08.05.2022 Views

Skru på hjernen

Skru på hjernen - Nøkkelen til større livsglede, klarere tanke og bedre helse. Du er ikke et offer for din egen biologi! Måten vi tenker på påvirker oss både fysisk og emosjonelt. Dagens kultur oversvømmes av usunne tanker som skaper ideelle forhold for sykdommer, om de får lov å stå uimotsagt. Med støtte i naturvitenskapelig og medisinsk forskning for­klarer dr. Caroline Leaf hvordan du finner «bryteren» i hjer­nen som gjør at du kan leve et lykkeligere, sunnere og bedre liv, nå målene du setter deg, få tankelivet under kontroll – ja, til og med bli mer intelligent! Og hennes 21­ dagersplan for «hjernerens» hjelper deg skritt for skritt gjennom prosessen med å bytte ut usunne tanker med sunne tanker. Klar for en nyttig opprenskning i tankelivet med alle de for­delene det vil gi deg? www.venturaforlag.no

Skru på hjernen - Nøkkelen til større livsglede, klarere tanke og bedre helse.

Du er ikke et offer for din egen biologi!
Måten vi tenker på påvirker oss både fysisk og emosjonelt. Dagens kultur oversvømmes av usunne tanker som skaper ideelle forhold for sykdommer, om de får lov å stå uimotsagt. Med støtte i naturvitenskapelig og medisinsk forskning for­klarer dr. Caroline Leaf hvordan du finner «bryteren» i hjer­nen som gjør at du kan leve et lykkeligere, sunnere og bedre liv, nå målene du setter deg, få tankelivet under kontroll – ja, til og med bli mer intelligent! Og hennes 21­ dagersplan for «hjernerens» hjelper deg skritt for skritt gjennom prosessen med å bytte ut usunne tanker med sunne tanker. Klar for en nyttig opprenskning i tankelivet med alle de for­delene det vil gi deg?
www.venturaforlag.no

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inneholder 21-dagersplan for hjernerens.

Mer enn 350 000 solgt.


«En meget inspirerende bok som vil hjelpe deg til å forstå hvordan ditt

liv er influert av dine tanker. Kunnskapen om hvordan hjernen responderer

til dine tanker og hvordan de virker din livskvalitet helt ned til

cellenivå, er meget interessant og utfordrende. Den vil hjelpe deg til å

leve ut det Bibelen sier om å ta enhver tanke til fange under lydighet mot

Kristus. La deg inspirere og bli fornyet i ditt sinn.»


MARGARETA MAGNUS

forkynner, Ungdom I Oppdrag

«Jeg bestemte meg for at tolv års misbruk ikke skulle få lov til å ødelegge

sinnet mitt og livet mitt; jeg bestemte meg for at jeg ikke ville

la urettferdigheten få fritt spillerom her jorden, men at jeg ville stå

opp mot den og gjøre noe med den; jeg bestemte meg for å bruke de

vonde erfaringene mine til noe konstruktivt; jeg bestemte meg for å

velge å endre sinnet mitt. Caroline hjalp meg å forstå vitenskapen bak

det som skjedde i hjernen min da jeg tok disse valgene. Hun gir oss

den vitenskapelige forklaringen hva valgene våre gjør med oss, og

gjør det en så praktisk måte at det som kan være en tøff prosess, blir

mye enklere og mer gjennomførbart. Alle jentene som går gjennom

programmet vårt i A21, skal få lære å bruke disse prinsippene som et

redskap til å fornye sinnet, få håpet tilbake og vende tilbake til livet.

Slik endrer de ikke bare sitt eget liv, men også sin verden.»

CHRISTINE CAINE,

grunnlegger av A21 Campaign;

leder for Equip and Empower Ministries;

forfatter av Uten Skam.

«Dr. Caroline Leafs forskning gir oss klarere forståelse av sammenhengen

mellom Bibelen og hjernen, og viser hvordan vi kan bruke denne

forståelsen til å utvikle oss både emosjonelt og åndelig. Undervisningen

hennes er ikke bare livsforvandlende, men direkte livreddende fordi

den gjør fornyelsen av sinnet til noe helt reelt. Jeg er så takknemlig for

visdommen disse sidene. Les og voks.»

DARLENE ZSCHECH,

sanger og sangforfatter;

forfatter av The Art of Mentoring


«Jeg er verken forsker eller spesialist dette feltet, men det jeg vet

er at dr. Caroline Leaf inspirerer folk til å se det geniale og tidløse i

Guds Ord og visdom – fra et vitenskapelig perspektiv. Hver og en av

oss er fulle av ubrukt potensial når det det gjelder vår evne til å tenke

og finne vår vei gjennom livet. Jeg ber om at Carolines årelange brann

for å formidle vitenskapelige funn i bibelsk lys vil bli til velsignelse for

deg, fordi du oppdager hva det vil si å ‘skru hjernen’.»

BOBBIE HOUSTON,

seniorpastor, Hillsong Church

«Tankelivet vårt spiller en avgjørende rolle for hvordan vi er og uttrykker

oss. I Skru hjernen forklarer Caroline Leaf hvordan framskritt

innen kognitiv nevrovitenskap støtter bibelske prinsipper for et sunt

tankeliv, og beskriver hvordan et sunt tankeliv virker vår fysiske og

psykiske helse positivt. Dessuten gir hun oss en praktisk strategi for

hvordan vi kan innrette tankelivet vårt etter bibelske sannheter, og slik

bli kontinuerlig forvandlet ved at sinnet fornyes (Rom 12,2). Dr. Leaf

utfordrer oss til å se oss selv slik Gud ser oss, gjennom Jesu fullkomne

og fullførte verk.»

