19.05.2022 Views

MiA Trainee

Bærekraftige kvalifiseringsprogram i museumssektoren – et pilotprosjekt

Bærekraftige kvalifiseringsprogram i museumssektoren – et pilotprosjekt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>MiA</strong> - Museene i Akershus<br />

<strong>MiA</strong> <strong>Trainee</strong><br />

Bærekraftige kvalifiseringsprogram i<br />

museumssektoren – et pilotprosjekt<br />

Museene i Akershus<br />

mia.no


2


Sammendrag<br />

<strong>MiA</strong> – Museene i Akershus startet i<br />

2019 opp et pilotprosjekt med mål om<br />

å utvikle en modell for et kompetanseprogram<br />

for ungdom i utenforskap.<br />

Programmet skulle være gjennomførbart<br />

innenfor organisasjonens rammer. Prosjektet<br />

ble finansiert av Riksantikvaren og<br />

Viken fylkeskommune, med ytterligere<br />

delfinansiering fra Kulturdepartementet<br />

i løpet av gjennomføringen av prosjektet.<br />

Deltakere har blitt rekruttert inn via<br />

flere kanaler, og har gjennomført et<br />

kompetanseprogram ut ifra egne mål og<br />

behov. Deltakerne har fått skreddersydde<br />

opplæringsplaner, og tett oppfølging<br />

av mentor under deltakelsen. Felles for<br />

deltakerløpene har vært de likestilte suksesskriteriene,<br />

arbeid eller utdanning.<br />

I løpet av pilotprosjektet har 10 kandidater<br />

gjennomført kompetanseprogram<br />

i <strong>MiA</strong>. Av disse har kun en deltaker falt<br />

ut av programmet. Fire deltakere har<br />

avsluttet med oppnådd mål om enten arbeid<br />

eller utdanning, eller en kombinasjon<br />

av disse. De resterende deltakerne<br />

er fortsatt i programmet. Prosjektet kan<br />

dermed vise til meget gode resultater i<br />

forhold til deltakernes måloppnåelse.<br />

Prosjektet har møtt på to særlige hindringer<br />

underveis som i stor grad har<br />

påvirket gjennomføringen. Pandemisituasjonen<br />

og nedstengningen av store deler<br />

av samfunnet våren 2020, og i flere<br />

perioder gjennom den resterende prosjektperioden,<br />

har gjort gjennomføring av<br />

deltakerløp utfordrende.<br />

I tillegg har det vist seg å være vanskeligere<br />

enn først antatt å få rekruttert<br />

tilstrekkelig med kandidater. Flere ulike<br />

løsninger har vært forsøkt, herunder<br />

direkte informasjon til veiledere ved<br />

NAV-kontor, direkte informasjon til<br />

NAV-brukere, informasjon i sosiale medier,<br />

og ordinær stillingsutlysning. Ingen<br />

3


av løsningene har gitt et pålitelig rekrutteringsgrunnlag.<br />

På tross av utfordringene må prosjektet<br />

sies å ha vært vellykket. Ut ifra målet<br />

om at deltakerne skulle videre ut i arbeid<br />

eller utdanningsløp kan vi vise til<br />

meget god måloppnåelse. I tillegg har<br />

arbeidsinnsatsen man har fått igjen av<br />

deltakerne mer enn veid opp for organisasjonens<br />

interne ressursuttak knyttet til<br />

faglig veiledning av deltakere. Man kan<br />

dermed si at det har lykkes prosjektet å<br />

utvikle en modell for et kompetanseprogram<br />

i museumssektoren som er gjennomførbart<br />

innenfor organisasjonens<br />

rammer, og således bør kunne overføres<br />

til andre organisasjoner innenfor museumssektoren.<br />

For å kunne videreføre prosjektet som<br />

et permanent tilbud viser erfaringene<br />

fra piloten at det er behov for visse justeringer:<br />

• Programmets navn bør endres, da<br />

trainee-begrepet har et innhold<br />

som ikke er dekkende for programmets<br />

målgruppe<br />

• For å løse rekrutteringsutfordringene<br />

bør det opprettes et gjensidig<br />

forpliktende samarbeid med<br />

NAV, hvor <strong>MiA</strong> garanterer et gitt<br />

antall plasser og NAV garanterer<br />

et gitt antall deltakere, og bidrar<br />

til finansiering av driften<br />

• Kostnader til koordinator- og<br />

mentorstillingene dekkes av mentortilskudd<br />

fra NAV, eller gjennom<br />

tilskudd til drift av programmet<br />

gjennom en rammeavtale<br />

• Målgruppen bør utvides til å også<br />

omfatte andre marginaliserte<br />

grupper, for eksempel NAV-brukere<br />

med behov for språktrening,<br />

og brukere med utfordringer knyttet<br />

til rus og psykisk helse<br />

4


Bakgrunn<br />

Prosjektet har hatt som mål å utvikle en<br />

modell for et inkluderende og bærekraftig<br />

kompetanseprogram innen kulturminner<br />

for ungdom i utenforskap, med<br />

overføringsverdi til andre aktører innen<br />

kultursektoren. Bakgrunnen for prosjektet<br />

var en anerkjennelse av museenes<br />

samfunnsrolle, behovet for kvalifisert arbeidskraft<br />

i museumssektoren i fremtiden,<br />

og behovet for kompetansehevende<br />

tilbud for målgruppen.<br />

1.1 Ungdom i utenforskap<br />

Norge har jevnt over hatt lav arbeidsledighet<br />

de siste årene. Sysselsettingsgraden<br />

blant unge i Norge er generelt<br />

sett høy, men har sett et betydelig fall de<br />

senere år og har nå i stor grad stagnert. 1<br />

Antall unge innenfor gruppen NEET (Not<br />

in Education, Employment or Training) er<br />

1 OECD (2018), Investing in Youth: Norway,<br />

OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.<br />

org/10.1787/9789264283671-en, s. 24.<br />

ikke veldig høy i Norge, kun 9%, men det<br />

er en gruppe i vekst. Andelen er i tillegg<br />

høyere enn i sammenlignbare land innenfor<br />

OECD. 2 Litt over halvparten av unge<br />

mellom 15 og 29 år i NEET-gruppen har<br />

ikke fullført videregående opplæring, og<br />

helseutfordringer er utbredt. 3 Mangelen<br />

på oppnådd formell kompetanse øker<br />

sannsynligheten for å havne utenfor<br />

arbeidslivet over lengre tid, med store<br />

kostnader, både på individ- og samfunnsnivå.<br />

4<br />

2 OECD (2018), s. 27.<br />

3 Arbeids- og sosialdepartementet. (2021). Ingen<br />

utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i<br />

arbeids- og samfunnsliv, Mld. St. 32 (2020-2021).<br />

Hentet fra https://www.regjeringen.no, s. 34, 40.<br />

OECD (2018), s. 37.<br />

NOU 2021: 2. (2021). Kompetanse, aktivitet og<br />

inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting. Hentet<br />

fra https://www.regjeringen.no, s. 275.<br />

4 Fedoryshyn, N. (2019). Hvordan går det med<br />

unge som faller utenfor? Statistisk Sentralbyrå,<br />

2019. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-oglonn/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-medunge-som-faller-utenfor.<br />

