Untitled

duerrndt

Untitled

Manual

9000-608-25/31

����������������

MADE IN GERMANY

NO


NO

2 9000-608-25/31 2011/04/13


Innhold

Viktig informasjon

1. Generelt � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

1�1 Retningslinjer � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

1�2 Generelle merknader � � � � � � � � � � � � 4

1�3 Deponering av apparatet � � � � � � � � � 4

1�4 Forskriftsmessig bruk � � � � � � � � � � � � 4

1�5 Ikke-forskriftsmessig bruk � � � � � � � � � 4

1�6 Produktbeskrivelse � � � � � � � � � � � � � � 5

1�7 Bruk av tilleggsapparater � � � � � � � � � 5

2. Sikkerhet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

2�1 Generelle sikkerhetsregler � � � � � � � � � 5

2�2 Sikkerhetsinstrukser vedrørende

beskyttelse mot elektrisk strøm � � � � � 5

3. Advarsler og symboler � � � � � � � � � � � � � 6

4. LEVERANSEOMFANG � � � � � � � � � � � � � 6

4�1 Spesialtilbehør � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

4�2 Forbruksmateriale � � � � � � � � � � � � � � � 6

5. Tekniske Data � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

6. Funksjonsprinsipp XR 24 NDT � � � � � � � 8

7. Funksjonsbeskrivelse XR 24 NDT � � � � 9

7�1 Plassering av skriverne � � � � � � � � � � � 9

Montering

8. Oppstilling � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10

8�1 Oppstillingsrom � � � � � � � � � � � � � � � 10

8�2 Oppstillingsmuligheter � � � � � � � � � � 11

8�3 Oppstilling � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

9. Installasjon � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

9�1 Vanntilslutning � � � � � � � � � � � � � � � � 12

9�2 Avløpstilkobling � � � � � � � � � � � � � � � 12

9�3 Tilslutning av fremkaller- og fikseravløpsslanger

� � � � � � � � � � � � � � � � � 13

10. Før apparatet tas i bruk � � � � � � � � � � � 14

10�1 Gjør apparatet rent � � � � � � � � � � � � 14

11. Elektrisk tilslutning � � � � � � � � � � � � � � � 15

12. Koblingsskjema � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

12�1 Ledeplate betjeningsdel � � � � � � � � � 16

12�2 Ledeplate styring � � � � � � � � � � � � � � 16

12�3 Ledeplate sterkstrømdel 230 V � � � 17

13. Igangsetting � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

13�1 Innstillinger/servicefunksjoner for

teknikeren � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

13�2 Kontroller av fremkallertemperatur � 20

2011/04/13 9000-608-25/31

14. Transport � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21

14�1 Ta avløpsslangene av � � � � � � � � � � 21

14�2 Beskyttelse mot skader � � � � � � � � � 21

Bruk

15. Betjening � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22

15�1 Om morgenen eller før bruk � � � � � � 23

15�2 Om kvelden eller etter endt bruk � � 24

15�3 Driftsavbrudd � � � � � � � � � � � � � � � � 24

15�4 Filmanbefaling � � � � � � � � � � � � � � � � 24

16. Vedlikehold � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25

16�1 Bytt kjemikalier � � � � � � � � � � � � � � � 25

Feilsøking

17. Tips til brukeren � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32

17�1 Feilmeldinger på displayet med

akustisk signal � � � � � � � � � � � � � � � � 33

18. Tips til tekniker � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34

19. Tips for feilsøking � � � � � � � � � � � � � � � � 35

19�1 Før arbeidet påbegynnes � � � � � � � � 35

19�2 Fjerning av frontdekslet � � � � � � � � � 35

19�3 Fjerning av det bakre dekslet � � � � � 35

19�4 Fjerning av sidedekslene � � � � � � � � 35

19�5 Når arbeidet er ferdig � � � � � � � � � � 35

19�6 Skjema for servicefunksjon � � � � � � 36

19�7 Utskifting av display � � � � � � � � � � � � 38

19�8 Kontroll av apparatsikringen � � � � � 38

19�9 Utskiftning av

gjennomstrømningsvarmer med

PTC-føler � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39

3

NO


NO

1. Generelt

Viktig informasjon

1.1 Retningslinjer

Produktet er gjort til gjenstand for en

samsvarsvurderingsprosedyre etter de relevante

EU-direktivene, og oppfyller de grunnleggende

krav i denne bestemmelsen�

1.2 Generelle merknader

• Monterings- og bruksanvisningen er en

bestanddel av apparatet� Den skal holdes

tilgjengelig for brukeren� Det er en forutsetning

for forskriftsmessig bruk og korrekt betjening av

apparatet at monterings- og bruksanvisningen

blir fulgt, nye medarbeidere skal instrueres�

Monterings- og bruksanvisningen skal gis

videre til en eventuell senere eier�

• Maskinpasserens sikkerhet og en problemfri

drift av apparatet er kun garantert hvis det

brukes originale maskindeler� Dessuten er det

kun tillatt å bruke det tilbehør som er angitt i

monterings- og bruksanvisningen, eller som

firmaet Dürr NDT har frigitt for slik bruk� Hvis

det brukes annet tilbehør, kan firmaet Dürr

Dental ikke gi noen garanti for sikker drift og

sikre funksjoner� Alle krav på grunnlag av

skader som måtte oppstå ved dette blir herved

utelukket�

• Firmaet Dürr NDT er ansvarlig for apparatene

med henblikk på sikkerhet, driftssikkerhet og

funksjon kun hvis montering, nyinnstillinger,

endringer, utvidelser og reparasjoner utføres av

firmaet Dürr NDT eller av et annet firma som er

autorisert av Dürr NDT til å utføre disse

arbeidene, og bare hvis apparatet monteres og

brukes i samsvar med monterings- og

bruksanvisningen�

• Monterings- og bruksanvisningen svarer til den

apparatversjon og det tekniske nivå som

eksisterte på tidspunktet for første utleggelse i

handelen� Alle rettigheter er forbeholdt for

angitte koplinger, metoder, navn,

softwareprogrammer og apparater�

• Oversettelsen av monterings- og

bruksanvisningen er gjort etter beste evne�

Ansvar for feil i oversettelsen kan vi imidlertid

ikke påta oss� Det er den vedlagte tyske

versjonen av montasje- og bruksanvisningen

som er retningsgivende�

• Kopiering av monterings- og bruksanvisningen,

også i utdrag, er kun tillatt med skriftlig

godkjennelse fra firmaet DÜRR NDT�

• Originalemballasjen bør oppbevares for

eventuell senere tilbakelevering� Emballasjen

må ikke være tilgjengelig for barn� Kun

originalemballasjen garanterer en optimal

beskyttelse av apparatet under transport�

Hvis det innen garantifristens utløp blir

nødvendig med tilbakelevering, påtar Dürr NDT

seg intet ansvar for transportskader som måtte

oppstå på grunn av at emballasjen ikke er god

nok!

