14.06.2022 Views

NSO årsrapport 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

<strong>NSO</strong> <strong>årsrapport</strong><br />

<strong>2021</strong><br />

Del 1: Styrets rapport<br />

Del 2: Status for industrivern – <strong>NSO</strong>s arbeid<br />

Side 1 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

1. Styrets rapport<br />

<strong>NSO</strong> skal organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelse ved industrivernpliktige virksomheter for å<br />

unngå tap av liv og redusere negative påvirkninger på helse, miljø og materielle verdier i<br />

virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern.<br />

<strong>NSO</strong> er også tilsynsmyndighet etter internkontrollforskriften, storulykkeforskriften samt forskrifter<br />

om tilfluktsrom i industrivernpliktige virksomheter. Det administrative ansvaret for <strong>NSO</strong> ivaretas av<br />

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mens myndighetsutøvelsen er forankret i Justis- og<br />

beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).<br />

Styret i <strong>2021</strong><br />

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon som oppnevner styret i <strong>NSO</strong>. Styret hadde følgende<br />

sammensetning i <strong>2021</strong>:<br />

Styreleder Konserndirektør Lisbeth Svendsen Nortura SA<br />

Nestleder VP Property Operations Tone Rabe Herøya Industripark AS<br />

Styremedl. Adm. dir. Roger Søråsdekkan Allnex Norway AS<br />

Daglig leder Ivar Helge Melingen<br />

Austevoll Laksepakkeri AS<br />

SVP & Head of HESQ Jan-Petter Fossum<br />

Yara International ASA<br />

Varamedl. Direktør Grete Ovanger ASKO Nord AS<br />

Head of HSSE Torstein Leth<br />

Aker Solutions AS, Stord<br />

Fagsjef Berit Sørset<br />

Norsk Industri<br />

Styrets møter<br />

Det ble gjennomført fire styremøter i <strong>2021</strong>. Møtene ble gjennomført som Teamsmøter. To av<br />

møtene var også kontaktmøter med henholdsvis NHO og DSB. Styret har gjennom året fulgt opp<br />

forventningsbrev for <strong>2021</strong> fra DSB samt <strong>NSO</strong>s virksomhetsplan. Forventningsbrevet fastlegger<br />

hovedmålene for den faglige virksomheten og gir føringer for virksomhetsplanen. Styret mener <strong>NSO</strong><br />

har fulgt opp føringene fra forventningsbrevet <strong>2021</strong> på en god måte.<br />

I tillegg til ordinære styresaker som HMS i administrasjonen, personellressurser, regnskap og<br />

budsjettoppfølging, har styret vært særlig opptatt av<br />

• risikobasert tilsyn,<br />

• status for industrivern, industrivernrapporten,<br />

• tilsyn; <strong>NSO</strong>s arbeid med å kontrollere egenbeskyttelsen,<br />

• arbeid med å organisere egenbeskyttelsen,<br />

• samarbeidet med de andre HMS-etatene og <strong>NSO</strong>s deltakelse i myndighetssamarbeidet,<br />

• arbeidet med å informere om industrivern til andre beredskapsressurser samt i relevante<br />

utdanninger.<br />

• håndteringen av <strong>NSO</strong>s virksomhet under den pågående pandemien.<br />

Helse, miljø og sikkerhet i <strong>NSO</strong><br />

Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker eller sykdom i <strong>NSO</strong> i <strong>2021</strong>. Sykefraværet var på 1,85 %<br />

%. Sykefraværet i 2020 var 0,67 % noe som åpenbart er svært lavt. Fraværet i <strong>2021</strong> var primært<br />

langtidsfravær knyttet til sykdom.<br />

Side 2 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

<strong>NSO</strong> legger vekt på den enkeltes sikkerhet på reiser. Risikoforhold er identifisert særlig i forbindelse<br />

med bruk av (leie)bil, opphold ute på industrianlegg og ved overnatting på hoteller. <strong>NSO</strong> forurenser<br />

ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger av den nødvendige reisingen knyttet til tilsyns- og<br />

kursaktiviteten. <strong>NSO</strong> gjennomfører elektronisk fakturering av industrivernavgiften og har de siste<br />

årene ikke hatt faste utsendelser på papir utover bladet Sikkerhet.<br />

<strong>NSO</strong> gjennomfører årlig medarbeidersamtaler og har avtale om bedriftshelsetjeneste gjennom NHO.<br />

Direktør og verneombud har kvartalsvise samarbeidsmøter.<br />

Pr. 31.12.<strong>2021</strong> består styret av fire kvinner og fire menn, administrasjonen av fem kvinner og seks<br />

menn.<br />

Industrivernrapporten<br />

<strong>NSO</strong> innhenter årlig en statusrapport fra de industrivernpliktige virksomhetene.<br />

Industrivernrapporten gir nå en enkel oversikt over status for virksomhetenes industrivern med<br />

hensyn på antall industrivernpersonell og antall innsatser i løpet av året. <strong>NSO</strong> benytter samtidig<br />

anledningen til å få en oppdatering av registrerte data på antall sysselsatte og kontaktpersoner.<br />

