ønskelista - Aust-Agder fylkeskommune

austagderfk.no

ønskelista - Aust-Agder fylkeskommune

Den kulturelle skolesekken

Program for skolene i Aust-Agder skoleåret 2011/12

1


2

”DKS er ei skattkiste full av

opplevelser og overraskelser.

Vi håper disse vil bringe glede i

hverdagen, og stimulere elevenes

kreative evner. Ta imot og nyt!”

Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen,

Leder av Aust-Agder bibliotek og

kulturformidling

Foto: Tove Fossnes s1, 2, 6, 12, 16, 32, 48 og 47 www.tovefossnes.no

Design: Anna Kristina Loven, www.lovendesign.no


Innhold i Den Kulturelle Skolesekken

Leder .................................…………………………………………………............

Generelt for grunnskolene ..................…………………………………………….

GAVEPAKKA

Scenekunst

Eg, eg og eg ...................................................................................................

Rasmus på Loffen .......................................................................................

Zapp Labb ......................................................................................................

Film

Baluba Runa .................................................................................................

SolvangNytt ..................................................................................................

Asylsøkere .....................................................................................................

Min mors hemmelighet ................................................................................

Kulturarv

Naturfag på en fullrigger ...............................................................................

Visuell kunst

Lysinstallasjon ..............................................................................................

Litteratur

123 – musikalsk matematikkteater ..............................................................

Mystikk og spenning......................................................................................

Det flyvende bord ..........................................................................................

Tegnets forsvarere.........................................................................................

Generelt om Rikskonsertenes skolekonsertordning ................................

RIKSKONSERTENES SKOLEKONSERTORDNING

Musikk – høst 2011

Den magiske middelalder .............................................................................

Kim & Trym ...................................................................................................

Ny produksjon – tittel ikke bestemt .............................................................

Buenos aires de la Habana ............................................................................

Ricoloop ........................................................................................................

Musikk – vår 2012

Buenos Aires De La Habana ..........................................................................

Balkanrazzia .................................................................................................

Bård & Bach ...................................................................................................

Kjetil Grandes trio .........................................................................................

Ny produksjon – tittel ikke bestemt .............................................................

ØNSKELISTA

Scenekunst

Sheep ............................................................................................................ 17

Cirkus Cirkör .................................................................................................. 18-19

Danseworkshop ............................................................................................ 20

Film

Isfiske ............................................................................................................

Animasjonsverksted ......................................................................................

JuleNilssen .....................................................................................................

4

5

7

7

7

8

8

8

8

9

9

10

10

11

11

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

21

22

23

Kulturarv

Jeg har fått et brev .........................................................................................

Blomster og grønt i maten .............................................................................

Utvandring – innvandring ..............................................................................

Det gjelder å smi mens jernet er varmt .........................................................

Visuell kunst

Slump (Bomuldsfabriken Kunsthall) .............................................................

Dag inn og dag ut ...........................................................................................

Musikk

Rytmeverksted ..............................................................................................

Litteratur

Bokprat om nye barnebøker ..........................................................................

Bokprat om nye ungdomsbøker ....................................................................

Kunstarter i samspill

Stor overraskelse ...........................................................................................

Elevarrangørkurs ............................................................................................

Diktning og forelskelse – med utgangspunkt i Ibsen og Hamsuns diktning

Generelt om Kulturmenyen ………………………………………………...............

KULTURMENYEN

Scenekunst

Cirkus Cirkör ...................................................................................................

Rattus Norvegicus .........................................................................................

film

JuleNilssen .....................................................................................................

Animasjonsverksted ......................................................................................

Visuell kunst

Dag inn og dag ut ...........................................................................................

Slump (Bomuldfabriken Kunsthall) ...............................................................

Musikk

Rytmeverksted ..............................................................................................

Kulturarv

Kosmetikk – lag ditt eget produkt. (Vitensenteret Sørlandet) ......................

Tradisjon&Design ...........................................................................................

”Mordet i masovnen – et strafferettslig dilemma fra 1819” ..........................

Utvandring – innvandring ..............................................................................

Litteratur

Hvordan finne nye bøker på nye måter ..........................................................

Å lese om døden ............................................................................................

Bokdrypp......................................................................................................

Kunstarter i samspill

Stor overraskelse ...........................................................................................

Elevarrangørkurs ............................................................................................

Kontaktinformasjon ...............................................................................

24

24

25

25

26

27

28

29

29

30

30

31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

41

42

42

43

44

45

46

46

47

3


4

Forskjellsdannelser og dannelsesforskjeller

Den kulturelle skolesekken (DKS) feirer i år sitt 10 års jubileum nasjonalt, og skoleåret 2001 var også oppstartsår for DKS i

Aust-Agder. Det betyr at det er tid for å gjøre opp status for hva DKS ønsker å være de neste ti årene.

Den kulturelle skolesekken har som oppgave å gi elevene et bredt kulturtilbud av høy kunstnerisk kvalitet. De skal oppleve film,

visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrestetiske uttrykk i løpet av sin tid på skolen. Det er helt klart en utfordring å

treffe alle, og med det mener vi å berøre dem på et vis, vekke interesse eller i det minste få deres oppmerksomhet. Det lykkes vi ofte

med men ikke alltid. Vi snakker om en stor del av befolkningen - i Aust-Agder fylke er det rundt 19.000 elever i grunnopplæringen.

Alle disse elevene er forskjellige på en rekke områder; familiebakgrunn, kulturell og sosial bakgrunn, kanskje har de også forskjellig

språklig bakgrunn. De har ganske sikkert også forskjellige kulturelle preferanser, altså smak. Noen er hekta på dans – andre på

actionfilmer, noen elsker black metal – andre hiphop. Mange er ikke spesielt interessert i noen av delene, og i hvert fall ikke i den

grad at de oppsøker kulturtilbudene selv. Det at elevene har forskjellig utgangspunkt kan vi ikke forandre på.

Her kommer mye av kjernetanken i DKS inn. Målet er ikke nødvendigvis å treffe alle hver gang, men å gi alle like muligheter til å

oppleve kunst og kultur innenfor skolens rammer.

Pierre Bourdieu, fransk sosiolog, gjorde på 60- og 70-tallet flere store sosiologiske studier hvor han undersøkte hvilken innvirkning

kunst og kultur hadde på maktforholdene i datidens Frankrike. Grovt skissert fant han ut at kunnskap om og kjennskap til kunst og

kulturuttrykk var en vesentlig faktor i maktstrukturen, og brukte da begrepet kulturell kapital. De kulturelle preferansene, også kalt

smak, er forskjellig i forhold til hvilke sosiale lag i samfunnet man tilhører og disse smaksforskjellene bidrar til forskjellsdannelser i

samfunnet, mente Bourdieu. Dermed kan man si at forskjell i kulturell dannelse både danner og reproduserer forskjeller blant mennesker

i samfunnet.

Den kulturelle skolesekken har som visjon å minske dannelsesforskjellene i det norske samfunnet ved å øke elevenes kulturelle

kapital. Dannelsestanken har vært, er og vil være en nøkkelfaktor. Hva er dannelse? Å være i stand til å forstå kunst og kulturelle

uttrykk, og å kjenne den lokale og globale kulturarven for å føle tilhørighet og forstå sin plass i verden

og historien, gir grobunn for identitetsarbeide og sosial trygghet. Dette er kulturell dannelse. Det er

dette vi må arbeide for, jevnt og trutt, i samarbeid med skolen. De neste ti årene med DKS ser dermed

ut til å bli like meningsfulle og betydningsfulle som de ti vi har passert. Vi tror på at vi bidrar til å

minske dannelsesforskjeller.

I dypt alvor ønsker jeg dere derfor god fornøyelse med den viktige oppgaven dere har foran dere: å

søke om tilbud fra programmet for DKS skoleåret 2011/2012.

Leder, DKS Aust-Agder


Informasjon til grunnskolene

Tilbudene til grunnskolen er delt inn i Gavepakka og Ønskelista. Gavepakka er gratis tilbud som skolene ikke behøver å

søke på, mens Ønskelista gir skolene mulighet for å ønske seg noen kunst- og kulturopplevelser ut fra egen interesse

og egne behov. Grunnskolene har også mulighet for å søke om tilbud fra Kulturmenyen, selv om videregående skoler

har førsteprioritet her.

Samarbeidet mellom DKS administrasjonen og skolene foregår først og fremst gjennom kulturkontakten. Alle skolene

skal ha en kulturkontakt og hovedoppgaven går ut på å være et bindeledd inn til skolens øvrige lærere og ledelse. Er du

ny kulturkontakt og vet ikke helt hva dette innebærer? Les mer om det på våre nettsider eller ta kontakt med oss! Det

er viktig at katalogen er tilgjengelig for hele personalet på skolen og at spesielt pedagogisk personale deltar i søknadsprosessen,

slik at man kan vurdere ut fra faglige planer hva som vil passe best for eget trinn.

De grå boksene på hvert tilbud viser paralleller mellom det aktuelle kulturtilbudet og utvalgte fagplaner. Dette er ment

som en starthjelp og inspirasjon til selv å gå dypere inn i egne fagplaner for å bruke DKS mest mulig konstruktivt og

helhetlig inn i undervisningen.

Turnéplaner for hele skoleåret 2011/2012 vil sendes per post og være tilgjengelige på våre nettsider før skolestart.

Kulturkontakten sjekker at datoer og tidspunkt passer og godkjenner sammen med rektor deretter hver turnéplan ved

skolestart. Det ble i 2010 innført et godkjenningsbrev som skal underskrives av både kulturkontakt og rektor før det

returneres til DKS administrasjonen.

Etter godkjenningsfristen 1. september skal eventuelle endringer være svært godt begrunnet. Ved avlysning må skolen

betale deler eller hele beløpet for gjennomføring.

Ønsker dere mer informasjon? Bruk nettsidene våre www.aabk.no.

5


6

Gavepakka

- Gratis tilbud

- Ikke nødvendig å søke

- Turnéplaner godkjennes av kulturkontakt innen

1. september 2011

- Avlysning etter godkjenningsfrist medfører kostnader

for skolen

Mer informasjon og turnéplaner på www.aabk.no

”Den kulturelle skolesekken er en

nyttig og viktig ressurs på veien

til å nå opplæringens mål. Bruk

derfor DKS bevisst i en helhetlig

planlegging av opplæringsløpet”.

Aud-Johanne Røren-Strand, Fylkesmannen

i Aust-Agder, Utdannings-

og familieavdelingen


SIGNE DOMOGALLA

Eg, eg og eg

Foto: Danseteater Dee

ANDERS SANZÉN, BO PLATZACK

Rasmus på loffen

Foto: Sanzén Produktioner

DANSETEATER DEE

Zapp Labb

Foto: Danseteater Dee

Eg, eg og eg er en solo danseforestilling hvor danseren utforsker seg

selv og ulike væremåter som barna umiddelbart kjenner seg igjen i.

Signe Domogalla er en del av Danseteater Dee som har laget forestillinger

for barn i nærmere 15 år. Temaene tar ofte utgangspunkt i

barns egne opplevelser som motsetningene slem/snill, rent/skittent,

og ryddig/rotete - motsetninger som er avhengig av øyet som ser.

Gruppen har tilgjengelig et hefte med pedagogisk materiale.

Rasmus er en gutt som bor på et barnehjem. En dag bestemmer han

seg for å rømme! Han treffer Paradis-Oscar og sammen begir de seg

ut på loffen – på spennende og morsomme eventyr. Dette er Astrid

Lindgrens folkekjære fortelling fortalt på en måte du aldri verken har

sett eller hørt!

Sanzén Produktioner, Stockholm. En enmannsforestilling på Anders

Sanzéns eventyrlige vis.

Zapp Labb er en forestilling med dans og film. To personer i et rom: et

laboratorium. Hver av dem er på sitt eget territorium. Ingen kontakt,

repetitive mønstre. Hensikten med arbeidet er uklar helt til grensene

blir krysset og alt blir snudd på hodet.

Danseteater Dee har sin bakgrunn fra Nederland, og har laget forestillinger

for barn og ungdom i nærmere 15 år. Temaene tar ofte

utgangspunkt i deres egne opplevelser som motsetningene slem/snill,

rent/skittent, og ryddig/rotete - motsetninger som er avhengig av øyet

som ser.

Målgruppe: 1.-3. trinn

Turnédistrikt: Øst

Maks antall: 60 elever

Varighet: 45 min. (30 min forestilling

og 15 min prat)

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: 8 x 8 m

spilleplass

Sted: På skolen

Målgruppe: 4.-7. trinn

Turnédistrikt: Øst

Maks antall: 120 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: 6 x4 m

spilleplass, 3 m høyde

Sted: På skolen

Målgruppe: 8.-10. trinn

Turnédistrikt: Arendal

Maks antall: 60 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: 8 x 8 m

spilleplass

Sted: På skolen

GAVEPAKKA

7


GAVEPAKKA

8

ELLEN-ASTRID LUNDBY

Min mors hemmelighet

En kortfilm om identitet, etnisitet, kultur og nasjonsbygging,

om den statlige fornorskningspolitikken av samene, om skam og

fortielse. Alt sett fra filmskaperens personlige ståsted. Filmen vant

Samisk Filmpris i 2009, og Ellen-Astrid Lundby med bakgrunn som

kortfilm- og dokumentarfilmskaper, kommer selv ut til skolene

med film og historie i bagasjen.