1.3 Deponering av apparatet

EU-direktivet 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric

and Electronic Equipment) av 27� januar 2003 og

gjeldende rettspraksis fastsetter at

dentalprodukter faller under det ovennevnte

direktivet og at det innenfor EØS skal tillegges

spesialdeponering�

Faglige spørsmål som angår avfallsbehandling av

produktet stilles til Dürr NDT eller faghandleren av

dentalutstyret�

1.4 Forskriftsmessig bruk

Dürrs røntgenfilmfremkallerapparat

XR 24 NDT er utelukkende bestemt for

automatisk fremkalling av røntgenfilmer for

industriell bruk�

Til forskriftsmessig bruk tilhører også overholdelse

av monterings- og bruksanvisningen og

oppstillings-, betjenings- og

vedlikeholdsbetingelsene��

Ytterligere gjelder det for den formålsbestemte

bruken at alle lokale lover og bestemmelser for

arbeidsbeskyttelse og kjemikaliedeponering

overholdes�

1.5 Ikke-forskriftsmessig bruk

All annen bruk som går ut over dette, gjelder som

ikke-forskriftsmessig bruk� Produsenten er ikke

ansvarlig for skader som oppstår som følge av

slik bruk� Det er alene brukeren som bærer

risikoen for det�

4 9000-608-25/31 2011/04/13


1.6 Produktbeskrivelse

Den belyste filmen kjører igjennom Dürr

røntgenfilmfremkalleren XR 24 NDT i forskjellige

soner: Fremkaller- / fikser- / skylle- og tørkesone�

Når apparatet skrus på, oppvarmes fremkaller- og

fikserbadet til en forhåndsbestemt temperatur (f�

eks� 28 °C) (0,5 °C / min)� Deretter er

fremkallerapparatet bruksklart� Det starter

automatisk når det føres inn film og filmen

transporteres gjennom apparatet� Så snart

lampen "APPARAT OPPTATT" slokner på

displayet, kan det igjen innføres en film eller to

filmer etter hverandre� Når

filmgjennomløpsprosessen er over, går apparatet

automatisk over i ventemodus�

1.7 Bruk av tilleggsapparater

Apparater skal bare brukes sammen eller med

deler av anlegg når det er fastslått at brukers og

omgivelsenes sikkerhet ikke berøres av denne

samkoblingen�

Hvis det ikke umiddelbart fremgår av dataene til

apparatet om sammenkoblingen kan skje uten

fare, skal brukeren ta kontakt med de involverte

produsentene eller andre sakkyndige for dermed

å fastslå at nødvendig sikkerhet for bruker og

omgivelser ikke berøres gjennom denne

koblingen�

2. Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsregler

Apparatet er utviklet og konstruert av firmaet Dürr

NDT slik at risikoer i vesentlig grad er utelukket

ved forskriftsmessig bruk� Likevel føler vi oss

forpliktet til å gi en beskrivelse av de følgende

sikkerhetsforanstaltninger, slik at man også kan

utelukke alle resterende risikoer�

• Under driften av apparatet skal alle gjeldende

lokale lover og forskrifter overholdes!

Det er ikke tillatt å utføre ombygginger eller

endringer på apparatet� Firmaet Dürr NDT kan

ikke påta seg noe ansvar eller gi noen garanti

for ombygde eller endrede apparater� Av

hensyn til sikker bruk av apparatet er

operatøren og brukeren ansvarlige for at

forskriftene og bestemmelsene overholdes�

• Installasjonen skal utføres av fagfolk�

• Brukeren skal kontrollere apparatets sikre

funksjon og at apparatet er i forskriftsmessig

tilstand før hver bruk av det�

• Brukeren må være fortrolig med betjeningen av

apparatet�

2011/04/13 9000-608-25/31

• Produktet er ikke beregnet for drift i

eksplosjonsfarlige områder hhv� i

forbrenningsfremmende atmosfære�

2.2 Sikkerhetsinstrukser vedrørende

beskyttelse mot elektrisk strøm

• Det er kun tillatt å koble apparatet til en

forskriftsmessig installert stikkontakt�

• Før apparatet tilkobles må man kontrollere at

den nettspenning og nettfrekvens som er angitt

på apparatet stemmer overens med tilsvarende

verdier for forsyningsnettet�

• Før oppstart, må både apparatet og ledningene

kontrolleres for skader� Skadete ledninger og

kontakter må skiftes ut umiddelbart�

• Ved arbeid på apparatet skal man være

oppmerksom på de gjeldende elektriske

sikkerhetsinstruksene�

5

NO


NO

3. Advarsler og symboler

I denne monterings- og bruksanvisningen

anvendes følgende benevnelser eller symboler

for viktige opplysninger:

Opplysninger eller forbud og påbud

for forebygging av personskader

eller materielle skader.

Advarsel mot farlig

elektrisk spenning.

Spesielle opplysninger med henblikk på

økonomisk bruk av apparatet og andre

instruksjoner�

CE-merking uten nummeret for teknisk

kontrollorgan

Følg monterings- og

bruksanvisningen

På/av-knapp

/ Velg parameter

Bekreft valg

Skru på bryteren

Skru av bryteren

Om morgenen - åpne vannkranen

Om kvelden - lukk vannkranen

28 x 24 t

skift kjemikalier hver 4� uke

Tøm kjemikalier

Gjør apparatet rent

4. LEVERANSEOMFANG

Røntgenfilmfremkallerapparat

XR 24 NDT

Type 1734-08 (230 V ~, 50-60 Hz)

Tilbehør, komplett 1700-001-00

4.1 Spesialtilbehør

Delen som listes opp under, er ikke inkludert i

leveringen�

Bestill etter behov!

Vannslange med Aqua-Stop��������� 1330-001-51

Regenereringsanlegg (230 V)�������� 1734-820-00

Beholder, 20 liter for fremkaller ����� 1416-021-00

Beholder, 20 liter for fiks��������������� 1416-011-00

Elektriske sikringer

230 V, T 6,3A������������������������������� 9000-115-25

4.2 Forbruksmateriale

NDT starter-sett,

2x1,5 l fremkaller, 2x1,5 l fiks�������CXB312A9940

NDT fiks-sett, 4x1,5 liter�������������CXB313A5740

NDT fremkaller-sett, 2x6 liter ������CXB310A7540

NDT fiks-sett, 2x6 liter����������������CXB311A7540

XR CLEANER NDT, 2-pakning,

Spray rengjøringsmiddel for

transportvalsene ����������������������� CCB810C5540

6 9000-608-25/31 2011/04/13


2011/04/13 9000-608-25/31

5. Tekniske Data

Røntgenfilmfremkallerapparat

XR 24 NDT

Type 1734-08

Spenning (V) 230

Frekvens (Hz) 50-60

Strømopptak (A) 4,0

Sikring (A) T 6,3

Effekt (W)

Varmeeffekt

950

Badvarme (W) 400

Tørking (W) 450

Oppvarmingstid (min�) ca� 20 (0,5 °C/min)

Filmgjennomløpstid (min)

Badsirkulasjon

5:30 - 10:00

Fremkaller (l/min�) ca� 1,8

Fiks (l/min�) ca� 2,0

Vanngjennomstrømning (l/min�)

Vanntrykk (bar)

2

Min� vanntrykk 2

Maks� vanntrykk

Tankvolum (l)

6

Fremkaller, fiks

Temperaturområde

Omgivelsebetingelser

5 hver

for apparater i bruk +10 til +28 °C

Optimal bildekvalitet til maks� +28 °C

Oppbevaring og transport

Luftfuktighet

-10 til +60 °C

Apparat i bruk maks� 80 %

Oppbevaring og transport maks� 95 %

Mål D=51 cm, B=42 cm, H=44 cm

Vekt (kg) 25

Kapslingsklasse IP20

Beskyttelsesklasse I

Overspenningskategori II

Konformitetserklæring CE-merking

7

NO


NO

6. Funksjonsprinsipp XR 24 NDT

1

22

21

2 A 3 4 5 6 7

1 Filminnløp

2 Startklaff

3 Rullepakke, filminnløp

4 Drivaksel

5 Rullepakke fremkaller/fiks (E/F)

6 Rullepakke vann

7 Vanntilførsel

8 Rullepakke tørker

9 Sikkerhetsbryter “tørker”

10 Varmelegeme tørker

11 Ventilator

12 Drivmotor

12a Omdreiningsteller

13 Nivåmålere for vann

14 Sirkulasjonspumpe (for E og F)

15 Vannventil

16 Gjennomstrømningsvarmer

17 PTC-føler

20 19 19a 18 17 16

Posisjon for ventemodus

W

9

10

11

D F

12

12a

18 Overløpsrør F med avløpspropp

19 Løftestang

19a Fotocelle løftekar

20 Løftemotor

21 Overløpsrør E med avløpspropp

22 Hevekar

D Fremkallerbad

F Fikserbad

W Vannbad

A Nettbryter på displayet

8 9000-608-25/31 2011/04/13

8

13

14

15


7. Funksjonsbeskrivelse

XR 24 NDT

Etter trykk på nettbryteren (minst 2 s) tennes

displayet�

Oppvarmingsfasen for fremkaller- og fikserbad

begynner� Ventetiden til den korrekte

temperaturen er nådd, angis i displayet:

"VENTETID� � MIN" (displayet blinker)� Apparatet

kan ikke startes i oppvarmingsfasen�

Badsirkulasjonen kjører samtidig med

badoppvarmingen� Sirkulasjonspumpen (14)

pumper kjemikaliene fra fremkaller- og

fiksertankene (tankvolum 5 liter hver) opp i

hevekaret (22)�

Når den innstilte temperaturen nås, vises

"APPARAT KLART", dvs� apparatet er

"driftsklart"

Hvis den innstilte temperaturen synker mer enn

0,5 °C, tennes gjennomstrømningsvarmeren og

sirkulasjonspumpen (14) igjen�

Når en film innføres, åpnes startklaffen (2) og

displayet blinker: "APPARATET OPPTATT"

Samtidig gis det signal til hevekaret (22) at det

skal senkes, og på samme tid åpnes

vannventilen (15), tørkeren (10), drivmotoren (12)

og sirkulasjonspumpen (14) (for sirkulasjon av

fremkaller- og fikserbadene) startes�

Gjennomløpstiden styres av en omdreiningsteller

(12a)�

Heving eller senking av hevekaret styres av

omdreiningstallet på skiven (drevet via

løftemotoren [20]) og en infrarød fotocelle (19a)�

Med nedsenket hevekar (22) transporteres

filmen mellom rullene igjennom fremkaller- og

fikserbadene, samt vannbadet og

tørrerseksjonen (8) i løpet av den innstilte tiden�

Under fremmkallingen tilføres det vann gjennom

vanntilførselen (7) til vannseksjonen� Vannet

tappes ut igjen gjennom avløpet� Det er en

kontinuerlig vannstrøming på ca� 2 l/min�, ved 2

bar vanntrykk�

Hvis vannavløpet er tilstoppet, avgis det ved

hjelp av nivåføleren (13) en signaltone,

vannventilen (15) lukkes og vanntilførselen

avbrytes�

Når filmen er trukket inn, lukkes startklaffen (2)�

Så snart lampen "APPARAT OPPTATT" slokner

på displayet, kan det igjen innføres en film,

henholdsvis seks intraorale filmer etter

hverandre�

2011/04/13 9000-608-25/31

Hvis det ikke innføres flere filmer i apparatet

etter filgjennomløpsprosessen (signaliseres

akustisk), kjører hevekaret (22) opp (posisjon for

ventemodus) "APPARAT KLART"�

Drivmotoren (12), vannventilen (15) og

tørkevarmen (10) kobles ut� I posisjonen for

ventemodus er fremkaller/fikser rullepakken (5)

fullstendig nedsenket i kjemikaliene� Dermed

forhindres avleiringer på rullene i størst mulig

grad�

7.1 Plassering av skriverne

23 A Betjeningsdel

23 B Styredel

23 C Sterkstrømdel

23 A

23 B 23 C

9

NO


NO

1

2

26

27

28

Montering

8. Oppstilling

8.1 Oppstillingsrom

• Fremkallerapparatet XR 24 NDT må kun

oppstilles i tørre og godt ventilerte rom�

• Romtemperaturen må ikke komme under +10

°C om vinteren og må ikke overstige +28 °C

om sommeren�

Fremkalleren skal aldri stå i direkte

sollys! Fare for overoppheting av

kjemikaliene eller forbelysning av

filmene.

• Oppstillingsrommet må være utstyrt med

vannkran (27) R3/4" med rørlufting, vannavløp

(28) med ventilert kunststoff-vannlås og en

jordet stikkontakt (26)� Det anbefales å ha en

håndvask i nærheten av apparatet�

Vannkranen (27) og stikkontakten (26)

må være lett tilgjengelig for personalet�

• Vi anbefaler å stille XR 24 NDT opp i et

mørkerom�

Feilfunksjon

Bærbare sende-/mottakerapparater

(nominell ytelse på 2 W og

høyere) må ikke brukes nærmere

enn en avstand på 2 m fra

fremkallerapparatet XR 24 NDT.

10 9000-608-25/31 2011/04/13


4

5

D

2011/04/13 9000-608-25/31

8.2 Oppstillingsmuligheter

• Fremkallerapparatet skal plasseres på en

vannrett, stabil og jevn bordplate i

arbeidshøyde�

• For at slangene skal kunne føres ned gjennom

bordplaten skal det være et hull på ca� 7 x

10 cm�

• Vær oppmerksom på ytterligere plasskrav til

servicearbeid og tilstrekkelig ventilasjon for

apparatet:

Bak, minst 10 cm, på begge sider av

apparatet ca� 50 cm fri plass�

8.3 Oppstilling

• Kunststoffbånd fra kartongesken fjernes og

esken løftes oppad�

• Ta ut alle smådeler�

• Ta fatt i apparatets sider og løft det på plass�

• Apparatet plasseres i nærheten av vann- og

29 avløpstilslutning, samt stikkontakt med jord

(maks� avstand 1,5 m)�

• Apparatet stilles opp med en ørliten helling på

ca� 0,3 ° mot fikserbadet (bilde 5)�

Apparatets ben (29) stilles inn med

medfølgende nøkkel (30)�

30

11

NO


NO

7

8

9

27

31

32

33

34

35

34

34a

34b

36

9. Installasjon

9.1 Vanntilslutning

• Kontroller om det kommer klart og rent vann

ut av vannkranen (27)�

Ved nye installasjoner skal rørene ubetinget

skylles grundig!

• Som følge av lokale variasjoner i

vannkvaliteten er det nødvendig å montere et

vannfilter (32) mellom vannkranen (27) og

vannslangen (34)�

Vannfilteret (32) beskytter

gjennomstrømningsbegrenseren til

apparatet mot forurensning�

• Lukk vannkranen (27)�

• 90°-vinkelen (33) monteres på vannkranen

(27), deretter vannfilteret (32) (bemerk

pilretningen) og dobbeltnippelen (31)�

Kontroller om silinnsatsen (34a) og

begge pakningene (34b) er riktig på

plass i gjengekoblingen til vannslangen

(34)�

• Koble vannslangen (34) til apparatet

vanntilførsel (35) (gjengekobling med silinnsats)

og til dobbeltnippelen (31)�

9.2 Avløpstilkobling

• Avløpsslangen må kun tilkobles en ventilert

vannlås�

• Avløpsslangen (36) føres med jevnt fall mot

vannlåsen:

Kutt slangen til riktig lengde�

12 9000-608-25/31 2011/04/13


10

11

12

2011/04/13 9000-608-25/31

maks. 3 cm

Fiks

37

38

25

40

41

39

43

41

39

Når avløpsslangene monteres,

skal man være oppmerksom på

følgende:

- Unngå en hengende

avløpsslange!

- Unngå flaskehalser eller

reduksjoner!

• Enden av slangen smøres med UHU-plast�

• Muffen (37) skrus på slangen og gjøres fast

på stussen til vannlåsen (25) med en

slangeklemme (38)�

• Avløpsslangen med slangeklemmene gjøres

fast med skruer og plugger�

9.3 Tilslutning av fremkaller- og

fikser-avløpsslanger

• Plasser oppsamlingsbeholderne på 10 l (39)

for fremkaller (sort merking av maks� nivå)

og fiks (rød merking av maks� nivå) lett synlig

og stabilt under fremkallerapparatet�

• Før slangene (40) med jevnt fall�

• Kutt slangene til riktig lengde�

• Slangen for fremkaller (sort merking) føres

inn i det sorte dekslet (41)�

• Skru dekslet (41) på oppsamlingsbeholderen

(39) for fremkallervæske�

• Fest slangen for fiks (rød markering) på

samme måte på oppsamlingsbeholderen for

fikservæske�

Oppsamlingsbeholderne skal

tømmes når merkingen for topp

nivå (43) er nådd - overflytsfare!

Ved deponering av fremkallerog

fikservæske skal du følge

gjeldende lovgivning!

I Norge, som i mange andre land,

må røntgenkjemikalier deponeres

som spesialavfall.

