09.08.2022 Views

POPT håndbok

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Annette Fox-Boyer<br />

<strong>POPT</strong><br />

Håndbok<br />

En psykolingvistisk intervensjonsmetode<br />

for barn med språklydvansker


Innhold<br />

Forord ................................................................................................................................. 8<br />

Innledning ...............................................................................................................................10<br />

1 Fonologisk tilegnelse av norsk – tabell over normative data...................................12<br />

2 Grunnleggende teori om uttalevansker..........................................................................17<br />

3 Diagnostikk..............................................................................................................................22<br />

3.1 Anamnese.........................................................................................................................23<br />

3.2 Registrering/observasjon av spontan tale..................................................................23<br />

3.2.1 Strukturelt nivå..................................................................................................23<br />

3.2.2 Funksjonsnivå....................................................................................................23<br />

3.2.3 Aktivitets- og deltakelsesnivå..........................................................................24<br />

3.3 Test av barnets uttaleferdigheter..................................................................................24<br />

3.3.1 Kontroll av konsistensen ved ordproduksjon..............................................25<br />

3.3.2 Kontroll av effekten ved stimulering av foner..............................................26<br />

3.4 Diagnostisering...............................................................................................................26<br />

4 Planlegging av intervensjoner...........................................................................................28<br />

4.1 Intervensjonsforløp........................................................................................................28<br />

4.2 Innholdet i intervensjonstimene..................................................................................30<br />

4.2.1 Forløpet av en intervensjonstime...................................................................30<br />

4.2.2 Intensiteten ved input – intensiteten ved øvelser.......................................31<br />

4.2.3 Valg av lingvistisk nivå for intervensjon hos barn med språkvansker.....32<br />

4.2.4 Valg av prosessene som skal behandles.........................................................32<br />

4.3 Oversikt over forløpet....................................................................................................33<br />

5 Fremgangsmåte for intervensjonen: systemiske prosesser/erstatningsprosesser.......34<br />

5.1 Erstatning av frikativer...................................................................................................34<br />

5.1.1 Definisjon...........................................................................................................34<br />

5.1.2 Innledende fase..................................................................................................35<br />

5.1.2.1 Gjennomføring av den innledende fasen.....................................................35<br />

5.1.2.2 Idé til lek i den innledende fasen....................................................................36<br />

5.1.2.3 Problemer i den innledende fasen.................................................................36<br />

5.1.3 Fase I....................................................................................................................36<br />

5.1.3.1 Forutsetninger for gjennomføring av fase I.................................................37<br />

4


5.1.3.2 Gjennomføring av fase I...................................................................................39<br />

5.1.3.3 Ideer til lek i fase I.............................................................................................40<br />

5.1.3.4 Problemer i fase I...............................................................................................41<br />

5.1.3.5 Hjemmelekser i fase I.......................................................................................42<br />

5.1.4 Fase II..................................................................................................................42<br />

5.1.4.1 Gjennomføring av fase II.................................................................................43<br />

5.1.4.2 Ideer til lek i fase II............................................................................................43<br />

5.1.4.3 Problemer i fase II.............................................................................................43<br />

5.1.4.4 Hjemmelekser i fase II......................................................................................45<br />

5.1.5 Fase III.................................................................................................................45<br />

5.1.5.1 Gjennomføring av fase III...............................................................................45<br />

5.1.5.2 Ideer til lek i fase III..........................................................................................47<br />

5.1.5.3 Problemer i fase III............................................................................................48<br />

5.1.5.4 Hjemmelekser i fase III....................................................................................48<br />

5.2 Fronting eller tilbaketrekking: velar og alveolar.......................................................49<br />

5.2.1 Definisjon...........................................................................................................49<br />

5.2.2 Intervensjon.......................................................................................................49<br />

5.2.3 Innledende fase..................................................................................................49<br />

5.2.4 Fase I....................................................................................................................49<br />

5.2.4.1 Ideer til lek i fase I.............................................................................................52<br />

5.2.4.2 Problemer i fase I...............................................................................................52<br />

