Året 2011 - Agder Renovasjon

agderrenovasjon.no

Året 2011 - Agder Renovasjon

AGDER RENOVASJON

Årsrapport 2011

1


Lyse tider. Gjenbruk er en økende trend. Det kildesorteres som

aldri før. Salget i gjenbruksbutikken blomstrer. Inspirert av prisen

som årets markedsfører i 2010, har vi brukt mye ressurser på synliggjøring

og formidling. Det gjør vi med et glødende engasjement.

Målet er å bidra til positive holdninger om gjenvinning og gjenbruk.

Innhold

Introduksjon

Daglig leder

Virksomhetsområder

Året 2011

Styrets beretning

Regnskap

Noter

Statistikk

Nøkkeltall

Side 03

Side 04

Side 05

Side 05

Side 08

Side 10

Side 14

Side 20

Side 22

Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene

Arendal, Froland og Grimstad. Kommunene er gjennom forurensingsloven

pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.

Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen

avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte.

Virksomheten til Agder Renovasjon IKS omfatter innsamling, mottak og

behandling av avfall, og skal samtidig bidra og inspirere til økt miljøbevissthet

blant innbyggerne. Selskapet har deponi i Heftingsdalen i Arendal,

hvor det også er anlegg for kompostering, sortering, slam behandling

og sikkerhetsmakulering. Innsamling av slam og avfall er konkurranseutsatt

og utføres på vegne av Agder Renovasjon IKS, av private aktører.

Agder Renovasjon IKS har to mottaksanlegg, Heftingsdalen i Arendal og

Østerhus i Grimstad. Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften

i Heftingsdalen.

• Antall innbyggere: ca. 69.000

• Antall abonnenter husholdningsrenovasjon: ca. 28.000

Oppgavefordeling mellom Agder Renovasjon IKS og kommunene.

Kommunene har ansvar for abonnement, renovasjonsgebyr, forsøpling

og andre forvaltningssaker. Agder Renovasjon IKS har ansvar for praktiske

oppgaver som tømming av avfall og slam, avfallsmottak, behandling

og omsetning av gjenvunnet vare, utplassering av beholdere, utdeling av

sekker, poser og lignende. Agder Renovasjon IKS ledes av et representantskap

som er valgt av eierkommunene, og et styre som er valgt

av representantskapet. Funksjonstiden for representantskapet følger

kommunevalgperioden, mens styret velges for 2 år av gangen.

I styret sitter også en representant for de ansatte.

Styrets medlemmer i 2011

Tove Nævisdal (styreleder), Tormod Vågsnes (nestleder),

Anne Marit Tørå, Einar Halvorsen, Anne Merete Holmberg,

Torgeir Oveland og Trygve Olsen (ansattes representant)

Ansatte (Pr 1.1 2012)

Administrasjon

Anita Aanonsen Jernquist (Daglig leder)

Eirik Kristiansen (Økonomisjef)

Kjetil Øygarden (Driftsleder Heftingsdalen/Østerhus)

Hilde Hvoslef (Avd.leder husholdningsrenovasjon)

Trygve Olsen (IT /Seniorrådgiver)

Økonomi

Siri Hegerlund (Regnskapsfører)

Husholdning

Berit Haugereid (Slam/husholdning/vekt)

Marit Dertz (Sentralbord/vekt)

Hege Langerød (Husholdning/slam/papir)

Frits Bendiksen (Resepsjon/sentralbord)

Jenny Ellen Myrland (Sentralbord/vekt)

Liv Kjersti Dalholt (Sentralbord/vekt)

Drift-Heftingsdalen

Jørgen Hurvedal (Formann)

Øystein Stea (Formann/verneombud)

Finn Petter Larsen (Lager/verksted)

Leif Magne Kråkedal (Anlegg)

Rein Lepson (Gjenvinningsstasjon)

May Britt Gundersen (Gjenvinningsstasjon)

Zia Ahmade (Anlegg)

Kåre Jan Messel (Anlegg)

Arnt Espen Tveit (Anlegg)

Reidar Rønningen (Anlegg)

Raimond Berulfsen (Anlegg/gjenbruksbutikk)

Ghamai Abdul Rasouli (Anlegg/Gjenvinningstasjon)

Seb Cato Larsen (Anlegg)

Tor Atle Gundersen (Anlegg)

Tore Amundsen (Anlegg)

Kristine Martinsen (Gjenbruksbutikk)

Bente Ulsted (Gjenbruksbutikk)

Beate Kjenndalen (Deltid gjenbruksbutikk)

Østerhus avfallsmottak

Arild Snøløs (Formann)

Einar Andersen (Vekt)

Jarl Simonsen (Anlegg)

Bjørn Mykland (Anlegg)

Anita Botterli (Gjenvinningsstasjon)

Erik Ustedrud (Anlegg)

Jens Rino Haugen (Anlegg, deltid)

Agder Renovasjons servicebil

Jan Erik Tellefsen (Servicebil-”Sølvpilen”)

Agder Renovasjon Næring AS

Øystein Reinhardtsen (Daglig leder)

Gunn Tove Jensen (Bedriftskunder/HMS rådgiver)

Gry Schjølberg (Bedriftskunder/fakturering)

Helga Olsbu (Salg/Bedriftskunder)

2 3


Daglig leder har ordet

Et stadig økende forbruk krever en stadig enklere, tryggere og

mer effektiv avfallsbehandling. Det er svært ulike systemer for

avfallshåndtering i Norge, og det finnes i dag like mange avfallsløsninger

som det finnes renovasjonsselskap. Vi tror at den

beste avfallshåndteringen er tilpasset lokale forhold, fordi det

som er miljøvennlig og best i Honningsvåg ikke nødvendigvis er

det samme i Arendal.

