10.11.2021 Views

Endelig fri av Heath Lambert

Det er porno rundt oss på alle kanter. Den ødelegger ekteskap og skaper et forkvaklet syn på seksualitet. Dessverre finnes det mange kristne som ikke bare kjemper for å motstå pornoens fristelser; de er allerede avhengige. Å rive seg løs fra pornografiens klebrige nett – som mange kjenner så altfor godt – skjer ikke ved at man prøver enda hardere å slutte, eller følger bestemte metoder og teknikker. Den eneste sikre og effektive motivasjonen for endring er Jesu nåde. I denne boken peker Heath Lambert på åtte strategier som gir et veikart til forandring. Hvert kapittel er grunnfestet i nåden, og forklarer enkelt hva evangeliets budskap innebærer i praksis. Enten du kjemper denne kampen selv eller prøver å hjelpe noen som står i den, så finnes det gode nyheter: Jesus Kristus kan og vil sette mennesker fri fra pornografiens makt – han har allerede gjort det!

Det er porno rundt oss på alle kanter. Den ødelegger ekteskap og skaper et forkvaklet syn på seksualitet. Dessverre finnes det mange kristne som ikke bare kjemper for å motstå pornoens fristelser; de er allerede avhengige.

Å rive seg løs fra pornografiens klebrige nett – som mange kjenner så altfor godt – skjer ikke ved at man prøver enda hardere å slutte, eller følger bestemte metoder og teknikker. Den eneste sikre og effektive motivasjonen for endring er Jesu nåde.

I denne boken peker Heath Lambert på åtte strategier som gir et veikart til forandring. Hvert kapittel er grunnfestet i nåden, og forklarer enkelt hva evangeliets budskap innebærer i praksis.

Enten du kjemper denne kampen selv eller prøver å hjelpe noen som står i den, så finnes det gode nyheter: Jesus Kristus kan og vil sette mennesker fri fra pornografiens makt – han har allerede gjort det!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ENDELIG<br />

HVORDAN KJEMPE FOR FRIHET<br />

FRA PORNO I NÅDENS KRAFT<br />

H E A T H L A M B E R T


«Å bekjempe pornografi er et område mange sliter med, og<br />

mange synes det er vanskelig å komme ut <strong>av</strong>. Det er lett å<br />

kjenne seg mislykket og låst fast. <strong>Heath</strong> <strong>Lambert</strong> kommer<br />

med en krystallklar tydelighet på hva som er lurt og ikke,<br />

og kombinerer dette med masse nåde og visdom. Dette er en<br />

bok som jeg tror blir viktig i årene som kommer, og som kan<br />

dra oss og andre mennesker nærmere Jesus. Det blir også en<br />

viktig veiviser for mennesker som sitter fast i porno, og en god<br />

ressurs for å være en god hjelper for dem til <strong>fri</strong>het.»<br />

Lars Kristian Berg Heggebø,<br />

Pastor i Klepp Frikyrkje<br />

«I likhet med <strong>Heath</strong> <strong>Lambert</strong>, har jeg snakket med hundrevis<br />

<strong>av</strong> mennesker som har følt seg fanget <strong>av</strong> uønsket pornobruk.<br />

Mange <strong>av</strong> dem har bedt meg gi dem en enkel løsning på problemet<br />

sitt, uten at jeg har kunnet gi dem det. Det jeg derimot<br />

har kunnet gi, er håpet om at de kan bli <strong>fri</strong>, praktiske råd til å<br />

få bukt med uvanen, og nåde. Alt dette skriver <strong>Lambert</strong> godt<br />

om, men aller best skildrer han hvordan Guds nåde er all sunn<br />

forandrings utgangspunkt. Dette er en bok for deg som selv<br />

trenger nåde eller som ønsker å gi det videre.»<br />

Karl-Johan Kjøde,<br />

Generalsekretær i Laget<br />

«Det er mange bøker og dokumentarer om pornografi. De<br />

forteller om industrien bak, om de skadelige virkningene <strong>av</strong><br />