NOU 2021: 2. (2021), s.<br />

5


Samtidig som at denne gruppen har<br />

et behov for bistand til å komme ut av<br />

utenforskap, i stor grad knyttet til utdanning,<br />

etterspør arbeidsmarkedet i stadig<br />

større grad kandidater med formell kompetanse.<br />

Bruken av opplæringstiltak innen<br />

Arbeids- og velferdsetaten har over<br />

tid gått ned, samtidig som etterspørselen<br />

etter kompetanse øker. 5<br />

Det er altså et behov for kvalifiserende<br />

tiltak rettet mot NEET-gruppen, og forskningen<br />

tyder på at tiltak i arbeidslivet<br />

med såkalt «naturlig bistand» gir god effekt.<br />

6 <strong>MiA</strong> har hatt som mål at trainepro-<br />

275.<br />

5 Ingen utenfor, 2021, s. 110.<br />

6 Oxford Research. (2018). Gode erfaringer: Sluttrapport<br />

fra evalueringen av mentortiltaket (2018).<br />

Oslo: Arbeid- og velferdsdirektoratet, s. 69.<br />

Sletten, M.A. & Hyggen, C. (2013). Ungdom, frafall<br />

og marginalisering. Temanotat, Velferd, arbeidsliv<br />

og migrasjon (VAM), s. 40, 42. Hentet fra https://<br />

www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254000811978.pdf.<br />

grammet skulle være et slikt tilbud.<br />

Museenes samfunnsrolle og fremtidige<br />

behov<br />

<strong>Trainee</strong>programmet har også vært et<br />

ledd i å definere hvordan <strong>MiA</strong> som et<br />

museum med mange arenaer i ulike<br />

lokalsamfunn, og som en markant<br />

kompetanse- og kunnskapsbedrift, kan<br />

bidra med i samfunnsutviklingen. Det er<br />

mange kulturminner og oppgaver hvor<br />

<strong>MiA</strong> har behov for mer folk enn i dag,<br />

og det er mange unge og unge voksne<br />

som har behov for en bedre inngang til<br />

deltakelse i samfunnet. I <strong>MiA</strong> har vi også<br />

hatt et ønske om å fortolke hvilke av FNs<br />

bærekraftsmål vi som organisasjon kan<br />

bidra inn i, og hva slags innsats dette<br />

ville innebære. <strong>Trainee</strong>programmet har<br />

bidratt til at vi har kunnet jobbe med<br />

hvordan vi svarer ut dette, og sammen<br />

med aktivitetene i Akershus bygningsvernsenter<br />

og opplæringskontoret<br />

Tradisjonshåndverk fyller programmet et<br />

viktig formål i <strong>MiA</strong>s samfunnsrolle som<br />

6


kompetanse- og kunnskapsinstitusjon.<br />

<strong>Trainee</strong>programmet og <strong>MiA</strong>s kompetansesatsinger<br />

