21.11.2021 Views

Newfoundlandshund bladet 04/21

Dette er Norsk Newfoundlandshundklubb sitt fjerde og siste blad i 2021.

Dette er Norsk Newfoundlandshundklubb sitt fjerde og siste blad i 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Newfoundlandshund</strong><br />

Bladet<br />

<strong>04</strong>/20<strong>21</strong><br />

Ebenaki`s Divà Lucia<br />

Foto: Henriette Aamodt<br />

1


Innholdsfortegnelse<br />

Innhold<br />

Infoside<br />

Råd og tillitsvalgte/avdelinger<br />

Prisliste 20<strong>21</strong><br />

Innholdsfortegnelse:<br />

Lederen har ordet<br />

Ord fra redaktøren<br />

Råd og tillitsvalgte/avdelinger………..…S.4<br />

Prisliste 2020…………………….…..….S.5<br />

Avdelingsnytt<br />

Avdeling BTV<br />

Avdeling Sørlandet<br />

Avdeling Trøndelag<br />

Avdeling Oslo/Akershus/Innlandet<br />

Ungdomsutvalget<br />

Bruksråd<br />

Stafettpinnen<br />

Lederen har ordet…….……………..…S.6-7<br />

Ord fra redaktøren……………….…….S.8-9<br />

Avdelingsnytt…………………….…S.10-12<br />

Avdeling Trøndelag…………..…S.10-11<br />

Avdeling BTV….……………..……S.12<br />

Bilde fra medlemmene………………...S.13<br />

Skriv fra medlemmene……………..S.14-17<br />

Utstillingsresultater<br />

Nuffestripa…………………………S.18-19<br />

Bestått SOR<br />

Juleannonser<br />

Medlemsbilder……………..………S.20-<strong>21</strong><br />

Fra styret<br />

Oppdretterlogoer<br />

s. 2<br />

s. 3<br />

s. 4<br />

s. 5<br />

s. 6-7<br />

s. 8-9<br />

s. 10-19<br />

s. 10-11<br />

s. 12-13<br />

s. 14-15<br />

s. 16-17<br />

s. 18-19<br />

s. 20-<strong>21</strong><br />

s. 22-35<br />

s. 36-41<br />

s. 44-47<br />

s. 52-53<br />

s. 56<br />

s. 58-59<br />

2


<strong>Newfoundlandshund</strong><strong>bladet</strong> er et<br />

medlemsblad for Norsk<br />

<strong>Newfoundlandshund</strong>klubb.<br />

Bladet kommer ut fire ganger i året,<br />

to digitale og to i papirpublikasjon.<br />

Opplaget er ca. 400.<br />

Redaktør: Toril Henriette Aassveen<br />

Aamodt<br />

Medlemskontigenten er kr. 350,- +<br />

NKKs grunnkontigent for<br />

hovedmedlemmer og kr. 100,- for<br />

familiemedlemmer.<br />

Medlemskontigent<br />

Juniormedlemsskap(0-30) Kr. 50,- +<br />

NKKs grunnkontigent<br />

Forsidefoto: Henriette Aamodt<br />

Baksidefoto: Ingunn H. Solberg<br />

Manusfrist for de fire bladene I 2022:<br />

Blad 1: 20. Januar (WEButgave)<br />

Blad 2: 15. April (Papirutgave)<br />

Blad 3: 20. August (WEButgave)<br />

Blad 4: 1. November (Papirutgave)<br />

Stoff og annonser leveres i A$ format<br />

til redaktørens adresse, som følger:<br />

red@newf.no<br />

Alt stoff skal merkes med emne<br />

«Stoff til medlems<strong>bladet</strong>».<br />

ANNONSER: Leveres i pdf eller<br />

word/pages/tekstdokument<br />

BILDER: Skal sendes separat som<br />

vedlegg til e-post, og skal merkes<br />

med navn på objektet. Minste<br />

størrelse på bilder er 300 piksler.<br />

Ta gjerne kontakt med redaktøren før<br />

du sender stoff til medlems<strong>bladet</strong>.<br />

Til:<br />

red@newf.no<br />

Innholdet i medlems<strong>bladet</strong> står de<br />

respektive forfattere/annonsører for<br />

og er ikke nødvendigvis<br />

sammenfallende med redaksjonens<br />

eller klubbens syn. Vi tar forbehold<br />

for skrive- eller trykkfeil.<br />

3


Norsk <strong>Newfoundlandshund</strong>klubb<br />

www.newf.no<br />

Bankgiro: 9365.15.77592<br />

Epost: norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com<br />

Styret i Norsk Newfoundlanshund Klubb:<br />

Medlemsarkivar<br />

medlemsarkivar@newf.no<br />

Hanne Aamodt<br />

Leder: Anica Johannessen<br />

Nestleder: Espen Aasland<br />

Styremedlem: Sølvi Schjelderup<br />

Styremedlem: Hanne Aamodt<br />

Styremedlem: Anne Kristin Langørgen<br />

Varamedlem: Nina Sagen<br />

Varamedlem: Knut Olav Øverby<br />

Valgkomiteen<br />

valgkomite@newf.no<br />

Frode Johannessen<br />

Tove Strand<br />

Karin Stave<br />

Henriette Aamodt (vara)<br />

Jon Arne Johnsen (vara)<br />

Buskerud/Telemark/<br />

Vestfold<br />

Finnmark<br />

Hedmark og oppland<br />

Hordaland<br />

Nordland<br />

Nordmøre og Romsdal<br />

Oslo/Akershus og<br />

