23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Om forfatteren

K

ristin Løland Berge er forfatter, gründer og kursholder.

Hun bor med mannen, Tarjei Berge, og tre barn i Kristiansand.

Hun opplevde et stort vendepunkt og kjente kallet

sitt ble sterkere etter at hun var på bibelskole på Hawaii i

2011. Etter det har hun lyttet til Guds stemme og gått på

det han sier til henne. Å lytte til Guds stemme er noe Kristin

brenner for å gi videre til andre, det er en av hennes hjertesaker.

Hun har kurs om dette på nettsiden sin kristinlberge.no

Kristin er sykepleier, og sluttet som avdelingsleder for å kunne

gjøre alle prosjektene hun kjente at Gud la ned i hennes hjerte.

Hun har skrevet to andre bøker, «Inn i Guds nærhet» (2018, Proklamedia)

og «Kampen foregår i tankene» (2020, Proklamedia).

Hennes hovedtjeneste er å utruste og bygge opp andre kristne

så de skjønner mer av livet sammen med Gud. Hun kjenner

på en kjærlighet og glede over å kunne hjelpe folk til å leve i

alt Gud har for dem. I 2021 startet hun en mentorgruppe, der

hun underviser og utruster kristne over hele Norge, så de kan

utvikle sterkere røtter i troen sin. Kristin har en praktisk og

enkel framgangsmåte. Hun forklarer dype, åndelige sannheter

slik de er lette å forstå og integrere i eget liv.

Om forfatteren 153

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!