17.01.2022 Views

Glittertind Eiendom

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Få 8 % årlig

avkastning på

sparepengene

dine!

For deg som ønsker

høy og trygg avkastning,

men som ikke vil gå inn i

aksjer eller fond.

Vi skaper verdier


OM OSS

Vi er et seriøst eiendomsselskap i

Oslo som utvikler boliger i

samarbeid med solide

samarbeidspartnere. I tillegg

til vanlig bankfinansiering,

benytter vi oss også av såkalt

folkefinansiering som gir

rask og kostnadseffektiv

finansiering av våre prosjekter.

Dette gir oss bedre betingelser

enn om vi bare skulle låne

pengene i banken, og det er

grunnen til at vi kan tilby deg

en årlig rente på åtte prosent,

som utbetales hver måned. Våre

ansatte er økonomer, jurister og

eiendomsutviklere med

lang og god erfaring innen

tilrettelegging og strukturering av

eiendomsprosjekter

Partner

Harald-Ivar Foss Gundersen


SAMARBEIDS-

PARTNERE

For å begrense risikoen for

långiver har vi valgt å samarbeide

med selskaper med lang

erfaring, sunn økonomi og masse

kompetanse. Vi samarbeider med

Solid Gruppen og Villa Utvikling

som har svært god økonomi og er

velrenommerte. Dette skal bidra til

at du som långiver sover godt om

natten.

Solid Gruppen har røtter

tilbake til 1975 og har ca. 350

ansatte og en omsetning på over

en milliard. De setter langsiktig

fortjeneste over kortsiktig profitt,

dette er nok mye av forklaringen

på deres suksess og renomme.

Villa Utvikling ble stiftet i år

2000 og har hatt ca. en milliard

i driftsinntekter de ti siste årene.

I tillegg til svært solid økonomi

har selskapet utviklet boliger som

kjøperne har vært fornøyde med.

SLIK

FUNGERER DET

Vi håper å være det trygge og

mellommenneskelige alternativet

for deg som ønsker en høyere og

trygg rente, men som ikke ønsker

å være eksponert mot aksjer eller

fond.

Våre långivere får en fastrente

på åtte prosent årlig, med

månedlig utbetaling gjennom hele

lånets løpetid. Ved lånebeløp på

en million kroner utbetales 6.667

kroner månedlig. Låneavtalen

er bindende i to år. Når lånet

opphører vil du som långiver få

tilbakebetalt alt, samtidig som du

naturligvis beholder de rentene

du allerede har mottatt. Minste

lånebeløp er på 500.000 kroner.

Vi merker godt at mange synes

bankrenten er lav, og vi får mye

skryt fra fornøyde långivere. Flere

bemerker at den forutsigbarheten

det gir å få rentene inn på konto

hver måned, muliggjør at de kan

bruke penger på lystbetonte ting.

Våre långivere har selskapsgaranti

fra Glittertind Eiendom

AS. Selskapets eiendeler og

eiendommer vil tjene som

dekningsobjekter ved et eventuelt

mislighold.


GLITTERTIND

EIENDOM

Les mer på vår hjemmeside: www.glittertindeiendom.no

Eller ring oss: Tlf. 41 55 11 22

www.glittertindeiendom.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!