det å se porno, <strong>av</strong>hengighet, hva det gjør med livet og hvordan<br />

det påvirker deg på ulike måter. Dette er nyttig informasjon<br />

og viktig å være klar over, men det hjelper ikke alltid bare å<br />

vite hvordan det er skadelig for deg.<br />

Her kommer det en bok som forteller om hvordan komme


seg ut <strong>av</strong> <strong>av</strong>hengighet. Praktiske skritt man kan ta, valg man<br />

må gjøre, underbygget <strong>av</strong> historier om mennesker som har<br />

kommet seg ut <strong>av</strong> nettopp dette. Dette er en bok for deg som<br />

selv sliter med pornografi og en hjelp også for de som er tett<br />

på de som sliter.<br />

Dette er en viktig bok som er verdt å lese i disse dager, hvor<br />

pornografi bare er et tastetrykk unna.»<br />

Ann-Helen Sperrud,<br />

Nesteleder i Ungdom i Oppdrag<br />

«Synd ødelegger intimitet og stjeler vår <strong>fri</strong>modighet. I vårt<br />

arbeid med familier, møter vi mange som har oppdaget hvor<br />

destruktivt porno<strong>av</strong>hengighet kan være for ekteskap. Men<br />

det finnes håp! I boken «<strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>» viser <strong>Heath</strong> <strong>Lambert</strong><br />

hvordan vi alle, som på ulike måter kan streve med begjær<br />

eller <strong>av</strong>hengigheter, kan bli <strong>fri</strong>. Dette er en bok som vil utfordre<br />

deg, men som også vil vise en vei ut <strong>av</strong> mørket. Du<br />

vil bli takknemlig for evangeliets kraft og mer glad i Jesus.<br />

Han som virkelig setter <strong>fri</strong> og som gir «nytt liv og nye hjem».<br />

Derfor anbefaler jeg boken til alle, enten du selv sliter med<br />

porno<strong>av</strong>hengighet, om du kjenner noen som gjør det, eller om<br />

du lengter etter mer <strong>fri</strong>het i eget liv.»<br />

Geir Edvin Frøen,<br />

Leder for Familiefokus og styremedlem i Guttogjente.no


Mine kjære og dyrebare sønner,<br />

Carson og Connor.<br />

En ond verden vil gjøre dere til sl<strong>av</strong>er <strong>av</strong> pornografi;<br />

Jesu Kristi nåde alene setter dere <strong>fri</strong>.<br />

Regn med ham!


H E A T H L A M B E R T<br />

ENDELIG<br />

HVORDAN KJEMPE FOR FRIHET<br />

FRA PORNO I NÅDENS KRAFT


<strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong><br />

– Hvordan kjempe for <strong>fri</strong>het fra porno i nådens kraft<br />

Copyright © 2013 <strong>Heath</strong> B. <strong>Lambert</strong><br />

Originalens tittel: Finally Free<br />

Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C.,<br />

a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc.<br />

Norsk copyright © Proklamedia 2021<br />

Oversettelse: Ellen Ofte Jakobsen<br />

Sats og omslag: Morten R<strong>av</strong>nbø [www.r<strong>av</strong>nbo.com]<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk: InDevelop, Latvia<br />

1. opplag 2021<br />

ISBN 978-82-7199-643-7 (Bok)<br />

ISBN 978-82-7199-644-4 (E-bok)<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibelen 2011, Det norske bibelselskap.<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no<br />

6 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>


INNHOLD<br />

INNLEDNING Formålet med denne boken..................................... 13<br />

