10.11.2021 Views

Følg meg! av Oddvar Søvik

Å være disippel er å følge Jesus og gjøre hans vilje. Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!

Å være disippel er å følge Jesus og gjøre hans vilje.

Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Følg meg!

Copyright © Proklamedia 2020

Illustrasjoner: Oddvar Søvik

Omslag og sats: Kristian Kapelrud

Omslagsfoto: Paul Andreas Aasen og Cecilie Arcurs

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15,3 pt.

Trykk og innbinding: ScandBook, Sverige

1. opplag 2020

ISBN 978-82-7199-620-8

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund for bruk i samtale- og studiegrupper.

Grupper og kurs som benytter den, kan søke om statsstøtte

til studiearbeid. Boken har en samtaleplan som er utarbeidet av

Oddvar Søvik. Les mer på www.k-stud.no.

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet

fra Bibelen 2011, Det norske bibelselskap.

Proklamedia

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad

Tlf: 62 57 43 43

E-post: post@proklamedia.no

www.proklamedia.no


Anbefalinger

I denne boka om disippelskap øser Oddvar Søvik av sin lange

erfaring som pastor, sjelesørger og bibellærer. Innholdet er inspirerende

og utfordrende, realistisk og bibelsk, grundig og

lettlest. En styrke ved boka er de tallrike og tankevekkende

sitatene fra Bibelen. Følg meg passer godt både for erfarne og

ferske disipler. Mange treffende og til dels humoristiske illustrasjoner

gjør den ekstra leservennlig. Spørsmål til egenrefleksjon

og samtale gjør boka velegnet til bruk i grupper.

Øivind Benestad

Daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn

Oddvar Søvik har skrevet en svært lesverdig, tidsaktuell og

viktig bok om hva det innebærer å være en etterfølger av Jesus

i dag. Han stiller blant annet spørsmålet om vi virkelig er en

etterfølgende kirke, og om kristne utøver noen påvirkning på

det norske samfunnet gjennom sitt trosliv.

Etter min mening er dette en bok til hele kristen-Norge.

Den er konservativ og radikal på en og samme tid. Jeg leser

og blir både kraftig oppmuntret og utfordret til å skjerpe mitt

forhold til Guds ord, slik at Ordet får tale sterkere enn egne

oppfatninger, og slik tidsånden er.

5


I denne boka får vi også konkret hjelp til å leve med Jesus i

hverdagen og følge etter Ham. Dette beskrives som et velsignet

liv, et liv i sann frihet. Beskrivelsen av hva vi settes fri fra og

hva vi blir frie til fikk meg til å si «halleluja!»

En studieplan bakerst i boka gjør det mulig å få til konstruktive

og ærlige samtaler i diverse grupper.

Inger Ellen Fjermestad

Lærer og åndelig veileder, Stavanger

Å være en kristen er å være disippel. Men bevisst disippelliv

synes å være en mangelvare hos mange kristne i dag. Derfor er

dette en kjærkommen og aktuell bok. Følg meg er velskrevet og

trosstyrkene. Oddvar Søvik greier på en inspirerende og utfordrende

måte å få fram både hva som kjennetegner disippellivet,

og hva som former oss som Jesu disipler. I denne boken møter

vi Søvik som den erfarne bibellæreren, evangelisten og trosforsvareren,

men også som den lune humoristen og den gode

sjelesørgeren. Dette er en bok for vår tid. Det ser vi når Søvik

tar for seg høyaktuelle tema som Prideparadene, miljøtrusselen,

overflodskulturen og sekulariseringen, så vel som trosforsvar og

evangelisering i et postmoderne samfunn. Boken vil egne seg

utmerket til selvstudium, men også for samtalegrupper. Her får

du en flott grunnbok i disippelliv. Jeg anbefaler at du leser den

langsomt så ordene får tid til å lande i livet ditt, for disippelliv

handler om den livslange etterfølgelsen av Jesus der livet vårt

blir mer og mer preget av ham.

Bjørn K. Jellestad

Pastor i Credo Frikirke, Trondheim.

