I927. Nr. 11 og 12. STATISTISKE MEDDELELSER

ssb.no

I927. Nr. 11 og 12. STATISTISKE MEDDELELSER

I927. Nr. 11 og 12.

STATISTISKE MEDDELELSER

UTGITT AV

DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

DU ROYAUME DE NORVÈGE

I. Statistiske mdnedaoversikter.

INNHOLD

Side.

Konjunkturtabell . . 315

Folkemengdens bevegelse i 1927 327

Utvandringen til oversjøiske land i 1927 327

Månedsopgaver fra 182 større sparebanker 328

Månedsopgaver innsendt til Bank- og Sparebankinspeksj.

fra 90 private norske

aktiebi sker 329

Statistiske Centralbrrås engrosprisindeks 330

Leveomkostninger for november 1927 . 331

Arbeidsmarkedet i oktober 1927 332

A/S Vinmonopolets salg av sprit, brennevin

og vin i' 3. kv. (juli—sept ) 1927 . 334

II. Meddelelser og speåialartikler.

Høstutbyttet av høt, poteter og rotfrukter

1927 . . . . . . • ......... 335

Kommunenes lånegjeld pr. 81) juni 1927 . 339

Norges betalingsbalanse overfor utlandet

i 1926 , 344

Offentlige , emis jasper i a. kv. 1927 . . . . 345

Drukken.ksn.fnrseelser, smugling m. v. i

3. kvartal 1927. . . , . . . 346

Den civile rettspleie 1 1926 og 1. halvår

1927.350

Nettotilvekst sv beboelsesleiligheter i

3. kvartal 1927 . . . 355

En Undersøkelse angående forekomsten av

bad tilgjengelige for almenheten og

badesakens stilling i Norge . . . 355

Statistisk Cep(ralbyrås budgett 1927/28 og

personale 31 desember 1927 . . . 366, 367

OSLO

Aperçue mens ael8.

Pages

;Aperçu mensuel de la situation économique 315

Mouvement de la population en 1927 . 327

Émigration vers les pays transatlantiques

en 1927 327

Caisses d'épargne; , (les 162 plus grandes):

Résumé des données mensuelles . . 328

Banques privées par actions (90) : Résumé

des données mensuelles 329

Indice des prix de gros du Bureau Central

de Statistique . . . . . . . . . . 330

Coût de la vie pour le mois de novembre u

1927. . . 331

Les Offices publics de Placement dans le

Mois d'octobre 1927. . . . 332

Vente légale de l'alcool, de l'eau-de-vie et

du vin du Monopole des Vins S/A dans .=

le Blême trimestre (juillet—septembre)

1927 . . . . . . . . . . . . . 334

IL Données diferentes de statistique et

articles spéciaux.

Récolte du foin, des pommes de terre

' et racines en 1927 . . ..... . 335

Emprunts communaux au 30ième juin 1927 339

Balance des payements étrangers de la _,

Norvège en 1926 . 344

Émissions publiques dans le 3ième trimestre

1927 . 345

Délits d'ivresse, contrebande, etc., dans le

Mme trimestre 1927 ..... . . . . 346

Justice civile en 1926 et dans le 1er semestre

1927. . . . 3541

Logements; accroissement net dans le

3ième trimestre 1927. ... . 355

Aperçu sur les établissements des bains

chauds en Nor . Age . 356

Budget 1927/1928, fonctionnaires au 31ième

décembre 1927. 366, 367

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

1927.

Pris pr. årgang kr. 6.00, pr. hefte kr. 0.50. 45de årgang.


1. Norges

Banks

diskonto

• (datoen

for forandringen).

Måned.

Normal

sesongbevegelse

9/ 5 1925

6 pet.

Pet,

25/s 1925

5 1/ 2 pet.

rsgj.sn.

368.5

14/9 1925 Januar . 7.5 362.7

5 pet. Februar . 1.6 358.0

' 21, 1926 'Mars . . 4.5 367.6

6 pet. April . . + 6,5 380.7

'20/4 1926, Mai . . 0.4 371.4

5 1/„ pet. jJuni . . + 4.3 3 7 5.5

13/, 1926 ',lull o + 3.5 383.3

5 pet August . 2.5 375,3

27/io 1926 Sept. . + 0.5 370.0

4 11 2 pet. Oktober . + 2,4 365 2

1/„ 1927 Nov. . . 3.7 351_ 5

5 pet. Des. 30.8

Januar . 2 119

Februar • 2 107

Mars . . 2 107

April . . 2 116

Mai . . 2 092

Juni . . 2 111

Juli . . . 2 153

August . 2 144

September 2 128

Oktober . 2 088

November 2 036

Desember 1 920

...111■1

Måned.

