14.06.2022 Views

NSO årsrapport 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

NSO årsrapport

2021

Del 1: Styrets rapport

Del 2: Status for industrivern – NSOs arbeid

Side 1 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

1. Styrets rapport

NSO skal organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelse ved industrivernpliktige virksomheter for å

unngå tap av liv og redusere negative påvirkninger på helse, miljø og materielle verdier i

virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern.

NSO er også tilsynsmyndighet etter internkontrollforskriften, storulykkeforskriften samt forskrifter

om tilfluktsrom i industrivernpliktige virksomheter. Det administrative ansvaret for NSO ivaretas av

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mens myndighetsutøvelsen er forankret i Justis- og

beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Styret i 2021

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon som oppnevner styret i NSO. Styret hadde følgende

sammensetning i 2021:

Styreleder Konserndirektør Lisbeth Svendsen Nortura SA

Nestleder VP Property Operations Tone Rabe Herøya Industripark AS

Styremedl. Adm. dir. Roger Søråsdekkan Allnex Norway AS

Daglig leder Ivar Helge Melingen

Austevoll Laksepakkeri AS

SVP & Head of HESQ Jan-Petter Fossum

Yara International ASA

Varamedl. Direktør Grete Ovanger ASKO Nord AS

Head of HSSE Torstein Leth

Aker Solutions AS, Stord

Fagsjef Berit Sørset

Norsk Industri

Styrets møter

Det ble gjennomført fire styremøter i 2021. Møtene ble gjennomført som Teamsmøter. To av

møtene var også kontaktmøter med henholdsvis NHO og DSB. Styret har gjennom året fulgt opp

forventningsbrev for 2021 fra DSB samt NSOs virksomhetsplan. Forventningsbrevet fastlegger

hovedmålene for den faglige virksomheten og gir føringer for virksomhetsplanen. Styret mener NSO

har fulgt opp føringene fra forventningsbrevet 2021 på en god måte.

I tillegg til ordinære styresaker som HMS i administrasjonen, personellressurser, regnskap og

budsjettoppfølging, har styret vært særlig opptatt av

• risikobasert tilsyn,

• status for industrivern, industrivernrapporten,

• tilsyn; NSOs arbeid med å kontrollere egenbeskyttelsen,

• arbeid med å organisere egenbeskyttelsen,

• samarbeidet med de andre HMS-etatene og NSOs deltakelse i myndighetssamarbeidet,

• arbeidet med å informere om industrivern til andre beredskapsressurser samt i relevante

utdanninger.

• håndteringen av NSOs virksomhet under den pågående pandemien.

Helse, miljø og sikkerhet i NSO

Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker eller sykdom i NSO i 2021. Sykefraværet var på 1,85 %

%. Sykefraværet i 2020 var 0,67 % noe som åpenbart er svært lavt. Fraværet i 2021 var primært

langtidsfravær knyttet til sykdom.

Side 2 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

NSO legger vekt på den enkeltes sikkerhet på reiser. Risikoforhold er identifisert særlig i forbindelse

med bruk av (leie)bil, opphold ute på industrianlegg og ved overnatting på hoteller. NSO forurenser

ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger av den nødvendige reisingen knyttet til tilsyns- og

kursaktiviteten. NSO gjennomfører elektronisk fakturering av industrivernavgiften og har de siste

årene ikke hatt faste utsendelser på papir utover bladet Sikkerhet.

NSO gjennomfører årlig medarbeidersamtaler og har avtale om bedriftshelsetjeneste gjennom NHO.

Direktør og verneombud har kvartalsvise samarbeidsmøter.

Pr. 31.12.2021 består styret av fire kvinner og fire menn, administrasjonen av fem kvinner og seks

menn.

Industrivernrapporten

NSO innhenter årlig en statusrapport fra de industrivernpliktige virksomhetene.

Industrivernrapporten gir nå en enkel oversikt over status for virksomhetenes industrivern med

hensyn på antall industrivernpersonell og antall innsatser i løpet av året. NSO benytter samtidig

anledningen til å få en oppdatering av registrerte data på antall sysselsatte og kontaktpersoner.

