Views
5 years ago

støtte til prosjekter - Aksjonsprogrammet

støtte til prosjekter - Aksjonsprogrammet

1 ti tips for å lykkes

1 ti tips for å lykkes Disse tipsene har relevans for alle som ønsker å gjennomføre et nordisk eller europeisk prosjekt, men deler av innholdet er mest rettet mot dere som vil søke om midler til et forholdsvis omfattende EU-prosjekt. 1..Du.må.ha.en.god.idé Den viktigste ingrediensen i en god søknad vil alltid være den gode prosjektidéen. Det faglige utgangspunktet må være godt gjennomarbeidet og man må ha klart for seg hva man vil oppnå. Det er viktig å finne ut hvorfor prosjektet ditt vil profitere på å samarbeid på nordisk eller europeisk nivå, framfor nasjonalt nivå. 2..Finn.riktig.program Ta kontakt med de nasjonale kontaktpunktene for programmene, for å finne det programmet som passer din idé. Når du har funnet det aktuelle programmet, bør du lese arbeidsprogrammet for utlysningen nøye. Arbeidsprogrammene inneholder de fleste opplysningene man trenger i forhold til hvilke strategiske målsetninger Nordisk Ministerråd eller EU ønsker å oppnå. 3..Let.etter.gode.og.pålitelige.partnere Tenk etter hvilke kompetanse din institusjon mangler i forhold til målsettingen i prosjektet. Snakk med kollegaer som har internasjonale

kontakter, kjenner de noen som kjenner noen som kan være interesserte i å samarbeide? Mange av EU-programmene har egne partnersøksdatabaser. Der vil du både kunne «annonsere» etter partnere og finne prosjekter du kan knytte deg til. Det er viktig at alle føler eierskap til prosjektet og har anledning til å bidra både økonomisk, tidsmessig og eventuelt med tekniske ressurser. Bruk derfor tid på finne riktige partnere til det som vil bli et langvarig samarbeid. Prosjektene skal utvikles og gjennomføres i fellesskap! 4..Avtal.arbeidsfordeling Det er viktig å avklare arbeidsfordeling internt i prosjektet. Vær eksplisitt på hvem som er prosjektleder, og få dette med i en forpliktende avtale. Avtalen bør også inneholde de forskjellige partneres økonomiske- og tekniske bidrag og arbeidsinnsats. ABM-utvikling og Norges forskningsråd kan begge stille midler til rådighet slik at partnerne kan møtes og diskutere organisering av prosjektet og utforme prosjektsøknaden sammen. 5..Lag.en.lesbar.og.forståelig.prosjektbeskrivelse Gode pedagogiske visualiseringer er ofte bedre enn lange og komplekse skriftlige forklaringer. Bruk derfor gjerne leservennlige tabeller og diagrammer for å skape interesse. EU er full av sjargong, men det er ikke nødvendig å bruke disse i prosjektbeskrivelsen. Det er viktigere at prosjektbeskrivelsen forklarer mål, tidsplan, ansvarsfordeling og har et budsjettoverslag. At den gir svar på spørsmålene hvorfor, hvordan, når og for hvem. Prosjektbeskrivelsen vil alltid henge ved prosjektet, så finn et velklingende navn! 6..Fyll.de.formelle.kravene.til.søknaden En god og gjennomarbeidet søknad er inngangsbilletten til å delta i et EU-program. I tillegg er søknaden et viktig verktøy for det videre arbeidet. En grundig søknad gir tryggere og enklere prosjektstyring, dette er særlig viktig i en flernasjonal prosjektgruppe. Alle spørsmålene i skjemaet må besvares og alle formalia oppfylles. Sjekk søknadsfristen nøye og send inn søknaden med alle nødvendige vedlegg innen fristen – ellers blir den ikke vurdert i det hele tatt og det er som regel et år til neste gang du kan søke. Kontaktpunktenes funksjon er blant annet å gå deg råd i søknadsprosessen, nøl ikke med å kontakte dem! 7..Regn.på.det! Når prosjektets hovedelementer er på plass, må det settes opp et detaljert budsjett. Det må være så nøyaktig og realistisk som mulig. Det er lite rom for å flytte penger mellom ulike utgiftsposter når prosjektet først er godkjent. 8..Forankring.i.egen.organisasjon En flernasjonal styringsgruppe med forankring i ledelsen i hver av de samarbeidende organisasjonene vil ha det overordnede ansvaret for prosjek-

proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
STØTT FAGFORBUNDETS MARKERING PÅ MANDAG! - Rødt
Støtte til forskning og innovasjon - Norsk Regnesentral
Prosjekter i studien - Energi Norge
Prosjekt Arbeidsglede - Helse Midt-Norge
Det første prosjektet. - Cybernetics
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Erfaringer fra Diadem prosjektet - Norsk Regnesentral
Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor
Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming - Norges Optikerforbund
68 69 ALUMINIUM ALUMINIUM - prosjekta
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
Evaluering av prosjektet - minoritetsspråklige foreldre - en ... - Udir.no
Konseptuell modell og metaforbruk for prosjektet (Trond Are) - NTNU
Prosjekt småbåthavner - utredning av miljøfarlige utslipp som ... - NGI
DET LØNNER SEG Å VÆRE ANDELSEIER - NØK
2007 - Hordaland fylkeskommune
NRS Beretn.pdf 7,14 MB - Norsk Romsenter
vekstmed renenergi - Statkraft
Årsrapport 2009 (pdf) - Kartverket
Årsmelding for 2007 - Norges Blindeforbund
Økonomiplan 2011–2014 Budsjett 2011 - Aust-Agder fylkeskommune