Måned.

Årsg.;.sn. pr. md.

Januar

Februar

Mars • •

April

Mai .

Juni .

Juli .

August . .

Sept ember .

Oktober . .

November .

Desember .

I. Statistiske månedsoversikter.

Konjunkturtabell.

5. Utlån og

diskontering.

Mill. kr.

Traduction française des rubriques voir page 326.

2. Seddeloniløp

i gjennemsnitt

pr. måned i mill. kr.

1925.

19 26. 1927.

332.3

338.0

326.6

332.4

342.2

335.6

336.0

340.3

333,6

325,4

315.0

319.0

333.8

319.5

314.5

316.8

323

:312.2

322.3

329.8

324.5

320.6

321.2

316.2

Norges Bank.

3. Utlån og diskontering

i gjennemsnitt

pr. måned i mill. kr.

Normal

sesongbevegel5e.

1

Pct.

4. Folioinnskudd

i g,j.snitt pr.

måned i mill. kr.

1925. 1926. 1927 1925. 1926. 1927.

335.4 345.7 99.5 192.3

389.3 297.6 454.4 103.7 104.4 309.8

1.7 377 6 289.4 427 4 104.8 137.4 293.1

-I- 3.5 358.5 289.4 385 2 105.0 149.6 262.6

+ 65 348.5 285 5 361.3 106.9 133.9 213.8

+ 0.8 335.2 278.9 318.8 108.9 132.7 161.3

+ 60 346.8 310.3 303.1 116.1 163.2 129.s

+ 0.7 318.8 338.2 294.6 88.9 182 o 108.0

H- 7.8 313.4 336.9 280.9 83 1 182.3 95 3

2.4 308.9 367.2 273.9 92.0 220 2 106.1

+ 4.6 307 6 419.7 260.0 96.9 271.1 87.4

±2.3 303.2 466.6 256.5 98.6 321.8 95.5

-1- 6 4 306.6 469.1 89 0 309.4

89 storre private aktiebantufr. 162 større spArebanker.

6. in n kudd. 2

1925. 3 1926. 1927. 192.5. 31926.

1 886

1 872

1 849

1 836

1 813

1 780

1 778

1 750

1 735

1 707

1 700

1 621

1 600

1 585

1 588

1 589

1 571

1 546

1 558

1 541

1 532

534

2 082 1 923

2 060 1 919

2 064 1 908

2 038 1 888

2 021 1 889

2 020 1 881

1 990 1 891

1 974

1 943

1 902

1 887

1 932

162 større sparebanker.

9. Innskudd.

Mill. kr.

Mill. kr.

1 897

1 904

1 890

1 892

1 940

1927.

1 925

1 902

1 870

1 855

1 834

1 807

1 792

1 789

1 754

1 726

7. Rediskonteringer

innenianols).

MIL kr.

8. Utlån og

disk o mitering.

Mill. kr.

1925. 1926. 1927. 1925. 4 1926. 1927.

263 205 ' 154 1 040 999 901

254 200 153 1 033 991 895

250 199 149 1 029 992 883

243 197 141 1 021 984 877

239 194 142 1 016 973 872

226 188 131 1 030 963 870

232 180 132 1 030 964 873

225 177 130 1 030 962 871

232 170 127 1 025 952 866

216 171 133 1 016 934 855

213 164 1 003 919

207 155 5 1 007 913

10. Omsetningen på Oslo Børs av :

Aktier.

000 kr.

Obligasjoner.

1 000 kr.

11. Kurs på

obligasjoner.

(Gi.snitt av statsoblig.

1915 I og II,

1918 og hypotekb.obl.

1915/16/17.)

1925. 1926. , 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925 1926. 1927.

1 183 1 094 - 1 518 1 699 93.5 97.1

2 061 2 047 2 021 1 736 1 283 1 714 722 541 2 269 90.3 93. 0 100.5

2 058 2 046 2 020 1 684 1 125 1 782 453 539 1 817 89.394.0 99.6

2 051 2 041 2 011 1 674 1 312 1 611 1 960 634 3 047 89.0 95.0 100.0

2 035 2 031 2 004 1 305 890 1 692 917 650 3 065 90.8 94.8 100.4

2 027 2 019 1 990 867 867 1 558 1 304 372 2 849 92.0 95. 0 99.3

2 023 2 003 1 978 806 801 1 100 2 450 737 2 001 96. 096.0 99.2

2 027 2 002 1 972 591 478 9221 2 770 1 123 1 480 94.8 97. 0 99.4

2 019 1 996 1 953 1 071 454 1 0721 1 575 388 1 603 97. 099.8 98.9

2 006 1 988 1 935 1 149 730 1 019 2 579 2 968 1 213 97.0 100.8 98.1

1 992 1 977 1 914 983 1 715 1 489i 1 367 7 015 3 055 96.5 101.3 96.3

1 983 1 967 1 015 1 910 2 121 849 3 803 1 946 96.0 99.3 94.9

2 050 2 027 1 256 1 576 1 243 1 617 93,3 99.3

1 Forholdet mellem hver måned og den foreghende. i Diverse kreditorer ikke medregnet. Fra

januar 1925 nytt beregningsgrunnlag. For innskudd tallene tilnærmelsesvis sammenlignbare, for utlån ikke