1230 virksomheter har innrapportert at industrivernet deres har gjennomført i alt 1295 innsatser

mot reelle hendelser i 2021. Virksomhetene rapporterer at ca 75 % av disse innsatsene hadde

betydning for å redusere omfanget av hendelsene. Dette er noe over det gjennomsnittlige nivået de

siste årene (2015-2020).

Det er nå registrert over 17500 personer i industrivernene i Norge. Det er industrivernpliktige

virksomheter i 232 av de 356 kommunene i Norge.

Tilsyn

I 2021 gjennomførte NSO i alt 221 tilsyn. 140 av disse tilsynene ble i 2021 gjennomført som digitale

tilsyn grunnet nedstengningen av smittevernhensyn. De øvrige var i hovedsak inspeksjoner på en dag

i industrivernpliktige virksomheter, men 12 av tilsynene var storulykketilsyn som normalt

gjennomføres over to dager. I tillegg har NSO gjennomført en rekke veiledninger – særlig hos

virksomheter som ble industrivernpliktige fra 01.01.2020 som følge av endringen i forskriften.

NSO har et godt statistikkgrunnlag fra årets tilsyn, og styret viser til administrasjonens detaljerte

gjennomgang av dette, samt evalueringene etter tilsynene, i del to av denne rapporten.

Styret er godt fornøyd med tilsynsvirksomheten også i 2021. Styret anerkjenner at dette er et

betydelig antall tilsyn tatt i betraktning den pågående pandemien med avbrudd i ordinær drift i flere

perioder, med overgang til digitale tilsyn og opplæring av nye medarbeidere gjennom deler av året.

Kurs – veiledning

Det ble kraftige reduksjoner i det ordinære kursprogrammet i 2021, men styret berømmer innsatsen

som er gjort for å holde kurstilbudet oppe så langt det var praktisk mulig. Styret har også vært

pådriver for utvikling av nettbaserte kurs der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette innebærer at

denne delen av kurstilbudet ble styrket.

Side 3 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

Veiledning utenom kursvirksomhet gjennomføres både på tilsynsbesøk og ved henvendelser fra

virksomhetene. NSO får også spørsmål om å delta på regionale samlinger og møter for å bistå med

innspill til nettverksbygging eller etablering av andre samarbeidskonstellasjoner innen beredskap. I

2021 har dette primært vært i form av nettbaserte møter og webinarer. Styret ser på dette som en

naturlig følge av NSOs økte utadrettede aktivitet.

Informasjon

NSO har i 2021 fortsatt å bruke bladet Sikkerhet, nso.no, Facebook, LinkedIn og nyhetsbrev på e-post

for å formidle faglige nyheter, veiledning i forståelse av regelverket og motivasjon for beredskap.

Styret ser dette som en god måte å nå målgruppene med oppdatert og spisset informasjon gjennom

tilpassete mediekanaler. Styret har gitt uttrykk for at ytterligere digitalisering må vurderes for

informasjonsarbeidet. Løsninger for en bedre digital løsning for bladet Sikkerhet vil bli vurdert i tiden

fremover, men bladet har i de siste årene vært tilgjengelig digitalt via nso.no.

Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes på facebooksidene våre og til mottakerne

av NSOs nyhetsbrev. I 2021 ble det sendt ut 14 nyhetsbrev til rundt 2900 registrerte abonnenter.

Sikkerhet kom med to utgivelser med gjennomsnittlig opplag på 6000 i 2021. Styret er godt fornøyd

med hvordan bladets faglige og etablerte visuelle profil gir variasjon, men samtidig gjenkjennelig

tematikk, gjennom året. Styret ser også at bladet anerkjennes som ledende innen beredskap.

Samarbeid med andre tilsynsmyndigheter

NSO har, som i alle år, vært aktiv i ulike samarbeidsfora med andre tilsynsmyndigheter. Dette har

vært gjennom de etablerte arenaene som blant annet tilsynsetatenes samarbeidsgruppe (TSG),

koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) og direktørgruppa (DG).

