04.03.2023 Views

Kirken på Jar 1-2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 1 <strong>2023</strong> / VÅR<br />

80 år siden deportasjonen av norske jøder:<br />

Ada(4) skal ikke bli glemt<br />

Lise fra Stabekk<br />

mener at vi får det<br />

bedre hvis vi sparer


Menighetens ansatte<br />

Telefon kontor: 67 50 05 00<br />

2<br />

Britt Aanes Ekhougen<br />

Sokneprest<br />

ba968@kirken.no<br />

Mobil: 469 38 242<br />

Olaf Kind<br />

Kapellan<br />

ok497@kirken.no<br />

Mobil: 900 27 931<br />

Hanne Vibeke Winter-Hjelm<br />

Kirkeforvalter<br />

hw488@kirken.no<br />

Mobil: 982 67 808<br />

Gunnel Johansson Rø<br />

Diakon<br />

gr733@kirken.no<br />

Mobil: 982 67 840<br />

Ingeborg Fink Sørheim<br />

Kateket<br />

Is397@kirken.no<br />

Mobil: 982 67 832<br />

Maya Winther Solheim<br />

Menighetspedagog<br />

ms994@kirken.no<br />

Mobil: 483 92 607<br />

Hallvard Berbom<br />

Ungdomsleder<br />

hb578@kirken.no<br />

Mobil: 473 45 104<br />

Solveig Stange Rasmussen<br />

Ungdomsleder<br />

Sr352@kirken.no<br />

Mobil: 453 92 641<br />

Maria Hansli<br />

Kantor<br />

mh686@kirken.no<br />

Mobil: 982 67 817<br />

Marte Brenne<br />

Sekretær<br />

mb677@kirken.no<br />

Støv og styrke<br />

Hva er det å være menneske? Bibeltekstene<br />

gir mange forskjellige svar<br />

<strong>på</strong> dette store spørsmålet, og de favner<br />

vidt.<br />

To ytterpunkt finnes i Salmenes bok<br />

i Det gamle testamentet. I salme 103:<br />

«For han vet hvordan vi er skapt, han<br />

kommer i hu at vi er støv». I salme 8:<br />

«Du gjorde ham lite ringere enn Gud og<br />

kronet ham med ære og herlighet».<br />

Jeg tenker at jeg har både gode og dårlige<br />

erfaringer med disse perspektivene,<br />

støv og styrke.<br />

Med maktbruk og hovmod - der<br />

mennesket spiller gud, blir resultatet<br />

at mange andre behandles som støv og<br />

opplever seg som verdiløse. Vi ser det<br />

bokstavelig, når støvet legger seg etter<br />

et bombenedslag, der krigen raser. Eller<br />

i asken fra krematoriene i Auschwitz.<br />

De gode erfaringene med støv og<br />

styrke handler om å få være del av noe<br />

større, hvile i vissheten om at ikke alt<br />

avhenger av meg, hele tiden. Og videre,<br />

når jeg opplever at de som er betrodd<br />

makt, bruker den til fellesskapets beste,<br />

som gode forvaltere <strong>på</strong> vegne av de<br />

mest utsatte og generasjonene som<br />

kommer etter oss.<br />

Det er naturlig at vi som lever mellom<br />

støv og styrke, forsøker å sikre oss,<br />

skape trygghet for oss selv og våre. Vi<br />

www.jar-menighet.no - post@jar-menighet.no - Wedel <strong>Jar</strong>lsbergsvei 20, 1358 JAR<br />

Menighetens kontonummer: 8380 08 72440<br />

MENIGHETSBLAD FOR JAR MENIGHET Nr. 1 / <strong>2023</strong><br />

Redaksjon: Knut Christiansen, Arnhild Mindrebø,<br />

Øystein Sørbye, Jens Kr. Tingvold, Kristen Ulstein<br />

(layout)<br />

tilpasser oss, lytter til råd – forbereder<br />

oss. Noen sparer, mange legger planer.<br />

Behovet for kontroll kan gjøre oss<br />

selvopptatt - og vi forblir sårbare. Bibelen<br />

advarer mot selvsentrert bekymring<br />

og grådighet. Å innse at vi ikke<br />

kan ha full kontroll, kan bidra til å gi<br />

både ro og raushet til livet.<br />

En felles erfaring er at vi først og<br />

sist er utlevert til hverandre – i gjensidig<br />

avhengighet, heldigvis! Vi er<br />

ikke overlatt til oss selv. Her hos oss<br />

opplever de fleste at det fungerer slik,<br />

også når krisen rammer. På sitt beste er<br />

det som et mirakel.<br />

Finnes det plass til Gud i alt dette?<br />

Jo, men ikke som en forsikring eller<br />

beskyttelse mot konsekvensene av<br />

sårbarheten. <strong>Kirken</strong> formidler fortellingen<br />

om at Gud trer inn i vår verden og<br />

selv gjør menneskelige erfaringer «<strong>på</strong><br />

kroppen». Et mysterium med mening?<br />

Tillit til at vi ikke er helt overlatt til oss<br />

selv?<br />

Når jeg løfter blikket fra kontoutskrift<br />

og forsikringspolise, ser til<br />

mine medmennesker nært og fjernt, og<br />

stiller spørsmålet: Hva skal være min<br />

plass og mitt bidrag i helheten? Da kan<br />

jeg gjøre en forskjell, selv om jeg er<br />

«støv».<br />

Knut Christiansen<br />

Trykkeri: Andvord grafiske a/s. Opplag: 4700 eks.<br />

Fulldistribueres til alle husstander i <strong>Jar</strong> menighet.<br />

Redaksjonen avsluttet 24.februar <strong>2023</strong>.<br />

Deadline neste nummer 26.mai <strong>2023</strong>.


Snublesteiner i vårt nabolag:<br />

Ada (4) skal<br />

ikke bli glemt<br />

Ada (4) bodde med familien sin i Storengveien 58.<br />

For vel 80 år siden ble hun arrestert og deportert<br />

til Tyskland med troppetransportskipet Donau,<br />

sammen med sin mor og sin tante. 1. desember<br />

1942 ble de drept i Auschwitz.<br />

Tekst: Øystein Sørbye<br />

Foto: Arkiv<br />

Du finner dem i nabolaget vårt, 10<br />

graverte messingskilt, nedfelt i fortauene<br />

<strong>på</strong> Nadderudveien, Gamle Drammensvei<br />

og i Storengveien. Lett å overse, kanskje.<br />

Vi snubler i alle fall ikke. Men stopper<br />

vi opp utenfor Storengveien 58, finner<br />

vi et skilt som minner oss om Ada og en<br />

skamplett i norsk og europeisk historie.<br />

Et menneske er ikke glemt<br />

før dets navn er glemt<br />

Ifølge jødisk tradisjon dør et menneske<br />

to ganger: Først ved<br />

jordlig bortgang, deretter<br />

når navnet sies<br />

eller tenkes for siste<br />

gang. Den tyske kunstneren<br />

Gunter Demnig<br />

har tatt tak i denne<br />

tankemåten, og bruker<br />

den som utgangspunkt<br />

for kunst og minnesmerkeprosjektet<br />

«Stolpersteine» eller<br />

Snublesteiner.<br />

Steinene er utformet<br />

som brostein,<br />

10x10 cm, belagt med<br />

en messingplate der navn, fødselsår,<br />

deportasjonsår, dødsdato og -sted er<br />

inngravert. Steinene støpes ned i fortauet<br />

<strong>på</strong> steder der jøder eller andre ofre for<br />

nazismen bodde eller arbeidet fram til de<br />

ble deportert og drept. Hver stein representerer<br />

ett enkeltmenneske, ett individ.<br />

Ved å «snuble» over en slik stein blir<br />

vi oppmerksomme <strong>på</strong> forbrytelsen som<br />

skjedde nettopp der steinen er lagt ned.<br />

Snublesteinene bidrar til refleksjon over<br />

at historien også skjedde i eget land, i<br />

egen by - og som hos oss, i eget nabolag.<br />

Det er nedsatt 757 snublestener i<br />

Norge, 10 av dem i Bærum. Alle 10 er i<br />

vårt nærområde. Du finner tre i Storengveien,<br />

ved nr. 58, to i Gamle Drammensvei<br />

<strong>på</strong> Stabekk, ved nr. 38, og fem i<br />

Nadderudveien, ved nr. 16.<br />

Ved nedsettelse av snublesteinene i<br />

Bærum i 2015 minnet ordfører Lisbeth<br />

Hammer Krogh om arrestasjonen av 772<br />

norske jøder i 1942 og 1943: - Snublesteinene<br />

gjør at enkeltmenneskene blir<br />

3


De tre søstrene Florence. Cecilie gift Kahn (t.v.) var mor til Ada, Annie-Louise (i midten)<br />

var Ivan Benkows andre kone og mor til Jo, og Solveig som var ugift (Foto: Jødisk<br />