Dr. BRIAN E. SNELL,

nevrokirurg, MD

«Dr. Leaf viser oss at gjennombruddene innen nevrovitenskapen bekrefter

eldgamle sannheter, omtalt i Bibelen. Nevrovitenskapen stadfester

Guds Ord. Carolines gave er hennes evne til å fornye vår barnlige

undring og beundring for Guds visdom og skaperverk; vi er virkelig

skapt skremmende, underfullt vis (Sal 139,14; Bibelen 78/85). I

andre del av boken forklarer dr. Leaf hvordan denne kunnskapen kan

overføres til vårt eget liv, og hun gjør det en måte som selv et barn

kan forstå. Med sin erfaring fra klinisk praksis er hun i stand til å gi

oss helt praktiske skritt som i sannhet kan forvandle livet vårt – ånd,

sjel og kropp. Jeg har selv vært vitne til hvordan disse skrittene har

revolusjonert menneskers liv innen familie, menighet og utdanning.

De har forvandlet mitt liv også.»

Dr. PETER AMUA-QUARSHIE,

nevroforsker, MD, MPH, MS


«Caroline Leaf har gitt oss en virkelig juvel med sin oversettelse av

moderne hjerneforskning til et språk som er tilgjengelig for alle. Hun

engasjerer, utdanner og oppmuntrer oss til å bruke vitenskapelige og

bibelske sannheter til å styrke tanker, relasjoner og helse. Denne boken

er en fryd å lese, og jeg anbefaler den det sterkeste til alle som ønsker

seg større livsglede og bedre mental helse.»

Dr. DAVID I. LEVY,

nevrokirurg, MD;

forfatter av Grey Matter


Jobben min er å legge puslespill. Og når jeg skriver

bøker, faller brikker plass og gir håp.

Denne boka er tilegnet

Puslespillets Skaper

– takk for at du har betrodd meg å legge noe av de

mange brikkene i tankeforskningens puslespill. Jeg er

beæret over oppgaven, og vil bestrebe meg at du blir

æret gjennom den.

Mitt livs store kjærlighet

– Mac, min ektemann. Du blir visst aldri lei av å høre

meg legge henført og entusiastisk ut om Gud og om

hjernen. Søsteren min sa en gang at jeg kunne aldri

ha gjort det jeg gjør hvis det ikke var for deg, og hun

har helt rett. Du er det fullkomne bildet en kjærlig

ektemann.

Mine fire flotte, fenomenale barn

– Jessica, Dominique, Jeffrey og Alexandria. Når jeg ser

dere og hører dere, vet jeg at det er Guds kjærlighet,

håp og glede jeg opplever. Han har velsignet meg

med fullkomne barn også.


Skru hjernen

Copyright © Dr. Caroline Leaf 2013

Originalens tittel: Switch On Your Brain

Originalen utgitt av: Baker Books,

a division of Baker Publishing Group,

Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.

All rights reserved.

Norsk copyright © Ventura forlag AS 2018

Oversettelse: Ellen Ofte Jakobsen

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.

Trykk og innbinding: Scandbook, Sverige

1. opplag mai 2018

ISBN 978-82-8365-053-2 (bok)

ISBN 978-82-8365-054-9 (e-bok)

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no

Informasjon og løsninger som gis i denne boken er resultater av mange års forskning,

praktisk anvendelse og klinisk arbeid, og er ment som retningslinjer for hvordan det er

mulig å rette opp skadelige tanker og følelser og skadede kropper. Boken har ikke til

hensikt å erstatte medisinsk rådgivning fra leger eller terapi fra profesjonelle terapeuter.

Vi anbefaler leseren å ta opp konkrete symptomer og medisinske problemer med sin

lege. Leseren selv avgjør eget ansvar hvordan informasjonen i boken ønskes brukt.

Switch On Your Brain Intl. LLC og forfatteren gir ingen garantier for at enkeltpersoner

vil oppnå bestemte resultater. Vi vedkjenner oss ingen åpne eller underforståtte garantier,

inkludert garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Switch On

Your Brain Intl. LLC og forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar og erstatningsansvar

direkte eller indirekte knyttet til anvendelse av enhver opplysning gitt i denne boken.

6 Skru hjernen


 7


Livet vårt

er hva tankene våre

gjør det til.

Marcus Aurelius

8 Skru hjernen


Innhold

Forord......................................................................................................................................... 11

Takk .......................................................................................................................................... 15

Innledning – Skru hjernen med håp ............................................................ 17

DEL 1: HVORDAN SKRU PÅ HJERNEN ............................................. 27

1. Sinn styrer materie ............................................................................................ 29

2. Valg og fordelene med multiperspektiv ............................................... 37

3. Valgene dine endrer hjernen din .............................................................. 51

4. Ta tankene til fange .......................................................................................... 63

5. Viljestyrt hvile ...................................................................................................... 69

6. Kutt ut milkshake-multitasking .............................................................. 81

7. Tanken, Gud og kvantefysikkens hjerne ............................................ 89

8. Vitenskapen om tanken .............................................................................. 105

DEL 2: 21-DAGERSPLAN FOR HJERNERENS ............................. 117

9. Hva er 21-dagersplan for hjernerens? .................................................. 119

10. Hvordan og hvorfor 21-dagersplanen for hjernerens virker ......... 125

11. Samle: Trinn 1 .................................................................................................. 133