Samarbeidet med DSB har vært godt også i 2021. Samarbeidet har blant annet vært knyttet til faglige

spørsmål relevant for industrivern samt utvikling og oppfølging av det årlige forventningsbrevet fra

DSB. Det er etablert gode, hensiktsmessige og faste møtepunkter på ulike nivåer, og NSO er i

hovedsak fornøyd med status på samarbeidet. DSB er hardt presset på flere områder som innebærer

forsinket fremdrift i flere saker NSO skal bidra. Totalforsvarsprogrammet og utredning av fremtidige

beskyttelsestiltak for sivile er to slike områder. Styret forventer at NSO følger opp saker med DSB der

det er behov.

Samarbeidet med NHO er i hovedsak basert på årlig kontaktmøte og forberedelse av styresaker til

NHOs styre som vedtar størrelsen på industrivernavgiften. Det er i tillegg noe kontakt med relevante

bransjeorganisasjoner.

Samarbeid med nødetater og andre beredskapsfaglige miljøer

Styret ønsker at NSO fortsetter sine initiativ til både lokale, regionale og nasjonale samarbeid mellom

industri og nødetater. Dette er viktige samarbeid for å sikre best mulig beredskapsløsninger på alle

nivåer, og det er en god utvikling på området.

Side 4 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

Utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er viktige miljøer for å utvikle beredskapsfaget videre.

Også 2021 har vært et svært spesielt år med redusert aktivitet, og styret ser frem til at samarbeidene

tas opp igjen når situasjonen tillater det. Det har vært ny kontakt med Universitetet i Stavanger, og vi

forventer at det igjen blir flere kontakter med flere miljøer utover.

Organisasjon

NSOs har gjennomført to ansettelsesprosesser i løpet av 2021. To personer ble ansatt i løpet av

sensommeren. Det ble avklart at bemanningen kunne økes med en person for å kompensere for det

økte antallet industrivernpliktige virksomheter i løpet av 2020. Det ble derfor igangsatt en ny prosess

mot slutten av året.

NSO har i 2021 fått på plass et oppdatert fagsystem tilpasset databasesystemet, etablerte

saksbehandlingsrutiner og kravene til arkivering. Overgangen fra ePhorte til det skybaserte Elements

ble gjennomført uten problemer og gir besparelser i datalagring og tidsbruk.

I løpet av 2021 er det etablert og dokumentert et overordnet styringssystem for NSO.

Rutinebeskrivelser for kjerneprosesser og viktige støtteprosesser er etablert. Dette gir strukturert

oversikt internt og enklere opplæring. Systemer og rutiner er basert på gjeldende praksis i andre

tilsyn samt gjeldende standarder på området.

Styret ser administrasjonen er velfungerende også i slike situasjoner og støtter avgjørelsene som er

gjort på dette området.

NSO har vist fleksibilitet og gjennomføringsevne knyttet til utfordringene pandemien ga. Styret vil

understreke den gode omstillingsevnen knyttet til digitale løsninger knyttet til tilsyn, møter og sist

Industrivernkonferansen. Dette er erfaringer NSO kan videreføre.

Økonomi

NSOs virksomhet er hovedsakelig finansiert gjennom en årlig avgift fra de industrivernpliktige

virksomhetene. Denne er ikke justert i 2021 og er nå uendret siden 2019. Kurs og seminarer er i

utgangspunktet selvfinansierende, mens Industrivernkonferansen med utstilling skaper noe inntekt. I

2021 ble det budsjettert med noe redusert forventning til gjennomføring av kurs, men med

industrivernkonferanse. Det ble avlyst noen kurs, men Industrivernkonferansen 2021 ble

gjennomført med justeringer som fikk begrenset økonomisk konsekvens. Totalt ble disse øvrige

inntektene økt med nesten 1 mill i forhold til budsjett. Dette skyldes veldig stor påmelding på

konferansen og utstillingen samt jevnt gode påmeldinger på de kursene som ble avholdt.

Avgiften er bygget på en grunnavgift med tillegg for de nødvendige beredskapsmessige

forsterkninger. Den enkelte virksomhets avgift gjenspeiler den risiko virksomhetene representerer.

Det er Næringslivets Hovedorganisasjons styre som fastsetter avgiftssatsene. I 2021 ble det i alt

krevd inn drøyt 18 millioner i industrivernavgift. Dette ble 0,8 mill over et budsjett som tok høyde for

en mer negativ utvikling i næringslivet gjennom pandemien.