6 Følg meg!


Innhold

Anbefalinger ....................................................................................................... 5

Forord ................................................................................................................... 11

INNLEDNING .......................................................................................... 15

1. Den radikale disippel ................................................................... 15

2. En kristen er en disippel ........................................................... 20

3. Ikke bare høre, men gjøre ........................................................ 23

I – EN DISIPPEL BLIR I JESU ORD ...................................... 27

1. Hvem er det Jesus taler til? ...................................................... 27

2. Hva er frihet? .................................................................................... 29

3. Frihet fra .............................................................................................. 31

a. Fri fra syndens skyld ......................................................... 31

b. Fri fra syndens makt .......................................................... 37

c. Fri fra sår og bindinger ..................................................... 40

Sår fra fortiden .................................................................. 41

Bindinger .............................................................................. 43

Indre helbredelse .............................................................. 45

d. Fri fra syndens straff .......................................................... 47

e. Fri fra frykt for framtiden ............................................... 49

4. Frihet til ............................................................................................... 50

a. Fri til å være den jeg er i Kristus ................................ 51

Innhold 7


. Fri til å gjøre det jeg kan ................................................. 52

c. Fri til å leve etter Guds bud .......................................... 54

5: Hvordan erfare denne friheten? ........................................... 57

a. Ved å bli i Jesu ord .............................................................. 57

b. Ved å lære Jesus å kjenne ................................................ 59

6. Hvordan blir vi i Jesu ord? ...................................................... 62

Her er noen tips for den daglige bibelllesningen ...... 64

II – EN DISIPPEL FORNEKTER SEG SELV ................... 67

1. Hva betyr det å fornekte seg selv

og å ta opp sitt kors? ................................................................... 68

2. Hva betyr det at Jesus er Herre? .......................................... 69

3. Ørkenvandring eller liv i overflod? .................................... 74

4. Velsignelsen ved å følge Jesus ................................................. 77

Den radikale veien er lettere ............................................. 79

5. Lidelsen ved å følge Jesus .......................................................... 80

a. Lidelsen ved å holde fast på Guds ord ........................ 80

b. Lidelsen ved å bekjenne

seg som kristen ...................................................................... 87

c. Den store trengselen ........................................................... 91

III – EN DISIPPEL GIR AVKALL

PÅ ALT HAN EIER ........................................................................ 95

1. Alt hører Herren til ....................................................................... 98

2. Tro forvaltere ................................................................................. 100

3. Omsorg for de fattige ............................................................... 105

4. Tro forvaltere av skaperverket ............................................. 111

a. Klimakrisen ........................................................................... 111

b. Miljøforurensning ............................................................. 113

c. Hva kan vi gjøre? ................................................................ 114

5. Vi eier ikke oss selv ..................................................................... 118

IV – EN DISIPPEL ELSKER ANDRE DISIPLER ...... 121

1. Hva er kjærlighet? ........................................................................ 121

2. Jesu kjærlighet til oss er modellen ................................... 122

8 Følg meg!


3. Innbyrdes kjærlighet er et disippelkjennetegn ......... 124

a. Et kjennetegn for oss selv ............................................. 124

b. Et kjennetegn for andre ................................................ 125

4. Kjærlighet forvandler ............................................................... 126

5. Lev i tilgivelse ................................................................................ 128

a. Be selv om tilgivelse ......................................................... 128

b. Tilgi andre ............................................................................. 130

c. Hva tilgivelse ikke er ....................................................... 130

d. Hva vil det si å tilgi? ........................................................ 131

e. Hvordan klare å tilgi? ..................................................... 132

Sett ord på det vonde ................................................. 132

Vær villig til å tilgi ....................................................... 133

Tenk på hvor mye du selv er tilgitt ......................... 135

Be for den som har gjort deg urett ........................ 136

Be Jesus elske gjennom deg .................................... 138

Overvinn det vonde med det gode ....................... 139

f. Tilgivelse, forsoning og tillit ........................................ 141

6. Bli i Jesu kjærlighet .................................................................... 143

V – EN DISIPPEL GJØR ANDRE TIL DISIPLER .... 147

1. Folk ble trukket inn til menigheten ................................ 149

2. De troende gikk ut. .................................................................... 151

3. Hvor skal vi vitne? ....................................................................... 155

4. Hvordan kan vi vitne? .............................................................. 159

a. Be ................................................................................................. 160

Vær utholdende i bønn ............................................. 160

Våk og be med takk ..................................................... 161

Be om åpne dører ........................................................... 162

Be om de rette ordene ................................................. 163

b. Bruk den dyrebare tiden godt ................................... 163

c. La alt dere sier, være vennlig ...................................... 167

d. Vit hvordan dere skal svare hver enkelt ............. 168

Hva betyr Jesus for meg? ........................................ 168

Hvordan møter jeg innvendinger? ...................... 172

Hva går evangeliet ut på? ......................................... 178

Innhold 9


5. Gjør dem til disipler ................................................................. 185

a. Bibelen – Guds ord .......................................................... 186

b. Bønnen .................................................................................... 187

c. Brorsamfunnet – menigheten/forsamlingen .... 188

d. Brødsbrytelsen – nattverden ..................................... 189

e. Vitne om Jesus og tjene ham ...................................... 189

f. Videre oppfølging .............................................................. 190