museum og Lokalhistoriewiki)<br />

løftet ut av statistikken ... ti flotte individer,<br />

blant seks millioner. De forteller<br />

en historie som <strong>på</strong>minner oss at dette<br />

aldri må gjenta seg. Måtte mange snuble<br />

over steinene og huske at forglemmelse,<br />

ignoranse og likegyldighet er menneskeverdets<br />

verste fiende.<br />

Søstrene Florence<br />

Snublesteinene i Storengveien og <strong>på</strong><br />

Gamle Drammensvei <strong>på</strong> Stabekk er lagt<br />

ned for tre søstre med pikenavn Florence,<br />

to av dem med hver sin datter.<br />

Cecile med datter Ada og søster Solveig<br />

i Storengveien, Annie Louise med datter<br />

Rebekka (Beks) <strong>på</strong> Gamle Drammensvei.<br />

Foreldrene, Josef Florentz og Ester<br />

Blint, hadde flyktet fra Russland til<br />

Skottland i 1895, før de kom til Norge<br />

fire år senere. I mange år drev de en<br />

frukthandel i Oslo.<br />

Annie Louise (1895-1942) giftet seg<br />

med Abraham Oster og fikk datteren<br />

Rebekka (Beks). Hun ble enke i 1917<br />

og giftet seg senere med fotograf Ivan<br />

Benkow som var enkemann. Han hadde<br />

4<br />

en sønn, Harry. Sammen fikk de sønnen<br />

Josef i 1924.<br />

Ivans far hadde vært hoffotograf for<br />

tsaren. Han hadde flyktet fra Russland i<br />

1905 <strong>på</strong> grunn av jødeforfølgelsene. På<br />

20-tallet bodde Annie og Ivan i Trondheim<br />

sammen med Ivans sønn Harry,<br />

Annies datter Rebekka, deres felles sønn<br />

Josef (Jo) og Annies søster Solveig.<br />

I 1930 flyttet fotograf Benkow sin<br />

virksomhet til Bærum og bosatte seg<br />

med familien i Stabekkgården, Gamle<br />

Drammensvei 38. Beks arbeidet som<br />

ekspeditrise etter fullført handelsskole.<br />

Hun hadde gått handelskole, var ugift og<br />

drev sin egen foto- og parfymebutikk.<br />

Søsteren Cecilie (1904-1942) hadde<br />

gått handelskole og jobbet <strong>på</strong> begynnelsen<br />

av 1930-tallet som forretningsfører<br />

ved det Jødiske Barnehjemmet i Oslo. I<br />

1937 giftet hun seg med David Kahn fra<br />

Trondheim. De flyttet inn i Storengveien<br />

58. De to fikk datteren Ada Ester høsten<br />

1938. Samme år døde David av hjerteinfarkt.<br />

Jo Benkow<br />

Sønnen til Annie og Ivan, Jo Benkow,<br />

ble senere kjent som vår første jødiske<br />

stortingsmann, mangeårig Høyreleder og<br />

stortingspresident fra 1985 til 1993.<br />

Ved nedsettelsen av snublestein foran<br />

Stabekkgården, som var både hjem og<br />

fotografforretning, fortalte ordføreren at<br />

hun hadde deltatt i Jo Benkows 80 årsfeiring<br />

i 2004. Hun husker hans klare<br />

budskap: - Vi må aldri bli så tolerante at<br />

vi tolererer intoleranse.<br />

Jo Benkow mente at det ikke var<br />

mulig å begripe all lidelsen bak de seks<br />

millionene ofrene for holocaust. Han så<br />

heller til enkeltskjebner, og skrev om sin<br />

kusine Ada i anledning holocaustdagen i<br />

2012: - Jeg hadde en kusine som het Ada.<br />

Hun døde før hun fylte fire år. Jeg var<br />

inderlig glad i henne. Den dag i dag ser<br />

jeg henne for meg når jeg kom <strong>på</strong> besøk<br />

til min tante. Hun satt der og strakk<br />

armene ut mot meg, nybadet og inntullet<br />

i sin mors aller største badehåndkle. Hun<br />

så <strong>på</strong> meg med øyne fylt av glede. Men<br />

en kald dag, jeg tror det var 1. desember<br />

1942, ble hun sammen med de øvrige<br />

kvinnelige medlemmer av min familie


kledd naken og skysset inn i et rom som<br />

de tyske rasehysterikerne sa var en dusj.<br />

Men det kom ikke noe vann, bare gass.<br />

Det som utspilte seg der, har forfulgt<br />

meg resten av livet. Jeg lurer <strong>på</strong> om hun<br />

egentlig skjønte hva som skjedde, om hun<br />

gråt eller hvor lang tid det tok.<br />

At Jo Benkow som voksen så seg<br />

selv som ikke-troende jøde, tilskrev han<br />

denne tragedien. Først bebreidet han<br />

Gud, men «<strong>på</strong> det tidspunktet glemte<br />

jeg at mennesket har en fri vilje». Han<br />

skrev at han fortsatt hadde «en viss tro<br />

<strong>på</strong> en udefinert høyere makt som holder<br />

en tilbake fra de gale ting og de onde<br />

gjerninger»<br />

Registrering av jøder i Norge<br />

Da krigen kom til Norge, begynte okkupasjonsmakten<br />

å registrere jøder. Dagen<br />

etter at Tyskland invaderte Sovjetunionen,<br />

22. juni 1941, aksjonerte det tyske<br />

sikkerhetspolitiet (SIPO) mot "tvilsomme<br />

elementer" i det norske samfunnet. Ved å<br />

arrestere antatt russiskvennlige personer<br />

var det SIPOs mål å forhindre sabotasje<br />

mot den tyske okkupasjonsmakten.<br />

I Oslo førte aksjonen til at 61 jødiske<br />

menn ble tatt til Grini, også kjent som<br />

23. juni-fangene. De arresterte hadde<br />

bakgrunn fra tsar-Russland og var enten<br />

statsløse selv eller hadde familie som var<br />

statsløs. Tidligere hadde de hatt statsborgerskap<br />

fra Russland, Litauen, Latvia<br />

eller Estland. Ivan Benkow satt <strong>på</strong> Grini i<br />

to uker, fra 23. juni 1941 til 5. juli 1941.<br />

Flukten – og de som ble tilbake<br />

I september 1942 gikk det rykter om en<br />

forestående massearrestasjon av jødiske<br />

menn. 18 år gamle Jo Benkow flyktet<br />

til Sverige sammen med sin morbror<br />

Herman i begynnelsen av oktober. Faren<br />

Ivan og halvbroren Harry kom etter.<br />

De hadde lagt fluktplaner for kvinnene<br />

og barna i Benkow-familien, deriblant<br />

moren og søstrene, men de trodde ikke at<br />

de var like utsatt. Det var de, dessverre.<br />

Alle fem, Annie og datteren Beks <strong>på</strong><br />

Stabekk, Solveig og søsteren Cecilie med<br />

den lille datteren Ada i Storengveien,<br />

ble arrestert 26 november 1942 og sendt<br />

med Donau til Stettin, og så transportert<br />

videre til Auschwitz, der de ble sendt rett<br />

i gasskamrene ved ankomst 1. desember<br />

1942.<br />

Astrid og Ada<br />

I forbindelse med nedsetting av snublesteiner<br />

for familien Kahn i Storengveien<br />

i 2015, hadde Christian Mollestad en<br />

samtale med Astrid May Myhre. Hun<br />

hadde vært jevngammel venninne med<br />

lille Ada. Begge var født i 1938.<br />

Astrid fortalte: - Jeg husker siste gang<br />

jeg så henne, helt forferdelig. Moren og<br />

Albert kom og ringte <strong>på</strong> hos oss i gården<br />

Jo Benkow i parfymeriet sitt i Bygningsarbeidernes<br />

hus <strong>på</strong> Bekkestua (Foto:<br />

Lokalhistoriewiki)<br />

der borte. Jeg skjønte det var veldig<br />

alvorlig, så ble Ada og jeg sendt ut, jeg<br />

husker at vi gikk ut av butikken. Jeg fikk<br />

senere høre at det var planer om at de<br />

skulle flykte dagen etter, og Ada skulle<br />

komme tilbake til oss neste morgen, men<br />

da kom politiet og hentet dem om natten.<br />

Kilder:<br />

•Jødisk Museum: Snublesteiner<br />

•Christian Mollestad (2015): Reportasje av<br />

avdukingen av minnesteinene <strong>på</strong> Stabekk.<br />

•Inger Fagerberg: 23. juni-fangene <strong>på</strong> Grini)<br />

23. juni-fangene <strong>på</strong> Grini - Norsk digitalt<br />

fangearkiv 1940-1945 - Fanger.no<br />

•Jo Benkow. «Det kan skje igjen». Aftenposten<br />

27. januar 2012.<br />

•Jo Benkow (1994). Det ellevte bud. Oslo:<br />

Gyldendal. s. 9–14<br />

• Wikipedia<br />

5


Gode råd når alt blir dyrere:<br />

Lise Vermelid Kristoffersen (35) snakker om penger<br />

i mange kanaler. Hun driver Pengesnakk.<br />

Rådene hun gir til følgerne sine, har ikke blitt<br />

mindre aktuelle. Russlands angrep <strong>på</strong> Ukraina har<br />

bidratt til å skape en energikrise og strupt tilgangen<br />

<strong>på</strong> mange råvarer. Prisstigningen er bratt. Økningen<br />

i lønninger og ytelser henger ikke med prisstigningen.<br />

Vi har fått mindre å rutte med.<br />

- Bruk mindre<br />

<strong>på</strong> det som<br />

ikke betyr noe<br />

Tekst: Kristen Ulstein<br />

Foto: Knut Christiansen<br />

Som influenser er Lise en del av den nye<br />

økonomien. Hun bor <strong>på</strong> Stabekk med<br />

mann og to små barn. Hun har alltid<br />

spart store deler av lønna, i 2015 begynte<br />

hun å dele erfaringene sine i ulike<br />

kanaler og sluttet i jobben i Tine i 2019.<br />

I dag er Pengesnakk blitt podcast, bok,<br />

Youtube-kanal og Instagram-konto. Hun<br />

lever av denne virksomheten og er mye<br />

brukt som foredragsholder.<br />

- Du kan bruke penger <strong>på</strong> det du<br />

verdsetter høyt hvis du slutter å bruke<br />

6<br />

penger <strong>på</strong> alt som ikke er viktig for deg.<br />

Det er det Pengesnakk handler om. At<br />

man ikke har det mindre bra om man<br />

bruker mindre penger, sier Lise.<br />

Dårlig økonomi er kilde<br />

til mye bekymring<br />

- Du utfordrer tanken om at penger ikke<br />

kan gjøre oss lykkeligere?<br />

- Når dårlig økonomi kan føre til så<br />

mye bekymring, må det å ha penger<br />

tilgjengelig også kunne gjøre oss lykkeligere.<br />

For meg betyr penger først og<br />

fremst trygghet. Jeg hadde en helt vanlig<br />

oppvekst, men vi hadde ikke overflod og<br />