sammenlignbare med tidligere år. Se anm: Stat Medd. nr. 7. side 324. 5 Det sammenlignbare tall med

november er 999.5.


Måned.

Årsgjasnitt

Ï*. måned

Januar . .

Februar .

Mars . .

April .

Mai . .

Juni . .

Juli . . .

August . .

September

Oktober .

November

Desember

Paritet .

316

Konjunktur-

12. Aktieindeks (pari = 100).

Samtlige noterte

Industriaktier.

aktier.

13. Antall

konkurser.

14.

Antall

akkordforhandlinger.

1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

1910-

1910-

1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

1913. 1913.

81.3 73.3 93.4 84.9 35 74 110 13 27 44 3

82.2 6 771 7 72.7 96.7 8 896 ‘`) 86.6 41 75 93 134 17 38 52 44

83.7 76.6 70.9 96.4 88.0 85.7 34 62 91 129 12 38 50 49

80.6 75.1 69.0 94.2 85.3 85.4 35 80 135 134 16 29 67 58

4

3 83.0 74.6 68.0

95 .8 85.3 84.8 36 72 130 108 15 23 52 41

81.9 73.4 68.3 94.5 84.4 85 8 36 69 121 119 15 23 48 36

82.0 71.6 67.4 93.8 83.6 85.3 36 80 130 140 9 20 45 45

5 82.0 71.6 66.8 93.3 83.6 85.2 31 69 122 91 11 21 42 22

81 s 72.2 66.9 93.3 83.9 85.8 35 62 109 90 13 24 27 28

81.8 73.1 66.3 92.8 84.0 85.7 35 94 82 84 10 26 27 17

80.5 71.8 65.2 90.8 84.1 85.5 36 69 107 86 11 22 38 18

80.0 71.5 I 64.6 90.1 84.1 85 9 30 84 113 12 30 47

76.5 70.6 89.4 83 5 29 73 84 10 31 30

15. Valutakurser notert på Oslo Børs i gjennemsnitt pr. måned.

London.

1 £ ------- 18.16 kr.

Hamburg.

100 Rmk. --= 88.89 kr.

Paris.

100 frcs. -=-- 72 kr.

New York.

1 dollar - 3.73 kr.

1

'

Måned. 1925. •1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

- -

År8gi.snitt

Januar . .

Februar .

Mars . . .

April . .

Mai . . .

Juni . . .

Juli . . .

August . .

September

Oktober .

November

Desember.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27.46

31.30

31.29

30 99

29.78

28.96

28.67

27.12

26.06

23.66

24. 02

23.86

23.88

21.95

23.88

23.55

22.77

22.51

22.49

22.08

22 20

22.20

22.20

20.86

19.40

19.25

-

19.02

18.84

18.66

18.77

18.795

18.768

18 795

18.75

18.475

18,49

18.405

135 78 ,107.65 - 27.5s

156.53 117.21 93.03 35.51

156.37 115 49 92.11 34.87

154.87 111.66 91.30 33.72

148.23 110.31 91.65 32.39

142 44 110.27 91.81 30.95

140.63 108.19 91.64 28 32

133.20 108.75 91.96 26 36

128.06 108.82 91 87 25.28

115.87 109.00 90 16 22.96

118.38 102.45 90.73 22.28

117.38 , 95.14 90.24 19.71

117.45 94 51

......._.-.

,

14.82

18.70

17.87

16.86

15.80

14.81

13.58

11.57

13.13

13.26

12.68

13.77

-

15.58

15.29

15.11

15.17

15.20

15.18

15. 20

15.14

14 94

14.946

14.88

5.69

6.55

6.56

6.47

6.21

5.97

5.90

5 58

5.37

4.86

4.96

492

4.52

4.911/2

4.84

4.68

4.63

4.63

4.54

4.561/2

4.57

4.57V2

4.30

4.00

._

3.92

3.88

3.85

3.87

3.872

3.866

3.873

3.859

3.80

3.798

3.777

18.61 15.79 4921/2 3.961/2

15. Valutakurser notert på Oslo Bors i gjennemsnitt pr. måned.

I

Paritet .

