06.12.2023 Views

Følg frosken Veiledning

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Følg</strong> <strong>frosken</strong><br />

Oppgaver til skolestarten<br />

spor, speilinger, former og labyrinter


Former, spor,<br />

labyrinter og speilbilder<br />

Mange barnehageledere og lærere, særlig de med noen års erfaring, er kjent<br />

for å ha mange »ting på lager«. Det faktum at de år etter år mottar nye barn i<br />

samme aldersgruppe, har for manges vedkommende betydd at de etter hvert<br />

har fått samlet en anselig bunke undervisningsmaterialer. Herunder også en<br />

viss mengde kopiark til mange av de emnene de berører i løpet av det første<br />

skoleåret.<br />

Alle kan trenge litt ny inspirasjon, så her er et forslag til å erstatte noen av de<br />

gamle kopiarkene, og et forslag til en betydelig lettere måte å oppbevare disse<br />

på. Alle de 75 kopiarkene ligger inne slik at man kan printe ut etter behov.<br />

Oppgavetypene er inndelt i 9 forskjellige kategorier, så det er enkelt å finne og<br />

skrive ut den type oppgave som passer til det området man nettopp har startet<br />

med.<br />

Til hver oppgave er det en kort veiledning til hvordan oppgaven kan løses. For<br />

noen av oppgavene er det også alternative løsningsforslag, eller forslag til<br />

hvordan oppgaven kan brukes på en annen måte, f.eks. som spill.<br />

Det er oppgaver til tall og mengder, og hvor barna skal gjenkjenne tall og finne<br />

mengder. Det er oppgaver hvis hensikt er finmotorisk trening, ved å følge en<br />

strek, fortsette et påbegynt mønster, eller selv tegne konturene til et tegne-ark.<br />

Slik trenes barnas finmotorikk, deres øye-hånd koordinasjon, og i noen<br />

oppgaver trenes også skriveretningen. Det er også velkjente labyrinter som er<br />

populære hos mange 6-7 åringer, som også trener så vel finmotorikk som øyehånd<br />

koordinasjon.<br />

Noen av oppgavene er øvelser som trener visuell persepsjon. Det er oppgaver<br />

hvor barna skal finne en bestemt figur eller tegning blant tegninger som ligner<br />

på hverandre, eller avslutte en tegning eller et mønster så det ligner en allerede<br />

ferdig tegning.<br />

1


Videre er det en mindre seksjon med oppgaver hvor dreiepunktet er forskjellige<br />

geometriske figurer. Her dreier det seg dels om fargeoppgaver, og dels om<br />

oppgaver hvor det skal skjelnes mellom forskjellige former.<br />

Dette materialet er tenkt som et supplement til de materialer klassen arbeider<br />

med til vanlig. Det er ikke tanken bak denne utgivelsen at hele klassen skal settes<br />

i gang med oppgave 1.1. og fortsette til 9.5. Tvert imot er det tanken at<br />

oppgavene velges ut, og inngår eksempelvis som et verksted i forbindelse<br />

med at klassen arbeider med geometriske figurer, eller andre av cd’ens temaer.<br />

Kategoriene 6, 7 og 8 kunne være valgfrie oppgaver, som er tilgjengelige i klassen<br />

på tidspunkter hvor barna fritt velger hva de vil arbeide med. Disse oppgavene<br />

krever mindre instruksjon enn noen av de øvrige, og er derfor velegnede<br />

tilbud til de barn som den type oppgaver appellerer til. Også noen av oppgavene<br />

i kategori 1 er velegnede som »velg selv oppgaver«.<br />

Oppgaver av denne typen er mer tiltalende for noen barn enn andre. Noen<br />

barn nyter å sitte med kopiark, og kan sitte lenge og fargelegge m.m. Disse<br />

barna tiltrekkes i stor grad av dette materialet – også fordi tegningene i materialet<br />

nettopp appellerer til deres aldersgruppe: dinosaurer, øgler, riddere, sjørøverskip<br />

m.m. Andre barn blir mer tiltrukket av at noen av oppgavene kan<br />

spilles som eksempelvis snuspill, eller som skjermoppgaver med makkere.<br />

I mine kommentarer til de enkelte oppgavene har jeg dels forklart oppgavenes<br />

hovedidé, dels kommet med inspirasjon til å arbeide med arbeidsarket på<br />

alternative måter. Oppgavene kan således fungere som en bredere måte å<br />

tenke læring på.<br />

Noen barnehageklasser klarer ikke å sitte stille og arbeide med oppgaver av<br />

denne art, men ved å gå løs på oppgavene på en annerledes og mer taktil og<br />

kinetisk måte, vil de kanskje ha lettere for å forstå formålet med kopiarket.<br />

Dette enten fordi de nylig har arbeidet med oppgavetypen, eksempelvis gjennom<br />

konkrete materialer, eller så tilegner de seg den viten som kopiarket<br />

ønsker å formidle på en annen måte.<br />

På hvert kopiark er det et lite linjert felt. Det er til barnets navn, og kan også<br />

brukes som skrivefelt til barnets egen skriving.<br />

2


1.1 - 1.15 er hovedsakelig oppgaver med mengder og tall. Det er oppgaver<br />

hvor barna skal prøve å finne ut av hva som hører sammen. De skal finne like<br />

ting og pare disse, for på den måten å få en følelse av mengder og tall. I 1.5<br />

skal barna forbinde noen dyr slik at tallrekken blir korrekt. Det samme går igjen<br />

i 1.11 og 1.12, som er vanlige prikk til prikk tegninger. Oppgave 1.13 og 1.14 er<br />