13

NO


NO

11 13

14

15

44

45

8

8

6

5

3

90

90

10. Før apparatet tas i bruk

10.1 Gjør apparatet rent

• Ta av dekslet�

• Ta fylledekslet fra fremkaller- og fikserbadet

av�

• Åpne de grønne låsemekanismene (44) og

låsebøyler (45)�

• Sving tørkepakken (8) bakover�

• Ta ut rullepakken for vann (6) og fremkaller/

fikser (5)�

• Sving displayet (90) oppad�

• Displayet kan også tas ut ved å løftes opp og

legges til venstre�

• Ta ut rullepakken for filminnløp (3)�

14 9000-608-25/31 2011/04/13


16

17

2011/04/13 9000-608-25/31

22

61

• Trykk tappene på sidene og hevekaret (22) tas

ut�

• Gjør rent rullepakken, hevekaret og tankene

med en fuktig svamp�

"Påfylling av kjemikalier"

og

"Montering av rullepakken"

se kapitlet BRUK

11. Elektrisk tilslutning

Apparatet er fremstilt for en

nettspenning på 230 V (se

merkeskiltet). Før apparatet kobles

til, skal det ubetinget kontrolleres om

nødvendig nettspenning er tilstede,

da apparatet ellers kan ta skade.

Bruk den medfølgende nettledningen

fra Dürr.

Apparatet må kun brukes tilkoblet

nettet, i korrekt lukket tilstand, med

monterte sidedeksler og toppdeksel.

• Sett nettpluggen (61) inn i apparatet og

stikkontakten�

15

NO


NO

12. Koblingsskjema

12.1 Ledeplate betjeningsdel

12.2 Ledeplate styring

12.1 12.2

(se også pos. 23 C under pkt. 7)

U1 Fotocelle deksel

U2 Fotocelle deksel

U3 Fotocelle hevekar

U4 Fotocelle klaff for filminnløp

R1 Temperaturmåler "badtemperatur"

X5 Nivåmåler "vann"

M1 Omdreiningsteller

1700-221-00 1734-215-50

23 A

16 9000-608-25/31 2011/04/13

23 B


12.3 Ledeplate sterkstrømdel 230 V

(se også pos. 23 C under pkt. 7)

M1 Valsemotor

M2 Ventilator

M3 Sirkulasjonspumpe

M4 Motor hevekar

R1 Badoppvarming

R2 Varmeelement tørking

Y1 Vannventil

X1/X2 Apparatstøpsel

X3 Regenereringsapparat

1734-216-50

12.3 23 C

2011/04/13 9000-608-25/31

17

NO


NO

13. Igangsetting

Fremkallerapparatet XR 24 NDT har tre

innstillingsmuligheter for gjennomløpstid, og er

innstilt fra fabrikken på følgende verdier:

10:00 min.- Program REG. GRAIN

8:00 min - Program MID. GRAIN

5:30 min - Program FINE GRAIN

Bemerk at røntgenfilm som er blitt lynfremkalt

ikke kan arkiveres etterpå�

Ved bruk av filmtyper som krever annen

gjennomløpstid og tørkeeffekt, kan verdiene

tilpasses filmens krav�

- Fremkaller- / fikserbadtemperatur 28 °C

- Tørkeeffekt 30%

Filmene skal komme tørre ut av apparatet�

Tørkeeffekten skal stilles inn i henhold til

filmtype�

Programoversikt, se kapittel BRUK

Apparatet må kun brukes tilkoblet

nettet, i korrekt lukket tilstand, med

monterte sidedeksler og toppdeksel.

Hver gang apparatet skrus på med

nettbryteren, startes det i programmet

"REG� GRAIN", dvs� etter at apparatet

er skrudd av, stilles det automatisk

tilbake til "REG� GRAIN"

Betjeningsguiden på displayet til

brukeren vises i kapitlet "BRUK",

pkt� 15� Et komplett skjema over

servicefunksjonene vises i Vedlikehold,

pkt� 19�6�

Før første fremkalling må løftekaret

i fremkaller- og fikserbadet fylles

opp til overflyt, ellers kan det

oppstå mangelfull filmfremkalling.

Ved påfylling av kjemikalier

må du alltid bruke kaldt vann.

Fremkallerapparatet må aldri skrus

på uten at rullepakkene er montert!

Uten rullepakkene kan fremkaller- og

fikservæskene sprøytes loddrett opp av

fremkallerapparatet�

Kjemikaliene irriterer øyne og

hud, og det er fare for alvorlige

øyenskader.

Uten fremkaller- og fikserrullepakkene

er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn

i tankene�

Det kan medføre kjemikalieblanding.

Fremkallerapparatet

skal aldri kjøres uten væsker

(kjemikalier, vann). Dette kan

medføre at varmereguleringen faller

ut.

18 9000-608-25/31 2011/04/13


13.1 Innstillinger/servicefunksjoner

for teknikeren

• Åpne vannkranen�

• Kontroller apparat og tilslutninger for tetthet�

• Start servicefunksjonen

+ trykkes samtidig (minst 4 s),

apparatet er nå i servicefunksjon�

• Slik velger du servicefunksjonen

Med kanppene og velges

servicefunksjonen�

• Slik endrer du innstillinger

Med eller endrer du

parameterverdier

Med 1 s, bekreftes ny verdi�

• *1 Innstilt språk, frekvens eller verdi

vises først når apparatet igjen skrus på

*2 Grunninnstillinger fra fabrikk

V 1.0

DEUTSCH?

[ENTER]=OK

50 Hz?

[ENTER]=OK

PROGRAM REG.GRAIN?

[ENTER]=OK

PROGRAM MID.GRAIN?

[ENTER]=OK

PROGRAM FINE GRAIN?

[ENTER]=OK

PARAMETER?

[ENTER]=FORTS

2011/04/13 9000-608-25/31

ENGLISH?

[ENTER]=OK

60 Hz?

[ENTER]=OK

PROSESS 10:00

[ENTER]=OK

PROSESS 8:00

[ENTER]=OK

PROSESS 5:30

[ENTER]=OK

Videre, se 19.6.

Prosesskjema servicemodus

1

• Avslutt servicefunksjonen

Skru apparatet av med nettbryteren

(trykk i minst 2 s)

• Parametre som f� eks� språk, nettfrekvens,

etc� innstilles på displayet:

FRANCAIS?

[ENTER]=OK

Verdier endres med og i

5 og 5 % trinn, bekreftes med

TORKER 30%

[ENTER]=OK

TORKER 30%

[ENTER]=OK

TORKER 30%

[ENTER]=OK

2

2

2

VelgbareSpråk...

19

NO


NO

21

13.2 Kontroller av

fremkallertemperatur

De følgende fremgangsmåter gjelder

bare f� eks� for Tyskland�

I andre land skal du følge

landsspesifikke bestemmelser!

• Skru på apparatet og avvent

oppvarmingsfasen til fremkallerbadet, se også

pkt� 15�1 Om morgenen eller før bruk"

• Skru av apparatet for å kontrollere

fremkallertemperaturen�

• Trekk nettstøpslet ut av kontakten�

• Lukk vannkranen�

• Ta av dekslet�

• Mål fremkallertemperaturen (forrest til venstre i

ca� 20 cm dybde)�

Fremkallertemperaturen skal være på

+28 °C +/- 0,5 °C�

• Dekslet settes på, nettstøpslet settes i

stikkontakten, vannkranen åpnes og apparatet

skrus på�

20 9000-608-25/31 2011/04/13


22

23

24

2011/04/13 9000-608-25/31

27

31

39

63

39

14. Transport

Før fremkallerapparatet transporteres, skal du

være oppmerksom på følgende punkter:

Transporter alltid

fremkallerapparatet bare med

tomme tanker.