1230 virksomheter har innrapportert at industrivernet deres har gjennomført i alt 1295 innsatser<br />

mot reelle hendelser i <strong>2021</strong>. Virksomhetene rapporterer at ca 75 % av disse innsatsene hadde<br />

betydning for å redusere omfanget av hendelsene. Dette er noe over det gjennomsnittlige nivået de<br />

siste årene (2015-2020).<br />

Det er nå registrert over 17500 personer i industrivernene i Norge. Det er industrivernpliktige<br />

virksomheter i 232 av de 356 kommunene i Norge.<br />

Tilsyn<br />

I <strong>2021</strong> gjennomførte <strong>NSO</strong> i alt 221 tilsyn. 140 av disse tilsynene ble i <strong>2021</strong> gjennomført som digitale<br />

tilsyn grunnet nedstengningen av smittevernhensyn. De øvrige var i hovedsak inspeksjoner på en dag<br />

i industrivernpliktige virksomheter, men 12 av tilsynene var storulykketilsyn som normalt<br />

gjennomføres over to dager. I tillegg har <strong>NSO</strong> gjennomført en rekke veiledninger – særlig hos<br />

virksomheter som ble industrivernpliktige fra 01.01.2020 som følge av endringen i forskriften.<br />

<strong>NSO</strong> har et godt statistikkgrunnlag fra årets tilsyn, og styret viser til administrasjonens detaljerte<br />

gjennomgang av dette, samt evalueringene etter tilsynene, i del to av denne rapporten.<br />

Styret er godt fornøyd med tilsynsvirksomheten også i <strong>2021</strong>. Styret anerkjenner at dette er et<br />

betydelig antall tilsyn tatt i betraktning den pågående pandemien med avbrudd i ordinær drift i flere<br />

perioder, med overgang til digitale tilsyn og opplæring av nye medarbeidere gjennom deler av året.<br />

Kurs – veiledning<br />

Det ble kraftige reduksjoner i det ordinære kursprogrammet i <strong>2021</strong>, men styret berømmer innsatsen<br />

som er gjort for å holde kurstilbudet oppe så langt det var praktisk mulig. Styret har også vært<br />

pådriver for utvikling av nettbaserte kurs der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette innebærer at<br />

denne delen av kurstilbudet ble styrket.<br />

Side 3 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

Veiledning utenom kursvirksomhet gjennomføres både på tilsynsbesøk og ved henvendelser fra<br />

virksomhetene. <strong>NSO</strong> får også spørsmål om å delta på regionale samlinger og møter for å bistå med<br />

innspill til nettverksbygging eller etablering av andre samarbeidskonstellasjoner innen beredskap. I<br />

<strong>2021</strong> har dette primært vært i form av nettbaserte møter og webinarer. Styret ser på dette som en<br />

naturlig følge av <strong>NSO</strong>s økte utadrettede aktivitet.<br />

Informasjon<br />

<strong>NSO</strong> har i <strong>2021</strong> fortsatt å bruke bladet Sikkerhet, nso.no, Facebook, LinkedIn og nyhetsbrev på e-post<br />

for å formidle faglige nyheter, veiledning i forståelse av regelverket og motivasjon for beredskap.<br />

Styret ser dette som en god måte å nå målgruppene med oppdatert og spisset informasjon gjennom<br />

tilpassete mediekanaler. Styret har gitt uttrykk for at ytterligere digitalisering må vurderes for<br />

informasjonsarbeidet. Løsninger for en bedre digital løsning for bladet Sikkerhet vil bli vurdert i tiden<br />

fremover, men bladet har i de siste årene vært tilgjengelig digitalt via nso.no.<br />

Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes på facebooksidene våre og til mottakerne<br />

av <strong>NSO</strong>s nyhetsbrev. I <strong>2021</strong> ble det sendt ut 14 nyhetsbrev til rundt 2900 registrerte abonnenter.<br />

Sikkerhet kom med to utgivelser med gjennomsnittlig opplag på 6000 i <strong>2021</strong>. Styret er godt fornøyd<br />

med hvordan bladets faglige og etablerte visuelle profil gir variasjon, men samtidig gjenkjennelig<br />

tematikk, gjennom året. Styret ser også at bladet anerkjennes som ledende innen beredskap.<br />

Samarbeid med andre tilsynsmyndigheter<br />

<strong>NSO</strong> har, som i alle år, vært aktiv i ulike samarbeidsfora med andre tilsynsmyndigheter. Dette har<br />

vært gjennom de etablerte arenaene som blant annet tilsynsetatenes samarbeidsgruppe (TSG),<br />

koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) og direktørgruppa (DG).<br />

Samarbeidet med DSB har vært godt også i <strong>2021</strong>. Samarbeidet har blant annet vært knyttet til faglige<br />

spørsmål relevant for industrivern samt utvikling og oppfølging av det årlige forventningsbrevet fra<br />

