23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Takk

Ø

nsker å gi en stor takk til mannen min, Tarjei, som

støtte meg i det jeg holder på med og som viser stor

Tolmodighet i alle mine prosjekter. Takk til ungene mine

Jonatan, Hanna og Naomi for at dere er de mest fantastiske.

Dere beriker livet mitt så masse, og dere heier på meg og det

er jeg takknemlig for.

Takk til venner som alltid står ved min side og gir gode

råd og får meg til å gå på.

Den største takken går til Jesus, du er fantastisk. Livet

med deg er det beste jeg kunne hatt. Du har gjort meg fri,

legt indre sår, gjør meg tøffere, du sier det jeg trenger å høre

og du leder meg til neste steg. Livet er så spennende med deg.

Takk for at jeg stadig lærer nye ting om deg og livet med

deg, takk for at du er veien, sannheten og livet mitt. Jeg er

så takknemlig at jeg gir tilbake til deg å leve for deg. Du har

igjen åpenbart sannheter for meg om hvordan jeg selv måtte

steppe opp og bli mer modig. Du har vist meg veien inn i det,

hva som måtte endre seg i meg og hvordan jeg måtte våge å

gå selv om det er skummelt noen ganger. Takk for at du har

gitt meg mer selvtillit! Du er best.

Takk 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!