23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Har du kjent at du ikke strekker til noen

ganger, eller du føler du ikke er god nok?

Kanskje opplever du at andre mennesker

overkjører deg og din personlighet? Dette bunner

i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan

gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut.

Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker

at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg

hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir

mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv

og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan

styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.

Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til

å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.

«Kristin har skrevet en bok som kan forandre deg. Hun deler

ærlig fra sin egen vei til bedre selvtillit, og gir konkrete tips

til hvordan du kan få mer tro på deg selv og frimodighet

nok til å våge å gå inn i alt det Gud har for deg. Kristin

viser hvordan du kan reise deg opp på innsiden, ved Guds

hjelp, slik at du får det bedre med deg selv og andre. Hun

inspirerer til å gjøre en innsats for å styrke deg selv, for

å bli i stand til å løfte, oppmuntre og elske andre. Dette er

en lettlest bok med dybde, og jeg anbefaler den gjerne!»

Grace S. Torsøe Johansen, redaktør for

Kvinner i Nettverks magasin, Begeistret.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!