• Skru av apparatet ved å trykke på

nettbryteren�

• Lukk vannkranen (27)�

• Trekk nettstikket ut av stikkontakten og av

apparatet�

• Skru av vannslangen (31) fra apparatet og

vannkranen (27)�

• Tøm kjemikaliene i oppsamlingsbeholderne

(39) over i respektiv samlebeholder (63)�

• Kjemikaliene i tankene tømmes ned i

oppsamlingsbeholderne (39), se pkt� 16�1�1

• Gjør apparatet rent, se pkt� 10�1

14.1 Ta avløpsslangene av

• Fjern avløpsslangen (35)�

• Løsne slangen fra oppsamlingsbeholderen

(39) for fremkaller og fiks� Pass på at det ikke

kommer en dråpe kjemikalier ut�

35

14.2 Beskyttelse mot skader

• Beskytt fremkallerapparatet mot mekaniske

belastninger og skader�

• Vær sikker på at apparatet ikke kan bevege

seg ukontrollert under transporten�

• Instruer transportpersonalet�

21

NO


NO

Bruk

Nettbryter

Bekreftelsesknapp

, "Bla i meny"

Programoversikt

Programmene FINE GRAIN, MID. GRAIN og

REG. GRAIN er fra fabrikken innstilt på

bestemte verdier (listet nedenfor)� De kan også

tilpasses individuelt av tekniker�

REG. GRAIN - Prosesstid: t=10 min

- Badtemperatur: T=28 °C

- Tørkeeffekt: 30 %

MID. GRAIN - Prosesstid: t=8 min

- Badtemperatur: T=28 °C

- Tørkeeffekt: 30 %

FINE GRAIN - Prosesstid: t=5 min

- Badtemperatur: T=28 °C

- Tørkeeffekt: 30 %

Filmene skal komme tørre ut av apparatet.

Tørkeeffekten skal stilles inn i henhold til

filmtype.

Hver gang apparatet skrus på med nettbryteren,

startes det i programmet "MID�

GRAIN", dvs� etter at apparatet er skrudd

av, stilles det automatisk tilbake til "MID�

GRAIN"

Service- / feilmeldinger

Se pkt� 17�1 Feilmeldinger på displayet med

akustisk signal

SERVICEINTERVALL

NÅDD!

Bare når aktivert

av tekniker!

FØR ÅPNING

TREKK UT STØPSELET

FEIL - VANN LAVT!

FEIL - VANN HØYT!

FEIL

VALSEDREV

15. Betjening

Før apparatet tas i bruk, legg merke til de

følgende punktene:

Fremkallerapparatet må aldri skrus

på uten at rullepakkene er montert!

Uten rullepakkene kan fremkaller- og

fikservæskene sprøytes loddrett opp av

fremkallerapparatet�

Kjemikaliene irriterer øyne og

hud, og det er fare for alvorlige

øyenskader.

Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er

det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i

tankene�

Det kan medføre kjemikalieblanding.

Fremkallerapparatet skal aldri

kjøres uten væsker (kjemikalier,

vann). Dette kan medføre at

varmereguleringen faller ut.

Apparatet skal skrus på og av daglig for

å garantere en ensartet bildekvalitet�

Vær også oppmerksom på at apparatets

omgivelsestemperatur ikke må overstige

fremkallerbadets temperatur!

Ventemodus

Når filmen er kommet helt ut av apparatet går

det i ventemodus�

I ventemodus er apparatet bruksklart og venter

på at det skal innføres film i apparatet�

Kontroller at det valgte programmet svarer til

filmen!

22 9000-608-25/31 2011/04/13


15.1 Om morgenen eller før bruk

• Åpne vannkranen�

• Skru på apparatet:

t

Nettbryteren trykkes i ca� 2 s til

signaltonen lyder�

>> DURR NDT


NO

Endre program

REG.GRAIN 10:00

MASKIN LEDIG

MID.GRAIN 8:00

MASKIN LEDIG

FINE GRAIN 5:30

MASKIN LEDIG

25

26

Ved feilmeldinger, se

pkt. 17.1 "Feilmeldinger på

displayet"

PROSESS 10:00 BAD-TEMP. 28.0°C TØRKER 30%

[ENTER]=SLUTT

[ENTER]=SLUTT

[ENTER]=SLUTT

PROSESS 8:00

[ENTER]=SLUTT

PROSESS 5:30

[ENTER]=SLUTT

BAD-TEMP. 28.0°C

TØRKER 30%

[ENTER]=SLUTT [ENTER]=SLUTT

BAD-TEMP. 28.0°C

TØRKER 30%

[ENTER]=SLUTT [ENTER]=SLUTT

6

3

• 2 Filmene kan føres inn ved siden av

hverandre� Pass på at markeringspunketet

føres inn til slutt i fremkallerapparatet�

• For å hurtig kunne få et kontrollbilde, bytt til

programmet "FINE GRAIN" (kort prosesstid:

5:30 min)�

15.2 Om kvelden eller etter endt

bruk

• Skru apparatet av med nettbryteren�

• Lukk vannkranen�

15.3 Driftsavbrudd

på mer enn én uke:

• Tøm kjemikaliene av�

Gjør tanker og rullepakker rene og la dem

tørke, se 16�1�1

15.4 Filmanbefaling

Badtemperatur: 28 °C

Tørkeeffekt: 30 %

Produsent Filmtype Prosesstid

Agfa Structurix D2, D3 film 8

Agfa Structurix D3SC film 8

Agfa Structurix D4-D8 film 8

Kodak INDUSTREX AA400 film 10

Kodak INDUSTREX DR50 film 10

Kodak INDUSTREX High Speed

HS800 film

10

Kodak INDUSTREX M100 film 10

Kodak INDUSTREX MX125 film 10

Kodak INDUSTREX T200 film 10

Fujifilm FUJI IX-25, FUJI IX-50 8

Fujifilm FUJI IX-80, FUJI IX-100 8

Fujifilm FUJI IX-150 8

24 9000-608-25/31 2011/04/13


27

28

2011/04/13 9000-608-25/31

60

61

16. Vedlikehold

Hver 2. måned

Skift kjemikalier,

gjør tanker og rullepakker rene,

fyll på kjemikalier,

se pkt� 16�1

• Kontroller lystetthet i mørkerommet!

16.1 Bytt kjemikalier

16.1.1 Tøm kjemikalier

91

• Skru av apparatet ved å trykke på

nettbryteren�

• Trekk nettstikket (61) ut av stikkontakten�

• Ta dekslet (60) av�

• Kontroller om oppsamlingsbeholderen (39) er

tom, eventuelt tøm den i samlebeholderen

(63)�

Det er viktig at oppsamlingsbeholderen

er tom, da det ellers er risiko for overflyt

39

når kjemikaliene tappes av tankene�

• Flytedekslet fra fremkaller- og fikserbadet tas

NO

av og legges til side�

• Først tas de små avløpsproppene i hevekaret

ut, deretter de store i tankene�

63 • Tøm oppsamlingsbeholderne�

• Skru dekslet av oppsamlingsbeholderen�

Enden av slangen legges i en nøytral beholder�

Det forhindres dermed at det under

rengjøringen av apparatet kommer vann

ned i oppsamlingsbeholderne�

25


NO

29

11

30

31

44

45

8

6

3

5

Rengjøringen og kjemikalieansatsen til

fremkallerapparatet refererer til bruk av

Dürr XR 24 NDT kjemi�

Ved bruk av andre kjemiske produkter,

skal du følge produsentangivelsene!

16.1.2 Rengjøring av tanker og rullepakker

• Åpne de grønne låsemekanismene (44) og

låsebøyler (45)�

• Sving tørkepakken (8) bakover�

• Sving displayet oppad�

• Ta ut vann- (6) og filminnløpspakken (3)�

• Løft fremkaller- og fikserpakken (5) opp, tipp

sidelengs slik at kjemikaliene kan dryppe av�

• Legg rullepakken i vasken og spray inn med

"sprayrengjøringsmiddel" som skal virke i ca�

10 minutter�

26 9000-608-25/31 2011/04/13


Ù

32

33

34

2011/04/13 9000-608-25/31

Ù

22

60

1

• Trykk tappene på sidene og hevekaret (22) tas

ut�

• Hevekaret (22) rengjøres grundig under

rennende varmt vann (min� 40 °C)�

• Skyll grundig av rullepakken under rennende

varmt vann�

• Skru de store avløpspluggene (18, 21) i

tankene�

• Først fylles fiksertanken med vann, bilde 33�

• Fyll fremkallertanken på med vann�

• Sett fremkaller- og fikserpakken inn�

Fremkallerapparatet må aldri skrus

på uten at rullepakken fremkaller/

fikser er montert.