Stockholm.

100 kr. - 100 kr.

c

Kjøbenhavn.

100 kr. - 100 kr.

Madrid.

100 pesetas =--- 72 kr.

Rom.

100 lire -5_--- 72 kr.

Måned. 1925. 1926. 1927.1

- --

1 1925.

-

1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927

Årsgj.snitt

Januar . .

.

.

153.00

176.70

--- ---1-

121.04 - 118.42 118.48

131.87

- 81.69 67.29 - 22.81 17.69 -

I )

Februar .

Mars . . .

April . . .

Mai . . .

Juni . . .•

Juli . . .

August . ..

September

Oktober .

November

.

.


.

.

.

.

176.86

175.08

167.52

159.81

158 04

150.14

144.36

130.42

133. 08

131.87

104.77 116.90, 122.19

129.83 103.70 116.961 123.25

125.71 102.90 117.35 1122.58

124.17 103.57 114.77 121.41

124.00 103.60 112.40', 121.33

121.77 103.59 112.77 120.32

122.44 103.73 118.84 121.02

122.40 103.55 123 89 121.40

122.30 102.22 119.67 121.50

115.00 102.35 121.94 114.38

106.94 101.7 8 122.74 106.64

104.57

103.60

102.55

103 15

103.38

103.37

103.53

103.37

101.82

101.84

101.32

92.93

93.34

92 28

88.78

86.74

86.05

81.14

77.40

79.00

71.21

70.34

69.69

68.41

66.10

66.24

67.3 8

•71.46

72.04

70.11

6979

65.00

60.70

62.82

65.34

66.94

68.49

68.40

66.72

66.34

65.43

65 23

65.77

64.19

27.47

27. 08

26 46

25.55

24.36

22.85

20.59

19.74

19.87

19.94

19.81

2000 .

19.66

18.93

18.68

18.00

16.75

15.60

15.27

1689

17.72

17.01

17.20

16.85

17 43

19.63

21.09

21.71

21.26

21.1 0

20.74

20.84

20.64

Desember . 132.10 106. 09 122.77, 105.78 70.04 60.53 20.01 17.72

Helt jevnfør med desember 1924 84.9. 2 Helt jevnfør med desember 1924 97.9. 3 Helt

jevnfør med mars 1925 80.9. 4 Helt jevn før med mars 1925 94 8. 5 Helt jevnfor" med

juni 1925 80.7. 6 Helt jevnfør med desember 75.o. 7 Helt jevnfør med desember 69.4. 8 Helt

jevnfør med desember 87.2. 9 Helt jevnfør med desember 82.4.


tabell.

Waled

Irsgj s.

pr. md.

Jan.

Febr.

M ars

April

M ai

Juni

Jun

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

16. Norske kr. notert

i New York i pct.

av gullpariteten.

1 kr. =_- 26.8o c.

1925. 1926. 1927.

66.75

57.01

56.94

57 61

60.47

62 76

63.55

67.43

70.22

78.oi

75.34

75.82

75 78

83.35

75 93

77.72

80 07

80.78

80.86

82.43

81.87

81.79

81.79

88.11

94.48

94 37

95.41

96 22

97.46

96.53

96.40

96.64

96.42

96 82

98 41

98.34

98.85

1925

39

1.2

2.7

1.5

2.6

19

2.9

7.4

3.9

13.1

3.3

35

2.4

Kjøp.

Mill. kr.

12.3

3.1 2 17.4

2.8 2 98

8.2 6.6

6.0 2 20.9

3.0 7.6

9.8 4.3

3.0 4 5

4.1 2.7

8.4 4.4

2 32.7 4.6

2 36.7

28.1

9.6

Mg,ned.

Angj.s

pr. md.

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt

Nov.

Des.

Måned.

19. Samlet

innførsel.

1 000 kr.

1925. 1926.

116 592 91 078

108 514 106 415 69

133 475 85 371 65

137 915 106 889 76

119 127 99 136 76

113 989 89 415 76

120 410 81 464 80

2 129 415 72 091 81

119 617 95 629 92

119 403 93 958 85

97 009 93 948 96

108 148 88 643 90

94 087 79 979

ŠII

17. Omsetning av verdipapirer

med utla.ndet. 1

1927. 1925.

159

769

407

166

091

026

548

307

605

486

415

1926. 1927.

86 634

95 408

95 988

108 522

84 910

80 534

86 956

78 461

87 331

93.102

87 068

77 258

71 576

20. Samlet

utførsel.

1 000 kr.

1925

5.4

2.3

3.5

6.2

4.8

7.4

12.6

7.2

3.4

6.4

4.6

2.5

3.6

Salg.

