23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KRISTIN L. BERGE

STYRK DIN

SELVTILLIT

– fra usikker til trygg

på deg selv


Styrk din selvtillit

Copyright © Kristin Løland Berge 2022

Utgitt i samarbeid med Partner forlag,

et imprint i Ventura forlag AS.

Forsidefoto: Camilla Ribe

Omslag: Eirik Urdal

Sats: Kristian Kapelrud

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag september 2022

ISBN 978-82-8402-013-6

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Partner forlag

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no


Takk

Ø

nsker å gi en stor takk til mannen min, Tarjei, som

støtte meg i det jeg holder på med og som viser stor

Tolmodighet i alle mine prosjekter. Takk til ungene mine

Jonatan, Hanna og Naomi for at dere er de mest fantastiske.

Dere beriker livet mitt så masse, og dere heier på meg og det

er jeg takknemlig for.

Takk til venner som alltid står ved min side og gir gode

råd og får meg til å gå på.

Den største takken går til Jesus, du er fantastisk. Livet

med deg er det beste jeg kunne hatt. Du har gjort meg fri,

legt indre sår, gjør meg tøffere, du sier det jeg trenger å høre

og du leder meg til neste steg. Livet er så spennende med deg.

Takk for at jeg stadig lærer nye ting om deg og livet med

deg, takk for at du er veien, sannheten og livet mitt. Jeg er

så takknemlig at jeg gir tilbake til deg å leve for deg. Du har

igjen åpenbart sannheter for meg om hvordan jeg selv måtte

steppe opp og bli mer modig. Du har vist meg veien inn i det,

hva som måtte endre seg i meg og hvordan jeg måtte våge å

gå selv om det er skummelt noen ganger. Takk for at du har

gitt meg mer selvtillit! Du er best.

Takk 5


6 Styrk din selvtillit


Innhold

Takk ......................................................................................................................................... 5

Innledning ......................................................................................................................... 9

Hva er selvtillit? ......................................................................................................... 11

Hvordan er selvbildet ditt? .............................................................................. 13

Musa og hesten ........................................................................................................... 19

Å speile seg i det andre ser ............................................................................... 23

4 Typer selvtillit ......................................................................................................... 25

Når noen har makt over deg ......................................................................... 35

Jesus kom i en tjeners skikkelse ................................................................. 39

Du kan ha mye selvtillit og være ydmyk samtidig .................. 41

Falsk ydmykhet .......................................................................................................... 47

Hva kjennetenger folk som har god selvtillit? .............................. 49

Fra usikker til tro på deg selv ....................................................................... 51

Hvorfor trenger du selvtillit? ......................................................................... 55

Innhold 7


Fra skam til verdighet .......................................................................................... 57

Janteloven ........................................................................................................................ 61

Styrk din selvtillit .................................................................................................... 67

12 nøkler som vil styrke din selvtillit ................................................... 73

1 – Tenk gode tanker om deg selv .......................................................... 75

2 – Ikke la andre trykke deg ned ............................................................. 81

3 – Si deg enig med Guds ord ..................................................................... 91

4 – Tro på deg selv ............................................................................................... 101

5 – Ikke sammenlikn deg ............................................................................. 107

6 – Bestem deg for å ha selvtillit ............................................................ 111

7 – Gå imot frykten ........................................................................................... 115

8 – Begynn å like deg selv ............................................................................ 119

9 – Godta dine svake sider .......................................................................... 123

10 – Ta kampen i tankene ........................................................................... 129

11 – Tilgi for din egen del ........................................................................... 137

12 – Ny identitet ................................................................................................... 143

Avslutning .................................................................................................................... 149

Frelsesbønn .................................................................................................................. 151

Om forfatteren ......................................................................................................... 153

8 Styrk din selvtillit


Innledning

D

et er utrolig å se på endringen som har skjedd med meg.