DSB. Det er etablert gode, hensiktsmessige og faste møtepunkter på ulike nivåer, og <strong>NSO</strong> er i<br />

hovedsak fornøyd med status på samarbeidet. DSB er hardt presset på flere områder som innebærer<br />

forsinket fremdrift i flere saker <strong>NSO</strong> skal bidra. Totalforsvarsprogrammet og utredning av fremtidige<br />

beskyttelsestiltak for sivile er to slike områder. Styret forventer at <strong>NSO</strong> følger opp saker med DSB der<br />

det er behov.<br />

Samarbeidet med NHO er i hovedsak basert på årlig kontaktmøte og forberedelse av styresaker til<br />

NHOs styre som vedtar størrelsen på industrivernavgiften. Det er i tillegg noe kontakt med relevante<br />

bransjeorganisasjoner.<br />

Samarbeid med nødetater og andre beredskapsfaglige miljøer<br />

Styret ønsker at <strong>NSO</strong> fortsetter sine initiativ til både lokale, regionale og nasjonale samarbeid mellom<br />

industri og nødetater. Dette er viktige samarbeid for å sikre best mulig beredskapsløsninger på alle<br />

nivåer, og det er en god utvikling på området.<br />

Side 4 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

Utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er viktige miljøer for å utvikle beredskapsfaget videre.<br />

Også <strong>2021</strong> har vært et svært spesielt år med redusert aktivitet, og styret ser frem til at samarbeidene<br />

tas opp igjen når situasjonen tillater det. Det har vært ny kontakt med Universitetet i Stavanger, og vi<br />

forventer at det igjen blir flere kontakter med flere miljøer utover.<br />

Organisasjon<br />

<strong>NSO</strong>s har gjennomført to ansettelsesprosesser i løpet av <strong>2021</strong>. To personer ble ansatt i løpet av<br />

sensommeren. Det ble avklart at bemanningen kunne økes med en person for å kompensere for det<br />

økte antallet industrivernpliktige virksomheter i løpet av 2020. Det ble derfor igangsatt en ny prosess<br />

mot slutten av året.<br />

<strong>NSO</strong> har i <strong>2021</strong> fått på plass et oppdatert fagsystem tilpasset databasesystemet, etablerte<br />

saksbehandlingsrutiner og kravene til arkivering. Overgangen fra ePhorte til det skybaserte Elements<br />

ble gjennomført uten problemer og gir besparelser i datalagring og tidsbruk.<br />

I løpet av <strong>2021</strong> er det etablert og dokumentert et overordnet styringssystem for <strong>NSO</strong>.<br />

Rutinebeskrivelser for kjerneprosesser og viktige støtteprosesser er etablert. Dette gir strukturert<br />

oversikt internt og enklere opplæring. Systemer og rutiner er basert på gjeldende praksis i andre<br />

tilsyn samt gjeldende standarder på området.<br />

Styret ser administrasjonen er velfungerende også i slike situasjoner og støtter avgjørelsene som er<br />

gjort på dette området.<br />

<strong>NSO</strong> har vist fleksibilitet og gjennomføringsevne knyttet til utfordringene pandemien ga. Styret vil<br />

understreke den gode omstillingsevnen knyttet til digitale løsninger knyttet til tilsyn, møter og sist<br />

Industrivernkonferansen. Dette er erfaringer <strong>NSO</strong> kan videreføre.<br />

Økonomi<br />

<strong>NSO</strong>s virksomhet er hovedsakelig finansiert gjennom en årlig avgift fra de industrivernpliktige<br />

virksomhetene. Denne er ikke justert i <strong>2021</strong> og er nå uendret siden 2019. Kurs og seminarer er i<br />

utgangspunktet selvfinansierende, mens Industrivernkonferansen med utstilling skaper noe inntekt. I<br />

<strong>2021</strong> ble det budsjettert med noe redusert forventning til gjennomføring av kurs, men med<br />

industrivernkonferanse. Det ble avlyst noen kurs, men Industrivernkonferansen <strong>2021</strong> ble<br />

gjennomført med justeringer som fikk begrenset økonomisk konsekvens. Totalt ble disse øvrige<br />

inntektene økt med nesten 1 mill i forhold til budsjett. Dette skyldes veldig stor påmelding på<br />

konferansen og utstillingen samt jevnt gode påmeldinger på de kursene som ble avholdt.<br />

Avgiften er bygget på en grunnavgift med tillegg for de nødvendige beredskapsmessige<br />

forsterkninger. Den enkelte virksomhets avgift gjenspeiler den risiko virksomhetene representerer.<br />