fargeutfyllingsoppgaver hvor hvert tall tilsvarer en bestemt farge.<br />

2.1 - 2.14 er oppgaver hvor barna skal finne eller gjenskape det samme. Disse<br />

oppgavene trener visuell persepsjon. Det er delvis oppgaver hvor barna skal<br />

matche en skygge med en tegning, tegne det manglede på en tegning og<br />

gjenskape noen mønstre ved hjelp av prikker.<br />

3.1- 3.6 er oppgaver hvor barna på samme måte arbeider med å gjenskape et<br />

mønster i firkantede felt. Noen av oppgavene går ut på å kopiere et mønster. I<br />

andre skal barna speile et mønster eller en tegning.<br />

4.1 - 4.9 er alle oppgaver med geometriske former. Det arbeides med de mest<br />

vanlige formene: trekant, sirkel, rektangel, kvadrat og ovaler.<br />

5.1 - 5.8 er oppgaver som trener øye-hånd koordinasjonen. Der er eksempler<br />

på spor som skal følges eller ferdiggjøres. De siste oppgavene i denne kategorien<br />

er oppgaver som bestemt sikter mot trening i bokstavskriving og skriveretning.<br />

6.1 - 6.4 er oppgaver hvor barna skal tegne oppå noen trykte linjer, og deretter<br />

fargelegge motivet. Her trenes på samme måte øye-hånd koordinasjon.<br />

7.1 - 7.6 er oppgaver hvor barna delvis skal følge noen spor for blant annet å<br />

finne ut hvem som har spist hva, eller finne noen veier gjennom noen labyrinter.<br />

8.1 - 8.9 er oppgaver av typen hvor barna skal finne et antall feil i to nesten<br />

identiske bilder. Når de har funnet feilene skal de tegne de manglende tingene<br />

i den underste av tegningene. Denne oppgaven trener barnas oppmerksomhet<br />

på detaljer.<br />

Disse tegningene kan også fint brukes som samtaleark. Det er mange detaljer,<br />

og det legges opp til at det arbeides med barnas ordforråd. F.eks. i 8.7: lasteplan,<br />

krok, dekk, lykter o.s.v. I 8.8: rustning, visir, lanse/sverd, forben, bakben.<br />

Det er også mulighet til å bruke bildene til historiefortelling. Hva er det som<br />

har skjedd her? Hvor er bilen på vei? Hvorfor? Hvor mange insekter kan du<br />

finne? Vet du hva de heter?<br />

3


Barna kan også arbeide to og to med å tømme bildet for ord. På omgang sier<br />

barna et eller annet fra det valgte bildet. F.eks. i 8.3: sko, hæl, marihøne, stein,<br />

gresstrå, snegle o.s.v.<br />

Barna kan evt. sette en strek for hvert ord de kan »finne«, og telle opp antall<br />