5.2.5 Fase II..................................................................................................................53<br />

5.2.5.1 Ideer til lek i fase II............................................................................................53<br />

5.2.6 Fase III.................................................................................................................53<br />

5.2.6.1 Ideer til lek i fase III..........................................................................................54<br />

5.3 Fronting av retroflekser .................................................................................................55<br />

5.3.1 Definisjon...........................................................................................................55<br />

5.3.2 Intervensjon.......................................................................................................55<br />

5.4 /r/-erstatning (lateralisering / gliding) .....................................................................55<br />

5.4.1 Definisjon...........................................................................................................55<br />

5.4.2 Intervensjon.......................................................................................................55<br />

5.5 Assimilasjon.....................................................................................................................56<br />

5.5.1 Definisjon og bakgrunn...................................................................................56<br />

5.5.2 Intervensjon ved assimilasjon.........................................................................56<br />

5


6<br />

6 Fremgangsmåte for intervensjonen: strukturelle prosesser....................................57<br />

6.1 Konsonantklusterreduksjoner......................................................................................57<br />

6.1.1 Definisjon...........................................................................................................57<br />

6.1.2 Intervensjon (av Kerstin Schauß-Golecki)..................................................58<br />

6.1.3 Innledende fase..................................................................................................59<br />

6.1.4 Fase I....................................................................................................................60<br />

6.1.5 Fase II..................................................................................................................61<br />

6.1.6 Fase III.................................................................................................................61<br />

6.2 Onset-prosess..................................................................................................................62<br />

6.2.1 Definisjon...........................................................................................................62<br />

6.2.2 Intervensjon.......................................................................................................63<br />

6.2.3 Innledende fase..................................................................................................63<br />

6.2.4 Fase I....................................................................................................................63<br />

6.2.5 Fase II..................................................................................................................64<br />

6.2.6 Fase III.................................................................................................................64<br />

6.3 Bortfall av initiale konsonanter....................................................................................64<br />

6.3.1 Definisjon...........................................................................................................64<br />

6.3.2 Intervensjon.......................................................................................................65<br />

6.4 Bortfall av finale konsonanter.......................................................................................65<br />

6.4.1 Definisjon...........................................................................................................65<br />

6.4.2 Intervensjon.......................................................................................................65<br />

6.4.3 Innledende fase..................................................................................................65<br />

6.4.4 Fase I....................................................................................................................66<br />

6.4.4.1 Ideer til lek i fase I.............................................................................................67<br />

6.4.5 Fase II..................................................................................................................67<br />

6.4.6 Fase III.................................................................................................................67<br />

6.5 Bortfall av trykksvake stavelser....................................................................................69<br />

6.5.1 Definisjon...........................................................................................................69<br />

6.5.2 Intervensjon ved bortfall av trykksvake stavelser.......................................69<br />

7 Trening av fonologisk bevissthet ved segmentering av stavelser............................70<br />

7.1 Målet med segmentering av stavelser..........................................................................70<br />

7.2 Ulike former for segmentering av stavelser................................................................70<br />

7.3 Fremgangsmåte ved segmentering av stavelser.........................................................71<br />

7.3.1 Variant 1..............................................................................................................71


7.3.2 Variant 2..............................................................................................................71<br />

7.3.3 Variant 3..............................................................................................................72<br />

7.3.4 Ideer til lek ved segmentering av stavelser....................................................72<br />

8 Litteratur ...............................................................................................................................74<br />

9 Appendiks ...............................................................................................................................78<br />

I Definisjon av prosessene...............................................................................................78<br />

II Materielloversikt.............................................................................................................80<br />

III Stikkord.............................................................................................................................81<br />

7


Forord<br />

Boken min Kindliche Aussprachestörungen (uttalevansker hos barn) ble utgitt i<br />