innlandet<br />

Rogaland<br />

Sunnmøre<br />

Sørlandet<br />

Troms<br />

Trøndelag<br />

Østfold/Follo<br />

Ungdomsutvalget<br />

Ung@newf.no<br />

Toril Henriette Aassveen Aamodt(Leder)<br />

Leona Mosand Schjelderup<br />

Ulla Gjelstad Mathisen<br />

Marita Ovesen<br />

4<br />

Mestvinnerlister<br />

mestvinner@newf.no<br />

Lill Ann Sylstad<br />

Bruksrådet<br />

bruksradet@newf.no<br />

Margrethe Akselvoll (leder)<br />

Monika Skarphagen<br />

Stine Olsen<br />

Sunnhetsutvalget<br />

sunnhetsutvalget@newf.no<br />

Karin Stave<br />

Gunn Hansen<br />

Unni Raadlund<br />

Revisorer<br />

Mai Risløkken<br />

Jan Aage Nerland (Vara)<br />

Webansvarlig<br />

Robert Selsaas<br />

webmaster@newf.no<br />

Redaktør<br />

Henriette Aamodt<br />

red@newf.no<br />

Avdelinger og kontaktledd<br />

Hanne L. Flaget<br />

Ingen kontaktledd pr. d.d<br />

Faller under Oslo/<br />

Akershus/innlandet<br />

Trenger kontaktledd<br />

Trenger kontaktledd<br />

Eivind Schrøder<br />

Monika Skarphagen<br />

Espen Aasland<br />

Heidi Knardal<br />

Knut Olav Øverby<br />

Marian Meyer Jørgensen<br />

Kristine Grefstad<br />

Lill-Ann Sylstad<br />

buskerud@newf.no<br />

finnmark@newf.no<br />

hordaland@newf.no<br />

nordland@newf.no<br />

nordmore@newf.no<br />

oslo-akershus@newf.no<br />

rogaland@newf.no<br />

sunnmore@newf.no<br />

sorlandet@newf.no<br />

troms@newf.no<br />

trondelag@newf.no<br />

ostfold-follo@newf.no


Prisliste 20<strong>21</strong><br />

Alle arrangement i klubbregi skal prises til følgende satser<br />

Påmelding<br />

Manuell<br />

påmelding<br />

Utsatt WEB<br />

påmelding<br />

Utstilling<br />

Voksne 375 400 450<br />

Valper 200 225 275<br />

Lydighet 375 400 450<br />

Utstilling + Lydighet 620 660 710<br />

Vannprøver 375 450<br />

Utstilling + vannprøver 620 710<br />

Lydighet + vannprøver 620 710<br />

Triathlon 820<br />

Andre priser PRIS pr. år<br />

Medlems<strong>bladet</strong><br />

Logoannonse med oppføring<br />

på valpelisten<br />

Annonse i medlems<strong>bladet</strong> 1/1<br />

side<br />

Annonse i medlems<strong>bladet</strong> 1/2<br />

side<br />

Annonse i medlems<strong>bladet</strong> 1/4<br />

side<br />

300 300<br />

500 1500<br />

350 950<br />

150 500<br />

Oppsett av annonse 1000<br />

Oppsett av logo for oppdrettere 250<br />

Annet<br />

oppføring på valpelisten uten<br />

logoannonse<br />

100<br />

CH / HP Reserve Cert rosetter 60<br />

Lydigehetsrosetter 60<br />

BIR/BIM rosetter 60<br />

Triathlon rosetter 60<br />

Kjøp av medlems<strong>bladet</strong> for<br />

medl.(+porto)<br />

Ekstra abonoment på<br />

medlems<strong>bladet</strong><br />

55<br />

450<br />

5


R<br />

Lederen har ordet<br />

30.oktober arrangerte vi<br />

medlemsmøte med foredrag<br />

om rasesandarden.<br />

Foredragsholdere var Søren<br />

Wesseltoft og Einar Paulsen,<br />

begge fra Danmark.<br />

En del medlemmer var møtt opp,<br />

men vi skulle ønske flere hadde<br />

hatt mulighet til å være med denne<br />

dagen. Vi sendte også foredraget<br />

via Teams, men dessverre var ikke<br />

lyden av de beste. Men, tror de<br />

fleste fikk det med seg.<br />

Et flott og lærerikt foredrag for oss<br />

alle. Etter foredraget avholdt vi<br />

oppdrettermøte, og jeg fikk<br />

inntrykk av at flere av oss fikk<br />

masse ny innputt i forhold til<br />

hvordan vi burde avle for å satse<br />

på en frisk og sunn rase.<br />

Oppdretterne hadde mange gode<br />

diskusjoner og vi fikk satt<br />

søkelyset på enkelte utfordringer,<br />

bl.a. 5%-regelen.<br />

Søndag 31.10 ble det avholdt møte<br />

for avdelinger og kontaktledd, noe<br />

som er lenge siden og som var<br />

meget nyttig.<br />

Takk til alle som var med oss<br />

denne helgen.<br />

6<br />

Vi håper flere vil bli med oss neste<br />

gang det blir arrangert både<br />

medlemsmøter, oppdrettermøter og<br />

tillitsvalgtmøter.<br />

Nå nærmer deg seg årets RS<br />

(Representantskapsmøte i Norsk<br />

kennel klub) og jeg representerer<br />

Norsk <strong>Newfoundlandshund</strong>klubb<br />

på møtet. RS er NKKs øverste<br />