KAPITTEL 1<br />

KAPITTEL 2<br />

KAPITTEL 3<br />

KAPITTEL 4<br />

KAPITTEL 5<br />

KAPITTEL 6<br />

KAPITTEL 7<br />

KAPITTEL 8<br />

KAPITTEL 9<br />

Nåden som fundament<br />

i kampen mot pornografi ........................................ 19<br />

Hvordan bruke sorg<br />

i kampen mot pornografi ........................................33<br />

Hvordan bruke ansvarliggjøring<br />

i kampen mot pornografi ........................................47<br />

Hvordan bruke tøffe tiltak<br />

i kampen mot pornografi ........................................59<br />

Hvordan bruke bekjennelse<br />

i kampen mot pornografi ........................................75<br />

Hvordan bruke ektefellen (eller singellivet)<br />

i kampen mot pornografi ........................................89<br />

Hvordan bruke ydmykhet<br />

i kampen mot pornografi ...................................... 105<br />

Hvordan bruke takknemlighet<br />

i kampen mot pornografi ....................................... 119<br />

Hvordan bruke en levende Jesusrelasjon<br />

i kampen mot pornografi ....................................... 131<br />

AVSLUTNING Et kall til hellighet og håp ...................................... 145<br />

TILLEGG<br />

Hjelp for familie og venner<br />

<strong>av</strong> menn som sliter med pornografi ..................... 155<br />

TAKK ................................................................................. 169


<strong>Endelig</strong> på norsk<br />

Er du en <strong>av</strong> de mange som har sluttet med pornobruk<br />

«tusenvis» <strong>av</strong> ganger? Det finnes håp! Denne boka er<br />

en svært god medvandrer i en vanskelig prosess – til et<br />

liv i <strong>fri</strong>het.<br />

I regi <strong>av</strong> Tro & Medier startet vi organisasjonen HeltFri.<br />

net i 2015. Da vi hadde sittet stille i båten lenge nok. Vi hadde<br />

lenge hørt ropet fra kirker, organisasjoner og enkeltpersoner<br />

om at flere må sette ord på hvordan pornografi ødelegger og<br />

utarmer, ikke bare samfunnet, men også kirkene våre. Vi vet<br />

at dette er en slagmark, denne boken utruster deg til å ta i<br />

bruk det beste «våpenet»; nemlig kraften i Guds nåde.<br />

Kunnskap om den pornografiske industrien, hva den gjør<br />

med mennesket, seksualiteten og samfunnet vårt kan tilegnes<br />

gjennom offentlige rapporter og undersøkelser. Det er sørgelig<br />

lesning. Pornografi er et ekstremt destruktivt landskap som<br />

ødelegger mange ekteskap og fører mennesker inn i sl<strong>av</strong>eri.<br />

Dette vet alle, som enten selv strever, eller hjelper andre. Tematikken<br />

må belyses og konfronteres. Samtidig er ikke kunnskap<br />

i seg selv nok til å sette deg <strong>fri</strong>.<br />

<strong>Endelig</strong> på norsk 9


I søken på gode ressurser som har kraft til å sette mennesker<br />

i <strong>fri</strong>het, leste jeg «Finally Free» <strong>av</strong> <strong>Heath</strong> <strong>Lambert</strong> i 2015.<br />

Umiddelbart tenkte jeg at denne må oversettes til norsk. Og<br />

nå, endelig, skjer det. Boken du holder i din hånd er spekket<br />

med kunnskap, erfaring og praktisk veiledning. <strong>Heath</strong> <strong>Lambert</strong><br />

har et spesifikt mål med denne boken, som setter den i en<br />

særstilling blant mange gode bøker om samme tema: å hjelpe<br />

mennesker til <strong>fri</strong>het. Boken er gjennomsyret <strong>av</strong> Guds nåde og<br />

hans lengsel etter en nær, åpen og intim relasjon til oss.<br />

<strong>Lambert</strong> formidler en bedre historie. Historien sentrerer<br />

ikke rundt menneskers <strong>fri</strong>stelse og nederlag, men om ham<br />

som seiret over dette – Jesus Kristus. I dette ligger også kraften<br />

til å leve i <strong>fri</strong>het for den som tror. Boken pløyer dypt, men<br />

bruker et enkelt språk, noe som gjør den veldig praktisk.<br />

Jeg møter mye fortvilelse i øynene til mennesker som strever<br />

med pornografi, og derfor gleder jeg meg over å kunne<br />

anbefale den. Boken er full <strong>av</strong> nåde, som igjen føder håp, håp<br />

til de som forteller meg at de har «sluttet» med pornografi<br />

«tusenvis» <strong>av</strong> ganger. Med nåde som selve fundamentet, åpner<br />