Der jeg tidligere var usikker og utrygg, er jeg nå blitt

trygg på meg selv. Jeg tror det er mange som sliter med dette,

og kanskje du trenger noen tips siden du har denne boka

i hånden. Jeg ber om at du skal få det du trenger og finne

mot inni deg til å ta rette valg for deg selv. Begynner du å

praktisere det jeg anbefaler, kommer du til å merke en god

endring i livet ditt. Jeg vil gå gjennom med deg hvorfor det er

så viktig å ha selvtillit, slik at du vet hva du bør gå etter. Så vil

jeg gi deg praktiske råd om hvordan du kan få dette til å bli

en del av livet ditt. Jeg tror denne boken kan hjelpe deg til å

oppleve en stor forandring, som vil løfte deg opp. Jeg har gått

fra å ha en dyp grunnholdning om at jeg ikke er god nok, til

å få sunn og god selvtillit. Selvtilliten jeg har fått, har styrket

meg som menneske, og er som en indre drivkraft som heier

på meg og får meg dit jeg skal. Da jeg fikk innsikt i hva jeg

måtte gjøre, begynte selvtilliten å vokse etter hvert. Jeg håper

du er klar for å se en endring i livet ditt. Jeg tror på deg.

Innledning 9


10 Styrk din selvtillit


Hva er selvtillit?

M

anglende selvtillit er som en fugl som går på bakken

uten evnen til å bruke vingene sine til å fly med. Fuglen

er ikke skapt for å gå på bakken, den er skapt for å fly. Slik

er det med meg og deg også. Dersom vi ikke har selvtillit,

mister vi evnen til å nå lenger, utrette det vi skal, og være det

mennesket vi er ment til å skulle være.

Hva er selvtillit? 11


12 Styrk din selvtillit


Hvordan er

selvbildet ditt?

S

elvbilde er det indre bildet du har av deg selv, det du innerst

inne tror om deg selv. Selvbildet er formet av hvordan

du opplever at andre ser på deg. Når du møter folk, merker

du om de liker deg eller ikke, og dette er med på å påvirke

hvordan du ser på deg selv. Derfor er det så viktig å tenke over

hvilke tanker du har om deg selv.

Andre mennesker reflekterer hva de ser i deg. Det kan

være et helt annet bilde enn hva Gud ser i deg. Andre mennesker

klarer ikke å se det som ligger i deg før det kommer

til syne. Til og med kristne klarer ikke se deg slik Gud ser

deg, de kan ta feil av hvem du er. I Bibelen har vi et eksempel

på det. Samuel som var en høyt aktet profet, og som hadde

lært å høre Guds stemme fra han var liten, fikk i oppdrag av

Gud å salve den nye kongen i Israel. Han gikk til Isais hus,

og skulle se ut hvem av sønnene hans det var. Gud gav ham

ikke innsikt før han begynte å gå, han viste ikke hvem det

var med en gang. Da Samuel, som var en gudfryktig mann,

Hvordan er selvbildet ditt? 13


kom og fikk se Eliab, som var en av sønnene, skjedde dette:

«[...] da han (Samuel) fikk se Eliab, sa han til seg selv: ‘Her foran

Herren står nå hans salvede’» (1. Sam 16,6). Det som kan skje,

er at mennesker som ikke hører fra Gud eller er villige til å

lytte til ham, kan ta feil, akkurat som Samuel holdt på å gjøre

her. Men se hva Gud sa til ham: «Men Herren sa til Samuel:

‘Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet

ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker

ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet’» (1. Samuel

16,7). «Slik lot Isai de sju sønnene tre fram for Samuel. Men

Samuel sa til Isai: ‘Herren har ikke utvalgt noen av disse’» (1.

Samuel 16,10). David var ennå ikke blitt vist fram. Det ser

ut som heller ikke faren til David hadde noen tro på ham, for

han ville vise alle de andre sønnene sine først. Men nå visste

Samuel at han ikke skulle plukke dem ut selv, eller se etter

det som det er naturlig for oss mennesker å se etter. Han så

nå etter Guds utvalgte.

