10.11.2021 Views

Følg meg! av Oddvar Søvik

Å være disippel er å følge Jesus og gjøre hans vilje. Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!

Å være disippel er å følge Jesus og gjøre hans vilje.

Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!<br />

Copyright © Proklamedia 2020<br />

Illustrasjoner: <strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong><br />

Omslag og sats: Kristian Kapelrud<br />

Omslagsfoto: Paul Andreas Aasen og Cecilie Arcurs<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15,3 pt.<br />

Trykk og innbinding: ScandBook, Sverige<br />

1. opplag 2020<br />

ISBN 978-82-7199-620-8<br />

Boken er godkjent <strong>av</strong> Kristelig Studieforbund for bruk i samtale- og studiegrupper.<br />

Grupper og kurs som benytter den, kan søke om statsstøtte<br />

til studiearbeid. Boken har en samtaleplan som er utarbeidet <strong>av</strong><br />

<strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong>. Les mer på www.k-stud.no.<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibelen 2011, Det norske bibelselskap.<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no


Anbefalinger<br />

I denne boka om disippelskap øser <strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong> <strong>av</strong> sin lange<br />

erfaring som pastor, sjelesørger og bibellærer. Innholdet er inspirerende<br />

og utfordrende, realistisk og bibelsk, grundig og<br />

lettlest. En styrke ved boka er de tallrike og tankevekkende<br />

sitatene fra Bibelen. <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong> passer godt både for erfarne og<br />

ferske disipler. Mange treffende og til dels humoristiske illustrasjoner<br />

gjør den ekstra leservennlig. Spørsmål til egenrefleksjon<br />

og samtale gjør boka velegnet til bruk i grupper.<br />

Øivind Benestad<br />

Daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn<br />

<strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong> har skrevet en svært lesverdig, tidsaktuell og<br />

viktig bok om hva det innebærer å være en etterfølger <strong>av</strong> Jesus<br />

i dag. Han stiller blant annet spørsmålet om vi virkelig er en<br />

etterfølgende kirke, og om kristne utøver noen påvirkning på<br />

det norske samfunnet gjennom sitt trosliv.<br />

Etter min mening er dette en bok til hele kristen-Norge.<br />

Den er konservativ og radikal på en og samme tid. Jeg leser<br />

og blir både kraftig oppmuntret og utfordret til å skjerpe mitt<br />

forhold til Guds ord, slik at Ordet får tale sterkere enn egne<br />

oppfatninger, og slik tidsånden er.<br />

5


I denne boka får vi også konkret hjelp til å leve med Jesus i<br />

hverdagen og følge etter Ham. Dette beskrives som et velsignet<br />

liv, et liv i sann frihet. Beskrivelsen <strong>av</strong> hva vi settes fri fra og<br />

hva vi blir frie til fikk <strong>meg</strong> til å si «halleluja!»<br />

En studieplan bakerst i boka gjør det mulig å få til konstruktive<br />

og ærlige samtaler i diverse grupper.<br />

Inger Ellen Fjermestad<br />

Lærer og åndelig veileder, St<strong>av</strong>anger<br />

Å være en kristen er å være disippel. Men bevisst disippelliv<br />

synes å være en mangelvare hos mange kristne i dag. Derfor er<br />

dette en kjærkommen og aktuell bok. <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong> er velskrevet og<br />

trosstyrkene. <strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong> greier på en inspirerende og utfordrende<br />

måte å få fram både hva som kjennetegner disippellivet,<br />

og hva som former oss som Jesu disipler. I denne boken møter<br />

vi <strong>Søvik</strong> som den erfarne bibellæreren, evangelisten og trosforsvareren,<br />

men også som den lune humoristen og den gode<br />

sjelesørgeren. Dette er en bok for vår tid. Det ser vi når <strong>Søvik</strong><br />

tar for seg høyaktuelle tema som Prideparadene, miljøtrusselen,<br />

overflodskulturen og sekulariseringen, så vel som trosforsvar og<br />

evangelisering i et postmoderne samfunn. Boken vil egne seg<br />

utmerket til selvstudium, men også for samtalegrupper. Her får<br />

du en flott grunnbok i disippelliv. Jeg anbefaler at du leser den<br />

langsomt så ordene får tid til å lande i livet ditt, for disippelliv<br />

handler om den livslange etterfølgelsen <strong>av</strong> Jesus der livet vårt<br />

blir mer og mer preget <strong>av</strong> ham.<br />

Bjørn K. Jellestad<br />

Pastor i Credo Frikirke, Trondheim.<br />

6 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


Innhold<br />

Anbefalinger ....................................................................................................... 5<br />