Mill kr.

1926.

7.2

1.5

1.6

3.0

3.1

1.0

7.8

2 8 .8

2 8 .7

2 29 6

2 15 2

4.3

2.5

18. I nd4.ks for utenriksha odelens

kvantitat. foran4fringer. 2

.Tilsvarende kv. 1913 =_- 100.

In Utførsel.

1927. L 192511926 1927 1925119261927

1.9

20.1

LO

3.6

15.2

2.5

34.7

15.4

2.8

11.5

1.9

21. Ionfør-

- selsoverskudd.

000 kr.

107 106 112 118 -

110 116 106 123 131 129

} 106 108, 115 113 128 121

110 100 118 111 105 115

102 101 103 112

22. Innførselstoll.

1 000 kr.

1

1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

67 595 - 29 958 23 483

77 321 57 844 13 106 29 094 11 315

9 843

14 839

9 628

14 997 13 376

71 785 59 442 37 487 13 586 6 327 6 313 4 835 4 371

83 721 68 850 29 393 23 168 10 557 7 065 5 958 5 749

72 104i 51 287 34 217 27 032 24 879 16 816 16 260 16 063

56 47 47 030 33 455 32 944 29 061 6 305 6 150 6 931

70 943152 250 33 454 10 521 27 776 5 812 6 005 6 343

66 856 53 752 50 951 5 235 27 796 16 225 15 618 15 991

70 919 58 409 32 286 24 710 33 898 5 988 5 656 6 378

51 658 58 461 26 301 42 300 27 141 8 560 6 641 7 051

66 786 65 496 9 941 27 162 30 990 18 474 19 538 20 683

58 569 55 212 30 890 30 074 35 203 6 153 6 247 6 562

64 012 22 511 15 967 5 561 5 630

23. Import av sten- 24. Import av 25. Import av 6. Import av

kull, cinders og petroleum og jernplater. stangjern.

koks.

bensin.

Tonn.

Tonn.

1 000 tonn. 1 000 tonn.

-

1

1925. 1926.1 1927. 1925. 1926. 1927 1 1925. 1926.1 1927. 1925. 1926. 1927.

Årt , g'j.s. pr. md. 197.9 156 1 - 15.7 15.1 1 - 2 326 2 215 3 557 2 938

Januar . . . 157.5 223.4 224.7 6.7 7.5 16.3 2 041 1 380 3 465 4 296 2 755 3 670

Februar . . 193.4 226.8 230 4 5.9 7.6 158 1 971 1 551 1 518 4 747 24.93 2 588

Mars. . . . 207.7 246.6 240.2 18.6 11.8 15.6 2 534 1 690 2 181 6 240 2 489 1 812

April . . . 180.7 152.7 191.4 15.1 12.5 11.1 2 526 1 737 3 320 3 973 3 277 1 940

Mai . . . . 180.2 74.7 187 6 12.1 6.6 7.1 2 491 2 462 2 289 4 472 2 847 3 481

Juni . . . . 165.4 2 130.4 180.4 2 19.8 21.7 24.1 2 817 2 765 1 257 3 061 1 995 2 037

Juli . . . . 231.9 2 115 1 230 9 5.1 17.3 14.2 1 716 1 731 1 493 2 825 3 425 2 831

August . . . 197 9 73.2 246.2 34.6 20.6 23 5 1 997 2 313 2 054 2 243 2 977 3 104

September . 199.7 2 133.1 245.9 18.7 16.5 11.6 4 466 1 853 2 421 3 199 2 241 3 545

Oktober . 222. 4 2 1 5 4.1 237:4 9.9 20.3 23.8 1 925 2 180 2 334 2 904 3 310 4 20 0

November 214.5 199.9 220.8 30.1 24.4 21.2 1 571 3 686 2 261 2 403 3 897 4 77C

Desember 223.6 224.8 5.5 15.5 1 857 3 426 2 320 3 5491

1 Efter opgave fra større banker, meglere etc. 2 Reviderte tall.

_


72.8

67.1

71.4

91.6

114.0

92.4

79.6

59 6

63.3

67 9

53.3

44.0

70.0

63.6 -1 44.8 39 2 - 24.0

63.8 72.1 40.1

65.5 55.3 43.9

124.3 93.4 51.5

105.4 66.4 55.3

65.1 54.2 32.9

62.0 58.8 50.2

45.3 57.3 39.3

42.3 38 7 42.4

42.1 54.7 46.8

55.3 59.7 37.0

38.6 59.5 48 4

53.91 49.4

,••••••••••••••••••••••••■••••

45.6

48.2,

44.8

49.2

34.1

42.9

43.8

36.7

19.6

23.0

29.8

52.7

46.2 22.5

47.3_ 19.5

50.6 26 7

34.4 22.9

34.9 25.5

35.9 22.1

36.0 23.4

39.1 26.3

34.4 26.1

42.9 25. 7

33.5 26 3

21.3

36 Skibsfarten på utlandet.

37. Fraktindeks.

Måned.