«Da spurte Samuel: ‘Var dette alle guttene dine?’ ‘Nei’,

svarte Isai, ‘det er enda en igjen, den yngste. Han er ute

og gjeter småfeet.’ ‘Send bud etter ham!’ sa Samuel. Så

sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde

vakre øyne og et godt utseende. Herren sa: ‘Reis deg og

salv ham! For han er det.’» 1. Samuel 16,11–12

Du skal vite at Gud ser noe helt annet i deg enn det som mennesker

ser. Han har utvalgt deg og vil vise deg alt det gode han

har for deg. Du trenger ikke gå rundt og lete etter bekreftelse

fra andre, for de kan være blinde for det som ligger i deg.

Kanskje har det som ligger i deg, ikke blitt synlig enda. Når

du begynner å gå på det som ligger i deg, og begynner å tro på

deg selv, da vil folk begynne å bekrefte det de ser. Selvbildet

14 Styrk din selvtillit


speiles da riktigere, for du har fått fram det Gud har lagt ned

i deg, og når folk ser det, kan de bekrefte det.

Da jeg vokste opp, hadde jeg et dårlig selvbilde. Mine

tanker om meg selv var at jeg ikke var god nok og ikke var

verdifull. Siden jeg ikke likte meg selv, greide jeg heller ikke

å elske meg selv. I 20-årene begynte jeg å søke Gud med hele

mitt hjerte. Jeg lengtet etter alt han hadde for meg. Den første

gangen jeg oppfattet at Gud sa noe til meg, sa han: «Du elsker

Tarjei mer enn du elsker meg.» Jeg visste at han hadde rett,

for på den tiden opplevde jeg Gud som litt fjern, og Tarjei var

jo nær. Men Gud viste meg gang på gang hvordan han elsket

meg. Etter hvert åpnet jeg opp for å klare å se noe av det Gud

så i meg, og jeg klarte etter hvert å elske meg selv, fordi han

elsket meg først.

Slik har Gud jobbet med selvbildet mitt fram til i dag. Jeg

har hatt så mange tanker om meg selv som ikke er riktige,

og sett ned på meg selv. Jeg har virkelig strittet imot å godta

det Gud så i meg. Men det fine med Gud er at han har god

tid, og han fortsetter å si det til oss. Når vi lar ham arbeide i

hjertene våre, vil det som Han ser, bli sannheten. Guds ord

er sannhet, og det blir en åpenbaring og erfaring etter hvert

der vi får se det han ser i oss.

En annen gang viste Gud meg et bilde av meg der jeg lå

på gulvet på en scene og var helt overgitt til ham. Så hvisket

han i øret mitt: «Jeg kan ikke bruke deg hvis du ikke reiser

deg og går». Da jeg gav livet mitt til Gud, var det så viktig

for meg å gi hele meg til ham, men jeg hadde altfor lett for å

gi opp, for innerst inne hadde jeg ikke tro på meg selv. Det

gjorde meg passiv, mens hans vilje var at jeg skulle reise meg

og bli det han så i meg.

Jeg var 33 år da jeg begynte å lære å lytte til Guds stemme

i hverdagen. Jeg hadde vært kristen hele mitt liv, men visste

Hvordan er selvbildet ditt? 15


ikke at det var mulig å leve så tett sammen med Gud. Likevel

kjente jeg på noe som lå på innsiden. Jeg visste jeg hadde noe i

meg som skulle fram, noe jeg skulle utrette i livet. Jeg så etter

bekreftelse hos folk rundt meg, men fant ikke den bekreftelsen

jeg lette etter. Jeg gikk fram på møter og ble bedt for

mange ganger, og fikk også profeter til å be for meg, for jeg

håpet at de skulle se det som lå i meg. Men de så ikke det jeg

hadde sett i mitt indre. Da jeg begynte å lytte til Gud, spurte

jeg Gud om det en dag. «Hvorfor har jeg ikke fått bekreftelse

av noen av de kristne lederne jeg har hatt, eller av noen av de

som har bedt for meg?» Da sa han: «Jeg ville at du skulle søke

meg, ikke mennesker.»

