Gode råd om barnehagens rom - Barnehageforum

barnehageforum.no

Gode råd om barnehagens rom - Barnehageforum

tema • barnehagens rom

Gode råd om

barnehagens rom

Barnehagen skal ha et miljø som fremmer alle barns utvikling, som har

en estetisk dimensjon og som gir et allsidig tilbud av aktiviteter, sier

den nye Rammeplanen. Men hvordan står det til ute i barnehagene?

Eli Thorbergsen har skrevet bok om barnehagens rom – med tips,

ideer og eksempler på gode løsninger.

1 8 V e r k t ø y k a s s a N r 1 2 0 0 7


N r 1 2 0 0 7 V e r k t ø y k a s s a 1 9


tema • barnehagens rom

– Jeg har skrevet en bok som forhåpentligvis

kan bidra til å bevisstgjøre barnehagepersonalet

når det gjelder det fysiske

miljøet. En bok som jeg håper skal ligge

på personalrommet og gi inspirasjon, sier

Eli Thorbergsen.

Eli Thorbergsen har bakgrunn som førskolelærer,

men har i mange år vært formingslærer

og høyskolelektor ved Høgskolen

i Telemark. I forbindelse med et

utviklingsarbeid ved høgskolen har hun

vært veileder for fire barnehager i Oslo,

Bærum og Skien som ønsket å utvikle det

fysiske miljøet. I «Barnehagens rom – nye

muligheter» tar hun utgangspunkt både i

disse og en rekke andre pedagogiske miljøer

hun har besøkt, og ved hjelp av fotografier

og tekst viser hun praktiske ideer som viderefører

de pedagogiske tankene.

Eksempler

I tillegg til de helt konkrete eksemplene, blant

annet med skisser og forslag til løsninger i

de fire nevnte barnehagene, har forfatteren

intervjuet styrere og avdelingsledere om deres

syn på miljøets betydning. De har fortalt hva

dette arbeidet har betydd for dem selv og

arbeidsmiljøet deres og hvilke konsekvenser

det har fått for det pedagogiske arbeidet. Hun

har også besøkt og fotografert i barnehager

som i lang tid har hatt en faglig bevissthet

rundt det pedagogiske miljøet og som kan

bidra som gode forbilder for andre.

– Som formingslærer i førskolelærerutdanninga

besøker jeg ofte praksisbarnehager.

Jeg opplever at personalet strever

med å få barnehagens fysiske miljø til å

fungere godt. Rom og utemiljø spiller ikke

alltid på lag med barnehagens pedagogiske

målsettinger. Personalet beklager ofte både

det estetiske og det praktiske miljøet og vil

gjerne ha endringer, sier Thorbergsen.

– Hva er det først og fremst barnehagene

strever med?

– De strever med å få et tydelig miljø som

forteller hva barnehagen driver med., hva

slags virksomhet dette egentlig er. Det

fysiske miljøet i barnehagene blir lett preget

av voksenkulturen, og tar ikke i tilstrekelig

grad utgangspunkt i hvilke aktiviteter

vi faktisk ønsker skal foregå der. Derfor

skriver jeg mye om funksjon og tilrettelegging,

og jeg skriver om «verksteder», som

jeg mener er et godt og anvendelig begrep

i barnehagesammenheng.

Bevissthet

Norske barnehager har tradisjonelt hatt lite

fokus på betydningen av det fysiske miljø.

2 0 V e r k t ø y k a s s a N r 1 2 0 0 7


Temaet har vært lite vektlagt i førskolelærerutdanninga

og i offentlige planer og lovverk.

I barnehagenes personalgrupper er det

derfor ofte lite kunnskap og bevissthet rettet

mot miljøets betydning for den pedagogiske

virksomhet. Diskusjoner om barnehagens

innredning har oftere handlet mer om smak

og behag enn om faglig begrunnet pedagogisk

tilrettelegging. I tillegg har barnehagene

ofte dårlig økonomi eller kanskje også en

eier som motsetter seg forandringer.

– «Barnehagens rom – nye muligheter»

retter seg først og fremst mot etablerte barnehager

og personalgrupper som ønsker å

få til bedre trivsel og bedre samsvar mellom

pedagogikk og miljø. Det å tilrettelegge for

en barnegruppe med spredning fra 1 til 5 år

er vanskelig, og det trengs både diskusjoner

og grundig gjennomtenking. For eksempel

må man innse at deler av barnehagen må

tilpasses de minste barna, andre deler de

eldste barna, og dermed må man også gå inn

i diskusjonen om aldersblanda eller alderhomogene

grupper, sier Eli Thorbergsen.