12. Fokusert refleksjon: Trinn 2 ...................................................................... 145

13. Skrive: Trinn 3 ................................................................................................... 153

14. Kontrollere. Trinn 4 ....................................................................................... 159

15. Gripe: Trinn 5 .................................................................................................... 163

Etterord .................................................................................................................................. 171

Om forfatteren ................................................................................................................... 175

Noter ...................................................................................................................................... 177

Anbefalt litteratur ............................................................................................................ 191

Innhold 9


10 Skru hjernen


Forord

Hva ville du gjort hvis du fant en bryter som kunne skru hjernen

din og gjøre deg lykkeligere, sunnere i sjel og kropp, mer

framgangsrik og mer intelligent?

Denne boken lærer deg hvordan du finner denne bryteren og slår

den . Det sinnet ditt tenker, endrer hjernen og kroppen din, og du

er skapt med den kraften du trenger for å skru hjernen. Og bryteren

er sinnet ditt.

Du har en enestående evne til å fastsette, oppnå og opprettholde

optimale nivå av intelligens, psykisk helse, fred og lykke, så vel som

forhindre sykdommer i kropp og sinn. Med bevisst innsats kan du ta

kontroll over tanker og følelser, og den måten endre programmering

og kjemi i hjernen.

Vitenskapen er endelig i ferd med å komme à jour med Bibelen og

fastslår – riktignok med litt andre ord – at «Gud ga oss ikke en ånd

som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom» (2

Tim 1,7). Banebrytende forskning innen nevrovitenskapen bekrefter

det vi instinktivt har visst hele tiden: At måten vi tenker til hver

tid og stund blir en fysisk realitet i hjerne og kropp, og virker vår

psykiske og fysiske helse. Det er summen av disse tankene som former

livsinnstillingen vår, det vil si sinnstilstanden vår, og det er livsinnstillingen,

ikke DNAet som langt vei avgjør livskvaliteten.

Sinntilstanden er en reel, fysisk, elektromagnetisk størrelse og en

kjemisk strøm i hjernen som skrur grupper av gener eller av i positiv

eller negativ retning, alt etter valgene vi tar og virkningene av dem.

Forord 11


Innen vitenskapen heter dette epigenetikk; åndelig sett finner vi prinsippet

beskrevet i 5. Mosebok 30,19: «Jeg har lagt fram for deg liv og død,

velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere

kan få leve.» Hjernen responderer altså sinnet ved å sende nevrologiske

signaler ut i kroppen; tanker og følelser omgjøres til fysiologiske

og åndelige effekter, og i neste omgang blir de fysiologiske erfaringene

til mentale og emosjonelle tilstander. Det bør virkelig være en tankevekker

å vite at noe så tilsynelatende immaterielt som en oppfatning kan

få fysisk eksistens som en positiv eller negativ endring i cellene våre.

Og det er du som har kontrollen alt dette. Valgene du tar i dag,

virker ikke bare din egen ånd, sjel og kropp, men kan også ha betydning

for de neste fire generasjonene.

Den flotte nyheten er at vi er laget for kjærlighet. Det vil si at hele

det mentale kretskortet vårt er lagt opp kun for det positive, og vi har

en naturlig tilbøyelighet til optimisme. Standardinnstillingen fra fabrikantens

side er at vi skal velge det gode. De dårlige valgene og følgene

av dem ble med andre ord koblet inn systemet gjennom våre egne

valg, og derfor kan de også kobles ut igjen av systemet. Hjernen vår er

nevroplastisk – den kan endres og leges. Dessuten har Gud også bygget

inn det vitenskapen kaller nevrogenesis, at det hele tiden skapes

nye nerveceller til beste for vår mentale tilstand. Det fører unektelig

tankene hen hva Klagesangene 3,22–23 sier: «Hans barmhjertighet

tar ikke slutt, den er ny hver morgen.» Denne boken viser deg hvordan

du tar tilbake kontrollen over tankene, og fornyer (som i Rom 12,2) og

kobler om hjernen i samsvar med fabrikantens opprinnelige plan.

Med solid basis i det siste innen nevrovitenskap og hjerneforskning

og mine egne data og erfaringer fra aktiv pasientbehandling, får du

innsikt i hvordan tankene virker ånden, sjelen og kroppen. Du får

også vite hvordan du kan «rense» tankene og kvitte deg med giftstoffene

ved hjelp av min praktiske, detaljerte og brukervennlige plan for

21-dagers hjernerens.

Prinsippene i planen fungerer for alle livets situasjoner. Du kommer

ikke til å tilgi det mennesket, bli kvitt den angsten eller depresjonen,

komme i form, jobbe deg opp det forstandsnivået du vet du er i stand

til, følge den drømmen, legge om til det sunne kostholdet, være den

ektefellen, forelderen eller vennen som du ønsker, få tak i den jobben,

12 Skru hjernen


eller gjennomføre de andre endringene som skal til for å få et bedre, mer

positivt liv i framtiden – hvis du ikke først bestemmer deg for å få sinnet

rett spor og skru hjernen. Det tøffeste skrittet er ofte å begynne å

tenke, velge og bruke sinnet riktig, men det er det første og også det

mest virkningsfulle skrittet.

Hadde du bare visst hvor mye tankene dine har å si, ville du aldri

ha tenkt en negativ tanke igjen.