<strong>Lambert</strong> opp for å ta i bruk begreper som står sentralt i<br />

den kristne troen: Takknemlighet, bekjennelse, ansvarlighet,<br />

ydmykhet og et liv i hellighet. Boken er inspirerende og klarer<br />

kunststykket å kalle ut det indre mennesket, som er skapt til<br />

et liv i <strong>fri</strong>het. Med Jesus Kristus som vår kraft, er dette mulig,<br />

noe som er gjennomgående i alle de ulike kapitlene.<br />

«<strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>» er endelig på norsk og vil være et viktig redskap<br />

for alle som strever eller som er en medvandrer.<br />

Alexis Lundh<br />

Leder i HeltFri.net<br />

Et arbeid i Tro & Medier<br />

10 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>


INNLEDNING:<br />

Formålet med denne boken<br />

Denne boken handler ikke om porno. Det finnes utallige<br />

bøker om pornografi med detaljer om pornoindustrien<br />

– om hvor mange filmer som lages, hva slags filmer som<br />

lages, hvor mange mennesker som er involvert, hvor mye penger<br />

som brukes, hvor mange pornonettsteder som finnes. I<br />

denne boken vil du ikke finne informasjon om pornoindustrien<br />

i det hele tatt.<br />

Andre bøker om porno har grundig gjennomgang <strong>av</strong> alle<br />

skadevirkningene – alle lagene <strong>av</strong> skader for skuespillerne, den<br />

moralske forvitringen i samfunnet, hvordan konsumentene<br />

brytes ned fysisk og åndelig, konsekvensene og ødeleggelsene<br />

for ekteskap, smerten hos barn og foreldre <strong>av</strong> konsumentene,<br />

og hvor vanskelig det er å motstå dens <strong>fri</strong>stelser. Denne boken<br />

handler ikke om pornografiens katastrofale virkninger.<br />

Andre bøker om porno forteller folk hva de skal mene om<br />

pornografi – hvor forferdelig det er, hvordan den strider mot<br />

Jesu rike, står i motsetning til ekteskapets forpliktende kjærlighet,<br />

undergr<strong>av</strong>er produktiviteten i tjenesten og skader vårt<br />

vitnesbyrd som kristne. Hensikten med denne boken er ikke<br />

å gi deg nye argumenter mot pornografi.<br />

12 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong><br />

<strong>Endelig</strong> på norsk 11<br />

Formålet med denne boken 13


Det er ikke noe galt med disse andre bøkene. De påpeker<br />

viktige problemstillinger. Men denne boken har et annet formål.<br />

Det siste tiåret har jeg brukt tusenvis <strong>av</strong> timer i samtale<br />

med hundrevis <strong>av</strong> mennesker som sliter med pornografi. Jeg<br />

har aldri møtt noen som har opplevd en gjennomgripende<br />

endring i eget liv fordi noen fortalte dem hvor mange milliarder<br />

dollar som brukes på porno hvert år. Jeg har aldri møtt<br />

noen som klarte å snu skuta fordi de hørte (enda en gang)<br />

hvor destruktiv pornoindustrien er. Alle jeg har snakket med<br />

som ærlig og oppriktig ønsket hjelp til å bli <strong>fri</strong>, visste disse<br />

tingene allerede. De som er fanget i pornografiens svikefulle<br />

nett, trenger ikke mer informasjon om pornografi.<br />

Denne boken handler om noe mye bedre enn porno. Den<br />

handler om at Jesu Kristi fantastiske makt kan sette deg <strong>fri</strong><br />

fra pornografiens grep.<br />

I denne boken vil jeg fortelle deg hvordan den enorme kraften<br />

i Kristus kan rykke pornografien opp med roten i livet ditt.<br />

Jeg har gode nyheter til deg, enten du strever med den selv eller<br />

du forsøker å hjelpe en annen som sliter: Uansett hvor langvarig<br />

eller intens kampen er, er det Jesu jobb å sette mennesker <strong>fri</strong> fra<br />