Det er Næringslivets Hovedorganisasjons styre som fastsetter avgiftssatsene. I <strong>2021</strong> ble det i alt<br />

krevd inn drøyt 18 millioner i industrivernavgift. Dette ble 0,8 mill over et budsjett som tok høyde for<br />

en mer negativ utvikling i næringslivet gjennom pandemien.<br />

Side 5 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

Årsregnskapet for <strong>2021</strong>, som er utarbeidet basert på forutsetningen om fortsatt drift, er gjort opp<br />

med et positivt årsresultat på kr 2 974 456,- som er langt over det forsiktige budsjettet for <strong>2021</strong> som<br />

tok høyde for et resultat nær null. Det er de nevnte inntektene over budsjett på nær 2 mill, noe<br />

redusert personalkostnad, reduserte reisekostnader og et resultat på finansposter på 0,7 mill over<br />

budsjett. En sum tilsvarende årsresultatet er overført formålskapitalen.<br />

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av <strong>NSO</strong>s eiendeler og gjeld, finansielle stilling og<br />

resultat. Organisasjonen representerer ingen økonomisk risiko for andre.<br />

Styret vil takke administrasjonen for godt utført arbeide i <strong>2021</strong>. Tross nedstengning, avlyste kurs og<br />

krevende omlegging konferansen, er arbeidet i <strong>2021</strong> utført på en meget tilfredsstillende måte. Styret<br />

mener at <strong>NSO</strong> med sin aktive veilednings- og tilsynsaktivitet bidrar til å støtte og løfte industrien på<br />

en systematisk måte. <strong>NSO</strong> bidrar til at virksomhetene over tid utvikler best mulige, tilpassede<br />

løsninger for industrivern.<br />

Lysaker, 8. mars 2022<br />

(elektronisk signert)<br />

Lisbeth Svendsen<br />

Tone Rabe<br />

Ivar Helge Melingen Roger Søråsdekkan Grete Ovanger<br />

Side 6 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

2. Status for industrivern – <strong>NSO</strong>s arbeid i <strong>2021</strong><br />

<strong>NSO</strong>s oppdrag<br />

Etter sivilbeskyttelsesloven er Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (<strong>NSO</strong>) sitt oppdrag å organisere<br />

og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved bestemte virksomheter. Direktoratet for<br />

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt årlige forventningsbrev til <strong>NSO</strong> gir i tillegg føringer på<br />

utvalgte fagområder.<br />

<strong>NSO</strong>s hovedoppgaver (forventningsbrevet <strong>2021</strong>)<br />

• <strong>NSO</strong> skal være pådriver og samarbeidspart innen industrivern og arbeide for at<br />

virksomhetene systematisk identifiserer og synliggjør risiko for å tilpasse eget industrivern.<br />

• <strong>NSO</strong> skal bidra til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser og<br />

stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner og nødetater.<br />

2.1 Status for industrivern <strong>2021</strong><br />

Industrivernet i tall<br />

31.12.<strong>2021</strong> 31.12.2020<br />

Industrivernpliktige virksomheter per fylke<br />

Viken 274 272<br />

Oslo 66 65<br />

Innlandet 96 95<br />

Vestfold og Telemark 113 119<br />

Agder 64 64<br />

Rogaland 145 147<br />

Vestland 153 154<br />

Møre og Romsdal 111 110<br />

Trøndelag 102 106<br />

Nordland 69 68<br />

Troms og Finnmark 37 38<br />

Industrivernpliktige virksomheter i alt 1230 1238<br />

Antall sysselsatte i virksomhetene 164132 165557<br />

Antall innsatspersoner i industrivern 17659 16817<br />

Egenrapportering – industrivernrapporten<br />

Hvert år innhenter <strong>NSO</strong> en rapport fra de industrivernpliktige virksomhetene for å få kartlagt status<br />

for virksomhetenes egenbeskyttelse. Opplysningene gir grunnlag for <strong>NSO</strong>s rapportering til<br />

Side 7 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

sivilforsvarsdistriktene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og<br />

beredskapsdepartementet.<br />

Industrivernrapporten for <strong>2021</strong> ble sendt ut til alle virksomheter som var registrerte per 31.12.<strong>2021</strong>.<br />

755 med grunnleggende og 475 med forsterket industrivern<br />

Virksomhetens risikovurdering skal blant annet inneholde en vurdering av hvor alvorlige<br />

konsekvenser hver av de uønskede hendelsene kan medføre.<br />

475 virksomheter har identifisert en eller flere uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser og er<br />

registrert med forsterket industrivern. 755 av i alt 1230 virksomheter er registrert med<br />

grunnleggende industrivern. Hvilke forsterkninger virksomheten har behov for er et uttrykk for<br />

virksomhetens risikonivå med særlig vekt på konsekvensvurderingene.<br />

Mer om forsterket industrivern<br />

I de aller fleste tilfeller er det virksomhetens egen vurdering som ligger til grunn når risikonivået skal<br />

fastsettes gjennom forsterkninger. <strong>NSO</strong> har imidlertid hjemmel til å pålegge en virksomhet å etablere<br />

forsterket industrivern.<br />

Forskrift om industrivern nevner konkret fem aktuelle forsterkninger, men pålegger også<br />

virksomheten å vurdere behovet for ytterligere forsterkning av industrivernet.<br />