myndighet, og det er her planene<br />

for neste år legges. NKK har klart<br />

seg gjennom krisen de var i, men<br />

fortsatt er ikke alt i havn. For å<br />

drifte en slik stor organisasjon<br />

trengs det penger, og derfor har det<br />

kommet inn forslag om en økning<br />

på grunnkontingenten på kr. 50,- pr<br />

år i 5 år. Dette skal være med på å<br />

bygge opp en bufferkapital for<br />

fremtiden. Håper alle våre<br />

medlemmer ser behovet for en slik<br />

økning.<br />

Nå er snart dette året omme, og nå<br />

er det tiden for årsmøter. NNK vil<br />

avholde sitt årsmøte i mars/april<br />

(dato er ikke bestemt ennå), men<br />

har dere saker til årsmøtet, må<br />

disse sendes inn senest 31.januar<br />

2022.<br />

Valgkomitéen trenger også forslag<br />

på kandidater til valget, så går du<br />

med en tillitsvalgt/<br />

styrerepresentant i magen, ta<br />

kontakt med valgkomitéen for å


melde ditt kandidatur.<br />

Vi trenger også kontaktledd rundt<br />

om i landet, og er dette noe du<br />

kunne tenke deg, ta kontakt med<br />

oss. Du vil få hjelp og veiledning.<br />

Sommertiden er slutt, og kveldene<br />

har blitt mørkere.<br />

Bruk refleks både på deg selv og<br />

hunden når du er ute i høstmørket.<br />

Det er ikke lett å få øye på<br />

mørkkledde mennesker og mørke<br />

hunder, og jeg tror vi alle ønsker å<br />

unngå påkjørsler. Så bidra med det<br />

du kan for å unngå dette.<br />

Jeg vil få lov til å ønske dere alle<br />

en riktig fin høsttid, og en god jul<br />

og et godt nytt år. Dette året har<br />

gitt mange flotte opplevelser på<br />

arrangementer rundt omkring, og<br />

det at jeg har truffet så mange<br />

hyggelige mennesker i løpet året er<br />

med på å berike dagene.<br />

Hilsen fra<br />

Håper jeg treffer mange av dere<br />

igjen neste år. Første<br />

arrangement i regi av NNK og<br />

avd. BTV er utstilling i<br />

Fritidsparken i Skien i midten av<br />

januar. Ikke la sjansen gå fra deg<br />

til å treffe mennesker med<br />

samme interesse som deg, nemlig<br />

hund.<br />

Vi sees!<br />

7<br />

Anica Johannessen<br />

Leder


s<br />

Noen ord fra Redaktøren<br />

Hei og god førjulstid kjære<br />

medlemmer!<br />

I skrivende stund sitter jeg samlet<br />

med flere av klubbens oppdrettere på<br />

oppdrettermøte og vi har hatt<br />

foredrag av Einar Paulsen og Søren<br />

Wesseltoft om<br />

<strong>Newfoundlandshund</strong>en og oppdrett<br />

og rasestandard. Et godt og veldig<br />

nyttig foredrag som jeg syntes var<br />

veldig lærerikt.<br />

Det blir kaldere og kaldere, og<br />

vinteren setter snart inn for fullt. Nå<br />

er det jammen godt med en god og<br />

varm nuffe i senga(min er ihvertfall<br />

der :) )<br />

Nå går vi julen i møte og jeg ser av<br />

innsendt stoff fra avdelingene at vi<br />

har mye å glede oss til! Jeg skal<br />

hvert fall være med på romjulsturen<br />

som OAI arrangerer, det tror jeg blir<br />

veldig koselig.<br />

Nå går jeg egentlig bare å venter på<br />

at tøtta mi skal få tilbake pelsen sin,<br />

for jeg skal nemlig til<br />

dobbelutstillingen i skien i januar, og<br />

jeg gleder meg sånn, for den lille<br />

babyen min er da akkurat blitt åtte år<br />

og veteran, og jeg gleder meg enormt<br />

til å få stille henne som veteran, det<br />

blir noe helt spesielt.<br />

Jeg setter enormt stor pris på alt som<br />

sendes inn, alle bilder og innslag.<br />

Uten dere blir det ikke et<br />

medlemsblad heller. Men jeg vil<br />

minne dere på å sende inn stoff innen<br />

fristen, fristen for neste blad står<br />

alltid på side 3 i medlems<strong>bladet</strong>, og<br />

jeg prøver å være flink til å legge inn<br />

en påminnelse på Facebookgruppen<br />

vår før hvert blad. Det gjør at jeg<br />

slipper å gjøre om og endre hver<br />

gang jeg får inn noe etter fristen.<br />

For avdelingsnytt og stafettpinnen<br />

som er faste innslag kan dere sende<br />

meg en mail eller melding dersom<br />

dere ikke rekker fristen, jeg holder<br />

Acdefghijkl<br />

8


alltid av 2 sider til avdelingsnytt, og<br />

