løse fordi Gud planla det slik helt fra begynnelsen?<br />

18 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


Gud sa til Abraham: «Jeg vil velsigne deg <strong>og</strong> ... i deg skal<br />

alle slekter på jorden velsignes» (1 Mos 12,2–3, min kursivering).<br />

I hele Det gamle testamentet oppfordret Gud Israel til å<br />

være et lys for verden; han sendte Jona til folket i Ninive, Daniel<br />

til folket i Babel <strong>og</strong> Ester til folket i Persia. Han plasserte<br />

Jerusalem «midt blant folkeslagene» (Esek 5,5) med mange<br />

land rundt seg, så de som var kalt til å holde seg hjemme <strong>og</strong>så<br />

kunne bidra til å påvirke de omkringliggende nasjonene. Gud<br />

sa til profeten Jesaja: «Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min<br />

frelse kan nå til jordens ende» (Jes 49,6).<br />

Apostelen Peter tar med seg Abrahams «velsignet for å bli<br />

til velsignelse» - pakt inn i Det nye testamentet. Han minner<br />

oss om at vi alle er Abrahams arvinger <strong>og</strong> «har del i den pakten<br />

som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham:<br />

«I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.» (Apg 3,25). Det<br />

inkluderer oss. Gud velsignet deg <strong>og</strong> meg med de gode nyhetene<br />

slik at alle jordens <strong>nasjoner</strong> – alle familier på jorden<br />

– skulle få høre de gode nyhetene <strong>av</strong> oss <strong>og</strong> velsignes de <strong>og</strong>så.<br />

Tråden snor seg hele veien gjennom Bibelen fram til Johannes’<br />

åpenbaring, der vi får et innblikk i hvor sterk Guds<br />

nød er for nasjonene. Apostelen Johannes så inn i framtiden,<br />

der himmelske skapninger kretser rundt Guds trone <strong>og</strong> sier<br />

til Lammet, Jesus Kristus: «Verdig er du til å ta imot boken<br />

<strong>og</strong> bryte seglene på den ... Med ditt blod har du frikjøpt for<br />

Gud mennesker <strong>av</strong> alle stammer <strong>og</strong> tungemål, <strong>av</strong> alle folk <strong>og</strong><br />

<strong>nasjoner</strong>» (Åp 5,9). Folk fra alle stammer, alle tungemål, alle<br />

folk <strong>og</strong> alle <strong>nasjoner</strong> skal en dag stå skulder ved skulder med<br />

deg <strong>og</strong> meg foran Guds trone! Det betyr at å gå ut til alle kulturer<br />

ikke bare er en «greie» for spesielt interesserte. Det er Guds<br />

«greie.» Jo mer vi lærer å kjenne Guds nød for at mennesker<br />

fra alle <strong>nasjoner</strong> skal bli gjenforent med ham, desto mer vil<br />

øynene våre bli åpnet for hans nød for hele verden.<br />

Få Guds nød for nasjonene 19


Plutselig så jeg med Guds øyne – det var som om jeg hadde<br />

vært blind, men fikk nå øynene åpnet. Skjellene falt <strong>av</strong>, <strong>og</strong> jeg<br />

så millioner på millioner <strong>av</strong> mennesker over hele verden som<br />

ikke hadde fått muligheten til å bli kjent med Gud. Noen <strong>av</strong><br />

dem holdt på å flytte inn tvers over gata! Jeg ble helt matt da<br />

jeg kjente på følelsen <strong>av</strong> hvor urettferdig dette var. Hva var<br />

min rolle i det hele? Jeg ønsket å gjøre noe med det. Men så<br />

ble jeg rammet <strong>av</strong> den neste vanlige feiloppfatningen:<br />

«Jeg kan ikke se for meg at jeg skal flytte til utlandet<br />

akkurat nå, så det er ikke noe særlig jeg kan gjøre»<br />

Noen ganger tror vi at hvis vi ikke er klare for å flytte til jungelen<br />

et sted i Papua Ny Guinea, eller siden vi ikke er leger<br />

med ekspertise til å utrydde sykdommer i Afrika, kan vi ikke<br />

gjøre stort for å engasjere oss for Guds rike.<br />

Etter studietiden levde jeg et helt vanlig liv i åtte år. Jeg<br />

gikk i kirken, jobbet, fikk barn, lagde utklippsbøker, spilte<br />

volleyball <strong>og</strong> planla ferier. Det var ikke ille, men jeg opplevde<br />

ikke særlig mye åndelig spenning. Jeg hadde fritatt meg selv<br />

fra ethvert ansvar for å være et lys for nasjonene, til <strong>og</strong> med i<br />

mitt eget lokalsamfunn, siden mannen min <strong>og</strong> jeg ikke hadde<br />

noen planer om å bo hos en stamme i jungelen.<br />

Så kom 11. september. Plutselig braste verden utenfor inn<br />

i min hverdag. Nyhetene, problemene resten <strong>av</strong> verden sto<br />

overfor, nasjonene – alt begynte å påvirke min lille private<br />

boble, uansett om jeg ønsket det eller ikke. Jeg kunne ikke<br />

isolere meg selv lenger fra en verden som ble mer <strong>og</strong> mer sammenknyttet.<br />

Men hva kunne jeg gjøre for å være et lys – akkurat<br />

som Israel skulle det være for nasjonene – fra mitt hus<br />

i en amerikansk forstad?<br />

En dag fikk vi besøk <strong>av</strong> en venn <strong>av</strong> far. Han kom fra India<br />