Antall virksomheter som har denne<br />

forsterkningen<br />

Førstehjelp 334<br />

Brannvern 327<br />

Miljø- og kjemikalievern 173<br />

Kjemikaliedykking 57<br />

Røykdykking 154<br />

Annet 10<br />

Innsatser i 373 virksomheter<br />

Tall fra industrivernrapportene for aktiviteten i <strong>2021</strong> viser at industrivernet i 373 virksomheter var i<br />

innsats mot til sammen 1295 reelle hendelser. Tilsvarende tall for 2020 var 337 virksomheter og 1253<br />

hendelser.<br />

I sin industrivernrapport sier virksomhetenes industrivernledere at i 977 tilfeller ble konsekvensene<br />

av hendelsen redusert gjennom industrivernets innsats. Dette tilsvarer 75 % av de innrapporterte<br />

innsatsene. Dette er lavere enn 2020, da tilsvarende prosentsats var på over 90 %. (I 2015-2019 lå<br />

snittet på drøyt 70 %).<br />

2.2 <strong>NSO</strong>-tilsyn i <strong>2021</strong><br />

Hensikten med tilsyn er å kontrollere om en virksomhet innfrir kravene i regelverket og å følge opp<br />

dem som har mangler. Alle <strong>NSO</strong>s tilsyn blir varslet, og alle følges opp med en skriftlig rapport.<br />

Side 8 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

<strong>NSO</strong>s tilsyn er risikobasert og systemrettet. Tilsynsmetodikken varierer mellom revisjoner<br />

(storulykketilsyn) og inspeksjoner (ordinære tilsyn av inntil én dags varighet). Tilsynene gjennomføres<br />

i samsvar med «Tilsynsmyndighetenes retningslinjer for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil».<br />

I <strong>2021</strong> ble tilsynsvirksomheten igjen preget av pandemien og restriksjonene som periodevis stoppet<br />

mye av den ordinære aktiviteten i <strong>NSO</strong>.<br />

Tross en del begrensninger gjennomførte <strong>NSO</strong> 221 tilsyn i <strong>2021</strong>. 209 av disse var tilsyn med forskrift<br />

om industrivern. Av disse igjen var 136 digitale tilsyn. I tillegg gjorde <strong>NSO</strong> tilsyn etter<br />

storulykkeforskriften i 12 virksomheter. Tallene for 2020 var 183 industriverntilsyn og åtte<br />

storulykketilsyn.<br />

Dersom <strong>NSO</strong>s inspektør avdekker manglende etterlevelse av krav i regelverket, avvik, skal<br />

virksomheten innen avtalt frist melde tilbake hva de har gjort, eller planlegger å gjøre, for å lukke<br />

avviket. Hyppigst forekommende avvik var manglende etterlevelse av kravene om øvelser (§ 12<br />

og/eller § 18). Avvik ble også ofte funnet i beredskapsplanen (§ 7) og uønskede hendelser (§ 5). Dette<br />

er i hovedsak de samme kategoriene som var hyppigst årene før. Det er en relativt flat utvikling<br />

gjennom de siste årene, men en stabil moderat nedgang i avvik fra § 5.<br />

Tilbakemeldinger etter tilsyn og veiledning<br />

Også i <strong>2021</strong> fikk virksomhetene som hadde hatt tilsyn etter industrivernforskriften anledning til å gi<br />

tilbakemelding på hvordan de opplevde tilsynet og om de hadde hatt utbytte av det.<br />

64 % tok seg tid til å svare på spørreskjemaet som ble oversendt noen dager etter tilsynet eller<br />

veiledningen. <strong>NSO</strong> fikk inn til sammen 127 tilbakemeldinger. 85 av disse var digitale tilsyn mens 39<br />

var stedlige. I tillegg kom det tilbakemelding på tre veiledninger.<br />

I sine tilbakemeldinger benyttet virksomhetene flittig muligheten til å komme med frie kommentarer<br />

til hvert spørsmål. Disse leses nøye av <strong>NSO</strong>.<br />

Med et av spørsmålene ønsket vi å kartlegge virksomhetens utbytte av tilsynet. Med et annet ønsket<br />

vi å kartlegge om <strong>NSO</strong> er tydelig eller ikke. Her er andelen som ga terningkast 5 eller 6 på disse to<br />

spørsmålene:<br />

<strong>2021</strong> 2020 2019<br />

Vurdér deres faglige utbytte av tilsynet 86 % 81 % 87 %<br />

Hvor tydelig ble avvik og anmerkninger<br />

kommunisert fra <strong>NSO</strong>?<br />

95 % 97 % 97 %<br />

2.3 Organisering av egenbeskyttelsen<br />

I følge «Utpeking av tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven» fra Justis- og<br />

beredskapsdepartementet (FOR-2012-04-16-329), skal <strong>NSO</strong> både organisere og føre tilsyn med<br />

egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter. DSBs forventningsbrev gir årlige justeringer på<br />

fokusområder innen utvalgte fagområder og tema.<br />

Våre tiltak for å «organisere» egenbeskyttelsen er informasjonsvirksomhet, veiledninger i<br />

virksomhetene, å være pådriver i organisering av regionale nettverk samt å tilby kurs og seminar for<br />

ledende industrivernpersonell. Gjennom disse aktivitetene vil vi holde virksomhetene oppdatert i<br />

regelverket og beredskapsfaglige spørsmål og motivere dem for beredskap.<br />

Side 9 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

I tillegg tilbyr <strong>NSO</strong> ulike kurs og samlinger som gir industrivernpliktige virksomheter tilpasset<br />

veiledning. Under nevnes de arrangement og kurs <strong>NSO</strong> gjennomførte i <strong>2021</strong>. Som for mye annet<br />

dette året ble disse aktivitetene kraftig preget av pandemi og smitteverntiltak.<br />

