18.12.2023 Views

MiA Strategi 2024-2027

MiA - Museene i Akershus skal: Levere helhetlig samfunnsutvikling, bærekraftig bevaring, relevant formidling og solid kunnskapsutvikling.

MiA - Museene i Akershus skal: Levere helhetlig samfunnsutvikling, bærekraftig bevaring, relevant formidling og solid kunnskapsutvikling.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MiA - Museene i Akershus

STRATEGISK

RETNING

2024-2027


KJERNE-

OPPDRAGET

VÅR VISJON

Kulturarv for

framtida!

MiA - Museene i Akershus skal:

Levere helhetlig samlingsutvikling,

bærekraftig bevaring, relevant

formidling og solid kunnskapsutvikling.

Bruke historie som ramme for

forståelse av nåtid og framtid.

Fremme stedstilhørighet og skape

inkluderende møteplasser.

VÅRE VERDIER

Inspirerende,

nyskapende

og inkluderende.


Strategien inneholder 4 områder som beskriver utviklingen museet ønsker i strategiperioden.

Her visualisert med bærekraftperspektivet som retningsgivende for virksomheten.

ET BÆREKRAFTIG MIA

Vi forvalter og utvikler MiA på en sosial, kulturell, økonomisk og miljømessig bærekraftig

måte. Vi bruker kultur- og naturarven for å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Samfunnsaktøren

Våre museer er

demokratiske arenaer

som fremmer kunnskapsbaserte

offentlige

samtaler.

Levende kulturarv

Vi holder immateriell

kulturarv levende

gjennom opplæring,

formidling og aktiv bruk.

Kunnskapsbasert

formidling

MiAs formidling er

nyskapende og fremmer

dialog, refleksjon

og engasjement. Vår

formidling bygger på

solid kunnskapsutvikling

og har høy kvalitet.


Telefon: 47 47 19 80

E-post: post@mia.no

Museene i Akershus

mia.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!