07.06.2023 Views

whitepaper_norge_forhandler_one2feed_juni2022_k1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 tips<br />

til et bedre liv<br />

på gården<br />

Fôringssystem


6 tips til et bedre liv på gården<br />

De fleste bønder har mange oppgaver som<br />

skal løses hver dag. Det gjelder både bønder<br />

som har jobb ved siden av gården og de som er<br />

heltidsbønder. Men alle vil gjerne ha et bedre<br />

liv på gården.<br />

Her er den ville nyheten! Med nye automatiserte<br />

prosesser i fjøset beveger vi oss i<br />

retning av at gården “kan passe seg selv”.<br />

Det gir frihet til jobb og familie. Samtidig er det<br />

penger å spare på lønninger og fôr hvis man<br />

velger riktig løsning.<br />

Håndtering av store rundballer er en av de<br />

oppgavene på gården som krever mye<br />

arbeidstid. I denne e-boken setter vi derfor<br />

fokus på hvordan automatisert fôring<br />

kan redusere den fysiske håndteringen av<br />

rundballer og frigi tid til andre oppgaver.<br />

Investering i automatisk fôring krever grundig<br />

forarbeid.<br />

Derfor får du her 6 tips som gir deg et overblikk<br />

og forhåndskunnskap før du går hen<br />

og investerer i “et bedre liv på gården”.<br />

God lesestund!<br />

Innhold:<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

Velg løsning etter behov side 3<br />

Unngå dyre servicekostnader side 5<br />

Unngå driftsstans side 7<br />

Unnngå svinn side 9<br />

Tilkjøp av grej side 11<br />

Velg automatisk side 13<br />

Idar Nedrebrø<br />

Daglig leder, AGRIPRO<br />

idned@agripro.as<br />

Jesper Scriver<br />

Sales and Support, One2Feed<br />

js@<strong>one2feed</strong>.dk<br />

6 tips til et bedre liv på gården 2


01<br />

Velg løsning<br />

etter behov<br />

6 tips til et bedre liv på gården 3


Velg løsning efter behov<br />

Før investering i et nytt fôringssystem<br />

bør man tenke gjennom sine fremtidsplaner.<br />

Hva er behovet om 3-5 år?<br />

Hvilke forandringer vil komme i bedriften?<br />

Vi gir her noen tips til hvordan man<br />

velger riktig løsning til sine behov.<br />

1: Lag en behovsliste<br />

Før investering i et fôrhåndteringssystem<br />

(f.eks. kutter, matebord og transportør) bør<br />

man bruke tid på å sette opp en behovsliste.<br />

Bruk den tiden du trenger, så har du et godt<br />

utgangspunkt for å gå inn i en kvalifisert dialog<br />

og få gjerne tilbud fra flere produsenter.<br />

2: Tenk på fremtiden<br />

Invester gjerne i maskiner som kan kobles<br />

sammen med andre merker. Dermed sikrer du<br />

deg i forhold til fremtiden.<br />

Ønsker man f.eks. et nytt matebord fra en<br />

annen produsent kan dette enkelt erstattes<br />

uten at det blir for komplisert og dyrt.<br />

3: Heller litt for stor kapasitet<br />

Spesielt ved kjøp av matebord anbefaler vi<br />

alltid at man kjøper en løsning som sikrer at<br />

kapasiteten også er stor nok i fremtiden.<br />

Derfor er det oftest hensiktsmessig å<br />

investere i litt større kapasitet enn du har<br />

behov for i dag.<br />

4: Få en gjennomarbeidet 3D-tegning<br />

Få produsenten til å utarbeide en 3Dtegning<br />

og en skisse av løsningen, så kan<br />

du enklere ta stilling til tilbudet. Det krever<br />

at du tar bilder og mål på stedet. Sjekk om<br />

det er en uforpliktende del av produsentens<br />

tilbudsgiving.<br />

Husk å ta høyde for dine fremtidige<br />

behov med et nytt fôringssystem.<br />

F.eks. hvilke funksjoner og dimensjoner<br />

det er bruk for.<br />

6 tips til et bedre liv på gården 4


02<br />

Unngå dyre<br />

servicekostnader<br />

6 tips til et bedre liv på gården 5


Unngå dyre servicekostnader<br />

Innkjøpsprisen på et system er naturligvis<br />

avgjørende, men det er også viktig<br />

å ha servicekostnadene med i<br />

vurderingene.<br />

Her har vi samlet et par tips til hvordan<br />

man får eventuelle fremtidige servicekostnader<br />