det var aldri noe overskudd som vi måtte<br />

vurdere hva vi skulle bruke til.<br />

Lise sier hun fortsatt tenker som hun<br />

gjorde da hun startet Pengesnakk og<br />

sparte mer enn halve månedslønna.<br />

– Hvis jeg en dag ikke kan jobbe lenger,<br />

vil jeg ikke at økonomien skal bli et<br />

problem.<br />

Vi møter henne hjemme i Trudvangveien.<br />

Huset er under oppussing. Interiøret<br />

er minimalistisk, med rene flater,<br />

begrenset med møbler og få ting.<br />

- Jeg har alltid vært sparsom, forteller<br />

hun. - Jeg vokste opp med at ting som


gikk i stykker, skulle repareres, med å<br />

lage mat fra grunnen av, spise rester og<br />

ikke sløse. Det var først når jeg kjøpte<br />

min første leilighet, og vennene mine<br />

lurte <strong>på</strong> om jeg hadde vunnet i Lotto,<br />

at det gikk opp for meg at det ikke var<br />

vanlig å spare til egenkapital. Jeg skjønte<br />

at de fleste bruker opp det de tjener –<br />

hver måned.<br />

Lite bevissthet rundt pengebruk<br />

Hun mener at vi vet for lite om penger<br />

og derfor også er lite bevisste <strong>på</strong> hvordan<br />

vi bruker pengene våre. – Det er<br />

fascinerende hvor forskjellig vi ser <strong>på</strong><br />

pengebruken. Vi må bli mer bevisst <strong>på</strong><br />

at både de store utgiftene og de små<br />

uvanene våre teller. Tomatprisen inngår<br />

i det samme regnskapet som hundre<br />

tusen ekstra for en større bil. De unødvendige<br />

impulskjøpene koster mye til<br />

sammen.<br />

- I Pengesnakk snakker og skriver jeg<br />

om min egen sparing, hvordan jeg tenker<br />

<strong>på</strong> penger, og deler tips og triks for at<br />

du skal få en enda bedre økonomi. Jeg<br />

holder <strong>på</strong> med dette fordi jeg opplever<br />

at det gjør en forskjell for livet til<br />

følgerne mine.<br />

- Hvem er følgerne dine?<br />

- Det er alle slags mennesker, fra konfirmanter<br />

som vil ha tips til hva de skal<br />

gjøre med pengegavene de har fått, til<br />

pensjonister. Den største gruppen er nok<br />

småbarnsmødre. De kan lett identifisere<br />

seg med meg, og har ofte større behov<br />

for å planlegge pengebruken sin enn<br />

mange andre.<br />

Det er podcasten som er den største<br />

kanalen hennes. Så langt har hun spilt<br />

inn 150 episoder. Mellom hundre og to<br />

hundre tusen er innom podcasten i løpet<br />

Fortsetter <strong>på</strong> neste side<br />

Lises beste tips til<br />

de første skrittene<br />

1) Sett opp en fast spareavtale med<br />

deg selv. Det er lurt med automatisk<br />

trekk til en sparekonto hver gang det<br />

kommer penger inn. Det trenger ikke<br />

være et stort beløp i første omgang.<br />

Du må bare vise deg selv at du kan<br />

spare.<br />

2) Følg med <strong>på</strong> boliglånsrenta. Du bør<br />

vite hva du betaler og sjekke jevnlig<br />

om du kan få bedre tilbud.<br />

3) Sett deg et måltall for sparingen.<br />

4) Lag ditt eget verdikompass. Hva er<br />

du vil prioritere? Hvordan får du mer<br />

glede av pengebruken? Slik blir du<br />

også mer bevisst <strong>på</strong> hvorfor du sparer.<br />

5) De fleste har mye å spare <strong>på</strong> matbudsjettet.<br />

Planlegg måltider bedre,<br />

kjøp inn for flere dager, bruk det du<br />

har og utnytt rester.<br />

6) Sjekk hvilke abonnementer du har,<br />

strømmetjenester, skylagring o.l. som<br />

ofte betales hver måned med autogiro.<br />

Meld deg av det du ikke bruker<br />

eller trenger.<br />

7) Venn deg til å både kjøpe og selge<br />

brukt. Det er en barriere å overvinne<br />

for mange. Særlig barnefamilier kan<br />

hente mye ved å selge det barna vokser<br />

ut av og kjøpe brukt i stedet for<br />

nytt. Det er fint at det nå er en trend,<br />

også blant gutter og menn, å kjøpe<br />

brukte klær.<br />

8) Rydd i klærne. Ha tilgjengelig klær<br />

som passer og som du liker å bruke,<br />

og gjerne plagg som kan kombineres<br />

<strong>på</strong> ulike måter. Slik blir du også mer<br />

bevisst <strong>på</strong> hva du trenger når du<br />

handler klær.<br />

9) Bruk biblioteket, kirken og andre<br />

gratis tilbud. En variert og morsom<br />

fritid må ikke koste skjorta.<br />

10) Skriv opp alt du bruker penger <strong>på</strong><br />

de neste 30 dagene. Da ser du hvor<br />

pengene dine blir av, og om det er noe<br />

du ønsker å endre <strong>på</strong>.<br />

Hvis du har lyst <strong>på</strong> flere gode råd,<br />

er det bare å oppsøke Lise her:<br />

https://www.pengesnakk.no<br />

Er du rik når du bruker mye penger<br />

eller når du har mye penger, spør Lise i<br />

boken sin, som kom ut i 2020.<br />

7


av en måned. – Det er mange tema å ta<br />

av.<br />

- Hva slags tilbakemeldinger får du?<br />

- Det er tilbakemeldingene jeg får som<br />

er den viktigste inspirasjonen min. Jeg<br />

bruker spørsmål, tips eller synspunkter<br />

fra følgerne som utgangspunkt for nye<br />

episoder. Det er så inspirerende å få motivere<br />

andre til å redusere forbruket sitt!<br />

- Ingen negative tilbakemeldinger?<br />

- Jo, jeg får ganske ofte høre at det er<br />

lett for meg og at jeg er privilegert. Det<br />

er også en del som mener at sparebeløpene<br />

mine er urealistiske.<br />

Tabu å snakke om penger?<br />

- Alle er sikkert opptatt av penger, enten<br />

vi har mye eller lite, men egentlig er det<br />

vel tabu å snakke om penger? Er ikke<br />

penger en privatsak?<br />

Lise vedgår at det er noen uskrevne<br />

sosiale koder. Det er noe knyttet til<br />

penger vi kan snakke om, for eksempel<br />

hva vi har betalt for en bolig. Vi kan ikke<br />

snakke om hvor mye vi tjener. Hun har<br />

likevel ikke fått så mange meldinger om<br />

at det ikke er greit å snakke om penger.<br />

- Jeg har valgt å snakke åpent om tallene<br />

mine – både inntekter og utgifter.<br />

Det er nødvendig å være konkret, hvis<br />

jeg skal bli lyttet til. Jeg er en person<br />

som lever et nokså vanlig liv, ikke en<br />

bank eller forsikringsselskap. Jeg er ikke<br />

økonom, alt jeg skriver er basert <strong>på</strong> mine<br />

egne erfaringer og refleksjoner.<br />

- Hva tenker du om å dele penger med<br />

dem som har lite og gi til gode formål?<br />

- Jeg gir selv til noen formål, og syns<br />

det er viktig å lære barna mine å dele<br />

og at det er mennesker andre steder i<br />

verden som trenger at vi bidrar. Jeg har<br />

ikke skrevet eller snakket så mye om<br />

det. I regnskapet mitt heter det gaver<br />

og omfatter også presanger til familie<br />

og venner. Det er <strong>på</strong> mange måter enda<br />

mer følsomt å snakke om hva vi gir til<br />

enn å snakke om annen pengebruk.<br />

Sparing gir trygghet<br />

- Bør alle spare?<br />

- Jeg tenker det. Det er aller viktigst<br />

å spare for dem som selv mener at de<br />

«ikke har råd til å spare», mener Lise.<br />

Hun erkjenner at mange opplever at<br />

de faste utgiftene tar en stor andel av<br />

inntektene, men oppfordrer alle til å<br />

begynne i det små både med å kutte de<br />

faste utgiftene og begynne å spare litt.<br />

- Hvorfor?<br />

- For meg handler det som sagt mye<br />

om tryggheten ved å ha nok penger til<br />

det jeg trenger og prioriterer. Jeg finner<br />

også glede ved å ikke kjøpe. Det byr meg<br />

i mot å sløse. Jeg blir stressa av å ha for<br />

mange ting å rydde i og flytte <strong>på</strong>.<br />

- Du moraliserer ikke, og du knytter<br />

ikke rådene dine til de store samfunnsutfordringene?<br />

- Ønsket om å leve mer bærekraftig,<br />

og ta hensyn til klima og miljø ligger<br />

under i det jeg formidler, men det er ikke<br />

det jeg snakker mest om.<br />

8


- Så vi skal spare mest for vår egen del?<br />

- Jeg tror pengebruk og sparing er et identitetsspørsmål.<br />

Hvordan vi forholder oss til penger, viser<br />

både oss selv og andre hvem vi er. Vi kan tilby mye<br />

mer til andre når vi har en trygg økonomi selv. Siden<br />

jeg sparer, har jeg råd til alt jeg vil, sier Lise.<br />

Følg ditt eget verdikompass<br />

- Er det ikke en hårfin linje mellom sparsommelighet<br />

og gjerrighet?<br />

- Jo, det er mulig å bli besatt av sparing og miste<br />

gleden ved å unne seg noe. Derfor er det viktig å<br />

følge sitt eget verdikompass, og være bevisst <strong>på</strong> hva<br />

slags forbruk som gir deg tilfredsstillelse, sier hun. –<br />

Det er viktig for mange å ha råd til å være raus mot<br />

familie og venner. Sparing gir større muligheter til<br />

det.<br />

- Merker du at det er forskjell <strong>på</strong> de kommentarene<br />

du fikk tidligere og kommentarer du får i den situasjonen<br />

vi står i nå?<br />

- Det er langt færre som mener at penger og sparing<br />

ikke er viktig. Når prisene stiger som de gjør nå,<br />

blir det tydelig for alle at kostnadene ved de små<br />

hverdagsvanene våre tilsammen blir til beløp som<br />

betyr noe, sier Lise Vermelid Kristoffersen.<br />

9


Tilstede for dem<br />

som er rammet av<br />

jordskjelvet i Syria<br />

Margrethe Volden har en trygg hjemme-base<br />

i Tjernsrudveien <strong>på</strong> <strong>Jar</strong>, men som seksjonsleder<br />

