15.05.2022 Views

9 Spørsmål fra unge om Bibelen

9 Spørsmål fra unge om Bibelen Kristoffer Eknes (Redaktør) Har du noen gang lurt på om Bibelen er kvinnefiendtlig, om Jesus var uenig med Paulus eller hvorfor det er så vanskelig å lese i Bibelen? I boka ‘9 spørsmål fra unge om Bibelen’ finner du spørsmålene som «alle» lurer på, men som ikke alle våger å stille. I boka møter du åtte forfattere fra ulike sammenhenger. De har tatt fatt på ni av de hyppigst stilte spørsmålene om Bibelen, blant nærmere hundre unge kristne. Hver tekst inviterer deg til å stille spørsmål og søke svar, sammen med andre. Forfatterne gir deg gode verktøy på veien, som kan brukes til selvstudie og i bibelgrupper. Ønsker du å tilegne deg gode verktøy som gjør det enklere å lese, huske og forstå det du leser i Bibelen? Da er dette boka for deg. Anbefalinger Ungdommer er nysgjerrige på tro, det viser spørsmålene i denne boken. De trenger å oppleve at de er med og får reflektere selv. I denne boken blir kunnskapen og resonnementene presentert på en lettfattelig måte med rom for undring. Ungdommer trenger bøker som denne!» BRAGE MOLTEBERG MIDTSUND Forfatter og digitalprest i Borg bispedømme https://venturaforlag.no/boktema/boktema/boktema/trosforsvar/9-spørsmål-fra-unge-om-bibelen.html

9 Spørsmål fra unge om Bibelen

Kristoffer Eknes (Redaktør)

Har du noen gang lurt på om Bibelen er kvinnefiendtlig, om Jesus var uenig med Paulus eller hvorfor det er så vanskelig å lese i Bibelen? I boka ‘9 spørsmål fra unge om Bibelen’ finner du spørsmålene som «alle» lurer på, men som ikke alle våger å stille. I boka møter du åtte forfattere fra ulike sammenhenger. De har tatt fatt på ni av de hyppigst stilte spørsmålene om Bibelen, blant nærmere hundre unge kristne. Hver tekst inviterer deg til å stille spørsmål og søke svar, sammen med andre. Forfatterne gir deg gode verktøy på veien, som kan brukes til selvstudie og i bibelgrupper. Ønsker du å tilegne deg gode verktøy som gjør det enklere å lese, huske og forstå det du leser i Bibelen? Da er dette boka for deg.

Anbefalinger

Ungdommer er nysgjerrige på tro, det viser spørsmålene i denne boken. De trenger å oppleve at de er med og får reflektere selv. I denne boken blir kunnskapen og resonnementene presentert på en lettfattelig måte med rom for undring. Ungdommer trenger bøker som denne!»
BRAGE MOLTEBERG MIDTSUND
Forfatter og digitalprest i Borg bispedømme
https://venturaforlag.no/boktema/boktema/boktema/trosforsvar/9-spørsmål-fra-unge-om-bibelen.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K R I S T O F F E R E K N E S ( R E D . )

Spørsmål

om bibelen

FRA

UNGE


FRA

9 Spørsmål UNGE

om bibelen


9 spørsmål fra unge om Bibelen

Copyright © 2022 Ventura forlag

og Den Norske Israelsmisjon

Omslag, innmat og illustrasjoner:

Ravnbø design [www.ravnbo.com]

Trykk: Indevelop, Latvia

Brødtekst: Noticia 9,5/16 Ellers: Gibson

1. opplag 2022

ISBN: 978-82-8365-139-3

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene

hentet fra Bibelen 2011,

Det norske bibelselskap.

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no

Den Norske Israelsmisjon

Holbergsplass 4, 0166 Oslo

E-post: post@israelsmisjonen.no

www.israelsmisjonen.no


KRISTOFFER EKNES (RED.)

Spørsmål

om bibelen

FR A

UNGE


4


Innhold

Forord 6

Innledning 8

Spørsmål 1: Hvorfor er det så vanskelig å ta frem Bibelen? 12

Spørsmål 2: Hva skjer når i Bibelen? 20

Spørsmål 3: Finnes det en rød tråd? 34

Spørsmål 4: Hva er greia med Nye testamentet? 44

Spørsmål 5: Var Jesus uenig med Paulus? 54

Spørsmål 6: Er Gud mot likestilling? 64

Spørsmål 7: Hvorfor leser vi opp trosbekjennelsen? 74

Spørsmål 8: Har Gud en plan for mitt liv? 82

Spørsmål 9: Hvordan kan jeg bruke Bibelen i mitt eget liv? 90

Etterord 100

Ressurser 102


FORORD

Har du noen gang sovnet med Bibelen i fanget eller på puta? Det

har vi også. Noen har gjort det et par ganger, andre av oss har gjort

det mange ganger. Selv om vi alle har opplevd å sovne med Bibelen

i hånda, så har vi også fått oppleve at Bibelen har fanget vår oppmerksomhet.

