23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Innledning

D

et er utrolig å se på endringen som har skjedd med meg.

Der jeg tidligere var usikker og utrygg, er jeg nå blitt

trygg på meg selv. Jeg tror det er mange som sliter med dette,

og kanskje du trenger noen tips siden du har denne boka

i hånden. Jeg ber om at du skal få det du trenger og finne

mot inni deg til å ta rette valg for deg selv. Begynner du å

praktisere det jeg anbefaler, kommer du til å merke en god

endring i livet ditt. Jeg vil gå gjennom med deg hvorfor det er

så viktig å ha selvtillit, slik at du vet hva du bør gå etter. Så vil

jeg gi deg praktiske råd om hvordan du kan få dette til å bli

en del av livet ditt. Jeg tror denne boken kan hjelpe deg til å

oppleve en stor forandring, som vil løfte deg opp. Jeg har gått

fra å ha en dyp grunnholdning om at jeg ikke er god nok, til

å få sunn og god selvtillit. Selvtilliten jeg har fått, har styrket

meg som menneske, og er som en indre drivkraft som heier

på meg og får meg dit jeg skal. Da jeg fikk innsikt i hva jeg

måtte gjøre, begynte selvtilliten å vokse etter hvert. Jeg håper

du er klar for å se en endring i livet ditt. Jeg tror på deg.

Innledning 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!