ønsker å bidra til flere av FNs<br />

bærekraftsmål. Programmet vil bidra til<br />

god utdanning, gjennom å sikre inkluderende,<br />

rettferdig og god utdanning.<br />

Målet for <strong>MiA</strong>s satsinger er å fremme<br />

muligheter for livslang læring for alle.<br />

Tilgang til utdanning og formalisert<br />

kompetanse fremmer også livskvalitet,<br />

og bidrar til mindre ulikhet i samfunnet.<br />

Gjennom kvalifiserende erfaring<br />

og utdanning er det lettere å komme<br />

i en arbeidssituasjon med anstendige<br />

rammer. <strong>MiA</strong> er opptatt av å bidra til<br />

bærekraftige byer og lokalsamfunn der<br />

våre arenaer og virksomhet er. Gjennom<br />

utviklingen av <strong>Trainee</strong>programmet har<br />

forståelsen om museenes samfunnsrolle<br />

blitt tydeligere i <strong>MiA</strong>s strategiske<br />

utvikling, og vi jobber ut fra ideen om<br />

at velfungerende museer er viktige som<br />

ansvarlige og inkluderende institusjoner<br />

som bidrar til bærekraftig utvikling.<br />

Konklusjonen etter pilotprosjektet er<br />

også at for at et kvalifiseringsprogram<br />

som dette skal lykkes, så trengs det<br />

samarbeid og partnerskap både<br />

økonomisk, organisatorisk og med<br />

ressurspersoner i Nav, kommune, fylke<br />

og eventuelt andre organisasjoner.<br />

Programmet svarer også ut<br />

forventninger til museene som beskrevet<br />

i Museumsmeldingen, knyttet til<br />

samfunnsrolle, opplæring, formidling<br />

og arbeidet med samlinger og ulike<br />

forvaltningsoppgaver.<br />

Oppsummering<br />

Med bakgrunn i <strong>MiA</strong>s forståelse av sin<br />

samfunnsrolle, og de komplementære<br />

behovene til museumssektoren og en<br />

marginalisert samfunnsgruppe tok <strong>MiA</strong><br />

initiativ til et pilotprosjekt med mål<br />

om å utvikle en modell for et inkluderende<br />

og bærekraftig kompetanseprogram<br />

innen kulturminner. Målet var<br />

en modell som kan benyttes av andre<br />

kulturinstitusjoner. Gjennom et slikt<br />

kompetanseprogram vil man kunne tilby<br />

7


kompetanseheving til en gruppe med<br />

behov for alternative opplæringsløp,<br />

samtidig som man bidrar til å øke<br />

antallet kandidater med nødvendig<br />

kompetanse for museumssektoren på<br />

lengre sikt.<br />

8


Prosjektets utforming<br />

I løpet av prosjektets første fase ble det<br />

det etablert en prosjektgruppe, gjort<br />

konkretiseringer av målgruppe, etablert<br />

dialog med samarbeidspartnere, og<br />

etablert en rigg til utprøving av modell.<br />

Flere aktuelle varianter av deltakerløp<br />

ble vurdert, og forskjellige måter å rigge<br />

organisasjonen internt.<br />

Målgruppe<br />

Det ble vurdert som hensiktsmessig å<br />

ikke innsnevre målgruppen i særlig grad.<br />

NEET-gruppen som helhet er en meget<br />

heterogen gruppe, og en for snever<br />

definisjon av målgruppen ville kunne<br />

medføre flere uønskede effekter. Dersom<br />

man utelukker mulige kandidater i for<br />

stor grad kan man bli stående med for<br />

dårlig rekrutteringsgrunnlag. I tillegg<br />

vil for mange ekskluderende kriterier<br />

kunne gi for dårlig grunnlag for å utvikle<br />

en modell med overføringsverdi til<br />

andre kulturinstitusjoner. Dersom man<br />

for eksempel kun rekrutterte «sterke»<br />

kandidater, eller «skummet fløten», vil<br />

resultatbildet ikke nødvendigvis være<br />

reproduserbart i videre forsøk med den<br />

utviklede modellen.<br />

Målgruppen ble derfor definert til<br />

unge mellom 18 og 30 som er i en<br />

livssituasjon preget av utenforskap, som<br />

har behov for bistand til å komme ut av<br />

denne situasjonen, enten via arbeid eller<br />

utdanning.<br />

Det ble også gjort en vurdering<br />

av organisasjonens kapasitet til å<br />

håndtere deltakere med forskjellige<br />

helseutfordringer. Den aktuelle<br />

målgruppen er, som tidligere nevnt,<br />

overrepresentert når det gjelder<br />

helseutfordringer, herunder psykisk<br />

helse i særdeleshet. Det var ønskelig å<br />

finne en balanse mellom prinsippet om<br />

få ekskluderende kriterier og risikoen<br />

for å ikke ha kapasitet til å tilby den<br />

oppfølgingen deltakerne har behov for.<br />

9


Koordinator<br />

Arbeidsleder/<br />

Mentor<br />

Fagressurs/<br />

Mentor<br />

Fagressurs/<br />

Mentor<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Rigg v1<br />

Konklusjonen ble at helseutfordringer<br />

i seg selv ikke skulle være et hinder for<br />

deltakelse, men at helsesituasjonen i<br />

størst mulig grad måtte være avklart,<br />

da man ikke anså at organisasjonen<br />

hadde kapasitet til å være et<br />

arbeidsutprøvingstiltak for deltakere<br />

med behov for avklaring av arbeidsevne.<br />

Intern organisering<br />

Prosjektet har vært driftet av en prosjektleder,<br />

som har hatt rollen som koordinator<br />

med ansvar for rekruttering av<br />

deltakere, koordinering av deltakerløp,<br />

dialog med de aktuelle avdelingene i<br />

organisasjonen, og de faglige veilederne<br />

og mentoren. I tillegg har det vært nedsatt<br />

en prosjektgruppe bestående av<br />

prosjektleder, HR-rådgiver og kommunikasjonsdirektør.<br />

Rigg v1<br />

I utgangspunktet var det tenkt at deltakere<br />

skulle roteres mellom forskjellige<br />

avdelinger innen organisasjonen, jf.<br />

JobbLoop-metodikken. 7 Det ble tidlig<br />

vurdert at dette ikke var en hensiktsmessig<br />

organisering, da det er stor variasjon<br />

i størrelse og kapasitet i de forskjellige<br />

avdelingene i organisasjonen, i tillegg til<br />

at det ville være utfordrende å la deltakere<br />

følge samme faglige spor i forskjellige<br />

avdelinger.<br />

For å sikre robuste opplegg for deltakerne<br />

ble det derfor utarbeidet en første<br />

intern rigg for deltakerløp basert på en<br />

fast plassering av deltaker i en avdeling.<br />

For å sikre grundig opplæring i fag, og<br />

samtidig tett oppfølging for å maksimere<br />

sjansene for vellykket gjennomføring av<br />

deltakerløp ble det definert to distinkte<br />

roller som arbeidsleder og mentor. Arbeidsleder<br />

skulle ha det faglige ansvaret<br />

for deltakerløpet, herunder opplæringsog<br />

arbeidsplan, mens mentor skulle ha<br />

ansvaret for deltakers eventuelle hindringer<br />

for å gjennomføre deltakerløpet.<br />

Selv om disse to rollene i utgangspunk-<br />

7 https://jobloop.no/loop-modellen<br />

10


Koordinator<br />

Arbeidsleder<br />

Mentor<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Rigg v2<br />

tet skulle være distinkte ble det innledningsvis<br />

gjort forsøk på å dele rollene<br />

på tre ansatte som sammen skulle følge<br />

opp deltakere. Det faglige ansvaret ble<br />

lagt på en av de tre, mens alle tre skulle<br />

ha mentoransvar. Dette fungerte i liten<br />

grad, da det ble uoversiktlig for både<br />

deltakere og ansatte i forhold til hvem<br />

man skulle forholde seg til.<br />

Rigg v2<br />

I forkant av oppstarten av neste pulje<br />

deltakere ble det ansatt en dedikert<br />

mentorressurs som skulle fungere som<br />

mentor for alle deltakerne. Dette frigjorde<br />

tid for de interne ressursene som<br />

hadde det faglige ansvaret, gjorde<br />

deltakerløpet mer oversiktlig for alle<br />

involverte, og tillot langt tettere oppfølging<br />

av deltakerne. I tillegg ga dette en<br />

tydeligere ansvarsfordeling, og forbedret<br />

kommunikasjonen mellom de forskjellige<br />

rollene.<br />

Rekruttering<br />

I utgangspunktet var rekruttering av<br />

deltakere tenkt løst gjennom samarbeid<br />

med lokale NAV-kontor. Det ble opprettet<br />

et rekrutteringssamarbeid med<br />

NAV Lillestrøm, men tilfanget av kandidater<br />