for Midtøsten og Asia i <strong>Kirken</strong>s Nødhjelp<br />

har hun hendene fulle med krevende<br />

utviklings- og katstrofeinnsatser i noen av<br />

verdens mest konfliktfylte land.<br />

Akkurat nå handler det om det katastrofale<br />

jordskjelvet som rammet Syria og Tyrkia den<br />

6. februar.<br />

10<br />

- Virkningen av slike katastrofer er<br />

traumatiske og langvarige, gjenoppbygging<br />

vil ta flere år, forteller Margrethe<br />

Volden. - For oss i <strong>Kirken</strong>s Nødhjelp<br />

(KN) betyr det langsiktige forpliktelser i<br />

samarbeid med våre lokale partnere.<br />

- Vi har jobbet blant ofre for borgerkrigen<br />

i Syria i mange år. I fjor kunne<br />

vi etablere eget kontor i Damaskus og<br />

dermed få bedre tilgang til krigsofre som<br />

nå befinner seg i regjeringskontrollerte<br />

områder. I Aleppo, Syrias nest største by,<br />

var tusener av innbyggerne <strong>på</strong> bar bakke<br />

etter krigens herjinger. Mange tok i bruk<br />

delvis ødelagte bygg som provisoriske<br />

boliger. Da jordskjelvet rammet, mistet<br />

de alt Veldig mange mistet livet.<br />

Benedicte Hafskjold leder KNs innsats i<br />

Syria. Hun forteller at lokale sam-


arbeidspartnere fra de ortodokse kirkene<br />

i området startet hjelpearbeidet med<br />

de midler de hadde for hånden samme<br />

dag som jordskjelvet rammet. Hun har<br />

besøkt flere av områdene i Syria som er<br />

hardt rammet av skjelvet, og forteller<br />

om hjerteskjærende, men også varmende<br />

møter.<br />

– Folk som har overlevd jordskjelvet<br />

viser en rørende omsorg og hjelper sine<br />

landsmenn. De er lutfattige, men kommer<br />

med mat, ulltepper og klær. De gir<br />

det lille de har til dem som har det enda<br />

verre. Skoler, kirker, moskeer og forsamlingshus<br />

er nå fylt til bristepunktet. Det<br />

finnes ikke plass nok til dem som trenger<br />

tak over hodet.<br />

Benedicte Hafskjold i jordskjelvområdet i<br />

Syria. KNs partnere kunne starte hjelpeinnsatsen<br />

umiddelbart.<br />

- I første omgang deler vi ut varme<br />

måltider, vann, varme tepper, madrasser,<br />

hygieneartikler og ladere til mobiltelefoner,<br />

slik at folk kan holde kontakt med<br />

hverandre. Vi gir også særlig omsorg og<br />

hjelp til barn, forteller Benedicte.<br />

Fasteaksjonen <strong>2023</strong> <strong>på</strong> <strong>Jar</strong>:<br />