2003. Her ble <strong>POPT</strong> 1 -konseptet, som jeg har utarbeidet, beskrevet for første gang.<br />

I de neste årene utvidet og tilpasset jeg konseptet litt, men det var fortsatt nokså<br />

teoretisk. Beskrivelsen er i og for seg logisk og korrekt, men mange logopeder og<br />

studenter hadde problemer med å overføre den til egen praksis. Derfor bestemte jeg<br />

meg for å skrive en praksisrettet <strong>håndbok</strong> om det daglige arbeidet med <strong>POPT</strong>. Her<br />

beskrives arbeidet med ulike systemiske og strukturelle fonologiske prosesser trinn<br />

for trinn, og beskrivelsen suppleres med ideer til lek og materiell. Boken forklarer<br />

også problemer som kan oppstå i intervensjonen, og mulige løsningsforslag. I og<br />

med at det er praksis som spiller hovedrollen, behandles grunnleggende teori og<br />

teoretiske sammenhenger relativt kort. Det gis likevel hele tiden tips til videre<br />

lesning og ikke minst til oppdatert kunnskap. Jeg vil særlig trekke frem tre kilder:<br />

Kapitlene fra boken Kindliche Aussprachestörungen (uttalevansker hos barn) kan<br />

fås enkeltvis i digital form (på tysk) hos forlaget Schulz-Kirchner. Annen svært<br />

aktuell bakgrunnsinformasjon – særlig om fonologitilegnelse, evidensbasert<br />

intervensjon og flerspråklige barn med uttalevansker – finnes i bind I, II og V i<br />

Handbuch Spracherwerb und Spracherwerbsstörungen (<strong>håndbok</strong> i språktilegnelse og<br />

språktilegnelsesvansker) fra forlaget Elsevier og i kapitlet «Aussprachestörungen»<br />

(uttalevansker) i boken Sprachtherapie mit Kindern (logopedisk arbeid med barn)<br />

(Fox-Boyer & Neumann, 2017).<br />

Jeg vil takke Patricia Pomnitz, som har bidratt med deler av beskrivelsen av<br />

intervensjon ved fronting, og Kerstin Schauß-Golecki, som har skrevet et av<br />

kapitlene i boken. Dessuten takker jeg barna som jeg har fått observere og lære av,<br />

og alle som har lest boken min. Jeg vil også takke deltakerne på seminarene mine. De<br />

har stilt mange spørsmål som har tvunget meg til å bli stadig mer presis. Jeg håper<br />

at denne boken vil gjøre det praktiske arbeidet med <strong>POPT</strong>-konseptet enklere for<br />

lærere og logopeder.<br />

Annette Fox-Boyer<br />

8<br />

1<br />

<strong>POPT</strong> er en forkortelse for det tyske Psycholinguistisch orienterte Phonologie-Therapie.


Bakgrunn for norsk oversettelse<br />

I 2015 ble jeg spurt av to norske logopeder som deltok på et kurs i Danmark om jeg<br />

også kunne tenke meg å undervise i <strong>POPT</strong> i Norge. Dette ble starten på en reise<br />

inn i norsk fonologi, dens utvikling hos norsktalende barn og hvordan diagnostisere<br />

barn med SSV hos norsktalende barn.<br />

Selv om jeg kun har holdt ett kurs i Norge så langt, får jeg opplyst at mange<br />

logopeder bruker <strong>POPT</strong> sin tilnærming med suksess på norsk og at den danske<br />

versjonen av <strong>håndbok</strong>en min har blitt ganske populær. Likevel ble jeg gjentatte<br />

ganger spurt om en norsk versjon av denne <strong>håndbok</strong>en kunne gis ut. Da Frank<br />

Sørensen i Info Vest forlag foreslo en bearbeidelse, ble jeg derfor veldig glad og<br />

ønsket å støtte ideen hans hos mitt tyske forlag.<br />

Denne tilpasningen hadde ikke vært mulig uten oversettere hos Totaltekst og<br />