Foto: Runar J. Wiik

ILZE B. JACOBSEN

SolvangNytt

Foto: Ilse B Jacobsen

MATS GRORUD

Asylsøkere

Foto: Mats Grorud

NICK HEGREBERG

Baluba runa

Foto: Gard Aukrust Fjøsne

Kristine, Malene og Juni går i 4. klasse, og de har bestemt seg for

å lage sin egen lokalavis SolvangNytt i løpet av skoleåret. Avisen

skal de selge fra dør til dør i nabolaget for å samle inn penger til sin

vennskapsskole i Karelen i Russland. På den årlige Karelendagen

skal de overrekke pengene de har tjent til læreren sin. Men blir

avisa ferdig? Og er det noen som vil kjøpe den?

Regissør Ilze B. Jacobsen viser filmen, forteller om arbeidet med filmen,

om dokumentarfilm som sjanger og om slektskapet mellom

dokumentarfilm og journalistikk. Enkle elevøvelser.

En gjeng barn leker asylmottak i bakgården og alle må søke om

asyl for å komme inn. Animatør og regissør Mats Grorud har noe på

hjertet! Han lar sine plastilinafigurer bevege seg i en fargerik verden

av spøk og alvor i filmen Asylsøkere. Han snakker med elevene

om filmens tema og om animatørens rolle i fortellingen, fra idé til

ferdig film.

Produksjon: Østfold kulturproduksjon

Når statsministeren på kort varsel annonserer sitt besøk til Runas

skole blir hun overbevist om at hun skal bli valgt til Norges nye

statsminister. Men Runa er bare åtte år og har verken lyst til å bli

statsminister eller flytte fra mamma og helt til Oslo. Tematisk er

filmen lett å knytte til valg av elevrådsrepresentant, demokrati,

valg og statsministerembetet. Manusforfatter Nick Hegreberg viser

filmen og forteller om sitt yrke og hvordan filmen ble skapt.

Målgruppe: 8.-10. trinn

Turnédistrikt: Setesdal

Maks antall: 30 elever

Varighet: 2 skoletimer

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: Projektor, høyttaler, dvdspiller

og lerret. Lokalet må kunne blendes

Sted: På skolen

Målgruppe: 3.-4. trinn

Turnédistrikt: Arendal

Maks antall: 50 elever

Varighet: 90 min.

Turnéperiode: Høsten 2011/våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Dvd-spiller, projektor

og lerret, høyttaler. Lokalet må kunne blendes til

filmvisning

Sted: På skolen

Målgruppe: 5.-7. trinn

Turnédistrikt: Setesdal

Maks antall: 30 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Dvd-spiller, projektor

og lerret, høyttaler. Lokalet må kunne blendes til

filmvisning

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-2. trinn

Turnédistrikt: Arendal

Maks antall: 30 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Dvd-spiller, projektor

og lerret, høyttaler. Lokalet må kunne blendes til

filmvisning

Sted: På skolen


CHRISTIAN SUNDE OG SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

Lysinstallasjon

Foto: Christian Sunde;

Lysinstallasjon, 2007

VITENSENTERET SØRLANDET

Naturfag på en fullrigger

Foto: Kine Wangerud

Kunstneren Christian Sunde fra Flekkefjord har utformet

dette vandrende kunstprosjektet i samarbeid med Sørlandets

Kunstmuseum. Elevene får her utdelt hver sin

lysende akrylstav som alle er laget i samme format, men

der hver enkelt stav har sine individuelle detaljer. Sammen

skal elevene sette stavene sammen til en installasjon, ute

eller inne på skolens nærområde.

Christian Sunde (f. 1966) arbeider i grenseland mellom

kunsthåndverk og billedkunst. Han har de siste årene vært

spesielt opptatt av tekniske installasjoner og lyskunst, og

har i flere prosjekter og utsmykninger arbeidet med det

skiftende møte mellom kunst, teknologi og stedsspesifikk

kunst.

Sørlandets Kunstmuseum er et kunstmuseum for hele

Agderregionen med ansvar for både kunsthåndverk og

billedkunst. I tillegg til høy utstillingsaktivitet i Kristiansand,

turnerer SKMU årlig flere vandreprosjekter.

En fullrigger var på slutten av 1800-tallet en høyteknologisk

utgave av et seilfartøy. Hun var et resultat av arbeidet til

mange generasjoner skipsbyggere og mannskaper som

hadde gjort erfaringer med naturfaglige problemstillinger

knyttet til ei skute.

Gjennom å la elever få praktiske erfaringer med en del av

disse naturfaglige problemstillingene, vil de få innsikt i

hvordan ting om bord virker. Nyttige knuter og stikk og

navn på ulike riggtyper vil også høre med. Lærerveiledning

med for- og etterarbeid sendes ut i forkant av besøket. Alle

aktiviteter er interaktive slik at her lærer man gjennom å

gjøre.

Målgruppe: 8.–10. trinn

Turnédistrikt: Froland, Tvedestrand,

Åmli, Risør, Gjerstad

Maks antall: 30 elever pr økt

Varighet: 2 timer

Tekniske/praktiske krav: Klasserom

med mulighet for powerpointpresentasjon

Sted: På skolen

Målgruppe: 5.–7. Klasse

Turnédistrikt: Arendal

Maks antall: Maks 60 elever pr

gruppe på Vitensenteret i Arendal. På

skolene maks 90 elever i fellessamling

for så å deles i grupper på maks

30 elever. På skolene kombineres

opplegget med ordinær undervisning

Varighet: 1,5 timer

Turnéperiode: Høst 2011

Tekniske/praktiske krav: På skolen:

15-20 skolepulter/småbord for utsetting

av aktivitetsbrett. Spilleareal:

minimum 50 m2, strømbehov: det er

behov for strøm, ca. 4 stikk

Sted: På skolen eller på vitensenteret

avhengig av skolens beliggenhet

GAVEPAKKA

9


GAVEPAKKA

10

SCENEKOMPANIET

123 – Musikalsk matematikkteater

LINN T. SUNNE

Foto: Scenekompaniet

Mystikk og spenning

Foto: : Tove K. Breistein

Et fly går inn for landing. Flytårnet informerer om at det er

fem meter igjen til landing og full stopp. Flygeren bekrefter

at meldingen er mottatt. Likevel smeller flyet inn i flytårnet.

Det opprettes en hurtigarbeidende flyhavarikommisjon

for å etterforske det store spørsmålet: Hvorfor gikk

det så galt? Og på 1-2-3 er galskapen i gang.

Skuespillerne involverer elevene for å finne svaret. Med

refleksvester, lommelykter og målebånd får barna bruke

sine kunnskaper for å løse praktiske problemer. Gjennom

humor, lek og alvor, sang og musikk, vil 1-2-3 gi barna en

leken tilnærming til matematikkuniverset. Forestillingen er

en original og levende formidlig av faglitteratur.

Medvirkende: Ole Tellefsen, skuespiller, låtskriver, forfatter

og musikant. Leif Fjelldal, komponist, skuespiller, forfatter

og instruktør. Scenekompaniet er en fri teatergruppe med

base i Kristiansand.

Forfatter Linn T. Sunne har skrevet flere spenningsbøker

for de yngste leserne. Blant annet skriver hun serien om

Sommervik der Linnea og Eline stadig kommer over mystiske

hendelser på hjemstedet sitt. Hun har også skrevet

flere spenningsbøker som passer for de som nettopp har

begynt å lese.

Linn T. Sunne har skrevet 11 bøker for barn og ungdom. Hun

har også skrevet lærebøker og manus for tv.

Til daglig jobber hun ved Oppland fylkesbiblioteks bokbuss

og formidler bøker til barn og ungdom. Hun er utdannet

lærer.

Målgruppe: 1.–4. trinn

Turnédistrikt: Vest (ikke Setesdalen)

Maks antall: 170 elever

Varighet: 45 min.

Tekniske/praktiske krav: Gjennomføres

i gymsal el.l. Spilleareal er 5x5

meter. Strøm: Vanlig 10 amp holder –

16 amp er topp. Blending hvis mulig

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.–4. trinn

Turnedistrikt: Vest (Setesdalen)

Maks antall: 40 elever

Varighet: Maks 45 min.

Tekniske/praktiske krav: Forfatter

trenger å ha projektor og lerret

tilgjengelig

Sted: På skolen


KRISTIAN KAPELRUD

Tegnets forsvarere – fantasy og leselyst

Foto: John Harald Frøen

NIELSEN OG ESKILD

“Livets mysterium ligger gjemt i tegnene”, lyder et av slagordene

for fantasy-trilogien Tegnets forsvarere. Fengslende,

lekende og med en fabelaktig god idé, har anmeldere

skrevet om bøkene til Kristian Kapelrud.

- Jeg brenner for at unge skal oppdage bøkenes verden. Jeg

snakker om leselyst og skrivelyst, fordi jeg som ung ikke

likte å lese – helt til jeg fant en bok som var så spennende

at jeg ikke klarte å legge den fra meg. Jeg forteller hva som

rører seg i hodet til en forfatter som forsvinner helt inn i

sin egen fantasiverden, forteller forfatteren som nå skal

besøke Aust-Agder.

Forestillingen er også en introduksjon til sjangeren fantasy.

Det flyvende bord – en fortellerforestilling

Foto: Hege Solli

Fortellerforestillingen har tatt utgangspunkt i Gabriel

Scotts bok Det flyvende bord fra 1954, som opprinnelig ble

skrevet femti år tidligere. Et frø fra denne boken ble senere

Det gylne evangelium.

Hilde Eskild er forfatter og profesjonell forteller, og sammen

med skuespiller Lars Emil Nielsen tar de publikum med seg

på en eventyrlig reise på det flyvende bordet. Jo Eskild er

ansvarlig musiker.

Forestillingen er produsert med støtte fra Aust-Agder

bibliotek og kulturformidling.

Målgruppe: 8.-10. trinn

Maks antall: 60 elever

Turnédistrikt: Vest

Varighet: 60 min.

Turnéperiode: Tidlig høst 2011

Tekniske/praktiske krav: Forfatteren

ønsker å være i et rom der lys

kan dempes, og helst i ett og samme

rom gjennom dagen (på grunn av

opp- og nedrigging). Trenger et bord,

projektor, lerret og skjøteledning

med tre uttak. Gjerne en barkrakk

eller høy stol. Hvis over 60 elever

ønskes lydanlegg. Plasser elevene i

en halvsirkel uten pulter foran. Forfatteren

ønsker at elevene forbereder

spørsmål og besøker bøkenes

nettside: www.tegnet.no

Sted: På skolen

Målgruppe: 5.-7. trinn

Maks antall: 80 elever

Turnedistrikt: Vest

Varighet: Ca. 45 min.

Turnéperiode: Januar - mars 2012

Tekniske/praktiske krav: Spilleareal

5X5 meter. Strøm: 16 amp. Blending

hvis mulig. To personer til å bære

Sted: På skolen

GAVEPAKKA

11


Rikskonsertenes skolekonsertordning

Rikskonsertenes skolekonsertordning

er en etablert fast abonnementsordning

som er avtalt direkte mellom

Rikskonsertene og den enkelte

kommune. Kommunene/skolene skal

derfor ikke søke på dette tilbudet.

Aust-Agder har full dekning med

to faste konserttilbud per elev og

skoleår. Skolekonsertene produseres

som regel for målgruppene: 1.- 7. trinn

og 8.- 10. trinn, og fordeles på ca 8-10

turnéproduksjoner i året.

Skolekonsertordningen blir gjennomført

i etablert samarbeid mellom

Aust-Agder fylkeskommune

og Rikskonsertene. Aust-Agder

bibliotek og kulturformidling

Musiker Bård Bosrup på skolekonsertturné

Foto: Ola Sundström

turnélegger skolekonsertene i fylket.

Både Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Rikskonsertene produserer konsertprogram til skolekonsertordningen.

Alle nye konsertproduksjoner blir kvalitetssikret gjennom et nasjonalt programråd.

For oppdatert info om Rikskonsertenes skolekonserter:

www.rikskonsertene.no klikk Barn & unge.

Her følger kort info om de planlagte skolekonsertturnéene for skoleåret 2011-2012.

RIKSKONSERTENE

13


RIKSKONSERTENE

14

RIKSKONSERTENES SKOLEKONSERTORDNING

Den magiske middelalder

Foto: Rogaland Fylkeskommune

Kim & Trym

Foto: Rikskonsertene

Vakker musikk, mystikk, fattigdom og overtru, gjøglarar og munkar - alt dette og

mykje meir høyrer middelalderen til. Med utgangspunkt i mange hundre år gammal

musikk og historiar, vil musikarane skapa stemningar frå ei tid som er forbi.

Utøvere: Ann-Kristin Sørvåg - sang, Runar Olsen – fiolin, Alexander Flotve – gitar,

Lars ”Atlars” Tønnesen – rap, sjonglering.

Idé og opplegg: Utøverne i samarbeid med produsent Kari Holdhus, Rogaland

fylkeskommune.