viste seg å være begrenset. Dialogen<br />

med NAV tilsa at deltakerne fantes<br />

i systemet, men at det var utfordrende<br />

å finne frem til dem. Det er sannsynlig<br />

at NAV-veilederne ikke har kapasitet til<br />

å søke gjennom sine porteføljer etter<br />

deltakere, heller enn at deltakerne ikke<br />

eksisterer. Selv ved en økning av antall<br />

samarbeidende NAV-kontor viste det seg<br />

å være vanskelig å skaffe kandidater til<br />

deltakelse.<br />

Det ble også opprettet dialog med<br />

Veiledningssenteret Romerike, som<br />

har ansvar for blant annet å følge opp<br />

ungdom som faller ut av videregående<br />

opplæring. De innledende tilbakemeldingene<br />

fra denne dialogen var at<br />

det absolutt fantes aktuelle kandidater<br />

for deltakelse hos Oppfølgingstjenesten.<br />

Her møtte man imidlertid på en<br />

utfordring knyttet til regelverket for ar-<br />

11


Eksterne<br />

aktører<br />

<strong>MiA</strong><br />

Utlyste<br />

plasser<br />

Rekrutteringskanaler<br />

alt. 1<br />

beidsrettede tiltak og tilknyttede ytelser.<br />

De aktuelle kandidatene for deltakelse<br />

var i stor grad mellom 16 og 18 år, og var<br />

derfor i liten grad aktuelle for arbeidsrettede<br />

tiltak gjennom NAV.<br />

For å få et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag<br />

ble det også forsøkt med en<br />

offentlig utlysning av plasser i programmet.<br />

Dette ga gode resultater, og man<br />

fikk rekruttert nok deltakere til pulje 2.<br />

Senere forsøk på å benytte offentlig utlysning<br />

som rekrutteringsvei har imidlertid<br />

hatt blandede resultater.<br />

I tillegg til direkte rekruttering via lokale<br />

NAV-kontor og offentlige utlysninger av<br />

plasser i programmet, har deltakere også<br />

kommet inn via andre NAV-tiltak hos forskjellige<br />

arbeidsmarkedsbedrifter.<br />

Deltakerløp<br />

Utformingen av deltakerløpet har i all<br />

hovedsak ligget fast gjennom prosjektet.<br />

Man har benyttet en tredeling av løpet,<br />

hvor de forskjellige fasene har hatt forskjellige<br />

fokusområder, både for arbeidsleder,<br />

mentor og deltaker. Innholdet har<br />

også variert ut ifra deltakers bakgrunn,<br />

mål og behov.<br />

Fase 1 – Kartlegging og<br />

relasjonsbygging<br />

I første fase av deltakerløpet har fokus<br />

vært på å få til en god oppstart ut ifra<br />

deltakers forutsetninger og mål. Arbeidsleder<br />

har utarbeidet opplærings- og<br />

arbeidsplan, og mentor har fokusert på<br />

å opprette en samarbeidsrelasjon til<br />

deltaker. Deltaker og mentor har i fase<br />

1 definert hvilke ikke-faglige områder<br />

deltaker hadde behov for å fokusere på,<br />

og lagt en plan for hvordan man best<br />

kunne tilrettelegge for å jobbe med disse<br />

områdene underveis i deltakerløpet.<br />

Dette er en prosess som delvis også har<br />

blitt til underveis, ettersom relasjonen<br />

mellom mentor og trainee har blitt styrket,<br />

og traineene har blitt bedre kjent<br />

med seg selv og utviklet seg i rollen som<br />

arbeidstakere. Videre har mentor i denne<br />

fasen hatt fokus på rutiner i arbeidslivet.<br />

12


Fase 1<br />

Fase 2<br />

Fase 3<br />

- Kartlegging og avklaring<br />

av behov/tilrettelegging<br />

- Opplæringsplan/arbeidsplan<br />

- Relasjonsbygging<br />

- Opplæring/faglig oppfølging<br />

- Mentoroppfølging/<br />

motivasjonsarbeid<br />

- Faglig oppfølging<br />

- Mentoroppfølging/<br />

motivasjonsarbeid<br />

- Avklaring av/bistand til<br />

veien videre<br />

Kompetanseløp<br />

i <strong>MiA</strong><br />

Deltakerne har i liten grad arbeidserfaring<br />

fra ordinært arbeid, og har hatt<br />

behov for «opplæring» i arbeidslivets<br />

spilleregler. Dette må planlegges inn i<br />

arbeidet, og arbeidsleder og arbeidsmiljø<br />

må være innforstått med at traineene<br />

trenger oppfølging i hverdagen.<br />

Fase 2 - Motivasjonsarbeid<br />

I fase 2 av deltakerløpet er det faglige<br />

fokuset på grundig opplæring, og<br />

forståelse av sammenhengen mellom<br />

arbeidsoppgavene og de definerte kompetansemålene<br />

i opplæringsplanen. Her<br />

justeres også opplærings- og arbeidsplanen<br />

etter hvert som deltaker får erfaring<br />

med de forskjellige arbeidsoppgavene,<br />

for slik å kartlegge alternative veier videre<br />

for deltaker.<br />

Mentor jobber i fase 2 tett med deltakerne<br />

i forhold til de ikke-faglige områdene<br />

som ble definert i fase 1, og<br />

andre faktorer som har kommet til underveis.<br />

Felles for oppfølgingen av alle<br />

deltakerne i denne fasen er fokus på<br />

det sosiale, herunder felles opplegg for<br />

puljen og integrasjon med den ordinære<br />

personalgruppen. Økt integrasjon med<br />

personalgruppen gir, i tillegg til verdifull<br />

arbeidslivskompetanse for deltakerne,<br />

økt innsikt i andre fagområder som kan<br />

være av interesse for deltaker.<br />

Fase 3 – Veien videre<br />

I den avsluttende fasen jobber deltakerne<br />

videre med den kompetansen de<br />

har opparbeidet i fase 1 og 2. Den faglige<br />

oppfølingen fortsetter, men av en annen<br />

karakter enn i de to første fasene.<br />

Deltaker jobber mer selvstendig, og det<br />

fokuseres på mestringsopplevelse.<br />

Mentorens oppfølging endrer også karakter<br />

i fase 3. Gjennom fase 1 og 2 har<br />

man kartlagt deltakers ressurser og<br />

hindringer knyttet til arbeid, og i denne<br />

avsluttende fasen jobbes det med å<br />

finne alternativer for veien videre. Veiledning<br />

i forhold til videre utdanning eller<br />

arbeid er mentors hovedfokusområde i<br />

13


den avsluttende fasen. Ut ifra deltakers<br />

behov gis det bistand til søk av utdanning<br />

og arbeid.<br />

Kostnader og finansiering<br />

Hovedkostnadene i prosjektet har vært<br />

lønnsutgifter til prosjektleder/koordinator<br />

og mentor. I tillegg kommer kostnader<br />

til nødvendig utstyr til deltakerne,<br />

herunder IKT-utstyr og arbeidsklær, og<br />

kostnader til ekstern opplæring i form av<br />

kurs.<br />

Kostnadene knyttet til deltakerne har<br />

blitt dekket gjennom tilskudd fra NAV, i<br />

form av inkluderingstilskudd. Lønnskostnad<br />

til mentor er også dekket gjennom<br />

tilskudd fra Nav, i form av mentortilskudd.<br />

Hvis <strong>MiA</strong> skal videreføre programmet<br />

må kostnaden til koordinator også<br />

finansieres på tilsvarende måte, da det<br />

ikke er ordinære driftsmidler å allokere<br />

til dette. Det innebærer at antall traineer<br />

må økes.<br />

Prosjektet har hatt flere finansieringskilder.<br />

Hoveddelen av prosjektets finansiering<br />

har vært basert på tilskudd fra<br />

Riksantikvaren og Viken fylkeskommune.<br />

Ytterligere finansiering har blitt tilført fra<br />

Kulturdepartementet underveis i gjennomføringen.<br />

14


Resultater og erfaringer<br />

På grunn av utfordringer med rekruttering,<br />

i tillegg til begrensninger knyttet til<br />

Covid-19, har vi ikke fått gjennomført<br />

prosjektet i den skalaen vi opprinnelig<br />

hadde ønsket. På tross av dette har et<br />

tilstrekkelig antall deltakere gjennomført<br />

program, slik at vi har et grunnlag for å<br />

konkludere.<br />

Gjennomførte deltakerløp<br />

I løpet av pilotprosjektet har 10 deltakere<br />

deltatt i programmet, fordelt på to puljer<br />

og fire fagområder. De aktuelle fagområdene<br />

har vært arkiv- og gjenstandsforvaltning,<br />

fotoarkiv og digitalisering,<br />

kommunikasjon, og museumsjernbane<br />

(industrimekanikk).<br />

Av de påbegynte deltakerløpene er fem<br />

avsluttet, hvorav fire med positivt utfall<br />

(arbeid, utdanning, eller en kombinasjon<br />

av disse).<br />

I utgangspunktet var det også planlagt<br />