VI – EN DISIPPEL VIL FÅ SIN LØNN .............................. 193

Etterord ............................................................................................................. 199

Litteratur ......................................................................................................... 201

Studie- og samtaleplan

til Følg meg for åtte samvær ................................................... 205–209

10 Følg meg!


Forord

Den tyske presten og nazimotstanderen, Dietrich Bonhoeffer

(1906–1945), skrev i 1937 en bok med tittelen

Nachfolge. Den kom for første gang på norsk i 1956 og het da

Lydighetens vei. I 2010 kom den igjen på norsk med originaltittelen

Etterfølgelse. 1

I denne boken beskylder Bonhoeffer oss predikanter for å

ha forkynt en billig nåde: frelse uten omvendelse, rettferdiggjørelse

av synden istedenfor synderen. Billig nåde er tilgivelse

uten bot, dåp uten menighetstukt, nattverd uten bekjennelse av

synd, absolusjon uten personlig skriftemål. Billig nåde er nåde

uten etterfølgelse, nåde uten kors, nåde uten den levende Jesus

Kristus. Resultatet har blitt en rettroende kirke som forkynner

den rene lære om nåden, men vi tilhører ikke lenger den etterfølgende

kirke, sier han.

Men i dag forkynnes det i mange sammenhenger neppe rett

om nåden heller. For nå forkynnes det ofte at Gud er kjærlighet,

og det er jo sant, men det jeg har hørt i mange andakter og prekener

er følgende: «Du er god nok som du er. Gud aksepterer

deg akkurat slik du er. Du har ingenting å skamme deg over.

1 Dietrich Bonhoeffer: Etterfølgelse. Luther forlag 2010.

Forord 11


Vær den du er. Jesus godtok alle.» Gud proklameres som den

som bare gir og aldri krever. Det er dagens nådeforkynnelse.

Men hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, for dessverre

må det nok også sies: Vi er ikke en etterfølgende kirke

heller. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Vi

har vært fornøyd med å støtte opp om virksomheten, gå på

gudstjenester og møter, gi litt i kollekt og så har vi slått oss til

ro med det. På søndag tror vi på Gud, men resten av uka lever

vi som om Gud ikke finnes. Magnus Malm kaller dette for

«praktisk ateisme.» 2

For når vi ser oss rundt om i kristen-Norge, må vi vel bare

konstatere at vi kristne øver liten påvirkning på det norske

samfunn. Det er ofte liten forskjell på en gjennomsnittskristen

og en vanlig norsk borger.

Mange kristne ser stort sett de samme filmer på TV og

kino som ikke-kristne. I min oppvekst var det synd å gå på

kino. Men så kom TV-en inn i alle hjem, og de som hadde

fordømt kinogjengerne satt nå og så på de samme filmene

hjemme! Dermed har vi havnet i motsatt grøft: Nå ser man

gjerne på alt. I tillegg kommer all den søppel som finnes på

internett, bare et par tastetrykk unna. Men fyller vi våre sinn

med sex, vold og krim, vil det forurense vårt tankeliv. Ja, i

verste fall kan man bli bundet og avhengig av porno på internett.

Denne åndelige forurensningen må vi som kristne ikke

la oss påvirke av.

Situasjonen er ikke særlig bedre når det gjelder forvaltning.

Mange kristne bruker stort sett like mye penger på seg selv

som ikke-kristne og gir ikke særlig mye til nødhjelp og misjon.

Undersøkelser som er gjort viser at nesten like mange kristne

ungdommer lever seksuelt sammen med sine kjærester før ekteskapet

som ikke-kristne. Flere kristne lever også som samboere

og skiller seg nesten like ofte som resten av befolkningen.

2 Magnus Malm: Et hjerte større enn verden. Å følge Jesus i lys av

Bergprekenen. Luther forlag 2009, s. 164.