Enkelte ganger har den vært så spennende å lese at

vi har kommet for sent til avtaler. Vi håper at denne boka kan gjøre

det lettere for flere å oppleve at det å lese i Bibelen kan være utrolig

spennende.

I dette arbeidet har vi fått med mange gode bidragsytere og støttepartnere.

Vi vil særlig rette en stor takk til K-stud (Kristelig Studieforbund),

som har tildelt prosjektet Pedagogiske Utviklingsmidler.

Deres støtte har vært avgjørende for å realisere dette prosjektet.

Vi vil også takke Den Norske Israelsmisjon for deres visjon og

ønske om å skape større kunnskap og kjennskap til Bibelen. Vi vil

takke alle de unge respondentene som har svart på spørreundersøkelsen

som bokprosjektet har tatt utgangspunkt i. Videre må vi

takke alle dem som har bidratt med innspill til design, layout og

6


illustrasjoner. Dette har vært til stor hjelp for å komme frem til et

uttrykk som vi har blitt svært fornøyd med. Vi må også takke vår

designer, Morten Ravnbø for å vise stor begeistring for prosjektet.

Han har ikke bare bidratt med et lekkert design, men hans innspill

underveis har også løftet innholdet i boka. En stor takk rettes også

til Ventura Forlag ved Eivind Sætrang som har bidratt med gode og

konstruktive tilbakemeldinger.

Vi vil takke Svanhild Jakobsen, Emilia M. B. Eknes og Synnøve

Aarskog for korrekturlesning. Til sist vil vi si at vi er utrolig stolte og

takknemlige for den store bredden vi har fått med i bidragsyternes

bakgrunn, og vi er veldig glade for deres gode bidrag og svar på

vanskelige spørsmål. Hovedformålet med hvert kapittel er å gi

rom for refleksjon blant unge kristne, derfor har vi også valgt en

spørrende, reflekterende og subjektiv fremstilling i hvert kapittel.

Skribentenes kapitler og refleksjoner er derfor deres egne, og

representerer ikke nødvendigvis redaksjonens meninger eller

organisasjonen som skribenten tilhører.

Vi har hatt stor glede av dette prosjektet, og håper at du som leser

også skal finne inspirasjon og hjelp til din egen bibellesning.

- Janne, Johannes og Kristoffer

Redaktørteamet

7


8


INNLEDNING

Visste du at over 2 av 3 nordmenn eier en Bibel? Likevel er det mye

som tyder på at mange av disse støver ned på en bokhylle. Selv den

som ønsker å bruke Bibelen aktivt, kan kjenne på hvor vanskelig

det er å sette av tid til å lese i Bibelen. Det kan også oppleves

utfordrende å forstå innholdet i det man leser.

Er det mulig å gjøre noe med det?

Hvem er denne boken for?

Som du kanskje gjettet, så mener vi at svaret er «ja». Vi har spurt

nesten tre hundre i aldersgruppa 16 – 19 år, om hva de synes er

vanskelig med bibellesning og hva de synes er vanskelig i Bibelen.

Nærmere hundre stykker har sendt inn sine svar, og vi har valgt ut

de spørsmålene som oftest ble stilt. Det ble 9 kapitler, hvor skribentene

svarer på disse spørsmålene. Og la oss bare si det med en gang,

de fikk ikke noen enkle spørsmål å svare på!

Derfor er vi utrolig stolte og takknemlige for at vi har fått med oss

noen ekstremt dyktige skribenter til å svare på disse spørsmålene.

Vi har selv erfart hvordan deres kapitler har motivert oss til å lese

9


mer i Bibelen, og vi håper at du skal få erfare det samme. Samtidig

vet vi at det kan være tungt å gjenopplive sin egen bibellesning alene.

Derfor har vi lyst til å gi deg flere tips på veien. Noen av dem finner

du i det første kapittelet, men la oss også gi deg noen allerede nå.

Les gjerne alene, men også med andre

I hvert kapittel har vi lagt til noen spørsmål på slutten av kapittelet.