deltakerløp innen flere fagområder,<br />

herunder byggdrift/bygningsvern og<br />

formidling/vertskap. På grunn av utfordringene<br />

med rekruttering, og kapasitetsutfordringer<br />

knyttet til pandemi/<br />

smittevern, har det ikke latt seg gjøre<br />

å gjennomføre deltakerløp innen disse<br />

fagområdene. Erfaringene vi har gjort<br />

oss fra de gjennomførte deltakerløpene<br />

er imidlertid overførbare til disse fagområdene.<br />

Hvis programmet skal videreføres<br />

så er det ønskelig å gjennomføre<br />

en periode med deltakerløp innen<br />

byggdrift/bygningsvern.<br />

Suksessfaktorer og hindringer<br />

for vellykkede deltakerløp<br />

Erfaringene fra de gjennomførte deltakerløpene<br />

gir et godt grunnlag for å definere<br />

suksessfaktorer og hindringer for<br />

vellykkede deltakerløp.<br />

God planlegging og tydelig<br />

ansvarsfordeling<br />

Det er viktig at deltakerløpet planlegges<br />

grundig, og i god tid. Ved oppstart av<br />

deltaker bør hoveddelen av opplæringsog<br />

arbeidsplan være klar, med tydelig<br />

15


definerte kompetansemål. Det er sentralt<br />

at det er en tydelig sammenheng<br />

mellom de definerte kompetansemålene<br />

og de aktuelle arbeidsoppgavene, slik at<br />

deltaker til enhver tid har en forståelse<br />

av hensikten med de forskjellige oppgavene.<br />

Kompetansemål og arbeidsplan<br />

må utarbeides i samarbeid med<br />

deltaker, og baseres deltakernes interesser<br />

og motivasjon. I tillegg må man<br />

utforske hvilke forutsetninger deltaker<br />

har, og hvilke behov som må ivaretas for<br />

å sikre god fungering i arbeidet.<br />

For å legge til rette for utvikling og<br />

opplevelse av mestring, må også arbeidsplan<br />

og faglig veiledning ta sikte<br />

på å utvikles underveis, trinn for trinn. I<br />

startfasen av deltakerløpet må deltakerne<br />

få grundig innføring og oppfølging<br />

av arbeidsutførelsen av arbeidsleder.<br />

Etter hvert som deltakere blir tryggere<br />

på arbeidsoppgavene, må de faglige<br />

veilederne øke vanskelighetsgraden<br />

og introdusere nye oppgaver, med<br />

større grad av fokus på selvstendighet<br />

og autonomi i trygge rammer. I denne<br />

prosessen er oppfølging av mentor svært<br />

viktig. Målet er at deltakerne får økt<br />

motivasjon gjennom økt ansvar.<br />

Videre har det vært viktig at de delene av<br />

organisasjonen som skal motta deltakere<br />

er godt forberedt. Vi har erfart at gode<br />

rutiner for kommunikasjon og klar<br />

ansvarsfordeling mellom partene, har<br />

vært viktig for å sikre god fungering av<br />

traineeordningen. Åpen kommunikasjon<br />

mellom de faglige ressursene, mentor,<br />

deltaker og koordinator er sentralt for<br />

å sikre god ivaretagelse av deltakere,<br />

både ad-hoc og i etablerte dialogforum.<br />

Det er også viktig både for deltakere og<br />

de interne ressursene at det er tydelig<br />

definert hvem som har ansvar for hva.<br />

I gjennomføringen av de første<br />

deltakerløpene var det særlige<br />

utfordringer knyttet til planlegging,<br />

organisering og gjennomføring av<br />

deltakerløp. Det var utfordringer med<br />

kommunikasjon mellom koordinator<br />

16


og arbeidsleder, og manglende<br />

rolleavklaring/ansvarsfordeling. De ble<br />

gjort nødvendige justeringer underveis,<br />

og i gjennomføringen av deltakerløp<br />

i pulje 2 har disse utfordringene i stor<br />

grad vært løst.<br />

Organisatorisk forankring<br />

Det er svært viktig at alle ansatte<br />

i organisasjonen har forståelse for<br />

bakgrunnen og formålet med kvalifiseringsprogrammet<br />

før oppstart.<br />

Avdelinger som skal avgi ressurser<br />

til oppfølging av deltakere må settes<br />

grundig inn i modellen, og modellen må<br />

være godt forankret i alle ledd. Dette<br />

er med på å tydeliggjøre traineenes<br />

rolle i organisasjonen, og bidrar til<br />

forventningsavklaring for de involverte.<br />

Oppfølging av deltakere tar ressurser<br />

bort fra avdelingens kjernevirksomhet,<br />

og det bør vurderes om avdelingen skal<br />

forsterkes med ytterligere ressurser<br />

eller andre insentiver som økt lønn<br />

eller fritak fra andre oppgaver. Dette<br />

gjelder spesielt i den første fasen.<br />

Erfaringsmessig er dette utfordrende,<br />

spesielt hvis ressursuttaket er av<br />

relativt liten størrelse. Deler av<br />

mentortilskuddet fra NAV kan benyttes<br />

til å kompensere for ressursuttaket, men<br />

dersom dette totalt sett ikke utgjør en<br />

vesentlig stillingsandel vil det kunne<br />

være vanskelig å erstatte arbeidskraften<br />

som tas ut av ordinær produksjon.<br />

Tett oppfølging<br />

Målgruppen er meget heterogen, og<br />

deltakere kan ha utfordringer knyttet til<br />

mange forskjellige aspekter ved arbeidsog<br />

opplæringssituasjoner. Dette kan<br />

være utfordringer av faglig karakter, men<br />

vil i de aller fleste tilfeller også dreie seg<br />

om utfordringer knyttet til livssituasjon,<br />

motivasjon og helse.<br />

Tett oppfølging av ikke-faglige utfordringer<br />

er særdeles viktig for å sikre<br />

gode deltakerløp. Det er derfor viktig at<br />

17


mentor har et tydelig fokus på å danne<br />

gode samarbeidsrelasjoner med deltakerne<br />

i programmets innledende fase.<br />

Dette er viktig for å skape trygghet for<br />

deltakerne, og er avgjørende for videre<br />

samarbeid omkring hvilke utfordringer<br />

deltaker står ovenfor i arbeidslivet,<br />

og hvordan deltaker kan jobbe med<br />

utfordringene gjennom deltakelsen i<br />

programmet. I mentors oppfølging er<br />

det hele veien viktig å ha fokus på motivasjonsarbeid,<br />

hovedsakelig gjennom å<br />

utforske interessefelt og underbygge og<br />

tilrettelegge for mestringsopplevelser.<br />

Det er avgjørende at mentor spiller en<br />

aktiv rolle i oppfølgingen av traineene,<br />

og er tydelig til stede i deres arbeidshverdag.<br />

På denne måten får mentor et<br />

bedre bilde av den enkeltes utfordringer,<br />

som det for flere er utfordrende å<br />

sette ord på selv og be om hjelp med. I<br />

veiledningen må mentor ha fokus på å<br />

stille opp med et pedagogisk nærvær,<br />

ved å aktivt lytte til deltakers opplevelser<br />

og følelser rundt egen arbeidssituasjon.<br />

Mentor bør basere veiledningen på<br />

holdninger og prinsipper fra motiverende<br />

intervju.<br />

En del av motivasjonsarbeidet som<br />

er særlig viktig er integreringen i det<br />

eksisterende arbeidsmiljøet. Deltakerne<br />

må selv oppleve at de er en naturlig<br />

del av arbeidsmiljøet, og at de bidrar<br />

positivt inn i organisasjonens fungering.<br />

Mentor må jobbe for å skape et trygt<br />

og inkluderende samhold traineene<br />

seg imellom. Hensikten med dette er å<br />

skape et fellesskap, der traineene kan bli<br />

kjent med andre i samme situasjon og<br />

finne støtte og motivasjon i relasjonen til<br />

hverandre. Ulike tiltak bør gjennomføres<br />

i starten, men også underveis av<br />

deltakerløpet for å fremme dette,<br />

for eksempel ved å arrangere fagdag<br />

med fokus på team building-oppgaver,<br />

18


seminarer med faglig fokus og faste<br />

felleslunsjer gjennom deltakerløpet.<br />

Løsningen med sammenslåing av fag- og<br />

mentorrollen i pulje 1 fungerte dårlig,<br />

særlig fordi rollene i tillegg var fordelt ut<br />

på tre ansatte. Deltakerne i pulje 1 fikk<br />

ikke den tette oppfølgingen de skulle<br />

hatt utover det faglige. Deltakerne i<br />

pulje 2 har fått mye bedre og tettere<br />

oppfølging, noe som også vises i<br />

resultatene. Mentorrollen bør altså være<br />

adskilt fra rollen som arbeidsleder.<br />

Dialog med NAV<br />