– Hvis du skal gi råd til en barnehage som

ønsker å jobbe med det fysiske miljøet, og

som trenger et første råd for å komme i

gang – hva vil det rådet gå ut på?

– Da vil jeg si: Start med å rydde! Start med

å samle de tingene som henger sammen

på ett sted. Prøv å skape oversikt. Da vil

man også snart oppdage at det er en rekke

spørsmål man må ta stilling til, og man vil

oppdage at det er satt i gang en spiral som

drar dette arbeidet videre og videre, sier

Eli Thorbergsen.

Av John Roald Pettersen

Foto: Klausine Røtnes

og Eli Thorbergsen

Inspirasjonsseminar

Barnehagens rom

– nye muligheter

Vi inviterer til inspirasjonsseminar

med eli torbergsen i Oslo 24. mai

kl. 18.30 – 2130.

seminaret arrangeres av

Pedagogisk Forum i samarbeid med

Barnehageforum.no

Pris pr. deltager kr. 350,-

Vi anbefaler å ta med hele personalgruppen

– og gir motiverende

gruppepriser: 2–5 personer: kr 300,-

pr. person 6–9 personer: kr 250,-

10 eller flere: kr 200,- pr. deltager.

For påmelding sjekk inn på:

www.barnehageforum.no

Fra innholdet i Barnehagens

rom – nye muligheter:

rom og estetikk

rom og pedagogikk

stimulerende rom for de minste

Utfordrende rom for bevegelse

Fleksible rom for rollelek

rom med interessante verksteder

samlende rom for kulturformidling

rom med fortellende utstillinger

Funksjonelle garderober og stellerom

spennende uterom

Oppmuntrende rom for personalet

Boken koster kr. 348,-

Bestilles på kupongen i midten av

Verktøykassa eller på

www.barnehagebutikken.no

N r 1 2 0 0 7 V e r k t ø y k a s s a 2 1


tema • barnehagens rom

Tenk lurt i alle rom

Funksjonell innredning handler om gode løsninger.

– Det koster mindre enn mange tror, sier Erik Madsen fra Leika.

– Den største forskjellen mellom nye og

gamle barnehager, er størrelsen på rommene.

Heldigvis finnes det mange smarte

løsninger som gir bedre plassutnyttelse.

Men det er viktig å få fram at de gamle

bygningene ofte er mer solide enn de nye.

Ønske om rask utbygging og trange budsjetter

gjør at det ikke alltid stilles krav til

kvalitet, sier Erik Madsen. Han har besøkt

flere hundre barnehager i Danmark og

Norge, og har erfart at god barnehageinnredning

først og fremst handler om kunnskap

og respekt for barnehagens hverdag,

helhetstenkning – og kreativitet!

Kollega Catharina Holm Tvinnereim

nikker. Hun har ansvar for det norske

markedet, og tror mange barnehager har

et potensiale når det gjelder bedre plassutnyttelse

og interiør som skaper økt trivsel

for barn og ansatte.

Barnehagenes Petter Smart

Det er ingen tvil om at Erik Madsen kvalifiserer

til tittelen «Barnehagernes Petter

Smart». Møter man ham, erfarer man at

den engasjerte dansken har utallige historier

om store, små, nye, gamle, offentlige og

private barnehagers praktiske utfordringer

– og løsninger.

– Barnehagen holdt til i en gammel bygning.

Det største problemet var en lang

gang med glasstak. Den ble ofte overopphetet

i sommerhalvåret, og var et ubehagelig

sted å være. Ungene mistrivdes – de

ville helst ikke bruke gangen. Så gikk vi i

tenkeboksen. Løsningen de godkjente gikk

ut på at vi festet et slakt sikkerhetsnett i

taket, av samme type som man bruker for å

beskytte sandkasser. Over nettet fylte vi opp

med solide ballonger i gull, sølv og bronse.

Det skapte mange spennende lyseffekter,

men aller viktigst: Ballongene isolerte og

førte til en mer behagelig temperatur. Fra å

være skrekkgangen, ble den et trivelig sted

å oppholde seg og leke, forklarer Erik. Og

hyggelig nok for barnehagen: Det kostet

ikke mange pengene heller.

Verne om små gulvarealer

Plass er ofte et problem i gamle barnehager.

Men også en aktuell problemstilling i de nye:

Hvordan utnytter vi rommene best mulig?