Dette er spørsmål du kan besvare alene, men vi tror at en får

mye mer ut av kapittelet dersom en svarer på disse spørsmålene

sammen med andre. Det kan være sammen med en venn, en

kjæreste, foreldre, bibelgruppe, ledere eller andre som du kunne

tenke deg å snakke om Bibelen med. For selv om det er skrevet mye

godt i denne boken, er kanskje det viktigste at du selv får oppdage

hva Bibelen har å si til deg, dine venner og menneskene rundt deg.

Se videoene, men les også kapitlene

Vi har spilt inn korte videosnutter til hvert kapittel. Vi vil oppmuntre

deg til å se disse, gjerne etter at du har lest kapittelet. Da kan de

hjelpe deg å huske det du har lest. Videoene er forkortede versjoner

av selve kapitlene. Det vil si at dersom du ønsker fullt utbytte av alle

de gode poengene og hjelpemidlene som ligger i boka, da holder det

ikke å bare se videoene. Vi anbefaler deg derfor å både lese boka, og se

kapitlene i tillegg.

Videoene vil bli lagt ut på www.9spm.no.

La deg inspirere – del det med oss

Vi håper at denne boka kan hjelpe oss alle til å oppdage nye ting ved

Bibelen, og vi håper at du skal få oppleve at det å lese i Bibelen skal

10


li lettere. For å inspirere hverandre, vil vi derfor oppmuntre deg

til å dele om du oppdager noe nytt, synes et tips var bra, finner et

sitat som du bare elsker, eller har noen oppfølgingsspørsmål til et

kapittel. Del dette gjerne med oss i sosiale medier.

Du kan dele det ved å tagge @israelsmisjonen på Instagram og ved

å bruke hashtag #bibelspørsmål.

@israelsmisjonen

#bibelspørsmål

Vi håper at du får noen gode svar på spørsmål som du sitter med,

om det er ved å stille dem direkte til oss eller ved å lese denne

boka. Vi ønsker deg uansett en god leseopplevelse og lykke til med å

utforske Bibelen enda mer.

Beste hilsen fra redaktørene,

Janne, Johannes og Kristoffer

11


12


SPØRSMÅL 1:

HVORFOR ER DET

SÅ VANSKELIG

Å TA FREM

BIBELEN?

KRISTOFFER EKNES

MARKEDSLEDER I DEN NORSKE ISRAELSMISJON

Jeg hatet å lese i Bibelen. Ikke bare Bibelen forresten, men en

hvilken som helst bok. De få gangene jeg tok den opp, ble den fort

lagt ned igjen. Jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne å lese. Ofte

tenkte jeg heller på helt andre ting. Noen ganger sovnet jeg. Andre

ganger kunne jeg bruke lang tid på å lese det samme om og om

igjen fordi jeg mistet tråden eller bare ikke forstod hva som stod

der. Kjenner du deg igjen?

13


Bra, for du er slettes ikke alene om å ha det sånn. Jeg har møtt

mange ungdommer som har hatt det på akkurat samme måte. En

sa det slik til meg «Jeg trodde det å bruke tid med Gud skulle gi meg

noe, men det å lese i Bibelen er bare så utrolig kjedelig».

Jeg kjenner meg så sykt igjen i det. Men jeg har også noen gode

nyheter. Det er faktisk ganske enkelt å komme over den kneika.

Jeg kan ikke tilby deg noen superraske løsninger, men jeg har noen

veldig enkle hjelpemidler som jeg vet fungerer for å gjøre bibellesningen

litt enklere.

Senk forventningene

Kan en ha for store forventinger til Bibelen? Jeg har snakket med

mange om hvorfor det er vanskelig å lese i Bibelen. En gjenganger

er forventinger. Mange har store forventninger til at bibellesning

skal gi inspirasjon og godfølelse fra første bokstav. Andre føler at

bibelens fortellinger om hvordan Gud møter mennesker er så fjernt

fra hvordan det er å tro på Gud i dag, at en begynner å tenke at en

kanskje gjør noe galt. Og noen kjenner på dårlig samvittighet for at

de ikke leser i Bibelen, noe som dessverre skaper negative følelser til

Bibelen og bibellesning.

Det er få som oppsøker ting som skaper negative følelser. Det er i så

fall for spesielt interesserte. Det er også få som lar seg inspirere av å

se på bokstaver, uansett hvilken bok det er snakk om. Mye av dette

handler om forventninger. Hvorfor har vi spesielle forventninger til

det å lese i Bibelen, fremfor andre bøker?

Det ligger kanskje i disse historiene om hvordan Gud møter

14


mennesker i Bibelen. Det er så konkret og tydelig. Noen hørte Gud

snakke. Andre fikk se helt ville mirakler, som for eksempel havet

som deler seg, lamme som kan gå og mye mer. Ja, noen fikk også

se, snakke og le med Jesus. For dem var det sikkert enkelt å tro,

men for oss i dag er det jo ikke sånn. Selv om vi skulle ønske det.