streker etterpå. Kan de »finne« flere ord i et av de andre bildene?<br />

9.1 - 9.5 består av noen få blandede oppgaver.<br />

4


1.1<br />

Tall og mengder<br />

1.1 Hva hører sammen?<br />

Tegn en ring rundt de tingene som hører sammen. Farg tingene<br />

i hver ring med forskjellige farger.<br />

Forut for denne oppgaven kan man arbeide med sorteringsoppgaver<br />

på andre måter. Samle noen ting i en eske og la<br />

barna sortere tingene ut fra forskjellige kriterier: farge, størrelse<br />

m.m.<br />

1.2<br />

1.2 Forbindelse av samme mengde<br />

Lag en strekforbindelse mellom de ovalene som inneholder<br />

den samme mengde. Evt. fargelegg ovalene.<br />

Ovalene kan klippes ut og limes på kartong, lamineres og spilles<br />

som snuspill.<br />

7<br />

6<br />

1<br />

9<br />

1 6 9 4 6 1 9 3<br />

3 2<br />

6<br />

6 6 1 8 3<br />

4 6<br />

2 1<br />

6 7<br />

8 6<br />

8<br />

8<br />

1<br />

6<br />

5 1 5 4<br />

4<br />

3<br />

6<br />

1<br />

9<br />

1 9<br />

2 9 2<br />

6 9<br />

7<br />

9<br />

4 3<br />

6<br />

5 1 2<br />

5<br />

1<br />

7 4 3<br />

1 1 3 1 6<br />

9 6 1 7 4 2 4<br />

3<br />

1.3<br />

1.3 Tall – muldvarpen leter etter yndlingstall<br />

Velg 5 farger og farg ballongene. Finn de samme tallene<br />

»på bakken«. Sett ring rundt dem og farg dem i den sammen<br />

fargen som ballongen. Farg også muldvarpen og<br />

blomstene.<br />

1.4<br />

3 rød 6 gul 7 grøn 9 blå 10 orange<br />

1 4 8<br />

7 1<br />

7 9 6 3<br />

8 3 2 6<br />

2<br />

7 7 10 3 5 1 4<br />

5 7<br />

10 6<br />

1 7<br />

7 5<br />

9<br />

2 1 4<br />

2 7<br />

7 1 4 7 3<br />

10<br />

8 7<br />

6<br />

2 7 3<br />

3 7 7<br />

9 5 1 5<br />

7 2 7 10<br />

7 2<br />

4<br />

3 9 5 7<br />

1<br />

2<br />

6<br />

6 10 5 4 3 7 4 7 9<br />

5 1 2 7 1<br />

7 7 7 5<br />

2<br />

8 10 6 7 1<br />

4<br />

8 8 6<br />

3<br />

1 735 7 5<br />

7 1 7 1<br />

2<br />

10 4 3<br />

1 lysgrøn 2 lilla 4 sort 5 brun 8 grå<br />

1.4 Tall-musen<br />

Hvert tall har en yndlingsfarge. Fargelegg sirkelen med tallet<br />

i følgende farger:<br />

1 = lysegrønn, 2 = lilla, 3 = rød, 4 = sort, 5 = brun, 6 = gul, 7<br />

= grønn, 8 = grå, 9 = blå og 10 = orange.<br />

Tegne en sirkel rundt tallene på papiret med den sammen<br />

fargen, dvs. at man rundt alle 10-tallene skal tegne en orange<br />

sirkel.<br />

5


9<br />

7<br />

1<br />

10<br />

6<br />

2<br />

5<br />

8<br />

3<br />

4<br />

1.5<br />

1.5 Tall-piratskip<br />

Mal hvert tall i sin farge. Fargelegg piratskipet og piratfiskene.<br />

Oppgavearket kan forstørres opp i A3, slik at det blir enklere<br />

for noen barn å farge tallene.<br />

La barna lage 20 store fisker i A4-kartong. Skriv et tall mellom<br />

1-10 på hver fisk. Fiskene kan lamineres og påsettes en metallpapirklips.<br />

Lag enkle fiskestenger ved å binde en snor med en<br />

magnet på en bambuspinne. La 2 barn fiske etter par med like<br />

tall (stikk), eller etter 3 tall som kommer etter hverandre.<br />

Eksempelvis kan vinneren være den som først fanger 3 tall i<br />

rekkefølge, uansett hvor i tallrekken de kommer (2-3-4,6-7-8).<br />

1.6<br />

8<br />

4<br />

1<br />

9<br />

3<br />

6<br />

2<br />

7<br />

10<br />

5<br />

1.6 I gåsegang<br />

Kattene løper rundt mellom hverandre. Tegne streker mellom<br />

kattene. Start ved 1 og fortsett til 2, 3, 4 o.s.v. Hønemor<br />

kaller på kyllingene sine. Tegne igjen streker fra kylling til<br />

kylling.<br />

Fargelegg katter og kyllinger.<br />

Gi barna merkelapper med tall. Det kan være tall fra 1-5 eller<br />

1-10 avhengig av antall barn. Hvis det er mange barn gir man<br />

to barn de samme tall. Sett på litt musikk og la barna gå rundt<br />