Agder Renovasjon er opptatt av å levere gode renovasjonstjenester

til innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune.

“ Vi har tro på, «hver enkelt sin egen miljøstasjon»

og at en oppnår best kildesortering og høy gjenvinningsprosent,

der innbyggerne har mulighet til å sortere

sitt avfall, der avfallet oppstår”

Etter deponiforbudet, har 2011 vært det første året der alt av

restavfall er levert til forbrenning hos Returkraft, og bidratt til

energigjenvinning med produksjon av fjernvarme og strøm.

Avfallsreduksjon

Gjenbruk

Materialgjenvinning

Energiutnyttelse

Deponering

Redusere forbruket

Bruke ting om igjen

Den gamle «søppeldynga» er dermed en «saga blott», nå er det

meste tildekket, men vi fortsetter med å produsere deponigass

fra «fyllinga» som fornybar energi, til varmesentralen i Arendal.

Agder Renovasjon håndterer avfallet etter avfallshierarkiet slik

det er nedfelt i norsk avfallspolitikk, der vårt hovedfokus er på

gjenvinning og gjenbruk. Gjenbruksbutikken når «nye høyder»

og har i 2011 vært svært populær. Samtidig som tingene gjennom

gjenbruksbutikken går til gjenbruk, så bidrar dette også til

at restavfallsmengden reduseres. Dette er bra både for miljøet

og er økonomisk lønnsomt.

Anita Aanonsen Jernquist

Daglig leder

Mars, 2012

Lage nye produkter av avfall

Forbrenning av avfall

Legge på fyllinga

Avfallspyramiden

Figuren illustrerer avfallshierarkiet og

prioriteringene i Norsk avfallspolitikk.

Virksomhetsområder

Innsamling av avfall og slam

Agder Renovasjon samler inn avfall fra husholdninger

og hytter i vår region. I tillegg tømmer vi slam fra

slamavskiller/septiktanker for våre eierkommuner.

Vi har 28.000 husholdningsabonnenter og ca 4300 slamanlegg.

Informasjon

For å motivere til kildesortering er det viktig med god og jevnlig

informasjon. Vi informerer hovedsakelig via annonsering i lokalaviser,

Agderposten sin nettavis, på egen hjemmeside og i

den årlige renovasjonskalenderen.

Slambehandling

Slam fra septiktanker tømmes i store tanker, før det

avvannes i Heftingsdalen. Avannet slam blir kompostert

i Lillesand. (Lillesand og Birkenes avfallselskap)

Drift av gjenvinningsstasjoner

Vi har 2 betjente gjenvinningsstasjoner, på Heftingsdalen

og på Østerhus. Her kan både husholdninger og bedrifter

levere og kildesortere sitt avfall.

Sortering

Vi har 2 sorteringshaller, på Heftingsdalen og på Østerhus,

her blir avfall sortert og omlastet. Det som ikke kan gjenvinnes

(restavfall) transporteres til Returkraft. Restavfall

omdannes til fjernvarme og strøm gjennom forbrenning.

Kompostering

Ca 5000 tonn matavfall komposteres årlig fra anlegget.

Matavfallet blandes med kvernet hageavfall og sand,

og blir ypperlig kompostjord i løpet av 5-6 måneder.

Drift av deponi

Virksomheten har Skrubbedalen nedlagte deponi

(miljøkontroll i 30 år etter drift), og deponi på Heftingsdalen.

Etter deponiforbudet er det nå kun ikke nedbrytbart avfall

som kan deponeres, som stein, mur etc samt lett forurensede

masser. Gass fra deponiet tas ut fra 30 brønner, og leveres

som energikilde til varmesentralen i Arendal. Det tas månedlige

analyseprøver av både sigevann, overflatevann samt grunnvann

rundt deponiet, for å kontrollere at ikke sigevann lekker ut

og forurenser grunnvannet.

Gjenbruksbutikken

Åpnet i 2007 som et forsøksprosjekt, men går nå over all forventning.

Butikken er svært godt besøkt både av folk som ønsker

å kjøpe rimelig brukt, og av folk som ønsker å levere til gjenbruk.

Vi ønsker å fokusere på viktigheten av gjenbruk.

Datterselskap

Agder Renovasjon Næring AS

Agder Renovasjon Næring AS er eid av Agder Renovasjon IKS.

Det er et lokalt forankret selskap som tilbyr så kortreiste løsninger

som mulig for næringsavfallet, og sørger for at verdiskapningen

kommer fellesskapet i eierkommunene til gode.

Selskapet ble opprettet for å ta hånd om avfall fra bedrifter

og institusjoner, private og offentlige virksomheter, både små

og store. Det er fri konkurranse om innsamling og behandling

av næringsavfall, og i vår region er Agder Renovasjon -

Næring AS en av flere aktører. Agder Renovasjon Næring er

opptatt av å tilby en seriøs og smidig avfallshåndtering, samt

å være konkurransedyktige på pris og service. I 2011 etablerte

selskapet et nært samarbeid med Bråtlund Transport AS. Deres

tidligere avfallskunder betjenes nå av Agder Renovasjon Næring

AS. Bråtlund Transport AS utfører all transport.

4 5

Helga

Øystein

Gry

Gunn Tove


,

Året 2011

Etter deponiforbudet

Deponiforbudet krever at vi som avfallsselskap vrir avfallsstrømmen

fra deponi til andre behandlingsformer med økt energiutnyttelse,

herunder forbrenningsanlegg. Forbudet mot å legge nedbrytbart

avfall på deponi, har derfor medført en omlegging av

driften, og vi har fått på plass hensiktsmessige sorteringshaller

både på Heftingsdalen og Østerhus. Avfall går innom sortering,

for å ta ut det gjenvinnbare eller farlige avfallet, før restavfallet

lesses opp i containere til forbrenning hos Returkraft.