Jeg tror det er riktig å ha store forventninger til Bibelen og møtet

med Gud. Men jeg tror det er viktig å ha lavere forventninger til

akkurat det å lese i Bibelen. La meg utdype det litt.

Kan snøballen rulle på flatmark?

Jeg er vestlending. Jeg er vokst opp ved fjorden, omgitt av fjell. Men

akkurat nå bor jeg på det flateste av det flate Østlandet. Vår høyeste

topp her er en fartshump. Det er så flatt som det bare kan bli.

Å lage snømann på Vestlandet var alltid enkelt. Begynn øverst i

bakken med en liten snøball og trill den nedover. Snømannen lagde

seg nærmest av seg selv. Her på det flateste Østlandet er det litt

mer jobb. Men dersom jeg triller den snøballen litt og litt, så vil den

likevel vokse seg stor nok til å kunne bli en snømann. Og om jeg

bare triller lenge nok, vil jeg faktisk komme til en liten bakke som

kan få fortgang i prosessen.

Å lese i Bibelen kan sammenlignes litt med det å lage en snømann

på flat mark. Det kan være ganske kjedelig. Det kan være tungt og

det kan være litt jobb der og da. Men på lang sikt kan det utgjøre en

stor forskjell. For hvert vers du leser, så lærer du litt mer om Gud.

Du bygger sakte, men sikkert opp til den store opplevelsen, akkurat

som når en har trillet den lille snøballen i noen timer for at den

15


skal bli til en stor snømann. Det er ikke alltid det skjer noe stort hver

gang en leser, men det lille du leser kan faktisk være med på å skape

noe stort over tid.

2 minutters-regelen

Jeg er ikke den som trener mest. Jeg liker det ikke noe særlig

egentlig. Det har vært nesten like utfordrende som bibellesningen.

Men for noen år siden fikk jeg et lite tips som jeg også har brukt

når det kommer til bibellesningen. Jeg kaller det gjerne for

2 minutters-regelen.

Ideen er enkel. Å lese to minutter er enkelt. Jeg har alltid tid til

det. Ja, det er så kort at jeg ikke rekker å miste konsentrasjonen.

I starten var jeg knallhard. Jeg satte på alarmen og sluttet da

alarmen gikk. Aldri mer eller mindre enn to minutter. Etter noen

måneder myknet jeg litt opp, og nå bruker jeg ikke alarm lenger.

Men jeg sørger alltid for å notere ned tidspunktet jeg startet å lese.

Har jeg lest mer enn 2 minutter når jeg ser opp igjen på klokken, ja

da er jeg faktisk fornøyd.

Les overskriftene

Da jeg begynte å studere, valgte jeg studieretningen litt tilfeldig.

Det jeg ikke tenkte på var at det å ikke like å lese kanskje ikke er

det beste utgangspunktet for å bli en god historiestudent. Det er

kanskje den studieretningen med mest obligatorisk lesestoff.

Det var ganske tøft, og det gikk ikke så bra i starten. Men etterhvert

lærte jeg noen teknikker som gjorde at jeg ble en student med

toppkarakterer. Det var fremdeles tungt å lese, men jeg hadde fått

16


noen verktøy som gjorde det enklere å lese og forstå. De vil jeg

selvsagt dele.

Det aller beste tipset er å lese overskriftene. Overskrifter sier alltid

noe om innholdet i teksten som kommer under. De er hjelpemidler

for å strukturere innholdet. Derfor leser jeg noen ganger bare overskrifter

i Bibelen og tenker litt over hva jeg tror det neste avsnittet

inneholder, før jeg begynner å faktisk lese det som står imellom

dem. Prøv det over tid, og du vil merke forskjellen.

Lag dine egne tidslinjer

Å lage tidslinjer kan være veldig gode hjelpemidler til å huske

historier. I mange Bibler vil du finne slike oversikter bak i Bibelen.

De kan hjelpe deg, men det å lese er ikke like effektivt som det

å notere og skrive dem selv. Forskning viser at ved å gjøre egne

notater under lesningen, aktiviseres menneskets evne til å forstå og

huske det en leser. Det er derfor en får kladdebøker på skolen (selv

om kladdebøker også fungerer fint til tegninger, autograf-øving og

kruseduller).

Dersom du lager din egen tidslinje basert på den du finner bak i

Bibelen din, vil du ha flere knagger å henge bibelfortellingene på.

Selv om det kan virke litt meningsløst når du holder på med det, så

vil det lønne seg når du begynner å lese i Bibelen.