Forord ................................................................................................................... 11<br />

INNLEDNING .......................................................................................... 15<br />

1. Den radikale disippel ................................................................... 15<br />

2. En kristen er en disippel ........................................................... 20<br />

3. Ikke bare høre, men gjøre ........................................................ 23<br />

I – EN DISIPPEL BLIR I JESU ORD ...................................... 27<br />

1. Hvem er det Jesus taler til? ...................................................... 27<br />

2. Hva er frihet? .................................................................................... 29<br />

3. Frihet fra .............................................................................................. 31<br />

a. Fri fra syndens skyld ......................................................... 31<br />

b. Fri fra syndens makt .......................................................... 37<br />

c. Fri fra sår og bindinger ..................................................... 40<br />

Sår fra fortiden .................................................................. 41<br />

Bindinger .............................................................................. 43<br />

Indre helbredelse .............................................................. 45<br />

d. Fri fra syndens straff .......................................................... 47<br />

e. Fri fra frykt for framtiden ............................................... 49<br />

4. Frihet til ............................................................................................... 50<br />

a. Fri til å være den jeg er i Kristus ................................ 51<br />

Innhold 7


. Fri til å gjøre det jeg kan ................................................. 52<br />

c. Fri til å leve etter Guds bud .......................................... 54<br />

5: Hvordan erfare denne friheten? ........................................... 57<br />

a. Ved å bli i Jesu ord .............................................................. 57<br />

b. Ved å lære Jesus å kjenne ................................................ 59<br />

6. Hvordan blir vi i Jesu ord? ...................................................... 62<br />

Her er noen tips for den daglige bibelllesningen ...... 64<br />

II – EN DISIPPEL FORNEKTER SEG SELV ................... 67<br />

1. Hva betyr det å fornekte seg selv<br />

og å ta opp sitt kors? ................................................................... 68<br />

2. Hva betyr det at Jesus er Herre? .......................................... 69<br />

3. Ørkenvandring eller liv i overflod? .................................... 74<br />

4. Velsignelsen ved å følge Jesus ................................................. 77<br />

Den radikale veien er lettere ............................................. 79<br />

5. Lidelsen ved å følge Jesus .......................................................... 80<br />

a. Lidelsen ved å holde fast på Guds ord ........................ 80<br />

b. Lidelsen ved å bekjenne<br />

seg som kristen ...................................................................... 87<br />

c. Den store trengselen ........................................................... 91<br />

III – EN DISIPPEL GIR AVKALL<br />

PÅ ALT HAN EIER ........................................................................ 95<br />

1. Alt hører Herren til ....................................................................... 98<br />

2. Tro forvaltere ................................................................................. 100<br />

3. Omsorg for de fattige ............................................................... 105<br />

4. Tro forvaltere <strong>av</strong> skaperverket ............................................. 111<br />

a. Klimakrisen ........................................................................... 111<br />

b. Miljøforurensning ............................................................. 113<br />

c. Hva kan vi gjøre? ................................................................ 114<br />

5. Vi eier ikke oss selv ..................................................................... 118<br />

IV – EN DISIPPEL ELSKER ANDRE DISIPLER ...... 121<br />

1. Hva er kjærlighet? ........................................................................ 121<br />

2. Jesu kjærlighet til oss er modellen ................................... 122<br />

8 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


3. Innbyrdes kjærlighet er et disippelkjennetegn ......... 124<br />

a. Et kjennetegn for oss selv ............................................. 124<br />

b. Et kjennetegn for andre ................................................ 125<br />

4. Kjærlighet forvandler ............................................................... 126<br />

5. Lev i tilgivelse ................................................................................ 128<br />

a. Be selv om tilgivelse ......................................................... 128<br />

b. Tilgi andre ............................................................................. 130<br />

c. Hva tilgivelse ikke er ....................................................... 130<br />

d. Hva vil det si å tilgi? ........................................................ 131<br />

e. Hvordan klare å tilgi? ..................................................... 132<br />

Sett ord på det vonde ................................................. 132<br />

Vær villig til å tilgi ....................................................... 133<br />

