Views
5 years ago

støtte til prosjekter - Aksjonsprogrammet

støtte til prosjekter - Aksjonsprogrammet

forord Gjennom vårt

forord Gjennom vårt medlemskap i EØS kan Norge delta på linje med EU-land i det kulturelle og vitenskapelige samarbeidet i Europa. Vi kan også gjennom vår deltakelse i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd få tilgang til finansieringskilder for kultur-, kunnskaps- og kulturminneprosjekter i Norden. ABM-utvikling, Norsk kulturråd og Riksantikvaren har inngått et nært samarbeid om å informere om de støtteordningene som er mest relevante for våre ansvarsområder. Vi registrerer at internasjonal virksomhet blir stadig viktigere for våre institusjoner. Både med tanke på den ekstragevinst det gir å delta i et flerkulturelt prosjektsamarbeid, men også fordi prosjektene gir oss utvidet og ny kunnskap. Byråkratiet rundt støtteordningene kan virke hemmende. Det er dessuten vanskelig å finne en samlet oversikt over aktuelle EU-programmer. I 2005 ga vi ut brosjyren «Noen som passer for meg» med praktiske råd og tips i forbindelse med søknadsskriving, informasjon om de mest aktuelle programmene og med eksempler som viste at det går an! Gjennom samarbeidet vårt har vi dessuten laget en animasjonsfilm som viser EUs byråkratiske irrganger på en humoristisk måte. Denne kan dere laste ned fra våre nettsider. Vi har også gjennomført flere informasjonsseminarer i både Oslo, Trondheim og Tromsø i samarbeid med de nasjonale kontaktpunktene. Det første seminaret ga en innføring i de forskjellige EU-programmene, deretter fulgte seminaret «Noen som passer for meg?» med både speed-dating og andre måter å finne samarbeidspartnere. Det siste seminaret kalte vi «Nøkkelen til suksess», det ble holdt i Tromsø i 2006. Fokus på dette seminaret var utvikling av prosjekter som kunne oppnå EUfinansiering eller midler gjennom Nordisk kulturfond. Brosjyren som vi ga ut i 2005 dekket programperioden fram til 2007. Det er derfor nå naturlig å revidere denne. Flere av programmene har dessuten skiftet navn, og noen ønsker å styre prosjektene i en litt annen retning enn tidligere. Vi omtaler også noen nye programmer som har kommet til. Vi ønsker lykke til og gjør oppmerksom på at

mer informasjon om de enkelte programmene finnes på de nasjonale kontaktpunktenes egne nettsider. Vi takker alle som har bidratt med opplysninger og konstruktive kommentarer. God lesning! Oslo, juni 2007 Ole Jacob Bull direktør Norsk kulturråd Nils Marstein riksaNtikvar riksaNtikvareN Jon Birger Østby direktør aBM-utvikliNg

proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
Støtte til forskning og innovasjon - Norsk Regnesentral
STØTT FAGFORBUNDETS MARKERING PÅ MANDAG! - Rødt
Prosjekter i studien - Energi Norge
Prosjekt Arbeidsglede - Helse Midt-Norge
Det første prosjektet. - Cybernetics
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming - Norges Optikerforbund
Erfaringer fra Diadem prosjektet - Norsk Regnesentral
68 69 ALUMINIUM ALUMINIUM - prosjekta
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor
Evaluering av prosjektet - minoritetsspråklige foreldre - en ... - Udir.no
Konseptuell modell og metaforbruk for prosjektet (Trond Are) - NTNU
Prosjekt småbåthavner - utredning av miljøfarlige utslipp som ... - NGI
DET LØNNER SEG Å VÆRE ANDELSEIER - NØK
2007 - Hordaland fylkeskommune
NRS Beretn.pdf 7,14 MB - Norsk Romsenter
vekstmed renenergi - Statkraft
Årsrapport 2009 (pdf) - Kartverket
Årsmelding for 2007 - Norges Blindeforbund
Økonomiplan 2011–2014 Budsjett 2011 - Aust-Agder fylkeskommune