Side 5 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

Årsregnskapet for 2021, som er utarbeidet basert på forutsetningen om fortsatt drift, er gjort opp

med et positivt årsresultat på kr 2 974 456,- som er langt over det forsiktige budsjettet for 2021 som

tok høyde for et resultat nær null. Det er de nevnte inntektene over budsjett på nær 2 mill, noe

redusert personalkostnad, reduserte reisekostnader og et resultat på finansposter på 0,7 mill over

budsjett. En sum tilsvarende årsresultatet er overført formålskapitalen.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av NSOs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

resultat. Organisasjonen representerer ingen økonomisk risiko for andre.

Styret vil takke administrasjonen for godt utført arbeide i 2021. Tross nedstengning, avlyste kurs og

krevende omlegging konferansen, er arbeidet i 2021 utført på en meget tilfredsstillende måte. Styret

mener at NSO med sin aktive veilednings- og tilsynsaktivitet bidrar til å støtte og løfte industrien på

en systematisk måte. NSO bidrar til at virksomhetene over tid utvikler best mulige, tilpassede

løsninger for industrivern.

Lysaker, 8. mars 2022

(elektronisk signert)

Lisbeth Svendsen

Tone Rabe

Ivar Helge Melingen Roger Søråsdekkan Grete Ovanger

Side 6 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

2. Status for industrivern – NSOs arbeid i 2021

NSOs oppdrag

Etter sivilbeskyttelsesloven er Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) sitt oppdrag å organisere

og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved bestemte virksomheter. Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt årlige forventningsbrev til NSO gir i tillegg føringer på

utvalgte fagområder.

NSOs hovedoppgaver (forventningsbrevet 2021)

NSO skal være pådriver og samarbeidspart innen industrivern og arbeide for at

virksomhetene systematisk identifiserer og synliggjør risiko for å tilpasse eget industrivern.

NSO skal bidra til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser og

stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner og nødetater.

2.1 Status for industrivern 2021

Industrivernet i tall

31.12.2021 31.12.2020

Industrivernpliktige virksomheter per fylke

Viken 274 272

Oslo 66 65

Innlandet 96 95

Vestfold og Telemark 113 119

Agder 64 64

Rogaland 145 147

Vestland 153 154

Møre og Romsdal 111 110

Trøndelag 102 106

Nordland 69 68

Troms og Finnmark 37 38

Industrivernpliktige virksomheter i alt 1230 1238

Antall sysselsatte i virksomhetene 164132 165557

Antall innsatspersoner i industrivern 17659 16817

Egenrapportering – industrivernrapporten

Hvert år innhenter NSO en rapport fra de industrivernpliktige virksomhetene for å få kartlagt status

for virksomhetenes egenbeskyttelse. Opplysningene gir grunnlag for NSOs rapportering til

Side 7 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

sivilforsvarsdistriktene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og

beredskapsdepartementet.

Industrivernrapporten for 2021 ble sendt ut til alle virksomheter som var registrerte per 31.12.2021.

755 med grunnleggende og 475 med forsterket industrivern

Virksomhetens risikovurdering skal blant annet inneholde en vurdering av hvor alvorlige

konsekvenser hver av de uønskede hendelsene kan medføre.

475 virksomheter har identifisert en eller flere uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser og er

registrert med forsterket industrivern. 755 av i alt 1230 virksomheter er registrert med

grunnleggende industrivern. Hvilke forsterkninger virksomheten har behov for er et uttrykk for

virksomhetens risikonivå med særlig vekt på konsekvensvurderingene.

Mer om forsterket industrivern

I de aller fleste tilfeller er det virksomhetens egen vurdering som ligger til grunn når risikonivået skal

fastsettes gjennom forsterkninger. NSO har imidlertid hjemmel til å pålegge en virksomhet å etablere

forsterket industrivern.

Forskrift om industrivern nevner konkret fem aktuelle forsterkninger, men pålegger også

virksomheten å vurdere behovet for ytterligere forsterkning av industrivernet.