Her finnes det utallige løsninger, og mange

av dem handler om fleksibilitet, multifunksjonalitet

og hjul. Trillende garderober, trillende

hylleseksjoner eller oppbevaringsdepoter,

lave og fleksible bord, lydabsorberende

skillevegger som flyttes etter behov, små rom

som endres fra lekerom til undervisningrom

til lesehjørne, praktiske påkledningsbenker

som sparer de ansattes rygger, lydisolerende

oppslagstavler som også fungere som rom-

fordelere, stoler som kan stables i høyden.

Og en rekke detaljer som gjør hverdagen

mer funksjonell, estetisk og inspirerende for

alle. Ut fra de rammene som finnes.

Tilbyr full gjennomgang

– og forslag til løsninger

Representatene fra Leika vet at barnehageledere

har en travel hverdag, og ofte strever

med trange budsjetter. Listen er lang over

ting som skal gjøres eller burde vært gjort.

Ofte havner kartlegging av mulige løsninger

og fornyelse av interiøret et stykke nede på

lista. Erik og Catharina forteller at Leika

som totalleverandør av barnehageinnredning,

kan tilby full gjennomgang. Det koster

ikke noe, og går ut på følgende:

– Leika gjør en full gjennomgang av

barnehagens rom ved besøk eller tilsendt

informasjon som arkitekttegninger, fotografier

osv. Det gjøres samtaler med styrer

og ansatte der det legges vekt på å forstå

barnehagens praktiske hverdag fra morgen

til ettermiddag, men også å få innblikk i

pedagogikk, drømmer og visjoner, for

eksempel: Hva er drømmen for dette fellesrommet?

Man kan også ta kontakt om

enklere spørsmål. For eksempel om forslag

til tiltak mot støy.

– Hvis barnehagen/oppdragsgiver ønsker

det, lager Leika en liste over positive og

2 2 V e r k t ø y k a s s a N r 1 2 0 0 7


negative utfordringer, og bruke dette som

et diskusjonsgrunnlag før det utarbeides

konkrete forslag. Typiske utfordringer er

plassmangel, dårlige garderobeforhold,

dårlige lysforhold eller støy og utilfredsstillende

lydakustikk. Leika forklarer hva

man bør være oppmerksomme på, og hva

som er gode løsninger på lang sikt.

– Det er viktig å få avklart de økonomiske

rammene og hvorvidt man ønsker en

kortsiktig eller langsiktig plan, for eksempel

over en treårsperiode. En mulighet er å gjøre

noen innkjøp/forbedringer hvert år i en hensiktmessig

rekkefølge. En annen løsning er å

gå inn på en leasingavtale som innebærer at

man gjør alt som trengs i én operasjon, men

fordeler kostnadene over flere år.

– Underveis i prosessen kommer Leika

med forslag til konkrete løsninger som presenteres

og diskuteres med barnehagen. Det

legges vekt på åpenhet, god dialog, kvalitet

og langsiktighet, miljøhensyn og kostnadseffektive

løsninger. Men også at det skal være

en god prosess der man overholder tidsfrister

og annet man blir enige om når avtale

blir inngått. (Men man er ikke forpliktet til

å kjøpe noe, og kan også velge å si nei.)

Enkle tiltak mot støy

– Ofte er løsningene enkle, også når det

gjelder å dempe støy, forklarer Catharina.

Som å skifte ut plastkassene med kasser i

mer lyddempende materialer som sjøgress,

skumgummi eller tre. Eller skifte bordbena

fra metall til tre. Samtidig kan man vurdere

lengden på bordbena.

– Vi har hatt inne flere bord på snekkerverkstedet

som har fått et nytt liv med

lavere ben – og som er bedre tilpasset barnas

høyde. Det siste er et lydisolerende

materiale som tidligere kun ble benyttet

på gulv. Monterer man dette på en bordplate

fungerer det som et effektivt støyisolerende

tiltak, og gir samtidig barna et

praktisk og behagelig underlag for lek og

kreative sysler.

En revolusjon innen lys

– Når det gjelder lamper og lys, har det

skjedd en revolusjon, mener Erik. Han

forteller om store nye barnehager som

greier seg med fem lamper totalt. Bare én

av lampene dekker 45 kvadratmeter. Det

aller siste er spottlamper som gjør det mulig

å bestemme nøyaktig hvor man ønsker

lyspunktet – uten å bli forstyrret av den

tradisjonelle lyskjeglen fra spotten. Han har

erfart at dårlig lys er et problem i mange

gamle barnehager, enten fordi de har feil

lys – eller fordi det ikke er nok lys.