Kim André Rysstad har lært å krulle av Whitney Houston, spilt med støymusikeren

Lasse Marhaug og fått kjeft for at han synger “for pent”. Trym Bjønnes spiller gitar,

synger, trakterer loopstations og diverse instrumenter. De byr på stev, ballader og

gamle gåteviser, men også nyskrevne låter og rytmisk improvisasjon.

Utøvere: Kim André Rysstad - sang, Trym Bjønnes – sang, gitarer, perkusjon, loops..

Idé og opplegg: Musikerne i samarbeid med musikkprodusent Ane Roggen,

Rikskonsertene. Bearbeidet av utøverne i samarbeid med musikkprodusent Ola

Sundström, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Ny produksjon – tittel ikke bestemt

Konsertprogram for 1. – 7. trinn. Program under planlegging/produksjon og tittel er ennå ikke bestemt.

Idé og opplegg: Musikkprodusent Ola Sundström, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Buenos Aires De La Habana

Foto: Hallgeir Frydenlund,

Rikskonsertene

Ricoloop

Foto: Rikskonsertene

I en musikkantine fra Latin-Amerika kan man spise dagens rett, i tillegg til at man

får krydret maten med dagens musikk. Musikerne i programmet tenker seg en

kantinestemning i det de kommer til skolenes gymsaler. Plutselig blir ”kantina”

fylt av instrumenter, sang, rytmer, dans og musikk som kun er til å gledes over.

Sergio Gustavo Pollastri - gitar/vokal/perkusjon, Federico Pena – tverrfløyte/quena,

Sergio Gonzalez - vokal/congas/gitar

Idé/opplegg: Musikerne i samarbeid med Hallgeir Frydenlund

Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene

Rico vokste opp i gamle Øst-Berlin og når muren falt reiste han verden rundt i 10

år som gatemusikant før han flyttet tilbake til Berlin. På denne reisen tilegnet han

seg stilarter og musikk fra alle verdensdeler. Dette gjenspeiler seg i hans musikk og

han har en unik innlevelse i det han gjør. Han improviserer, kommuniserer,

formidler og skaper store øyeblikk i møte med sitt publikum.

Rico Diessner: Vokal, Gitar

Idé/opplegg: Rico Diessner og Morten Brenne. Produsent: Morten Brenne

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Bykle, Valle, Bygland,

Evje og Hornnes, Iveland,

Birkenes.

Varighet: ca 40 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Grimstad,

Lillesand.

Varighet: ca 40 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Arendal

Varighet: ca 40 minutter

Turnéperiode: Høsten 2011

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Risør, Gjerstad,

Vegårdshei, Tvedestand, Froland,

Åmli.

Varighet: ca 40 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Sted: På skolen

Målgruppe: 8.-10. trinn

Turnédistrikt: Hele fylket.

Varighet: ca 35 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Sted: På skolen


RIKSKONSERTENES SKOLEKONSERTORDNING

Buenos Aires De La Habana

Foto: Hallgeir Frydenlund,

Rikskonsertene

Balkanrazzia

Foto: Lars Optad, Rikskonsertene.

Bård & Bach

Foto: Ola Sundström,

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Kjetil Grandes trio

Foto:Nuno Alexandre

I en musikkantine fra Latin-Amerika kan man spise dagens rett, i tillegg til at man

får krydret maten med dagens musikk. Musikerne i programmet tenker seg en

kantinestemning i det de kommer til skolenes gymsaler. Plutselig blir ”kantina”

fylt av instrumenter, sang, rytmer, dans og musikk som kun er til å gledes over.

Sergio Gustavo Pollastri - gitar/vokal/perkusjon, Federico Pena – tverrfløyte/quena

Sergio Gonzalez - vokal/congas/gitar

Idé/opplegg: Musikerne i samarbeid med Hallgeir Frydenlund

Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene

Gruppen Balkanrazzia spiller originalkomposisjoner og europeisk folkemusikk,

med orientalsk krydder. De befinner seg innenfor Klezmertradisjonen. Klezmer

betyr instrumentsang hvor det er instrumenter som etterligner den manglende

vokalisten, og trompeten og saksofonen spiller melodistemmen. Spesielt for denne

typen musikk er muntlig overlevering, det vil si at musikerne har lært musikken ved

å lytte til andre musikere.

Sven Andersson - Saksofon, Erik Axelsson - Euphonium og perkusjon,

Mathias Gunnarson - Trompet, Petter Lindgård – Trompet og perkusjon,

Idé/opplegg: Musikerne i samarbeid med Åshild Nygaard

Produsent: Åshild Nygaard, Rikskonsertene

Bård Bosrup har spilt Bachs cellosuiter i kirker og i konserthus over hele Europa.

Med det tradisjonelle som utgangspunkt, lytter, leker og improviserer han gjennom

musikken på ny. Han spiller både vanlig cello og el-cello, og han bruker loopmaskiner,

lydeffekter m.m. Bachs cellosuiter klinger som de aldri før har gjort, i

verken gymsal eller konserthus!

Utøver: Bård Bosrup – cello, el-cello

Idé/opplegg: Bård Bosrup i samarbeid med musikkprodusentene Johannes Nome

og Ann-Cathrin Tessnes, Akershus fylkeskommune

Konserten er en musikalsk demonstrasjon på hvordan gårsdagens og dagens rock

har sitt utspring i bluesmusikken. Kjetil solodebuterte med albumet ”Uppers,

Downers, Screamers & Howlers” høsten 2007. Han skrev selv tekster og melodier til

alle sangene på plata, som han vant Spellemannsprisen for i kategorien blues.

Idé og opplegg: Musikerne i samarbeid med musikkprodusent Anne Tone Hageland,

Vest-Agder fylkeskommune.

Bearbeidet av utøverne i samarbeid med musikkprodusent Ola Sundström, Aust-

Agder bibliotek og kulturformidling.

Ny produksjon – tittel ikke bestemt

Konsertprogram for ungdomstrinnet. Program under planlegging/produksjon og tittel er ennå ikke bestemt.

Idé og opplegg: Musikkprodusent Ola Sundström, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Grimstad,

Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje

og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle

Varighet: ca 40 min.

Turnéperiode: Vår 2012

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Arendal

Varighet: ca 35 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Froland, Tvedestrand,

Vegårshei, Åmli, Risør,

Gjerstad

Varighet: ca 40 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Sted: På skolen

Målgruppe: 1.-7. trinn

Turnédistrikt: Grimstad,

Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje

og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle

Varighet: ca 40 minutter

Turnéperiode: Våren 2012

Sted: På skolen

Målgruppe: 8.-10. trinn

Turnédistrikt: Arendal, Froland,

Tvedestrand, Vegårshei, Åmli,

Risør, Gjerstad..

Varighet: ca 40 min.

Turnéperiode: Våren 2012

RIKSKONSERTENE

15


16

ØNSKELISTA

- Gratis tilbud

- Skolen må bestille og betale eventuell

busstransport

- Tilbudene søkes på via skjema på

www.aabk.no

- Søknadsfrist 10. mai

- Turnéplaner godkjennes av kulturkontakt

innen 1. september 2011

- Avlysning etter godkjenningsfrist kan

medføre kostnader for skolen

Mer informasjon og turnéplaner på

www.aabk.no

”Vi håper det blir

mange magiske, verdifulle

og inspirerende

kunst- og kulturmøter

i skoleåret 2011/12

i Aust-Agder. God

fornøyelse!”

Fylkeskultursjef Per

Norstrøm


ETIENNE BORGERS

Sheep

Foto: Carla Kogelman

Målgruppe: 1.-5. trinn

Maks antall publikum: 150 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Uke 46 og 47

Tekniske/praktiske krav: 6 x 5 m spilleplass

Sted: På skolen

Fra læreplanene:

Mølsk bor i et skap omringet av den store verden.

Han liker å vandre utenfor skapet sitt, men han

er så redd for verden. Kanskje er det tryggest å

bare bli i skapet? En av naboene til Mølsk er sauen

Sheep. Han bor lengre oppi veien - midt i Den

store verden! Sheep er en lykkelig, uredd sau som

gresser i vei. I skapet undrer Mølsk seg “Hva er

dine knep, Sheep? Er du ikke redd? Kan du lære

meg å møte verden? Kanskje det ikke er så farlig?”.

Gjennom et lekent og musikalsk show utforsker en

brekende Mølsk og sauen Sheep Den store verden.

En forestilling om usikkerhet, om nysgjerrighet og

mot til å oppleve en verden som tidvis er skummel,

men som de to bestemmer seg for å feire fordi det

er en morsom verden!

Kleine Spui er et nederlandsk scenekompani, og

skuespiller og musiker Etienne Borgers har hatt

stor suksess med stykket ”Sheep”.

Det skapende mennesket: Barns nysgjerrighet er en naturkraft., og det

fremste mål for utdanning og utvikling.

Læringsplakaten: Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og

nysgjerrighet.

Musikk: Lytte og samtale om hva som er særegent for et musikkstykke,

og hvilke assosiasjoner det kan gi.

ØNSKELISTA

17


ØNSKELISTA

18

CIRKUS CIRKÖR

Wear it like a crown - Nysirkus i verdensklasse

I et snurrende scenerom beveger sirkusartistene seg gjennom en verden av

illusjoner, skyggespill, knivkasting, akrobatikk, sjonglering og dramatikk. Seks

ulike karakterer, som alle kjenner seg som den aller mest ensomme på jorden,

strevende med hvert sitt dilemma. De har hver og en sin egen måte å forsøke å

nå frem til hverandre.

Foto: Mats Bäcker

Målgruppe: 8.-10. trinn

Varighet: 60 minutter

Spilledato: 11. oktober 2011

Annet: Lærerveiledning til for- og etterarbeid

Sted: Arendal Kulturhus, skolene er selv ansvarlige for transport

I denne tragikomiske og absurde forestilling undersøker Tilde Björfors livets

store spørsmål i forhold til sirkusets verden. Forestillingen er skapt i et forsøk

på å forstå den kaotiske orden som rår i høyre hjernehalvdel og for å utforske

kaos og orden og hvordan risiko kan forvandles til muligheter. Om å velge å

bære våre feilskjær, redsler og begrensninger som en krone. Og å pusse den og

bære den med stolthet.

I forestillingen medvirker de seks sirkusartistene Henrik Agger, Louise

Bjurholm, David Eriksson, Jesper Nikolajeff, Anna Lagerkvist og Fouzia “Fofo”

Rakez (med forbehold om enkelte utskiftninger i ensemblet).

Musikken er komponert av den norske musikeren Rebekka Karijord og tittelen

Wear it like a crown er hentet fra albumet The noble art of letting go.

Idé og sirkusregi: Tilde Björfors Dramaturg: Camilla Damkjær

Koreograf: Cilla Roos Sirkuskoreograf: Molly Saudek

Nettside: www.cirkor.se

Cirkus Cirkör startet som en fri nysirkusgruppe i Stockholm 1995, med viljen

til å bygge en bedre verden som fremste drivkraft. Med kilende aksjon, halsbrytende

humor og provoserende engasjement – og med kunst og pedagogikk

som verktøy – har Cirkus Cirkör vokst eksplosivt. I dag rommer virksomheten

forestillinger på turné i Sverige og verden, events, kurser og internasjonalt

anerkjente utdanninger i nysirkus for barn og unge. År 2005 ble Cirkus Cirkör

en institusjon med oppdrag å sikre nysirkuset som kunstart og Cirkus Cirkörs

framtidige vekst. I og med dette har Cirkus Cirkör tatt flere viktige skritt mot

en forandret verden!

Fra læreplanene:

Den generelle delen – Det meningssøkende menneske: Oppfostringen

skal bygge på det syn at mennesker er likeverdige og menneskeverdet

er ukrenkelig. Den skal befeste troen på at alle er unike: enhver kan

komme videre i sin egen vekst, og individuell egenart gjør samfunnet

rikt og mangfoldig. Utdanningen skal oppøve evnen […]til å ta personlig

standpunkt, trygghet til å stå alene og karakterstyrke til å tenke og

handle etter egen overbevisning.

Den generelle delen – Det skapende menneske: Undervisningens mål er

å trene elevene både til å kombinere og analysere - å utvikle både fantasi

og skepsis slik at erfaring kan omsettes til innsikt


Foto: Mats Bäcker

ØNSKELISTA

19


ØNSKELISTA

20

SIGNE ALEXANDRA DOMOGALLA

Danseworkshop

Foto: Solveig Selj

Målgruppe: 1.-10. trinn (1. og 2. trinn bør være sammen med noen

fra høyere trinn)

Maks antall: 30 elever (minst 1 lærer)

Varighet: 6 skoletimer

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: 6 x 5 m spilleplass

Sted: På skolen

Målet med tilbudet er at elevene skal få et lite innblikk hvordan man kan

jobbe når man skal planlegge og gjennomføre en danseforestilling. Elevene

skal selv være kreative og under veiledning av utøver sette sammen et

koreografisk forløp som de så skal iscenesette og vise for sine medelever. De

vil få prøve ut hvordan det er å samarbeide med andre i en kreativ prosess

fra idé til ferdig resultat. Målet er at elevene skal oppleve mestring i forhold

til det å jobbe kreativt i en gruppe og at det kan inspirere dem til videre

kreativt arbeid. De vil kanskje også oppleve å finne strategier og metoder for

samarbeid som de kan ta med seg videre til andre fag.

Signe Alexandra Domogalla begynte å danse på Arendal Ballett Center.