Gud er den sanne kilden til å finne ut hva han har skapt

i oss. Når min relasjon vokste sammen med ham, begynte

han å si meg det han hadde lagt ned i meg. Det var da jeg

fikk bekreftelse på det jeg gikk og bar på, det som lå der, og

som jeg visste var spesielt med meg. Slik er det med deg også,

du har evner og talenter som ligger i deg, og som venter på

å bli oppdaget. Du kan ikke forvente at mennesker skal se

hva dette er, før du oppdager det selv. Gud har en fantastisk

framtid for deg, og vil at du skal ha det godt og komme ut

i ditt fulle potensial. Da trenger du å se på deg selv slik som

han ser på deg.

Da jeg var liten, hadde jeg et negativt selvbilde, samtidig

kjente jeg at jeg hadde et helt spesielt kall inni meg. «Hvorfor

er det ingen som ser det?», tenkte jeg. «Hvorfor er det ingen

som heier fram det som ligger inni meg?», tenkte jeg. Men i

stedet for å holde fast på det som lå inni meg, begynte jeg å

se på hvordan omgivelsene behandlet meg, der noen ønsket å

trykke meg ned, og jeg begynte å tro på løgn om at det ikke

var noe spesielt med meg. Det var da jeg begynte å bli kjent

med Gud personlig at jeg skjønte at han trodde på det som lå

16 Styrk din selvtillit


i meg, og at han har en spesiell plan for meg. Han elsker meg

og ser på meg som verdifull og elsket. Han ser det som ligger

i meg, for han har skapt meg med det.

Til deg som holder denne boken nå, vil jeg si: Jeg har tro

på deg, og tro på at du har noe helt spesielt med deg som skal

fram. Gjennom denne boken vil jeg heie fram det som ligger

i deg, slik at du kan begynne å tro mer på deg selv og få den

selvtilliten du trenger.

Hvordan er selvbildet ditt? 17


18 Styrk din selvtillit


Musa og hesten

H

vis du har lavt selvbilde eller tror lite om deg selv, kan

det være som å tro du er en mus når Gud har skapt

deg til å være en hest. Jeg vet det er et banalt eksempel, men

det illustrerer poenget mitt på en god måte. Se for deg at du

ikke har så stor tro på deg selv, at du har nedlatende tanker

om deg selv, og at du har opplevd ting som gjør at du har fått

bekreftelse fra omgivelsene på at du ikke er en bra person.

Se for deg at det er som å se på deg selv som en liten mus.

Så vil jeg at du skal se for deg at Gud var så fornøyd da han

skapte deg. Han formet deg i mors liv og hadde en god plan

for livet ditt. Da Gud skapte deg, sa han det var svært godt

(1. Mosebok 1,31). Han har lyst til at du skal være deg selv

fullt ut. Han har bare skapt én av deg, og vil så gjerne at du

skal se det han ser. Se for deg at det Gud ser i deg, er en hest.

Hvis du ser på deg selv som en mus, vil mennesker rundt

se på deg slik. Det betyr at når du speiler deg i det andre ser

i deg, så ser du bare en mus. Gud forandrer aldri på det han

ser i deg. For at du skal få bedre selvbilde, kan du begynne å

se deg selv slik Gud ser deg. (Jeg kommer mer inn på dette

Musa og hesten 19


der jeg skriver om nøklene til mer selvtillit). Når du begynner

å se på deg selv som en hest (det riktige bildet av deg),

og å behandle deg selv slik, da er det dette andre vil se i deg,

da begynner andre å se hesten i deg. Når du nå speiler deg i

andre, kan du se mer av hva Gud har skapt i deg.

Selvbilde

Hvordan du

ser på deg

Hvordan Gud

ser på deg

Hvordan andre

ser på deg

Du ser ditt speilbilde

i hva andre ser i deg

Hvordan andre

behandler deg

20 Styrk din selvtillit


Om forfatteren

K

ristin Løland Berge er forfatter, gründer og kursholder.