mellom hverandre. Når musikken stopper, skal barna stille opp<br />

i den riktige tallrekkefølgen. Plukk ut evt. noen barn til å være<br />

hønemor/kattemor. Gi barna nye merkelapper med jevne mellomrom,<br />

eller la dem bytte innbyrdes.<br />

1.7<br />

8<br />

4<br />

7<br />

1<br />

5 6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

8<br />

7<br />

2<br />

5<br />

3<br />

4<br />

6<br />

8<br />

1 3<br />

4<br />

5<br />

9<br />

6<br />

10<br />

2<br />

7<br />

1.7 Forbindelse tall og mengder<br />

Hvilken fugl flyr til hvilket tre? Tegne en strek fra fuglen til<br />

det riktige treet. Fargelegg fugler og trær. Hvilken hare<br />

hopper til hvilket rede? Tegne streker fra hare til rede.<br />

Fargelegg harer, reder og egg.<br />

Plassér en rekke rocke-ringer på gulvet. Angi hvilke tall ringene<br />

har (klistremerker, antall erteposer eller annet). Gi barna merkelapper<br />

med tall som tilsvarer tallene i ringene, eller et kartong-pannebånd<br />

med ører og tall. Sett på litt musikk og la<br />

harene (barna) løpe rundt. Når musikken stopper skal haren<br />

hoppe inn i det riktige redet. Det kan være flere harer i det<br />

samme redet, hvis de har samme tall. Flytt rundt på reder og<br />

merkelapper/hareører med jevne mellomrom.<br />

6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

5<br />

1<br />

2<br />

5<br />

1<br />

7<br />

10<br />

rød gul grøn blå rosa orange<br />

2<br />

3<br />

2 3<br />

1<br />

11<br />

4<br />

3<br />

6 7<br />

10<br />

9<br />

5<br />

6<br />

9<br />

8<br />

4<br />

8<br />

9<br />

6<br />

7<br />

8<br />

4<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

9 8<br />

9<br />

10<br />

1<br />

7<br />

4<br />

5<br />

2 3<br />

3 4<br />

2<br />

8<br />

6<br />

5<br />

9<br />

6<br />

5<br />

7<br />

8<br />

7<br />

6<br />

4<br />

1.8<br />

1.8 Quaki kjenner mengder<br />

Sett ring rundt ting som er like. Forbind mengden med det<br />

riktige tallet. Fargelegg bildet i flotte farger.<br />

Kan lages som et snuspill. Klipp mengdene ut og lim disse på<br />

kartong. Lag et tilsvarende kort, eksempelvis i en annen farge,<br />

med de tallene som tilsvarer mengdene.<br />

1.9<br />

1.9 De muntre marihønene<br />

Farg terningene i hver sin farge. På hver marihøne er det to<br />

vinger. En vinge tilsvarer en terning. Fargelegg marihønene<br />

i den samme fargen som terningen.<br />

Denne oppgaven kan være vanskelig for noen og kan forenkles.<br />

Lag noen marihøner i kartong og mal 1-6 sorte prikker.<br />

Kast en terning. Når man kaster en 2’er kan man ta en marihøne<br />

med 2 prikker. Det spilles helt til det ikke er flere marihøner<br />

på bordet. Vinneren er den med flest marihøner.<br />

7<br />

4<br />

8<br />

2<br />

9<br />

10<br />

3<br />

1.10<br />

1<br />

5<br />

6<br />

1.10 Sultne sjøløver<br />

Forbind fiskene med sjøløvene slik at tallene og øynene på<br />

terningene tilsvarer hverandre. Fargelegg både sjøløver og<br />

fisk.<br />

Kan spilles som 1.8. Print ut 3 ark som forstørres til A3. Klipp<br />

sjøløvene fra hverandre og legg dem på bordet. Kast en eller to<br />

terninger. Kaster man en 5’er og en 3’er kan man ta den tilsvarende<br />

sjøløven.<br />

1.11<br />

1.11 Tryllebilder<br />

Forbind tallene i den riktige rekkefølgen. Lurer på hva det<br />

blir til? Fargelegg de tegningene som da kommer frem.<br />

7


6<br />

2<br />

4<br />

2<br />

4<br />

2<br />

12<br />

1<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

7<br />

5<br />

1<br />

3<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8 9<br />

15<br />

13<br />

3 4 5<br />

1 = rød, 2 = gul, 3 = grøn, 4 = blå, 5 = brun, 6 = sort<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