Gjør notater underveis

Okay, dette bikker nesten over i skole. Men ikke tenk på det. Poenget

er at en vet at det å skrive notater vil hjelpe deg til å huske og forstå

det du leser. Det vil hjelpe deg å koble deg på, selv om det kan være

17


litt tungt i starten. Om du leser dette, så er det nok fordi du er

interessert i å forstå det som står i Bibelen. Å skrive notater underveis

vil hjelpe deg med det, så det er bare å starte. Og ja, det er lov å

tegne eller øve på autografer innimellom.

Enklere og mindre tidkrevende

Jeg lovte innledningsvis at disse tipsene skulle gjøre det enklere

for deg å plukke opp Bibelen, og å lese den. De ulike teknikkene vil

hjelpe deg til å bruke mindre tid på å forstå og huske det du leser.

Men det vil ta litt tid i starten. Det vil også ta lengre tid å notere

underveis, lage tidslinjer og lese litt overskrifter først.

Samtidig vet jeg at jeg har delt gode teknikker med deg. Teknikker

som vil gjøre at du bruker mindre tid på å være frustrert over å ikke

forstå eller ikke huske hva du har lest. Du vil selvsagt ikke huske alt

med en gang, men over tid vil du ha bygd deg opp en oversikt som

gjør det lettere å sortere det du leser. Kanskje vil du oppdage at det å

lese i Bibelen ikke er så frustrerende likevel?

Ønsker du flere konkrete tips til din

bibellesning?

Du finner mange konkrete og nyttige tips i Ressurs-kapitlet helt

mot slutten av boka!

18


Spørsmål:

1. Hva hindrer deg i å plukke opp Bibelen?

2. Hvordan oppleves det for deg å lese i Bibelen?

3. Hvilke forventninger har du til det å lese i Bibelen?

4. Hvorfor ønsker du å bruke tid i Bibelen?

5. Hvilke verktøy ønsker du å ta i bruk, og hvordan?

Videolenke

www.9spm.no/kap1

19


20


SPØRSMÅL 2:

HVA SKJER NÅR

I BIBELEN?

VEGARD SOLTVEIT

GENERALSEKRETÆR I DEN NORSKE ISRAELSMISJON

Bibelen er en viktig bok, men den kan også være litt forvirrende.

Egentlig er det ikke én bok, men en samling av 66 bøker. Likevel er

disse bøkene blitt samlet i ett, fordi de forteller en sammenhengende

historie og åpenbarer Guds ord og Guds historie for oss. Bibelen

deles så inn i to hoveddeler. Det gamle testamentet med 39 bøker

(før Jesu fødsel), og Det nye testamentet med 27 bøker (etter Jesu

fødsel).

21


OM

REDAKTØRENE

Kristoffer Eknes er utdannet historiker ved Universitetet i Bergen

og i Mannheim, og har tidligere vært leder for Den Norske Israelsmisjon

sin ungdomsbevegelse, return2sender. I dag jobber han som

markedsleder i Den Norske Israelsmisjon.

Janne Coward er leder av Den Norske Israelsmisjon sin bibelskole,

First:Israel. Hun har studert teologi og ledelse ved NLA Høyskolen

i Oslo. Janne har tidligere vært ansatt i Filadelfiakirken Oslo sitt

barnearbeid, og ved Filadelfiakirkens bibelskole som blant annet

kontaktlærer for internasjonale elever, og som fordypningslærer.

Johannes Skoge er student ved NLA Høyskolen, ved praktisk teologi

og ledelse. Han har tidligere vært elev ved Helgeland Folkehøyskole

og har også vært student ved First:Israel. Johannes har tidligere

jobbet ved Framnes Vgs. og omtales som et lysende ledertalent.

111


112


Har du noen gang lurt på om Bibelen er kvinnefiendtlig, om

Jesus var uenig med Paulus eller hvorfor det er så vanskelig å lese

i Bibelen? I boka ‘9 spørsmål fra unge om Bibelen’ finner du

spørsmålene som «alle» lurer på, men som ikke alle våger å stille.

I boka møter du åtte forfattere fra ulike sammenhenger. De har tatt fatt på ni

av de hyppigst stilte spørsmålene om Bibelen, blant nærmere hundre unge

kristne. Hver tekst inviterer deg til å stille spørsmål og søke svar, sammen

med andre. Forfatterne gir deg gode verktøy på veien, som

kan brukes til selvstudie og i bibelgrupper.

Ønsker du å tilegne deg gode verktøy som gjør det enklere å lese, huske

og forstå det du leser i Bibelen? Da er dette boka for deg.

9 781234 567897

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!