Alle deltakerne som har gjennomført<br />

programmet har vært under arbeidsrettet<br />

oppfølging av NAV, og samarbeidet<br />

med NAV og deltakernes NAVveiledere<br />

har gitt blandede erfaringer.<br />

Noen veiledere har vært relativt tett på,<br />

med jevnlige statusmøter og oppfølging<br />

av tilskudd/tilsagn, mens andre veiledere<br />

har vært totalt fraværende og vanskelige<br />

å oppnå kontakt med. I tillegg har flere<br />

deltakere byttet veiledere underveis i<br />

gjennomføringen, i de fleste tilfeller uten<br />

at de var klar over det selv.<br />

Det er viktig at dialogen med NAV følges<br />

opp tett. Tilsagn om tilskudd må følges<br />

opp jevnlig på en systematisk måte, og<br />

det bør avholdes jevnlige statusmøter<br />

for hver deltaker. I utgangspunktet er<br />

det tilstrekkelig at koordinator håndterer<br />

dialogen, men mentor bør delta i statusmøter<br />

for å gi NAV-veilederen best mulig<br />

innblikk i hva deltaker jobber med utover<br />

det faglige.<br />

For å sikre god oppfølging av dialogen<br />

med NAV bør man ha muligheten til å opprette<br />

kommunikasjon med de aktuelle<br />

NAV-veiledernes ledere, for å kunne heve<br />

problemstillinger ved behov, eller sikre<br />

dialog dersom veileder er fraværende<br />

19


over tid.<br />

Det har vært meget utfordrende å følge<br />

opp NAV. Tilsagnsbrev kommer sent, på<br />

forskjellige steder, og løpende tilsagn<br />

blir ikke forlenget som avtalt. Det har<br />

vært veldig nyttig at man har hatt felles<br />

oversikt over tilsagn underveis, men<br />

tidsbruken på å purre på NAV har vært i<br />

overkant stor.<br />

Deltakernes erfaringer<br />

Deltakerne som har avsluttet programmet<br />

gir i stor grad utrykk for at deltakelsen<br />

har vært en positiv opplevelse. Det er<br />

et interessant poeng at det er de sosiale<br />

og ikke-faglige sidene ved deltakelsen<br />

som fremheves mest. Dette understreker<br />

igjen den sentrale rollen mentor har i<br />

gjennomføringen av gode deltakerløp.<br />

I tillegg til at deltakerne har opplevd<br />

deltakelsen positivt på grunn av det sosiale<br />

aspektet, samt opplevelsen av meningsfylt<br />

aktivitet, pekes det også på det<br />

kartleggende og avklarende aspektet.<br />

Deltakerne har også gitt uttrykk for at<br />

grundig opplæring har bidratt til å skape<br />

trygghet i startfasen. Flere har påpekt<br />

at økt ansvar i arbeidet og autonomi, har<br />

vært en stor motivasjonsfaktor i andre<br />

del av deltakerløpet. Deltakerne har i<br />

utgangspunktet en grunnleggende interesse<br />

for kulturminner, men ikke et tydelig<br />

bilde av hvilke muligheter som finnes<br />

innen museumssektoren, eller hvilke<br />

veier som finnes inn mot arbeid med<br />

kulturminner. Den avklaringen og veiledningen<br />

som gjøres i forhold til deltakers<br />

muligheter videre, i tillegg til kartleggingen<br />

av eksisterende ressurser, har vært<br />

veldig nyttig for deltakerne.<br />

Veiledernes erfaringer<br />

De ansatte som har deltatt i prosjek-<br />

20


tet som faglige veiledere gir utrykk for<br />

at deltakelsen i all hovedsak har gitt<br />

positive erfaringer. Det oppleves som<br />

meningsfylt og givende å bidra til å<br />

hjelpe deltakere i denne målgruppen<br />

med å finne en vei ut av utenforskap, og<br />

mangfoldiggjøringen av arbeidsmiljøet<br />

har vært særlig positivt. I tillegg påpeker<br />

de faglige veilederne at arbeidsinnsatsen<br />

deltakerne har lagt ned har gitt en netto<br />

gevinst for de aktuelle avdelingene,<br />

på tross av ressursene som er brukt på<br />

opplæring og oppfølging.<br />

De faglige veilederne peker også på en<br />

rekke faktorer som er viktige for å få til<br />

gode deltakerløp. Særlig mentorrollen<br />

vurderes å være sentral, både for å<br />

avlaste i forhold til det administrative,<br />

men også for å integrere deltakerne<br />

i arbeidsmiljøet. Sosiale aktiviteter<br />

for deltakerne, motivasjonsarbeid<br />

og tydelig fokus på å bygge selvtillit<br />

hos deltakerne, samt oppfølging av<br />

oppmøteproblematikk er sentrale<br />

oppgaver som gir en positiv effekt på<br />

deltakernes arbeidsinnsats. Det har<br />

vist seg at dette ansvaret vanskelig kan<br />

legges på de faglige veilederne, og at en<br />

dedikert mentorressurs gir best effekt.<br />

Videre påpekes viktigheten av<br />

gode rutiner og strukturer rundt de<br />

individuelle deltakerløpene. Det er viktig<br />

at opplærings- og arbeidsplan er på<br />

plass før oppstart, at nødvendig utstyr<br />

er på plass, samt at man har tilstrekkelig<br />

kontorplass til deltakerne. I tillegg er det<br />

viktig å ha rom for å tilpasse og utvikle<br />

deltakerløpet underveis, etter hvert som<br />

man får kartlagt deltakers ressurser og<br />

mål.<br />

Tilbakemeldinger fra<br />

samarbeidspartnere<br />

NAV-veiledere som har hatt oppfølgin-<br />

21


Men, et bedre alternativ vil nok være et<br />

tettere og mer gjensidig forpliktende<br />

samarbeid med NAV på et høyere nivå.<br />

Dersom man kan bli inkludert i NAVs regionale<br />

tiltaksportefølje på lik linje med<br />

andre tiltak, for eksempel gjennom en<br />

rammeavtale, vil det kunne øke rekrutteringen<br />

via NAV.<br />

Utfordringene i prosjektet har vist at<br />

dersom man skal sikre bærekraftig<br />

rekruttering inn i programmet er man er<br />

avhengig av et mer forpliktende samarbeid<br />

med NAV, helst gjennom en rammeavtale<br />

hvor <strong>MiA</strong> blir arbeidsinkluderingsbedrift<br />

og godkjent tiltaksarrangør<br />

hvor tjenestene utføres etter bestilling<br />

fra NAV. Dersom NAV allerede har forpliktet<br />

seg til å betale for plassene, vil<br />

også insentivet til å fylle plassene være<br />

større.<br />

Offentlig utlysning av plasser har vært<br />

den best fungerende rekrutteringsløsningen<br />

som har gitt flest kandidater<br />

til deltakelse i prosjektet, men den har<br />

ikke vært en stabilt fungerende løsning..<br />

Antall søkere gjennom totalt tre utlysninger<br />

har vært varierende, og kvaliteten<br />

på søkere har vært ujevn. De aller fleste<br />

søkere har vært overkvalifiserte, i form av<br />

kandidater som er ferdig utdannet innen<br />

relevante fag som i utgangspunktet<br />

allerede er kvalifiserte til arbeid i<br />

museumssektoren eller andre sektorer.<br />

En annen problemstilling knyttet til<br />

denne rekrutteringskanalen er hvorvidt<br />

den treffer målgruppen i særlig grad.<br />

Det er vanskelig å gi et tydelig svar på<br />

dette, men erfaringen tyder på at man<br />

ikke treffer den delen av målgruppen<br />

som er lengst unna arbeid eller<br />

utdanning. Samtidig treffer denne<br />

rekrutteringsløsningen personer som er<br />

i kontakt med målgruppen, ofte foreldre<br />

22


og veiledere i arbeidsmarkedsbedrifter.<br />

En tydelig erfaring her er at det er<br />

særdeles viktig hvordan man beskriver<br />

opplegget i en utlysningstekst, for å i<br />

størst mulig grad tydeliggjøre hvem som<br />

er og ikke er i målgruppen.<br />

Vi har også erfart at det er sentralt<br />

hva man kaller programmet. Målet<br />

med å bruke trainee-begrepet var<br />

å gi arbeidstrening en positiv ladet<br />

merkelapp som virket motiverende.<br />

Dessverre ser det ikke ut til å gi ønsket<br />

effekt. Den siste utlysningen, hvor<br />

<strong>Trainee</strong>-begrepet ikke var nevnt, ser ut<br />

til å ha fungert bedre. Det er riktignok<br />

færre søkere, men de er gjennomgående<br />

mer relevante. <strong>Trainee</strong>-begrepet vi<br />

har benyttet har således vært uheldig,<br />

da man i stor grad har tiltrukket seg<br />

kandidater som overhodet ikke var i<br />

målgruppen for prosjektet.<br />