Antall virksomheter som har denne

forsterkningen

Førstehjelp 334

Brannvern 327

Miljø- og kjemikalievern 173

Kjemikaliedykking 57

Røykdykking 154

Annet 10

Innsatser i 373 virksomheter

Tall fra industrivernrapportene for aktiviteten i 2021 viser at industrivernet i 373 virksomheter var i

innsats mot til sammen 1295 reelle hendelser. Tilsvarende tall for 2020 var 337 virksomheter og 1253

hendelser.

I sin industrivernrapport sier virksomhetenes industrivernledere at i 977 tilfeller ble konsekvensene

av hendelsen redusert gjennom industrivernets innsats. Dette tilsvarer 75 % av de innrapporterte

innsatsene. Dette er lavere enn 2020, da tilsvarende prosentsats var på over 90 %. (I 2015-2019 lå

snittet på drøyt 70 %).

2.2 NSO-tilsyn i 2021

Hensikten med tilsyn er å kontrollere om en virksomhet innfrir kravene i regelverket og å følge opp

dem som har mangler. Alle NSOs tilsyn blir varslet, og alle følges opp med en skriftlig rapport.

Side 8 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

NSOs tilsyn er risikobasert og systemrettet. Tilsynsmetodikken varierer mellom revisjoner

(storulykketilsyn) og inspeksjoner (ordinære tilsyn av inntil én dags varighet). Tilsynene gjennomføres

i samsvar med «Tilsynsmyndighetenes retningslinjer for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil».

I 2021 ble tilsynsvirksomheten igjen preget av pandemien og restriksjonene som periodevis stoppet

mye av den ordinære aktiviteten i NSO.

Tross en del begrensninger gjennomførte NSO 221 tilsyn i 2021. 209 av disse var tilsyn med forskrift

om industrivern. Av disse igjen var 136 digitale tilsyn. I tillegg gjorde NSO tilsyn etter

storulykkeforskriften i 12 virksomheter. Tallene for 2020 var 183 industriverntilsyn og åtte

storulykketilsyn.

Dersom NSOs inspektør avdekker manglende etterlevelse av krav i regelverket, avvik, skal

virksomheten innen avtalt frist melde tilbake hva de har gjort, eller planlegger å gjøre, for å lukke

avviket. Hyppigst forekommende avvik var manglende etterlevelse av kravene om øvelser (§ 12

og/eller § 18). Avvik ble også ofte funnet i beredskapsplanen (§ 7) og uønskede hendelser (§ 5). Dette

er i hovedsak de samme kategoriene som var hyppigst årene før. Det er en relativt flat utvikling

gjennom de siste årene, men en stabil moderat nedgang i avvik fra § 5.

Tilbakemeldinger etter tilsyn og veiledning

Også i 2021 fikk virksomhetene som hadde hatt tilsyn etter industrivernforskriften anledning til å gi

tilbakemelding på hvordan de opplevde tilsynet og om de hadde hatt utbytte av det.

64 % tok seg tid til å svare på spørreskjemaet som ble oversendt noen dager etter tilsynet eller

veiledningen. NSO fikk inn til sammen 127 tilbakemeldinger. 85 av disse var digitale tilsyn mens 39

var stedlige. I tillegg kom det tilbakemelding på tre veiledninger.

I sine tilbakemeldinger benyttet virksomhetene flittig muligheten til å komme med frie kommentarer

til hvert spørsmål. Disse leses nøye av NSO.

Med et av spørsmålene ønsket vi å kartlegge virksomhetens utbytte av tilsynet. Med et annet ønsket

vi å kartlegge om NSO er tydelig eller ikke. Her er andelen som ga terningkast 5 eller 6 på disse to

spørsmålene:

2021 2020 2019

Vurdér deres faglige utbytte av tilsynet 86 % 81 % 87 %

Hvor tydelig ble avvik og anmerkninger

kommunisert fra NSO?

95 % 97 % 97 %

2.3 Organisering av egenbeskyttelsen

I følge «Utpeking av tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven» fra Justis- og

beredskapsdepartementet (FOR-2012-04-16-329), skal NSO både organisere og føre tilsyn med

egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter. DSBs forventningsbrev gir årlige justeringer på

fokusområder innen utvalgte fagområder og tema.