12 Følg meg!


Nå har til og med Kirkemøtet i Den norske kirke bestemt at

likekjønnede par kan få gifte seg i kirken. Ekteskapet er ikke

lenger forbeholdt mann og kvinne. Dette synet presser seg på

i andre kirkesamfunn også. «Størst av alt er kjærligheten» og

den trumfer alt, hevdes det. 3

Kristne tar like mye piller som ikke-kristne på grunn av

psykiske problemer som ofte skyldes uløste konflikter, bitterhet

og strid både i ekteskap og i andre relasjoner.

Heldigvis finnes det unntak. Det finnes en del sanne Jesu

disipler også i dag, sanne etterfølgere som har Jesus både som

frelser og Herre. Men dessverre har vi ofte gjort gjennomsnittet

til «normal» kristendom.

Jeg husker at som liten gutt var jeg forundret over at været

aldri var normalt når jeg hørte på værmeldingen. Det gjaldt

både nedbørsmengde og temperatur. Senere forstod jeg at «normalt»

var månedens gjennomsnitt. Men i kristen sammenheng

er det normale det som er i samsvar med normen, og normen

er Guds ord. Her må vi vel bare konstatere at selv om våre menighetsfelleskap

ikke er ubibelske så er de ofte under-bibelske,

under normen.

Biskop Erling Utnem (1920–2006) sa en gang i en tale:

«Den åndelige temperaturen er så lav i mange menigheter at

hvis det kommer inn en kristen med normaltemperatur, tror

de han har feber.»

De første kristne var et annerledes folk. De levde et liv i

sannhet, renhet, enhet, kjærlighet og ærlighet. De var lys og salt

i en verden som levde i mørke og var i forråtnelse, moralsk sett.

Det var trolig den viktigste årsaken til at evangeliet spredte seg

til hele datidens kjente verden i løpet av en generasjon.

Gud kaller også oss til å leve slik. «Vår tid trenger

3 «Størst av alt er kjærligheten» er ikke et bibelsitat. I Første

Korinterbrev 13,13 står det: Så blir de stående, disse tre: tro, håp

og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Kjærligheten er

større enn håp og tro. Det er noe helt annet.

Forord 13


Kristusdisipler» uttalte Edin Løvås (1920–2014) i 1976. 4 Det er

ikke mindre sant nå. I en tid med avkristning og sekularisering

må vi vise verden hva det vil si å tro på Jesus. Hva innebærer

det helt konkret å følge ham i dag? Det er den utfordringen jeg

vil prøve å svare på i denne boken.

Kanskje vil noen synes at jeg har tatt med for mange bibelhenvisninger.

Det er helt bevisst. For det er der autoriteten

ligger. Guds ord bærer dessuten i seg en forvandlende kraft.

Derfor sier Peter: Den som taler, skal se til at han taler som Guds

ord. 5 Det gjelder vel også den som skriver.

En stor takk til Øivind Benestad, Inger Ellen Fjermestad og

Bjørn Jellestad og som har lest gjennom manus og gitt meg

mange gode innspill.

Vågsbygd høsten og vinteren 2019/20,

Oddvar Søvik

4 Edin Løvås er mest kjent for sitt arbeid innen retreatbevegelsen i

Norge. Han kalles gjerne for «retreatbevegelsens far.» Retreatbevegelsen

vokste fram i Norge fra 1950-tallet da Sandom retreatsenter

i Ottadalen ble etablert. Siden var han med på å bygge opp flere

tilsvarende sentra for kristen meditasjon i Norge. Se hans bok:

Disipler. Sandom retreatsenter, 1976, s. 8.

5 1 Pet 4,11.

14 Følg meg!


Innledning

1. Den radikale disippel

Like før han døde, skrev John Stott 6 sin siste bok The Radical

Disciple. 7 Boken er på mange måter hans åndelige

testamente og er svært ransakende og utfordrende. Stott sier

at en disippel er under sin mesters disiplin. Mange kristne har

bare valgt seg ut ord av Jesus som passer dem, og unngått de

ordene som sier at det virkelig koster å være en etterfølger. Men

fordi Jesus er Herre, har vi ingen rett til bare å plukke ut det

som passer oss. Mon ikke Jesus ville ha sagt til mange også i

dag: «Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ men gjør ikke det

jeg sier?» 8

Året etter, i 2011, kom det ut en annen meget viktig bok på

norsk, som het Radikal. Den er skrevet av en amerikansk pastor

6 John Stott (1921–2011) var en engelsk prest og forfatter. Han

skrev mange bøker og er kanskje mest kjent som opphavsmannen

til den såkalte Lausannepakten, som ble forfattet under Verdensevangeliserings-konferansen

i Lausanne i 1974. Han var også en

av lederne for de evangelikale innen kristenheten og ble i2005,

av magasinet Time, kåret som en av de 100 mest innflytelsesrike

personene i verden.