Uten rullepakken fremkaller/fikser

sprøyter vannet loddrett opp, ut av

appararet, da vannet ikke føres inn

i tankene.

Det kan medføre øyenskader!

• De grønne låsemekanismene og låsebøylene

lukkes�

• Displayet svinges tilbake�

• Sett dekslet (60) på�

• Stikk nettstøpslet (61) inn� Ved å trykke

nettbryteren skrur du apparatet på�

• Apparatet startes, før inn en rengjøringsfilm i

filminnløpet (1) til startklaffen aktiveres� La

filmen ligge i ca� 4 min� i denne posisjonen�

• La apparatet kjøre i ca� 8 min� (slik rengjøres

slanger og sirkulasjonspumpen automatisk)�

• Etter ca� 8 min� skrur du apparatet av via

nettbryteren og trekker ut nettstikket (61)�

• Ta dekslet (60) av�

• Sving displayet oppad�

• Åpne de grønne låsemekanismene og

låsebøylene�

• Løft fremkaller- og fikserpakken opp, la den

dryppe av og ta den ut�

• Sku ut de store avløpsproppene for fremkaller

(21) og fiks (18) ut av tankene�

27

NO


NO

35

36

37

18

21

52

16.1.3 Påfylling av kjemikalier

• Skru inn de store avløpsproppene for fiks (18)

og fremkaller (21) i tankene�

• Fremkaller- og fikserslangene settes igjen på

oppsamlingsbeholderne�

• Skilleveggen (52) mellom fremkaller- og

fiksertanken settes inn�

Kjemikaliene er helsefarlige,

henholdsvis irriterende.

Irriterer øyne og hud.

Fare for alvorlige øyenskader.

Irreversible skader er mulig.

Når kjemikaliene fylles på, skal

det bæres beskyttelseshansker og

beskyttelsesbriller.

Ved øyenkontakt skal øynene straks

skylles grundig med vann og lege

skal oppsøkes.

Når påfyllingen er ferdig, rengjøres

hendene under rennende vann.

Se også databladene på Internettet: http://

www.duerr-ndt.de

eller bestill dem direkte hos Dürr NDT.

Bruk av andre kjemikalier

Ved bruk av andre kjemikalier skal

produsentangivelsene for

kjemikaliepåfyllingene følges�

Fremkallerapparater som allerede drives med

andre kjemikalier, kan til enhver tid gå over til

Dürr XR 24 NDT kjemi�

Du skal bare passe på å gjøre tankene meget

godt rene før du bytter kjemikalier (etter

angivelsene til produsenten av de andre

kjemikaliene)�

Bruk av Dürr XR 24 NDT kjemi

Dürr NDT bruker naturlige bestanddeler

for fremkaller- og fikserkjemikalier� Stoffer

som hydrochinon eller aldehyd er blitt

unngått�

Dette reduserer apparatforurensningen og

dermed rengjøringskostnadene�

Blandingsforhold

1,5 l konsentrat gir, blandet med vann,

5 l bruksløsning

6 l konsentrat gir, blandet med vann,

20 l bruksløsning

1,5 liter påfylling av kjemikalier i tanken til

fremkallerapparatet

1. Fylling av fiksertanken (F) (bilde 36)

Hell 1,5 liter flaske (fikserkonsentrat) forsiktig oppi

(unngå sprut på grunn av kjemikaliebladning), og

fyll opp til øvre markering (54) med kaldt vann�

28 9000-608-25/31 2011/04/13


38

39

40

2011/04/13 9000-608-25/31

D F

D F

55

56

2. Fylling av fremkallertanken (D) (bilde 37)

Hell 1,5 liter flaske (fremkallerkonsentrat)

forsiktig oppi (unngå sprut), og fyll opp til øvre

markering (54) med kaldt vann�

6 liter påfylling av kjemikalier i 20 liter

beholder

Det er nødvendig med to tomme, rene

beholdere med kapasitet på 20 liter: for fiks og

fremkaller�

• Tøm 6 liter fikserkonsentrat (F) i beholderen,

og fyll opp med vann til 20 liter�

• Tøm 6 liter fremkallerkonsentrat (D) i

beholderen, og fyll opp med vann til 20 liter�

• På begge beholderne skrur du på dekslet og

blander innholdet�

1. Fylling av fiksertanken (F) (bilde 40)

• Ved hjelp av en ekstra beholder med

helleåpning (56) heller du fikserpåfyllingen

forsiktig i fiksertanken til apparatet helt til

øverste markering (54) (unngå sprut på grunn

av kjemikalieblanding)�

2. Fylling av fremkallertanken (D) (bilde 41)

• Med beholderen (56) heller du forsiktig

fremkallervæsken i fremkallertanken til

apparatet opp til øvre markering (54) (unngå

sprut)�

• Resterende kjemikalievæske i 20 liter

beholderne oppbevarer du til neste fylling på

et mørkt sted�

• Tomme beholdere og omfyllingsbeholdere skal

spyles med vann og oppbevares til neste

påfylling�

41

29

NO


NO

42

60

59

6

5

58

3

22

44

8

45

• Ta ut skilleveggen�

• Sett hevekaret (22) inn�

• Skru inn de små pluggene i hevekaret�

16.1.4 Montering av rullepakken

Fremkallerapparatet må aldri skrus

på uten at rullepakkene er montert!

Uten rullepakkene kan fremkaller- og

fikservæskene sprøytes loddrett opp av

fremkallerapparatet�

Kjemikaliene irriterer øyne og

hud, og det er fare for alvorlige

øyenskader.

Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er

det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i

tankene�

Det er fare for å få kjemikaliene i

øynene og for kjemikalieblanding.

• Tørkepakken (8) settes på plass og svinges

bakover�

• Rullepakkene for vann (6), fremkaller/fikser (5)

og filminnløp (3) monteres i rekkefølge�

Pass på at føringene griper inn i hverandre�

Eventuelt dreier du på tannhjulet (58) helt til

det griper riktig inn i snekkehjulet på

drivakselen�

• Sving tørkepakken (8) fremad�

• Lukk de grønne låsemekanismene (44) og

låsebøyler (45)�

• Fylledekslene (59) for fremkaller- og

fikserbadet legges på plass�

• Sving henholdsvis sett displayet tilbake på

plass�

• Sett dekslet (60) på� Vær oppmerksom på at

dekselunderkanten griper fullstendig inn i

kabinettføringen�

• Sett nettstøpslet inn i kontakten�

30 9000-608-25/31 2011/04/13


2011/04/13 9000-608-25/31

31

NO


Feil

1. Helt ute av drift

5. Mørk gul-grønn

hinne på filmen.

6. Gul-brun hinne

på filmen.

Feilsøking

17. Tips til brukeren

Mulige årsaker

• Nettkabel ikke satt riktig inn

• Dekslet ikke riktig montert

• Nettbryteren er trykket ned i for

kort tid

• Lys i mørkerommet, f� eks�

gjennom nøkkelhullet�

• Mørkeromslyset er feil montert

eller feil lysretning�

Utbedring

• Sett nettkabelen inn på baksiden av

apparatet og i stikkontakten�

• Sett dekslet korrekt på�

• Trykk nettbryteren ned i min� 2 s

2. For lyse filmer • Fremkallervæsken er oppbrukt� • Bytt kjemikaliene (s� pkt� 16�1)

• Kontroller regenereringsmengde�

NO

• Filmbelysningstiden på

fremkallerapparatet er for kort�

• Fremkallerbadtemperaturen

for lav

• Still inn riktig belysningstid (om mulig)�

• La en tekniker kontrollere og eventuelt

stille inn�

3. For mørke filmer • Filmbelysningstiden på

• Still inn riktig belysningstid (om mulig)�

fremkallerapparatet er for lang� • La en tekniker kontrollere og eventuelt

• Fremkallerbadtemperaturen

for høy

stille inn�

4. Gul-grønn hinne

på filmen.

