23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Musa og hesten

H

vis du har lavt selvbilde eller tror lite om deg selv, kan

det være som å tro du er en mus når Gud har skapt

deg til å være en hest. Jeg vet det er et banalt eksempel, men

det illustrerer poenget mitt på en god måte. Se for deg at du

ikke har så stor tro på deg selv, at du har nedlatende tanker

om deg selv, og at du har opplevd ting som gjør at du har fått

bekreftelse fra omgivelsene på at du ikke er en bra person.

Se for deg at det er som å se på deg selv som en liten mus.

Så vil jeg at du skal se for deg at Gud var så fornøyd da han

skapte deg. Han formet deg i mors liv og hadde en god plan

for livet ditt. Da Gud skapte deg, sa han det var svært godt

(1. Mosebok 1,31). Han har lyst til at du skal være deg selv

fullt ut. Han har bare skapt én av deg, og vil så gjerne at du

skal se det han ser. Se for deg at det Gud ser i deg, er en hest.

Hvis du ser på deg selv som en mus, vil mennesker rundt

se på deg slik. Det betyr at når du speiler deg i det andre ser

i deg, så ser du bare en mus. Gud forandrer aldri på det han

ser i deg. For at du skal få bedre selvbilde, kan du begynne å

se deg selv slik Gud ser deg. (Jeg kommer mer inn på dette

Musa og hesten 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!