Celine Alme. Celine som på kurset mitt i Oslo for mange år siden spontant hadde<br />

bestemt seg for å gjøre sitt masterprosjekt med meg, om fonologiske mønstre hos<br />

små norsktalende barn. Takket være henne har denne boken mistet det tyske fokuset<br />

og informerer nå ikke bare om <strong>POPT</strong>, men aktuell kunnskap om taleutvikling og<br />

vurdering hos norskspråklige barn. Også alle eksempler og de beskrevne fonologiske<br />

mønstrene fokuserer på det norske språket.<br />

Jeg er veldig takknemlig for støtten fra Frank og Celine som gjorde det mulig å<br />

utgi den norske versjonen.<br />

Jeg håper at boken vil støtte norske logopeder ytterligere i deres arbeid.<br />

Annette Fox-Boyer<br />

Hamburg, summer 2022<br />

9


Innledning<br />

<strong>POPT</strong> er en psykolingvistisk intervensjonsmetode for barn med språklydvansker<br />

(Fox-Boyer, 2016). Vanskene kan vise seg i form av a) en forsinket, men fysiologisk<br />

(typisk) utvikling, eller b) ved en idiosynkratisk (atypisk), konsistent fonologisk<br />

utvikling. 80 prosent av alle barn med uttalevansker hører hjemme i én av disse to<br />

kategoriene (Dodd, 2013; Fox-Boyer, 2016). <strong>POPT</strong> er utviklet for tysk, men er<br />

basert på en språkuavhengig psykolingvistisk modell (Stackhouse & Wells, 1997).<br />

Det betyr at metoden også kan brukes for andre språk. <strong>POPT</strong> brukes i dag med<br />

dansk-, engelsk-, nederlandsk- og norsk-talende enspråklige og tospråklige barn. Før<br />

intervensjonen bør det gjennomføres en fonologisk prosessanalyse for eksempel<br />

ved hjelp av PLAKSS-II (Fox-Boyer, 2014a), idiosynkratisk lingvistisk diagnostikk<br />

for vansker med språkutviklingen (Kauschke & Siegmüller, 2010) eller AVAK<br />

(Hacker & Wilgermein, 2002).<br />

I <strong>POPT</strong> skal barnet først bli i stand til å bruke mål- og erstatningslyder korrekt<br />

i en gitt prosess på ordnivå. Dette skjer ved at barnet først identifiserer språklyder.<br />

Deretter skal det lære å produsere KV 2 - eller VK-stavelser bevisst motorisk. Man<br />

kan gå ut fra at det deretter foregår en selvstendig generalisering til spontan tale.<br />

Denne boken skal tydeliggjøre <strong>POPT</strong>-metoden gjennom intervensjon i forbindelse<br />

med ulike vanlige fonologiske prosesser. Boken inneholder også ideer til lek som<br />

kan brukes sammen med metoden.<br />

Barn med uttalevansker viser avvik i hvordan de tilegner seg morsmålet, enten<br />

rent tidsmessig eller ved at de viser uttaleavvik som ikke gjenspeiler seg i den fysiologiske<br />

utviklingen. Derfor gir det første kapitlet et innblikk i norsk fonologi og<br />

det vi på nåværende tidspunkt vet om typisk fonologitilegnelse på norsk. Velfundert<br />

kunnskap om fonologitilegnelse er helt avgjørende når vi skal skille mellom<br />

aldersadekvat, forsinket eller avvikende utvikling. Kapittel 2 gir opplysninger om<br />

uttalevansker som er av betydning for bruk av <strong>POPT</strong> i intervensjoner. Kapittel 3<br />

beskriver hvilke diagnostiske trinn og hva slags materiell som kreves i en velfundert<br />

differensialdiagnose. Kapittel 4 gir en innføring i intervensjonsarbeid med <strong>POPT</strong>.<br />

Her presenteres også fremgangsmåten ved ulike fonologiske prosesser. I forbindelse<br />

10<br />

2<br />

K = konsonant, V = vokal


3<br />

Diagnostikk<br />

Den vanligste diagnostikken logopeder gjennomfører, er kontroll av barnets<br />

uttaleferdigheter. Men selve gjennomføringen varierer fra logoped til logoped.<br />