7 John Stott: The Radical Disciple. Inter-Varsity Press 2010.

8 Luk 6,46.

Innledning 15


som heter David Platt (1978– ). Boken har som undertittel:

«Få troen tilbake på rett spor.» 9 Den lå på toppen av New York

Times’ bestselgerliste i lang tid.

Platt mener også at vi har valgt ut det som passer oss i Guds

ord og sett bort fra evangeliets radikale krav om etterfølgelse.

Nå er det på tide å få bort skylappene og ta Jesu ord på alvor,

sier han.

Jeg tror Platt har rett. Vi har skilt mellom å lære Jesu

ord og å lære og holde dem. Vi har vært fornøyd med å høre

Guds ord, men har ikke vært opptatt av å gjøre det Ordet

sier. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det

å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha

ham som Herre.

Jeg må også nevne professor Oskar Skarsaunes (1945– )

siste bok: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirken glemt

ham? 10 Han sier som de to tidligere nevnte forfatterne at vi

har ikke tatt Jesu radikale ord på alvor. Vi høvler av litt i

kantene og gjør dem litt mer anvendelige, for ikke å si litt

mer realistiske. Den Jesus vi møter i mye forkynnelse i dag,

samstemmer dårlig med evangelienes bilde av Jesus.

Skarsaune har nok mye rett. For en tid siden var jeg på

en gudstjeneste i Den norske kirke. Teksten var fra Johannes

evangeliets tredje kapittel, og presten begynte sin preken

med å si at Bibelens viktigste vers er Johannes 3,16. Det var

jeg absolutt enig i. Men han siterte bare første linje: Så høyt

har Gud elsket verden. Hele talen gikk ut på at Gud elsker deg

uansett hvordan du er eller hva du har gjort. Han nevnte ikke

fortapelsens mulighet med ett eneste ord! Heller ikke hva det

vil si å tro på Jesus.

Jo, det er sant at Gud er kjærlighet. 11 Det er et budskap folk

9 David Platt: Radikal. Lunde forlag 2011. På engelsk er

undertittelen: Taking Back Your Faith from the American Dream.

10 Oskar Skarsaune: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirken

glemt ham? Luther forlag/Lunde 2019.

11 1 Joh 4,16.

16 Følg meg!


flest vil høre. Men de sier gjerne nei takk til fortsettelsen der

det står at å elske Gud er å holde hans bud. 12

Dessuten er det flere prester som hevder at er du døpt, så

er du et Guds barn, og da har du ingenting å frykte. Men det

er et annet evangelium enn det Bibelen forkynner. For da har

man ikke tatt med en annen side ved Gud som også går som

en rød tråd gjennom hele bibelen: Gud er hellig.

Da Jesaja fikk en åpenbaring av Gud i tempelet, ropte serafene:

«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full

av hans herlighet.» 13

Synd er synd fordi Gud er hellig. At Gud er hellig betyr at

han er adskilt fra alt som er syndig og urent. Guds hellighet og

vår syndighet er som ild og vann. Det er to elementer som ikke

går sammen, men her er det ikke vannet som slukker ilden,

men ilden som fortærer vannet.

«Ja, slik var Gud i Det gamle testamentets tid, men han er

ikke slik nå», sier noen. Jo, Gud er den han er, 14 evig og uforanderlig.

Derfor sier Jesus: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen,

men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge

både sjel og kropp i helvete. 15 Det er Gud som kan gjøre det.

Hebreerbrevets forfatter sier derfor: Det er forferdelig å falle i

hendene på den levende Gud! 16 For vår Gud er en fortærende ild. 17

Jeg nevnte Johannes 3,16. Men i samme kapittel står et

vers som sjelden siteres: Den som tror på Sønnen, har evig liv.

Den som er ulydig mot Sønnen, (NB 88: Den som ikke vil tro på

Sønnen,) skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. 18

Er og blir over ham. Men nettopp fordi Gud også elsker oss,

sendte han Jesus for å sone straffen for våre synder og ta bort

12 1 Joh 5,3.

13 Jes 6,3.

14 2 Mos 3,14.