Våre tiltak for å «organisere» egenbeskyttelsen er informasjonsvirksomhet, veiledninger i

virksomhetene, å være pådriver i organisering av regionale nettverk samt å tilby kurs og seminar for

ledende industrivernpersonell. Gjennom disse aktivitetene vil vi holde virksomhetene oppdatert i

regelverket og beredskapsfaglige spørsmål og motivere dem for beredskap.

Side 9 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

I tillegg tilbyr NSO ulike kurs og samlinger som gir industrivernpliktige virksomheter tilpasset

veiledning. Under nevnes de arrangement og kurs NSO gjennomførte i 2021. Som for mye annet

dette året ble disse aktivitetene kraftig preget av pandemi og smitteverntiltak.

Industrivernforskriften – forstå kravene

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet.

Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med oppgaver i virksomhetens HMSarbeid

og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset

«Industrivernforskriften – forstå kravene».

Det ble gjennomført 12 digitale forskriftskurs av én dags varighet våren 2021, tre av disse var

tilpasset for tre enkeltstående virksomheter. Det ble i tillegg gjennomført fire ordinære stedlige

todagerskurs. Smittevernreglene bidro til uforutsigbarhet for hoteller, NSO som arrangør og

deltakere. Det ble tilbudt veiledning til deltakere som ikke fikk deltatt på kurs som ble satt opp på

høsten og som likevel ble avlyst på kort varsel grunnet lokale smitteutbrudd.

Simulering av katastrofe – SIMKAT®

SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir

• kompetanse til å organisere en redningsstab

• trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested

• øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab

Kurset er lagt opp slik at deltakerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.

NSO hadde planlagt SIMKAT® både som to-dagers og tre-dagers kurs vår og høst – til sammen fire

kurs. Bare to kurs ble gjennomført (oktober og november). Det ble vurdert andre løsninger for vårens

kurs, men de lot seg ikke gjennomføre med så strenge smitteverntiltak som var gjeldende for den

type samlinger.

Det ble ila. første halvår 2021 etablert nettbasert forkurs for alle som skal delta på SIMKAT.

NUSB-kurs

Det var ingen aktivitet sammen med NUSB i 2021 grunnet nedstengning.

Industrivernkonferansen 2021

Industrivernkonferansen 2021 ble gjennomført som et hybrid-arrangement med mulighet til å følge

foredragene via nett for påmeldte deltakere. Dette ble ordnet få dager før åpning som følge av

økning i smitte og begrensninger i antallet på slike arrangement.

Det var opprinnelig nær 300 påmeldte, og utstillingen var fulltegnet med over 20 utstillere. Etter en

del avmeldinger og overgangen til hybrid løsning fulgte opp mot 100 arrangementet på Lillestrøm,

mens omtrent like mange fulgte det digitalt.

Som vanlig ble det gjennomført evaluering i etterkant av arrangementet, og det var til dels svært

gode tilbakemeldinger på hvordan arrangementet ble gjennomført under de gjeldende

rammebetingelser.

Side 10 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

2.4 Informasjonsvirksomheten

Informasjonstiltak som nettsider, bladet Sikkerhet, nyhetsbrev og aktivitet på sosiale medier bidrar til

å løse den lovpålagte oppgaven; «å organisere egenbeskyttelsen». Slik ser vi også på eksterne

foredrag, forelesninger og presentasjoner for relevante grupper.

Nettsted, nyhetsbrev og sosiale medier

NSOs nettsted skal både være en nyhetsformidler til virksomhetene samt et sted de kan finne svar på

ulike spørsmål de kan ha om industrivern. Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes

til mottakerne av NSOs nyhetsbrev.

I 2021 ble det sendt ut 14 nyhetsbrev mot 20 i 2020. Ved utløpet av året hadde nyhetsbrevet i

overkant av 2900 abonnenter.

NSOs Facebook-side, @industrivern, legges det ut lenke til saker som blir publisert på nso.no, men

også til eksterne artikler og kommentarer. I tillegg blir det lagt ut bilder og videoer fra NSOarrangementer,

for eksempel øvelser, kurs, konferanser og annet. På Facebook har NSO 1151 følgere

per februar 2022. Dette er en moderat økning fra et år tilbake.