til stafettpinnen holder jeg av rundt<br />

10 sider, men for annet stoff ser jeg<br />

helst at dere holder dere til fristen, da<br />

det som sagt er vanskelig å måtte<br />

flytte og redigere på alt som allerede<br />

er lagt inn. Da er det så fort gjort at<br />

noe detter ut og blir borte.<br />

Nå er dette året nesten omme og jeg<br />

kan nesten ikke tro det… det er så<br />

kort tid siden 20<strong>21</strong> startet. Men jeg<br />

gleder meg som sagt til førjulstiden<br />

og romjulen som kommer.<br />

Ha en strålende førjulstid alle<br />

sammen. Måtte dere alle kose<br />

dere masse med nuffene<br />

deres og hverandre!<br />

Varme klemmer<br />

Henriette<br />

Redaktør<br />

Acdefghijkl<br />

9


y<br />

Avdelingsnytt: Buskerud/Telemark/Vestfold<br />

Leder: Hanne Løvstad Flaget (kontaktperson Buskerud)<br />

AU-medlem: Mai Risløkken (kasserer)<br />

AU-medlem: Anica Johannessen (sekretær)<br />

AU-medlem: Hilde-Merethe Rusthen<br />

AU-medlem: Hanne Augustin (kontaktperson Telemark)<br />

AU-medlem: May-Liss Myrholt<br />

Vara: Lars Ola Rusthen<br />

Valgkomité: Frode Johannessen<br />

Valgkomité: Tore Flaget<br />

E-post: nnkavd.buskerud@gmail.com<br />

Norsk <strong>Newfoundlandshund</strong>klubb avd.<br />

BTV minner om årsmøte i avdelingen<br />

Onsdag 24.november 20<strong>21</strong> kl 19.00<br />

Møtet avholdes på Teams og vil du være<br />

med på møtet, kontakt oss på mail.<br />

10


Foto: Stine Foss Bjerkan<br />

11


X<br />

Hei igjen!<br />

Avdelingsnytt: Sørlandet<br />

Ja da er det jammen meg<br />

snart jul igjen. Synes akkurat vi<br />

har ryddet vekk julepynten.<br />

Uansett det er koselig med jul.<br />

Målet er alltid å være ferdig<br />

med alt av juleforberedelser<br />

innen desember begynner.<br />

Kanskje i år. Er jo lov å håpe.<br />

Når dere leser dette <strong>bladet</strong>, har vi<br />

forhåpentlig avviklet et nuffetreff/<br />

tur. Mer om det neste gang.<br />

I forrige utgave nevnte jeg at vi<br />

hadde flere nye nuffer på<br />

Sørlandet. I dag skal dere få bli litt<br />

bedre kjent med Fagergårds<br />

Heavenly Chanel eller Daisy som<br />

er daglig navnet hennes. Daisy bor<br />

i Høvåg, Lillesand med sin familie.<br />

Daisy har gått på knøttekurs. Nå er<br />

hun 8 mnd. (når dette skrives), og<br />

har derfor begynt på pubertetskurs.<br />

Som de fleste nuffer er også Daisy<br />

veldig glad i vann. Elsker å<br />

svømme. Vannslangen hjemme er<br />

en av favorittlekene. Daisy har<br />

mange hundevenner, både store og<br />

små. Hun har møtt mange<br />

forskjellige dyr, men kaniner er<br />

nok det som er mest spennende.<br />

12<br />

Daisy er glad i turer i skogen<br />

sammen med familien sin. Litt<br />

bestemt og stå er hun – akkurat<br />

som en nuffe skal være. Vi gleder<br />

oss til å se Daisy og familien på<br />

treff og turer.<br />

Da er det bare å sette i gang med<br />

juleforberedelser. Kanskje lage<br />

«pepperkaker»/kakemenner til<br />

hundene også. Her er en oppskrift<br />

som dere kan prøve.<br />

•6 dl havregryn<br />

•2 dl rug<br />

•1,5 dl hvetemel<br />

•1 ss olje<br />

•0,5dl hønsebuljong<br />

•1 dl kokende vann<br />

Bland alt sammen. Må ikke<br />

være for klissete. Kjevl ut og<br />

stikk ut kaker med former.<br />

Stekes ved 180 grader i ca. 45<br />

min.<br />

Ha en riktig god jul og et godt<br />

nyttår!<br />

Lisbeth


Daisy<br />

Daisy<br />

Paula ønsker alle en<br />

riktig god jul.<br />

13


VLeder:<br />

Avdelingsnytt: Trøndelag<br />

Kasserer:<br />

AU-Medlem:<br />

AU-Medlem:<br />

AU-Medlem:<br />

Æresmedlem:<br />

Kristine Grefstad kristinegrefstad@hotmail.com<br />

Sigleif Thingstad sigleif@ntebb.no<br />

Kristine Kaasa Moe k.k.moe@online.no<br />

Rita Irene Pedersen ritairene@ntebb.no<br />

Lill Katrin Hofstad titu@live.no<br />

Olly Ler<br />

41600556<br />

9507<strong>21</strong>88<br />

90728875<br />

91788655<br />

98096614<br />

97062401<br />

Vi ønsker alle våre nuffe venner en<br />

riktig God jul og et Godt nytt år.<br />

Treffdatoer for vinter/vår 2022 vil<br />

bli lagt ut på Facebook siden vår<br />