20 <strong>Til</strong> <strong>naboer</strong> <strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>


<strong>og</strong> hadde en karismatisk personlighet <strong>og</strong> en sterk tro på at<br />

Gud utretter mirakler. Mitt temmelig begivenhetsløse <strong>og</strong> vanlige<br />

liv sto i sterk kontrast til hans tilværelse, som var fylt <strong>av</strong><br />

åndelige muligheter <strong>og</strong> eventyr. Jeg ble smittet <strong>av</strong> hans visjon<br />

om å hjelpe foreldreløse <strong>og</strong> enker i et land med en tredjedel <strong>av</strong><br />

verdens fattige, et land der bare en ørliten andel <strong>av</strong> befolkningen<br />

følger Jesus. Vi snakket om muligheten for å tale, skrive,<br />

be, skaffe midler, til <strong>og</strong> med lede korte turer. Jeg hadde ikke<br />

innsett hvor mye jeg kunne gjøre der jeg selv bodde for å<br />

hjelpe mennesker på den andre siden <strong>av</strong> verden.<br />

Etter hvert åpnet mulighetene seg for å hjelpe nasjonene,<br />

<strong>og</strong> jeg grep dem. Gud oppmuntret meg til å vinne disipler der<br />

jeg bodde ved å bli venn med flyktninger <strong>og</strong> internasjonale<br />

studenter som allerede befant seg i byen min. Slik endte jeg<br />

opp med å spise middag med Ayisha <strong>og</strong> den unge enken fra<br />

Irak. En sommer befant jeg meg i Sahara-ørkenen i teltene til<br />

flyktninger uten hjemland der jeg lyttet til imamer <strong>og</strong> pastorer<br />

som debatterte vår felles stamfar Abraham. En annen gang<br />

h<strong>av</strong>net jeg på toppen <strong>av</strong> et fjell i Filippinene, i ei lita hytte<br />

som ble brukt som kirke. Her hørte jeg troende stammefolk,<br />

tidligere animister, som fortalte gripende historier om foreldrene<br />

mine, som hadde bodd <strong>og</strong> arbeidet i stammen deres<br />

tretti år tidligere. Og deretter ledet Gud etter hvert mannen<br />

min, barna mine <strong>og</strong> meg til India, der vi endte opp med å bo<br />

<strong>og</strong> arbeide i en by med få vestlige.<br />

Guds globale nød i oss alle kan uttrykkes på mange måter.<br />

Vi kan være kalt til å bli hjemme <strong>og</strong> mobilisere andre, gi så det<br />

monner, be med brennende iver eller administrere <strong>og</strong> støtte<br />

dem som drar. Eller Guds globale nød kan få oss til å ta imot<br />

mennesker som kommer, den kan sende oss til flyktninger eller<br />

til universiteter for å bli kjent med internasjonale studenter.<br />

Etter hvert som vi øver på å følge Jesus ved å disippelgjøre<br />

Få Guds nød for nasjonene 21


JESUS SA DET KRYSTALLKLART:<br />

«GÅ OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER.»<br />

MEN HVORDAN GJØR VI DET MIDT I<br />

EN TRAVEL HVERDAG?<br />

VERDEN ER I ENDRING. Gud henter flere mennesker enn noen gang fra andre<br />

land <strong>og</strong> kulturer til våre nabolag, arbeidsplasser <strong>og</strong> skoler. Men ofte vet vi ikke<br />

hvordan vi skal begynne å bygge meningsfulle relasjoner med dem. I «<strong>Til</strong> <strong>naboer</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>nasjoner</strong>» viser <strong>Jeannie</strong> <strong>Marie</strong> at det ikke trenger å være så skremmende eller<br />

umulig som vi kanskje tror å følge Jesu siste instrukser til oss.<br />

<strong>Marie</strong> tar oss skritt for skritt gjennom perspektivendringene vi trenger for å<br />

<strong>av</strong>stemme våre hjerter, sinn <strong>og</strong> hverdagsliv med Guds hjerte for nasjonene.<br />

Gjennom personlige fortellinger <strong>og</strong> inspirerende undervisning advarer hun om<br />

typiske feiltrinn, samtidig som hun gir oss praktiske tips <strong>og</strong> den åndelige kunnskapen<br />

vi trenger til å gå inn i tverrkulturelle relasjoner med kjærlighet <strong>og</strong> hensikt.<br />

Å komme i kontakt med mennesker fra ulik bakgrunn enn oss handler rett<br />

<strong>og</strong> slett om å ta steget tvers over gata, med ett mål for øye: å være en del <strong>av</strong><br />

Guds plan for våre nabolag, for våre byer <strong>og</strong> for verden.<br />

JEANNIE MARIE jobber som strateg for en internasjonal organisasjon<br />

som rekrutterer, trener <strong>og</strong> sender langtids-feltarbeidere til<br />

over femti land. Hun er <strong>og</strong>så en inspirerende forkynner, <strong>og</strong> underviser<br />

over hele USA om å bygge relasjonelle broer med mennesker<br />

fra andre trosretninger <strong>og</strong> kulturer. <strong>Jeannie</strong> <strong>og</strong> mannen hennes bor<br />

i en solfylt forstad til Phoenix, Arizona med deres fire barn.<br />

9 788271 996222

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!