På LinkedIn har NSO 1850 følgere per februar 2022. I tillegg har vi 198 følgere på vår voksende

Instagram-profil.

Bladet Sikkerhet

Bladet Sikkerhet skal holde virksomhetene informert om regelverket for egenberedskap og gi

eksempler på hvordan beredskapen bør planlegges og følges opp. Sikkerhet sendes til

industrivernpliktige virksomheter og til relevante beredskapsaktører over hele landet. Bladet har blitt

det ledende magasinet innen beredskap i Norge. Tema for utgavene i 2021 var samarbeid med

utgangspunkt i raset i Gjerdrum og Sotra brannen. «Når samarbeidet fungerer» og «Ressurser som

kjenner hverandre, finner hverandre» var tittelen på lederne i de to utgavene. Industrivernet

samarbeider med mange aktører, og det er det vi prøver å vise med å få frem det brede samarbeidet

de har med andre virksomheter, nødetater, kommuner, fylkeskommuner, frivillige, direktoratet osv.

Målet med bladet er å synliggjøre industrivernet. Industrivernet finnes over hele Norge og har

kunnskap og mange steder også kapasitet til å bidra utover egen virksomhet. Bladet arbeider med å

skape et nettverk til beredskapslederne i kommune-Norge og til nødetatene. Det kreves stadig mer

informasjon fra industrivernet til kommunene og nødetatene om potensielle farer i virksomhetene

og til hva industrivernet kan bidra med.

Bladet hadde opplag på 6000 eksemplarer per utgivelse i 2021. Innholdet brukes aktivt i

virksomhetenes arbeid med å gjøre industrivernet bedre. Under covid-19 har NSO bidratt med

eksempler hvordan virksomhetene kan øve på tross av pandemien.

Foredrag, forelesninger og presentasjoner

NSO medvirker normalt på flere konferanser/møter og ved undervisningsinstitusjoner for å øke

forståelsen av hva et industrivern er og hva det betyr for virksomhetene. Flere av de mer eller mindre

faste forelesningene ble ikke gjennomført grunnet pandemien. Her er noen av bidragene:

Side 11 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

Arrangement Arrangør/Institusjon Måned 2021

Innspilling av podcast om industrivernet Branncast oktober

Bidrag på fagdag ASKO-gruppen oktober

Foredrag om mulige masteroppgaver UiS oktober

Foredrag om industrivern Eco-online november

Foredrag om industrivern DSB - KSI november

Paneldeltakelse – avfall/gjenvinning Norsk Industri november

Fagdag CBRNe OUS-PRE oktober/november

2.5 Andre områder med NSO-engasjement

Felles tilsynsdatabase FTD og overgang til «Tilda»

På Felles tilsynsdatabase (FTD) legger myndighetene ut varsler om tilsyn og rapporter etter tilsyn. På

FTD kan en myndighet også lese tilsynsrapporter fra andre myndigheter i sin forberedelse til et tilsyn.

FTD driftes av Arbeidstilsynet på vegne av HMS-myndighetene. Arbeidstilsynet, Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og NSO utgjør koordineringsgruppen for FTD.

Denne løsningen vil bli avviklet i løpet av første halvår 2022. Prosjektet som vil avløse FTD, nå kalt

«Tilda», ble i 2021 overført til Brønnøysundregistrene for videre utvikling og drift. På sikt vil dette gi

en løsning der alle tilsynsmyndigheter i Norge vil kunne hente og dele data. NSO vil koble seg på

dette i løpet av første halvår 2022.

Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe

NSO er med i Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe (TSG) og deltar i de faste møtene og

relevante fag- og prosjektmøter. NSO er blant annet engasjert i regelverksgruppa, en gruppe som har

sett på felles retningslinjer og i prosjektet for felles opplæringsopplegg for HMS-tilsynene.

Det årlige TSG-seminaret ble i 2021 avholdt digitalt den 2. desember.

Myndighetssamarbeidet om storulykke

NSO er med i myndighetenes koordineringsgruppe for storulykketilsyn KFS. NSO gjennomførte 12

storulykketilsyn i 2021. Et av disse ble gjennomført som digitalt tilsyn. Tema for årets tilsyn var

styring og risikovurdering av endringer – som i 2020.