En vinn-vannsituasjon<br />

Noter deg gjerne datoen<br />

26. mars. Da kommer årets<br />

konfirmanter <strong>på</strong> besøk til<br />

husstandene <strong>på</strong> <strong>Jar</strong>, og de er<br />

<strong>på</strong> rekordjakt! De kan ikke<br />

skjønne hvorfor ikke vi <strong>på</strong><br />

<strong>Jar</strong> skulle klare å hamle opp<br />

med husstandene <strong>på</strong> for<br />

eksempel Østerås?!<br />

I en tid der mange nordmenn har fått<br />

fornyet forståelse for vannets verdi, i<br />

form av økte strømpriser og bevissthet<br />

rundt prisen per dusjminutt,<br />

oppfordres vi til å løfte blikket ytterligere<br />

og bidra til fundamental hjelp<br />

i kampen for alle menneskers rett til<br />

vann. Vann, og rent(!) vann. <strong>Kirken</strong>s<br />

Nødhjelp tilrettelegger nok en gang<br />

aksjonen, men det er vi lokalt som<br />

gjør den viktigste jobben; nemlig å<br />

gi!<br />

Konfirmantene gjør sin del av<br />

dugnaden med å komme rundt til<br />

husstandene med bøsser. Er dere<br />

ikke hjemme, så henger de vipps-nr<br />

<strong>på</strong> døren, slik at alle får mulighet til<br />

å være med <strong>på</strong> laget. I år er vi gira <strong>på</strong><br />

at <strong>Jar</strong> havner enda høyere <strong>på</strong> listen<br />

over giverglade lokalsamfunn, hvilket<br />

også bør innebære ny personlig<br />

rekord. Det vil gi vann og vinnere i<br />

flere ledd! Oppfordringen er derfor<br />

entydig; ta godt imot bøssebærerne<br />

og bli med og støtt aksjonen du også!<br />

NB: alle er hjertelig velkomne til å<br />

bidra med organisering og gjennomføring<br />

av aksjonen, som altså skjer i<br />

etterkant av fasteaksjons-gudstjenesten<br />

kl 11 den 26.mars. Meld deg<br />

gjerne <strong>på</strong> mail til ok497@kirken.no<br />

Olaf Kind, kapellan<br />

Innsamlede midler, blant annet<br />

fra Fasteaksjonen, gir <strong>Kirken</strong>s<br />

Nødhjelp og deres partnere<br />

mulighet til å handle raskt når<br />

katastrofene rammer.<br />

Slik støtter du<br />

Fasteaksjonen i <strong>Jar</strong>:<br />

VIPPS: 2426<br />

SMS: Send kodeord VANN til 2426<br />

(250 kr)<br />

BANK: Konto nr. 1594 22 87493.<br />

Merk gaven med Fasteaksjonen<br />

11


Inger Kari Stensrud fra <strong>Jar</strong>:<br />

Forvalter k<br />

Inger Kari Stensrud er jurist og<br />

advokat, oppvokst og bosatt <strong>på</strong><br />

<strong>Jar</strong>. Hun har mange års erfaring<br />

fra virksomheter der man<br />

ønsker at «det meste går <strong>på</strong><br />

skinner» - det vil si Jernbaneverket<br />

og Bane NOR. Det har handlet<br />

om eiendom, organisering og<br />

store omstillingsprosesser.<br />

Tekst og foto: Knut Christiansen<br />

12<br />

De siste tre årene er det Den norske<br />

kirke som har vært arbeidsgiver. Der er<br />

veivalgene vel så kompliserte og helt<br />

uten «skinnegang».<br />

Inger Kari ble først prosjektdirektør<br />

for utredning av kirkens organisering<br />

etter skillet fra staten i 2017. For ett<br />

år siden ble hun kirkens eiendomssjef,<br />

med ansvar for «Dnk Eiendom AS», et<br />

selskap som skal forvalte mer enn ca.<br />

170 eiendommer, i hovedsak prestegårder,<br />

som overføres til Den norske<br />

kirke, også det som en konsekvens av<br />

skillet mellom kirke og stat. Den første<br />

pulje eiendommer vil mest sannsynlig<br />

overføres i løpet av inneværende år.<br />

Målet er å fullføre overføringen innen<br />

sommeren 2025 (Se fakta-boks).<br />

- Hvilke oppgaver er det du nå får <strong>på</strong><br />

bordet ditt, Inger Kari? Ofte spør man i<br />

slike intervjuer om hva som blir det mest<br />

«krevende» - jeg spør heller, hva som blir<br />

det morsomste?<br />

- Det er veldig motiverende å bygge


kirkelige eiendommer<br />

noe nytt. Både helheten og mangfoldet<br />

gjør dette spennende. Den norske kirke<br />

har <strong>på</strong> nasjonalt nivå lite erfaring med<br />

forvaltning av fast eiendom. Nå handler<br />

det om å overta store verdier som skal<br />

understøtte kirkens kjernevirksomhet.<br />

Kostnadene ved nødvendig oppgradering<br />

og verdibevarende vedlikehold er<br />

store. Derfor jobbes det nå grundig med<br />

å utrede langsiktige behov og økonomisk<br />

sikkerhet. Det skal skje ved at en viss<br />

kapital skal følge eiendomsovertakelsen<br />

fra Opplysningsvesenets fond.<br />

- Ligner denne jobben <strong>på</strong> noe du har<br />

gjort før?<br />

- Ved utskilelse av Bane NOR fra<br />

staten var det mange likeartede problemstillinger,<br />

men der var jeg ansvarlig for<br />

en begrenset del av noe mye større. Nå<br />

får jeg ansvar for helheten <strong>på</strong> et felt som<br />

spenner vidt. Det handler om alt fra bevaring<br />

av kulturminner og hensyn til<br />

lokal historie, til hensiktsmessig boligtilbud<br />

til dagens prester og alternativ<br />

bruk av hus som ikke skal være boliger,<br />

forteller hun.<br />

- Jeg har rukket å oppdage at prestegårdene<br />

er viktige «identitetsmarkører» i<br />

mange bygder. Dit har folk, opp igjennom<br />

årene, kommet for dåpssamtaler,<br />

konfirmantundervisning og vigsels- og<br />

sorgsamtaler. Prestegårdene har vært<br />

viktige møtesteder ved store og små<br />

anledninger. Selv om presterollen har<br />

endret seg mye de siste tiårene, representerer<br />

mange av byggene en kontinuitet og<br />

kontakt med røtter og historie.<br />

- Du har vokst opp <strong>på</strong> <strong>Jar</strong> og engasjert<br />

deg i lokalt menighetsarbeid. Du kjenner<br />

kirken fra innsiden. Har det betydning i<br />

jobben du nå står i?<br />

- Både kunnskapen og den personlige<br />

erfaringen er god å ha med seg. Likevel<br />

tror jeg min kompetanse <strong>på</strong> omstilling,<br />

finansiering og fast eiendom var viktigst<br />

<strong>Kirken</strong> som grunneier i Norge<br />

<strong>Kirken</strong> i Norge var i århundrer en<br />

stor eiendomsbesitter, blant annet<br />

de mange prestegårdene som sikret<br />

prestenes levebrød, i hovedsak som<br />

bønder.<br />

Under reformasjonen konfiskerte<br />

kongen klostre og bispe- og kirkegods,<br />

men prestene fikk som regel beholde<br />

prestegårdene med tilhørende eiendom.<br />

Dette eiendomsgodset fra katolsk<br />

tid utgjorde mellom 10 og 15 prosent<br />

av all fast eiendom <strong>på</strong> begynnelsen<br />

av 1800-tallet. Svært mange av gårdsbrukene<br />

ble forpaktet.<br />

På Eidsvoll i 1814 mente mange at<br />

inntekter fra salg av eiendommene<br />

burde øremerkes kirke og opplysning,<br />

og slik ble det også. Opplysningsvesenets<br />

Fond (OVF) ble opprettet ved egen lov i<br />

1821.<br />

Vel 200 år senere er OVF, den 8. største<br />

grunneier i Norge. I tillegg til prestegårder<br />

eier fondet betydelige arealer<br />

og finanskapital, og har sine forretningsområder<br />

innenfor eiendom, kraft og<br />

kapitalforvaltning. Her inngår også mer<br />

enn 6.000 festetomter.<br />

Med skille mellom stat og kirke følger<br />

også en oppdeling av verdiene i OVF.<br />

I 2020 vedtok Stortinget at fondets<br />

verdier skulle deles mellom Den norske<br />

kirke og staten.<br />

Nye OVF blir et statlig fond, mens<br />

kirken overtar eiendom som er viktig<br />

for kirken ved bruk (særlig bolig for<br />

prest), beliggenhet og historie (nærhet<br />

til kirkebygget og kulturminneverdi).<br />

Når OVF blir et statlig fond og Den<br />

norske kirke har overtatt blant annet<br />

presteboliger, forplikter staten seg til<br />

minst å sette av tilsvarende verdien<br />

av fondet til vedlikehold av kirkebygg.<br />

Midlene vil gå inn i<br />

det såkalte "Kirkebevaringsprogrammet".<br />

Du kan lese mer om<br />

programmet <strong>på</strong><br />

www.kirken.no.<br />

Kilde: https://ovf.no/<br />

13


da valget falt <strong>på</strong> meg. <strong>Kirken</strong> er mye<br />

forskjellig, <strong>på</strong> mange nivåer. Selv etter<br />

skille fra staten er forholdet til den lokale<br />

kommune svært viktig for soknene.<br />

- Det står jo i bibelen «Dere skal ikke<br />

samle skatter <strong>på</strong> jorden, hvor møll og<br />

mark ødelegger». Kunne det være aktuelt<br />

å selge alt og bruke pengene <strong>på</strong> kirkens<br />

hovedoppgaver?<br />

- Selv om soknene eier sin egen kirke,<br />

gravplasser med mer, er ikke Den norske<br />

kirke «rik» <strong>på</strong> eiendom, sammenlignet<br />

med kirkene i land det er naturlig å sammenligne<br />

seg med. Det er heller ikke<br />

slik at verdiene i eiendomsselskapet kan<br />

finansiere driften av kirken. Vi skal være<br />

gode forvaltere av de eiendommene som<br />

vi får ansvar for og sørge for at de blir<br />

verdifulle redskap i den lokale kirkelige<br />

virksomheten, i forvaltningen av den<br />

kirkelige kulturarven og i samhandlingen<br />

med lokalsamfunnet.<br />

- Er det eiendommer i vårt område<br />

som skal inngå i det nye selskapet?<br />

Oslo bispegård blir et objekt i porteføljen til det nye DNK Eiendom AS.<br />

- Ingen i Bærum, men hovedhuset<br />

<strong>på</strong> den vakre Asker prestegård er med,<br />

sier Inger Kari. - Og så får vi den svært<br />

spesielle Oslo bispegård i Gamlebyen,<br />

som nå forvaltes av Statsbygg. Deler av<br />

dette bygget har historie tilbake til middelalderen.<br />

Slik kan vi følge opp<br />

FNs Bærekraftsmål nr. 7<br />

Utarbeidet av grønt utvalg, med inspirasjon fra<br />

«Bærekraftsboka»<br />

14<br />

Gjennom alle tider har mennesker brukt<br />

jordens ressurser til å hente ut energi.<br />

Man har brukt møller ved fossefall til<br />

å male korn, ild til å varme mat, vind<br />

til å seile over hav. Nå ser vi at de mest<br />

brukte energikilder (fossil energi) er<br />

svært skadelige for klima og miljø. Skal vi<br />

nå FNs mål, må det satses <strong>på</strong> ren energi<br />

– fra fornybare energikilder, og vi må<br />

sikre at alle kan kjøpe strøm til en pris de<br />

har råd til.<br />

Ordet «energi» er opprinnelig gresk og<br />

betyr styrke eller kraft, det som skal til<br />

for å utføre et arbeid. I Det nye testamente<br />

brukes det med henvisning til<br />

Guds kraft, som gir mennesker styrke til<br />

å utføre oppgavene de har fått (Kolosserne<br />

1,29).<br />

Til ettertanke og samtale:<br />

• Hva kan vi gjøre noe for å redusere<br />

forbruket av fossil energi, som<br />

privatpersoner, gruppe eller gjennom<br />

politisk <strong>på</strong>virkning?<br />

• Hvordan kan vi forvandle energiressursene<br />

til alles beste?<br />

Tips til handling:<br />

• Vær bevisst <strong>på</strong> ikke å sløse med<br />

strøm.<br />

• Støtt <strong>Kirken</strong>s Nødhjelp og andre<br />

organisasjoner som jobber for at energiutbyggingen<br />

i fattige land må være<br />

mer klimavennlig.


Omsorg med et smil<br />

Tekst: Arnhild Mindrebø<br />

Foto: Knut Christiansen<br />

Høsten 2016 intervjuet jeg den nye<br />

diakonen i <strong>Jar</strong>, Gunnel Johansson Rø,<br />

for menighetsbladet. En godt voksen og<br />

mangfoldig dame. Nå, snart 7 år senere,<br />

er tiden kommet for henne til å bli<br />

pensjonist, og i dag kommer hun rett fra<br />

babysang for et avskjedsintervju.<br />

- Da du begynte her, sa du at samarbeid<br />

er viktig, både med stab og frivillige,<br />

og det takker du nå varmt for. Du sa<br />

også at det er viktig å fortsette det som<br />

gjøres og ha antenner ute for om det<br />

trengs mer. Hva har du fortsatt og hva er<br />

blitt nytt?<br />

- Det meste er fortsatt, diakoni er noe<br />

som <strong>på</strong>går kontinuerlig i en menighet.<br />

Diakoniutvalget har, sammen med meg,<br />

utarbeidet en plan for diakoni som<br />

tydeliggjør arbeidet og er beskrivende<br />

Et varmt smil, svensk aksent og faglig<br />

styrke kjennetegner Gunnel Johannsson<br />

Rø. Varm takk for innsatsen!<br />

og retningsgivende for både diakonens,<br />

stabens og de frivilliges diakonale arbeid.<br />

- Underveis har noe endret retning,<br />

og noe er blitt lagt til som for eksempel<br />

«Livsfilosofisk tenkegruppe» og besøksgruppe.<br />

Siden diakonstillingen i <strong>Jar</strong> er<br />

<strong>på</strong> 80 prosent, var det også greit å legge<br />

til 20 prosent diakoni <strong>på</strong> Nordraaks vei<br />

sykehjem. Det førte til mange gode<br />

samtaler og blant annet til at beboerne<br />

der ble invitert til <strong>Jar</strong> kirke <strong>på</strong> varm lunsj<br />