5<br />

2<br />

5<br />

2<br />

5<br />

2<br />

2<br />

5<br />

3<br />

2<br />

6<br />

11<br />

1<br />

2<br />

5<br />

1<br />

1<br />

6<br />

3 6 4<br />

4<br />

4<br />

2<br />

4<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

13<br />

6<br />

2<br />

5<br />

12<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

2<br />

4<br />

11<br />

10<br />

1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

5<br />

9<br />

6<br />

11<br />

10<br />

7<br />

1<br />

6<br />

2 2<br />

2<br />

1 = mørkgrøn, 2 = lysblå, 3 = rød, 4 = rosa, 5 = lilla, 6 = orange<br />

6<br />

6<br />

6<br />

2<br />

3 3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

4<br />

6<br />

4<br />

6<br />

3<br />

3<br />

3 3<br />

6<br />

4<br />

3<br />

6<br />

3<br />

2<br />

2<br />

6<br />

3<br />

6<br />

3<br />

4<br />

2<br />

5<br />

4 2<br />

1<br />

6<br />

4<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

4<br />

1<br />

1<br />

4 2<br />

6<br />

4<br />

2<br />

3<br />

1<br />

4<br />

2 1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1 2<br />

5<br />

1<br />

2<br />

4<br />

2<br />

1<br />

2<br />

5<br />

5<br />

2<br />

1 2<br />

1<br />

4<br />

4<br />

5 1 2 5<br />

4<br />

5<br />

4<br />

4<br />

4<br />

1<br />

2<br />

5<br />

3<br />

4<br />

2<br />

3<br />

2<br />

6<br />

7<br />

8<br />

1.12<br />

1.12 Tryllebilder 2<br />

Forbind tallene fra 1-16 og 1-13. Fargelegg også himmelen<br />

og bakken. Du må gjerne tegne skyer og blomster.<br />

Forbind tallene fra 1-12. Hva kommer frem? Fargelegg kjøretøyet.<br />

Lag ditt eget fantasikjøretøy.<br />

1.13<br />

1.13 Liten sommerfugl<br />

Fargelegg feltene i følgende farger:<br />

1= rød, 2 = gul, 3 = grønn, 4 = blå, 5 = brun, 6 = sort.<br />

Arket kan forstørres opp og ned, og barna kan velge andre farger<br />

til å representere tallene. Klipp sommerfuglene ut og lim<br />

dem på kartong eller heng dem opp på vinduene.<br />

1.14<br />

1.14 Flygeøglen<br />

Fargelegg feltene i følgene farger:<br />

1 = mørkegrønn, 2 = lyseblå, 3 = rød, 4 = rosa, 5 = lilla,<br />

6 = orange.<br />

Bruk samme fremgangsmåte som i 1.13. Lag en bildefrise med<br />

flygeøgler eller heng dem opp i taket.<br />

1.15<br />

1.15 Sommerfugl flyr fra blomst til blomst<br />

Fargelegg blomstene slik at alle de blomstene som er like,<br />

får den samme fargen. Tell blomstene som er like og skriv<br />

antallet eller sett streker. Fargelegg sommerfuglen i flotte<br />

farger.<br />

La barna telle ting i rommet. Hvor mange bilder er det på veggen,<br />

hvor mange vinduer/dører, hvor mange barn, hvor<br />

mange voksne, hvor mange skjørt? Lag et diagram med tegninger<br />

og plass til antallet. Skriv de riktige tallene utenfor hver<br />

ting barna har talt. La barna selv foreslå hva man kan telle.<br />

8


2.1<br />

Finn eller gjenskap<br />

det samme<br />

2.1 Ligge, stå, sitte, gå<br />

Kikk på figurene. Hvilke figurer gjør det samme? Tegne streker<br />

mellom de figurene som er identiske.<br />

La barna leke forskjellige speilleker. De kan være sammen to<br />

og to – den ene kan »gjøre noe foran et speil«. Den andre agerer<br />

speilbildet.<br />

»Vil du være mitt speil« (av Lotte Kærså), er en fin sanglek hvor<br />

barna også kan speile hverandres bevegelser. Stoppdans: del<br />

barna i 2 grupper. Når musikken stopper bestemmer den ene<br />

gruppen hvordan man skal stå – benytt evt. noen av bevegelsesmønstrene<br />

fra kopiarket. Den andre halvdelen finner en<br />

makker og stiller seg på samme måte. Gruppene skifter om å<br />

være de som bestemmer og de som speiler<br />

2.2<br />

2.2 Fruktenes skygger<br />

Finn fruktenes skygger. Tegne en strek mellom fruktene og<br />

deres skygger. Fargelegg fruktene i de riktige farger.<br />

Hva heter fruktene, og hvilken farge og form (rund, avlang, trekantet)<br />

har de?<br />

Frukter og skygger kan klippes ut og limes på kartong, lamineres<br />

og spilles som snuspill.<br />

2.3<br />

2.3 Figurenes skygger<br />

Fargelegg figurene i det øverste bildet. Farg skyggene i<br />

samme farge som tilsvarer figurene.<br />

Barna kan selv lage enkle mønstre og skygger som tilsvarer<br />

hverandre.<br />

9


2.4<br />

2.4 Tingenes skygger<br />

Forbind bilde og skygge. Fargelegg tingene på det øverste<br />

bildet.<br />

2.5<br />

2.5 Hvilke fugler er tvillinger?<br />

Forbind de fuglene som er like og fargelegg disse på<br />

samme måte. Bruk 8 forskjellige farger.<br />

2.6<br />

2.6 Finn den som er helt lik<br />

Finn den smiley som er lik den i første rekken. Fargelegg de<br />

som er like.<br />

Benytt anledningen til å snakke med barna om humør. Sur,<br />

glad, likeglad. Kikker opp, ned og til siden. Barna kan evt. forsøke<br />

å etterligne noen av ansiktene. Hvem ligner de?<br />

2.7<br />

2.7 Finn den identiske<br />

Finn det huset, den frukten osv. som er lik den i første rekken.<br />

Fargelegg de som er like.<br />

2.8<br />

2.8 Pinnsvinjakt<br />

Hagen er full av pinnsvin, men hvilke er like? Tegne en strek<br />

fra pinnsvinene til venstre til pinnsvinene på bakken.<br />

Fargelegg pinnsvinene og blomstene.<br />

10


2.9<br />

2.9 På sporjakt i snøen<br />

Finn de 7 forskjellige snøsporene og fargelegg disse i din<br />

yndlingsfarge. Fargelegg også snømannen.<br />

Det kan tilføyes noen ekstra fotspor som barna selv velger. La<br />

dem »gå« rundt i bildet med sine egne spor. Denne oppgaven<br />

kan med fordel forstørres opp i A3. Hvem kan så ha laget de<br />

forskjellige sporene?<br />