Industrivernforskriften – forstå kravene<br />

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet.<br />

Industrivernleder og eventuelt nestleder, men også andre med oppgaver i virksomhetens HMSarbeid<br />

og beredskap, kan skaffe seg grunnleggende kvalifikasjoner gjennom kurset<br />

«Industrivernforskriften – forstå kravene».<br />

Det ble gjennomført 12 digitale forskriftskurs av én dags varighet våren <strong>2021</strong>, tre av disse var<br />

tilpasset for tre enkeltstående virksomheter. Det ble i tillegg gjennomført fire ordinære stedlige<br />

todagerskurs. Smittevernreglene bidro til uforutsigbarhet for hoteller, <strong>NSO</strong> som arrangør og<br />

deltakere. Det ble tilbudt veiledning til deltakere som ikke fikk deltatt på kurs som ble satt opp på<br />

høsten og som likevel ble avlyst på kort varsel grunnet lokale smitteutbrudd.<br />

Simulering av katastrofe – SIMKAT®<br />

SIMKAT® er et praktisk rettet kurs som gir<br />

• kompetanse til å organisere en redningsstab<br />

• trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested<br />

• øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab<br />

Kurset er lagt opp slik at deltakerne får mye trening i å samhandle med nødetatene.<br />

<strong>NSO</strong> hadde planlagt SIMKAT® både som to-dagers og tre-dagers kurs vår og høst – til sammen fire<br />

kurs. Bare to kurs ble gjennomført (oktober og november). Det ble vurdert andre løsninger for vårens<br />

kurs, men de lot seg ikke gjennomføre med så strenge smitteverntiltak som var gjeldende for den<br />

type samlinger.<br />

Det ble ila. første halvår <strong>2021</strong> etablert nettbasert forkurs for alle som skal delta på SIMKAT.<br />

NUSB-kurs<br />

Det var ingen aktivitet sammen med NUSB i <strong>2021</strong> grunnet nedstengning.<br />

Industrivernkonferansen <strong>2021</strong><br />

Industrivernkonferansen <strong>2021</strong> ble gjennomført som et hybrid-arrangement med mulighet til å følge<br />

foredragene via nett for påmeldte deltakere. Dette ble ordnet få dager før åpning som følge av<br />

økning i smitte og begrensninger i antallet på slike arrangement.<br />

Det var opprinnelig nær 300 påmeldte, og utstillingen var fulltegnet med over 20 utstillere. Etter en<br />

del avmeldinger og overgangen til hybrid løsning fulgte opp mot 100 arrangementet på Lillestrøm,<br />

mens omtrent like mange fulgte det digitalt.<br />

Som vanlig ble det gjennomført evaluering i etterkant av arrangementet, og det var til dels svært<br />

gode tilbakemeldinger på hvordan arrangementet ble gjennomført under de gjeldende<br />

rammebetingelser.<br />

Side 10 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

2.4 Informasjonsvirksomheten<br />

Informasjonstiltak som nettsider, bladet Sikkerhet, nyhetsbrev og aktivitet på sosiale medier bidrar til<br />

å løse den lovpålagte oppgaven; «å organisere egenbeskyttelsen». Slik ser vi også på eksterne<br />

foredrag, forelesninger og presentasjoner for relevante grupper.<br />

Nettsted, nyhetsbrev og sosiale medier<br />

<strong>NSO</strong>s nettsted skal både være en nyhetsformidler til virksomhetene samt et sted de kan finne svar på<br />

ulike spørsmål de kan ha om industrivern. Publisering av nytt stoff på nettstedet www.nso.no meldes<br />

til mottakerne av <strong>NSO</strong>s nyhetsbrev.<br />

I <strong>2021</strong> ble det sendt ut 14 nyhetsbrev mot 20 i 2020. Ved utløpet av året hadde nyhetsbrevet i<br />

overkant av 2900 abonnenter.<br />

På <strong>NSO</strong>s Facebook-side, @industrivern, legges det ut lenke til saker som blir publisert på nso.no, men<br />

også til eksterne artikler og kommentarer. I tillegg blir det lagt ut bilder og videoer fra <strong>NSO</strong>arrangementer,<br />

for eksempel øvelser, kurs, konferanser og annet. På Facebook har <strong>NSO</strong> 1151 følgere<br />

per februar 2022. Dette er en moderat økning fra et år tilbake.<br />

På LinkedIn har <strong>NSO</strong> 1850 følgere per februar 2022. I tillegg har vi 198 følgere på vår voksende<br />