Peace Pilgrim

Forord 13


14 Skru hjernen


Takk

Puslespillbrikkene og inspirasjonen til å legge dem har jeg fått fra

mange kanter:

Inspirasjonen begynner og ender hos Gud. Alltid.

De tusenvis av forskerne området. I tusenvis av timer har jeg

slukt, grunnet og grublet de strålende arbeidene deres, fylt

av ærefrykt over de sannhetene som Gud åpenbarer gjennom

dem. Mange av dem er nevnt ved navn i denne boken og i

litteraturlisten.

De målbevisste, motiverte og noen ganger svært så nedkjørte pasientene

og klientene som jeg gjennom årenes løp har hatt privilegiet

av å arbeide med. Jeg har fått være vitne til hvordan viljen til å

lykkes har dratt dem opp og ut, mange ganger til et langt høyere

nivå enn de selv trodde var mulig.

De vise lærerne jeg har fått (og fortsatt får) undervisning av, både i

Bibel og vitenskap.

Det flotte teamet hos forlaget Baker Books – kvalitet, dyktighet og

effektivitet er stikkord for arbeidet de legger ned i å gjennomføre

et prosjekt.

Min helt unike familie. Deres støtte og kjærlighet har alltid vært et

solid ståsted for meg i livet.

Mine venner. Det er så mange som har kommet med oppmuntringer,

visdomsord og profetiske ord over livet mitt, og har bidratt til

denne boken måter de kanskje ikke er klar over selv engang.

Takk 15


Skulle jeg nevnt dem alle, hadde jeg fylt mange sider med navn.

Men dere vet hvem dere er, og jeg setter stor pris hver og en

av dere og er glad i dere alle. Sant å si var det vanskelig å velge

hvem jeg skulle be om å anbefale denne boken, for helst ville jeg

hatt med alle.

16 Skru hjernen


Innledning

Skru hjernen

med håp

Bibelen sier:

Troen er et pant det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.

Hebreerbrevet 11,1

Vitenskapen sier:

Tanker er reelle, fysiske ting som opptar plass i sinnet vårt.

Hver eneste dag endrer du kontinuerlig hjernestrukturer med

tankene dine. Håp er en aktivitet i sinnet som endrer hjernestrukturen

i positiv og normal retning.

For bare noen få tiår tilbake mente forskerne – inkludert lærerne

mine – at hjernen hos et voksent menneske var ferdig programmert,

og at strukturene der var så godt som umulige å forandre.

Med et slikt syn måtte en skadet hjerne forbli en skadet hjerne. Situasjonen

for pasienten var altså håpløs enten problemet skyldtes slag

eller andre hjerte- og karsykdommer, ulykker, medfødte lærevansker,

traumer, post-traumatisk stresslidelse, tvangslidelser, depresjon, angst

– til og med aldring. Alle disse årsakene og tilstandene ble jevnt over

ansett for å være uhelbredelige.

Siden dette var det rådende synet mens jeg var student 1980-tallet,

Skru hjernen med håp 17


lærte jeg hvordan jeg skulle lære pasientene mine å kompensere, ikke

restaurere tapte funksjoner. Jeg ble opplært i det som var opplest og

vedtatt kunnskap den gangen, nemlig at mennesker med psykiske

funksjonsnedsettelser eller hjerneskader av alle mulige slag, umulig

kunne oppnå normal hjernefunksjon. Men fordi jeg studerte Bibelen

også, var jeg vel kjent med Romerbrevet 12,2: «Innrett dere ikke etter

den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.»

Gang gang fant jeg håp og trøst i disse fantastiske ordene om at vi

kan forvandles gjennom fornyelse av sinnet, og jeg visste at dette var

en sannhet jeg måtte overføre til pasientene mine for å hjelpe dem å

overvinne vanskelighetene sine. Slik begynte min hvileløse søken etter

denne sannheten i forskningsarbeidet mitt.

Gjennom forskning og erfaring utviklet jeg terapeutiske teknikker,

og gang gang ble jeg vitne til hvordan pasientene mine gjorde

datidens negative bilde av menneskehjernen til skamme. Resultatene

bekreftet at en skadet hjerne slett ikke er nødt til å forbli en skadet

hjerne; tvert om er det mulig å endre den, også om den nevrologiske

situasjonen er aldri så utfordrende.

Med undring så jeg hva pasientene mine var i stand til å oppnå

når de virkelig gikk inn for det. Etter hvert bekreftet også stadig flere

forskningsresultater det jeg intuitivt visste måtte være sant: Vi er ikke

offer verken for biologien vår eller omstendighetene våre. Hvordan vi

reagerer livets hendelser og omstendigheter, kan ha enorm betydning

for vår psykiske og også fysiske helse.

Når vi tenker endrer vi hjernens fysiske struktur. Når vi styrer tankene

bevisst, kan vi koble fra usunne og skadelige tankemønstre og

koble inn sunne tanker i stedet. Nye tankenettverk vokser. Vi øker

intelligensen og gir legedom til hjernen, sinnet og kroppen.

Alt sammen begynner i sinnet, med vår evne til å tenke og velge –

universets mektigste kraft nest etter Gud selv, og skapt i hans bilde.