slike synder. Hør hva apostelen Paulus skriver:<br />

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds<br />

rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor,<br />

de som dyrker <strong>av</strong>guder eller de som bryter ekteskapet,<br />

verken menn som ligger med menn eller som lar seg<br />

ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere<br />

eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen <strong>av</strong><br />

dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige,<br />

dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi n<strong>av</strong>n og ved<br />

vår Guds Ånd.<br />

Første Korinterbrev 6,9–11<br />

14 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>


Ser du hvilken kraft som er tilgjengelig for den som setter sin<br />

lit til Kristus? Paulus går fra fordømmelse til ut<strong>fri</strong>else. Først<br />

blir synden fordømt i klare ordelag: Den som driver hor, skal<br />

ikke arve Guds rike. Den som ser på porno, har ikke annet<br />

enn fordømmelse i vente. Heldigvis stanser ikke Paulus der.<br />

Han går videre til tro og tillit til vår be<strong>fri</strong>er, Jesus. Jesus vasker<br />

syndere rene. Jesus elsker å rense dem som elsker å se porno,<br />

og han elsker å gi dem kraft til å vende om. Synden får ikke<br />

siste ord. Jesus gjør oss rettferdige for Gud, vasker oss rene<br />

og gjør oss hellige. Vårt eneste håp er en oppstanden Frelser<br />

som har kraft til å dra oss opp <strong>av</strong> pornografiens sump. Denne<br />

boken er en veiviser i den spennende prosessen Jesus bruker<br />

for å gjøre jobben.<br />

Jesu kraft er utrolig praktisk, og derfor er denne boken<br />

det også. Jesus vil sette deg <strong>fri</strong> fra strevet, men han kaller deg<br />

til å være med på jobben han gjør. Paulus skriver et annet<br />

sted: «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var<br />

hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid<br />

på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud<br />

som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter<br />

Guds gode vilje» (Fil 2,12–13).<br />

Gud jobber i oss slik at vi ønsker og makter å gjøre hans<br />

gode vilje. Som kristne gjør vi ting i lydighet, men veksten<br />

skjer takket være Guds nåde. Jesus gir oss kraft til lydighet så<br />

vi kan adlyde til Guds ære. Som troende er vi kalt til å lene<br />

oss på hans styrke, bruke nådens praktiske virkemidler og ta<br />

konkrete skritt i retning <strong>av</strong> forandring.<br />

I mange år har jeg hatt samtaler med mennesker som føler<br />

seg fanget i kampen mot pornografi, en kamp de stadig taper.<br />

De trenger nådefylte, praktiske og relevante strategier for å<br />

kunne rive seg løs fra seksuell umoral. Denne boken gir deg<br />

åtte klare strategier som hjelper deg med å arbeide på din frelse<br />

Formålet med denne boken 15


og oppleve <strong>fri</strong>het fra pornobegjæret. Strategiene jeg skisserer,<br />

er redskaper som, basert på Jesu verk, hjelper deg å vende<br />

om fra synd til rettferdighet. Gang på gang har jeg sett at de<br />

virker. Jeg ber om at du skal få merke at de virker i livet ditt<br />

og i livet til dem Gud har gitt deg å hjelpe.<br />

Jeg håper du vil oppleve at boken er både praktisk og gjennomsyret<br />

<strong>av</strong> nåde, men jeg håper også at du vil oppleve at<br />

den er ren. Jeg har snakket med flere pastorer, foreldre og<br />

soknebarn enn jeg kan telle, som ikke har funnet noen hjelp<br />

i de bøkene om pornografi som allerede finnes på markedet.<br />

De er skuffet over at mange <strong>av</strong> dem bruker et sjokkerende –<br />

noen ganger direkte vulgært – språk. Bøker og annet materiell<br />

de trodde skulle være til hjelp, har heller utsatt dem for nye<br />

<strong>fri</strong>stelser i kampen de forsøker å vinne. Jeg kan forstå det.<br />

