23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

speiles da riktigere, for du har fått fram det Gud har lagt ned

i deg, og når folk ser det, kan de bekrefte det.

Da jeg vokste opp, hadde jeg et dårlig selvbilde. Mine

tanker om meg selv var at jeg ikke var god nok og ikke var

verdifull. Siden jeg ikke likte meg selv, greide jeg heller ikke

å elske meg selv. I 20-årene begynte jeg å søke Gud med hele

mitt hjerte. Jeg lengtet etter alt han hadde for meg. Den første

gangen jeg oppfattet at Gud sa noe til meg, sa han: «Du elsker

Tarjei mer enn du elsker meg.» Jeg visste at han hadde rett,

for på den tiden opplevde jeg Gud som litt fjern, og Tarjei var

jo nær. Men Gud viste meg gang på gang hvordan han elsket

meg. Etter hvert åpnet jeg opp for å klare å se noe av det Gud

så i meg, og jeg klarte etter hvert å elske meg selv, fordi han

elsket meg først.

Slik har Gud jobbet med selvbildet mitt fram til i dag. Jeg

har hatt så mange tanker om meg selv som ikke er riktige,

og sett ned på meg selv. Jeg har virkelig strittet imot å godta

det Gud så i meg. Men det fine med Gud er at han har god

tid, og han fortsetter å si det til oss. Når vi lar ham arbeide i

hjertene våre, vil det som Han ser, bli sannheten. Guds ord

er sannhet, og det blir en åpenbaring og erfaring etter hvert

der vi får se det han ser i oss.

En annen gang viste Gud meg et bilde av meg der jeg lå

på gulvet på en scene og var helt overgitt til ham. Så hvisket

han i øret mitt: «Jeg kan ikke bruke deg hvis du ikke reiser

deg og går». Da jeg gav livet mitt til Gud, var det så viktig

for meg å gi hele meg til ham, men jeg hadde altfor lett for å

gi opp, for innerst inne hadde jeg ikke tro på meg selv. Det

gjorde meg passiv, mens hans vilje var at jeg skulle reise meg

og bli det han så i meg.

Jeg var 33 år da jeg begynte å lære å lytte til Guds stemme

i hverdagen. Jeg hadde vært kristen hele mitt liv, men visste

Hvordan er selvbildet ditt? 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!