Hun bor med mannen, Tarjei Berge, og tre barn i Kristiansand.

Hun opplevde et stort vendepunkt og kjente kallet

sitt ble sterkere etter at hun var på bibelskole på Hawaii i

2011. Etter det har hun lyttet til Guds stemme og gått på

det han sier til henne. Å lytte til Guds stemme er noe Kristin

brenner for å gi videre til andre, det er en av hennes hjertesaker.

Hun har kurs om dette på nettsiden sin kristinlberge.no

Kristin er sykepleier, og sluttet som avdelingsleder for å kunne

gjøre alle prosjektene hun kjente at Gud la ned i hennes hjerte.

Hun har skrevet to andre bøker, «Inn i Guds nærhet» (2018, Proklamedia)

og «Kampen foregår i tankene» (2020, Proklamedia).

Hennes hovedtjeneste er å utruste og bygge opp andre kristne

så de skjønner mer av livet sammen med Gud. Hun kjenner

på en kjærlighet og glede over å kunne hjelpe folk til å leve i

alt Gud har for dem. I 2021 startet hun en mentorgruppe, der

hun underviser og utruster kristne over hele Norge, så de kan

utvikle sterkere røtter i troen sin. Kristin har en praktisk og

enkel framgangsmåte. Hun forklarer dype, åndelige sannheter

slik de er lette å forstå og integrere i eget liv.

Om forfatteren 153


Andre bøker Kristin har skrevet

«Inn i Guds nærhet», 2018

Boken er en beskrivelse av hvordan man kan komme inn i

Guds nærhet, ved å bruke stilletid med Jesus. Kristin forklarer

hva som skjedde da hun begynte å lytte til Guds stemme, og

gir råd til leserne om hvordan de kan praktisere det selv. Hun

har også et sterkt ønske om at leseren skal forstå viktigheten

av å søke Jesus i hverdagen, og hva som skjer i livene deres når

de gjør det. (Bestilles på kristinlberge.no)

«Kampen foregår i tankene», 2020

Kristin ble en dag advart av Gud om at hun kom til å oppleve

noe så tøft at hun kom til å tro at hun ikke kom til å klare å

komme gjennom det. Gud sa også at hun skulle komme seg

gjennom det, men at hun måtte komme til ham for å vite hva

hun skulle gjøre. Bare noen uker etter at Gud sa det til henne,

begynte det vonde å skje mot henne, mennesker som sa og

gjorde vonde ting mot henne. Hun lærte seg at strategien ikke

var å gå mot disse menneskene, men å ta kampen i tankene.

Hun gir en enkel og grundig innføring i bibelske prinsipper

om temaet. Mange mennesker har fått åpenbaringer og hjelp

gjennom denne boka. (Bestilles på kristinlberge.no)

154 Styrk din selvtillit


Har du kjent at du ikke strekker til noen

ganger, eller du føler du ikke er god nok?

Kanskje opplever du at andre mennesker

overkjører deg og din personlighet? Dette bunner

i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan

gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut.

Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker

at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg

hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir

mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv

og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan

styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.

Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til

å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.

«Kristin har skrevet en bok som kan forandre deg. Hun deler

ærlig fra sin egen vei til bedre selvtillit, og gir konkrete tips

til hvordan du kan få mer tro på deg selv og frimodighet

nok til å våge å gå inn i alt det Gud har for deg. Kristin

viser hvordan du kan reise deg opp på innsiden, ved Guds

hjelp, slik at du får det bedre med deg selv og andre. Hun

inspirerer til å gjøre en innsats for å styrke deg selv, for

å bli i stand til å løfte, oppmuntre og elske andre. Dette er

en lettlest bok med dybde, og jeg anbefaler den gjerne!»

Grace S. Torsøe Johansen, redaktør for

Kvinner i Nettverks magasin, Begeistret.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!