02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SVANEMERKET<br />

NO - 4660<br />

Trykkeri<br />

2041 0652<br />

Velkommen til<br />

BondeKompaniet!<br />

Nok en gang er det en glede for oss å presentere årets Landbrukskatalog<br />

for dere. Vi håper denne kan gi dere både nyttig info og inspirasjon til å<br />

møte <strong>2023</strong> på en god måte.<br />

Vi hadde alle et håp om at <strong>2023</strong> skulle bli et år hvor vi så verden komme<br />

tilbake til normalen. Dessverre ser det ikke slik ut. Vi leser daglig om blant<br />

annet krig, inflasjon, økte energipriser, og fare for resesjon i mediene.<br />

Alle disse tingene får konsekvenser for bøndene i form av økte priser på<br />

driftsmidler og i noen tilfeller mangel på varer.<br />

Alt dette minner oss på hvor viktig det er med et levende, lokalt og<br />

bærekraftig landbruk. Vi i BondeKompaniet og <strong>FKRA</strong> lover å gjøre vårt<br />

ytterste for å ivareta dere på best mulig måte, slik at dere kan fortsette<br />

å produsere trygg mat i verdensklasse, samtidig som dere forvalter våre<br />

naturressurser på en bærekraftig måte.<br />

bondekompaniet.no<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!