Hun er utdannet danser og pedagog ved Kunsthøgkolen i Oslo, Statens

Balletthøgskole i 2004. Har mastergrad i koreografi fra samme sted og var

ferdig utdannet i 2008. Har vært frilans dansekunstner i flere år og medvirket

i mange produksjoner både som danser og koreograf flere steder i

Norge, blant annet i Agder Teater Fjæreheia.

Fra læreplanene:

Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk

tenking. Stimulere elevene i personlig utvikling og i styrking av egen

identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til

demokratiforståing og demokratisk deltaking.

Musikk:

• utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og

bevegelse

• improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere

et musikalsk forløp

Kroppsøving:

• utforske og leke med ulike rytmer og uttrykke de med bevegelser

• lage enkle danser og eksperimentere med rytmer og bevegelser

Norsk:

• uttrykke egne følelser og meninger

• fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

• lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing


ATLE BLAKSETH

Isfiske

Målgruppe: 1.-3. trinn

Maks antall publikum: 30 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: DVD spiller, projektor og lerret, høyttaler.

Lokalet må kunne blendes til filmvisning

Sted: På skolen

Animatør Atle Blakseth viser sin nyeste animasjonsfilm

”Isfiske” og forklarer og viser hvordan

han arbeidet med filmen fra han fikk ideen og

fram til den ble ferdig. Å lage en animasjonsfilm i

3D er en krevende øvelse som tar lang tid, og mulighetene

for hva karakterene skal gjøre er nesten

uendelige. Hvordan blir en bevegelse morsom?

Hvordan får en datategning liv?

Animatør og regissør Atle Blakseth er utdannet

ved animasjonslinja på Høgskolen i Volda og har

jobbet med 3D-animasjon i flere år. ”Isfiske” er

Atle Blakseths regidebut og ble vist ved Grimstad

kortfilmfestival i 2009 og på flere internasjonale

festivaler. Den har også mottatt flere internasjonale

utmerkelser og priser.

Fra Læreplanene:

Det skapende mennesket: Barns nysgjerrighet er en naturkraft, og det

fremste mål for utdanning og utvikling.

Læringsplakaten: Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og

nysgjerrighet.

ØNSKELISTA

21


ØNSKELISTA

22

BENTE AASHEIM

Animasjonsverksted

Foto: Bente Aasheim

Målgruppe: 5.–10. trinn

Maks antall: 25 elever

Varighet: To skoledager

Tekniske/praktiske krav: Helst lite lys, gjerne blending, bærehjelp

2 personer, opprigg ca 30 minutter.

Kursholder har med alt nødvendig animasjonsutstyr så som animasjonsbokser,

kamera og pc. Skolene stiller med materiell som

saks, papir, maling, malepensel, papp med mer. Pappen bør ikke

være glatt/glanset. Dere bør ha minst 7 hvite papplater i størrelsen

A3 eller A2 tilgjengelig

Turnéperiode: Våren 2012

Sted: I klasserom på skolen

Gjennom et todagers animasjonsverksted ledet av animatør og lærer Bente

Aasheim, får lærere og elever anledning til å arbeide med ulike animasjonsteknikker

og selv å produsere egne animasjonsfilmer.

Skisse for kurset:

- Enkle animasjonsteknikker

- Bruk av programvare og kamera til animasjon

- Redigering

- Gjennomgang av animasjonsoppgaver tilrettelagt for ulike alderstrinn

Kurset tar utgangspunkt i et tema som skolen selv velger og forbereder

seg til i forkant av kurset. Skolene kan velge å arbeide med et tema som

behandles innenfor historie, samfunnsfag eller RLE. Informasjon om kurset

og forberedelser blir sendt til skolene i forkant.

Produsent: Bente Aasheim

Bente Aasheim er anbefalt av Kortfilmfestivalen som kursholder. Hun har

bred erfaring innen området, og skoleåret 2010/2011 er hennes tredje skoleår

som kursholder i animasjon gjennom DKS Aust-Agder.

Fra læreplanene:

Generell del: Opplæring har det formålet å utvikle selvstendige og

uanhengige personligheter med evne til å virke og arbeide i lag.

Norsk: 5.-7. trinn: Bruke sang, musikk og bilder i fremføring av

presentasjoner. Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk,

teater og film og begrunne egne medievaner.

Norsk: 8.-10. trinn: Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne

norskfaglige og tverrfalgige tekster.


MATS GRORUD OG ROBIN JENSEN

JuleNilssen

Målgruppe: 8.-10. trinn

Maks antall: 50 elever

Varighet: 90 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: Klasserom/auditorium med blending/lerret/projektor/høyttalere

og dvd-spiller. Gi beskjed hvis skolen ikke

har dette. Utøverne kobler til egen Mac til skolens anlegg

Sted: På skolen

En dag skjer det noe magisk idet den ensomme hr. Nilssen går forbi en

julenisse i et utstillingsvindu. Vi følger hr. Nilssen på en forunderlig og morsom

reise der det blir avslørt hvem nissen egentlig er!

Med utgangspunkt i NRK P2s ”Mytekalenderen” har animatørene Mats

Grorud og Robin Jensen laget denne fargesprakende filmen med ulike animasjonsteknikker.

Gjennom bakomfilmmateriale, demonstrasjon av dukker

og modeller, og samtale med animatørene får elevene se og høre hvordan

denne typen animasjonsfilm blir til. JuleNilssen vant publikumsprisen på

animasjonsfestivalen i Fredrikstad i 2010- og ble vist på NRK i jula.

Mats Grorud og Robin Jensen har laget JuleNilssen sammen. Animatør Mats

Grorud (1976) har animasjonsutdanning fra Danmark, Volda og Kina. Han har

holdt animasjonskurs for barn, ungdom og ungdomsarbeidere i forskjellige

sammenhenger, og flere kurs i ulike fylker. For animasjonsfilmen “Min

bestemor Bejing” (2008) fikk Mats internasjonal oppmerksomhet.

Robin Jensen (1978) har utdanning fra Statens kunst- og håndtverksskole og

fra Høgskulen i Voldas animasjonsutdanning og dokumentarfilmutdanning.

Han har laget flere korte dokumentar-, animasjons- og fiksjonsfilmer, jobber

med utvikling av manus og som illustratør.

Fra læreplanene:

Læringsplakaten: Stimulere elevene […] til å utvikle egne

læringsstrategier og evne til kritisk tenkning.

Den generelle delen – Det meningssøkende menneske: [Opplæringen]

skal befeste troen på at alle er unike: enhver kan komme videre i sin

egen vekst, og individuell egenart gjør samfunnet rikt og mangfoldig.

Norsk: 8.-10. trinn: Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi,

kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder.

ØNSKELISTA

23


ØNSKELISTA

24

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER

Jeg har fått et brev - en omvendt tidsreise for småskoletrinnet

Foto: AAKS

Målgruppe: 1.-4. trinn

Maks antall: 60 elever

Varighet: Én skoletime

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Ingen

Sted: På skolen

Klara Nikolaisen har fått brev fra søsteren og tantebarna

sine. Hun er på vei for å besøke dem, for de skal

ha barnedåp og har bedt henne være fadder.

Jeg har fått et brev er et dramabasert undervisningsopplegg

hvor gamle dager møter nåtida. To pedagoger

kommer til skolen og tar elevene med på en omvendt

tidsreise. De tar særlig opp emner som har med kommunikasjon

å gjøre – telefon, telegraf, mobiltelefon,

reiser med båt, bil, hest og tog. Barns hverdagsliv ca.

1910 kommer fram gjennom samtale, fotografier, og

gjenstander som Klara har med i reiseveska si.

Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) på Langsæ

i Arendal er fylkets kompetansesenter på museum og

arkiv. AAks driver utstrakt formidlingsvirksomhet, og

2/3 av de besøkende er barn og ungdom.

GRIMSTAD BYS MUSEER

Blomster og grønt i maten

Det er flere måter å øke elevenes bevissthet og

kunnskap om natur og miljø. Dette skolesekktilbudet

viser noe av hva som finnes av planter i parken på

Dømmesmoen og de nærliggende områder. Planter har

alltid vært brukt til mat, men også vært brukt til hudpleie,

medisin, gift eller foredlet til klede. I nødstider

var det stor mangel på det meste, og folk ble utrolig

oppfinnsomme i bruken av forskjellige planter som

erstatning for matvarer de manglet.

Foto: Grimstad bys museer

Målgruppe: 5.-7. trinn

Maks antall: 30 elever

Varighet: 2 klokketimer

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Skolene må

selv sørge for transport

Sted: På Norsk Hagebruksmuseum,

Dømmesmoen

Det er et mål at elevene etter denne dagen skal kjenne

igjen, og kunne navnet på en god del planter. Elevene

skal også vite hva de kan brukes til og hva enkelte

planter har vært brukt til før i tiden. Som etterarbeid

kan elevene samle inn planter til et herbarium.

Norsk Hagebruksmuseum ligger et lite stykke utenfor

byen, på Dømmesmoen. Her finner man gamle gjenstander

fra hagebruksnæringen, Grimstad Frøs kontor,

Fuhrs vinproduksjon, kommunens geologi og birøkt. Ute

er det en stor og velstelt park med over 1000 forskjellige

planter.

Fra læreplanene:

Fra kompetansemålene i samfunnsfag:

-bruke omgrepa fortid, notid og framtid om

seg sjølv og familien sin

-skape forteljingar om menneske i fortida

og snakke om skilnader og likskapar før

og no

Fra læreplanene:

Generelle delen: Opplæringen må gi bred

kunnskap om sammenhengene i naturen

og samspillet mellom menneske og natur.

Naturfag: 5.-7. trinn: Planlegge og

gjennomføre undersøkelser i noen

naturområder i samarbeid med andre.

Mat og helse: 5.-7. trinn: Lage mat i

naturen og bruke naturen som ressurs.


SETESDALSMUSEET

Utvandring – innvandring

I perioden 1825-1920 var det ca. 800 000 nordmenn som

utvandret fra Norge til Amerika med drømmen om et

bedre liv. I dagens Amerika er det fremdeles tydelige

spor etter dem både i matkultur og forsterkning av det

norske. I noen tilfeller er kanskje den norske kulturen

mer synlig her enn den er hjemme i Norge?

Foto: Setesdalsmuseet

Målgruppe: 8.-10. trinn

Maks antall: 30 elever

Varighet: ca 3 skoletimer

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Trenger

lerrett/hvit vegg til bildevisning

Sted: På skolen

Skoleopplegget vil gjennom dramatisering, og spill med

rom for aktiv refleksjon utforske temaer som kultur,

identitet, annerledeshet/normalitet, forestillinger og

kategorisering. Gjennom forestillingen legges det opp til

aktiv deltagelse fra elevene gjennom vurderingsøvelser

og forumteater. Dette er øvelser som gir trening i å bli

bevist sine egne tanker og følelser da man må ta stilling

til ulike påstander og spørsmål, og kan brukes som grep

for å øke evne til å analysere en situasjon og tenke over

hvordan andre føler det.

Utgangspunktet for spillet er utvandring og innvandring,

hvor vi håper at elevene vil få en opplevelse av at

ens egen kultur ikke er nøytral, og heller ikke den eneste

rette.

NÆS JERNVERKSMUSEUM

Det gjelder å smi mens jernet er varmt

Foto: Næs Jernverk

Målgruppe: 5.-7. trinn

Maks antall: Maks 30 elever

Varighet: Ca 2 klokketimer

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: Skolene må

selv sørge for transport. Elevene bør

være kledd for å være ute. Museet har

hansker og beskyttelsesbriller til bruk

ved smiing

Sted: På Næs Jernverksmuseum

Dette opplegget tar utgangspunkt i smedtradisjonen,

og Aust-Agders jernmalm-forekomster. Aust-Agder

har landets viktigste forekomster av jernmalm med

mange gruver, og vi har hatt tre jernverk i eldre tid, flere

jernstøperier, og har fortsatt bedrifter som bruker jern

og stål i moderne produksjon.

Elevene mottas felles, deles deretter i to grupper. Den

ene gruppa får delta i smiing med feltesse, verktøy

og ambolt under kyndig veiledning, mens den andre

gruppa får litt historisk/naturfaglig informasjon og ser

film om ankersmiing. Etterpå bytter gruppene. Alle får

sin egensmidde spiker hjem. Alle elvene besøker hammerbygningen

til slutt.

Næs Jernverk er det best bevarte av de gamle norske

jernverkene. Verket var i drift fra 1665 til 1959. Nå er det

gamle verksområdet omgjort til museum, hvor man kan

oppleve hvordan jern og stål ble fremstilt i gamle dager.

Fra læreplanene:

Generell del: Det meningssøkende

menneske: Opplæringen skal ivareta og

utdype elevenes kjennskap til nasjonale

og lokale tradisjoner, den hjemlige historie

og de særdrag som er vårt bidrag til den

kulturelle variasjon i verden.

Møtet mellom ulike kulturer og tradisjoner

gir både nye impulser og grunnlag for

kritisk refleksjon.

Oppfostringen skal motvirke fordommer og

diskriminering og fremme gjensidig respekt

og toleranse mellom grupper med ulike

levesett.