med i beregningene før det<br />

skal tas en beslutning.<br />

1: Få referanser<br />

Be produsenten om navn og telefonnummer<br />

til et par bønder som har erfaring med det<br />

systemet som du vurderer å kjøpe. Ta en prat<br />

med dem om hvilke servicekostnader de har<br />

hatt etter installasjon.<br />

2: Få priser på slitedeler<br />

Sammen med et tilbud på et fôringssystem<br />

bør man be produsenten om tilbud på de<br />

slitedeler som oftest krever utskifting.<br />

4: Hva kan du selv?<br />

Det er fordeler ved å utføre noe av<br />

servicearbeidet selv. Man blir bedre kjent<br />

med sitt fôringssystem. Man sparer servicekostnader<br />

til en servicetekniker. Og man<br />

kan ofte komme raskere i gang hvis det er<br />

driftsstans. Velg derfor en leverandør som<br />

vil utlevere serviceskjema og en veiledning i<br />

hvordan man selv utfører de enkleste<br />

serviceoppgavene.<br />

5: Velg 24/7 support<br />

Hvis man selv kan utføre noe av servicearbeidet<br />

gir det mening å velge et system<br />

hvor du har 24/7 support direkte fra<br />

produsenten. En driftsforstyrrelse eller<br />

en driftsstans forekommer like gjerne på<br />

kvelden eller i helgen.<br />

3: Vurder en serviceavtale<br />

Noen produsenter tilbyr å tegne en servicekontrakt.<br />

Det er en veldig god idé hvis man<br />

ønsker å ha overblikk fra starten og unngå<br />

uventede servicekostnader. Be om å få<br />

servicekontrakten med i tilbudet fra<br />

produsenten hvis du vil ha dette.<br />

Ta en prat med et par bønder som har handlet hos<br />

den aktuelle produsenten og få vite hvilke servicekostnader<br />

de har på anlegget.<br />

6 tips til et bedre liv på gården 6


03<br />

Unngå<br />

driftsstans<br />

6 tips til et bedre liv på gården 7


Unngå driftsstans<br />

Driftsstans og -forstyrrelser kan være<br />

av forskjellig karakter. Noen kan man<br />

enkelt løse selv. Andre krever hjelp fra<br />

produsenten eller en tekniker. Driftsstans<br />

tar tid og koster penger hvis man<br />

ikke har en servicekontrakt som dekker<br />

oppgaven.<br />

Derfor er driftssikkerheten en<br />

avgjørende parameter når du kjøper<br />

nytt fôringssystem. Her er et par tips til<br />

hvordan du best sikrer deg mot driftsstans.<br />

1: Spør en referanse<br />

Man kan også her bruke referansene fra<br />

produsenten til å undersøke omfang og<br />

karakter for de driftsproblemene som kan<br />

oppstå på det fôringssystem man vurderer<br />

å kjøpe. Spør eventuelt samtidig om hvordan<br />

driftsøkonomien og kapitalavkastningen har<br />

vært for systemet.<br />

2: Hva gjør jeg ved driftsstans?<br />

Ved driftsstans og forstyrrelser er det viktig<br />

å være forberedt. Få laget en liste over de<br />

situasjoner hvor en alarm vil være en utfordring<br />

og spør om dette. Få alltid en gjennomgang<br />

av mulige driftsstanser og få et<br />

forventingsoverslag fra din leverandør om<br />

hvordan driftsstans håndteres.<br />

3: Få en alarmliste og veiledning<br />

Det er viktig at det finnes en alarmliste med<br />

beskrivelse av de forskjellige alarmene, samt<br />

en veiledning i hvordan det enkelte problem<br />

eventuelt kan løses. En enkel alarmkode<br />

som kan slås opp er en enkel og god løsning.<br />

Med veiledningen i hånden kan man i mange<br />

tilfeller selv løse problemet uten å tilkalle en<br />

servicetekniker, elektriker eller sin leverandør<br />

av maskinen.<br />

Spør produsentens referanser<br />

om anleggets driftssikkerhet.<br />

Kan man f.eks. finne og løse det<br />

enkelte problemet selv - uten å<br />

tilkalle en dyr servicetekniker?<br />

6 tips til et bedre liv på gården 8


04<br />

Unngå<br />

svinn<br />

6 tips til et bedre liv på gården<br />

9


Unngå svinn<br />

Både ved utfôring og i fôrkjøkkenet er<br />

det mulighet for å spare mye penger og<br />