«Norsk <strong>Newfoundlandshund</strong>klubb<br />

avdeling Trøndelag». Lik siden og<br />

følg med! Håper å se mange nye<br />

medlemmer på treff i 2022.<br />

NB! Spesial utstillingen på Ler i<br />

2022 vil bli søndag den 29.mai og<br />

ikke i juli måned som vi har hatt<br />

tidligere. Dette da NKK har endret<br />

dato (og sted) for sin utstilling i<br />

Trondheim neste år. Hold av<br />

datoen! Mer info kommer i neste<br />

blad.<br />

Hilsen<br />

Trøndelagsavdelingen<br />

14


Noen glimt fra en regnfull treffdag på Ler 10.oktober:<br />

Dule (2 år) og det yngste tilskuddet Polar Boy<br />

(11 uker på bildet)<br />

Gamlemor Lizzy (12 år) liker<br />

best å bare observere<br />

Bella 5 1/2 år<br />

Dule og vårt nye medlem Alfred (7 mnd på<br />

bildet) fant tonen.<br />

Teodor 5 1/2 år<br />

15


dAvdelingsnytt: Oslo/Akershus/innlandet<br />

Leder:<br />

Kasserer:<br />

Sekretær:<br />

Monika Skarphagen<br />

Ingunn Holen Solberg<br />

Hanne Aamodt<br />

monika-nnk@skarphagen.net<br />

ingunn.holen.solberg@hamar.kommune.no<br />

ebenaki@getmail.no<br />

Foreløpig terminliste for Oslo,<br />

Akershus, Innlandet<br />

Romjulstur 4. Juledag Tirsdag<br />

28.12.20<strong>21</strong> kl 13.00<br />

Vi henter opp gammel nostalgi og<br />

tar en felles tur i romjula.<br />

Turen går til Mønevann forbi<br />

historiske Losby Gods.<br />

Vi møtes på parkeringen ved<br />

Losby Gård utfartsparkering.<br />

Vi stiller med engangsgriller ta<br />

med deg mat til lunsj. Ved<br />

Mønevann er det fine sitteplasser<br />

ute.<br />

Ta med deg godt humør. Liten og<br />

stor. Veien er fin og<br />

fremkommelig.<br />

Kontaktperson Monika<br />

Skarphagen. Tlf: 901 96 753.<br />

Vi planlegger et kurs i styrke og<br />

balanse for hund i Januar/<br />

Februar.<br />

Kurset avholdes i området rundt<br />

Hamar/ Brumundal med<br />

kursholder Marianne Grønvold.<br />

Kurset er for alle. Balanse og<br />

styrke trening er kjernen for en<br />

frisk og sunn hund. Tips til øvelser<br />

for utstillingshunden, sofahunden<br />

og arbeidshunden.<br />

Nærmere informasjon om<br />

tidspunkt, pris og påmelding<br />

publiseres senere. Følge med på<br />

vår FB side.<br />

Kontaktperson Ingunn Solberg<br />

Tlf: 920 13 914<br />

16


Helgekurs Rallylydighets kurs i<br />

Februar/Mars<br />

Kurset avholdes i Lørenskog/<br />

Lillestrøm området med<br />

kursholder Monika Skarphagen.<br />

Nærmere informasjon om<br />

tidspunkt, pris og påmelding<br />

publiseres senere. Følge med på<br />

vår FB side.<br />

Kontaktperson Monika<br />

Skarphagen. Tlf: 901 96 753.<br />

Barmarkskurs vann i Mars/<br />

April<br />

Vi planlegger et barmarkskurs<br />

hvor man allerede kan starte<br />

trening for vannsesongen.<br />

Kurset er ment for alle.<br />

Nybegynnere og mer erfarne.<br />

Nærmere informasjon om<br />

tidspunkt, pris og påmelding<br />

publiseres senere.<br />

Følge med på vår FB side.<br />

Vannkurs i Mai<br />

Vi planlegger et vannkurs som<br />

oppfølgning til barmarkskurset.<br />

Kurset er ment for alle.<br />

Nybegynnere og mer erfarne.<br />

Nærmere informasjon om<br />

tidspunkt, pris og påmelding<br />

publiseres senere. Følge med på<br />

vår FB side.<br />

Med vennlig hilsen<br />

Monika, Ingunn og<br />

Hanne.<br />

Oslo, Akershus og<br />

Innlandet<br />

17


NAvdelingsnytt:<br />

Ungdomsutvalgets ledergruppe<br />

Leder:<br />

Medlem:<br />

Medlem:<br />

Kasserer:<br />

Henriette Aamodt<br />

Ulla Gjelstad Mathisen<br />

Marita Ovesen<br />

Leona Mosand Schjelderup<br />

Henriette.aamodt@outlook.com<br />

Ulla.gjelstad.mathisen@gmail.com<br />

marove@online.no<br />

leonamosand@gmail.com<br />

er ikke så mye å melde fra<br />

Ungdomsutvalget siden sist blad.<br />

Men jeg deltok på avdelingsmøtet som ble<br />

avholdt siste helgen i oktober. var meget<br />

nyttig og vi fikk mye god innputt fra de andre<br />

avdelingene.<br />

Vi i ungdomsutvalget ser fram til det neste<br />

året og det vi skal gjøre. Vi Skal avholde<br />

ungdomsleir, og vi vil komme tilbake med<br />