med <strong>på</strong>følgende musikkandakt fem<br />

ganger i året. Dette har ført til et samarbeid<br />

mellom sykehjemmet og kirken<br />

og mellom de frivillige begge steder,<br />

forklarer Gunnel.<br />

- Hva er diakonens oppgaver?<br />

- Mye av en diakons arbeid går med<br />

til felleskapsbygging og samarbeid<br />

med kollegaer både i menigheten og<br />

<strong>på</strong> tvers av menigheter, og med frivillige<br />

medarbeidere. Å være diakon i <strong>Jar</strong><br />

menighet gir muligheter for å være<br />

sammen med mennesker fra vugge til<br />

grav, og medvandring, samtaler og lyttende<br />

tilstedeværelse har vært sentrale<br />

stikkord for arbeidet mitt. I Bærum har<br />

vi sorggrupper, vi deltar <strong>på</strong> Sandvikadagene,<br />

deler ut kort med juleevangeliet<br />

i Sandvika og <strong>på</strong> Bekkestua til jul, mm.<br />

Grønn menighet og samarbeidet med<br />

vennskapsmenigheten i Saku, Estland,<br />

og en menighetstur dit har også vært<br />

viktige satsningsområder.<br />

- Hva ønsker du for en ny diakon?<br />

- Jeg ønsker bare å si velkommen til<br />

en meget god arbeidsplass og en flott<br />

menighet, for her er det godt å være! –<br />

konkluderer Gunnel, med et smil.<br />

Mangslungent,<br />

aktivt, muntert og<br />

virksomt<br />

Det har vært en stor glede å tjene <strong>Jar</strong><br />

menighet de siste syv årene av min<br />

yrkesaktive tid. 1. juni avslutter jeg<br />

mitt arbeid som diakon. Mangslungent,<br />

aktivt, muntert og virksomt har<br />

det vært. Å arbeide med alle aldre,<br />

med dyktige kollegaer og flotte<br />

frivillige, har vært både berikende<br />

og inspirerende. I tillegg har jeg,<br />

sammen med aktivitetsleder Kari<br />

Wischmann <strong>på</strong> Nordraaks vei sykehjem,<br />

fått muligheten til å legge til<br />

rette for eksistensielle tilbud, for og<br />

sammen med beboerne.<br />

En takk og et godt ord fra Filipperbrevet<br />

4 vil jeg sende med til<br />

dere alle: «Gled dere alltid i Herren!<br />

Igjen vil jeg si: Gled dere! La<br />

alle mennesker få merke at dere er<br />

vennlige. Herren er nær. Vær ikke<br />

bekymret for noe! Men legg alt dere<br />

har <strong>på</strong> hjertet, frem for Gud. Be og<br />

kall <strong>på</strong> ham med takk. Og Guds fred,<br />

som overgår all forstand, skal bevare<br />

deres hjerter og tanker i Kristus<br />

Jesus. Til slutt, søsken: Alt som er<br />

edelt, sant og rent, alt som er vert å<br />

elske og akte, alt som er til glede og<br />

alt som fortjener ros, legg vinn <strong>på</strong><br />

det!»<br />

Kom gjerne til avslutningsgudstjeneste<br />

med kirkekaffe 16.april<br />

kl. 11.00 og gi meg noen gode råd<br />

om hvordan pensjonisttilværelsen<br />

kan leves!<br />

Fred og alt godt!<br />

Gunnel Johansson Rø<br />

15


Ny jubileumsbok for <strong>Jar</strong> Vel 100 år (1924-2024)<br />

Invitasjon til å komme med bidrag<br />

Du finner mer om <strong>Jar</strong> Vel her:<br />

www.jarvel.no<br />

<strong>Jar</strong> Vel er 100 år i 2024. En redaksjonskomité<br />

med Frits Lemstad, Guri<br />

Ellen Heien Haugstad, Geir Engebretsen<br />

og Tor-Ståle Hansen er nedsatt<br />

for å koordinere arbeidet med en ny<br />

Jubileumsbok. Boken skal inneholde<br />

mye bilder, som er illustrerer hovedtemaer<br />

i teksten. Gamle fotografier<br />

og annet materiell bidrar til å dokumentere<br />

velområdets utvikling gjennom<br />

100 år.<br />

Det har tidligere blitt laget jubileumsbøker<br />

hvert 25. år, og en også i<br />

1984 (60 år). De kan lastes ned fra<br />

Nasjonalbiblioteket: www.nb.no<br />

Til kapittelet «<strong>Jar</strong> kirke og menighet»<br />

ønskes bidrag (dokumenter/<br />

bilder og tekst) til avsnitt om bruken<br />

av kirken fra starten (herunder ungdomsklubb,<br />

barnearbeid og korttidsbarnehage),<br />

og kirketomten og <strong>Jar</strong><br />

kirke fremover. Bilder fra merkedager<br />

i kirkens historie, og aktivitet knyttet<br />

til menigheten og kirken ønskes<br />

spesielt.<br />

Bidrag sendes så snart som mulig<br />

til medlem av jubileumskomitéen<br />

Frits Lemstad (frits@lemstad.com),<br />

til Øystein Frode Sørbye (ofsorbye@<br />

gmail.com) eller Jens Kr. Tingvold<br />

(jens.kristian.tingvold@gmail.com).<br />

Sistnevnte tar <strong>på</strong> seg å skanne dokumenter,<br />

bilder/dias.<br />

Fortsatt felles korprosjekt mellom <strong>Jar</strong> og Haslum<br />

Etter det vellykkede korsamarbeidet i<br />

høst er vi glade for å være i gang med<br />

et nytt korprosjekt for <strong>Jar</strong> og Haslum<br />

menigheter. Øvelsene finner sted i <strong>Jar</strong><br />

kirke annenhver torsdag kl. 19-21. Oppstart<br />

var 2. mars, og det er fortsatt mulig<br />

å melde seg <strong>på</strong>. Repertoaret består av<br />

folketoner, spirituals og vår- og sommersanger<br />

for tre- og firstemt blandakor. Vi<br />

øver mot to konserter - 4. juni i <strong>Jar</strong> kirke<br />

og 8. juni i Haslum kirke. Vel møtt til et<br />

hyggelig og sangglad fellesskap!<br />

Spørsmål/<strong>på</strong>melding: Ta kontakt med<br />

Maria Hansli mh686@kirken.no<br />

Knut Eikeland ke322@kirken.no<br />

16


Under denne overskriften presenterer Estrid Hessellund og Sindre Eide<br />

salmetekster som angår livene våre og tiden vi lever i.<br />

Salme som berører<br />

Herre, rekk ut din allmektige hånd<br />

Om det er jordskjelv, flom, tørke,<br />

isbreene som smelter eller havet som<br />

stiger – hjelper det å be Gud om å rekke<br />

ut sin hånd? Hvordan kan Gud gi fremtid<br />

og håp?<br />

I salmebokens avsnitt «Forvalteransvar<br />

og ærefrykt for livet» finner vi en<br />

sterk tekst av journalisten, forfatteren<br />

og salmedikteren Gerd Grønvold Saue<br />

(1930 - 2022). Hun var en kreativ og<br />

samfunnsbevisst person som engasjerte<br />

seg tidlig i spørsmålet om klimaendringene.<br />

Allerede i 1990 skrev hun teksten<br />

Herre, rekk ut din allmektige hånd.<br />

Etter hvert som bevisstheten og kunnskapen<br />

om konsekvensene av klimaendrin-<br />

gene økte, bearbeidet hun teksten i 2008.<br />

Hun forteller at hun så behovet for å<br />

gjøre den enda mer konkret og tydelig.<br />

I det første verset synger vi om<br />

jordskjelv og kaos, orkaner og flom. Og<br />

salmen fortsetter med å beskrive skogen<br />

som forsvinner i fattige land, og jorden<br />

som forandres til ørken og sand. I det<br />

tredje verset handler det om luften som<br />

forgiftes og isen som smelter.<br />

Denne salmen bæres av et hymnisk språk<br />

som hjelper oss når vi ikke vet hvordan<br />

vi skal takle alle de utfordringene vi står<br />

overfor. Vår klode er truet av mange<br />

negative faktorer. De konkrete beskrivelsene<br />

av alt som truer, kan gjøre oss<br />

maktesløse. Grønvold Saue er tydelig<br />

<strong>på</strong> vårt ansvar med formuleringer som<br />

«mennesker øder den rikdom du gav»<br />

(vers 3) og «dypt har vi sunket, vår avmakt<br />

er stor» (vers 4).<br />

Salmen rommer både en syndsbekjennelse<br />

og en sterk tro <strong>på</strong> at Gud ikke har<br />

trukket seg tilbake og glemt sitt skaperverk.<br />

Hvert vers rammes inn av en innledende<br />

bønn om at vår Herre må rekke<br />

ut sin hånd, og et avsluttende «Herre,<br />

forbarm deg! Kyrie eleison!». Men også<br />

håpsdimensjonen er tydelig. I hvert av<br />

versene understrekes troen <strong>på</strong> at Gud<br />

«kan gi fremtid og håp».<br />

1.Herre, rekk ut din allmektige hånd,<br />

du kan gi fremtid og håp!<br />

Jordskjelv og kaos, orkaner og flom,<br />

kloden er såret, den feller sin dom.<br />

Herre, forbarm deg! Kyrie eleison!<br />

2.Herre, rekk ut din barmhjertige hånd,<br />

du kan gi fremtid og håp!<br />

Skogen forsvinner i fattige land,<br />

jorden forandres til ørken og sand.<br />

Herre, forbarm deg! Kyrie eleison!<br />

3.Herre, rekk ut din helbredende hånd,<br />

du kan gi fremtid og håp!<br />

Luften forgiftes, og is blir til hav,<br />

mennesket øder den rikdom du gav.<br />

Herre, forbarm deg! Kyrie eleison!<br />

4.Herre, rekk ut din allmektige hånd,<br />

du kan gi fremtid og håp!<br />

Dypt har vi sunket, vår avmakt er stor,<br />

urett og nød har erobret vår jord.<br />

Herre, forbarm deg! Kyrie eleison!<br />

Norsk salmebok N13:723<br />

T: Gerd Grønvold Saue 1990<br />

og 2008<br />

M: Knut Nystedt 1990<br />

© Arvinger til Gerd Grønvold<br />

Saue, Gjengitt med tillatelse<br />

17


«Barnehagevandringer» i <strong>Jar</strong> kirke i<br />

adventstiden<br />

I <strong>Jar</strong> sogn er det både kommunale-<br />

og private barnehager,<br />

og invitasjonen om å delta i<br />

adventstiden takker mange ja til.<br />

Menigheten ønsker at barna kjenner seg<br />

hjemme i kirken, som også kan bygge bro<br />

til menighetens øvrige tilbud og trosopplæringstiltak.<br />

Til sammen 115 barn deltok i desember<br />

<strong>på</strong> fire visninger fordelt <strong>på</strong> to dager. Eldre<br />

fra senteret i Nordraaks vei fikk også<br />

oppleve «barnehagevandring».<br />

Staben legger mye arbeid i at barna medvirker<br />

og at julebudskapet blir formidlet<br />

så levende som mulig.<br />

18<br />

«Julevandring» etter norsk modell i vennskapsmenigheten i Saku<br />

I Estland er samarbeidet mellom kirke,<br />

skole og barnehage svært varierende. Før<br />

1940 (da Sovjet okkuperte) og de første<br />

årene etter 1991 (Sovjets fall) var besøk<br />

i kirken før jul en selvfølgelig del av skolens<br />

opplegg.<br />

Vennskapsmenigheten i Saku hadde<br />

lenge snakket om å få til et samarbeid,<br />

men i 2020 var kirken først ferdig til<br />

jul, og i 2021 var det mange koronarestriksjoner.<br />

I 2022 planla menigheten to<br />

dager med tre julevandringer og sendte<br />

invitasjon til barnehagene i Saku. Interessen<br />

var så stor at det ble fem vandringer<br />

begge dager med to barnehagegrupper<br />

hver gang.<br />

Til sammen deltok 269 barn og<br />

barnehagelærere. De fikk sitte ved «bålet»<br />

sammen med gjeterne, lete etter en forsvunnet<br />

sau, følge med Josef og Maria <strong>på</strong><br />

deres vei fram til de endelig fant husrom,<br />

og synge sammen med engelen. Mange<br />

menighetsmedlemmer med muligheter<br />

<strong>på</strong> dagtid bidro med levende spill. En<br />

av barnehagelærerne takket og uttrykte:<br />

«Dere fortalte barna julehistorien barnlig,<br />

medrivende og forståelig – og barna var<br />

så fint inkludert»<br />

(Se bildet <strong>på</strong> neste side).