Fra læreplanene:

Utvinning og bruk av jern (og andre

metaller) står sentralt i læreplanen

for natur- og miljøfag, med

tilknytningspunkter til både samfunnsfag

og kunst og håndverk.

Generelle delen: Det er en vesentlig

del av allmenndannelsen å kjenne vår

teknologiske arv - Samspill mellom

konkrete oppgaver, faktisk kunnskap og

begrepsmessig forståelse - Elevene skal få

praktiske erfaringer med at kunnskap og

ferdigheter er noe de selv kan være med på

å utvikle.

Naturfag: Mineraler og bergarter.

Kunst og håndverk: Forståelse for fortidens

og nåtidens kunst og håndverk. Kjennskap

til materialer. Lage enkle bruksformer i

ulike materialer

ØNSKELISTA

25


ØNSKELISTA

26

BOMULDSFABRIKEN KUNSTHALL

Slump/luck by chance Arbeidstittelen er SLUMP/LUCK BY CHANCE, norsk/svensk kunsthåndverk.

De deltakende kunstnerne velges i forhold til utstillingens tema; tilfeldighetenes

orden/slumpens ordning. Utstillingen viser hvordan slump og

vellykkede tilfeldigheter anvendes i kunstneriske prosesser. Å la slumpen/

tilfeldighetene være en medspiller innebærer en balansegang mellom orden

og kaos, mellom planlegging og spontanitet. For en kunsthåndverker, hvor

den materielle prosessen er basal, kan valget å la det uforutsette spille

inn, være en vei til et uventet, eller til og med et bedre resultat. Vi ønsker å

utfordre alle faggruppene.

Foto: ©Katrine Køster Holst

Kast versjon 4, Katrine Køster Holst,

dreiet terracotta, trådnett, 320 x 280 x 35 cm, Paris 2010

Målgruppe: 1.-10.trinn

Utstillingsperiode: 6. november – 18. desember 2011.

Maks antall: 30 elever per omvisning

Varighet: 45 min.

Annet: Skolene må selv sørge for elevtransport

Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall, Oddenveien 5, Arendal

Produsenter: Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Bomuldsfabriken

Kunsthall, Arendal og Gustavsberg Konsthall, Stockholm etter initiativ fra

Norske Kunsthåndverkere-Sør og med støtte fra Norske Kunsthåndverkere.

Kuratorer: Maj Sandell og Harald Solberg

Fra læreplanene:

Å kunne utrykke seg muntlig i kunst.

2. årstrinn: samtale om bilder

4. årstrinn: samtale om sin opplevelse av samtidskunst

7. årstrinn: samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge

10. årstrinn: Sammenligne og vurdere ulike retninger innen to- og

tredimensjonal kunst.

Mål: et møte med samtidskunsten.

Utvalgte kunstverk i utstillingen vil være utgangspunkt for samtalen.

Elevenes inntrykk og kommentarer bestemmer ofte problemstillinger. Vi

ønsker å få frem elevenes tanker gjennom samtale. Den dialogbaserte

omvisningen legger til rette for at barn og unge også kan lytte og lære

av hverandre. Målet er å høyne refleksjonsnivået og oppnå ny innsikt på

bakgrunn av et berikende møte med samtidskunsten.


SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

Dag ut og dag inn

Foto: Renato Langfeldt

John Roger Holte - Borte bra, men hjemme best

Målgruppe: 1.–10. trinn

Maks antall: 30 elever

Varighet: 60 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Skolene må selv ordne transport til

utstillingen

Sted: Arendal og Rysstad

Denne utstillingen viser hvordan kunstnere på ulike måter forholder seg til

det hverdagslige, enten det er gjennom det daglige arbeidet, det rutinepregete,

det kjedelige, eller man ser på hverdagen med et skråblikk og ser

at midt inni det normale fins det mange variasjoner, skjevheter og rare ting.

Enkelte bruker også det hverdagslige, eller ting fra hverdagen i kunsten sin

nettopp fordi det går på tvers av forventningen om at kunst skal være noe

uvanlig, spesielt og ekstra verdifullt. Kunst kan også vise oss det som er

vanlig og være en del av vår virkelighet, ikke bare adskilt som noe sært og

spesielt.

Med verk av Alfredo Andersen, Kurt Johannessen, Konrad Mehus, Mikkel

McAlinden, Morten Viskum m.fl.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er et kunstmuseum for hele Agderregionen

med ansvar for både kunsthåndverk og billedkunst. I tillegg til høy utstillingsaktivitet

i Kristiansand, turnerer SKMU årlig flere vandreprosjekter.

Bomuldsfabriken er en sentral kunstinstitusjon i Arendal og en av landets

mest vitale kunsthaller.

Setesdalsmuseet er et kulturhistorisk museum med ansvar for hele Setesdalsregionen,

og med avdelinger over hele Setesdal.

Produsert av SKMU Sørlandets Kunstmuseum.

Vises i Arendal og Rysstad i samarbeid med Bomuldsfabriken og Setesdalsmuseet

Fra læreplanene:

Noen kompetansemål utstillingen tar utgangspunkt i:

• samtale om sin opplevelse av samtidskunst

• sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og

tredimensjonal kunst

• vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

• samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner

og livssyn

• samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet

mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom

generasjonene

ØNSKELISTA

27


ØNSKELISTA

28

ARILD NYBORG, TOM RUDI TORJUSSEN

Rytmeverksted

Foto: Ola Sundström

Målgruppe: 8.-10. trinn

Maks antall: Gruppestørrelse 8-12 elever per verksted (maks 15).

Varighet: Inntil 2 verksteder á 90 minutter + minikonsert á ca 20

minutter m/utøvere og verkstedsdeltakere, som spiller for inntil 45

elever fra sitt/sine klassetrinn som inviteres til minikonserten

Turnéperiode: Hele året

Tekniske/praktiske krav: Et romslig rom med fri gulvflate med

plass til både verksteddeltakere og inntil 45 elever som publikum

på minikikonserten. 35 m² av gulvflaten vil dekkes av medbrakte

dansematter som beskyttelse av skolens gulv. NB! Elevgruppa for

rytmeverkstedet møter frem 5 minutter før oppsatt klokkeslett,

for bæring/opprigg av gulvflaten. Alle som deltar er med på opprigg/nedrigg

og bæring

Sted: På skolen

Slagverkerne Arild Nyborg og Tom Rudi Torjussen

har utviklet et moderne rytmeverksted. De tar i

bruk hjemmelagede rytmeinstrumenter, trommer,

koster, stokker, ribbevegger, kroppen (body percussion),

basketballer, laptop, iphone, loopbokser, osv..

Elevene får innføring i puls, rytmer og rytmisk

samspill. Elevene får spille forskjellige rytmeinstrumenter

og får tips om hvordan lage egne rytmer.

Elevene får bruke sin kreativitet, de får det moro,

de får utfordringer og tilegner seg ny kunnskap.

Utøverne lover noen uforglemmelige og inspirerende

timer i rytmenes verden! Verkstedet avsluttes

med en minikonsert sammen med elevene.

www.arildnyborg.com

www.tom-rudi.no

www.gdankbonk.com

Fra læreplanene:

Generell del: Det skapende menneske: Kreativitet forutsetter læring og at

en kjenner til elementer som kan utvikle og stimulere.

Læringsplakaten: Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og

nysgjerrighet.

Musikk, 8.-10.trinn:

Musisere: Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike

sjangre med vekt på rytmisk musikk.

Komponere: Improvisere over eksisterende musikalsk materiale som

inspirasjon for egne komposisjoner.


AUS-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING

Bokprat om nye barnebøker

Bli kjent med den aller nyeste barnelitteraturen på en

spennende måte! I løpet av en skoletime, presenterer

engasjerte bibliotekarer åtte nye bøker for hver klasse

de besøker. Utvalget er gjort i forhold til klassetrinn,

kvalitet og ulik grad av lesbarhet. Forskjellige sjangere

er representert. Skolen får et eksemplar av hver av de

omtalte bøkene i etterkant av besøket. Målsettingen

er å gjøre elever og lærere kjent med nyere litteratur for

barn og inspirere til leselyst.

Foto: Olaug Thortveit

Målgruppe: 3.-7. trinn

Maks antall: 40 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: Februar-april 2012

Tekniske/praktiske krav: I klasserom

eller egnet lokale.

Sted: På skolen

Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Reidun Jordell er ansatt som barnebibliotekar ved

Grimstad bibliotek. Hun har mange års erfaring som

litteraturformidler i Den kulturelle skolesekken i Aust-

Agder.

Ruth Marion Sørenstuen har jobbet i mange år som

lærer og har også tidligere reist rundt som litteraturformidler

i Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder.

Bokprat om nye ungdomsbøker

Bli kjent med den aller nyeste ungdomslitteraturen på

en spennende måte! I løpet av en skoletime, presenterer

engasjerte bibliotekarer åtte nye bøker for hver klasse de

besøker.

Utvalget er gjort i forhold til klassetrinn, kvalitet og ulik

grad av lesbarhet. Forskjellige sjangere er representert.

Skolen får et eksemplar av hver av de omtalte bøkene i

etterkant av besøket. Målsettingen er å gjøre elever og

lærere kjent med nyere litteratur for ungdom og inspirere

til leselyst.

Foto: Grethe Tvede

Målgruppe: 8.-10.trinn

Maks antall: 40 elever

Varighet: 45 minutter

Turnéperiode: Februar-april 2012

Tekniske/praktiske krav: I klasserom,

folkebiblioteket eller egnet lokale.

Stoler settes i en halvsirkel og pulter

tas bort

Sted: På skolen

Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Mari Senumstad Hauge er ansatt ved Aust-Agder

bibliotek og kulturformidling som bibliotekrådgiver.

Sissel Elefsen jobber ved Arendal bibliotek. De har i flere

år reist rundt som litteraturformidlere i Den kulturelle

skolesekken i Aust-Agder og holder seg oppdatert på

ungdomslitteratur som utgis i Norge.

Fra læreplanene:

Generell del: Elevenes kritiske skjønn på

ulike områder må utvikles ved erfaring fra å

vurdere ytelser og ytringer mot standarder.

Prinsipper for opplæringen: Stimulere

elevenes lærelyst, utholdenhet og

nysgjerrighet.

Norsk 3.-4.trinn: Lese skjønnlitteratur og

fagtekster for barn med flyt, sammenheng

og forståelse.

Norsk 5.-7.trinn: Lese et mangfold

av tekster i ulike sjangrer og av ulik

kompleksitet på bokmål og nynorsk; norske

og oversatte, skjønnlitterære tekster og

prosatekster.

Fra læreplanene:

Generell del: Elevenes kritiske skjønn på

ulike områder må utvikles ved erfaring fra å

vurdere ytelser og ytringer mot standarder.

Prinsipper for opplæringen: Stimulere

elevenes lærelyst, utholdenhet og

nysgjerrighet.

Norsk 8.-10.trinn: Delta i utforskende

samtaler om litteratur, teater og film.

Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i

lesing av skjønnlitteratur og sakprosa.

ØNSKELISTA

29


ØNSKELISTA

30

NILS M/SKILS, SKRANGLEBEIN OG DRULIAN

Stor overraskelse

Stor overraskelse er akkurat det bandet utgir seg for å

være. Hvert show er unikt med 100 prosent improvisasjon.

Stor overraskelse er teatersport i hip-hopdrakt

hvor publikum til enhver tid bestemmer innholdet i

tekstene. Både i forkant og gjennom forestillingen ber

Skranglebein og Nils m/skils publikum involvere seg

som hjelpere for å finne frem ting de kan rappe om.

Artistene bak dette konseptet er Norges beste

fristilrappere Nils m/skils og Skranglebein. I tillegg

har Stor Overraskelse med seg Norges mest unike

enmannsorkester, beatboxer`n Drulian (lager musikk

med munnen).

Foto: Erlend Glosli

Målgruppe: 8.-10.

Maks antall: Maks 60 elever

Turnéperiode: Høsten 2011

Varighet: 40 min.

Tekniske spesifikasjoner: Strømuttak til lys, PC, projektor, lerret til bakgrunn, flipover og tusj

Sted: På skolen, gymsal

CANAL STREET

Elevarrangørkurs

Arrangørnivå 1: Hvordan markedsføre en gruppe/en

utøver som kommer til skolen gjennom DKS i ulike

kanaler, artistkontakt før spilledag og vertskapsrollen

under besøket. Kurset tar utgangspunkt i et konkret

arrangement skolen venter å få gjennom DKS/Rikskonsertene

samme høst.

Foto: Jan Espen Torvildsen,Canal Street

Målgruppe: 8.- 10. trinn

Maks antall: Skolen setter i forkant av

nivå 1 sammen en elevarrangørgruppe

representert ved elever fra ulike trinn

+ kulturkontakt eller annen lærer.

Maksimalt 10 deltakere totalt

Varighet: Én skoledag per arrangørnivå

Turnéperiode: Hele året

Tekniske/praktiske krav: Projektor,

høyttaler, DVD spiller og lerret. Lokalet

må kunne blendes til filmvisning

Sted: På skolen

Arrangørnivå 2: Bygger videre på nivå 1 og gir elevene

ytterligere innsikt i arrangørrollen også i andre og større

sammenhenger, i og utenfor skolens rammer. Kurset har

fremdeles hovedfokus på DKS, men vider også ut perspektivene

mot Ungdommens kulturmønstring (UKM),

festivaler, konserter og skolens egne arrangementer.