dato og påmelding i løpet av starten av det nye<br />

året.<br />

Nå i starten skal vi i utgangspunktet bare bistå<br />

andre avdelinger og og selve klubben, for å<br />

lære mest mulig før vi satser på å holde våre<br />

egne arrangementer, men noen små ting her og<br />

der vil vi helt klart prøve å få til.<br />

Det blir nok litt stille fra vår front en stund<br />

fremover, da vi er godt spredt utover verden<br />

og i full gang med studier osv. Men vi vil<br />

veldig gjerne ha med oss flere inn i<br />

ungdomsutvalget, dette betyr ikke at dere må<br />

bli en del av ledergruppa, Ungdomsutvalget er<br />

i utgangspunktet av og for oss ungdommer, og<br />

det er en glede å få meddele at vi nå har fått<br />

vårt eget medlemsskap, nemlig<br />

juniormedlemsskap, medlemskap som vil<br />

18ADet<br />

koste 50kr pluss grunnkontigenten(pr. 2020<br />

var den på 230kr) til NKK, da får man alle<br />

fordelene som et fullverdig medlem, inkludert<br />

tilsendt blader kalender, og hundesport. Dette<br />

medlemskapet er for deg mellom 0-30 år. Vi<br />

håper mange av dere ønsker å benytte dere av<br />

dette :)<br />

Vi har forståelse for at det kan være litt<br />

skremmende å skulle hive seg inn i noe man<br />

ikke vet særlig mye om, men vi har derfor<br />

opprettet en Facebook-gruppe hvor dere kan<br />

bli medlem, der kan man bare observere, så<br />

skal vi bli litt flinkere til å oppdatere der også.<br />

Så har du en ungdom i hus, oppfordre de<br />

gjerne til å bli medlem der i førsteomgang.<br />

Der vil det også bli opplyst om framtidige<br />

aktiviteter arrangert av ungdomsutvalget først.<br />

Vi kommer til å avholde årsmøte på teams ila<br />

starten av det nye året for å planlegge for året<br />

som kommer, har dere ønske om å delta der,<br />

send oss en mail på ung@newf.no.<br />

Følg med på vår facebookside for videre<br />

oppdateringer.


Vi ønsker dere en riktig god jul og et<br />

godt nytt år!<br />

Hilsen fra Ungdomsutvalget<br />

Foto: Ulla Gjelstad Mathisen<br />

19


Q Avdelingsnytt: Bruksråd<br />

I skrivende stund er det nok ikke<br />

vannarbeid folk flest er opptatt med.<br />

Åres sesong er for lengst over for oss<br />

alle, og 2022 ligger langt frem i tid.<br />

Noen er kanskje flinke og trener på<br />

lydighet og andre ting, og det vil dei<br />

ha god nytt av når vannsesongen<br />

starter att, mens ein del andre av oss<br />

mer eller mindre har gått i dvale, i<br />

påvente av at våren skal komme.<br />

Uansett hva kategori du kommer inn<br />

under, så håper eg du koser deg med<br />

den firbeinte.<br />

20<strong>21</strong> har bydd på flotte opplevelser<br />

og nye hunder har kommet i gang i<br />

vannet. På åres mestvinnerliste er det<br />

flere nye hunder i toppen, noe som er<br />

veldig kjekt. Nå håper vi på å se<br />

mange aktive hunder i 22 også.<br />

Følgende helger er satt av til<br />

vannprøver i 22. 11 og 12 juni BTV,<br />

9 og 10 juli BR ( prøvene blir i<br />

Midsund ) 13 og 14 august OAI.<br />

Og 27 august styret i samband med<br />

Elverum.<br />

Er det noen som ønsker kurs og<br />

treninger, er det fint om dere tar<br />

kontakt med avdelingene, eller<br />

direkte med BR.<br />

Da gjenstår det bare å takke for året<br />

som har gått og ønske dere alle<br />

velkommen til aktivitet i 22.<br />

Bruksrådet<br />

20


Foto: Kjersti Smedstuen<br />

<strong>21</strong>


Z Stafettpinnen: Inger Munkvold<br />

Takk for stafettpinnen fra May-<br />

Liss .<br />

Dyra har alltid vært med meg da jeg<br />

vokste opp på gård som yngste. 13 år<br />

fikk jeg kjøpe meg en Border Collie<br />

og det ble etterhvert en til og begge<br />

hadde ett kull hver.<br />

En drøm vokste fram om en stor<br />

svart <strong>Newfoundlandshund</strong> og i<br />

22<br />

januar 1990 kjøpte jeg Amorada's<br />

Jeunesse Doree'. For en glede og<br />

takk til Solveig H som hjalp meg å få<br />

henne. Vi var på ett par valpeshow<br />

noe jeg aldri hadde vært på.<br />

Interessen for utstilling kom<br />

etterhvert men har aldri vært det<br />

viktigste for meg.<br />

Noen hunder likte det heller ikke.