Det er med vårt fenomenale sinn vi forstår sannhetene som er lagt

ned i vår ånd. Det er med sinnet vi overfører disse sannhetene til hjernen,

som er en del av kroppen. Det er med sinnet vi velger å utvikle

den åndelige siden av oss, og «legge av alt urent og all ondskap, og ta

ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å

frelse sjelene deres» (Jak 1,21). Det er med sinnet vi avviser eller godtar

18 Skru hjernen


Sunt minne. (Tilpasset illustrasjon.)

Giftig minne. (Tilpasset illustrasjon.)

løgnene fra fienden, Løgnens fyrste. Det er med sinnet vi endrer de fysiske

realitetene i hjernen i tråd med valgene vi tar. Det er med sinnet vi

bestemmer oss for å følge Guds bud og leve med fred innsiden, tross

det som skjer rundt oss. Det er med sinnet vi velger å høre Satans

løgner og dermed kastes ut i psykisk, fysisk og åndelig uro.

Skru hjernen med håp 19


Tanker endrer materiens struktur. Gud sa: «Det skal bli lys!» (1 Mos

1,3), og ordene hans skapte den fysiske verden. Og vitenskapen kommer

nok en gang etter og bekrefter det Guds Ord allerede har fortalt

oss, med klare og entydige forskningsrapporter fra nevroplastisitetens

raskt voksende fagfelt.

Nevroplastisitet vil si at hjernen er formbar, tilpasningsdyktig og i

kontinuerlig endring. Forskerne begynner endelig å forstå at hjernen

har evnen til å fornye seg (som i Rom 12,2); den blir ikke lenger betraktet

som en maskin som er ferdig programmert tidlig i livet, har

liten evne til å tilpasse seg, og slites ut med alderen. Framstående forskere

snakker om hvordan det er mulig å endre hjernen med tankens

kraft, og legger fram det ene eksemplet mer fascinerende enn det andre

ved hjelp av bildeteknikk og viselige endringer i atferdsmønster.

Vi kan se og måle aktiviteten i sinnet ved å se hvordan nevronene

avfyres, og ved hjelp av kvantemekanikk kan vi til og med forutsi

noe så tilsynelatende flyktig som tanker og valg – som jo er sinnets

hovedfunksjon.

Jeg ser stadig flere spennende sannheter komme for en dag innenfor

fagfeltet mitt, og ånden min hopper av glede inni meg. Det faktum

at hjernen er plastisk og faktisk lar seg endre av sinnet, betyr at det er

håp for alle, uansett situasjon. Selv har jeg hatt gleden av å jobbe med

og fått se

• autistiske barn beherske akademiske og sosiale settinger

• eldre skjerpe hukommelsen i den grad at de begynner å

studere igjen og tar eksamener med glans etter at de har passert

80

• unge menn og kvinner som vokste opp i ytterste fattigdom

og brukte og solgte narkotika, snu livet tvert om, gå tilbake

til skolen og bli lederskikkelser i lokalsamfunnet

• trafikkskadde som nevrologer avskrev som «grønnsaker»,

trene opp hjernen igjen i den grad at de har gjennomført

skolegang og utdannelse og bidrar i samfunnet

• elever med lærevansker som etter årevis med terapi har mistet

alt håp, lære seg å lære og oppnå resultater som verken de eller

foreldrene våget å drømme om

20 Skru hjernen


• skoler i noen av Afrikas fattigste områder der altfor mange

elever ikke oppnådde gode nok resultater til videre skolegang,

bli skoler som utdanningsmyndighetene setter listen over

«størst forbedring»

• barn med dysleksi lære å lese og skrive og til og med hjelpe

foreldrene å lese seg opp til eksamener som de består med

glans

• suicidale og emosjonelt traumatiserte sinn satt fri

• hele skoler forbedre karakterene i alle kjernefag

Og slik kunne jeg fortsette.

Vitenskapen bør synke i kne når vi tar innover oss hvilket ansvar det

legger oss at tankegangen vår, og dermed valgene vi tar, får konsekvenser

til og med for hvordan genene i kroppen vår uttrykker seg. Nå

som det begynner å gå opp for oss hvilken effekt valgene våre har

hjerne og kropp, skjønner vi at 5. Mosebok 30,19 snakker om realiteter:

«Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg

da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.»

Tankegangen vår virker ikke bare vår egen ånd, sjel og kropp,

men også mennesker rundt oss. Både vitenskapen og Bibelen bekrefter

at beslutningene våre får følger som videreføres gjennom sædceller og

eggceller til de fire neste generasjonene, og får stor innvirkning deres

valg og livsførsel. Epigenetikken (vitenskapen om hvordan signaler –

som tankene våre – virker aktiviteten i genene) forklarer hvordan

dette skjer. Det minner meg om ordene i 2. Mosebok 34,7: «For fedrenes

synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd.»

At hjernen er plastisk og til enhver tid kan endres av hvordan vi

styrer tankene – det vil si valgene vi tar – er selve nøkkelen til hvordan

vi skrur hjernen. Legg så til at nye nerveceller fødes mens du sover,

og står nå til din disposisjon hver morgen når du våkner. Bruk dem

til å rive ned usunne tankemønstre og bygge opp sunne! Vitenskapen

kaller fødselen av nye nerveceller for nevrogenesis, og prosessen bringer

tankene hen at «Hans barmhjertighet … er ny hver morgen» (Klag

3,22–23).

Gud har i sannhet gitt oss et fantastisk og forhåpningsfullt bilde av

menneskehjernens uendelige tilpasningsevne.