Deltakelse på kurset forutsetter at skolen setter av tid

til og følger opp elevarrangørgruppa mellom nivå 1 og 2.

Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling /

Canal Street

Fra læreplanene:

Generell del: Prinsipper for opplæringen:

Vurdere estetiske virkemidler i

sammensatte tekster hentet fra

informasjons- og underholdningsmedier,

reklame og kunst og reflektere over

hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk

fra improvisert musikk og rytmisk musikk.

Uttrykke og formidle refleksjon om musikk

som kunst- og kulturuttrykk og som

underholdnings- og forbruksvare

Fra læreplanene:

Generell del: Opplæringen skal sette hver

elev i stand til å ta hånd om seg selv og sitt

liv, og samtidig gi eleven overskudd og vilje

til å støtte andre.

Prinsipper for opplæringen: Gi alle elever

like muligheter til å utvikle sine evner og

talenter individuelt og i samarbeid med

andre. Godt samspill mellom skolen og

nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv

og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre

opplæringen i

fagene mer konkret og virkelighetsnær og

gjennom det øke elevenes evne og lyst til

læring.


GRIMSTAD BYS MUSEER

Diktning og forelskelse – med utgangspunkt i Ibsens og Hamsuns dikting

Foto: Anders Martinsen

Målgruppe: 10. trinn

Maks antall: 30 elever

Turnéperiode: Høsten 2011

Varighet: En hel skoledag på 3,5 klokketimer i tillegg til pauser.

Oppstartstidspunkt er fleksibelt

Tekniske/praktiske krave: Elevene må være kledd for å være ute

deler av dagen. Elevene må ha medbrakt nistemat. Skolene må

selv ordne elevtransport til og fra Grimstad

Sted: Ibsen-museet i Grimstad

Hva er forelskelse? Oppleves det likt å være forelska før og nå? Hvordan uttrykker

vi forelskelse i tekst og tale i dag kontra før i tiden?

Ved å se på utvalgte dikt fra Henrik Ibsen og Knut Hamsuns diktning får

elevene delta i dialog og diskusjon med fokus på tematikken dikting og

forelskelse. Opplegget legger opp til aktivitet og kreativitet. Elevene får

blant annet prøve seg på å skrive kjærlighetsdikt med penn og blekk. De

får også lære noen enkle analyseverktøy/språklige virkemidler for å kunne

lage egne tolkinger av dikt eller bruke i egen dikting. Dette skjer gjennom

praktiske arbeidsoppgaver – både i grupper og individuelt.

I opplegget inngår også en omvisning på Ibsen-museet og i deler av

Grimstad by med fokus på hva som kan ha inspirert Henrik Ibsen og Knut

Hamsun til å dikte mens de bodde i Grimstad.

Therese S. Hagen er Grimstad bys museers formidlingsansvarlig. Hun er

utdannet kulturminneforvalter fra NTNU. Hun har formidlingserfaring fra

blant annet Nidarosdomen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Svalbard

museum.

Fra læreplanene:

Generell del:

Prinsipper for opplæringen:

- lese og skrive tekster i ulike sjangre, både skjønnlitterære og saksprosa

på bokmål og nynorsk

-formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser

basert på tolkning og refleksjon

- skape fortellinger om mennesker i fortida, og slik vise hvordan rammer

og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger

ØNSKELISTA

31


32

Kulturmenyen

For videregående skoler i Aust-Agder skoleåret 2011/12

”Det er lett å la seg

begeistre av DKSprogrammet

– og det

gjør vi da også. Bruk

Kulturmenyen aktivt

i både planlegging og

gjennomføring!”

Fylkesudanningssjef

Stein Kristiansen


Generell informasjon til de videregående skolene

DKS Kulturmenyen dekker bordet for det fjerde året på rad. DKS Kulturmenyen er navnet på Den kulturelle skole-

sekken for de videregående skolene i Aust-Agder. Dette er et tilbud om profesjonell kunst og kultur av høy kunstnerisk

kvalitet til elever i videregående opplæring. Kulturmenyen er et viktig bidrag i å nå beskrevne mål i grunnprinsippet for

opplæring i Norge: Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse,

utfoldelse og deltakelse (Generelle delen av læreplanen, innledning).

På hver skole skal det være nedsatt et kulturutvalg bestående av minimum tre navngitte personer fra henholdsvis

ledelse, pedagogisk personale og elevråd. Kulturutvalget er ansvarlige for bestilling, koordinering, avvikling og oppfølging

av DKS arrangementene som skolen tilbys.

De videregående skolene har også mulighet til å søke om tilbud fra Ønskelista, som er den søkbare delen av Den

kulturelle skolesekken for grunnskolene. I tillegg til ordningen med søknad en gang i året, vil skolene få løpende tilbud

med korte søknadsfrister under ordningen Plutselig kunst.

Kunst og kultur er viktige byggeklosser i hele grunnopplæringen. Til hvert tilbud er det en informasjonsboks hvor man

har valgt ut enkelte læringsmål fra læreplanene. Dette er et forsøk på å synliggjøre og inspirere til hvordan tilbudet kan

brukes inn i undervisningen. Mange av tilbudene vil også kunne oppleves, nytes og brukes på en rekke andre måter.

Skolene har frist den 10. mai for å søke om tilbud i Kulturmenyen. Søknad om tilbud er bindende, og skolene forplik-

ter seg ved søknad om å gjøre seg kjent med tilbudene og stille egnede lokaler og andre uttalte krav til rådighet for

utøverne. Ferdige turnéplaner for 2011/2012 blir sendt med posten og er tilgjengelige på internett fra midten av juni.

Innen 1. september må skolene godkjenne turnéplanene. Etter denne fristen vil større endringer eller avlysninger kunne

medføre at skolene må betale for hele eller deler av tilbudet.

Ønsker dere mer informasjon, bruk nettsidene våre: www.aabk.no

Forsyn dere av DKS Kulturmenyen – GOD FORNØYELSE!

33


KULTURMENYEN

34

CIRKUS CIRKÖR

Wear it like a crown - Nysirkus i verdensklasse

I denne tragikomiske og absurde forestilling undersøker Tilde Björfors livets

store spørsmål i forhold til sirkusets verden. Denne forestillingen er skapt i

et forsøk på å forstå den kaotiske orden som rår i høyre hjernehalvdel og for

å utforske kaos og orden og hvordan risiko kan forvandles til muligheter. Om

å velge å bære våre feilskjær, redsler og begrensninger som en krone. Og å

pusse den og bære den med stolthet.

Foto: Mats Bäcker

Målgruppe: VGO

Varighet: 60 min.

Spilledato: 11. oktober 2011

Annet: Lærerveiledning til for- og etterarbeid

Sted: Arendal Kulturhus, skolene er selv ansvarlige for transport

Wear it like a crown er den siste i en forestillingstrilogi om kroppen. Den

første delen, 99% unknown tok publikum med på en reise blant celler og

nerver. Inside out følger hjerte både fysisk og emosjonelt, og Wear it like a

crown søker forståelse i krokene mellom venstre og høyre hjernehalvdel.

I forestillingen medvirker de seks sirkusartistene Henrik Agger, Louise

Bjurholm, David Eriksson, Jesper Nikolajeff, Anna Lagerkvist og Fouzia

“Fofo” Rakez (med forbehold om enkelte utskiftninger i ensemblet). Musikken

er komponert av den norske musikeren Rebekka Karijord og tittelen

Wear it like a crown er hentet fra albumet The noble art of letting go.

Idé og sirkusregi: Tilde Björfors

Dramaturg: Camilla Damkjær

Koreograf: Cilla Roos

Sirkuskoreograf: Molly Saudek

Nettside: www.cirkor.se

Cirkus Cirkör startet som en fri nysirkusgruppe i Stockholm 1995, med viljen

til å bygge en bedre verden som fremste drivkraft. Med kilende aksjon,

halsbrytende humor og provoserende engasjement – og med kunst og pedagogikk

som verktøy – har Cirkus Cirkör vokst eksplosivt.

Fra læreplanene:

Læringsplakaten: Stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane

i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle

etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og

demokratisk deltaking.

Det meningssøkende menneske: Oppfostringen skal bygge på det syn

at mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig. Den

skal befeste troen på at alle er unike: enhver kan komme videre i sin

egen vokster, og individuell egenart gjør samfunnet rikt og mangfoldig.

Utdanningen skal oppøve evnen […]til å ta personlig standpunkt,

trygghet til å stå alene og karakterstyrke til å tenke og handle etter

egen overbevisning.

Det skapende menneske: Undervisningens mål er å trene elevene både

til å kombinere og analysere - å utvikle både fantasi og skepsis slik at

erfaring kan omsettes til innsikt.


ASFALTprinsessene

Rattus norvegicus

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Målgruppe: VGO

Maks antall: 250 stk avhengig av lokale. Inntil 90 tilskuere kan

improvisert amfi med benker, stoler og bord brukes. Dersom det er

over 90 tilskuere trengs det ordentlig amfi

Varighet: 60 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Spilleplass 8x8x4 meter, minimum 16

Amper, 90 minutter opprigg, 30 minutter nedrigg, 2 personer som

bærehjelp, total blending

Sted: I kulturhus, eller på skolene i egnede lokaler

Valgkampen er i gang og “innvandrer-kortet” er spilt ut... Det burde egentlig

ikke overraske noen, men et nyskrevet stykke om noen av momentene ved

integrasjons-prosessene er blitt VELDIG aktuelt. Den politiske debatten

har ofte tendenser til slagord og skyttergravspolemikk. En time i teatret gir

tid til å lytte og tenke, le uten å forsvare latteren - og gråte uten å måtte

forsvare det heller.

Vi befinner oss i Norge i nær framtid. Alle som bor i Norge, skal avlegge den

store norskprøven. Prøven skal måle din tilknytting til det norske samfunnet,

- din grad av norskhet. Hovedpersonen, Arne Hansen er typisk norsk.

Han er født av etnisk norske foreldre, vokst opp og bodd i Norge hele sitt liv,

med unntak av et år i Sverige. Han stryker likevel på den store norskprøven

og fanges i en felle - et slags limbo han aldri kommer ut av.

ASFALTprinsessene er en fri teatergruppe med base og virke i Hamar og i

Zürich i Sveits. De ble startet i 2003 og kjernen i gruppa består av Sarah Jaggi

og Philipp Stengele som begge har sin utdannelse fra Zürcher Hochschule

der Künste. Sarah har også praktisk pedagogisk utdanning i drama og

teaterkommunikasjon fra Høgskolen i Oslo.

Regi: Sarah Jaggi

Skuespillere: Keno Morales, Jonas Kippersund og Philipp Stengele

Forestillingen er et samarbeid med Hamar Teater og Hedmark Teater.

.

Fra læreplanene:

Fra formål med norskfaget: Norskfaget etablerer seg i

spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det

nasjonale og det globale. Å se norsk språk og kultur i et historisk og

nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og forståelse for det

samfunnet de er en del av.

. Etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige

utdanningsprogram - norsk:

- bruke saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres

argumentasjon

- forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og

kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell

bevissthet.

.

Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring – samfunnsfag:

- gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det

politiske systemet

- beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og

drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn

- forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt

og rasisme kan motarbeidast.

KULTURMENYEN

35


KULTURMENYEN

36

MATS GRORUD OG ROBIN JENSEN

JuleNilssen

Målgruppe: VGO

Maks antall: 50 elever

Varighet: 90 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: Klasserom/auditorium med blending/lerret/projektor/høyttalere

og dvd-spiller. Gi beskjed hvis skolen ikke

har dette. Utøverne kobler til egen Mac til skolens anlegg.

Sted: På skolen

En dag skjer det noe magisk idet den ensomme hr. Nilssen går forbi en

julenisse i et utstillingsvindu. Vi følger hr. Nilssen på en forunderlig og

morsom reise der det blir avslørt hvem nissen egentlig er!

Med utgangspunkt i NRK P2s ”Mytekalenderen” har animatørene Mats

Grorud og Robin Jensen laget denne fargesprakende filmen med ulike animasjonsteknikker.

Gjennom bakomfilmmateriale, demonstrasjon av dukker

og modeller, og samtale med animatørene får elevene se og høre hvordan

denne typen animasjonsfilm blir til. JuleNilssen vant publikumsprisen på

animasjonsfestivalen i Fredrikstad i 2010- og ble vist på NRK i jula.

Mats Grorud og Robin Jensen har laget JuleNilssen sammen. Animatør Mats

Grorud (1976) har animasjonsutdanning fra Danmark, Volda og Kina. Han har

holdt animasjonskurs for barn, ungdom og ungdomsarbeidere i forskjellige

sammenhenger, og flere kurs i ulike fylker. For animasjonsfilmen “Min

bestemor Bejing” (2008) fikk Mats internasjonal oppmerksomhet.

Robin Jensen (1978) har utdanning fra Statens kunst- og håndtverksskole og

fra Høgskulen i Voldas animasjonsutdanning og dokumentarfilmutdanning.

Han har laget flere korte dokumentar-, animasjons- og fiksjonsfilmer, jobber

med utvikling av manus og som illustratør.