Skib kommet Skib gått med

med last. last.4

Chamber of shipping of U. K.

Economist.

1 000 netto-tonn. 1 000 netto -tonn. Frakter. Time Charter.

Arsgj.sn.pr.md

Janua

Februar • •

Mars . . .

April.

Mai .

Juni .

Juli . .

August . .

September

Oktober . .

November .

Desember.

1925 1926.j 1927. 1925H 1926. 1927.

288

232

262

304

275

246

298

334

352

298

281

290

284

261

264

254

315

264

221

244

267

251

242

251

302

253 •

2,

292

268

303

295

303

339

328

437

426

411

586

517

501

458

415

455

405

335

361

372

414

318

28. Utforsel

27. Utførsel av 29. Utførsel

av tremasse

trelast. av papir og

og cellulose.

Måned.papp.

1 000 m 3 . i000 tomti torr

beregn. 1 000 tonn.

Arsgj.sn.

pr, md.

Januar .

Februar

Mars .

April.

Mai .

Juni .

Juli . .

August .

Septbr. .

Oktober

Novbr. .

Desbr. .

Måned .

1925.1 1926 1927. 19251 1926.11927. 192511926.i 1927.

32. Innveiet

melkemengde.'

Mill. kg.

33. Produksonen j

for salg av tremasse

og cellulose.'

Tonn tørr beregn.

21.7 -

25.1; 21.0

23.51 21.8

28.2 1 25.1

25.7 26.6

20.1 23.5

25.9 25.1

22 6 1 24 6

24.1 26.5

2.1 29.8

14.6 27.1

21.8 25.9

26 9

1925.1926 1927. 1925 1926.1927.).925.).926j927

25.4

394 449 300

393 501 28.8

474 561 26.1

463 507 25.3

398 477 243

372 456 23.7

391 487 22.1

414 530 23.6

419 467 23.3

408 24.5

418 26.1

424 26.9

29.1

25.0

23.0

21.9

22 6

22.8

23.7

26 7

27 4

32.8

43.1

46.5

33.1

1920 == 100. 1913 == 100.

30.4

31.2

30 5

28.4

29.2

26.9

25 0

25.4

26 9

27.3

27.8

22.1 25.1 102 110

25.4 21.7 25.8

24.3 21.2 25 5

23 6 20.9 26.9

2'2.4 20.4 26.9

20.9 26.9

20.9 22.4 25.0

20 2 22.4 23.5

20.6 22 4 23.4

21.2 27.2 23.9

21.3 29.9 23.9

21.7 39.6 23.9

22.4 27.5

••.•••••••••••••••••••

Konjunktur-

'••■••••••••.••••••••■••••••••••••

30. Utførsel av 31. Utførsel av

klippfisk og tørrfisk. fersk og saltet sild.

Tonn. Tonn.

1925. 1926.1 1927. 1925. 1926.11927.

4 978 6 542 ; 16 043 16 015

3 615 5 120 4 163 21 127 31 565 26 086

3 950 4 288 4 990 49 607 35 896 42 065

2 107 4 688 6 701143 622 36 251 33 199

1 826 5 471 6 104d 10 582 15 200 11 093

4 870 4 659 4 649 5 157 7 849 10 721

4 253 6 200 6 467, 2 710 17 313 4 274

4 687 6 241 5 843 3 161 2 852 8 874

6 742 9 628 6 642 8 010 8 655 7 316

7 898 8 226 10 204 20 538 12 835 9 203

6 494 11 028 8608 14 935 9 883 9 571

6 326 7 388 8 558 8 238 8 333 9 187

5 971 5564 4 827 ' 5 553

34. Produksjonen

av papir og papp.

Tonn.

35. Godstra fikken ved

Statsbanene (ekskl. Ofotb.).

_

1

Tr.portert gods.1

1000 tonn.

Antall oples -

sede vogner

v. bredsp.

baner. 1 000.

1925. 1926.11927. 1925.1 1926. I1927.

, _ 1925. I 1926. j 1927. 1925.1 192f;. 19 97I 1925 1926.11927.