7. Striper på

filmen

Hvis ikke feilen kan utbedres ved hjelp av denne feilsøkingslisten, kan du ringe til kundeservice

for teknisk støtte �

• Filmen er ikke ferdig fiksert� • Kontroller om fikserbadet er i orden: D4film

skal være ca� 56 s i fikserbadet� Blir

filmen transparent, er fikserbadet i

orden� Opprettholdes hinnen, bytt

kjemikaliene (se fra pkt� 16�1)

• Filmen fremkalles i programmet

FINE GRAINE (med prosesstid

5:30)�

• Velg program med lengre prosesstid�

Vær oppmerksom på

filmgjennomløpstid�

• Kontroller mørkerommet for lystetthet,

evt� tett�

• Lampen skal bare gi indirekte lys�

• Kjemikaliene er oppbrukt� • Fyll på nye kjemikalier�

• Kjemikalieblanding • Fyll fremkallerbadet på nytt�

32 9000-608-25/31 2011/04/13


Feil

8. Forsterket

grunnhinne på

filmen.

2011/04/13 9000-608-25/31

• Filmen er for gammel�

• Filmen er feil oppbevart�

Utbedring

17.1 Feilmeldinger på displayet med akustisk signal

Displayvisninger

FØR ÅPNING

TREKK UT STØPSELET

SERVICEINTERVALL

NÅDD!

FEIL - VANN LAVT!

FEIL - VANN HØYT!

FEIL

VALSEDREV

Mulig årsak

• Fremkallerbadet er for varmt

fordi romtemperaturen for høy�

ytterligere meldinger

kommer...

I starten av/eller under

fremkallingsprosessen�

Etter at apparatet er

skrudd på

Etter innføring av en

film med ca� 35 s

forsinkelse

I starten av/eller under

fremkallingsprosessen�

I starten av/eller under

fremkallingsprosessen�

• Kontroller forfallsdato�

• Følg oppbevaringsbetingelsene,

utløpsdato, produsentangivelsene på

emballasjen��

Ved spredt stråling kan det

oppstå forbelysning av filmer.

Eventuelt kan en skillevegg med

blyskjerming monteres mellom

strålekilde og film�

• Senk romtemperaturen�

Årsak Utbedring

Sikkerhetsreleet på

skriveren defekt

Serviceintervallet er

nådd�

Vanntilførselen for

vannbadet er

avbrutt�

- Vannavløpet

tilstoppet, dårlig

montert eller ikke

utluftet�

- El� brodannelser i

nivåmålerne pga�

forkalking�

Tilkall servicetekniker for

vedlikehold� Det er mulig å

arbeide videre� Før apparatet

åpnes, skal nettstikket trekkes ut!

Tilkall servicetekniker for

vedlikehold�

Det er mulig å arbeide videre�

Kontroller om vannkranen er

åpnet og/eller tilførselsslangen

er tilkoblet�

Fjern tilstopningen eller

kontroller om vannavløpet er

korrekt montert (vannlås)�

Det er først mulig å arbeide

videre etter utbedring av feilen�

Omdreiningstallsignalet Tilkall servicetekniker for

avbrutt, evt� defekt kabel vedlikehold�

eller støpsel�

Feil i fremkallingen: Filmen

transporteres med den korteste

prosesstiden (5:30min)�

! Ikke tilstrekkelig fiksert !

33

NO


18. Tips til tekniker

Feil

1. Helt ute av drift

2. Ingen

vanntilførsel

3. Fremkallertemperatur • Gjennomstrømingsvarmer

ikke korrekt

defekt

• Luft i systemet,

sirkulasjonspumpen ikke luftet

(er apparatet fylt med vann eller

kjemikalier med en temperatur

på ca� 20 °C, starter apparatet

opp uten oppvarming)�

NO 4. For lyse filmer

5. For mørke

filmer

6. Gul-grønn

hinne på

filmen.

7. Gul-brun hinne

på filmen.

8. Filmen ikke

helt tørr

Mulige årsaker

• Hussikringen defekt

• Sikringen til apparatet defekt

• Vannventilen tilstoppet eller

defekt

• Vanntilførsel tilstoppet

• Nivåmålerne for vann er

forkalkede (elektr� brodannelse)�

• Fremkallertemperaturen for lav

• Fremkallertemperatur for høy

eller gjennomstrømningsvarmer

defekt

• Ingen kjemikalier i fremkaller/

fikserrullepakken

(væskestanden for lav)

• Ingen sirkulasjon av

kjemikaliene

• Filmen er ikke skylt� • Nivåmåleren i vannbadet har skrudd

vannventilen av - kontroller vannavløpet,

evt� gjør rent og monter korrekt (s�9�2)

• Ytterligere muligheter, se ovenfor,

utbedring under 2� "Ingen vanntilførsel"�

• Tørkeeffekten er ikke riktig

innstilt�

• Ventilator defekt

• Varmelegeme defekt

Se også pkt� 19 Tips til feilsøking

Utbedring

• Still tørkeeffekten inn på ny�

• Bytt ut ventilatoren�

Feilmeldinger på displayet med akustisk signal se pkt. 17.1

• Kontroller evt� bytt sikringen ut�

• Kontroller evt� bytt sikringen ut (se pkt�

19�8)

• Kontroller evt� bytt vannventilen ut (se

pkt� 19�10)

• Gjør vannfilteret henholdsvis silinnsatsen

i vannslangen ren�

• Gjør nivåmålerne rene (se pkt� 19�12)

• Bytt gjennomstrømningsvarmeren og

PTC-føleren ut (se pkt� 19�9)

• Luft ut sirkulasjonspumpen ved å starte

apparatet flere ganger etter hverandre�

Nettbryter PÅ/AV�

• Kontroller evt� bytt

gjennomstrømningsvarmeren og/eller PTCføler

(se pkt� 19�9)

• Mål temperatur og tast den inn i

servicemenyen "Kalibrering?"�

• Kontroller evt� bytt

gjennomstrømningsvarmeren og/eller PTCføler

(se pkt� 19�9)

• Mål temperatur og tast den inn i

servicemenyen "Kalibrering?"�

• Kontroller evt� bytt tetningslisten og

rullepakken ut�

• Kontroller sirkulasjonspumpen, eventuelt

luft i slangen�

• Bytt temperatursikringen�

34 9000-608-25/31 2011/04/13


43

11 44

45

2011/04/13 9000-608-25/31

60

61

44

45

8

3

57

55

57

67

55

68

56

19. Tips for feilsøking

19.1 Før arbeidet påbegynnes

• Skru apparatet av med nettbryteren�

• Trekk nettstikket (61) ut�

• Ta dekslet (60) av�

• Fjern nødvendige deksler for gjennomføring av

arbeidet�

19.2 Fjerning av frontdekslet

• Sving displayet oppad�

• Åpne de grønne låsemekanismene (44) på

filminnløpspakken (3)�

• Ta ut filminnløpspakken (3)�

• Skru ut to grå låseskruer (68) i det fremste

dekslet (56)�

• Skru ut de tre stjerneskruene (57) og ta det

fremre dekslet (56) av�

19.3 Fjerning av det bakre dekslet

• Åpne de grønne låsemekanismene (44) og

låsebøyler (45) fra tørkepakken (8)�

• Tørkepakken (8) svinges bakover og tas ut�

• Skru ut de tre stjerneskruene (3) og ta det

bakre dekslet (67) av�

19.4 Fjerning av sidedekslene

• Fjern fremre (56) og bakre deksel (67), ta

sidedekslene (55) ut ved å løfte dem opp�

19.5 Når arbeidet er ferdig

• Monter dekslene på riktig måte igjen�

Kjør aldri apparatet uten korrekt

plasserte og tilskrudde deksler!

Apparatet står under spenning. Det

er fare for elektrisk støt.

• Dekslet (60) monteres, nettstikket settes i�

35

NO


NO

19.6 Skjema for servicefunksjon

V 1.0

• Start servicefunksjonen

Skru apparatet av med nettbryteren

(trykk i minst 2 s)

• + trykkes samtidig (minst 4 s)�

Apparatet er nå i servicedrift�

1

Ve lgbareS pråk...