Fra læreplanene:

Læringsplakaten: Stimulere elevene […] til å utvikle egne

læringsstrategier og evne til kritisk tenkning.

VG 1+2 Norsk/Sammensatte tekster: Beskrive samspillet mellom

muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og

design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål.

VG 2 Norsk / Sammensatte tekster: Analysere og vurdere ulike sjangere

i tekster hentet fra TV, film og Internett.

VG 2 Norsk / Sammensatte tekster: Vurdere bruk av estetiske

virkemidler i ulike medier.

VG1 Medier og kommunikasjon: Gjøre rede for kjennetegn ved

dramaturgi og ulike fortellerteknikker innenfor sentrale sjangere innen

tekst-, bilde- og lydmediene eller en kombinasjon av dem.

VG2 Medier og kommunikasjon: Analysere ulike medieprodukter med

henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien.


BENTE AASHEIM

Animasjonsverksted

Foto: Bente Aasheim

Målgruppe: VGO

Maks antall: 15 elever

Varighet: En skoledag

Annet: Kursholder har med alt nødvendig animasjonsutstyr så som

animasjonsbokser, kamera og pc. Skolene stiller med materiell som

saks, papir, maling, malepensel. Pappen bør ikke ha glatt/glanset

overflate, og det er en fordel om dere har minst 4 hvite papplater i

størrelsen A3 eller A2

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: Helst lite lys, gjerne blending, bærehjelp

2 personer, opprigg ca 30 minutter

Sted: I klasserom på skolen

Gjennom animasjonsverkstedet ledet av animatør og lærer Bente Aasheim,

gis videregående skoleelever anledning til praktisk å arbeide med ulike

animasjonsteknikker og selv å produsere egne animasjonsfilmer. Kurset har

ingen forkunnskapskrav og kursholder tar selv med nødvendig produksjonsutstyr

i form av animasjonsbokser, kamera og pc.

Kurset tar opp temaene:

- Historiefortelling med film som medium

- Animasjonsteknikker

- Bruk av programvare og kamera til animasjon

- Redigering og ferdigstilling av film

Dersom skolen ønsker det, kan animasjonsutstyret bli igjen på skolen i én

uke direkte etter kurset. Skoler som gjennomfører animasjonsverkstedet

vil dessuten kunne søke om å låne animasjonsutstyret til skolen for egne

prosjekter ved senere anledninger.

Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling/Kortfilmfestivalen,

Bente Aasheim

Om utøverne:

Bente Aasheim er anbefalt av Kortfilmfestivalen som kursholder. Hun har

bred erfaring innen området, og skoleåret 2011/2012 er hennes tredje skoleår

som kursholder i animasjon gjennom DKS Aust-Agder.

Fra læreplanene:

Læringsplakaten: Legge til rette for elevmedvirkning og for at (de) kan

foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid.

VG 1 Norsk/Sammensatte tekster: Bruke digitale verktøy til

presentasjon og publisering av egne tekster.

VG2 Norsk/Sammensatte tekster: Bruke ulike medier for å tolke og

presentere tekster fra ulike tider.

VG2 Medier og kommunikasjon/Mediekommunikasjon: Bruke

komposisjonsprinsipper innen tekst, bilde og lyd og drøfte hvordan de

ulike elementene påvirker hverandre.

KULTURMENYEN

37


KULTURMENYEN

38

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

Dag ut og dag inn

Foto: Renato Langfeldt

John Roger Holte – Borte bra, men hjemme best

Målgruppe: VGO

Maks antall: 30 elever

Varighet: 60 min.

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Skolene må selv ordne transport til

utstillingen

Sted: Arendal og Rysstad i samarbeid med Bomuldsfabriken og

Setesdalsmuseet

Denne utstillingen viser hvordan kunstnere på ulike måter forholder seg til

det hverdagslige, enten det er gjennom det daglige arbeidet, det rutinepregete,

det kjedelige, eller man ser på hverdagen med et skråblikk og ser

at midt inni det normale fins det mange variasjoner, skjevheter og rare ting.

Enkelte bruker også det hverdagslige, eller ting fra hverdagen i kunsten sin

nettopp fordi det går på tvers av forventningen om at kunst skal være noe

uvanlig, spesielt og ekstra verdifullt. Kunst kan også vise oss det som er

vanlig og være en del av vår virkelighet, ikke bare adskilt som noe sært og

spesielt.

Med verk av Alfredo Andersen, Kurt Johannessen, Konrad Mehus, Mikkel

McAlinden, Morten Viskum m.fl.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er et kunstmuseum for hele Agderregionen

med ansvar for både kunsthåndverk og billedkunst. I tillegg til høy utstillingsaktivitet

i Kristiansand, turnerer SKMU årlig flere vandreprosjekter.

Bomuldsfabriken er en sentral kunstinstitusjon i Arendal og en av landets

mest vitale kunsthaller.

Setesdalsmuseet er et kulturhistorisk museum med ansvar for hele Setesdalsregionen,

og med avdelinger over hele Setesdalen.

Fra læreplanene:

Noen kompetansemål utstillingen tar utgangspunkt i:

• samtale om sin opplevelse av samtidskunst

• sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og

tredimensjonal kunst

• vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

• samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner

og livssyn

• samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet

mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom

generasjonene


BOMULDSFABRIKEN KUNSTHALL

Slump/luck by chance

Foto: ©Katrine Køster Holst

Kast versjon 4, Katrine Køster Holst, dreiet terracotta, trådnett , 320 x 280 x 35 cm,

Paris 2010

Målgruppe: VGO

Utstillingsperiode: 6. november – 18. desember 2011

Maks antall: 30 elever per omvisning

Varighet: 45 min.

Annet: Skolene må selv sørge for elevtransport

Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall, Oddenveien 5, Arendal

Fra læreplanene:

Å kunne utrykke seg muntlig i kunst.

Arbeidstittelen er SLUMP/LUCK BY CHANCE,

norsk/svensk kunsthåndverk. De deltakende

kunstnerne velges i forhold til utstillingens

tema; tilfeldighetenes orden/slumpens ordning.

Utstillingen viser hvordan slump og vellykkede

tilfeldigheter anvendes i kunstneriske prosesser.

Å la slumpen/tilfeldighetene være en medspiller

innebærer en balansegang mellom orden og

kaos, mellom planlegging og spontanitet. For en

kunsthåndverker, der den materielle prosessen er

basal, kan valget å la det uforutsette spille inn,

være en vei til et uventet, eller til og med et bedre

resultat. Vi ønsker å utfordre alle faggruppene.

Produsenter: Utstillingen er et samarbeidsprosjekt

mellom Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal

og Gustavsberg Konsthall, Stockholm etter

initiativ fra Norske Kunsthåndverkere-Sør og med

støtte fra Norske Kunsthåndverkere.

Kuratorer: Maj Sandell og Harald Solberg

Mål: et møte med samtidskunsten.

Utvalgte kunstverk i utstillingen vil være utgangspunkt for samtalen.

Elevenes inntrykk og kommentarer bestemmer ofte problemstillinger. Vi

ønsker å få frem elevenes tanker gjennom samtale. Den dialogbaserte

omvisningen legger til rette for at barn og unge også kan lytte og lære

av hverandre. Målet er å høyne refleksjonsnivået og oppnå ny innsikt på

bakgrunn av et berikende møte med samtidskunsten.

KULTURMENYEN

39


KULTURMENYEN

40

ARILD NYBORG, TOM RUDI TORJUSSEN

Rytmeverksted

Foto: Ola Sundström

Målgruppe: VGO

Maks antall: Gruppestørrelse 8-12 elever per verksted (maks 15)

Varighet: Inntil 2 verksteder á 90 minutter + minikonsert á ca 20

minutter m/utøvere og verkstedsdeltakere som spiller for inntil 45

elever fra sitt/sine klassetrinn som inviteres til minikonserten

Turnéperiode: Hele året

Tekniske/praktiske krav: Et romslig rom med fri gulvflate med

plass til både verksteddeltakere og inntil 45 elever som publikum

på minikonserten. 35 kvm av gulvflaten vil dekkes av medbrakte

dansematter som beskyttelse av skolens gulv

Sted: På skolen

Profesjonelle slagverkere inviterer til rytmeverksted

og samspill. Slagverkerne Arild Nyborg og Tom Rudi

Torjussen har utviklet et moderne rytmeverksted.

De tar ibruk hjemmelagede rytmeinstrumenter,

trommer, koster, stokker, ribbevegger, kroppen

(body percussion), basketballer, laptop, iphone,

loopbokser, osv..

• Elevene får innføring i puls, rytmer og rytmisk

samspill.

• Elevene får spille forskjellige rytmeinstrumenter

og får tips om hvordan lage egne rytmer.

• Elevene får bruke sin kreativitet, de får det moro,

de får utfordringer og tilegner seg ny kunnskap.

Utøverne lover noen uforglemmelige og inspirerende

timer i rytmenes verden! Verkstedet avsluttes

med en minikonsert sammen med elevene.

www.arildnyborg.com

www.tom-rudi.no

www.gdankbonk.com

Fra læreplanene:

Læringsplakaten: Gi like muligheter til å utvikle sine evner og talenter

individuelt og i samarbeid med andre.

VG1 Musikk/Samspill: Framføre musikk i samspill med andre.

VG2/3 Musikk/Instrument, kor og samspill: Spille/synge etter gehør.

VG1 Naturfag/Bærekraftig utvikling: Vurdere miljøaspekter ved

forbruksvalg og energibruk.


VITENSENTERET SØRLANDET

Kosmetikk – lag ditt eget produkt

Foto: Kine Wangerud

Målgruppe: VGO

Maks antall: 30 elever per gruppe

Varighet: 1,5 time

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: Det skal

alltid være en lærer tilstede under

opplegget. Pulter for samarbeid to og

to. Vanntilgang. Oppvaskmulighet for

å kunne skylle og vaske opp utstyr.

Strømtilkopling for 4 kokeplater.

Sted: På Vitensenteret Sørlandet

Historien er full av kosmetiske produkter - som velduftene

salver i Bibelen, sminke og parfymer i gamle Egypt

og giftige blyforbindelser brukt av engelske dronninger

for å få hvit hud. Kosmetikken har vært, og er fortsatt,

et virkemiddel for å skille mellom ulike klasser i samfunnet,

brukt til høytider og er en del av de kulturelle

tradisjoner. Kosmetikk har dype røtter i ulike kulturer

over hele verden. Hva er dagens kosmetikktrend i

Norge? Hva er positivt og negativt med dagens kosmetikk?

Hvordan markedsføres ulike kosmetikkprodukter?

Hva inneholder hudkremer og hårvoks?

Elevene lager sitt eget produkt, enten hudkrem eller

hårvoks. Gjennom dette arbeidet vil elevene bli kjent

med relevante kjemiske reaksjoner og benytte naturfaglig

måleutstyr for nøyaktig arbeid. Krav til sikkerhet

ved arbeid med kjemiske stoffer hører med.

Det vil bli sendt ut forarbeid med lærerveiledning til de

skolene som melder seg på. Her vil et tema være dagens

trender. Det er en fordel at dette er gjennomgått da det

vil gi økt læring, men ikke en nødvendighet.

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER

Tradisjon&Design

Tradisjon&Design er både et undervisningsopplegg

og en vandreutstilling. Vandreutstillingen inneholder

en monter med kunsthåndverk fra Aust-Agder, en

monter med norsk design fra hvert tiår på 1900 tallet,

en monter med stoler av kjente designere, vesentlig fra

Europa, samt bannere med informasjon om de samme

emnene.

Målgruppe: VGO, spesielt design og

håndverk og studiespesialisering

formgiving

Maks antall: Maks 30 elever (forutsetter

to lærere)

Varighet: 3-4 timer (tilpasses skolen)

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: 2 voksne

personer til bærehjelp. Formingsrom

er godt egnet, men ikke krav. Faglærer

bør være tilstede

Sted: På skolen

To museumspedagoger har vandreutstillingen med

seg til skolen. De har også med seg materiell som viser

eksempler på norsk folkekunst. På den måten ønsker de

å vise hvordan moderne designere og kunsthåndverkere

ofte skaper sine arbeider med kulturarven i ryggmargen.

Museumspedagogene gjennomfører en introduksjon

med påfølgende verksted. De neste to ukene står

vandreutstillingen på skolen og kan brukes videre av

lærerne.

En lærerveiledning følger med, hvor lærerne selv kan

gjennomføre mer langvarige oppgaver knyttet til emnet

dersom de ønsker det og det passer med skolens planer.

Fra læreplanene:

Naturfag VG 1 Forskerspiren:

• Planlegge og gjennomføre ulike typer

undersøkelser i samarbeid med andre

der en identifiserer variabler, anslår

måleusikkerhet og vurderer mulige

feilkilder

• Forklare og vurdere hva som kan gjøres

for å redusere måleusikkerhet og unngå

mulige feilkilder i målinger og resultater

Naturfag VG1 Ernæring og helse:

• Gjøre rede for noen hovedbestanddeler

i kosmetiske produkter og lage et slikt

produkt med egen varedeklarasjon

Norsk VG1/VG2:

Bruke relevante og saklige argumenter i

diskusjoner og vise åpenhet for andres

argumentasjon

Fra læreplanene:

VG1 Design og håndverk: Beskrive kultur

– og håndverkshistorie, tradisjoner,

organisering og særpreg i noen yrker innen

design og håndverk

Studiespesialisering med formgivingsfag/

Design og arkitektur 1: Presentere sentrale

arbeid innanfor kunsthandverk, design og

arkitektur frå 1900-talet.