Nrsgj.sn.

pr. md. 18.02 18.83 - 44 910 1 43 594 - 28 002 25 181 - 422 - - 43.4 38.6 -

Januar 17.04 19.57 18.81 48 512 44 134 50 691 1 406 355 336 42.7 38.1 36.7

Februar 15.82 18.27 17.87 46 314 50 476 48 259 i 73 851 85 493 87 248 444 362 330 44 6 38.7 39.2

Mars . . 16.92 20.15 20.85 37 523 57 612 55 365 ) 517 446 442 51.7 46.6 45.2

April . . 18.34 19.36 20.90 39 718 42 235 40 390 433 363 337 43.0 38.2 35.9

Mai . . 20 02 20.38 22.69 45 271 43 850 42 429 82 172 84 424 '84460 397 340 1351 41.0 35.2 38.6

Juni . . 21.16 21.20 21.97 46 078 47 390 37 101 j 424 3701 363 43.2 39.8 I37.6

Juli . . 18 16 19.28 21.00 46 290 48 296 30 453 ) 450 366 371 45 0 39 0 38.9

August . 17.05 17 6/ 18.92 46 496 30 160 34 051 90 623 48 416 434 356 390 44.2 37.4 42.

Septbr. . 18.14 17.90 18.76 47 073 17 722 38 713 ) 419 333 112 43 8 35.6 43. 1

,

1

Oktober 17.49 16.85 17.20 46 377 42 893 47 297 1 433 375 413 45.81 39.9 41.v

Novbr. .

Desbr. .

17.25

18.85

16 98

18.40

46 188

43 076

47 767 ,1, 89 381 83 836

)0 587 )

373

330

369

329

40.31 39 3

35.21 35.2

38,1

Herav 12 820 utført tidligere i konsignasjon. 2 Tallene omfatter melkemengden ved

150 meierier og ysterier som er i drift hele året. De representerer ca. 70 pct. av den innveiede

melkemengde ved samtlige meierier og ysterier. Heri ikke innbefattet produksjonsopgave

for endel tresliperier med en samlet månedskapasitet på ca. 2 tusen tonns tremasse, tørr beregnet.

4 Innbefatter farten på Narvik, som vesentlig omfatter svensk jernmalm. " Foreløbig

opgave.

114

116

107

104

98

92

95

96

98

99

102

105

101

95

90

88

83

90

100

106

113

157

169

127

119

121

119

111

111

107

102

106

108

106

106


tabell.

Måned.

Årsgj snitt .

Januar .

Februar

Mars .

April .

Mai .

Juni .

uli

August . . .

September .

Oktober . .

November .

Desember . .

Måned.

Arsgj.snitt .

Januar . .

Februar

Mars .

April .

Mai

Juni .

Juli . .

August . . .

September .

Oktober . .

November .

Desember .

Måned.

Arsgj.snitt .

Januar .

Februar .

Mars • • •

April

Mai .

,Juni .

.Juli • • .

August .

September

Oktober .

November

Desember

1

1

319

38. Arbeidsledigheten.

I. Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer.

Antall arbeidsledige ved månedens utgang i pct. av medlemstallet.

10 fag.

Jern og metallarbeidere

1925. 1926. 1 1927. 1925. 1926. 1927

13.2 24.3 11. 0 23.7

11.9 25.5 30 2 8. 0 17.7 30.0

12. 0 25. 0 31.1 7.1 18.1 27.2

11.1 25.9 28.2 6.7 20.5 26.4

10.2 2 26 0 27.4 7.1 23.5 25.9

9.5 23.7 25.8 6.8 23.0 24.6

8.9 22.1 22.5 7.3 21.7 22.1

8.3 20.4 20.9 8.3 20.4 20.7

10.1 21.4 20.6 9.2 23.7 22.3

13.5 22.3 22 3 13.1 26.7 25.1

16 4 24.4 23.4 17.9 28.7 26. 0

19.9 25. 0 19.6 29.3

26.1 29.6 21.2 31.4

Bygningsarbeidere.

II. De offentlige arbeidskontorer.

a. Månedsrapporter.

Arbeidssøkende pr. 100 ledige plasser. Menn.

Samtlige kontorer Samtlige kontorer.

og fag.

Industri.

1925. 1926. 1927. , 1925. 1926. 1927, 1925. 1926. 1927.

Skotoiarbeidere.

1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

15.1 28.6 8.6 24. 0

18.7 33.6 33.6 2.1 33.1 27.7

18.7 33.5 43.1 2.2 27.8 22.5

17.1 34.4 39.4 2.0 27.2 20.1

14. 030.6 35.3 2.3 17.1 18.1

11.7 25.0 32.9 3.1 15 2 18.8

8 6 24.4 30.1 6.8 24.4 25 5

6.5 22.4 29.3 3.1 27.8 21.1

8523. 0228 3.8 23.3 13.5

13.2 23.5 25.5 4.6 19.3 13.0

13.8 28.3 26.7 10. 018.1 11.6

21.9 29.2 13.3 19.2

28.4 35.8 50.3 35.0

De 4 største kontorer.