Vår vennskapsmenighet i Estland er 10 år<br />

På kyndelsmessedagen 2. februar<br />

ble jubileet feiret med fest,<br />

barna var i underetasjen (som<br />

er såpass ferdig at det er gitt<br />

brukstillatelse) og de voksne<br />

så <strong>på</strong> bilder oppe og hørte om<br />

menighetens historie.<br />

Magne og Ave Mølster kom til Estland<br />

som misjonærer for NMS (Det Norske<br />

Misjonsselskap) høsten 2011. Da var<br />

det en hovedoppgave å være med <strong>på</strong> å<br />

stifte og bygge opp en menighet i Saku,<br />

et tettsted utenfor Tallinn med 9.000<br />

innbyggere (i dag er antallet innbyggere<br />

steget til 11.500 og øker stadig). Det<br />

hadde i flere år vært menighetsaktivitet<br />

i Saku bedehus i regi av en luthersk menighet<br />

to mil lenger sør. En del unge var<br />

klare for å ta ansvar og ønsket en selvstendig<br />

menighet, men det krevde ekstra<br />

starthjelp, som NMS var villig til å gi.<br />

Magne skriver at de startet med tolv<br />

døpte og konfirmerte medlemmer i<br />

februar 2013. Ved slutten av samme år<br />

hadde noen flere fylt ut blanketten og<br />

blitt medlemmer, så de var 21 totalt.<br />

Høsten 2022 fikk de spesielt mange nye<br />

medlemmer, og de kunne også notere<br />

seg for et rekordstort konfirmantkull <strong>på</strong><br />

14. Innen årsskiftet hadde medlemstallet<br />

vokst til 206. Når de ser tilbake <strong>på</strong> 2022<br />

er det mange velsignelser å takke for.<br />

Saku St. Thomas kirke ble vigslet 21.<br />

desember 2020, <strong>på</strong> selveste St. Thomasdagen.<br />

Se gjerne «Estlandblogg»:<br />

www.nms.no/estland/arkiv<br />

Da Saku menighet ble fem år i 2018,<br />

feiret de med en (halv) bursdagsuke. de<br />

kunne ikke være dårligere nå. Under<br />

festen torsdag delte tre medlemmer sine<br />

historier om hvordan de fant menigheten.<br />

Til slutt var menigheten sammen om<br />

dekket bord og bønn.<br />

Fredag ble det holdt bibeltime om<br />

temaet «frihet» og det var lovsang.<br />

Lørdag var det konsert med Sakus lokale<br />

mandolin-ensemble. Søndag var det<br />

festgudstjeneste, der en lovsanggruppe,<br />

biskop Joel Luhamets og to prester fra<br />

finske vennskapsmenigheter deltok. I<br />

underetasjen var det barnekirke (søndagsskole).<br />

Søndag kveld var det lovsangmusikk/gospel<br />

med kammerkoret<br />

Lambertus (ett av Estlands beste kirkekor).<br />

Under jubileumsdagene var det drøftinger<br />

med NMS om framtiden til og<br />

selvstendiggjøringen av menighetsplanteprosjektene<br />

i med erkebiskop<br />

Urmas Viilma og prestene i Mustamäe<br />

og Saku . Et tema var mulige framtidige<br />

samarbeidsprosjekter mellom NMS og<br />

EELK (Den evangelisk-lutherske kirke i<br />

Estland). Det blir spennende!<br />

Dersom finansene er <strong>på</strong> plass, blir det<br />

videre ferdigstillelse av Saku kirke til<br />

sommeren. Snart er de i gang med et nytt<br />

konfirmantkurs, og det er håp og planer<br />

om flere husgrupper i menigheten, noe<br />

som er viktig når menigheten vokser.<br />

19


GUDSTJENESTER I JAR KIRKE<br />

SØNDAG 12. MARS KL. 11.00<br />

3. søndag i fastetiden<br />

Gudstjeneste. Nattverd. Britt<br />

Aanes Ekhougen, Maria Hansli.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid.<br />

SØNDAG 19. MARS KL. 11.00<br />

4. søndag i fastetiden<br />

Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.<br />

Britt Aanes Ekhougen, Maria<br />

Hansli. Offer: <strong>Kirken</strong>s Familievern.<br />

SØNDAG 26. MARS KL. 11.00<br />

Maria Budskapsdag<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Olaf Kind, Nikolai Hansli. Offer:<br />

<strong>Kirken</strong>s Nødhjelp – fasteaksjon.<br />

SØNDAG 2.APRIL KL. 11.00<br />

Palmesøndag<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Olaf Kind, Ole Markus Bråthen.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid,<br />

Kirkeskyss: ring 06710<br />

TORSDAG 6. APRIL KL. 18.00<br />

Skjærtorsdag<br />

Gudstjeneste, Nattverd. Britt<br />

Aanes Ekhougen, Maria Hansli.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid.<br />

FREDAG 7. APRIL KL. 11.00<br />

Langfredag<br />

Gudstjeneste. Britt Aanes Ekhougen,<br />

Maria Hansli.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid.<br />

SØNDAG 9. APRIL KL. 11.00<br />

Påskedag<br />

Høytidsgudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Olaf Kind, Maria Hansli.<br />

Offer: Vennskapsmenigheten.<br />

MANDAG 10. APRIL KL. 18.00<br />

2. <strong>på</strong>skedag<br />

Fellesgudstjeneste i Østerås<br />

kirke. Maria Hansli.<br />

SØNDAG 16. APRIL KL. 11.00<br />

2. søndag i <strong>på</strong>sketiden<br />

Gudstjeneste m/avskjed for<br />

Gunnel Johansson Rø, Dåp,<br />

Nattverd. Britt Aanes Ekhougen,<br />

Maria Hansli.<br />

SØNDAG 23. APRIL KL. 11.00<br />

3. søndag i <strong>på</strong>sketiden<br />

<strong>Jar</strong>ivalgudstjeneste. Olaf Kind,<br />

Maria Hansli. Offer: KRIK - Kristen<br />

Idrettskontakt.<br />

SØNDAG 30. APRIL KL. 11.00<br />

4. søndag i <strong>på</strong>sketiden<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Britt Aanes Ekhougen, Maria<br />

Hansli. Offer: St. Petri barnehjem<br />

i Estland.<br />

SØNDAG 7. MAI KL. 11.00<br />

5. søndag i <strong>på</strong>sketiden<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Olaf Kind, Maria Hansli.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid.<br />

SØNDAG 14. MAI KL. 11.00<br />

6. søndag i <strong>på</strong>sketiden<br />

Gudstjeneste, Nattverd. Britt<br />

Aanes Ekhougen, Ole Markus<br />

Bråthen. Offer: Changemaker.<br />

TORSDAG 18. MAI KL. 11.00<br />

Kristi himmelfartsdag<br />

Fellesgudstjeneste i <strong>Jar</strong> kirke,<br />

Dåp, Nattverd. Olaf Kind, Maria<br />

Hansli. Offer: Menighetens eget<br />

arbeid.<br />

SØNDAG 21. MAI KL. kl. 11.00<br />

Søndag før pinse<br />

Fellesgudstjeneste i Haslum<br />

kirke, Dåp, Nattverd. Maria<br />

Hansli.<br />

SØNDAG 28. MAI KL. 11.00<br />

Pinsedag<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Britt Aanes Ekhougen, Maria<br />

Hansli. Offer: Sjømannskirken.<br />

MANDAG 29. MAI KL. 17.00<br />

2. pinsedag<br />

Økumenisk gudstjeneste - felles i<br />

<strong>Jar</strong> kirke. Olaf Kind, Maria Hansli.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid.<br />

SØNDAG 4. JUNI KL. 11.00<br />

Treenighets søndag<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Britt Aanes Ekhougen, Maria<br />

