09.10.2022 Views

Henrik og Guro Julen 2022

Dette juleheftet inneholder det kristne julebudskapet pluss oppgaver og kviss i harmoni med den kristne tro. Studentene, Henrik og Guro, har kommet hjem til jul. Det er godt å komme hjem, og de koser seg inne og ønsker å gå på skattejakt oppe på loftet i det store huset. De får også besøk av vennene sine Trine og Andor. Kong Salomo dukker opp med sin julekviss. Mange artige oppgaver og puslerier for hele familien Julefortellinger for store og små Bilde-kryssord og pusle-kryss Tegneserier Kong Salomos Bibel-bilde-jule-kviss https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/henrik-og-guro-julen-2022.html

Dette juleheftet inneholder det kristne julebudskapet pluss oppgaver og kviss i harmoni med den kristne tro. Studentene, Henrik og Guro, har kommet hjem til jul. Det er godt å komme hjem, og de koser seg inne og ønsker å gå på skattejakt oppe på loftet i det store huset. De får også besøk av vennene sine Trine og Andor. Kong Salomo dukker opp med sin julekviss.

Mange artige oppgaver og puslerier for hele familien
Julefortellinger for store og små
Bilde-kryssord og pusle-kryss
Tegneserier
Kong Salomos Bibel-bilde-jule-kviss

https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/henrik-og-guro-julen-2022.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AV TROND TØLLEFSEN

Mange artige

oppgaver og

puslerier for

hele familien.

Bildekryssord,

lete-kryssord

og pusle-kryss.

Julefortellinger

for store

og små.

Tegneserier

Kong Salomos

Bibel-bildejule-kviss.


Henrik og Guro – Juleskatter på roteloftet

Norsk copyright © Ventura forlag AS 2022

Illustrasjoner: Trond Tøllefsen

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag september 2022

ISBN 978-82-8365-144-7

Der ikke annet er angitt,

er bibelsitatene hentet fra

Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Ventura forlag AS,

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no


3


Følg 4-gangen og hjelp

vismennene å finne

Jesusbarnet …

Løsning bak

i juleheftet.

4


or et barn er oss født, en sønn

er oss gitt. Herreveldet er lagt

på hans skulder. Han har fått

navnet Underfull rådgiver, Veldig

Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Jes 9,6

erfor skal Herren selv gi dere

et tegn: Se, den unge jenta

skal bli med barn og føde en

sønn og hun skal gi ham navnet,

Immanuel.

Jes 7,14

et skjedde i de dager at det

gikk ut befaling fra keiser

Augustus om at hele verden

skulle innskrives i manntall.

enne første innskrivningen

ble holdt mens Kvirinius var

landshøvding i Syria. Alle dro av

sted for å la seg innskrive, hver

til sin by.

osef dro da fra byen Nasaret

i Galilea opp til Judea, til

Davids by Betlehem, siden han

var av Davids hus og ætt, for å

la seg innskrive sammen med

Maria, som var lovet bort til ham,

og som ventet barn.

g mens de var der, kom

tiden da hun skulle føde,

og hun fødte sin sønn, den

førstefødte. Hun svøpte ham og

la ham i en krybbe, for det var

ikke husrom for dem.

Luk 2, 1–7

5


6


Kan du hjelpe gjeterne å finne stallen gjennom

julestjernen? Du må unngå stjernene på veien og

krysse strekene i julestjernen. Tegn en strek fra

gjeterne, gjennom perleporten og fram til stallen.

Tre disipler på fisketur. Hvem får hvilken fisk?

Engelen

Gabriel

kommer

til Maria.

Løsninger bak i juleheftet.

7


Tegn fra prikk til prikk

og fargelegg hyrden …

Løsning bak i juleheftet.

8


Peter, Johannes, Jesus, Jakob, Ruth, Sakarias, Elisabeth,

Josef, Kvirinius, Augustus, Gabriel, Betlehem.

Let

vannrett,

loddrett

og

skrå …

Løsninger bak

i juleheftet.

9


10


Derfor står også profetordet

så mye fastere for oss. Dette

ordet gjør dere rett i å passe

på. Det er en lampe som lyser

på et mørkt sted til dagen gryr

og morgenstjernen stiger opp i

deres hjerter.

2 Pet 1,19

for som Gud sa: Lys skal stråle

fram fra mørket»; han har og

latt lyset skinne i våre hjerter,

for at kunnskapen om Guds

herlighet i Jesu Kristi ansikt

skal lyse fram.

2 Kor 4,6

I Jesus var liv, og livet var

menneskenes lys. Lyset

skinner i mørket, og mørket

har ikke overvunnet det.

Joh 1,4-5

11


D

L

O

U

G

J

Lunde forlag

– 188 sider

Ventura forlag

– 216 sider

Bøkene kan kjøpes i bokhandlere og

på nettet. Bare søk på tittel eller forfatter.


ette juleheftet

inneholder det kristne

julebudskapet pluss

oppgaver og kviss i harmoni

med den kristne tro.

Studentene, Henrik og Guro,

har kommet hjem til jul. Det

er godt å komme hjem, og de

koser seg inne og ønsker å gå

på skattejakt oppe på loftet i

det store huset.

De får også besøk av vennene

sine Trine og Andor.

Kong Salomo dukker opp

med sin julekviss.

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!