Grunwell (1997) og Masterson, Bernhardt & Hofheinz (2005) angir at grundig,<br />

valid og pålitelig diagnostikk er en viktig forutsetning når det skal settes opp en<br />

effektiv behandlingsplan. Diagnostikken må omfatte en systematisk registrering<br />

av barnets individuelle utviklingsnivå og særlig ta hensyn til barnets produktive<br />

ferdigheter. Men det finnes ulike fremgangsmåter (de Langen et al., 2011). I<br />

henhold til internasjonale standarder er følgende tiltak nødvendige ved logopedisk<br />

diagnostikk av funksjonelle uttalevansker:<br />

1. innhenting av opplysninger fra anamnese, særlig opplysninger om kjente<br />

risikofaktorer for uttalevansker (se Fox-Boyer, 2016, kapittel 3; Fox-Boyer,<br />

2014c; McLeod & Baker, 2017)<br />

2. registrering/observasjon av spontan tale<br />

3. valid og pålitelig testing (som regel en benevningstest)<br />

4. kontroll av konsistensen ved ordproduksjon (uttaler barnet et ord likt hver gang,<br />

eller varierer ordproduksjonen?)<br />

5. kontroll av effekten ved stimulering av foner (hvilke foner kan barnet imitere<br />

korrekt, hva gjør barnet hvis det ikke kan imitere en fon korrekt?)<br />

Den påfølgende diagnosen bør stilles i henhold til kriteriene i ICF. Fox-Boyer<br />

(2020, i Beushausen; McLeod & Baker, 2017) beskriver diagnostisering og<br />

intervensjon med utgangspunkt i ICF-CY og Clinical Reasoning med et barn med<br />

uttalevansker som eksempel. McLeod (2006) har opprettet et Core-Set med ICF-<br />

CY for uttalevansker.<br />

22


6<br />

Fremgangsmåte for intervensjonen:<br />

strukturelle prosesser<br />

6.1 Konsonantklusterreduksjoner (KKR)<br />

6.1.1 Definisjon<br />

Fra og med 2,0 års alder begynner barn å produsere konsonantkluster. Det betyr<br />

at barn som vokser opp med et morsmål som inneholder konsonantkluster som<br />

språklig struktur, kan produsere dem svært tidlig. Barn begynner å produserer<br />

konsonantkluster riktig allerede når de er to år gamle (Kristoffersen & Simonsen,<br />

2006), men frem til 4,5 års alder kan det forekomme enkelte tilfeller av forenkling<br />

eller assimilasjon. Konsonantkluster som består av tre konsonanter, for eksempel /<br />

str/ og /spr/, er de siste barna lærer å uttale korrekt. De finale konsonantklustrene<br />

produseres vanligvis korrekt tidligere enn initiale konsonantklustre, allerede<br />

mellom ett- og to-årsalder. Barn som henvises til logoped i en alder av tre år og ikke<br />

produserer konsonantkluster i det hele tatt, må oppfattes som uvanlige.<br />

I løpet av den fonologiske utviklingen regnes det som fysiologisk hvis<br />

konsonantkluster forenkles med konsonantklusterreduksjoner. Det er ikke av<br />

betydning om konsonantklustrene forenkles til det første eller andre elementet. Det<br />

er like vanlig at barn produserer begge elementene i en konsonantkluster, men at de<br />

erstatter det ene: g [dri:s], g [bja:]. I dette tilfellet erstattes som<br />

regel de samme konsonantene også når de står alene. Da foretas en intervensjon i<br />

erstatningsprosessen som beskrevet i kapittel 5.1, 5.2 eller 5.3.<br />

57


6.5 Bortfall av trykksvake stavelser<br />

6.5.1 Definisjon<br />

Bortfall av trykksvake stavelser omfatter bare bortfall av trykksvake stavelser som<br />

ligger før trykket i ordet. De tilsvarer trykksvake stavelser i ord med jambisk trykkfordeling,<br />

med en anapest eller med en amfibrakk (den trykksterke stavelsen er understreket).<br />