2.10<br />

2.10 Søke-ønskemaskinen<br />

Kikk på figurene nederst på siden. Fargelegg dem. Finn de<br />

samme figurene på maskinen. Fargelegg dem i samme<br />

farge. Fargelegg maskinen.<br />

2.11<br />

2.11 Lag tegningen ferdig<br />

Kikk godt på bildet til venstre. De andre to bildene skal<br />

ligne det første. Tegn inn de tingene som mangler.<br />

Fargelegg de tre tegningene så de blir helt like.<br />

Snakk med barnet om hva de manglende tingene heter:<br />

fiskeskjell, finner, kronblader, seil m.m.<br />

2.12<br />

2.12 Fra prikk til prikk<br />

Forbind prikkene så motivene blir like.<br />

Lag figurene i fyrstikker før de tegner dem. Kan barna lage<br />

andre ting med fyrstikker som de kan tegne? Lim evt. fyrstikkbildene<br />

opp på kartong. La et barn (eller en voksen)<br />

bygge en figur med fyrstikker (begrens antallet i starten), som<br />

et annet barn skal forsøke å etterligne.<br />

2.13<br />

2.13 Prikkbilder<br />

<strong>Følg</strong> formen flere ganger med fingeren før du prøver å<br />

tegne en tilsvarende form.<br />

Kopier prikkfeltene til høyre og la barna tegne former til hverandre,<br />

som de etterpå prøver å gjengi.<br />

11


2.14<br />

2.14 Overfør form, tegn og bilde<br />

Tegne så nøyaktig du kan i samme størrelse, et bilde maken<br />

til det bildet som allerede er tegnet. Fargelegg begge bildene<br />

i den samme fargen.<br />

Hvis man printer denne oppgaven ut på kartong, kan feltene<br />

klippes ut, og barnet har laget sitt eget snuspill som evt. kan<br />

tas med hjem. De runde brikkene kan f.eks. limes på melkekorker.<br />

Gjenskap og speil<br />

3.1<br />

3.1 Det smilende monster<br />

Fyll ut det tomme rutenettet på samme måte som rutenettet<br />

til venstre. Fargelegg monsteret.<br />

Arket kan med fordel forstørres opp. Forsøk før det fargelegges<br />

å »bygge« mønsteret med centimeter eller annet (små stykker<br />

kartong). Gi barna tomme rutenett som de lager mønstre på<br />

med sort tusj. La barna innbyrdes prøve om de kan kopiere<br />

hverandres mønstre.<br />

Skjermlek: Barna sitter to og to overfor hverandre med en<br />

skjerm e.l. mellom seg. Den ene sier til den andre hvilke felt<br />

som skal farges og i hvilke farger. Denne oppgavetypen er noe<br />

mer avansert, og er vanskelig rent språklig. Man kan evt. forsyne<br />

rekkene med tall og bokstaver som i »Senke slagskip«. Når<br />

de er ferdige sammenligner de tegninger/mønstre. Er de like?<br />

3.2<br />

3.2 Gjenskap mønstre<br />

De to blokkene skal være like. Fargelegg så de to blokkene<br />

ligner hverandre fullstendig.<br />

12


3.3<br />

3.3 Enkle speilbilder<br />

Fyll ut de felt som mangler i trekanten til høyre. De to trekantene<br />

skal være hverandres speilbilder.<br />

Her vil det selvsagt være opplagt å gi barna speil, slik at de<br />

selv kan konstatere at/om de to trekantene er hverandres<br />

speilbilder.<br />

3.4<br />

3.4 Kompliserte speilbilder<br />

Trekanten til høyre skal speile trekanten til venstre.<br />

Fargelegg de felt som mangler.<br />

3.5<br />

3.5 Flygeøgle<br />

Flygeøglen mangler den ene halvdelen. Tegne den delen<br />

som mangler. Fargelegg øglene.<br />

Gi evt. barna noen gitte punkter da det er en vanskelig oppgave<br />

å få de to sidene identiske. Lek evt. med maling først. Brett<br />

et stykke A4-papir på midten og lukk det opp.<br />

Legg litt maling på den ene halvdelen nær midten, og lukk så<br />

bildet sammen. Når papiret åpnes er det farge på begge sider<br />

av midten (speilbilde), og kanskje ligner det en sommerfugl<br />

eller en flygeøgle.<br />

3.6<br />

3.6 Snømann, fisk og hjerte<br />

Tegne et speilbilde av tingen i det venstre feltet i det<br />

tomme feltet til høyre. Fargelegg bildene.<br />

13


4.1<br />

Geometriske figurer<br />

4.1 Snømenn i snøballkamp<br />

Fru Snømann kaster de største snøballene, Hr. Snømann<br />

kaster de minste. Farg de små snøballene i en farge og de<br />

store i en annen. Farg også de to snømennene og de to<br />

fuglene.<br />

Snakk med barna om størst og minst. Ha evt. en eske med<br />

identiske ting i forskjellige størrelser. Legg tingene ut på et<br />

bord eller på gulvet. Be barna på skift gi deg eller et av de<br />

andre barna en ting, eksempelvis den minste skjeen, den største<br />

blyanten. La dem spørre hverandre etter en ting: »Vil du gi<br />

meg den største ballen?«<br />

4.2<br />

4.2 Finn den identiske formen<br />

Lag en strek fra formene til venstre til en form som er lik.<br />

Snakk med barna om hva de forskjellige formene heter.<br />

Klipp dem ut i kartong og heng dem opp.<br />

Før de løser papiroppgaven, kan man prøve om de klarer å<br />

pare identiske kartongfigurer.<br />

4.3<br />

4.3 På jakt etter venner<br />

Hver mann har en venn som likner ham. Det er 13 vennepar.<br />

Farg de som er venner i samme farge, og trekk en strek<br />

mellom dem.<br />

Lag noen ganske store geometriske figurer – ca. A4 størrelse.<br />

Det skal være en figur pr. barn, og figurene skal være identiske<br />

to og to. Lag stoppdans. Mens musikken spiller bytter barna<br />

figurer. Når den stopper skal de finne »sine venner«, dvs. det<br />

barnet som har den samme geometriske figuren, og så stille<br />

seg ved siden av ham/henne. Kanskje skal de også stå på<br />

samme måte?<br />

14


2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

6<br />

10<br />

4<br />

4.4<br />

4.4. Finn mengder<br />

Sett ring rundt samme mengde som i venstre spalte. Farg<br />

formene.<br />

Lag en »mengdeeske» som er en eske med ting f.eks. fyrstikker,<br />