15 Matt 10,28.

16 Hebr 10,31

17 Hebr 12,29.

18 Joh 3,36.

Innledning 17


vår skyld. Jesus kom ikke for å bekrefte oss i vår syndighet, men

for å forvandle våre liv.

Dersom det eneste vi har å forkynne fra Jesus er at du er

god nok som du er, da har vi ingenting å formidle til dem som

virkelig sliter med livet. Tenk for eksempel på en rusmisbruker.

Ville det hjelpe ham å si at du er OK som du er? Nei, han eller

hun trenger å bli frelst, det vil si å bli løst fra sin synd og satt i

frihet. Ja, men vi er da ikke rusmisbrukere, vi er vel ganske OK?

Nei, vi er alle syndere, vi er alle fanget i våre «egosentrasjonsleirer»,

vi bryter Guds bud i tanker, ord og gjerninger. Vi er av

naturen under Guds vrede, sier Paulus. 19 Men på korset sonte

Jesus for alle våre synder. Guds vrede rammet ham. Under

korset råder nå Guds kjærlighet. Å tro på Jesus er å komme

inn under Guds nåde.

19 Ef 2,3.

Under Guds nåde.

18 Følg meg!


Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye

til å la oss forbli som vi er. Nei, ved å komme til Jesus blir vi

født på ny. Vår skyld blir slettet ut og Jesus tar bolig i oss ved

sin Ånd slik at vi får både en ny evne og en ny vilje til å leve et

annerledes liv. Det er Guds nåde.

Jesu kom ikke til jorden for å gjøre det mindre alvorlig å synde.

Tvert imot, han hevet standarden. I Bergprekenen sier han gjentatte

ganger: «Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere: –» 20

Å leve etter Guds vilje handler ikke bare om ytre former,

men om en indre forvandling av hjertet.

Det er dette nye livet som beskrives i Bergprekenen og i

de mange Jesuord som handler om å være en disippel. Det er

et radikalt annerledes liv enn det gjennomsnittet av kristne

nordmenn lever.

Magnus Malm skriver tankevekkende om dette i sin bok

Som om Gud ikke finnes. 21 Vi sier gjerne at samfunnet har påvirket

kirken slik at den har blitt sekularisert. Men kan det

faktisk være motsatt? Har vi som kirke mistet vår saltkraft

slik at samfunnet går i forråtnelse? Det var jo saltets viktigste

oppgave på Jesu tid: å bevare kjøtt og fisk mot forråtnelse. Du

kan ikke kritisere kjøtt for å råtne, det er kjøttets natur. Men

hvor er saltet?

Noen kritiske røster har hevdet at salt ikke kan miste sin

kraft, det er og blir natriumklorid (NaCl). Men vi må huske

på hvordan saltet ble utvunnet på den tiden. De tørket ut vann

fra Dødehavet. Men der kunne det være mange andre stoffer

også. Ble saltet blandet med flere til dels giftige stoffer, ble det

ubrukelig. Bildet taler for seg. Når vi ikke lenger tar Jesu ord

på alvor, men lar alt annet få innflytelse i våre liv, da mister vi

kraften til å påvirke.

Vi må med smerte konstatere at det ikke er vi som påvirker

verden, men verden som påvirker oss! Vi skulle være i verden,

20 Matt 5,21,27,33,38 og 43.

21 Magnus Malm: Som om Gud ikke finnes. Mentor Medier 2015.

Innledning 19


Å være disippel

er å følge Jesus

og gjøre hans vilje.

Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt

en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en

kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus,

og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som

Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det

også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel.

Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!

«Vår tid trenger Kristusdisipler» uttalte Edin Løvås i 1976. Det er ikke

mindre sant nå. I en tid med avkristning og sekularisering må vi vise verden

hva det vil si å tro på Jesus. Hva innebærer

det helt konkret å følge ham i dag? Det er den utfordringen

jeg vil prøve å svare på i denne boken.

Oddvar Søvik

Oddvar Søvik har skrevet en svært lesverdig, tidsaktuell

og viktig bok om hva det innebærer å være

en etterfølger av Jesus i dag. Etter min mening er

dette en bok til hele kristen­Norge. Den er konservativ

og radikal på en og samme tid. Jeg leser og

blir både kraftig oppmuntret og utfordret til å skjerpe mitt forhold til Guds

ord, slik at Ordet får tale sterkere enn egne oppfatninger, og slik tidsånden er.

– Inger Ellen Fjermestad

Lærer og åndelig veileder, Stavanger

Godkjent av

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!