– Undersøkelser viser at 45 prosent av

lysarmaturet i gamle bygninger forsvinner

i løpet av årenes løp, og ofte blir de ikke

erstattet. Lys har mye å si for trivsel og

gode aktiviteter. Her har mange barnehager

et stort potensiale, mener han.

Nøkkelferdige barnehager

Leika samarbeider også med danske Harreø

bygg. Sammen kan de tilby såkalte nøkkelferdige

barnehager. Det betyr at de sammen

står for absolutt alt når det gjelder bygning,

uterom, inventar og rekvisita – uansett om

det gjelder en småbarnsavdeling, en 0-6 års

barnehage eller en barnehage/SFO-løsning

som også omfatter større barn. – Men vi

går også inn på delløsninger, der for eksempel

Leika leverer inventar til den lokale

entreprenøren, sier Erik. I Danmark har

Harreø bygg/Leika vakt oppsikt med sine

nytenkende barnehageløsninger. I tillegg til

spennende arkitektur og det siste innen inventarløsninger,

sørger de for at det er kjøpt inn

rekvisita for den første måneden. Inkludert

dopapir og kulepenner.

– Vi tilbyr et helt ferdig hus – derfor kaller

vi det nøkkelferdig, forklarer Erik.

– En nyansett styrer har mange arbeidsoppgaver.

Vi har fått tilbakemeldinger på at

kommuner og private utbyggere ser det som

en fordel at vi kan stå for alt. Vi har selvfølgelig

dialog underveis, men det praktiske

ansvaret har vi inntil alt er klart for styrer,

ansatte og barn. I tillegg har vi oversikt

over alt som er kjøpt inn, så det er enkelt å

erstatte hvis noe skulle bli ødelagt senere.

Hukit-stolen inspirerer

og forplikter

I Norge er Leika er mest kjent for Hukitstolene.

Det er de stolte av.

– Vi har solgt over 100 000, og har ikke

hatt en eneste reklamasjon. Årstallet de er

produsert avmerkes under stolen, derfor

kjenner vi til Hukit-stoler som har hatt et

aktivt barnehageliv siden 1969, og fremdeles

lever i beste velgående. Vi har 30 års erfaring

med at kvalitet lønner seg. Det er en filosofi

vi ønsker å videreføre, avslutter Erik Madsen

og Catharina Holm Tvinnereim.

Tekst: Astrid Beate Madsen

ønsker du besøk av erik Madsen og

Catharina tvinnereim fra Leika – så kan

du gå inn på www.barnehagebutikken.no.

Her kan du lese mer om mulighetene og

melde din interesse – så kontakter vi deg

for avtale.

N r 1 2 0 0 7 V e r k t ø y k a s s a 2 3


tema • barnehagens rom

Speil i barnehagen

– Stadig flere norske barnehager bruker speil, og Reggio Emilia-barnehagene er blant

inspirasjonskildene. Hva kan man oppnå med speil? spurte vi Kari Carlsen.

Hun er leder av Institutt for form og formgiving

på høgskolen i Telemark, og har vært

Reggio Emilia-kontakt i Norge i over 15 år.

Kari kjenner derfor godt til «Reggio-pedagogikken»,

selv om hun ikke har studert

bruk av speil i barnehagen spesielt. Her er

hennes svar:

– I 1984 kom jeg til italienske Reggio

Emilia for første gang, og husker inngangspartiet

til Diana barnehagen midt i byen.

Jeg gikk inn porten og ble møtt av en fin

mursteinsbygning. Fire-fem steder var det

limt på en speilbit i barns øyenhøyde rett på

fasaden, som for å reflektere til det gående

barnet: Her er det jeg som kommer.

I inngangen til en av avdelingene ble jeg

møtt av en ny speilbit ved dørhåndtaket.

Den var også tilpasset barns høyde, slik

at hånden kunne speile seg når man åpnet

eller lukket døra. Her opplever barnet

bevisstgjøring av en del av kroppen: Dette

er min hånd – som åpner døra.

Jeg vet ikke om Reggio Emilia har en egen

speil-filosofi, men antar at dette handler

mye om identitetsbygging. Barnet læres

ikke opp til kun å se seg selv innenfra –

men også utenfra, slik at de forstår mer av

hvordan andre opplever en.