Instagram-profil.<br />

Bladet Sikkerhet<br />

Bladet Sikkerhet skal holde virksomhetene informert om regelverket for egenberedskap og gi<br />

eksempler på hvordan beredskapen bør planlegges og følges opp. Sikkerhet sendes til<br />

industrivernpliktige virksomheter og til relevante beredskapsaktører over hele landet. Bladet har blitt<br />

det ledende magasinet innen beredskap i Norge. Tema for utgavene i <strong>2021</strong> var samarbeid med<br />

utgangspunkt i raset i Gjerdrum og Sotra brannen. «Når samarbeidet fungerer» og «Ressurser som<br />

kjenner hverandre, finner hverandre» var tittelen på lederne i de to utgavene. Industrivernet<br />

samarbeider med mange aktører, og det er det vi prøver å vise med å få frem det brede samarbeidet<br />

de har med andre virksomheter, nødetater, kommuner, fylkeskommuner, frivillige, direktoratet osv.<br />

Målet med bladet er å synliggjøre industrivernet. Industrivernet finnes over hele Norge og har<br />

kunnskap og mange steder også kapasitet til å bidra utover egen virksomhet. Bladet arbeider med å<br />

skape et nettverk til beredskapslederne i kommune-Norge og til nødetatene. Det kreves stadig mer<br />

informasjon fra industrivernet til kommunene og nødetatene om potensielle farer i virksomhetene<br />

og til hva industrivernet kan bidra med.<br />

Bladet hadde opplag på 6000 eksemplarer per utgivelse i <strong>2021</strong>. Innholdet brukes aktivt i<br />

virksomhetenes arbeid med å gjøre industrivernet bedre. Under covid-19 har <strong>NSO</strong> bidratt med<br />

eksempler hvordan virksomhetene kan øve på tross av pandemien.<br />

Foredrag, forelesninger og presentasjoner<br />

<strong>NSO</strong> medvirker normalt på flere konferanser/møter og ved undervisningsinstitusjoner for å øke<br />

forståelsen av hva et industrivern er og hva det betyr for virksomhetene. Flere av de mer eller mindre<br />

faste forelesningene ble ikke gjennomført grunnet pandemien. Her er noen av bidragene:<br />

Side 11 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

Arrangement Arrangør/Institusjon Måned <strong>2021</strong><br />

Innspilling av podcast om industrivernet Branncast oktober<br />

Bidrag på fagdag ASKO-gruppen oktober<br />

Foredrag om mulige masteroppgaver UiS oktober<br />

Foredrag om industrivern Eco-online november<br />

Foredrag om industrivern DSB - KSI november<br />

Paneldeltakelse – avfall/gjenvinning Norsk Industri november<br />

Fagdag CBRNe OUS-PRE oktober/november<br />

2.5 Andre områder med <strong>NSO</strong>-engasjement<br />

Felles tilsynsdatabase FTD og overgang til «Tilda»<br />

På Felles tilsynsdatabase (FTD) legger myndighetene ut varsler om tilsyn og rapporter etter tilsyn. På<br />

FTD kan en myndighet også lese tilsynsrapporter fra andre myndigheter i sin forberedelse til et tilsyn.<br />

FTD driftes av Arbeidstilsynet på vegne av HMS-myndighetene. Arbeidstilsynet, Direktoratet for<br />

samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og <strong>NSO</strong> utgjør koordineringsgruppen for FTD.<br />

Denne løsningen vil bli avviklet i løpet av første halvår 2022. Prosjektet som vil avløse FTD, nå kalt<br />

«Tilda», ble i <strong>2021</strong> overført til Brønnøysundregistrene for videre utvikling og drift. På sikt vil dette gi<br />

en løsning der alle tilsynsmyndigheter i Norge vil kunne hente og dele data. <strong>NSO</strong> vil koble seg på<br />

dette i løpet av første halvår 2022.<br />

Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe<br />

<strong>NSO</strong> er med i Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe (TSG) og deltar i de faste møtene og<br />

relevante fag- og prosjektmøter. <strong>NSO</strong> er blant annet engasjert i regelverksgruppa, en gruppe som har<br />

sett på felles retningslinjer og i prosjektet for felles opplæringsopplegg for HMS-tilsynene.<br />

Det årlige TSG-seminaret ble i <strong>2021</strong> avholdt digitalt den 2. desember.<br />

Myndighetssamarbeidet om storulykke<br />

<strong>NSO</strong> er med i myndighetenes koordineringsgruppe for storulykketilsyn KFS. <strong>NSO</strong> gjennomførte 12<br />

storulykketilsyn i <strong>2021</strong>. Et av disse ble gjennomført som digitalt tilsyn. Tema for årets tilsyn var<br />

styring og risikovurdering av endringer – som i 2020.<br />

Samfunnssikkerhetsprisen<br />

<strong>NSO</strong>s direktør har de siste årene vært en del av juryen til DSBs samfunnssikkerhetspris som deles ut<br />