I tillegg til selve målgruppen finnes<br />

det som nevnt ressurser som er i<br />

kontakt med målgruppen, som også<br />

er interessante å nå i forhold til<br />

rekruttering. Foreldre, andre kontaktog<br />

omsorgspersoner, samt veiledere<br />

i arbeidsmarkedsbedrifter bør også<br />

anses som en interessant målgruppe<br />

for rekrutteringsfremstøt. Offentlige<br />

utlysninger er en måte å nå denne<br />

gruppen på, men det er også viktig å<br />

informere bredt gjennom andre kanaler,<br />

herunder nettsider og sosiale medier.<br />

Rekruttering via<br />

arbeidsmarkedsbedrifter ser ut til å<br />

være en rekrutteringskanal som kan<br />

fungere. Kandidatene kommer da fra<br />

et lignende opplegg med oppfølging,<br />

og er avklarte i større grad enn hvis<br />

de kommer helt «utenfra». Samtidig<br />

er det en utfordring i at deltaker må<br />

avbryte påbegynt tiltaksgjennomføring<br />

23


hos arbeidsmarkedsbedriften dersom<br />

<strong>MiA</strong> skal kunne søke mentortilskudd.<br />

<strong>MiA</strong> kan ikke ha deltakere fra andre<br />

arbeidsmarkedsbedrifter i programmet<br />

eller i <strong>MiA</strong>, da <strong>MiA</strong> er avhengig av<br />

å være tiltakshaver for å finansiere<br />

programmet, Det vil derfor være mest<br />

aktuelt som en ad-hoc løsning, og ikke<br />

som etablert samarbeid med utvalgte<br />

arbeidsmarkedsbedrifter.<br />

Et siste aspekt vedrørende<br />

rekrutteringsutfordringen er knyttet<br />

til valget av målgruppe. Det er klart<br />

at en utvidelse av målgruppe vil gi<br />

økt grunnlag for rekruttering. NAVbrukere<br />

med behov for språktrening,<br />

og brukere med utfordringer knyttet<br />

til rus og psykisk helse, er to grupper<br />

hvor NAV har behov for tiltaksplasser,<br />

som det kan være aktuelt å åpne for.<br />

Dette vil for så vidt endre på innholdet i<br />

programmet, med en vridning i retning<br />

«lavterskeltilbud», hvor målet i mindre<br />

grad vil være kompetanseheving. Målet<br />

for disse gruppene vil i større grad dreie<br />

seg om grunnleggende ferdigheter<br />

knyttet til arbeidslivet. Samtidig er<br />

dette også marginaliserte grupper som<br />

har behov for bistand til å komme inn i<br />

arbeids- og samfunnsliv.<br />

Lokal forankring<br />

For å sikre en bærekraftig organisering<br />

er det nødvendig å forankre programmet<br />

i alle de berørte organisasjonsleddene.<br />

Forankring i ledelse og mellomledelse er<br />

selvfølgelig en nødvendighet, men det<br />

er også viktig at de faglige ressursene<br />

som skal følge opp deltakere bearbeides<br />

i forkant av oppstart. I tillegg er det viktig<br />

at de øvrige ansatte får en forståelse<br />

av innholdet i programmet og de positive<br />

effektene det gir, ettersom de også<br />

påvirkes når deres kolleger tas, om enn<br />

delvis, ut av ordinær drift.<br />

24


Det er særdeles viktig at det legges til<br />

rette for erfaringsdeling i organisasjonen,<br />

mellom avdelinger som har tatt<br />

imot og hatt nytte av deltakere, og de<br />

som potensielt kan ta imot deltakere.<br />

Det kan være at prosjektet har hatt noen<br />

utfordringer knyttet til forankring, selv<br />

om det er litt vanskelig å vurdere. I dialog<br />

med de aktuelle avdelingene vedrørende<br />

muligheter for å ta imot deltakere har<br />

prosjektet i stor grad blitt møtt med positive<br />

tilbakemeldinger. Når man så skal<br />

starte opp mer konkret planlegging har<br />

imidlertid viljen vært mangelfull til å ta<br />

de grep som trengs innad i avdelingen<br />

for å kunne starte opp deltakere. Dette<br />

handler nok i stor grad om personalmessige<br />

«kabaler» som er vanskelige å legge,<br />

manglende risikovilje, manglende evne<br />

til å heve blikket og se forbi nåsituasjon,<br />

samt hinder av mer strukturell karakter<br />

knyttet til personalmessige føringer.<br />

Det er imidlertid viktig å påpeke at<br />

forankringen ovenfra har vært god og<br />

tydelig, og at det har vært en betydelig<br />

vekst i viljen til å gjøre forsøk i avdelingene.<br />

Hovedutfordringen her er nok mer<br />

at denne viljen har lett for å forsvinne<br />

i møte med avdelingenes hverdag, og<br />

at det er vanskelig for de ansatte å se<br />

hva de får igjen for ressursuttaket i<br />

forbindelse med oppfølging av deltakere.<br />

Dette vil sannsynligvis være lettere etter<br />

hvert som de avdelingene som har gjennomført<br />

deltakerløp deler sine erfaringer<br />

knyttet til frigjøring av arbeidskapasitet<br />

etter deltakerløpenes første fase.<br />

Kostnader og finansiering<br />

Prosjektet har som nevnt vært finansiert<br />

av øremerkede tilskudd, som hovedsakelig<br />

har dekket lønnskostnader til<br />

prosjektleder/koordinator. I tillegg har<br />

kostnadene til mentor vært dekket av<br />

mentortilskudd fra NAV, per deltaker.<br />

25


Dekningen av mentorstillingen gjennom<br />

tilskudd per deltaker har fungert, men<br />

gir en økonomisk risiko. Man er avhengig<br />

av et visst antall deltakere, og at NAV<br />

innvilger tilskudd, for å ha dekning til å<br />

ha mentor ansatt. Dette gir risiko for organisasjonen,<br />

samtidig som mentor får<br />

et mindre forutsigbart arbeidsforhold.<br />

Man bør i størst mulig grad ha på plass<br />

finansiering til både koordinator og mentor,<br />

uavhengig av tilskudd fra NAV. Den<br />

optimale løsningen er selvfølgelig et forpliktende<br />

samarbeid med NAV, hvor det<br />

ligger finansiering av særlig mentorressursen<br />

i en rammeavtale.<br />

Nødvendige utgifter knyttet til deltakerne,<br />

herunder IKT-utstyr, arbeidstøy og<br />

eksterne kurs, har vært dekket gjennom<br />

inkluderingstilskudd fra NAV. Dette har i<br />

all hovedsak fungert godt.<br />

Løsningen med å dekke mentors lønnskostnader<br />

gjennom mentortilskudd har<br />

fungert tilfredsstillende. Det er imidlertid<br />

ikke en stabil og forutsigbar løsning,<br />

da man i utgangspunktet er avhengig av<br />

et visst antall deltakere i programmet.<br />

Samtidig ser man at en mentor potensielt<br />

kan ha ansvar for oppfølging av<br />

opptil 10 deltakere i forskjellige faser av<br />

deltakerløp, slik at man også kan dekke<br />

kostnader til koordinator og arbeidsleder.<br />

De tre rollene omfattes alle av det<br />

som ligger i mentorrollen.<br />

Dersom modellen skal skaleres opp vil<br />

det medføre økt behov for finansiering<br />

av lønnskostnader, både til koordinator,<br />

mentor og eventuelle faglige ressurser<br />

som må tilføres. En slik oppskalering<br />

forutsetter en stabil og forutsigbar finansiering,<br />

for eksempel gjennom rammeavtale<br />

med NAV.<br />

26


Koordinator<br />

Arbeidsleder<br />

Mentor<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Deltaker<br />

Intern Rigg<br />

Modell for bærekraftige kompetanseprogram i museumssektoren<br />

Rekruttering<br />

Rekruttering av deltakere til kompetanseprogrammet<br />

gjøres i samarbeid med<br />

NAV. Samarbeidet bør være gjensidig<br />

forpliktende. Organisasjonen plikter å<br />

stille et visst antall plasser til rådighet,<br />

og NAV forplikter seg til å formidle et<br />

visst antall deltakere.<br />

Samtidig må man benytte seg av flere<br />

rekrutteringskanaler for å supplere.<br />

Offentlig utlysning og direkte markedsføring<br />

er gode alternative rekrutteringskanaler,<br />

i tillegg til andre instanser som<br />

følger opp aktuell målgruppe.<br />

Intern organisering<br />

Programmet driftes av en koordinator,<br />

som har ansvar for rekruttering av deltakere,<br />

oppfølging av samarbeidspartnere,<br />

dialog med avdelinger som skal motta<br />

deltakere, og tilrettelegging av dialog<br />

internt.<br />