FRANCAIS?

[ENTER]=OK

ENGLISH?

[ENTER]=OK

DEUTSCH?

[ENTER]=OK

1

60 Hz?

[ENTER]=OK

50 Hz?

[ENTER]=OK

• Slik velger du servicefunksjonen

Med kanppene og velges

servicefunksjonen�

2

TORKER 30%

[ENTER]=OK

PROSESS 10:00

[ENTER]=OK

PROGRAMM REG.GRAIN?

[ENTER]=OK

• Slik endrer du innstillingene

Endre parameterverdiene med eller

Bekreft nye verdier med 1 s�

• *1 Innstilt språk, frekvens eller verdier

vises først når apparatet igjen skrus på

*2 Grunninnstillinger fra fabrikk

• Avslutt servicefunksjonen

Skru apparatet av med nettbryteren

(trykk i minst 2 s)

2

TORKER 30%

[ENTER]=OK

PROSESS 8:00

[ENTER]=OK

PROGRAMM MID.GRAIN?

[ENTER]=OK

2

TORKER 30%

[ENTER]=OK

PROSESS 5:30

[ENTER]=OK

PROGRAMM FINE GRAIN?

[ENTER]=OK

36 9000-608-25/31 2011/04/13

1

PARAMETER?

[ENTER]=FOR TS

REGENERERING? REGEN. AV REGEN. ZEIT 56s

REG.LÄNGE 100cm

[ENTER]=OK [ENTER]=OK [ENTER]=OK

[ENTER]=OK

BAD-TEMP . 28,0° C

[ENTER]=SLUTT

BAD-TEMP . 28,0° C

[ENTER]=OK

DRIFTSTI D

0000H

FILMLENGDE

0000,0m

A


1

A

0500H

NOM

FAKT 0490H

SER VICE RESET

SER VICE PA

[ENTER]=OK

SER VICE AV

[ENTER]=OK

VEDLIKEHOLD?

[ENTER]=OK

MALEVERDI 28.0˚C

[ENTER=OK]

KALIBRERING?

[ENTER]=OK

2011/04/13 9000-608-25/31

ENKEL TEST?

[ENTER=OK]

TILBAKE

[ENTER]=OK

SIRK.PUMPE?

[ENTER]=OK

BADV ARME?

[ENTER]=OK

VALSEDRIFT?

[ENTER]=OK

STAR T MANUEL

[ENTER]=OK

SIRK.PUMPE AV

[ENTER]=FOR TS.

VALSEDRIFT AV

BADV ARME AV

[ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS.

STAR T MANUEL AV

[ENTER]=OK

SIRK.PUMPE PA

[ENTER]=FOR TS.

VALSEDRIFT PA

BADV ARME PA

[ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS.

STAR T MANUEL ON

[ENTER]=OK

TILBAKE

[ENTER]=OK

TORKER ?

[ENTER]=OK

VENTILA TOR?

[ENTER]=OK

LOFTEKAR ?

[ENTER]=OK

REGEN.PUMPE?

[ENTER]=OK

VANNVENTIL?

[ENTER]=OK

INNGANGER?

[ENTER]=OK

TORKER AV

[ENTER]=FOR TS.

VENTILA TO R A V

[ENTER]=FOR TS.

KAR NEDE!

[ENTER]=FOR TS.

REG .PUMPER AV !

[ENTER]=FOR TS.

VANNVENTI L AV

[ENTER]=FOR TS.

FOT OCELLE

LOFTEKAR PA /AV

TORKER PA

[ENTER]=FOR TS.

VENTILA TO R P A

[ENTER]=FOR TS.

KAR OPPE!

[ENTER]=FOR TS.

REG .PUMPER PA !

[ENTER]=FOR TS.

VANNVENTI L PA

FOT OCELLE

FILMKLAFF PA /AV

[ENTER]=FOR TS.

VANN LAVT

PA /AV

VANN HOYT

PA /AV

37

NO


NO

46

47

48

91

92

86

93

90

64

65

62

19.7 Utskifting av display

• Pluggen til displaykabelen (92) fra skriver (86)

trekkes ut og gjennom åpningen (91)�

• Ta displayet (90) av ved å løfte det opp�

• Monter nytt display i omvendt rekkefølge�

19.8 Kontroll av apparatsikringen

• På apparatets bakside åpnes klaffen (64) ved

å trykke den lett ned med en skrutrekker�

• Trykk fjærene sammen og trekk

sikringsholderen (65) ut�

• Kontroller evt� bytt sikringen ut om nødvendig�

Best�nr� se ill� 4�1 spesialtilbehør

38 9000-608-25/31 2011/04/13


49

2011/04/13 9000-608-25/31

16

17

79

80

15

81

34

19.9 Utskiftning av

gjennomstrømningsvarmer

med PTC-føler

• Fjern alle dekslene�

• Tapp av kjemikaliene (se pkt� 16�1�1)

• Trekk støpslet (93, bilde 43) til skriveren (86)

ut�

• Skruen i holderen til sirkulasjonspumpen tas

ut og sirkulasjonspumpen løftes ut�

• Begge pluggene på sirkulasjonspumpen tas

av, også pluggen på

gjennomstrømningsvarmeren (16)�

• Gjennomstrømningsvarmeren tas ut av

holderen og slangene trekkes av�

• Den nye gjennomstrømningsvarmeren

monteres på riktig måte�

• Samtlige plugger monteres igjen på

sirkulasjonspumpen og på

gjennomstrømningsvarmeren�

• Stikk støpslet (93, bilde 43) til skriveren (86)

inn igjen�

• Monter dekslene på riktig måte igjen�

19.10 Kontroll av vannventilen

• Når vannventilen ikke kobles inn:

• Start servicefunksjon (s�pkt�19�6), velg meny

"KOMPONENTTEST" og deretter

"VANNVENTIL"�

• Kobles ventilen ikke inn til tross for at er

spenning i den, skal hele ventilen (15) byttes

ut, se pkt� 19�11"Utskiftning av vannventil"�

19.11 Utskiftning av vannventil

Kontroller først vannventilen, se pkt� 19�10, og

om defekt skifter du den ut�

• Lukk vannkranen�

• Fjern vannslangen forsiktig fra vanntilførselen

(34) til apparatet�

• Trekk tilslutningskabel (80) av ventilen�

• Trekk forsiktig den innvendige vannslangen

(79) bak ventilen ut�

• Stjerneskruen (81) ved siden av vanntilførselen

skrus ut og hele ventilen skiftes ut�

39

NO


NO

50

82

83

19.12 Rengjøring av nivåmålere for

vann

• Lukk vannkranen�

• Ta av dekslet�

• Åpne de grønne låsemekanismene og

låsebøylene�

• Sving tørkepakken bakover�

• Ta ut rullepakken for vann�

• Gjør nivåmålerne (82)+(83) rene så det ikke

kan dannes en ledende kalkkortslutning�

• Kjør apparatet uten vannrullepakken for å

kontrollere funksjonen�

• Simuler filminnmating� På displayet skal det nå

vises meldingen "VANN LAVT"�

• Lag en kortslutning mellom de to nivåmålerne

(82)+(83), viser displayet nå "VANN HØYT", er

målerne igjen rene� Rengjøringsprosessen er

ferdig�

Ved avvik, se feilsøking, pkt� 17�1

19.13 Utskiftning av fotocelle

Hertil brukes fotocelle reservedelskit

best.nr. 1734-993-00.

En beskrivelse om dette medfølger i

reservedelskittet�

40 9000-608-25/31 2011/04/13


2011/04/13 9000-608-25/31

41

NO


NO

42 9000-608-25/31 2011/04/13


2011/04/13 9000-608-25/31

43

NO


Dürr NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22 · 74321 Bietigheim-Bissingen, Tyskland

Tlf�: +49 7142 993811-0 · Faks: +49 7142 993811-299

info@duerr-ndt�de · www�duerr-ndt�de

More magazines by this user
Similar magazines