Skru hjernen med håp 21


Denne boken er delt i to deler, og målet med dem begge er å vise deg

hvordan du skrur hjernen. Del 1 gir deg nøklene du trenger. I Del

2 forklarer min 5-trinns læringsprosess hvordan disse nøklene jobber

sammen i løpet av min 21-dagersplan for hjernerens. Her vil jeg lede

deg gjennom prosessen med å skru hjernen, slik at du kan leve et liv

med større livsglede, klarere tanke og bedre helse.

Her er noen av hovedpoengene i boken:

• Sinnet ditt er den sterkeste kraften i universet, nest etter

Gud.

• Fri vilje og muligheten til å velge er reelle, åndelige og

vitenskapelig fakta (5 Mos 30,19).

• Sinnet (sjelen) har en fot i døren til ånden og en fot i

døren til kroppen; du kan endre hjernen med sinnet ditt,

og i høy grad fornye det (Rom 12,2).

• Du kan utvikle ånden din ved å la sinnet velge å bli ledet

av Den hellige ånd (Gal 2,20).

• Det er ikke kroppen som kontrollerer sinnet – det er

sinnet som kontrollerer kroppen. Sinnet er sterkere enn

kroppen. Sinnet er virkelig over materien.

• Du er ikke et offer for biologien din.

• Du kan ikke kontrollere hendelser og omstendigheter

i livet, men du kan kontrollere hvordan du reagerer

dem (Matt 7,13–14; Gal 6,7–8).

• Tanker bygger tankemønstre som blir fysiske substanser

i hjernen. «For slik han tenker i sitt indre, slik er han»

(Ordsp 23,7).

• Gode tanker = gode valg = sunne tankemønstre; skadelig

tanker = skadelige valg = skadelige tankemønstre (5 Mos

30,19).

• Du er laget slik at du kan stille deg utsiden av deg selv,

observere din egen tankegang og endre den (Rom 12,2; 2

Kor 10,5; Fil 3,13–14).

• Du er laget slik at du kan gjenkjenne og velge de riktige

tingene å tenke (Jos 24,15; Fork 7,29; Jes 30,2).

• Hver morgen våkner du med nyfødte nerveceller i

22 Skru hjernen


hjernen. Bruk dem viselig til å koble fra dårlige tanker

og koble til nye (Klag 3,23). Dette kalles nevrogenesis.

• Du er skapt for dyp, forstandsbasert tenkning (Sal

139,14).

• Du er skapt for kjærlighet; frykt er en tillært og ikke en

naturlig reaksjon (2 Tim 1,7).

• Du har Kristi sinn (1 Kor 2,16).

• Du er skapt i Guds bilde (1 Mos 1,27).

Alt dette er kunnskap som hjelper deg å innse disse sannhetene:

• Lykke kommer innenfra og hjelper deg å lykkes – ikke

motsatt.

• Du kan lære deg å lære og utvikle intellektet (forstanden).

• Du kan overvinne lærevanskene.

• Du kan få kontroll tankekaoset.

• Du trenger ikke å gå rundt med skyldfølelse og

fordømmelse.

• Har du latt skadelige tanker få lov å koble seg , kan du

koble dem fra.

• Du trenger ikke å sitte fast i dårlige vaner; du kan endre

dem.

• Du kan overvinne følelsen av å være avvist og forkastet.

• Å tilgi er ikke så vanskelig som du tror.

• Du trenger ikke å bekymre deg for ting som er utenfor

din kontroll.

• Du er ikke et offer for ting du ikke burde gjøre.

• Du trenger ikke å være redd for at du kommer til å få

sykdommer som går i slekten (f.eks. Alzheimer, Parkinson,

depresjon).

• Du kan balansere et overaktivt sinn.

• Du kan overvinne og ta kontroll over depresjon og angst

– noen forskere har vist at det også er mulig å kontrollere

og overvinne schizofreni og tvangslidelser.

• Du trenger ikke å grave i fortiden gang gang for å bli

fri fra den.

Skru hjernen med håp 23


• Du kan være glad og fylt med fred uavhengig av

omstendighetene.

Har du nikket gjenkjennende til om så bare ett av disse punktene, er

det tide at sinnet ditt settes fri til å søke alt Gud har for deg. Les

videre. Det er tide at du skrur hjernen og finner nøklene til et liv

med større livsglede, klarere tanke og bedre helse.

I Del 1 forklarer jeg utfra vitenskapen og Bibelen hvordan disse

tingene henger sammen.

I del 2 finner du min 21-dagersplan for hjernerens med utgangspunkt

i min vitenskapelig beviste 5-trinnsteknikk for å skru hjernen,

en plan jeg har utarbeidet bakgrunn av forskningsarbeidet

mitt, årene i klinisk praksis og seminarer jeg har holdt over hele

verden. Denne delen av boken gir deg praktiske, velprøvde strategier

som hjelper deg å utvikle en livsstil som fornyer sinnet ditt og å leve

i tråd med Guds vilje, slik at du kan få del i alt Gud har tenkt for

deg og med deg (Fork 3,11).

SAMMENDRAG

1. Det er ikke mer enn noen tiår siden forskerne mente at hjernen

var som en låst og ferdigprogrammert maskin. Ifølge et

slikt syn er en skadet hjerne en uhelbredelig hjerne, og fokuset

var hvordan man kompenserte for skaden, ikke hvordan man

gjenopprettet tapte funksjoner.

2. Vi kan endre den fysiske strukturen i hjernen med våre tanker

og valg.