tid ved å unngå svinn.<br />

Ved fôringen<br />

Uansett om man fôrer manuelt eller har automatisert<br />

fôring kan det være mye jobb med<br />

å gjøre rent etter utstyret. Her er et par tips til<br />

hvordan man med automatisk fôringssystem<br />

unngår unødvendig svinn på fôr.<br />

1: Ikke fôr dyrene med langt gress<br />

og halm<br />

Fôret skal helst været skåret i en lengde<br />

på maks 15 cm. Hvis det ikke er skåret ned<br />

vil dyrene kaste på fôret og en del av fôret<br />

vil ende på spaltene , som deretter må<br />

rengjøres.<br />

2: Unngå avlasting på spaltene<br />

Hvis du har et automatisk fôringssystem så<br />

er det viktig at fôret lastes av slik at det ikke<br />

kommer fôr inn på spaltene. Undersøk ofte<br />

hvordan fôret legger seg på fôrbrettet og<br />

hvorfor det havner inne hos dyrene.<br />

Problemet kan løses, enten mekanisk eller i<br />

fôranleggets program.<br />

For å unngå svinn – Velg<br />

den riktige maskinen<br />

I fôrkjøkkenet<br />

Det kan spares mye tid og penger ved å unngå<br />

svinn i fôrkjøkkenet. Delvis på rengjøring.<br />

Delvis på mindre forbruk av fôr. Det kan være<br />

en vanskelig og kjedelig oppgave å gjøre rent,<br />

og det blir ofte utsatt til bedre tider. Her er et<br />

par tips til hvordan man unngår svinn rundt<br />

dine maskiner i fôrkjøkkenet.<br />

1: Velg maskiner som er lukket i<br />

bunnen<br />

Fôrhåndteringen skal være lukket, så<br />

fôret ikke ender med å ligge på gulvet. Det<br />

finnes i dag fôringssystemer med matebord<br />

og bånd med lukket bunn, hvor produsenter<br />

har løst problematikken rundt svinn i<br />

fôrkjøkkenet.<br />

2: Svinn oppstår mellom maskiner<br />

Det kan derfor være en fordel å kjøpe en<br />

samlet løsning fra samme leverandør for å<br />

unngå svinn mellom sammensatte maskiner.<br />

Har man allerede valgt en sammensatt<br />

løsning fra leverandører kan det lønne seg å<br />

investere i spesiallaget oppsett.<br />

Få en av leverandørene til å utvikle et slikt<br />

oppsett.<br />

3: Få høye sider på matebordet<br />

Et siste godt tips er å få montert høye sider<br />

på matebordet eller å velge et nytt matebord<br />

med høye sider. Her sikrer man seg mot svinn<br />

på matebordet, som f.eks. rundballer som<br />

sporer av på vei til kutteren.<br />

6 tips til et bedre liv på gården 10


05<br />

Tilkjøp av grej<br />

6 tips til et bedre liv på gården 11


Tilkjøp av grej<br />

Det er mange utfôringsmetoder. Velg<br />

den som passer din og dine ansattes<br />

hverdag. Velg deretter om du vil investere<br />

i nytt på en gang, eller om du vil<br />

investere over tid.<br />

Hvis dere velger metoden over tid, er det<br />

noen faktorer som må tenkes gjennom<br />

slik at du ikke får problemer i fremtiden.<br />

1: 1 – 2 – 3 ferdig<br />

Når du har laget en behovsliste og sammenlignet<br />

denne med økonomien din, vil du se<br />

om du kan kjøpe alt på en gang, eller om det<br />

vil være mer lønnsomt å dele opp utgiftene.<br />

Ved å dele opp innkjøpene over tid, sikrer du<br />

en tilvenning av systemet, noe som gjør at<br />

du deretter kan ta nye og bedre beslutninger<br />

for bedriften din basert på et godt grunnlag.<br />

2: Brukt<br />

Brukt utstyr kan være en god løsning når du<br />

skal kjøpe nytt utfôringsutstyr. Ved installasjon<br />

av et automatisk fôringssystem kan det<br />

være mye penger å spare ved å for eksempel<br />

se på brukte magasiner og stasjonære<br />

blandere til grovfôr. Mange leverandører har<br />

brukte maskiner tilgjengelig som de gjerne<br />

ser komme til å kjøre igjen.<br />

3: Det riktige programmet for deg<br />

Utfôringen bestemmer hvilke programmer du<br />

kan bruke på PCen og mobilen. Det kan være<br />

stor forskjell på disse programmene. Undersøk<br />

grundig og velg fornuftig før du kjøper<br />

utstyr. Ved å velge det riktig helt fra starten,<br />