Det gjorde Paulus også: «Hor, all slags urenhet og grådighet<br />

må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg<br />

ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også<br />

upassende. Si heller takk til Gud!» (Ef 5,3–4).<br />

Det er trist at mange benytter seg <strong>av</strong> urent, skittent og<br />

grovt språk i materiell som er ment å hjelpe mennesker i kampen<br />

mot seksuell umoral. Vi oppnår ikke renhet og god moral<br />

ved hjelp <strong>av</strong> urent og umoralsk språk. Visst er det viktig å<br />

snakke åpent og rett ut om synd, men det går an å være åpen<br />

og ærlig uten å være skitten. Derfor kan jeg forsikre deg om<br />

at jeg ikke kommer til å bruke vulgært, grovt, urent eller på<br />

andre måter skittent språk i denne boken. Jeg er far til tre<br />

barn, og skulle de noen gang få bruk for å lese denne boken,<br />

vil jeg ikke at det skal føles pinlig for meg, eller <strong>fri</strong>ste dem til<br />

urenhet på noe vis. Det samme håper jeg du opplever når du<br />

leser den eller anbefaler den til andre.<br />

Boken begynner med fundamentet for alt: nåden. De andre<br />

kapitlene forklarer hvordan man kan bli <strong>fri</strong> fra pornografiens<br />

16 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>


Radikale forholdsregler<br />

Takknemlighet<br />

Relasjon<br />

med Jesus<br />

Bekjennelse<br />

Evangeliet<br />

Nåde<br />

Sorg<br />

Ydmykhet<br />

Ektefellen<br />

din<br />

Ansvarlighet<br />

grep, ett steg om gangen. Men tro ikke at boken begynner<br />

med nåden for så å gå videre til andre ting. Nåden er kraften<br />

som motiverer og muliggjør hver eneste strategi i boken.<br />

Diagrammet over illustrerer hvordan alle de åtte strategiene<br />

er grunnlagt på og <strong>av</strong>hengige <strong>av</strong> nåden.<br />

Hvert steg du tar i kampen for renhet må være grunnfestet<br />

i Guds nåde i Kristus, skal det kunne lede til varig <strong>fri</strong>het.<br />

Derfor har jeg et par råd om hvordan boken bør leses.<br />

Kapittel 1 handler om evangeliets fundament for uten å<br />

være påkoblet Jesu makt og kraft vil ingen strategi føre til<br />

dyptgripende og varig endring. Strategier er viktige, men de<br />

må ha sitt utspring i evangeliet. Prøver du å hjelpe et menneske<br />

som strever med porno, er det klokt <strong>av</strong> deg å lese gjennom<br />

hele boken før du hjelper personen. Da vil du skjønne<br />

at de praktiske strategiene må strømme ut fra en prinsippfast<br />

forpliktelse på evangeliet.<br />

Formålet med denne boken 17


Er det du selv som sliter med pornografi, er det fint om<br />

du leser boken fra perm til perm. Men det kan være en god<br />

idé å begynne med kapittel 4, om å ta radikale forholdsregler,<br />

før du blar tilbake til kapittel 1 og leser derfra. Noen <strong>av</strong> dere<br />

vil nemlig ha en livsførsel så gjennomsyret <strong>av</strong> porno at det<br />

jeg skriver om evangeliet, først kan få grobunn i dere etter<br />

at dere har tatt noen skritt for å rydde ut pornografi fra livet<br />

deres. Skritt som de jeg forslår i kapittel 4, vil aldri være den<br />

endelige løsningen på problemet, men de kan være med på å<br />

rydde såpass mye plass i livet ditt at du blir i stand til å tenke<br />

over evangeliet.<br />

Denne boken er for alle som trenger hjelp i kampen mot<br />

pornografien. Selv om jeg aldri har møtt de fleste <strong>av</strong> dere,<br />

kjenner jeg dere. Jeg har sittet ved siden <strong>av</strong> deg, advart deg mot<br />

farene ved synden du begår, grått med deg når du er knust<br />

over synden du har gjort, og gått sammen med deg i retning<br />

<strong>av</strong> forandring. Bønnen min er at denne boken vil hjelpe deg<br />