Tenk på hvor mye du selv er tilgitt ......................... 135<br />

Be for den som har gjort deg urett ........................ 136<br />

Be Jesus elske gjennom deg .................................... 138<br />

Overvinn det vonde med det gode ....................... 139<br />

f. Tilgivelse, forsoning og tillit ........................................ 141<br />

6. Bli i Jesu kjærlighet .................................................................... 143<br />

V – EN DISIPPEL GJØR ANDRE TIL DISIPLER .... 147<br />

1. Folk ble trukket inn til menigheten ................................ 149<br />

2. De troende gikk ut. .................................................................... 151<br />

3. Hvor skal vi vitne? ....................................................................... 155<br />

4. Hvordan kan vi vitne? .............................................................. 159<br />

a. Be ................................................................................................. 160<br />

Vær utholdende i bønn ............................................. 160<br />

Våk og be med takk ..................................................... 161<br />

Be om åpne dører ........................................................... 162<br />

Be om de rette ordene ................................................. 163<br />

b. Bruk den dyrebare tiden godt ................................... 163<br />

c. La alt dere sier, være vennlig ...................................... 167<br />

d. Vit hvordan dere skal svare hver enkelt ............. 168<br />

Hva betyr Jesus for <strong>meg</strong>? ........................................ 168<br />

Hvordan møter jeg innvendinger? ...................... 172<br />

Hva går evangeliet ut på? ......................................... 178<br />

Innhold 9


5. Gjør dem til disipler ................................................................. 185<br />

a. Bibelen – Guds ord .......................................................... 186<br />

b. Bønnen .................................................................................... 187<br />

c. Brorsamfunnet – menigheten/forsamlingen .... 188<br />

d. Brødsbrytelsen – nattverden ..................................... 189<br />

e. Vitne om Jesus og tjene ham ...................................... 189<br />

f. Videre oppfølging .............................................................. 190<br />

VI – EN DISIPPEL VIL FÅ SIN LØNN .............................. 193<br />

Etterord ............................................................................................................. 199<br />

Litteratur ......................................................................................................... 201<br />

Studie- og samtaleplan<br />

til <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong> for åtte samvær ................................................... 205–209<br />

10 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


Forord<br />

Den tyske presten og nazimotstanderen, Dietrich Bonhoeffer<br />

(1906–1945), skrev i 1937 en bok med tittelen<br />

Nachfolge. Den kom for første gang på norsk i 1956 og het da<br />

Lydighetens vei. I 2010 kom den igjen på norsk med originaltittelen<br />

Etterfølgelse. 1<br />

I denne boken beskylder Bonhoeffer oss predikanter for å<br />

ha forkynt en billig nåde: frelse uten omvendelse, rettferdiggjørelse<br />

<strong>av</strong> synden istedenfor synderen. Billig nåde er tilgivelse<br />

uten bot, dåp uten menighetstukt, nattverd uten bekjennelse <strong>av</strong><br />

synd, absolusjon uten personlig skriftemål. Billig nåde er nåde<br />

uten etterfølgelse, nåde uten kors, nåde uten den levende Jesus<br />

Kristus. Resultatet har blitt en rettroende kirke som forkynner<br />

den rene lære om nåden, men vi tilhører ikke lenger den etterfølgende<br />

kirke, sier han.<br />

Men i dag forkynnes det i mange sammenhenger neppe rett<br />

om nåden heller. For nå forkynnes det ofte at Gud er kjærlighet,<br />

og det er jo sant, men det jeg har hørt i mange andakter og prekener<br />

er følgende: «Du er god nok som du er. Gud aksepterer<br />

deg akkurat slik du er. Du har ingenting å skamme deg over.<br />

1 Dietrich Bonhoeffer: Etterfølgelse. Luther forlag 2010.<br />

Forord 11


Vær den du er. Jesus godtok alle.» Gud proklameres som den<br />

som bare gir og aldri krever. Det er dagens nådeforkynnelse.<br />

Men hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, for dessverre<br />

må det nok også sies: Vi er ikke en etterfølgende kirke<br />

heller. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Vi<br />

har vært fornøyd med å støtte opp om virksomheten, gå på<br />

gudstjenester og møter, gi litt i kollekt og så har vi slått oss til<br />

ro med det. På søndag tror vi på Gud, men resten <strong>av</strong> uka lever<br />