kjenner du rammene dine, og du vil ikke få<br />

kjedelige overraskelser i fremtiden hvis du vil<br />

utvide eller endre utstyr.<br />

Hvordan skal jeg fôre dyrene mine i dag?<br />

Hvordan vil jeg fôre dyrene mine om 10-15<br />

år?<br />

Brukt utstyr kan være en god løsning<br />

når du skal kjøpe nytt utfôringsutstyr.<br />

6 tips til et bedre liv på gården 12


06<br />

Velg<br />

automatisk<br />

6 tips til et bedre liv på gården 13


Velg automatisk<br />

Hvis man vil ha høyere driftssikkerhet,<br />

færre lønnskostnader og hurtigere<br />

kapitalavkastning må et fôringssystem<br />

styres av en velfungerende programvare.<br />

Derfor er det viktig å velge et<br />

system som er brukervennlig, sikkert<br />

og er tilpasset ditt behov!<br />

Her kommer et par tips angående programvare<br />

til et fôrhåndteringssystem.<br />

1: Hvor automatisk skal det være?<br />

Ta en dialog med produsenten om hvor<br />

automatisk løsning du ønsker for at det skal<br />

passe til ditt behov. Skal styringen være<br />

basert på dreieknapper, berøringsskjerm eller<br />

en app? Hvem skal bruke løsningen?<br />

Er det folk med kjennskap til automatikk eller<br />

kan systemet fort bli for komplisert, så noen i<br />

bedriften ikke kan bruke maskinen?<br />

2: Få en grundig gjennomgang<br />

Få en grundig gjennomgang av programmet<br />

før valg av produsent. Det kan være<br />

et fysisk møte eller et online møte med<br />

produsenten. Det beste vil være å få en<br />

demonstrasjon hos en kollega i nærheten.<br />

Det gir mulighet til å se både programvare og<br />

fôrhåndteringsanlegg i drift.<br />

3: Velg det mest brukervennlige<br />

Det kan være programmer som virker<br />

kompliserte og vanskelige i bruk. Særlig<br />

når man går fra manuell til automatisk<br />

fôrhåndtering. Samtidig er det viktig at<br />

alle som skal bruke programmet og styre<br />

fôringssystemet vil kunne bruke programmet.<br />

Velg derfor programvare i forhold til om<br />

den har et intuitivt og brukervennlig design<br />

som alle generasjoner kan bruke. Trykknapper<br />

og dreieknapper er også en del av programmet,<br />

hva ønsker du av løsningen, så du<br />

får et bedre liv på gården?<br />

Et brukervennlig program sparer tid<br />

og besvær. Hva er ditt behov nå og i<br />

fremtiden?<br />

6 tips til et bedre liv på gården 14


Et bedre liv på gården<br />

Vi har i denne e-boken delt de viktigste<br />

tipsene når det gjelder valg av fôringsutstyr.<br />

Og det er flere fallgruver man må ta høyde for.<br />

Skal vi se på det sammen?<br />

Så du og familien tar de riktige valgene som<br />

bidrar til et bedre liv på gården.<br />

Vi vil gjerne tilby et gratis og uforpliktende<br />

møte hvor vi tar utgangspunkt i deres behov<br />

og gir tilbakemeldinger om valg av den<br />

optimale løsning for dere.<br />

Kontakt oss her så vil vi snart kontakte deg.<br />

Kontakt oss<br />

I One2Feed er vi spesialister på automatiske<br />

fôringsanlegg som kan skreddersys individuelt<br />

til hver enkelt gård.<br />

Som selskap er vi født ut av den danske landbrukskulturen,<br />

hvor effektivitet og kvalitet<br />

karakteriserer moderne melkeproduksjon. De<br />

første One2Feed-produkter kom på markedet<br />

i 2008 og er i ettertid blitt videreutviklet og<br />

tilpasset til individuelle markeder.<br />

Med vår kunnskap omkring fôring og fôringsutstyr<br />

hjelper vi bønder med å ta de riktige<br />

valgene for sin bedrift. Med våre produkter<br />

skaper vi automatisk fôring og fôrhåndtering<br />

som bidrar til et bedre liv på gården.<br />

Forhandler: AGRIPRO<br />

Rognevegen 2 4351 Kleppe Norge<br />

Tel: +47 5156 1080 E-post: post@agripro.as<br />

ONE2FEED A/S<br />

Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Danmark<br />

Tel: +45 8757 2777 E-post: mail@<strong>one2feed</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!