6 mnd gammel måtte vi få hjelp til<br />

pelsstell og Kari Lund stilte opp og<br />

lærte meg kamming og klipp.<br />

Takknemlig for det. Klippen har jo<br />

modernisert seg mye så flere kurs ble<br />

det. En velstelt klippet newf er flott<br />

reklame.<br />

Søkte etterhvert om kennelnavn<br />

siden jeg elsker ABBA ble det<br />

Chiqui Bear, e Chiquitita .<br />

Som hos mange andre ble det<br />

flere hunder og etter å ha lært om<br />

rasen og sett noen fine hannhunder<br />

tenkte jeg at avl måtte være moro.<br />

Prøvde å finne friske hunder som<br />

23<br />

ikke alle hadde brukt før og som hos<br />

alle andre ble det noen fine kull og<br />

noen som kanskje ikke ble så bra,<br />

kombinasjon er svaret her og det kan<br />

en ikke vite på forhånd hva skal bli.<br />

Det har blitt ganske mange<br />

Championer etterhvert også, min<br />

første var N Uch Birkorellas<br />

Obsession, og hennes sønn N Uch C<br />

B's Invissible Brown ble også BIS på<br />

NKK Otta. Og flere ble det med god<br />

hjelp siden jeg ble syk en periode,<br />

men hundene reddet nok også livet<br />

mitt.


Hundene har alltid bodd inne med<br />

oss og de andre hundene heldigvis.<br />

Det har også vært viktig å lære bort<br />

godt pelsstell og bading og dele alle<br />

feil en selv gjorde når mine vokste<br />

opp. De fleste valpene går jo til<br />

familier og de skal også være<br />

velstelte og fine.<br />

Håper flere har lyst til å starte med<br />

oppdrett for skal vi ha denne fine<br />

rasen må flere nye til . Det er ikke<br />

lett å være ny og engang etter 10 år<br />

spurte jeg om når en var mer enn<br />

ny. Hadde jeg ikke vært så glad i<br />

rasen hadde jeg nok gitt opp , men<br />

jeg gikk min egen vei og det tror jeg<br />

var lurt.<br />

24<br />

Alle vil ha friske valper /hunder og<br />

da må en ta foreldre ut av avl når en<br />

får noe som foreldrene er bærere av.<br />

Respekter oppdrettere som gjør<br />

kombinasjoner du ikke liker for det<br />

er oppdretteren som får ta ansvaret.<br />

Naturen rår uansett hvor mye en har<br />

sjekket.<br />

Her fikk jeg frem en nydelig<br />

brunfarge og har jobbet med å<br />

beholde den, godt pigment , god<br />

øyenfarge, og det er moro når en får<br />

frem fine brune Championer .<br />

Hhagbart er den siste som kanskje<br />

blir far til brune valper i Skåne.<br />

Hhagbart, Mira, Hilma, Paco og<br />

Indi ble alle SE N Uch.


25


26


Minni, Strawberry Creek I-One, vi<br />

meldte oss på verdensutstillingen i<br />

Stockholm 2008, og jeg var stolt da<br />

Minni ble nr 2 i unghundklassen etter<br />

en dansk tæve, og bak sto mange fra<br />

flotte kenneler i europa, de to første<br />

fikk CK og Diplom , Kjempemoro .<br />

Minni fikk også kull og sammen med<br />

Hanne L beholdt jeg SE N Uch C<br />

B's Wachera Wiktor<br />

27


Hvit/svart har vist seg å være veldig<br />

vanskelig å få frem riktige tegninger<br />

og uten tix, men så er de jammen blitt<br />

fine i gemytt og friske , Eekullet ble<br />

det mange å glede seg over, Eereos/<br />

Ludde klarte å bli Ch i Rallylydighet ,<br />

visst den første newf i Norge . Marit<br />

og Ludde har klart det.<br />

Eedelweiss fikk to fine kull her og jeg<br />

har Tix etter henne som jeg håper får<br />

noen fine valper neste år. Karilill eier<br />

Ezi og samarbeidet har vært topp.<br />

Eesmeralda bor her og siden hun er så<br />

sprek håper jeg på ett kull der.<br />

28


<strong>Newfoundlandshund</strong> er jo den fødte<br />

vannhund sier de, men ikke alle jeg<br />

har hatt vil uti og svømme.<br />

God hjelp fra flinke vannfolk har jeg<br />

fått, takk til alle .<br />

29<br />

Selv har jeg tatt SOR med flere av<br />

mine hunder men siden jeg ikke<br />

bader så konkurerer jeg ikke.<br />

Men jeg synes det er moro å vite hva<br />

det innebærer så jeg har gått kurs .