vi som om Gud ikke finnes. Magnus Malm kaller dette for<br />

«praktisk ateisme.» 2<br />

For når vi ser oss rundt om i kristen-Norge, må vi vel bare<br />

konstatere at vi kristne øver liten påvirkning på det norske<br />

samfunn. Det er ofte liten forskjell på en gjennomsnittskristen<br />

og en vanlig norsk borger.<br />

Mange kristne ser stort sett de samme filmer på TV og<br />

kino som ikke-kristne. I min oppvekst var det synd å gå på<br />

kino. Men så kom TV-en inn i alle hjem, og de som hadde<br />

fordømt kinogjengerne satt nå og så på de samme filmene<br />

hjemme! Dermed har vi h<strong>av</strong>net i motsatt grøft: Nå ser man<br />

gjerne på alt. I tillegg kommer all den søppel som finnes på<br />

internett, bare et par tastetrykk unna. Men fyller vi våre sinn<br />

med sex, vold og krim, vil det forurense vårt tankeliv. Ja, i<br />

verste fall kan man bli bundet og <strong>av</strong>hengig <strong>av</strong> porno på internett.<br />

Denne åndelige forurensningen må vi som kristne ikke<br />

la oss påvirke <strong>av</strong>.<br />

Situasjonen er ikke særlig bedre når det gjelder forvaltning.<br />

Mange kristne bruker stort sett like mye penger på seg selv<br />

som ikke-kristne og gir ikke særlig mye til nødhjelp og misjon.<br />

Undersøkelser som er gjort viser at nesten like mange kristne<br />

ungdommer lever seksuelt sammen med sine kjærester før ekteskapet<br />

som ikke-kristne. Flere kristne lever også som samboere<br />

og skiller seg nesten like ofte som resten <strong>av</strong> befolkningen.<br />

2 Magnus Malm: Et hjerte større enn verden. Å følge Jesus i lys <strong>av</strong><br />

Bergprekenen. Luther forlag 2009, s. 164.<br />

12 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


Nå har til og med Kirkemøtet i Den norske kirke bestemt at<br />

likekjønnede par kan få gifte seg i kirken. Ekteskapet er ikke<br />

lenger forbeholdt mann og kvinne. Dette synet presser seg på<br />

i andre kirkesamfunn også. «Størst <strong>av</strong> alt er kjærligheten» og<br />

den trumfer alt, hevdes det. 3<br />

Kristne tar like mye piller som ikke-kristne på grunn <strong>av</strong><br />

psykiske problemer som ofte skyldes uløste konflikter, bitterhet<br />

og strid både i ekteskap og i andre relasjoner.<br />

Heldigvis finnes det unntak. Det finnes en del sanne Jesu<br />

disipler også i dag, sanne etterfølgere som har Jesus både som<br />

frelser og Herre. Men dessverre har vi ofte gjort gjennomsnittet<br />

til «normal» kristendom.<br />

Jeg husker at som liten gutt var jeg forundret over at været<br />

aldri var normalt når jeg hørte på værmeldingen. Det gjaldt<br />

både nedbørsmengde og temperatur. Senere forstod jeg at «normalt»<br />

var månedens gjennomsnitt. Men i kristen sammenheng<br />

er det normale det som er i samsvar med normen, og normen<br />

er Guds ord. Her må vi vel bare konstatere at selv om våre menighetsfelleskap<br />

ikke er ubibelske så er de ofte under-bibelske,<br />

under normen.<br />

Biskop Erling Utnem (1920–2006) sa en gang i en tale:<br />

«Den åndelige temperaturen er så l<strong>av</strong> i mange menigheter at<br />

hvis det kommer inn en kristen med normaltemperatur, tror<br />

de han har feber.»<br />

De første kristne var et annerledes folk. De levde et liv i<br />

sannhet, renhet, enhet, kjærlighet og ærlighet. De var lys og salt<br />

i en verden som levde i mørke og var i forråtnelse, moralsk sett.<br />

Det var trolig den viktigste årsaken til at evangeliet spredte seg<br />

til hele datidens kjente verden i løpet <strong>av</strong> en generasjon.<br />

Gud kaller også oss til å leve slik. «Vår tid trenger<br />

3 «Størst <strong>av</strong> alt er kjærligheten» er ikke et bibelsitat. I Første<br />