Jambisk: Pilot<br />

Anapest: Elegant<br />

Amfibrakk: Levere<br />

6.5.2 Intervensjon ved bortfall av trykksvake stavelser<br />

Hvis bortfallet av trykksvake stavelser opptrer parallelt med én eller flere andre<br />

fonologiske prosesser, behandles det som regel ikke. Intervensjonen i den andre<br />

prosessen / de andre prosessene fører til at det fonologiske systemet stabiliseres, og<br />

at bortfallet av trykksvake stavelser ikke opptrer lenger.<br />

Hvis bortfallet av trykksvake stavelser opptrer alene eller som vesentlig prosess<br />

i tillegg til en rekke enkeltstående avvik, består intervensjonen i segmentering av<br />

stavelser (les mer om segmentering av stavelser i kapittel 7).<br />

69


7<br />

Trening av fonologisk bevissthet ved<br />

segmentering av stavelser<br />

7.1 Målet med segmentering av stavelser<br />

Øvelser med segmentering av stavelser hjelper barnet med å oppfatte strukturen<br />

i ordene bedre. For det første kan barnet bli klar over hvor mange stavelser ordet<br />

inneholder. For det andre kan det oppfatte de enkelte onsetene og kodaene i en<br />

stavelse bedre, og for det tredje kan barnet også bli mer klar over trykkfordelingen<br />

i ordet. Det er imidlertid viktig at du ikke uttaler de enkelte stavelsene monotont,<br />

men med korrekt trykk, det vil si at du fremhever de(n) trykksterke stavelsen(e).<br />

7.2 Ulike former for segmentering av stavelser<br />

Ved segmentering av stavelser uttales et ord slik at det deles inn i stavelser: krokodille:<br />

kro-ko-dil-le. Legg inn en liten pause mellom de enkelte stavelsene. Som regel er det<br />

tydelig hvor pausene skal settes inn. Men det kan være vanskeligere når det kommer<br />

en dobbeltkonsonant etter en kort lukket vokal, eller når lydene /ç/ eller /ʃ/<br />

kommer etter denne vokalen. Eksempelvis: Hoppe, Kanne, Koffert, Bikkje, Dusje.<br />

I disse tilfellene kan stavelsene deles inn på to måter, og begge måtene er riktige å<br />

bruke i intervensjonen.<br />

70


<strong>POPT</strong> er en psykolingvistisk intervensjonsmetode for barn med språklydvansker. <strong>POPT</strong> Håndbok<br />

er en praksisrettet bok om det daglige arbeidet med <strong>POPT</strong>. Boken skal tydeliggjøre <strong>POPT</strong>metoden<br />

gjennom intervensjon i forbindelse med ulike vanlige fonologiske prosesser. Den<br />

inneholder beskrivelser av ulike systemiske og strukturelle fonologiske prosesser trinn for<br />

trinn, og supplerer med ideer til lek og materiell. Boken forklarer også problemer som kan<br />

oppstå i intervensjonen, og mulige løsningsforslag på disse. Grunnleggende teori og teoretiske<br />

sammenhenger blir behandlet relativt kort, og blir knyttet opp mot arbeidet i praksis.<br />

<strong>POPT</strong> er utviklet av professor i logopedi Annette Fox-Boyer for tysk, men er basert på en<br />

språkuavhengig psykolingvistisk modell som betyr at metoden også kan brukes for andre<br />

språk. <strong>POPT</strong> brukes i dag med dansk-, engelsk-, nederlandsk- og norsk-talende enspråklige og<br />

tospråklige barn.<br />

I <strong>POPT</strong> skal barnet først bli i stand til å bruke mål- og erstatningslyder korrekt i en gitt prosess<br />

på ordnivå. Dette skjer ved at barnet først identifiserer språklyder gjennom lytteøvelser<br />

på fonem-, stavelses-, nonord-, og ordnivå. Metoden gir anledning til å jobbe med barns<br />

uttalevansker på en defokusert måte, hvor innlæring av språklydsystemet står i fokus, heller<br />

enn hva barnet ikke får til.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!