Hansli. Offer: De fire diakoniinstitusjoner.<br />

SØNDAG 11. JUNI KL. 11.00<br />

2. søndag i treenighetstiden<br />

Utendørsgudstjeneste, Dåp,<br />

Nattverd. Olaf Kind, Britt Aanes<br />

Ekhougen. Maria Hansli.<br />

Offer: Menighetens eget arbeid.<br />

SØNDAG 18. JUNI KL. 11.00<br />

3. søndag i treenighetstiden<br />

Gudstjeneste, Dåp, Nattverd.<br />

Britt Aanes Ekhougen, Maria<br />

Hansli. Offer: Blå kors.<br />

SØNDAG 25. JUNI KL. 11.00<br />

4. søndag i treenighetstiden<br />

Sommergudstjeneste. Sommerturnus.<br />

Offer: Menighetens eget<br />

arbeid.<br />

SØNDAG 2. JULI KL. 11.00<br />

5. søndag i treenighetstiden<br />

Felles sommergudstjeneste i<br />

Haslum kirke. Sommerturnus<br />

SØNDAG 9. JULI KL. 11.00<br />

6. søndag i treenighetstiden/<br />

aposteldagen<br />

Sommergudstjeneste. Sommerturnus.<br />

Offer: Menighetens eget<br />

arbeid.<br />

Til alle gudstjenester<br />

søndag formiddag<br />

Kirkeskyss:<br />

ring 06710<br />

20


DET SKJER I JAR<br />

Møtesteder for <strong>Jar</strong>-folk i alle aldre<br />

GUDSTJENESTELIV<br />

Menigheten har et variert<br />

gudstjenesteliv og er en aktiv<br />

flergenerasjonsmenighet.<br />

Oversikt over forestående<br />

gudstjenester finner du <strong>på</strong><br />

forrige side.<br />

ETTER SKOLETID<br />

Mye moro for tweens, 4.-7.<br />

klasse. Hver onsdag i menighetssalen<br />

fra 14.30 til<br />

17.00<br />

JABAGO<br />

Barnekor for alle sangglade<br />

5-9-åringer! Vi møtes hver<br />

onsdag i kirkerommet vårt<br />

kl.17.30 og holder <strong>på</strong> til<br />

kl.18.30.<br />

BABYSANG<br />

Hyggelig sangstund for de<br />

aller minste i kirkerommet og<br />

gratis lunsj etter<strong>på</strong>.<br />

Hver mandag kl. 11.30<br />

SKRAVLEKOPPEN<br />

Kaffe og uformell prat i menighetssalen<br />

kl 12.00 - alle<br />

tirsdager i måneden (når det<br />

ikke er formiddagstreff).<br />

FORMIDDAGSTREFF<br />

Siste tirsdag i måneden er det<br />

formiddagstreff i menighetssalen<br />

- kl.12.00-14.00.<br />

God mat, flott program, kaffe<br />

og gode samtaler.<br />

LIVSFILOSOFISK<br />

TENKEGRUPPE<br />

En times samtale om livets<br />

store og ikke så store<br />

spørsmål. Møter i det lille<br />

kapellet annenhver mandag<br />

kl 13.15 -14.15.<br />

ONSDAGSMØTER<br />

En samling der forkynnelsen<br />

står i sentrum, arrangeres<br />

(vanligvis) siste onsdag i<br />

måneden kl. 19.30 i<br />

menighetssalen.<br />

TÅRNFRID-SAMLINGER<br />

Tårnfrid-nettverket er et<br />

pusterom for travle kvinner i<br />

Bærumsområdet. På samlinger<br />

i <strong>Jar</strong> menighetshus tas<br />

det opp aktuelle og verdiorienterte<br />

temaer.<br />

To tirsdager i halvåret,<br />

kl. 19.30 i menighetssalen.<br />

JATSI<br />

Jatsi er ungdomsklubben<br />

vår for deg som er i alderen<br />

13-19. Møtes annenhver<br />

torsdag (partallsuker) kl.18.00<br />

-21.00 til spill, kiosk & godt<br />

fellesskap<br />

DIAKONALE TILTAK<br />

BESØKSTJENESTE<br />

Menigheten har en besøkstjeneste<br />

som avlegger hjemmebesøk<br />

til dem som har behov.<br />

SORGGRUPPE<br />

Diakonene i Bærumsmenighetene<br />

samarbeider om<br />

sorggrupper for enker og<br />

enkemenn.<br />

VED SAMLIVSBRUDD<br />

<strong>Kirken</strong> i Bærum inviterer til<br />

samtalegrupper for separerte<br />

og skilte som strever med<br />

vansker knyttet til samlivsbrudd.<br />

NOEN Å SNAKKE MED?<br />

Ønsker du samtale med prest<br />

eller diakon i menigheten? Ta<br />

kontakt per telefon, sms eller<br />

epost. Kontaktdetaljer finner<br />

du <strong>på</strong> side 2.<br />

Kommende arrangementer,<br />

tid og sted:<br />

Se kalender <strong>på</strong><br />

<strong>Jar</strong> menighets nettsider:<br />

www.jar-menighet.no/<br />

Kalender<br />

Tid for å nominere<br />

til nytt menighetsråd<br />

I valget 11. september skal<br />

det velges 8 faste medlemmer<br />

og 5 vara for perioden<br />

2024-27.<br />

Menighetsrådet (som er<br />

valgstyre) har oppnevnt en<br />

nominasjonskomité, som<br />

trenger forslag <strong>på</strong> kandidater.<br />

Komitéen og forslagsstillere<br />

skal innen 31. mars<br />

levere til MR en prioritert<br />

liste med kandidater.<br />

Send forslag <strong>på</strong> kandidater<br />

til nominasjonskomitéen:<br />

Britt Aanes Ekhougen<br />

ba968@kirken.no eller<br />

Jens Kr. Tingvold: jens.<br />

kristian.tingvold@gmail.<br />

com. Legg gjerne ved<br />

noen opplysninger om<br />

kandidaten(e) og om du<br />

er villig til å være blant<br />

forslagsstillerne.<br />

21


Haslumseter Kapell i Bærumsmarka<br />

Livets gang<br />

DØPTE<br />

Jonathan Hoegh Gavelstad<br />

Alfred Bergan Heiberg<br />

William Ruud Vinje<br />

Oskar Bøyum Standnes<br />

Millie Eliassen Blofeld<br />

Matilde Vebner Bjørland<br />

Sonja Hermine Evanger Fosså<br />

Markus Brustad Grepstad<br />

Henrik Ring Høgevold<br />

Ebba Guldahl Lunde<br />

Helena Aas Mejlænder<br />

Maguns Høstmark Sørum<br />

Jonathan Glomsaker Johns<br />

Per Henrik Gustavsen Børulfsen<br />

DØDE<br />

Olaug Gunvor Ulvseth<br />

Else-May Bjerkelund<br />

Sølvi Nesheim<br />

Stein Kristoffersen<br />

Anne Lise von Porat<br />

Iver Olle Røskaft<br />

Borghild Tørresby<br />

Elise Sollie<br />

Kamilla Bergljot Kvalheim<br />

Kombiner en søndagstur i marka<br />

med gudstjeneste kl 12.00<br />

Kapellet eies og drives <strong>på</strong> frivillig basis av<br />

menigheter i Bærum og Oslo vest. Ungdomsgrupper<br />

fra eiermenighetene hjelper til ved gudstjenestene<br />

og servering i peisestuen.<br />

Følg med <strong>på</strong> https://www.haslumseter.no<br />

Nytt fra menighetsrådet<br />

• Totalt i Bærumsmenighetene er strømforbruket i<br />

desember redusert med 30 prosent. Temperaturen ble<br />

senket til 19 grader fram til 27. desember og er siden<br />

senket til 15 grader i kirkerommene. Det har kommet<br />

færre reaksjoner enn fryktet fra menighetene <strong>på</strong> at<br />

temperaturen er senket.<br />

22<br />

BARE DÅP GIR MEDLEMSKAP<br />

I DEN NORSKE KIRKE<br />

DÅP I JAR KIRKE?<br />

TA KONTAKT MED KIRKETORGET TLF. 67 500 500 DER DU<br />

KAN SETTES VIDERE TIL MENIGHETENS PRESTER.<br />

Forsidebildet viser snublesteinene utenfor Storengveien 58. Foto:<br />

Knut Christiansen<br />

• Kirkelig fellesråd i Bærum har 4,5 millioner kroner<br />

i investeringsbudsjettet for <strong>2023</strong> til oppgradering av<br />

varme- og ventilasjonsanlegget i <strong>Jar</strong> kirke og menighetshus.<br />

Tilskuddet er besluttet i kommunen og det<br />

jobbes med å få prosjektet i gang. Prosjekterte arbeider<br />

er estimatert til å ta minst 6 måneder. Det jobbes med<br />

å få lagt de delene av arbeidet som gjør fellesarealer<br />

mindre tilgjengelige til sommermånedene hvor det<br />

ellers er lite aktivitet.<br />

• Det er behov for å oppgradere lydanlegget i kirkerommet.<br />

Anlegget var allerede <strong>på</strong> overtid og i julen sa<br />

det helt stopp, det er satt opp en midlertidig løsning


ANNONSERE<br />

HER?<br />

<strong>Kirken</strong> <strong>på</strong> <strong>Jar</strong> deles ut<br />

til over 4700 husstander<br />

i nærmiljøet.<br />

Kontakt oss for en god<br />

avtale: post.jar@kirken.no<br />

<strong>Jar</strong>veien 1,<br />

1358 <strong>Jar</strong><br />

Tannlegene<br />

i <strong>Jar</strong>huset<br />

Spesialister innenfor<br />

periodonti, oral protetikk,<br />

oral kirurgi og medisin,<br />

protetikk og bittfunksjon.<br />

Epost: post@tannlege-jarhuset.no<br />

Telefon: 67 53 63 72<br />

Joker <strong>Jar</strong>, Vollsveien 76<br />

åpent mandag til fredag 07-23<br />

lørdag og søndag 08-22<br />

Norges hyggeligste priser!<br />

Gågaten Sandvika<br />

BRILLER - KONTAKTLINSER<br />

Timeavtale for<br />

Synstest/briller 67 54 70 20<br />

Kontaktlinser 67 54 67 83<br />

ENKEL<br />

BEGRAVELSE*17.995,-<br />

VANLIG<br />

BEGRAVELSE*24.995,-<br />

PÅKOSTET<br />

BEGRAVELSE*29.995,-<br />

* Med seremoni. For all informasjon se:<br />

www.alleenbegravelsesbyrå.no<br />

DØGNÅPEN<br />

TELEFON: 224 24 224<br />

fram til nytt anlegg er <strong>på</strong> plass. I samarbeid<br />

med kantor <strong>på</strong>går kartlegging og<br />

innhenting av tilbud for minst tre alternativer<br />

fra minst to leverandører. Det<br />

skal også kjøpes inn oppbevaringskasse<br />

for utstyr i kirkerommet.<br />

• Menighetsrådet vurderer plassering<br />

av noen av menighetens midler i<br />

rentefond. Det er hentet inn tilbud om<br />

rentefond fra Knif Trygghet Forsikring<br />

(«kristen-Norges» eget forsikringsselskap)<br />

og Storebrand, det jobbes med<br />

å få inn et tilsvarende tilbud fra en tredje<br />

aktør før menighetsrådet tar en beslutning.<br />

• Diakoniutvalget arbeider med mandat<br />

og kriterier for bruk av «Legat til fordel<br />

for vanskeligstilte i <strong>Jar</strong> menighet» (Svanhild<br />

og Per Gjettums legat for de som<br />

fryser). Navnet er noe misvisende siden<br />

det for flere år siden ble delt i to og omdefinert<br />

fra legat til fond, som muliggjør<br />

at diakoniutvalget (og ikke legatstyret)<br />

kan dele ut penger.<br />

• Det blir avskjed 16. april med diakonen,<br />

Gunnel Johansson Rø, som går<br />

av med pensjon. Det søkes nå etter ny<br />

diakon, som sannsynligvis begynner 1.<br />

juni.<br />

23


Wolfgang Plagge henter skatter<br />

i komponistens verktøykasse<br />

Musikken er som språket – fylt<br />

med koder og symboler. Hvorfor<br />

og hvordan reagerer vi <strong>på</strong> forskjellige<br />

musikalske uttrykk?<br />

Hva betyr valg av toneart, taktart,<br />

rytme og intervaller?<br />

Wolfgang Plagge vil ta oss med<br />

inn i komponistenes verksted,<br />

fortelle og spille eksempler fra<br />

musikkhistorien.<br />

- Jeg gleder seg til å komme til <strong>Jar</strong>, sier<br />

Plagge. - Jeg har mange gode minner<br />

fra <strong>Jar</strong> kirke. Her har jeg spilt både til<br />

gudstjenester og konserter, og minst<br />

halvparten av CD-ene mine er innspilt i<br />

denne kirken.<br />

Wolfgang Plagge ble tidlig omtalt som<br />

et vidunderbarn. Allerede som fireåring<br />

begynte han å spille seriøst piano,<br />

samtidig som han gjorde sine første<br />

komposisjonsforsøk. 10 år gammel vant<br />

han en internasjonal talentkonkurranse<br />

i engelsk fjernsyn. Året etter, i 1971, vant<br />

han «Ungdommens pianomesterskap» i<br />

Oslo. I 1972 gjorde han en oppsiktsvekkende<br />

klaverdebut i Oslo - med H.M.<br />

kong Olav V til stede i salen. Han har<br />

siden vunnet flere nasjonale og internasjonale<br />

priser og legater.<br />

Han er fortsatt aktiv som utøver over<br />

store deler av verden, og er en ettertraktet<br />

kammermusiker. Han er også en<br />

engasjert og kunnskapsrik formidler som<br />

når fram til sine tilhørere – uavhengig<br />

av deres forkunnskaper og musikkerfaringer.<br />

Wolfgang Plagge<br />

fikk sine første<br />

komposisjoner utgitt<br />

som tolvåring. Gjennom<br />

årene har han<br />

utviklet seg til en<br />

moden, egenartet og<br />

mangfoldig skapende<br />

kunstner med en<br />

omfattende produksjon.<br />

Hans verkliste<br />

spenner fra liturgisk musikk til symfoniske<br />

verker, og kammermusikk og solistisk<br />

klavermusikk utgjør en hoveddel.<br />

Også som pedagog har Plagge gjort<br />

en stor innsats. Han har vært kunstnerisk<br />

leder for Talentskolen ved Bærum kommunale<br />

Kulturskole siden 1987. Fra 2009<br />

er han tilsatt som professor ved Norges<br />

Musikkhøgskole og ved Høgskolen i<br />

Nord-Trøndelag.<br />

Foto: Vnterfestspillene<br />

i Bergstaden<br />

<strong>Jar</strong> kirke onsdag 22. mars kl. 19.30<br />

Wolfgang Plagge: «Hemmelige skatter i<br />

komponistens verktøykasse - fra Johan<br />

Sebastian Bach til komponister i vår tid»<br />

Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!