Korinterbrev 13,13 står det: Så blir de stående, disse tre: tro, håp<br />

og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Kjærligheten er<br />

større enn håp og tro. Det er noe helt annet.<br />

Forord 13


Kristusdisipler» uttalte Edin Løvås (1920–2014) i 1976. 4 Det er<br />

ikke mindre sant nå. I en tid med <strong>av</strong>kristning og sekularisering<br />

må vi vise verden hva det vil si å tro på Jesus. Hva innebærer<br />

det helt konkret å følge ham i dag? Det er den utfordringen jeg<br />

vil prøve å svare på i denne boken.<br />

Kanskje vil noen synes at jeg har tatt med for mange bibelhenvisninger.<br />

Det er helt bevisst. For det er der autoriteten<br />

ligger. Guds ord bærer dessuten i seg en forvandlende kraft.<br />

Derfor sier Peter: Den som taler, skal se til at han taler som Guds<br />

ord. 5 Det gjelder vel også den som skriver.<br />

En stor takk til Øivind Benestad, Inger Ellen Fjermestad og<br />

Bjørn Jellestad og som har lest gjennom manus og gitt <strong>meg</strong><br />

mange gode innspill.<br />

Vågsbygd høsten og vinteren 2019/20,<br />

<strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong><br />

4 Edin Løvås er mest kjent for sitt arbeid innen retreatbevegelsen i<br />

Norge. Han kalles gjerne for «retreatbevegelsens far.» Retreatbevegelsen<br />

vokste fram i Norge fra 1950-tallet da Sandom retreatsenter<br />

i Ottadalen ble etablert. Siden var han med på å bygge opp flere<br />

tilsvarende sentra for kristen meditasjon i Norge. Se hans bok:<br />

Disipler. Sandom retreatsenter, 1976, s. 8.<br />

5 1 Pet 4,11.<br />

14 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


Innledning<br />

1. Den radikale disippel<br />

Like før han døde, skrev John Stott 6 sin siste bok The Radical<br />

Disciple. 7 Boken er på mange måter hans åndelige<br />

testamente og er svært ransakende og utfordrende. Stott sier<br />

at en disippel er under sin mesters disiplin. Mange kristne har<br />

bare valgt seg ut ord <strong>av</strong> Jesus som passer dem, og unngått de<br />

ordene som sier at det virkelig koster å være en etterfølger. Men<br />

fordi Jesus er Herre, har vi ingen rett til bare å plukke ut det<br />

som passer oss. Mon ikke Jesus ville ha sagt til mange også i<br />

dag: «Hvorfor kaller dere <strong>meg</strong> ‘Herre, Herre!’ men gjør ikke det<br />

jeg sier?» 8<br />

Året etter, i 2011, kom det ut en annen <strong>meg</strong>et viktig bok på<br />

norsk, som het Radikal. Den er skrevet <strong>av</strong> en amerikansk pastor<br />

6 John Stott (1921–2011) var en engelsk prest og forfatter. Han<br />

skrev mange bøker og er kanskje mest kjent som opph<strong>av</strong>smannen<br />

til den såkalte Lausannepakten, som ble forfattet under Verdensevangeliserings-konferansen<br />

i Lausanne i 1974. Han var også en<br />

<strong>av</strong> lederne for de evangelikale innen kristenheten og ble i2005,<br />

<strong>av</strong> magasinet Time, kåret som en <strong>av</strong> de 100 mest innflytelsesrike<br />

personene i verden.<br />

7 John Stott: The Radical Disciple. Inter-Varsity Press 2010.<br />

8 Luk 6,46.<br />

Innledning 15


som heter D<strong>av</strong>id Platt (1978– ). Boken har som undertittel:<br />

«Få troen tilbake på rett spor.» 9 Den lå på toppen <strong>av</strong> New York<br />

Times’ bestselgerliste i lang tid.<br />

Platt mener også at vi har valgt ut det som passer oss i Guds<br />

ord og sett bort fra evangeliets radikale kr<strong>av</strong> om etterfølgelse.<br />

Nå er det på tide å få bort skylappene og ta Jesu ord på alvor,<br />

sier han.<br />

Jeg tror Platt har rett. Vi har skilt mellom å lære Jesu<br />

ord og å lære og holde dem. Vi har vært fornøyd med å høre<br />

Guds ord, men har ikke vært opptatt <strong>av</strong> å gjøre det Ordet<br />

sier. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det<br />

å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha<br />

ham som Herre.<br />

Jeg må også nevne professor Oskar Skarsaunes (1945– )<br />

siste bok: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirken glemt<br />

ham? 10 Han sier som de to tidligere nevnte forfatterne at vi<br />

har ikke tatt Jesu radikale ord på alvor. Vi høvler <strong>av</strong> litt i<br />