Restavfall-sekkene fra husholdningene lesses direkte i

containere, uten sortering.

Produksjon av deponigass til varmesentralen

Fjernvarmenettet i Arendal skal baseres på fornybar energikilde.

Deponigassen fra Heftingsdalen inngår som grunnlast

og er derfor første trinn i varmeforsyningen i Arendal.

Det er i 2011 tatt ut 1.134.000 Nm3 deponigass med en

kalkulert energi på 5.998.500 kWh (ca. 6,0 gWh).

Av dette har Agder Energi Varme AS produsert 4.308.300

kWh (ca. 4,3 gWh), eller 71,8 %. ”Overskuddet” (28,2 %)

er faklet i vårt anlegg.

Kwh/Nm3

Produksjon av deponigass til varmesentralen.

Prod. Kwh 2011

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

Mnd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AR kalkulert Kwh AEV prod. Kwh

Dette er en gledelig økning fra 2010 til 2011 på hele 232.000

Nm3 deponigass, og en økning i produksjonen hos AEV på hele

1,4 gWh fra deponigassen. Det er derfor svært bra med best

mulig utnyttelse av deponigassen, og at vi «fyrer mindre for

måkene».

Driftstiden på gassanlegget var på 98,4 % i 2011. Anlegget

stanses kun ved strømbrudd eller spesielle vedlikeholdsarbeider.

Også i 2011 ble det utført arbeider på deponiet med

nye transportledninger/tilkoplinger av brønner, bedre dreneringssystem

og tildekking. Mye nedbør høsten 2011 skapte

noe lavere produksjon enn forventet. * (se graf under)

Gemini renovasjon og slam

Agder Renovasjon er sammen med Arendal, Grimstad og

Froland kommune brukere av felles datasystem for eiendomsgebyrer.

Felles system gir oppdaterte grunndata og mange

fordeler, og er et nyttig verktøy for virksomhetens kundebehandling

av husholdningsrenovasjon og slam.

Holdningsskapende arbeid

Agder Renovasjon har også i 2011 hatt mange skoleelever fra Arendal,

Grimstad og Froland til omvisning og informasjon på anlegget. Dette er

endel av vårt holdningsskapende arbeid. Vi ønsker å bidra på vår måte

med dette. Vi tilpasser nå Heftingsdalen enda bedre for omvisninger

både for skoleelever og andre, med et eget omvisningsopplegg og

skilting av miljøparken. Virksomheten blir også i større grad bedt om

å holde diverse foredrag, og det har vært holdt flere foredrag i 2011.

Ny slamforskrift

By- og kommunestyrene i våre eierkommuner, har vedtatt ny

revidert slamforskrift i 2011 som Agder Renovasjon nå følger.

Den erstatter tidligere utgave fra 1991.

Nedgravd avfallsløsning

Agder Renovasjon har hatt et prøveprosjekt for nedgravde avfallscontainere

i Munkegata i Arendal sentrum. Munkegata ble valgt fordi dette

området har det vært registrert problemer med avfallshåndtering i lang

tid, herunder vanskelige kjøreforhold for renovatørene, arealbegrensninger

og forsøplingsproblemer. Det ble valgt full kildesortering

(5 containere nedgravd), og at avfallsstasjonen skulle betjene så mange

eiendommer som mulig i området. Formålet var å teste ut kildesorteringsgrad,

kundevennlighet, drift, forsøpling, tømming, og elektronikk

for mengdemåling og låsing, for den type avfallsløsning.

Agder Renovasjon har kun fått positive tilbakemeldinger fra brukere av

stasjonen. Erfaringer fra dette prosjektet vil bli brukt i retningslinjer

for den type avfallsløsning, og vil være en del av arbeidet med revidert

avfallsforskrift som eierkommunene er i gang med, i samarbeid med

Agder Renovasjon.

Økt tilgjengelighet

Virksomheten har økt åpningstidene på gjenvinningsstasjonene,

med langåpent hver mandag, i tillegg til

torsdager. Dette er tiltak for å øke kundeservicen og

dette bidrar positivt for omdømme til virksomheten.

Folk strømmer til gjenbruksbutikken med ting

de ikke lenger har bruk for. Ofte har de like

mye med seg ut igjen som da de kom.

Sortering til gjenbruksbutikken

6

7

Unike møbler


Styrets fokus

Virksomhetens art og beliggenhet

Selskapets virksomhet omfatter innsamling, mottak og

behandling av avfall, herunder drift av eget deponi.

Selskapet er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i

kommunene Arendal, Grimstad og Froland. Selskapet driver avfallsanlegg

i Heftingsdalen i Arendal kommune og avfallsmottak

på Østerhus i Grimstad kommune. Selskapets administrasjon er

lokalisert i Heftingsdalen.

Selskapets utvikling, resultat og forutsetning

om fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende

oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og

dets stilling pr. 31.12.2011. Styret bekrefter at forutsetning om

fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn ved utarbeidelse av

regnskapet. Agder Renovasjon vil fra 01.01.2012 bli omdannet

til Agder Renovasjon IKS i henhold til de vedtak som er gjort

av eierkommunene, og vil følge den vedtatte selskapsavtalen

for Agder Renovasjon IKS og vil overta bokførte verdier og

forpliktelser.

Arbeidsmiljø og ansatte

Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i selskapet vært bra.

Det er ikke rapportert om noen skader/ulykker med personskader

i 2011. Sykefraværet i 2011 har vært 8 % (1,9 % korttidsfravær

og 6,1 % langtidsfravær). Til sammenligning var sykefraværet

i 2010 på 9,3 %, 2009 på 12,1 % og 2008 på 8 %.