Arbeidsleder har ansvar for den faglige<br />

oppfølgingen av deltakere, herunder<br />

opplærings- og arbeidsplan. Planen skal<br />

være et levende dokument, som justeres<br />

ved behov underveis.<br />

Mentor har ansvar for den ikke-faglige<br />

oppfølgingen av deltakere. Innledningsvis<br />

i deltakerløpet utarbeider mentor og<br />

deltaker en plan for arbeidet, som jobbes<br />

med utover i deltakerløpet. Avslutningsvis<br />

har mentor ansvar for å veilede og<br />

bistå deltaker i forhold til veien videre<br />

etter endt deltakelse.<br />

Deltakerløp<br />

Deltakerløpet deles i tre distinkte faser. I<br />

fase 1 kartlegges deltakers mål og behov,<br />

opplærings- og arbeidsplan utarbeides,<br />

og mentoren bygger opp samarbeidsrelasjonen.<br />

I denne fasen får traineene<br />

grundig opplæring i arbeidsområde, og<br />

tett faglig oppfølging. I fase 2 får deltak-<br />

27


<strong>MiA</strong><br />

Eksterne<br />

aktører<br />

Rekrutteringskanaler<br />

alt. 2<br />

er fortsatt tett faglig oppfølging, med<br />

flere faglige utfordringer. Mentor fokuserer<br />

på planmessig oppfølging og motivasjonsarbeid,<br />

som justeres underveis<br />

etter behov. I siste fase ligger fokus på<br />

faglig oppfølging av selvstendig arbeid,<br />

og traineer får større og flere ansvarsområder.<br />

Mentor jobber i denne fasen med<br />

avklaring av og bistand til veien videre<br />

etter endt deltakelse.<br />

Finansiering<br />

Det er tre roller som er sentrale i gjennomføringen<br />

av programmet. Koordinator<br />

rekrutterer deltakere, følger opp<br />

eksterne tilskudd, og sikrer forankring<br />

internt i organisasjonen. Mentor følger<br />

opp deltakerne i sine løp, med fokus på<br />

motivasjon og mestring. Begge disse<br />

stillingene må finansieres. Både mentorog<br />

koordinatorstillingen kan finansieres<br />

av mentortilskudd fra NAV. Dette vil<br />

imidlertid kreve et gitt antall deltakere<br />

i programmet til enhver tid, noe som gir<br />

en liten grad av forutsigbarhet. Det vil<br />

også medføre et høyere minimumsantall<br />

deltakere. Ekstern finansiering av disse<br />

to stillingene vil gi økt forutsigbarhet,<br />

og dermed et betydelig mer robust program.<br />

Arbeidslederrollen er også viktig,<br />

men vil naturlig dekkes av allerede eksisterende<br />

ressurser. Disse vil i utgangspunktet<br />

ikke kreve finansiering, men<br />

det er viktig å ha fokus på balansen mellom<br />

mengden tid disse bruker på veiledning,<br />

sett opp mot arbeidsinnsatsen man<br />

får igjen fra deltakerne.<br />

Til slutt er det nødvendig å avsette budsjettmidler<br />

til sosiale tiltak for deltakerne<br />

som gruppe, for å underbygge den viktige<br />

sosiale delen av programmet for<br />

deltakerne.<br />

28


Hva trengs for at programmet skal bli et varig tilbud i<br />

<strong>MiA</strong>s portefølje?<br />

Som drøftet tidligere i rapporten er det<br />

tre sentrale utfordringer knyttet til gjennomføring<br />

av denne typen kompetanseprogram.<br />

Av disse er forankring i organisasjonen<br />

en utfordring som kan løses<br />

internt, gjerne gjennom en involverende<br />

prosess i forkant. Rekruttering og finansiering<br />

er derimot utfordringer som i stor<br />

grad er knyttet til eksterne faktorer.<br />

Rekruttering av deltakere har som tidligere<br />

nevnt vært meget utfordrende. En<br />

mulig løsning vil kunne være et gjensidig<br />

forpliktende samarbeid med NAV, eller<br />

annen organisasjon med lignende formidlerrolle.<br />

Dette vil imidlertid kreve en<br />

vesentlig oppskalering av programmet.<br />

Dersom det ikke er mulig, og det er nødvendig<br />

å beholde nåværende skalering<br />

må det tilføres eksterne midler for å fortsette<br />

drift.<br />

Hovedkostnaden for gjennomføring av<br />

programmet har som tidligere nevnt<br />

vært lønnskostnader til koordinator og<br />

mentor, hvor lønnskostnader til mentor<br />

i stor grad har vært dekket av mentortilskudd<br />

fra NAV. For å opprettholde programmet<br />

som et varig tilbud i <strong>MiA</strong>s portefølje<br />

er det nødvendig å sikre en varig<br />

finansiering av koordinatorstillingen.<br />

Koordinatoren er sentral i arbeidet med<br />

å rekruttere deltakere, har ansvar for å<br />

følge opp tilskuddene fra NAV, og jobber<br />

opp mot aktuelle organisasjonsledd for å<br />

sikre tilstrekkelig forankring.<br />

I og med at alle kandidater i målgruppen<br />

vil måtte sies å ha et grunnleggende<br />

oppfølgingsbehov må man kunne regne<br />

med å fortsette å dekke mentors lønnskostnader<br />

gjennom tilskudd fra NAV.<br />

Det er altså ikke nødvendig å finansiere<br />

denne stillingen særskilt.<br />

I tillegg til finansiering av koordinator- og<br />

mentorstilling, kan det være en fordel at<br />

man også ser på mulighetene for å sikre<br />

29


en viss finansiering av ressursuttaket i<br />

avdelingen som mottar deltakere. Tiden<br />

som brukes på faglig veiledning og<br />

arbeidslederrollen vil i fase 1 av deltakerløpet<br />

ikke bli veid opp av deltakers arbeidsinnsats.<br />

Dersom man får sikret en varig finansiering<br />

av koordinatorstilling vil man kunne<br />

opprettholde programmet som et varig<br />

tilbud i <strong>MiA</strong>s portefølje.<br />

30


Kilder<br />

OECD (2018), Investing in Youth: Norway, OECD Publishing, Paris.<br />

http://dx.doi.org/10.1787/9789264283671-en<br />

Arbeids- og sosialdepartementet. (2021). Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere<br />

flere i arbeids- og samfunnsliv. (Meld. St. 32 (2020-2021)). Hentet fra https://www.regjeringen.no<br />

NOU 2021: 2. (2021). Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting.<br />

Hentet fra https://www.regjeringen.no<br />

Hylland, Løkka, Hjemdahl og Kleppe/Telemarksforskning. (2020). Museum og samfunn: En<br />

utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen. (TF-rapport nr. 548). Bø:<br />

Telemarksforskning.<br />

Kulturdepartementet. (2021). Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid. (Meld. St. 23 (2020-<br />

2021)). Hentet fra https://www.regjeringen.no<br />

Oxford Research. (2018). Gode erfaringer: Sluttrapport fra evalueringen av mentortiltaket<br />

(2018). Oslo: Arbeid- og velferdsdirektoratet.<br />

Fedoryshyn, N. (2019). Hvordan går det med unge som faller utenfor? Statistisk Sentralbyrå.<br />

Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-medunge-som-faller-utenfor.<br />

Sletten, M.A. & Hyggen, C. (2013). Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat, Velferd,<br />

arbeidsliv og migrasjon (VAM). Hentet fra https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254000811978.pdf.<br />

31


Kontakt oss<br />

Telefon: 47 47 19 80<br />

E-post: post@mia.no<br />

mia.no<br />

<strong>MiA</strong>s museer og avdelinger<br />

Follo<br />

Avistegnernes hus<br />

Follo museum<br />

Roald Amundsens hjem<br />

Asker og Bærum<br />

Asker museum<br />

Grinimuseet<br />

Lommedalsbanen<br />

Oslofjordmuseet<br />

Nedre Romerike<br />

Aurskog-Høland bygdetun<br />

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren<br />

Fetsund lenser<br />

Lørenskog bygdemuseum<br />

Skedsmo bygdemuseum<br />

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen<br />

Oslo<br />

Linderud gård<br />

Øvre Romerike<br />

Gamle Hvam museum<br />

Hurdal historielags samlinger<br />

Eidsvoll museum<br />

Nes samlinger med Stein skole<br />

Ullensaker museum<br />

Kompetansesentre<br />

Akershus bygningsvernsenter<br />

<strong>MiA</strong> <strong>Trainee</strong><br />

Museumstjenesten<br />

Tradisjonshåndverk opplæringskontor og<br />

kompetansesenter<br />

Museene i Akershus<br />

mia.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!