Samfunnssikkerhetsprisen

NSOs direktør har de siste årene vært en del av juryen til DSBs samfunnssikkerhetspris som deles ut

årlig. DSBs direktør leder juryen som også har en representant fra FORF og en av statsforvalterens

beredskapssjefer.

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse (RFGA) er et samarbeid mellom 13 av Norges største

prosessbedrifter (inkludert et anlegg i Danmark) samt Petroleumstilsynet, Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap, 335 skvadronen og Hovedredningssentralen (HRS). NSO drifter

sekretariatet.

Side 12 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

Disse virksomhetene er med i RFGA:

• Jotun A/S

• Borregaard AS

• Esso Slagen

• Equinor Mongstad

• Equinor Sture

• Equinor Kollsnes

• Equinor Kårstø

• Equinor Melkøya

• Equinor Tjeldbergodden

• Equinor Kalundborg (DK)

• Inovyn Norge

• Ineos Bamble

• Herøya Industripark

All aktivitet i 2021 ble gjennomført på digitale plattformer. Etter nedstengningen ble det gjennomført

en rekke møter for å avklare eventuelle ekstraordinære tiltak i samarbeidet. Årsmøtet ble

gjennomført digitalt. Det ble også arrangert webinarer med erfaringer etter større hendelser av

interesse for RFGA-virksomhetene. NSOs medarbeidere blir invitert til disse webinarene.

I løpet av 2021 ble RFGAs sider på NSOs hjemmeside jevnlig oppdatert. Dette er sider som bare

RFGA-bedriftene har tilgang til.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

NSO er oppnevnt som medlem av Nasjonalt Redningsfaglig Råd opprettet av Justis- og

beredskapsdepartementet. Rådet ledes av Hovedredningssentralen i Sør-Norge og rapporterer til

departementet. NSO deltok i oppsatte digitale møter i 2021.

Det er etablert et øvingsutvalg i hvert politidistrikt/LRS der NSO er representert ved planlegging og

gjennomføring av øvelser i eller ved aktuelle virksomheter. NSO har fulgt opp alle politidistriktene i

løpet av 2019 og 2020. Arbeidet har båret frukter og det er opprettet kontakter i de aller fleste

distriktene. Det er også gjennomført fellesmøter og lagt planer for deltakelse i relevante øvelser mv.

Nasjonalt ressursregister i regi av Barents Watch

Etter avtale vil NSO bidra med innspill og bistand der det er naturlig – basert på behov uttrykt lokalt.

CBRNE

NSO er representert i rådgivingsgruppen CE.

NSO har høsten 2021 vært involvert i samhandlingsmøter med FABCS (Forsvarets ABC Skole) for

CBRNe trening i NATO øvelsen «Cold Response 2022»

NSO har også hatt ulike fagforedrag innen fagfeltet CBRNe for helsevesenet.

Førstehjelp

NSO har i 2021 sittet i styret i Norsk førstehjelpsråd og har i tillegg deltatt i flere pågående prosjekter

i hovedprosjekt «Sammen redder vi liv». Disse prosjektene har i 2021 vært «Førstehjelp i

arbeidslivet» for å utvikle bransjevis standard innen førstehjelpsundervisning med Standard Norge og

veileder for akutthjelpere.

Side 13 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport 2021

Tjenesten «Termer»

Termer er en søketjeneste for begreper, forkortelser og symboler innen beredskap og redning.

Tjenesten er utviklet av Tingtun AS for INSITU-prosjektet, med støtte fra NFR/SAMRISK. NSO har

deltatt i flere workshoper og bidrar med testing og innspill til prosjektet.

Norm-/veiledningsarbeid knyttet til bruk av pusteluft (røykdykking – nivå 0)

NSO har over noe tid jobbet med å avklare begrep og praktisk forståelse av kravene som stilles til

innsatspersonell som skal i innsats som krever åndedrettsvern. For de som har røyk- og

kjemikaliedykkere vil kravene bli som før. NSO tar sikte på å sluttføre dette arbeidet og utarbeide en

oppdatert veleider i løpet av første kvartal 2022.

Lysaker, februar 2022

Knut Oscar Gilje

direktør,

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Side 14 08.03.2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!