Mål for sykefravær i virksomheten er maks 8%

(2,5% korttidsfravær og 5,5% langtidsfravær).

Styret legger vekt på at det fortsatt arbeides med tiltak

for å holde sykefraværet lavest mulig. Selskapet hadde ved

årsskiftet 41 ansatte, herav 15 kvinner og 26 menn.

Selskapet tilstreber lik lønn for likt arbeid og arbeider aktivt

for å ivareta likestilling. Styret for Agder Renovasjon har gjennom

året 2011 bestått av 4 kvinner og 3 menn.

Helse, miljø og sikkerhet har stort fokus i selskapet og styret

legger vekt på at det fortsatt arbeides med tiltak for best mulig

arbeidsmiljø. Det vil bli gjennomført en ny spørreundersøkelse

(utført av bedriftshelsetjenesten) for de ansatte, om arbeidsmiljøet

i virksomheten i 2012.

Godt miljø ved sentralbordet

Gjenvinningstasjonen

Mottaket

Ytre miljø

Innsamling, behandling og deponering av avfall påvirker miljøet

gjennom utslipp til luft, vann og grunn. Selskapet er derfor pålagt

omfattende kontroll- og rapporteringsrutiner til Fylkesmannen.

Driften i 2011 har vært godt innenfor alle myndighetskrav.

Sigevannet fra deponiet i Heftingsdalen og det nedlagte deponiet

i Skrubbedalen blir samlet opp og går til kommunalt renseanlegg.

Det meste av deponigass i Heftingsdalen blir samlet opp

og sendes i gassledning fra Heftingsdalen til varmesentralen i

Arendal. I 2011 produserte Agder Energi Varme AS

4,3 GWh (utnyttelse på 71,8% av deponigassen), en positiv økning

fra 2010 hvor produksjonen var på 2,9 GW h (utnyttelse på

63% av deponigassen).

Resultat, investeringer, likviditet og finansiering

Selskapets årsresultat ble ett underskudd på 0,2 mill.

i 2011 mot et overskudd på 10,32 mill. i 2010.

Driftsinntektene til Agder Renovasjon har økt fra 94,3 mill.

i 2010 til 95,1 mill. i 2011.

Driftskostnadene økte fra 84,6 mill. i 2010 til 97 mill. i 2011,

det ble netto finansinntekter på ca. 0,3 mill. i 2011 mot netto

finansinntekter på 0,5 mill. i 2010.

Årets underskudd, kr 173 012 er i sin helhet ført mot

selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital er etter

dette kr 42 619 639 hvilket gir en egenkapitalandel på

27,05 % (26,99% 2010). Etter styrets vurdering er

selskapets egenkapital forsvarlig.

Selskapets likvide situasjon ansees som tilfredsstillende.

Selskapet hadde en god likviditetsbeholdning pr. 31.12.11

og har i 2011 gjort planlagte investeringer, samt noen

investeringer anses som nødvendige for å opprettholde

driften på normalt nivå.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2011 er kr 57 424 750

(Tilsvarende for 2010 er kr. 63 528 250).

Langsiktig gjeld er i sin helhet lån i Kommunalbanken.

Arendal, 20.03.2012

De samlede investeringene i 2011 var på 7,2 mill.

Investeringene fordeler seg slik:

•Tiltak for å bedre publikumsservice 1,37 mill.

•Oppgradering av tekniske anlegg mv. 3,37 mill.

•Investeringer til kostnadsreduksjon 0,98 mill.

•Strategiske investeringer 1,48 mill.

Finansiell risiko

Agder Renovasjon har kun renterisiko på sin langsiktige gjeld

og har lite handel i valuta som minimerer risikoen angående

dette. Kredittrisikoen vurderes rimelig da eierne er de største

debitorene ellers er det kun mindre debitorer. Historisk har det

vært lite tap på fordring i selskapet. Selskapet har ingen kortsiktige

aksjer og har god likviditet i driften.

Fremtidig utvikling

Etter deponiforbudet har 2011 vært det første året der alt av

restavfall er levert til Returkraft AS til forbrenning, og bidratt

til produksjon av fjernvarme og strøm.

Avfallsbransjen er i stadig utvikling, og på nasjonalt nivå

arbeides det med en ny stortingsmelding om avfall som skal

behandles i stortinget våren 2013. Denne vil gi viktige innspill

på hvordan behandlingen av avfall skal skje i fremtiden og

dette kan også gi utfordringer for Agder Renovasjon IKS.

Agder Renovasjon eier selskapet Agder Gjenvinning AS (100%).

Agder Gjenvinning AS er kun ett eiendomsselskap som leier ut

eiendommer i Grimstad kommune til Agder Renovasjon. I 2012

vil Agder Gjenvinning AS bli avviklet og eiendommene overdratt

til morselskapet Agder Renovasjon IKS.

8

9

Tormod Vågsnes

Styrets leder

Åshild Karoline Haugland

Styremedlem

Nina Jentoft

Styretmedlem

Bjørg Engeset Laurendz Eide

Styremedlem

Per Svenningsen

Nestleder

Aage Nystøl

Styremedlem

Trygve Olsen

Styremedlem

Anita Aanonsen Jernquist

Daglig leder


Resultatregnskap

Driftsinntekter:

Salgsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader:

Varekostnad

Innsamling avfall

Deponiavgift

Lønns og personalkostnader

Avskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning varige driftsmidler

Tap på fordringer

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Gevinst salg maskiner og fast eiendom

Finansinntekter og finanskostnader:

Renteinntekt

Annen finansinntekt

Rentekostnad

Annen finanskostnad

Sum finansinntekter og -kostnader

Resultat før skatt

Skattekostnad

Årsresultat

Disponering:

Annen egenkapital

Note

1

2,10

3

3,4

5

6,13

8

7

14

2011

95,112,499

22,181,953

24,191,980

206,315

22,201,784

10,385,082

398,931

0

17,440,674

97,006,719

-1,894,220

1,417,185

1,938,831

117,440

-1,748,647

-3,601

304,023

-173,012

0

-173,012

-173,012

2010

94,335,735

94,335,735

14,978,389

22,049,884

4,066,137

18,940,259

9,185,756

0

-107,000

15,493,262

84,606,687

9,729,048

45,000

2,028,655

124,183

-1,604,140

-1,391

547,307

10,321,355

0

10,321,355

10,321,355

Balanse

BALANSE PR. 31. DESEMBER

10 11

EIENDELER:

Anleggsmidler:

Varige driftsmidler:

Bygninger

Tomter og andre grunnarealer

Tekniske anlegg, deponi og gassanlegg

Anleggsmaskiner og transportmidler

Containere, materiell og utstyr

Kontormaskiner og EDB-utstyr

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler:

Aksjer

Langsiktige fordringer

Egenkapitalinnskudd KLP

Pensjonspremiefond

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler:

Varer

Fordringer:

Kundefordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd og kontanter

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note

3

3

3

3

3

3

8

9,15

10

5

9,15

11,13

2011

30,546,089

2,076,376

26,249,488

6,481,038

5,037,510

280,369

70,670,870

6,991,100

13,331,000

236,468

0

20,558,568

91,229,438

795,096

24,704,856

1,167,340

25,872,196

39,655,498

66,322,790

157,552,228

2010

29,461,021

1,891,551

29,505,901

9,552,657

4,505,886

398,547

75,315,563

6,991,100

13,331,000

211,543

0

20,533,643

95,849,206

1,004,933

26,964,783

1,315,401

28,280,184

33,440,897

62,726,014

158,575,220


Balanse

BALANSE PR. 31. DESEMBER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld:

Avsetning for forpliktelser:

Etterdriftsfond

Netto pensjonsforpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

Langsiktig gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner

Kortsiktig gjeld:

Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter

Betalbar skatt

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Arendal20.03.2012

Tormod Vågsnes

Styreleder

Per Svenningsen

Nestleder

Åshild Karoline Haugland

Styremedlem

Nina jerntoft

Styremedlem

Note

12,14

13

10

9

7

15

Bjørg Engeset Laurendz Eide

Styremedlem

Aage Nystøl

Styremedlem

2011

42,619,639

42,619,639

15,705,043

5,278,470

20,983,513

57,424,750

7,890,391

4,686,127

267,710

23,680,098

36,524,326

114,932,589

157,552,228

Trygve Olsen

Styremedlem

2010

42,792,651

42,792,651

15,705,043

4,197,890

19,902,933

63,528,250

7,046,018

3,314,141

267,710

21,723,517

32,351,386

115,782,569

158,575,220

Anita Aanonsen Jernquist

Daglig leder

Kontantstrømoppstilling

KONTANTSTRØMOPPSTILLING:

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat

Ordinære avskrivninger

Nedskrivning anleggsmidler

Nedskrivning aksjer

Endring i kundefordringer

Endring i leverandørgjeld

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle virksomheter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

Avgang driftsmidler

Utbetalinger/innbetaling ved kjøp/salg av aksjer

Utbetalinger/innbetaling kapitalinnskudd KLP

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

Opptak av langsiktig gjeld

Utbetaling langsiktige fordringer

Utbetaling langsiktige fordringer

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteten

Netto endring i kontanter og bankinnskudd

Kontanter og bankinnskudd 01.01.

Kontanter og bankinnskudd 31.12.

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

12 13

2011

-173,012

10,385,082

398,931

0

2,259,927

844,373

4,767,274

18,482,575

-7,203,251

1,063,931

0

-24,925

-6,164,245

-6,103,500

0

0

-6,103,500

6,214,830

33,440,668

39,655,498

2010

10,321,355

9,185,756

0

0

-2,996,059

3,834,024

-280,468

20,064,608

-22,925,473

0

0

-21,406

-22,946,879

-5,228,500

22,000,000

175,000

16,946,500

14,064,229

19,376,668

33,440,897


Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven

av 1998 og god regnskapsskikk for store foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på

leveringstidspunktet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering

av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.

Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert

som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og

langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til

virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives

planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt

beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig

verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp

på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke

til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er

vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler:

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Fordringer:

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende

etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap

gjøres på grunnlag av aldersfordelt saldoliste kundefordringer.

Note 1 - Driftsinntekter

Fordeling av inntektene

Kommunal renovasjon 1)

Øvrige inntekter 2)

Sum

2011

69 060 000

26 052 499

95 112 499

Note 2 - Ansatte, Godtgjørelse mv

2011

16, 294 455

2 606 145

2 678 837

212 505

409 842

22 201 784

40

2010

68 970 000

25 365 735

94 335 735

1) Inntekter fra eierkommunene vedrørende utført

renovasjon fastavfall og slam.

2) Av øvrige inntekter er kr.5 255 000 viderefakturering av

kostnader betalt av Agder Renovasjon, men som tilhører

Agder Renovasjon Næring AS. Ordinært salg til Agder

Renovasjon Næring As er Kr. 4 961000

Spesifikasjon lønnskostnad

Lønn, feriepenger

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Styrehonorar, møtegodtgjørelse mv.

Andre personalkostnader

Sum lønns- og personalkostnad

Gjennomsnittlig ca. antall årsverk

2010

14 114 156

2 219 246

2 063 750

234 797

308 310

18 940 259

34,5

Det er i 2011 utbetalt kr. 743 373 i godtgjørelse til daglig

leder. Daglig leder er som øvrige ansatte tilknyttet bedriftens

pensjonsordning i KLP. Det er utbetalt kr 212 505 i styrehonorar

og møtegodtgjørelse til styret og representantskapet.