30


Livet med newf har vært langt<br />

og har bydd på både sorg og<br />

glede. Det værste er når en<br />

mister tispa og valper og det<br />

siste fikk jeg oppleve da Indi<br />

fikk valper sist og hun ikke var<br />

frisk , merket det før valpene<br />

fødtes og etter tre uker var det<br />

spredning til mange organer og<br />

min kjære Indi fikk sove inn.<br />

Tristere blir det ikke .<br />

Da jeg kom hjem tok jeg Søster<br />

Oline inn til valpene og hun tok<br />

over uten å nøle, vasket og<br />

ordnet valpene så de var<br />

skinnende rene. De hadde<br />

begynt å spise litt fast føde og<br />

det ble satt igang fra mange<br />

venner å skaffe nok Geitemelk.<br />

De fikk flaske en god stund,<br />

mye for kosen og for at de ikke<br />

skulle få trang til å suge på alt.<br />

Etterhvert som de begynte å leke<br />

kom Tix inn i bildet og hun<br />

fungerte som en trygg og god<br />

tante som de klatret på og tynte<br />

etter beste evne.<br />

Bekymringene de første dagene<br />

gikk over til mye glede og fem<br />

små kunne dra til nye hjem.<br />

Oline sørget noen dager, men de<br />

to har vært så flinke med dem.<br />

31


32


Å se folks glede når de henter<br />

valper er verdt alle søvnløse timer<br />

i valpekassa. Følge utviklingen og<br />

se at de får forskjellige<br />

personligheter. Og de gangene de<br />

ikke vokser opp eller blir særlig<br />

gamle så er det veldig trist å være<br />

oppdretter. Jeg har forsøkt å hjelpe<br />

de gjennom det så godt det lar seg<br />

gjøre og vi må tenke på at det er<br />

dyr vi driver med. Bruker å si at å<br />

kjøpe valp er Bingo,<br />

Håper denne lille historien kan<br />

glede noen , alle de hundene jeg<br />

har hatt i over 30 år har alle gitt<br />

meg mest glede og noen tårer har<br />

det blitt. Nå er det tre hunder her<br />

og kanskje kan det bli noen kull<br />

framover.<br />

Håper det er noen nye som vil føre<br />

rasen videre, verdens beste.<br />

33


34


Sender Stafettpinnen videre til en som<br />

heller ikke blir spurt så ofte om å bidra,<br />

Ohoi, Sølvi og Ståle.<br />

Mitt råd til klubben er å slippe andre til,<br />

yngre krefter. Bli oppdretter for det er<br />

mye moro og mange aha<br />

opplevelser <br />

Med vennlig hilsen<br />

Inger<br />

35


I Utstillingsresultater<br />

36


Lasydog's<br />

Genesis<br />

Kompis<br />

aka<br />

avsluttet sin valpeshow karriere med HP BHK1 BIR BIG<br />

BIS 3 31.10.<strong>21</strong> I Trondheim hundehall (bilde er fra denne<br />

utstilling)<br />

Tidligere resultater:<br />

Skiptvet 16-18 juli: BIM 4 BIS<br />

Mosjøen 14-15 august: BIR x 2, BIG 3 x2<br />

Elverum 28-29 august : BIM<br />

Steinkjer 11-12 september: BIR BIG 2<br />

Oppdal 26 september: BIR BIG 2<br />

Averøy 9. Oktober: BIR BIG 2<br />

37


k Utstillingsresultater<br />

Foto:Theodor Aamodt(10 år)<br />

38


Ebenaki´s<br />

Dakota Dream<br />

3BIS valp<br />

på NNK og NNK avd BTV sin<br />

utstilling på Haglebu<br />

helgen 11-12 September 20<strong>21</strong><br />

39


O Utstillingsresultater<br />

40


NUCH<br />

Canned Heat<br />

Best i Motsatt kjønn<br />

Med Nordisk Cert<br />

NKK Nordisk utstilling<br />

Sandefjord 20.11.<strong>21</strong>.<br />

41


42<br />

Foto:Rune Brattestad


Foto:<br />

Nina Sagen<br />

43


q Bestått SoR<br />

Foto:<br />

Nathalie Isaksen Borgeng<br />

44


Ebenaki´s<br />

Doc Hudson<br />

Bestod Svømme og Redningsprøve<br />

med fører Gry Merete Borgeng<br />

Søndag 17. Oktober 20<strong>21</strong><br />

På Langgrunna badeplass, Lørenskog<br />

Dommer: Monika Skarphagen<br />

45


H Bestått SoR<br />

Foto: Theodor Aamodt(10 år)<br />

46


Ebenaki´s<br />

Dacota Dream<br />

Bestod Svømme og Redningsprøve<br />

med fører Hanne Aamodt<br />

Søndag 17. Oktober 20<strong>21</strong><br />

På Langgrunna badeplass, Lørenskog<br />

Dommer: Monika Skarphagen<br />

47


Foto: Mette Marit Borge<br />

48


Foto: Ingunn H. Solberg<br />

49


Foto: Henriette Aamodt<br />

50


Foto:<br />

Nina Sagen<br />

51


God jul og godt nyttår ønskes<br />

dere alle!<br />

Varm julehilsen fra alle oss på<br />

Kennel Ebenaki<br />

52


Styret i Norsk<br />

<strong>Newfoundlandshund</strong>klubb ønsker<br />

alle sine medlemmer en riktig god<br />

jul og et gledelig nytt år!<br />

53


Foto:<br />

Nina Sagen<br />

54


Foto: Ingunn H. Solberg<br />

55


Årsmøte i NNK avholdes 26. mars<br />

2022.<br />

Mer informasjon kommer senere, men<br />

hold av datoen.<br />

Saker til årsmøtet<br />

sendes styret@newf.no senest 31.<br />

januar 2022 og<br />

forslag på personer til styret<br />

sendes valgkomite@newf.no innen 31.<br />

januar 2022.<br />

56


57<br />

Foto: Stig Martinsen


Kennel Ebenaki<br />

Hanne Aamodt<br />

Tlf: +47 926 05 732<br />

Mail: Ebenaki@getmail.no<br />

58


59


Retur:<br />

Hanne Aamodt<br />

Blomstervegen <strong>21</strong><br />

2005 RÆLINGEN<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!