På torget eller piazzaen midt i barnehagen

er det plassert et stort kaleidoskop, som kan

beskrives som et trekantet speil. Der satt

det to-tre barn som eksperimenterte med

å legge skjell, perler og andre gjenstander

langs kantene. Det som skjer i speilene, er

at gjenstandene mangedobles i det uendelige

– og man får en rar og spennende visu-

ell opplevelse. Se, så mange det er av meg!

eller: Se, så mange perler. I Reggio Emilia

er man opptatt av å skape forundring hos

barna, og tilrettelegge for at de opplever

hvor mangfoldig verden kan være.

Det stopper ikke der. Dyktige foreldre

hadde laget elementer til innredningen i

Diana barnehagen, som står der den dag

i dag. Utkledningsspeil, for eksempel. De

kan gi den samme opplevelsen som man får

i et speilhus på tivoli: Meg som smal, bred,

lang i ansiktet, flaskeformet…

Barna opplever at verden – og ikke minst en

selv – kan manipuleres, og de kan fryde seg

over det. Det samme opplever de ved å leke

med digitale bilder og bildeprogrammer på

en datamaskin, men speilingen gir kanskje

2 4 V e r k t ø y k a s s a N r 1 2 0 0 7


en mer direkte og umiddelbar glede? Det

sosiale er også viktig. De fleste av oss har vel

vært med på speil-leken, og blitt lattermilde

mens vi lager rare grimaser sammen?

Speil finnes også på spebarnsstuene til Reggio

Emilia: Over stellebordet for eksempel

– så barna kan se seg selv mens de blir stelt.

Eller et lite speil klistret til en vindusrute,

og plassert i krabbehøyde for små barn,

så de kan se seg selv samtidig som de ser

ut på verden.

Man kan også montere speil i nærheten av

vinduer og andre lyskilder, slik at barna

kan følge med på hva som skjer når solstrålene

lager lysflekker som beveger seg i

taket, på golvet, på veggen – eller på kroppen

vår. Da opplever barna hvordan det

som kommer utenfra kan skape sanseopplevelser

inne.

Man kan også bruke lysark på en overheadprosjektor

– som reflekteres på veggen, på

barna eller et annet sted i rommet. Ved hjelp

av farger, bevegelser, fjær og flate gjenstander

kan man skape variasjon, overraskelser

og allsidig sansing. For eksempel: Se, det ser

ut som om fjæra er på kroppen min.

– Tidligere var det litt fy-fy å speile seg,

da var man jålete og selvopptatt? – Sånn

er det ikke lenger, men her merker vi også

kulturforkjellen. Italienerne er kanskje mer

jålete enn oss nordboere, som kommer fra

en mer nøktern tradisjon. Det er muligens

grunnen til at de har en lengre tradisjon for

å bruke speil, og har eksperimentert mer

enn oss – også i barnehagene.

– Speil gir mange muligheter for forvandling

og variasjon, opplevelser og samhandling,

avslutter Kari Carlsen.

Tekst: Astrid Beate Madsen

Vil du vite mer inspirasjonen fra

reggio emilia-pedagogikken – som er

praktisert i den italienske kommunen

reggio emilia siden 1960-tallet?

se: www.reggioemilia.se

og www.reggioemilia.dk.

snart er også nettstedet

www.reggioemilia.no på plass.

Bestill speil på

barnehagebutikken.no

Her er utvalg av speil du finner i

den nye barnehagebutikken.no

på nettet. Benytt deg av vårt gode

åpningstilbud og spar penger!

Speilhuset

Gjennom speilet opplever barna seg

selv med likheter og ulikheter.

speilhuset er en fantastisk opplevelse.

B 130 x D 65 x H 115 cm

kr 7194

Åpningstilbud i

barnehagebutikken.no:

kr 6500 Du sparer kr 694! tilbudet

gjelder frem til 17. mai 2007

Speil – konkav

B 50 x H 120

kr. 2399,-

Speil – konveks

B 50 x H 120

kr. 2399,-

Speil – konkav og konveks

B 50 x H 120

kr. 2399,-

Åpningstilbud i

barnehagebutikken.no:

kjøp en pakke med alle tre speilene:

konkav + konveks og konkav/konveks

for kun kr 6500 Du sparer kr 694!

tilbudet gjelder frem til 17. mai 2007

Bestilles på:

www.barnehagebutikken.no

N r 1 2 0 0 7 V e r k t ø y k a s s a 2 5

More magazines by this user
Similar magazines