Studiespesialisering med formgivingsfag/

visuell kultur og samfunn: Gjere greie for

samanhengen mellom tradisjon, design og

nyvinningar knytte til materiale, teknologi

og masseproduksjon.

KULTURMENYEN

41


KULTURMENYEN

42

NÆS JERNVERKSMUSEUM

Mordet i masovnen – et strafferettslig dilemma fra 1819

Ved hjelp av fortellinger, originalt kildemateriale,

bilder/gjenstander og diskusjoner i plenum og grupper

ledes elevene gjennom en ”historisk labyrint”

hvor en faktisk kriminalsak fra Holt i 1819 står i

fokus. En arbeider ved Næs jernverk kaster en

gutt i masovnen, og gutten dør. Hvorfor skjedde

dette? Hvem var aktørene? Hva slags straff venter

gjerningsmannen? Hvilke konsekvenser får denne

fryktelige hendelsen for de involverte og familiene

deres? Hvilke lover, samfunnsforhold og personlige

egenskaper hadde betydning for sakens utfall?

Hvordan ville en tilsvarende sak ha blitt håndtert på

en nåtidig arbeidsplass, i en nåtidig rettssal?

Mord i masovnen II

Kobberstikk av J. J. G. Haas etter maleri av C. A. Lorentzen

Målgruppe: VGO, spesielt studieforberedende og helse/sosialfag.

Maks antall: 30 elever

Varighet: 2 skoletimer

Turnéperiode: Våren 2012

Tekniske/praktiske krav: mulighet til å vise pp/bilder via pc,

gjerne også nettilgang i undervisningsrommet

Sted: På skolen

Gjennom dette opplegget ønsker vi å skape nysgjerrighet

rundt fortida og historiske kilder, og dermed

selve historiefaget. Elevene får også innblikk i

hvordan straffeloven og straffemetodene har

endret seg over tid, og de oppfordres til å reflektere

over begreper og fenomener som opplysning, hevn,

humanisme og dødsstraff både i fortid og nåtid.

Næs Jernverk er det best bevarte av de gamle

norske jernverkene. Verket var i drift fra 1665 til

1959. Nå er det gamle verksområdet omgjort til

museum, hvor man kan oppleve hvordan jern og

stål ble fremstilt i gamle dager.

Fra læreplanene:

VG1 Norsk studieforberedende/VG2 yrkesfaglig: Mestre ulike muntlige

roller i gruppesamtaler, bruke relevante og saklige argumenter

i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon, bruke

fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i diskusjoner om samfunn

og arbeidsliv. VG2 studieforberedende/VG3 påbygging: lese et utvalg

sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original

språkdrakt og reflektere over språk og innhold.

VG2 + 3 Historie fellesfag, hovedområder: Kildekritikk, analyse

av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer

vektlegges. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og

politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv.


PER OLAV HOFF MYDSKE ALIAS SKRANGLEBEIN

Hvordan finne nye bøker på nye måter

Hvordan finne bøker på nye måter – og hvordan få tid til å lese dem er et

foredrag om lesing av rapperen Skranglebein. Han tar på en engasjert og

inspirerende måte tak i temaene ungdom, bøker og lesing.

Foto: Erlend Glosli

Målgruppe: VGO

Turnéperiode: Høsten 2011

Maks antall: 90 elever

Varighet: 90 minutter, utøver ønsker en dobbelttime uten pause

Tekniske/praktiske krav: Pc som er koblet til lydanlegg og projektor.

Det må være internettilgang på pcen

Sted: På skolen, egnet lokale

- Bruk livet til å lese i stedet for å vente, er en av oppfordringene Per Olav

Hoff Mydske gir for hvordan det går an å disponere ledig tid på buss eller når

man venter på noen.

Foredraget om lesing blir rundet av med en 10-minutters rappoppvisning

a cappella.

Skranglebein var på Ønskebokturné i 2010 på videregående skoler i Aust-

Agder. En av skolene anbefalte å ta inn tilbudet i Den kulturelle skolesekken,

og vi er svært fornøyd med å kunne tilby skolene et spennende foredrag om

lesing.

Skranglebein var en av Norges første rappere og er i dag solist i eget band.

Han har tidligere turnert i flere fylker for Den kulturelle skolesekken med

ulike litteraturopplegg.

Fra læreplanene:

Kompetansemål for norsk: Drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter

og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og

utenlandske samtidstekster i ulike sjangere.

Begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene.

KULTURMENYEN

43


KULTURMENYEN

44

STINA ARSTAD

Å lese om døden

Foto: Olaug Thortveit

Målgruppe: VGO

Maks antall: 30 elever

Varighet: 45 min.

Turnéperiode: November 2011

Sted: På skolen

Død er et av de mest sentrale temaene som behandles

i litteratur, og på en uendelig rekke måter.

Hvorfor er vi så fascinert av døden og hvorfor velger

så mange forfattere å skrive om det? Opptar det

oss fordi det angår oss alle? Vi kan velge å forholde

oss til døden på ulike måter. Vi kan grue oss til den,

gråte over dem vi har mistet eller vi kan harselere

over døden med den svarteste galgenhumor.

Litteraturformidler Stina Arstad forteller om bøker

som på svært forskjellige måter omhandler temaet

død. Etter forestillingen får skolen beholde et

eksemplar av de presenterte bøkene.

Stina Arstad er ansatt ved Aust-Agder bibliotek og

kulturformidling som bibliotekrådgiver. Hun har

i flere år reist rundt som litteraturformidler i Den

kulturelle skolesekken i Aust-Agder og har blant

annet vært ute som ”litteraturlos” i Kulturmenyen

tidligere.

Fra læreplanene:

Kompetansemål for norsk: Begrunne egne lesevalg og formulere

problemstillinger til tekstene. Bruke kunnskap om språk og tekst

i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen

opplevelse.

Bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende

samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse. […] Bruke begrepsapparat

fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere.

[…] Drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter

med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske

samtidstekster i ulike sjangere.


SISSEL ELEFSEN

Bokdrypp – bokprat om nye bøker

Bli kjent med litteratur i grenseoppgangen mellom ungdom og voksen, nye

sjangre som bloggromanen og den grafiske romanen eller nye skjønnlitterære

romaner som er verdt å lese.

Foto: Inger Elise Nipedal

Målgruppe: VGO

Maks antall: 30 elever

Varighet: 45 min.

Tekniske/praktiske krav: Hvis det er mulig, ønsker Sissel Elefsen

å presentere bøker i et lokale som kan skape en god ramme rundt

formidlingen. Hun foretrekker at stolene settes i to halvsirkler uten

pulter

Sted: På skolen

Litteraturformidler Sissel Elefsen presenterer i løpet av en skoletime ny og

aktuell litteratur for målgruppen på en engasjerende måte.

Utvalget er gjort i forhold til trender/sjangre, kvalitet og ulik grad av lesbarhet.

Klassen får et eksemplar av hver av de omtalte bøkene i etterkant av

besøket.

Sissel Elefsen jobber ved Arendal bibliotek. Hun har i flere år reist rundt som

litteraturformidler i Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder både på ungdomstrinn

og videregående skole. Sissel arbeider også med litteraturtilbudet

i den kommunale skolesekken som tilbys fra Arendal bibliotek.

Fra læreplanene:

Hvordan kan tilbudet brukes i oppnåelse av læringsmål – et utvalg fra

læreplanene for den videregående opplæringen.

Fra kompetansemål for norsk: Beskrive samspillet mellom muntlig og

skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og

vise sammenhengen mellom innhold, form og formål. Begrunne egne

lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene.

KULTURMENYEN

45


KULTURMENYEN

46

NILS M/SKILS, SKRANGLEBEIN OG DRULIAN

Stor overraskelse

Stor overraskelse er akkurat det bandet utgir seg for å

være. Hvert show er unikt med 100 prosent improvisasjon.

Stor overraskelse er teatersport i hip-hopdrakt

hvor publikum bestemmer til enhver tid innholdet i

tekstene.

Foto: Erlend Glosli

Både i forkant og gjennom forestillingen ber Skranglebein

og Nils m/skils publikum involvere seg som

hjelpere for å finne frem ting de kan rappe om.

Artistene bak dette konseptet er Norges beste

fristilrappere Nils m/skils og Skranglebein. I tillegg

har Stor Overraskelse med seg Norges mest unike

enmannsorkester, beatboxer`n Drulian(lager musikk

med munnen).

Målgruppe: VGO

Maks antall: 90 elever

Varighet: 40 min.

Turnéperiode: Høsten 2011

Tekniske/praktiske krav: Strømuttak til lys, PC, projektor, lerret til bakgrunn, flipover og tusj. Det

utvikles et nettsted/Facebookside slik at elevene kan sende innspill i forkant av forestillingen på

hva det skal rappes om. Det kommer nærmere beskjed om dette

Sted: På skolen, gymsal

CANAL STREET

Elevarrangørkurs

Arrangørnivå 1: Hvordan markedsføre en gruppe/en

utøver som kommer til skolen gjennom DKS i ulike

kanaler, artistkontakt før spilledag og vertskapsrollen

under besøket. Kurset tar utgangspunkt i et konkret

arrangement skolen venter å få gjennom DKS/Rikskonsertene

samme høst.

Foto: Jan Espen Torvildsen,Canal Street

Maks antall: Skolen setter i forkant av

nivå 1 sammen en elevarrangørgruppe

representert ved elever fra ulike trinn

+ kulturkontakt eller annen lærer.

Maksimalt 10 deltakere totalt

Varighet: Én skoledag per arrangørnivå

Turnéperiode: Hele året

Tekniske/praktiske krav: Projektor,

høyttaler, DVD spiller og lerret. Lokalet

må kunne blendes til filmvisning.

Sted: På skolen

Arrangørnivå 2: Bygger videre på nivå 1 og gir elevene

ytterligere innsikt i arrangørrollen også i andre og større

sammenhenger, i og utenfor skolens rammer. Kurset har

fremdeles hovedfokus på DKS, men vider også ut perspektivene

mot Ungdommens kulturmønstring (UKM),

festivaler, konserter og skolens egne arrangementer.

Deltakelse på kurset forutsetter at skolen setter av tid

til og følger opp elevarrangørgruppa mellom nivå 1 og 2.

Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling /

Canal Street

Fra læreplanene:

Fra kompetansemål for norsk: Bruke

norskfaglig kunnskap i samtaler om tekster

Gjøre rede for mangfoldet av muntlige,

skriftlige og sammensatte sjangere og

medier i det norske samfunnet i dag, og

hvilken rolle de spiller i offentligheten.

Beskrive og vurdere hvordan språk og

sjangere brukes av representanter for

ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale

sammenhenger.

Forklare hvordan litteratur og andre

kunstuttrykk i og utenfor Norge har

påvirket hverandre de siste århundrene.

Fra læreplanene:

Læringsplakaten: Legge til rette for

elevmedvirkning og for at [de] kan foreta

bevisste verdivalg og valg av utdanning og

fremtidig arbeid

VG1 Norsk/Skriftlige tekster: Mestre

ulike skriverroller som finnes i skolens

offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv.

VG1P Matematikk/Økonomi: Gjere

lønnsberekningar, budsjettering og

rekneskap ved hjelp av ulike verktøy.

VG 2: Medier og kommunikasjon/

Mediekommunikasjon: Bruke yrkesfaglige

arbeidsmetoder innen journalistikk,

informasjon og reklame, tilpasset

målgruppe og medium i egne produksjoner.


Kontaktinformasjon:

DKS ADMINISTRASJONEN

Leder

Linda Sætra

Telefon: 37 01 39 34

e-post: linda@aabk.no

Turnélegger

Ann-Kristin Bilstad

Telefon: 37 01 39 23

Mobil: 488 99 703

e-post: ann-kristin@aabk.no

Kommunikasjon

Olaug Thortveit

Telefon: 37 01 30 30

e-post: olaug@aabk.no

Kulturmenyen

Kulturtapas

Kristine Norberg

Telefon: 37 01 34 23

Mobil: 958 91 371

e-post: kristine@aabk.no

Rikskonsertene i Aust-Agder

Fylkesprodusent Ola Sundström

Telefon: 37 01 39 27

e-post: ola@aabk.no

DKS PROGRAMRÅD

Produsent og fagkonsulent for musikk og

visuell kunst

Ola Sundström

Telefon: 37 01 39 27

e-post: ola@aabk.no

Produsent og fagkonsulent for litteratur

Hege Solli

Telefon: 37 01 39 29

epost: hege@aabk.no

Fagkonsulent for kulturarv

Marianne Eldorhagen

Telefon: 37 07 35 39

epost: marianne.eldorhagen@aaks.no

Produsent og fagkonsulent for scenekunst

og film

Kristine Norberg

Telefon: 37 01 34 23

Mobil: 958 91 371

e-post: kristine@aabk.no

47


48

www.aabk.no

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Adresse: Torvet 6

4836 Arendal

Telefon: 37 01 39 20

Telefax: 37 01 39 75

More magazines by this user
Similar magazines