Dette inkluderer avsetning på kr 29. 000 i skyldig styregodtgjørelse.

For styremedlemmer og representantskapsmedlemmer

utbetales km-godtgjørelse etter statens satser.

Søppel blir lys og varme. 2011 er det første året hvor alt restavfall

har gått til forbrenning og til produksjon av fjernvarme og strøm.

Den gamle søppeldynga er dermed en “saga blott”.

14 15


Note 3 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost

Årets tilgang

Årest avgang

Akkumulert avskrivning/nedskr.

Bokført verdi pr 31.12.

Årets avskrivning

Årets nedskrivning

Avskrivningsperiode

Avskrivningsplan

37,663,876

2,556,925

0

7,598,336

32,622,465

1,287,033

0

30 år

Lineær

( I eget anleggsregister er avskrivninger, nedskrivninger og bokført verdi spesifisert for det enkelte driftsmiddel)

Note 4 - Nedskrivning varige driftsmidler

Anleggskapitalen er i 2011 nedskrevet med kr 398 931.

Bokført anleggskapital er etter dette kr 70 670 870.

Nedskrivningen er basert på individuell gjennomgang

av alle aktiverte driftsmidler.

Note 5 – Tap på fordringer

Basert på vurdering av aldersfordelt saldoliste

kundefordringer er tapsavsetningen holdt på

kr. 25 000 som er tilsvarende avsetning i 2010.

Bygninger mv.

kto 1100 og 1110

Note 6 – Annen driftskostnad

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 70.000

u/mva til revisjon.

Tekniske anlegg,

deponi og gassanlegg

kto 1120,1140 og 1150

52,171,762

800,666

0

26,722,940

26,249,488

3,658,241

398,931

15 år

Lineær

Selskapet leier grunnen i Heftingsdalen. Leiekontrakten er ikke

tidsbegrenset. Agder Renovasjon har ensidig rett til å si opp

leieforholdet med 12 måneders varsel. Leiesummen er per tiden

kr 189 000 årlig og den indeksreguleres hvert 5. år.

Anleggsmaskiner

og transportmidler

kto 1220

19,489,871

2,270,000

1,002,815

14,276,018

6,481,038

3,981,187

0

5 år

Lineær

Containere, materiell

og utstyr

kto 1200, 1240,

1241 og 1260

11,395,923

1,453,835

0

7,812,248

5,037,510

1,218,617

0

6-10 år

Lineær

Kontor- og

EDB-utstyr

kto 1280 og 1250

1,218,935

121,825

0

1,060,392

280,369

240,004

0

3 år

Lineær

Selskapet leier grunnen på Østerhus av Agder Gjenvinning,

som er eid 100% av Agder Renovasjon. Leieavtalen gjelder til

01.06.2011, med adgang til forlengelse (eiendommene vil bli

overdratt fra Agder Gjenvinning AS i løpet av 2012 i forbindelse

med avvikling av Agder Gjevinning AS. Leiekostnaden var kr 700

000 i 2011.

Note 7 – Skattekostnad

Agder Renovasjon var skattepliktig for næringsdelen av virksomheten

i 2005. Næringsdelen ble skilt ut i et eget selskap – Agder

Renovasjon Næring AS, med virkning fra 01.10.2005. Agder Renovasjon

er etter dette ikke skattepliktig.

Betalbar skatt for 2005, kr 267 710, står fortsatt oppført som

skyldig beløp i balansen pr. 31.12.2011. Dette har sin årsak i at

skatteavregningen ikke er mottatt. Ligningskontoret er informert

om dette.

SUM

121,940,367

7,203,251

1,002,815

57,469,934

70,670,870

10,385,082

398,931

Note 8 – Eierandeler i andre selskap mv.

Selskapet har følgende eierandeler i andre selskaper:

Note 9 – Fordringer, gjeld og forpliktelser

Fordringer:

Fordringer med forfall senere enn 1 år etter balansedagen.

2011 2010

13 331 000 13 331 000

Agder Renovasjon har i forbindelse med sitt eierskap i Returkraft AS også forpliktet seg til å

yte ett ansvarlig lån sammen med de andre eierne på totalt kr 40 000 000.

Dette er bestemt i aksjonæravtalen til Returkraft som aksjonærene har underskrevet.

Eierandelen styrer hvor mye den enkelte aksjonær har forpliktet seg til gi i ansvarlig lån.

Agder Renovasjon har en eierandel på 31,01 % som tilsvarer en forpliktelse på kr. 12 406 000

som er utlånt i sin helhet pr. 31.12.11.

Gjeld:

Gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedagen.

(lån Kommunalbanken)

2011 2010

28 575 000 31 525 000

Ved selskapets etablering er det fastsatt en låneramme med kommunal garanti på kr 80 mill.

16 17

Firma

Rekom AS

Agder Gjenvinning AS

Retura Sør AS

Agder Renovasjon Næring AS

Returkraft AS

Sum

Forretningskontor

Bergen

Grimstad

Arendal

Arendal

Kristiansand

Eierandel

2,87 %

100,00 %

14,29 %

100,00 %

31,01 %

BokførtVerdi

140 100

3 000 000

250 000

500 000

3 101 000

6 991 100

Det er i 2011 regnskapsført kr 17 440 i utbytte fra eierandelen i Rekom AS og kr. 100 000 fra

eierandelen i Retura Sør AS. Totalt mottatt utbytte i 2011 er kr. 117 440.

