Untitled - Universitetet i Oslo

nhm2.uio.no

Untitled - Universitetet i Oslo

i Brekkef5oroen)S

B,

n -s,(U

\ $)Brekken

-Botnel Botnet - _ (r i -'

N/'

(Tuf5rna\ ^^3"

{^ \-nen" -\

*:-:_/ "vr\

N

I

\\--.-/ \t/

I o--.]--'k'

*tl Brekketjeiler

a

)

a6 .@ €>

Litlevolo v

NORGE

(Sor-T16ndelog )

Dogvolo

I

Flolvolo

I

810

E4

Vigelpiken

I

5=-(

hltf,l d^( )vot"- |

Figur 1. Undersokningsomradet och i texten behandlade lokaler.

The study area with localities marked oft.

genomfordes 1742-45 forhor med gransbefolkningen

fOr att utrOna hur markerna tidigare

havdats. Protokollen frAn dessa forrattningar

(Schnitler 1962) innehAller spridda

uppgifter om det samtida vegetationslandskapets

karaktlr. Ett flertal samstammiga

vittnen framhAller att trakten mellan Roros

och gransen bestAr (mest af Myhrer og Morast

... og her er saa godt, som ingen Skoug i

denne Eigno. Vid Dahlvaals Fieldet (Gruvsj0fjellet)

fanns enligt dessa vittnen (nogen

liiden bierche Skougo. Vidare sags att bonderna

i Brekken sedan gammalt brukat sOdra

och vastra sidan av Gruvsjofjellet och bedrivit

hOslAtter i Vauldalen.

Vauldalen berOrs ocksA helt ytligt av Marelius

(1763). I dennes resebeskrivning talas

endast om bjOrkskog och betesmarker. Byn

Brekken omfattade imitten av 1700-talet 13-

14 gArdar. HAr hade man hAstar och kreatur,

men var tydligen aven beroende av arbete for

Roros kopparverk, som vid denna tid ut-

2

A

{: -?

/EJUY-/

( slocn(

rr$

b\ \

Gru

)S\FP s"' hommoren\ _

us>

-\

8l

b

a2

7

viiifiellel

1

+

A\{

I

+85

Volldolshiijdo j

I

i svERtcE

*r (Hdrledolen)

\

t

(>, \

R{r

Ji

LC

\ Grdl6qdo r

\-a+

&)+

{

r;>- 1 \

More magazines by this user
Similar magazines