kantene og gjør dem litt mer anvendelige, for ikke å si litt<br />

mer realistiske. Den Jesus vi møter i mye forkynnelse i dag,<br />

samstemmer dårlig med evangelienes bilde <strong>av</strong> Jesus.<br />

Skarsaune har nok mye rett. For en tid siden var jeg på<br />

en gudstjeneste i Den norske kirke. Teksten var fra Johannes<br />

evangeliets tredje kapittel, og presten begynte sin preken<br />

med å si at Bibelens viktigste vers er Johannes 3,16. Det var<br />

jeg absolutt enig i. Men han siterte bare første linje: Så høyt<br />

har Gud elsket verden. Hele talen gikk ut på at Gud elsker deg<br />

uansett hvordan du er eller hva du har gjort. Han nevnte ikke<br />

fortapelsens mulighet med ett eneste ord! Heller ikke hva det<br />

vil si å tro på Jesus.<br />

Jo, det er sant at Gud er kjærlighet. 11 Det er et budskap folk<br />

9 D<strong>av</strong>id Platt: Radikal. Lunde forlag 2011. På engelsk er<br />

undertittelen: Taking Back Your Faith from the American Dream.<br />

10 Oskar Skarsaune: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirken<br />

glemt ham? Luther forlag/Lunde 2019.<br />

11 1 Joh 4,16.<br />

16 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


flest vil høre. Men de sier gjerne nei takk til fortsettelsen der<br />

det står at å elske Gud er å holde hans bud. 12<br />

Dessuten er det flere prester som hevder at er du døpt, så<br />

er du et Guds barn, og da har du ingenting å frykte. Men det<br />

er et annet evangelium enn det Bibelen forkynner. For da har<br />

man ikke tatt med en annen side ved Gud som også går som<br />

en rød tråd gjennom hele bibelen: Gud er hellig.<br />

Da Jesaja fikk en åpenbaring <strong>av</strong> Gud i tempelet, ropte serafene:<br />

«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full<br />

<strong>av</strong> hans herlighet.» 13<br />

Synd er synd fordi Gud er hellig. At Gud er hellig betyr at<br />

han er adskilt fra alt som er syndig og urent. Guds hellighet og<br />

vår syndighet er som ild og vann. Det er to elementer som ikke<br />

går sammen, men her er det ikke vannet som slukker ilden,<br />

men ilden som fortærer vannet.<br />

«Ja, slik var Gud i Det gamle testamentets tid, men han er<br />

ikke slik nå», sier noen. Jo, Gud er den han er, 14 evig og uforanderlig.<br />

Derfor sier Jesus: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen,<br />

men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge<br />

både sjel og kropp i helvete. 15 Det er Gud som kan gjøre det.<br />

Hebreerbrevets forfatter sier derfor: Det er forferdelig å falle i<br />

hendene på den levende Gud! 16 For vår Gud er en fortærende ild. 17<br />

Jeg nevnte Johannes 3,16. Men i samme kapittel står et<br />

vers som sjelden siteres: Den som tror på Sønnen, har evig liv.<br />

Den som er ulydig mot Sønnen, (NB 88: Den som ikke vil tro på<br />

Sønnen,) skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. 18<br />

Er og blir over ham. Men nettopp fordi Gud også elsker oss,<br />

sendte han Jesus for å sone straffen for våre synder og ta bort<br />

12 1 Joh 5,3.<br />

13 Jes 6,3.<br />

14 2 Mos 3,14.<br />

15 Matt 10,28.<br />

16 Hebr 10,31<br />

17 Hebr 12,29.<br />

18 Joh 3,36.<br />

Innledning 17


vår skyld. Jesus kom ikke for å bekrefte oss i vår syndighet, men<br />

for å forvandle våre liv.<br />

Dersom det eneste vi har å forkynne fra Jesus er at du er<br />

god nok som du er, da har vi ingenting å formidle til dem som<br />

virkelig sliter med livet. Tenk for eksempel på en rusmisbruker.<br />

Ville det hjelpe ham å si at du er OK som du er? Nei, han eller<br />

hun trenger å bli frelst, det vil si å bli løst fra sin synd og satt i<br />

frihet. Ja, men vi er da ikke rusmisbrukere, vi er vel ganske OK?<br />

Nei, vi er alle syndere, vi er alle fanget i våre «egosentrasjonsleirer»,<br />

vi bryter Guds bud i tanker, ord og gjerninger. Vi er <strong>av</strong><br />

naturen under Guds vrede, sier Paulus. 19 Men på korset sonte<br />

Jesus for alle våre synder. Guds vrede rammet ham. Under<br />

korset råder nå Guds kjærlighet. Å tro på Jesus er å komme<br />

inn under Guds nåde.<br />

19 Ef 2,3.<br />

Under Guds nåde.<br />

18 <strong>Følg</strong> <strong>meg</strong>!


Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye<br />

til å la oss forbli som vi er. Nei, ved å komme til Jesus blir vi<br />

født på ny. Vår skyld blir slettet ut og Jesus tar bolig i oss ved<br />

sin Ånd slik at vi får både en ny evne og en ny vilje til å leve et<br />

annerledes liv. Det er Guds nåde.<br />

Jesu kom ikke til jorden for å gjøre det mindre alvorlig å synde.<br />

Tvert imot, han hevet standarden. I Bergprekenen sier han gjentatte<br />

ganger: «Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere: –» 20<br />

Å leve etter Guds vilje handler ikke bare om ytre former,<br />

men om en indre forvandling <strong>av</strong> hjertet.<br />

Det er dette nye livet som beskrives i Bergprekenen og i<br />

de mange Jesuord som handler om å være en disippel. Det er<br />

et radikalt annerledes liv enn det gjennomsnittet <strong>av</strong> kristne<br />

nordmenn lever.<br />

Magnus Malm skriver tankevekkende om dette i sin bok<br />

Som om Gud ikke finnes. 21 Vi sier gjerne at samfunnet har påvirket<br />

kirken slik at den har blitt sekularisert. Men kan det<br />

faktisk være motsatt? Har vi som kirke mistet vår saltkraft<br />

slik at samfunnet går i forråtnelse? Det var jo saltets viktigste<br />

oppg<strong>av</strong>e på Jesu tid: å bevare kjøtt og fisk mot forråtnelse. Du<br />

kan ikke kritisere kjøtt for å råtne, det er kjøttets natur. Men<br />

hvor er saltet?<br />

Noen kritiske røster har hevdet at salt ikke kan miste sin<br />

kraft, det er og blir natriumklorid (NaCl). Men vi må huske<br />

på hvordan saltet ble utvunnet på den tiden. De tørket ut vann<br />

fra Dødeh<strong>av</strong>et. Men der kunne det være mange andre stoffer<br />

også. Ble saltet blandet med flere til dels giftige stoffer, ble det<br />

ubrukelig. Bildet taler for seg. Når vi ikke lenger tar Jesu ord<br />

på alvor, men lar alt annet få innflytelse i våre liv, da mister vi<br />

kraften til å påvirke.<br />

Vi må med smerte konstatere at det ikke er vi som påvirker<br />

verden, men verden som påvirker oss! Vi skulle være i verden,<br />

20 Matt 5,21,27,33,38 og 43.<br />

21 Magnus Malm: Som om Gud ikke finnes. Mentor Medier 2015.<br />

Innledning 19


Å være disippel<br />

er å følge Jesus<br />

og gjøre hans vilje.<br />

Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt<br />

en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en<br />

kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus,<br />

og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som<br />

Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det<br />

også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel.<br />

Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!<br />

«Vår tid trenger Kristusdisipler» uttalte Edin Løvås i 1976. Det er ikke<br />

mindre sant nå. I en tid med <strong>av</strong>kristning og sekularisering må vi vise verden<br />

hva det vil si å tro på Jesus. Hva innebærer<br />

det helt konkret å følge ham i dag? Det er den utfordringen<br />

jeg vil prøve å svare på i denne boken.<br />

– <strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong><br />

<strong>Oddvar</strong> <strong>Søvik</strong> har skrevet en svært lesverdig, tidsaktuell<br />

og viktig bok om hva det innebærer å være<br />

en etterfølger <strong>av</strong> Jesus i dag. Etter min mening er<br />

dette en bok til hele kristen­Norge. Den er konservativ<br />

og radikal på en og samme tid. Jeg leser og<br />

blir både kraftig oppmuntret og utfordret til å skjerpe mitt forhold til Guds<br />

ord, slik at Ordet får tale sterkere enn egne oppfatninger, og slik tidsånden er.<br />

– Inger Ellen Fjermestad<br />

Lærer og åndelig veileder, St<strong>av</strong>anger<br />

Godkjent <strong>av</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!