Ligningsverdi alle aksjer i Rekom AS kr 768 836,- (01.01.2011)

Ligningsverdi alle aksjer i Agder Gjenvinning AS kr 2 038 689,- (01.01.2011)

Ligningsverdi alle aksjer i Retura Sør AS kr. 1 116941,75 (01.01.2011)

Ligningsverdi alle aksjer i Agder Renovasjon Næring AS kr. 6 793 508,- (01.01.2011)

Ligningsverdi alle aksjer i Returkraft AS kr. 0,- (01.01.11)

Damene i Vekta

Klargjøring av dunker

Sortering/mottak


Note 10 – Pensjonspremiefond / pensjonsforpliktelser:

Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring i KLP Forsikring. Pensjonsordningen er ytelsesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk

for offentlig tjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden. Det var 43 ansatte som er med i ordningen pr. 31.12.11.

Balanseført verdi for pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste estimat pr. 31.12.2011 beregnet av

KLP. Arbeidsgiveravgift (aga) på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Estimatendringer pr. 31.12.2010 er

resultatført etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler.

Pensjonskostnad:

Årets opptjening

Rentekostnad

Forventet avkastning

Adm.kostnader

Resultatført estimatavvik

Plan endring

Netto pensjonskostnad

Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad

Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift

Spesifikasjon av brutto pensjonspremiefond - Beste estimat 31.12.2011

Brutto pensjonspremiefond 01.01

Forfalt premie inkl. adm.

Administrasjonskostnad

Utbetalinger

Forventet avkastning

Avvik i estimat

Brutto pensjonspremiefond 31.12

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse – Beste estimat 31.12.2011

Brutto pensjonsforpliktelse 01.01

Årets opptjening

Rentekostnad

Utbetalinger

Avvik i estimat

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

Netto pensjonsforpliktelse

Beregnet aga på netto pensjonsforpliktelse

Balanseført netto forpliktelse inkl. aga

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente

Forventet lønnsvekst

Forventet G-reg/pensjonsreg.

Pensjonsregulering

Forventet avkastning

2011

3,80%

3,50%

3,25%

2,48%

4,10%

2010

4,60%

4,00%

3,75%

2,97%

5,40%

2011

2 270 671

661 461

-503 297

98 139

306 966

0

2 833 940

390 834

3 224 774

Beste estimat

31.12.2011

8 606 807

1 879 224

-98 139

-354 067

503 297

-750 661

9 786 461

Beste estimat

31.12.2011

12 285 940

2 270 671

661 461

-354 067

-451 365

14 412 640

4 626 179

652 291

5 278 470

2010

2 051 343

596 393

-420 411

79 475

606 078

-690 504

2 222 374

313 355

2 535 729

Beste estimat

31.12.2010

6 856 470

1 622 698

-79 475

-504 892

420 411

291 595

8 606 807

Beste estimat

31.12.2010

9 935 927

2 051 343

596 393

-504 892

207 169

12 285 940

3 679 133

518 757

4 197 890

Note 11 – Bundne midler:

Av selskapets bankinnskudd er kr 722 885 innestående på skattetrekkskonto

til dekning av skyldig skattetrekk pr. 31.12.11.

Note 12 - Eiere:

Eiere pr. 31.12.11.

Navn: Eier andel:

Arendal kommune 68,3 %

Grimstad kommune 25,1 %

Froland kommune 6,6 %

Sum 100,0 %

Note 13 – Etterdriftsfond:

Avsetning til etterdriftsfond skal dekke kostnadene ved avfallsdeponiene etter at deponering av avfall er avsluttet.

Etterdriftsansvaret påløper i utgangspunktet i 30 år. På grunnlag av beregnede framtidige kostnader er det i

2011-regnskapet avsatt kr 15 705 043 pr. 31.12.11. Det er overført et beløp tilsvarende avsetningen til bankkonto

2801.01.78543, som er øremerket dette formål. I henhold til konsulent rapport utarbeidet av Sørlandskonsult AS

i samarbeid med Agder Renovasjon i 2009 er avsetningen til etterdriftsfondet nå tilstrekkelig.

Note 14 – Egenkapital:

Årets endring i egenkapitalen:

Egenkapital pr. 01.01.11

Årets resultat

Egenkapital pr. 31.12.11

Agder Renovasjon Næring AS

Agder Gjenvinning AS

Agder Gjenvinning AS

Annen egenkapital:

18 19

2011

13 894

58 637

2011

925 000

42 792 651

-173 012

42 619 639

Note 15

– Mellomværende med datterselskap Kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld

2010

292 110

85 236

Langsiktige fordringer

2010

925 000

2011

77 826

0

2010

74 444

0


Avfallsstatistikk

Oversikt over innkjørte mengder (tonn) - i Heftingsdalen og på Østerhus

Avfallstype

Avfall til deponi

Restavfall til forbrenning

Papir, Avfallsmengder papp og drikkekartong

pr innbygger i 2011 i kg

Treavfall

Matavfall til kompostering

Frityrfett

EE-avfall/

Farlig avfall; 9

Plastavfall (egne områder) Tekstiler; 3,5

Plast; 11

Plastavfall Porselen/Glass/Mur; fra RTA 13

Bildekk; 0,2

Glass/Metall; 15

EE-avfall

Metaller; 17

Metall

Glass- og metallemballasje

Asfalt og betong

Bildekk

Klær og sko til UFF

Farlig avfall

Våtslam Papir/Papp; fra 73 septikktanker

Avvannet slam fra kommunale Treavfall; renseanlegg

80

Fett/vann til lagertank

Matavfall; 47

Årlig totale avfallsmengder i tonn

Årlig totale avfallsmengder i tonn

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

36898

34792

41233

45751

45469

Restavfall; 136

45847

2010

10908

7873

6165

6619

4971

7

1191

37

686

1570

1166

8637

20

223

320

6154

1526

240

2011

3898

15605

6366

7897

5040

8

1144

19

564

1646

1154

11460

35

232

335

8765

1599

194

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

52344

54428 53155

49060

50071

54777

Antall tonn

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Fordeling av husholdningsavfall i 2010 og 2011