årlig. DSBs direktør leder juryen som også har en representant fra FORF og en av statsforvalterens<br />

beredskapssjefer.<br />

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse<br />

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse (RFGA) er et samarbeid mellom 13 av Norges største<br />

prosessbedrifter (inkludert et anlegg i Danmark) samt Petroleumstilsynet, Direktoratet for<br />

samfunnssikkerhet og beredskap, 335 skvadronen og Hovedredningssentralen (HRS). <strong>NSO</strong> drifter<br />

sekretariatet.<br />

Side 12 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

Disse virksomhetene er med i RFGA:<br />

• Jotun A/S<br />

• Borregaard AS<br />

• Esso Slagen<br />

• Equinor Mongstad<br />

• Equinor Sture<br />

• Equinor Kollsnes<br />

• Equinor Kårstø<br />

• Equinor Melkøya<br />

• Equinor Tjeldbergodden<br />

• Equinor Kalundborg (DK)<br />

• Inovyn Norge<br />

• Ineos Bamble<br />

• Herøya Industripark<br />

All aktivitet i <strong>2021</strong> ble gjennomført på digitale plattformer. Etter nedstengningen ble det gjennomført<br />

en rekke møter for å avklare eventuelle ekstraordinære tiltak i samarbeidet. Årsmøtet ble<br />

gjennomført digitalt. Det ble også arrangert webinarer med erfaringer etter større hendelser av<br />

interesse for RFGA-virksomhetene. <strong>NSO</strong>s medarbeidere blir invitert til disse webinarene.<br />

I løpet av <strong>2021</strong> ble RFGAs sider på <strong>NSO</strong>s hjemmeside jevnlig oppdatert. Dette er sider som bare<br />

RFGA-bedriftene har tilgang til.<br />

Nasjonalt Redningsfaglig Råd<br />

<strong>NSO</strong> er oppnevnt som medlem av Nasjonalt Redningsfaglig Råd opprettet av Justis- og<br />

beredskapsdepartementet. Rådet ledes av Hovedredningssentralen i Sør-Norge og rapporterer til<br />

departementet. <strong>NSO</strong> deltok i oppsatte digitale møter i <strong>2021</strong>.<br />

Det er etablert et øvingsutvalg i hvert politidistrikt/LRS der <strong>NSO</strong> er representert ved planlegging og<br />

gjennomføring av øvelser i eller ved aktuelle virksomheter. <strong>NSO</strong> har fulgt opp alle politidistriktene i<br />

løpet av 2019 og 2020. Arbeidet har båret frukter og det er opprettet kontakter i de aller fleste<br />

distriktene. Det er også gjennomført fellesmøter og lagt planer for deltakelse i relevante øvelser mv.<br />

Nasjonalt ressursregister i regi av Barents Watch<br />

Etter avtale vil <strong>NSO</strong> bidra med innspill og bistand der det er naturlig – basert på behov uttrykt lokalt.<br />

CBRNE<br />

<strong>NSO</strong> er representert i rådgivingsgruppen CE.<br />

<strong>NSO</strong> har høsten <strong>2021</strong> vært involvert i samhandlingsmøter med FABCS (Forsvarets ABC Skole) for<br />

CBRNe trening i NATO øvelsen «Cold Response 2022»<br />

<strong>NSO</strong> har også hatt ulike fagforedrag innen fagfeltet CBRNe for helsevesenet.<br />

Førstehjelp<br />

<strong>NSO</strong> har i <strong>2021</strong> sittet i styret i Norsk førstehjelpsråd og har i tillegg deltatt i flere pågående prosjekter<br />

i hovedprosjekt «Sammen redder vi liv». Disse prosjektene har i <strong>2021</strong> vært «Førstehjelp i<br />

arbeidslivet» for å utvikle bransjevis standard innen førstehjelpsundervisning med Standard Norge og<br />

veileder for akutthjelpere.<br />

Side 13 08.03.2022


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Årsrapport <strong>2021</strong><br />

Tjenesten «Termer»<br />

Termer er en søketjeneste for begreper, forkortelser og symboler innen beredskap og redning.<br />

Tjenesten er utviklet av Tingtun AS for INSITU-prosjektet, med støtte fra NFR/SAMRISK. <strong>NSO</strong> har<br />

deltatt i flere workshoper og bidrar med testing og innspill til prosjektet.<br />

Norm-/veiledningsarbeid knyttet til bruk av pusteluft (røykdykking – nivå 0)<br />

<strong>NSO</strong> har over noe tid jobbet med å avklare begrep og praktisk forståelse av kravene som stilles til<br />

innsatspersonell som skal i innsats som krever åndedrettsvern. For de som har røyk- og<br />

kjemikaliedykkere vil kravene bli som før. <strong>NSO</strong> tar sikte på å sluttføre dette arbeidet og utarbeide en<br />

oppdatert veleider i løpet av første kvartal 2022.<br />

Lysaker, februar 2022<br />

Knut Oscar Gilje<br />

direktør,<br />

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Side 14 08.03.2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!