3. Ved bevisst å styre tankene våre kan vi koble ut skadelige

tankemønstre og erstatte dem med sunne tanker. Nye tankenettverk

vokser fram. Vi kan øke intelligensen og gi legedom

til både sinnet og kroppen.

4. Alt begynner i sinnet, med vår evne til å tenke og velge – den

sterkeste kraften i universet, nest etter Gud.

5. Nevroplastisitet vil si at hjernen er formbar og tilpasningsdyktig;

den endrer seg hele tiden.

24 Skru hjernen


6. Forskere begynner endelig å se at hjernen har evne til fornyelse

(som i Rom 12,2).

7. Vitenskapen bør synke i kne når vi tar innover oss hvilket

ansvar det legger oss at tankegangen vår, og dermed valgene

vi tar, får konsekvenser til og med for hvordan genene i kroppen

vår uttrykker seg.

8. Nevrogenesis vil si at nye nerveceller fødes hele tiden.

Skru hjernen med håp 25


26 Skru hjernen


Del 1

Hvordan

skru hjernen

Hvordan skru hjernen 27


28 Skru hjernen


– 1 –

Sinn styrer materie

Bibelen sier:

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden

som gir kraft, kjærlighet og visdom.

2. Timoteus’ brev 1,7

Vitenskapen sier:

Vitenskapen viser at vi er koblet for kjærlighet og har en naturlig

tilbøyelighet til optimisme. Det er akkurat det samme

som skriftstedet over også sier.

I

vitenskapskretser diskuteres det om sinnet er hva hjernen gjør, eller

om hjernen gjør det sinnet sier. Hvilken side man velger, har

betydning for hvordan man ser fri vilje og muligheten til å velge.

Sinnet er hva hjernen gjør

Denne innfallsvinkelen sier at tankene kommer fra hjernen fordi det er

den som genererer alle sider av vår mentale erfaring. Tilhengere av dette

synet kalles materialister. De mener det er kjemiske stoffer og nevroner

som skaper sinnet, og at sammenhengen mellom tanker og handlinger

ikke er noe å legge vekt .

Perspektivet deres er kort sagt at det er hjernen som skaper det du

Sinn styrer materie 29


gjør og det du tenker. Sinnet er hva hjernen gjør, mener de, og konsekvensene

av et slikt syn er vidtrekkende. Ta for eksempel hvordan

depresjoner skal behandles. Med dette reduksjonistiske grunnsynet blir

depresjon en kjemisk ubalanse i en maskinlignende hjerne; derfor er

behandlingen å tilføre de kjemiske stoffene som mangler.

Dette synet er bibelsk og vitenskapelig ukorrekt.

Hjernen gjør det sinnet sier

La oss se den andre innfallsvinkelen: Hjernen er hva sinnet gjør.

Du er et tenkende vesen. Du tenker hele dagen, og om natten mens

du sover sorterer du tankene dine. Når du tenker, velger du, og når

du velger, skapes det ting i hjernen: Du produserer proteiner, og disse

proteinene former tankene dine. Tanker er reelle, fysiske størrelser som

opptar mental plass.

Nevropsykiateren Eric R. Kandel har fått Nobelprisen for sin forskning

hukommelse. Arbeidene hans viser hvordan tankene og til og

med fantasiene våre kommer «under huden» DNAet vårt, og kan

skru visse gener og andre gener av, og slik endre nevronstrukturene

i hjernen. 1 Når vi tenker eller ser for oss ting, endrer vi altså hjernestrukturer

og -funksjoner. Tilbake 1800-tallet spekulerte også

Freud om tanker fører til endringer i hjernen. 2 I de senere årene har

ledende forskere innen nevrologien – som Marion Diamond, Norman

Doidge, Joe Dispenza, Jeffrey Schwartz, Henry Markram, Bruce Lipton

og Allan Jones, for å nevne bare noen få – vist hvordan tankene

våre har bemerkelsesverdig kraft til å endre hjernen. 3 Hjernen vår er

i kontinuerlig endring grunn av tankene. Gjennom tanker og valg

omformer vi hjernens landskap.

Det er sinnet som er designet for å kontrollere kroppen, som hjernen

jo er en del av, og ikke motsatt. Det er ikke materien som kontrollerer

oss; vi kontrollerer materien gjennom tanker og valg. Vi kan ikke

kontrollere hendelser og omstendigheter i livet, men vi kan kontrollere

reaksjonene våre. Faktum er at vi kan kontrollere reaksjonene våre

alle ting, og den måten endre hjernen. Det er ikke lett; det er hardt

arbeid, men det kan gjøres gjennom våre tanker og valg. Jeg kommer tilbake

til dette i andre del av boken og min 21-dagersplan for hjernerens.

30 Skru hjernen


Enn så lenge skal du bare hvile i vissheten om at det Gud har satt

deg i stand til å gjøre med sinnet, er sterkere og mer virkningsfullt enn

noe medikament, noen trussel, sykdom eller nevrologisk utfordring.

Skriften er helt klar dette: Du har ikke en ånd som gjør motløs eller

redd, men en ånd som gir kjærlighet, kraft og visdom – eller sunt

sinn, som det står i den engelske New King James Version (2 Tim 1,7).

Vi er ikke begrenset av det fysiske; vi kontrollerer det fysiske. Alle de

inspirerende historiene om mennesker som opp gjennom tidene har

overlevd og overvunnet umulige odds, er beviser gode nok.