Rest innsamlet

Rest fra

mottak

Rest fra

sortering

Årlig totale avfallsmengder per innbygger i 2011 (kg)

Papp/papir Treavfall Matavfall Metaller Glass/metall Plast EE-avfall

2010 6291 3044 478 4663 4436 3110 1099 1097 749 426

2011 6497 3820 145 5111 5519 3236 1154 1057 774 341

60

50

40

30

20

10

0

Hva skjedde med husholdningsavfallet 2009, 2010 og 2011

Materialgjenvinning Kompostering Energiutnyttelse Deponi

2009 31 19 10 39

2010 31 19 31 19

2011 30 19 48 3

Avfallsmengder pr innbygger i 2011 i kg

EE-avfall/

Farlig avfall; 9

Tekstiler; 3,5

Plast; 11

Porselen/Glass/Mur; 13

Bildekk; 0,2

Glass/Metall; 15

Restavfall; 136

Prod. Kwh 2011

Husholdningsavfall pr innbygger pr innbygger fra 1998-2011 fra 1998 (kg - 2011 pr person kg pr pr person år) pr år

20 21

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Matavfall; 47

Metaller; 17

Papir/Papp; 73

334 60000

274

50000

236

40000 142

132

9730000

20000

1998 1999

10000

Gips, mur,

glass

355

894

Treavfall; 80

Årlig totale avfallsmengder i tonn

259

144

36898

114

260

140

253

140

120

34792

113

2000 2001 2002

312

41233 193

119

45751

208

Kwh/Nm3

Til deponi (energiutnyttelse fra 2010)

0

Til gjennvinning Totalt

355

146

125

136

159

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

Mnd

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AR kalkulert Kwh AEV prod. Kwh

405

352

388

371 368

381

330

52344

54428 53155

255 49060

205

216

228 222 224 232

45469 45847

50071

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

149

144

150

150

54777


Antall tonn

Antall tonn

7000

Fordeling av husholdningsavfall i 2010 og 2011

6000 Fordeling av husholdningsavfall i 2010 og 2011

Antall tonn

5000

7000

4000

6000

3000

5000

2000

4000

1000

3000

0

2000

1000

Rest innsamlet

Rest fra

mottak

Rest fra

sortering

Papp/papir Treavfall Matavfall Metaller Glass/metall Plast EE-avfall

2010 6291 3044 478 4663 4436 3110 1099 1097 749 426

2011

0

6497 3820 145 5111 5519 3236 1154 1057 774 341

60

50

40

60

30

50

20

40

10

30

0

20

Fordeling av husholdningsavfall i 2010 og 2011

Rest innsamlet

Rest fra

mottak

Rest fra

sortering

Hva skjedde med husholdningsavfallet 2009, 2010 og 2011

Hva skjedde med husholdningsavfallet 2009, 2010 og 2011 (%)

Materialgjenvinning Kompostering Energiutnyttelse Deponi

10

2009 31 19 10 39

2010

0

31 19 31 19

2011 30 19 48 3

Materialgjenvinning Kompostering Energiutnyttelse Deponi

Nøkkeltall

Antall innbyggere (pr 1.1.12):

Arendal:

Froland:

Grimstad:

Totalt:

Antall husholdningskunder:

27 000 abonnenter

Totale mengder husholdningsavfall: 28 070 tonn

Mengde husholdningsavfall pr innb.

404 kg

Hva skjedde med husholdningsavfallet:

Kompostering:

Energiutnyttelse (forbrenning):

Materialgjenvinning:

Deponi:

Papp/papir Treavfall Matavfall Metaller Glass/metall Plast EE-avfall

2010 6291 3044 478 4663 4436 3110 1099 1097 749 426

2011 6497 3820 145 5111 5519 3236 1154 1057 774 341

Hva skjedde med husholdningsavfallet 2009, 2010 og 2011

2009 31 19 10 39

2010 31 19 31 19

2011 30 19 48 3

42 801

5 257

21 301

69 359

19 %

48 %

30 %

3 %

Gips, mur,

glass

355

894

Gips, mur,

glass

355

894

Økonomi:

Driftsinntekter:

Av driftsinntekter -

utgjør salg av gjenvunnet vare:

Salg i Gjenbruksbutikken:

Driftskostnader:

Netto driftsresultat:

Gjeld:

Gjeld pr innbygger tilsvarer:

Kwh/Nm3

Kwh/Nm3

Prod. Kwh 2011

600000

Prod. 500000Kwh

2011

400000

600000

300000

500000

200000

400000

100000

300000

0

200000

Mnd

100000

0

Mnd

kr. 95,1 mill.

kr. 10,3 mill

kr. 1,5 mill

kr. 97 mill

kr. - 0,2 mill

kr. 57,4 mill

kr. 828,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AR kalkulert Kwh AEV prod. Kwh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AR kalkulert Kwh AEV prod. Kwh

Å snu seg mot solen. Det latinske navnet på solsikken betyr nettopp det.

Strekker man seg etter klare mål, så blomstrer ofte resultatene.

Matavfall blir til førsteklasses kompostjord som selges på Heftingsdalen.

Perfekt grobunn for vakre solsikker. La optimismen blomstre!

22

23


24

Dalenveien 347, 4849 Arendal

Tlf: 37 05 88 00 / Faks: 37 05 88 11 / postmaster@agderrenovasjon.no

www.agderrenovasjon.no

Design/konsept: www.innoventi.no

Trykk: www.kai-hansen.no

More magazines by this user
Similar magazines