å kjempe for renhet med kraften i nåden.<br />

18 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>


KAPITTEL 1<br />

Nåden er fundamentet i<br />

kampen mot pornografi<br />

Erik er nitten år og student. Første gang han så porno var<br />

han åtte år da onkelen viste ham en video – «men ikke<br />

si det til noen!» Susanne er tretti og tenkte ikke engang<br />

på porno før hun så en annonse på et hotellrom på en jobbreise<br />

og ga etter for <strong>fri</strong>stelsen. Daniel har vært gift i ti år. Han<br />

dumpet innom en dokumentar om pornoindustrien en kveld<br />

foran tv-apparatet, ble nysgjerrig og begynte å søke opp mer<br />

på internett – «bare for å sjekke om det er så ille som de sier.»<br />

Sara er trettifire år og singel. Hun begynte å se på porno for<br />

å kunne fantasere seg bort fra ensomhetsfølelsen.<br />

Jeg kjenner mange mennesker (menn og kvinner) som sliter<br />

med pornografi. Alle har hatt sin egen vei inn i det. Noen<br />

oppsøkte porno på eget initiativ, andre ble introdusert for det<br />

<strong>av</strong> noen som allerede satt i klisteret. I dag har pornoen tygget<br />

på dem og spyttet dem ut. Til å begynne med virket det gøy,<br />

spennende og opphissende å se på folk som bedrev seksuell<br />

umoral. Men nå har synden slått hardt tilbake. De knuges<br />

Nåden er fundamentet i kampen mot pornografi 19


<strong>av</strong> skyldfølelse, relasjonene deres er tynnslitte, synet på sex er<br />

forvrengt og deres vitnesbyrd som kristne er svekket.<br />

Jeg kjenner disse menneskene. De er mine brødre og søstre<br />

i Kristus. Jeg har sittet sammen med dem, grått med dem<br />

og snakket med dem i timevis. Med egne øyne har jeg sett<br />

elendigheten pornografien har påført dem. Kan hende du selv<br />

eller noen Gud har gitt deg å hjelpe, kjenner seg igjen i historiene<br />

deres.<br />

Kanskje du også forsvarte og bagatelliserte interessen for<br />

porno med argumenter du mente det var et visst hold i, den<br />

gangen du begynte. «Hvor farlig kan det være? Det er bare<br />

denne ene gangen og aldri mer. Ektefellen min er ikke særlig<br />

interessert i meg. Det kan faktisk være bra for ekteskapet vårt<br />

at jeg får utløp for sexlysten på denne måten. Jeg orker ikke<br />

å føle meg så ensom hele tiden. Jeg fortjener dette.» Nå er<br />

sandgrunnen under løgnene vasket bort, og skalkeskjulet har<br />

rast sammen. Du er desperat etter å komme deg ut <strong>av</strong> rotet,<br />

men du vet ikke hvordan – du vet ikke engang hvor du skal<br />

begynne. Innerst inne er du sant å si redd for at du sitter så<br />

fast at du kanskje aldri vil komme deg løs.<br />

Hvis dette er deg, har jeg så gode nyheter til deg at du<br />

kommer til å miste pusten: Jesus Kristus døde for å sette deg<br />

<strong>fri</strong> fra hver eneste synd du kan begå. Porno også.<br />

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene<br />

vitner om, blitt åpenbart u<strong>av</strong>hengig <strong>av</strong> loven. Dette er<br />

Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus<br />

til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har<br />

syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og<br />

<strong>av</strong> hans nåde blir de kjent rettferdige, <strong>fri</strong>kjøpt i Kristus<br />

Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt<br />

blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik<br />

20 <strong>Endelig</strong> <strong>fri</strong>


viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i<br />

tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som<br />

var begått.<br />

Romerbrevet 3,21–25<br />

Det er mulig å bli <strong>fri</strong> fra pornografi. Fordi han er full <strong>av</strong> nåde,<br />

sendte Gud sin Sønn for at han skulle ta den rettmessige straffen<br />

for syndene vi begår. Når du tror på Guds nåde for deg,<br />

får du Guds rettferdighet. Du kan bli tilgitt og <strong>fri</strong> ved å sette<br />

din lit til Kristus og det han har gjort for deg, uansett hvor<br />

mange ganger du har sett på porno og hvor håpløs kampen<br />

kan virke. Når det føles som om det umulig kan være sant, er<br />

det fordi du tenker mer på deg selv og pornoproblemet ditt<br />

enn du tenker på Jesus og nåden hans. Du kan bli <strong>fri</strong>, men<br />

<strong>fri</strong>het forutsetter nåde.<br />

Det er en stor velsignelse å leve i en tid og i en verden der<br />

kristne ledere og lekfolk setter fokus på evangeliet om Jesus<br />

på nye, <strong>fri</strong>ske og sterke måter. Utallige bøker, taler og blogger<br />

forteller om alt vi har i nåden som strømmer over fra Jesus.<br />

Det er flott, men faren er at nåden mer blir et tema vi snakker<br />

om enn en kraft vi erfarer. Vi kan aldri få for mye nåde.<br />

Faren i våre dager er imidlertid at vi tar nåden for gitt og ikke<br />

tenker over hvordan den skal få praktisk betydning for oss.<br />

Jeg vil ta min egen advarsel på alvor. Jeg vil ikke bare<br />

snakke om nåde i denne boka; jeg ønsker å vise deg hvordan<br />

du kan ta Jesu nåde i bruk i kampen du kjemper mot pornografiens<br />

grep. I Romerbrevet 1,5 skriver Paulus: «Ved ham har<br />

jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker<br />

<strong>av</strong> alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans n<strong>av</strong>n.» Her<br />

sier Paulus at Gud har gitt ham – og sitt folk – nåde til å<br />

være lydige og ære Kristi n<strong>av</strong>n blant alle folkeslag. Nåde er<br />

ikke bare «ufortjent velvilje» – at Gud er velvillig innstilt til<br />

Nåden er fundamentet i kampen mot pornografi 21


ET VEIKART TIL FRIHET FRA PORNO<br />

Det er porno rundt oss på alle kanter. Den ødelegger ekteskap og skaper et<br />

forkvaklet syn på seksualitet. Dessverre finnes det mange kristne som ikke<br />

bare kjemper for å motstå pornoens <strong>fri</strong>stelser; de er allerede <strong>av</strong>hengige.<br />

Å rive seg løs fra pornografiens klebrige nett – som mange kjenner så altfor<br />

godt – skjer ikke ved at man prøver enda hardere å slutte, eller følger bestemte<br />

metoder og teknikker. Den eneste sikre og effektive motivasjonen for<br />

endring er Jesu nåde.<br />

I denne boken peker <strong>Heath</strong> <strong>Lambert</strong> på åtte strategier som gir et veikart til<br />

forandring. Hvert kapittel er grunnfestet i nåden, og forklarer enkelt hva<br />

evangeliets budskap innebærer i praksis.<br />

Enten du kjemper denne kampen selv eller prøver å hjelpe noen som står i<br />

den, så finnes det gode nyheter: Jesus Kristus kan og vil sette mennesker <strong>fri</strong><br />

fra pornografiens makt – han har allerede gjort det!<br />

... aller best skildrer <strong>Heath</strong><br />

<strong>Lambert</strong> hvordan Guds<br />

nåde er all sunn forandrings<br />

utgangspunkt.<br />

KARL-JOHAN KJØDE<br />

Generalsekretær i Laget<br />

Denne boken er for deg som<br />

selv sliter med pornografi og<br />

en hjelp også for de som er<br />

tett på de som sliter.<br />

ANN-HELEN SPERRUD<br />

Nestleder i Ungdom i Oppdrag<br />

9 788271 996437

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!