Valg er virkelige

Du er fri til å velge hva du vil fokusere oppmerksomheten din , og

valget virker hvordan kjemiske stoffer, proteiner og koblinger i hjernen

endrer seg og fungerer. Forskere viser at sammenhengen mellom det

du tenker og hvordan du forstår deg selv – dine oppfatninger, drømmer,

håp og tanker – har enorm betydning for hvordan hjernen arbeider.

Forskning viser at 75 til 98 prosent av alle mentale, fysiske og atferdsmessige

problemer skriver seg fra tankelivet. 4 Altså er det kun 2 til

25 prosent av fysiske og psykiske sykdommer som skyldes ytre faktorer

og gener. Tallene er nærmest sjokkerende.

Tanker aktiverer gener

Hver dag avdekker forskerne nye sider ved hvordan endringer i den

menneskelige bevissthet skaper endringer i hjernen og kroppen. Bevisstheten

vår, evnen til å tenke – Guds fenomenale gave til oss – aktiverer

genene og endrer hjernen. Vitenskapen viser at tankene våre,

med tilhørende følelser, skrur av og sett med gener etter komplekse

mønster. Med tankene bearbeider vi fakta, erfaringer og hendelser i

livet, og gir dem mening.

Visst har vi et fastsatt sett av gener i kromosomene våre, men hvilke av

disse genene som er aktive og hvilken måte de er aktive, avhenger langt

vei av hvordan vi tenker og prosesserer det vi opplever. Tankene våre produserer

ord og atferd, som i neste omgang stimulerer til nye tanker og valg

som igjen genererer flere tanker – og slik fortsetter det i en endeløs syklus.

Sinn styrer materie 31


Hjernen formes av reaksjonene våre

Denne kontinuerlige prosessen av inntrykk og reaksjoner former hjernen

vår, enten i en positiv retning som gir god livskvalitet, eller i en

negativ og skadelig retning som gir dårlig livskvalitet. Det er altså

kvaliteten tankene og valgene (bevisstheten vår) og reaksjonene våre

som bestemmer «arkitekturen» i hjernen vår – og dermed kvaliteten

vår mentale og fysiske helse.

Både vitenskapen og Bibelen viser at vi er laget for kjærlighet og

optimisme. 5 Når vi da reagerer med å tenke negativt og ta negative

valg, går det ut over kvaliteten tankene våre, og dermed blir også

kvaliteten hjernearkitekturen dårligere. Da er det en trøst – og en

utfordring – å vite at negative tanker ikke er normalen.

Tankegangen endrer vårt DNA

Forskning viser at DNA faktisk endrer form etter tankene våre. Når du

tenker negative tanker om framtiden – dagene som ligger foran, hva en

person kan si eller gjøre – enda det ikke foreligger konkrete stimulus,

vil de negative tankene endre hjernekoblingene i negativ retning, og

skape stress i sinn og kropp. 6

Ifølge dr. Herbert Benson, leder for Mind-Body Institute ved Harvard

Medical School, fører negative tanker til stress som virker kroppens

naturlige evne til å lege seg selv. 7

Skadelige tanker bryter ned hjernen.

HeartMath Institute, en internasjonalt anerkjent non-profitt forskningsorganisasjon

som hjelper mennesker å redusere stressnivået,

drøfter et eksperiment kalt «Local and Nonlocal Effects of Coherent

Heart Frequencies on Conformational Changes of DNA» («Lokale

og ikke-lokale effekter av koherent hjertefrekvens strukturendringer

i DNA»). Denne studien viste at sinte, redde og frustrerte tanker

og følelser førte til at DNA endret form; det ble kortere og strammere

og mange DNA-koder ble slått av. Kvaliteten ble altså redusert.

Negative følelser gjør at vi føler oss mer tilknappet, og kroppen vår

merker det også. Men her er den gode nyheten: De negative følgene

og den dårlige kvaliteten DNA-kodene ble reversert av følelser som

32 Skru hjernen


Du er ikke et offer

for din egen biologi!

Måten vi tenker virker oss både fysisk og emosjonelt.

Dagens kultur oversvømmes av usunne tanker som skaper

ideelle forhold for sykdommer, om de får lov å stå uimotsagt.

Med støtte i naturvitenskapelig og medisinsk forskning forklarer

dr. Caroline Leaf hvordan du finner «bryteren» i hjernen

som gjør at du kan leve et lykkeligere, sunnere og bedre

liv, nå målene du setter deg, få tankelivet under kontroll – ja,

til og med bli mer intelligent! Og hennes 21-dagersplan for

«hjernerens» hjelper deg skritt for skritt gjennom prosessen

med å bytte ut usunne tanker med sunne tanker.

Klar for en nyttig opprenskning i tankelivet med alle de fordelene

det vil gi deg?

«En meget inspirerende bok som vil hjelpe deg til å forstå hvordan

ditt liv er influert av dine tanker. Kunnskapen om hvordan

hjernen responderer til dine tanker og hvordan de virker din

livskvalitet helt ned til cellenivå er meget interessant og utfordrende.

Den vil hjelpe deg til å leve ut det Bibelen sier om å ta ’enhver

tanke til fange under lydighet mot Kristus’. La deg inspirere og

bli fornyet i ditt sinn.»

– MARGARETA MAGNUS,

forkynner, Ungdom I Oppdrag

«I ’Skru hjernen’ lærer du ut fra vitenskapen og Bibelen om

den fantastiske, gudgitte kraften sinnet vårt er i besittelse av.»

– JOYCE MEYER, bibellærer og forfatter

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!