kuler, ispinner m.m. Det skal være forskjellig antall av hver<br />

ting. Skriv tall på noen kartonger eller noen rocke-ringer, og be<br />

barna plassere mengdene slik at tall og mengder passer sammen.<br />

Kan også gjøres utendørs i skolegården med kritt. La<br />

barna finne ting i gården eller i skogen (grankongler, stein,<br />

greiner, blader m.m.) som de legger i mengdene, eller benytt<br />

tingene fra »mengdeesken«.<br />

4.5<br />

4.5 Finn former<br />

Farg de 4 formene i hver sin farge.<br />

Kan brukes slik at barnet første gang kun skal farge alle firkantene.<br />

På et nytt ark skal de farge alle sirklene o.s.v. Gi barna<br />

noen esker med blandede geometriske former (kan kjøpes ferdig<br />

eller klippes selv). Be dem sortere brikkene eller finne alle<br />

sirkler/rektangler o.s.v.<br />

4.6<br />

4.6 På sporet av formene<br />

Hvor mange sirkler er det? Tell etter og farg disse. Tell også<br />

og farg kvadrater, rektangler og ovaler.<br />

Lag et kopiark til barna hvor de 4 geometriske formene fra<br />

oppgaven er tegnet inn. Send barna rundt på skolen. Hvor<br />

mange ting kan de finne som er sirkelformet, kvadratisk m.m.<br />

Hver gang de ser en ting med den aktuelle formen, setter de en<br />

strek utenfor formen. Hvilken form er det flest av? Denne øvelsen<br />

skjerper barnas oppmerksomhet på geometrien i deres<br />

omgivelser.<br />

rød<br />

grøn<br />

gul<br />

blå<br />

4.7<br />

4.7 Dino sin livrett<br />

Finn de samme formene i Dino sin mage som i feltene i<br />

høyre hjørne. Farg sirklene røde, trekantene gule, rektanglene<br />

grønne og kvadratene blå. Fargelegg Dino.<br />

15


4.8<br />

4.8 Hvem finner sin figur?<br />

De glade romvesenene har hver for seg noen figurer. Finn<br />

disse figurene og farg dem. Trekantene skal være røde, sirklene<br />

blå, kvadratene gule og rektanglene grønne.<br />

Bruk de geometriske formene fra 4.5 (unntatt ovalene). Fordel<br />

figurene over et område – inne eller ute, evt. ligg gjemt – og la<br />

barna finne dem. Én gruppe skal finne alle sirklene, en annen<br />

alle trekantene o.s.v. Man kan også be dem finne alle figurene,<br />

og etterpå be dem sortere disse.<br />

4.9<br />

4.9 Pusleformer<br />

Bind sammen to deler med en strek slik at du får en sirkel,<br />

en trekant, en oval og et kvadrat.<br />

Klipp ut figurene og la barna lage dem som puslespill. Lag evt.<br />

flere former selv og klipp dem opp som pusleformer.<br />

Pusleformløp: del barna inn i grupper med 2-3 barn. Hver<br />

gruppe får den ene halvdelen av f.eks. 10 pusleformer. Den<br />

resterende halvdelen er fordelt over et område inne eller ute.<br />

Gruppene skal nå forsøke om de kan finne de halvdelene som<br />

mangler og samle sine figurer. Gruppen er ferdig når alle de 10<br />

pusleformene er samlet.<br />

<strong>Følg</strong> og gjør ferdig spor<br />

5.1<br />

5.1 Hvor løper musen?<br />

Gjenskap veien som musen løper i det øverste bildet, i det<br />

nederste bildet.<br />

Sett opp en rekke kjegler e.l. La et barn løpe gjennom kjeglene<br />

på sin egen måte. Kan de andre huske veien? Løp på samme<br />

måte.<br />

5.2<br />

5.2 Edderkoppen Else<br />

Else er i gang med å spinne et stort spindelvev. Hjelp<br />

henne med å spinne sitt nett ferdig. Bruk en blyant og fortsett<br />

det nettet hun har begynt på. Fargelegg Else og bladene.<br />

16


5.3<br />

5.3 <strong>Følg</strong> sporet<br />

<strong>Følg</strong> sporene som er laget med prikker så nøyaktig som<br />

mulig. Farg tingene i begynnelsen og slutten av sporet.<br />

Barn med svak finmotorikk har vanskeligheter med denne<br />

oppgaven. La dem lage en tilsvarende oppgave med kroppen.<br />

Tegn en rute med kritt som de skal forsøke og gå på, eller forstørr<br />

oppgavearket. La dem evt. følge sporene med fingeren<br />

noen ganger først.<br />

5.4<br />

5.4 Fiskene svømmer<br />

Fortsett fiskenes bevegelser med en blyant. Fargelegg<br />

fiskene.<br />

5.5<br />

5.5. Bølgegang<br />

<strong>Følg</strong> den stiplede linjen. Fortsett selv med de andre bølgelinjene.<br />

Legger opp til at det snakkes om begrepene over og under. Det<br />

kan settes opp noen ting i rekke på et bord (centikuber, matematikkbamser<br />

o.l.). La barna forsøke å lage bølgelinjer med<br />

fingrene eller med en snor.<br />

5.6<br />

5.6 Gjør sporene ferdig<br />

Fortsett bølgelinjene, slalåmveiene og svingene. Fargelegg<br />

tegningene.<br />

5.8<br />

5.7 Hoppetauet<br />

Alle figurene trekker et hoppetau etter seg. Fortsett mønsteret<br />

på hoppetauet helt til enden av repet.<br />

Kan med fordel utprøves med kritt på tavlen eller ute først.<br />

17


6.1<br />

Lag konturer og farg<br />

6.1 En kjøretur<br />

Tegn oppå de stiplede linjene. Fargelegg bildet.<br />

6.2<br />

6.2 En dromedar i ørkenen<br />

Tegn oppå de stiplede linjene. Fargelegg bildet.<br />

6.3<br />

6.3 Kenguruen<br />

Tegn oppå de stiplede linjene. Fargelegg bildet.<br />

6.4<br />

6.4 Fisk og sommerfugl<br />

Tegn oppå de stiplede linjene. Fargelegg bildet.<br />

La barna lage ark til hverandre hvor de tegner prikker. La et<br />

annet barn tegne over prikkene og så fargelegge bildet.<br />

18


7.1<br />

<strong>Følg</strong> spor og finn vei<br />

7.1 Musene leter etter ost<br />

Hvilken mus kommer frem til hvilket stykke ost? Tegn oppå<br />

strekene med hver sin farge. Fargelegg musene og osten.<br />

7.2<br />

7.2 Hvilken skilpadde har hvilken ball?<br />

<strong>Følg</strong> sporet fra hver skilpadde til en ball med hver sin farge.<br />

