02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STORFE | Fôring på beite<br />

KRAFTFÔRAUTOMAT FOR KALV<br />

Kraftig modell. Beholderen er integrert i enheten på en<br />

måte som gir stivhet og styrke. Beholder på hele 725<br />

liter. Lokket løftes og skyves forover, som gir god tilgang<br />

til påfyll av kraftfor.<br />

Sikker lås. Mange innstillingsmuligheter på inngang<br />

for kalv. 3 høyde inn stillinger og 2 bredde innstillinger,<br />

enkel og sikker låsing. Leveres med trepunktsfeste,<br />

og ører for pallegaffel, for transport på korte<br />

avstander (når den er tom).<br />

FÔRHEKK STORFE<br />

Med toppring og i kraftig utførelse.<br />

231,5 cm diameter. H: 145 cm. 20 spiseplasser.<br />

980174F030200003<br />

5 980,-<br />

H: 140 cm B: 250 cm D: 190 cm.<br />

980174F030202507<br />

21 980,-<br />

FÔRHEKK STORFE<br />

Kraftig utførelse. 12 spiseplasser.<br />

980174F030200024<br />

7 780,-<br />

FÔRHEKK UTEN FANGHEKK<br />

2X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for fôring<br />

med rundballe. 12 eteplasser.<br />

Tre av sidene kan åpnes, og<br />

høyde på taket kan justeres.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121103<br />

16 980,-<br />

FÔRHEKK MED FANGHEKK<br />

2X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for fôring<br />

med rundballe. 12 eteplasser.<br />

Patentert fangsystem.<br />

Hurtigutløsende<br />

polymerklaffer.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121106<br />

24 980,-<br />

FÔRHEKK UTEN FANGHEKK<br />

3X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for<br />

fôring med rundballer.<br />

14 eteplasser. Tre<br />

av sidene kan<br />

åpnes, og høyde på<br />

taket kan justeres.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121001<br />

23 980,-<br />

FÔRHEKK MED FANGHEKK<br />

3X2 M<br />

Cosnet. Solid fôrhekk for<br />

fôring med rundballer.<br />

14 eteplasser.<br />

Patentert fangsystem.<br />

Hurtigutløsende<br />

polymerklaffer.<br />

Varmgalvanisert.<br />

9976321121005<br />

32 980,-<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!