Fargelegg skilpadder og baller<br />

7.3<br />

7.3 Hva spiser dinosaurene?<br />

Farg med hver sin farge den veien som de 4 dinosaurene<br />

går. Hvilken dinosaur spiser hva?<br />

La barna selv lage oppgaver av denne typen til hverandre<br />

(hund-kjøttbein, sommerfugl-blomst, barn-mor/far, ridderhest<br />

o.s.v.)<br />

7.4<br />

7.4 Den lille larven spiser frukt<br />

Finn ut hvilken vei larven har gått og farg den. Prøv med<br />

fingeren først. Fargelegg fruktene og larvene.<br />

19


7.5<br />

7.5 Hvilken vei går sneglene?<br />

Finn ut hvilken vei de forskjellige sneglene går. Fargelegg<br />

veien og sneglene.<br />

7.6<br />

7.8. Nam gulerøtter!<br />

Hvilken vei hopper harene til sin frokost? Farg begge de<br />

riktige veiene med hver sin farge. Prøv med fingeren først.<br />

Fargelegg harene og gulrøttene.<br />

Finn feil<br />

8.1<br />

8.1 Drageungen<br />

Finn 8 feil. Tegn inn på det nederste bildet det som mangler.<br />

Farg drageungene.<br />

I stedet for at et barn farger begge drageungene, kan oppgaven<br />

lages som en skjermoppgave. Sett barna overfor hverandre<br />

med en skjerm eller noe annet mellom seg. Gi barna en<br />

tegning hver. La et barn bestemme hvilken farge den andre<br />

skal bruke: »Farg den store sommerfuglens vinger gule, farg<br />

dragens vinger lilla o.s.v.«. Til slutt sammenlignes de to tegningene.<br />

8.2<br />

8.2 Selungen Sigurd<br />

Finn 10 feil. Tegn inn det som mangler inn på det nederste<br />

bildet. Fargelegg selene og de andre tingene på stranden.<br />

20


8.3<br />

8.3 En gammel sko<br />

Finn 10 feil. Tegn inn det som mangler på det nederste bildet.<br />

Fargelegg skoen og insektene.<br />

8.4<br />

8.4 I et bed i hagen<br />

Det er 10 feil på det nederste hagebildet. Finn og tegn dem<br />

inn og fargelegg bildet i farger som passer til et blomsterbed.<br />

8.5<br />

8.5 Elefanten Eddi<br />

På det nederste bildet av elefanten Eddi har det sneket seg<br />

inn 10 feil. Tegn de 10 tingene som mangler på det nederste<br />

bildet. Fargelegg elefantene.<br />

8.6<br />

8.6 Den lille byen<br />

I den lille byen nederst mangler det 10 ting. Finn ut hva det<br />

er og tegn dem inn. Gi byen farge.<br />

8.7<br />

8.7 Kranbilen<br />

Har du funnet de 12 feilene? Det er 12 ting på det øverste<br />

bildet som mangler på det nederste. Tegn dem inn og fargelegg<br />

kranbilene.<br />

21


ød - gul - rød - gul<br />

rød - gul - blå<br />

8.8<br />

8.8 Ridderen og dragen<br />

Har du funnet de 12 feilene? Sammenlign de to tegningene<br />

og tegn de tingene som mangler på den nederste tegningen.<br />

8.9<br />

8.9 I akvariet<br />

Kan du finne 14 feil? Sammenlign nøye og tegn de manglende<br />

tingene inn på den nederste tegningen.<br />

Blandede oppgaver<br />

9.1<br />

w blå b grøn d orange<br />

o rød m gul<br />

m<br />

d<br />

d<br />

o<br />

b b<br />

o<br />

d<br />

b<br />

o<br />

m<br />

o w m<br />

b d b<br />

m<br />

d w<br />

d o<br />

w<br />

d w<br />

o m b<br />

b d<br />

d<br />

o<br />

m d<br />

w w b w<br />

d<br />

w<br />

b b<br />

b<br />

d<br />

o w w<br />

m o<br />

d<br />

m o<br />

d<br />

d<br />

w<br />

b<br />

b<br />

d<br />

d<br />

w<br />

m<br />

d<br />

b w<br />

o<br />

o<br />

b<br />

9.1 Bokstavslukeren<br />

Sett ring rundt de forskjellige bokstavene, w skal være blå,<br />

b skal være grønn, d skal være orange, o skal være rød og<br />

m skal være gul. Til slutt kan du fargelegge bokstavslukeren.<br />

Her øves barna i å skjelne mellom bokstaver, hvis grafem/skrift<br />

ligger tett på hverandre m – w og b – d.<br />

9.2<br />

9.2 Den sultne larven<br />

Fortsett mønsteret som er påbegynt. Til den nederste larven<br />

kan du velge dine yndlingsfarger.<br />

Arbeid med gjentagelser i mønstre før eller samtidig med<br />

denne oppgaven. Lag mønstre i centikuber eller med matematikkbamser.<br />

Det kan også lages mønstre med perler (perlekjeder),<br />

eller med glanspapirstrimler (julelenke). Kanskje kan<br />

barna finne ut av å stille opp i rekker etter forskjellige mønstre:<br />

gutt – jente, korthåret – langhåret, blå øyne – brune øyne, kjæledyr<br />

– ingen kjæledyr.<br />

22


9.3<br />

9.3 Den forspiste kålormen<br />

Kålormen har tatt en skikkelig bit av alle bladene. Finn ut<br />

hvilken del som passer til hvilket blad. Tegn en strek mellom<br />

bladet og bladdelen. Fargelegg blader og bladdeler i<br />

7 forskjellige farger.<br />

9.4<br />

9.4 Endene i sjøen<br />

Kan du finne alle endene innimellom alle bølgene i sjøen?<br />

Fargelegg først endene og deretter vannet.<br />

9.5<br />

9.5 Billøp<br />

Blyanten er din bil. Start ved prikken og kjør så mange<br />

omganger du kan uten å være borte i kantene på banen.<br />

23


<strong>Følg</strong> <strong>frosken</strong><br />

Oversatt og bearbeidet til dansk av Ina von Barm<br />

Oversatt til norsk av Espen Jahr Iversen<br />

Copyright !nfo Vest forlag<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!