Alle fag.

578 870 - 1 219 2 228 696 1 094

588 824 970 1 411 2 384 2 948 905 1 139 1 487

596 874 996 1 297 2 315 2 934 749 1 200 1 156

553 898 988 1 292 2 466 2 267 753 1 303 1 305

398 684 790 903 2 123 1 902 462 808 817

360 770 692 733 2 158 1 216 423 926 764

338 602 622 728 1 415 1 032 394 720 645

330 541 511 880 1 634 1 162 371 617 566

438 720 637 1 219 1 780 1 347 545 922 704

592 864 816 1 179 1 671 1 525 677 1 101 901

753 922 805 1 600 2 414 1 534 828 1 045 901

1 037 1 445 2 441 3 004 1 285 1 773

910 1 301 2 946 3 976 958 1 674

b Situasj.rapporter. 3

Overskudd av arb.søkende

menn og

kvinner (nodsarb.

iberegnet).

1925

14 981

15 399

16 358

15 660

13 892

10 736

9 812

8 677

10 802

12 646

16 842

22 676

26 276

39. Indekstall for leveomkostningene. Juli 1914 = 100.

Norge. 4Statistiske Centralbyrå.

Totalindeks.

Med skatt. Uten skatt.

1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

256 221 243 206

267 232 210 255 218 193

270 230 208 258 216 191

271 225 203 259 210 187

267 221 201 255 207 185

262 220 201 250 205 184

259 218 201 247 203 185

259 220 203 246 205 187

255 219 203 243 204 186

248 217 197 234 201 185

241 218 196 227 202 184

236 217 195 222 201 183

234 213 220 197

1926.

23 467

26 663

28 185

26 392

24 645

21 791

19 30()

16 344

16 658

20 128

23 676

27 261

30 558

Matvareindeks.

1927.

29 271

30 837

29 112

27 406

23 811

19 854

15 996

15 727

18 915

21 957

25 245

1925. 1926. 1927.

Reviderte tall for 1926. 2 A beidskonflikt fra slutten av ap' il til forste halvdel av juni. Gjelder

pr. 15de hver måned. Til og med august 1925 pr. 25de. 4 Pr. 15de hver måned.

256

277

283

284

276

265

261

260

254

241

228

223

221

197

216

212

205

198

195

194

198

196

193

191

186

184

180

177

173

169

169

172

175

175

174

173

171


Måned.

Måned

3anuar •


Februar .

Mars. .

April .

Mai .

Juni.

Juli . .

August. .

September .

Oktober .

November .

Desember .

320

39. Indekstall for leteomkostninger (forts.).

Sverige.° Daninark.3

Socialstyrelsen. Stat. Departement.

Total-j

indeks."

Matvare- Totalindeks.2

indeks.'

1927.

592

585

581

580

589

580

557

539

532

520

Matvareii,deks.

1925.1

140 141 147 144

140 145 137 143 151

136 139 145 145 142 152

136 138 145 146 141 151

137 140 146 144 142 150

136 140 147 141 142 151

138 141 148 146 143 153

143 142 150 154 145 157

145 143 147 154 146 150

145 142 147 153 145 151

144 142 T 50 151 145 152

141 141 147 148

141 144 146 150

De Forenede Stater. 4

Bureau of Labor.

Konjunktur-

Finnland.°

Stat. Centralbyrån.

Total j Matvareinn

eks." jindeks.

1 1

1

j

,

irsgi.snitt .

1925.11926 11927.

176 172 -

1925.11926 11927.

168 158

1925.1926. 1927.

_

1925 11926.11927. 1925. 1926.1 1927.

1221 1182

1925. 1 1926 1927.

114611O8 -

Januar . .

Februar .

.

.

170 162 156

170 160 153

221 194 181 215 177 156 1199 1166 1187 1130 1090 1092

1191 1175 1189 1120 1106 1095

Mars. . . . 177 173 170 171 159 151 1210 1172 1183 1152 1100 1086

April • . 170 158 151 178 152 1201 1163 1173 1137 1085 1069

Mai . . . . 169 157 151 1176 1159 1166 1097 1078 1058

Juni . . . 176 172 169 169 157 151 1191 1175 1184 1101 1090 1072

Juli . .

August

. .

.

169 156

170 156

151

152

219 184 176 210 159 153 1218 1183 1203 1145 1105 1102

1266 1213 1237 •1222 1153 1159

September .

Oktober . .

175 171 172 168 157

166 156

156

154 176

1242 1203 1230 1187 1137 1146

152 1228 1197 1237 1165 1126 1156

November . 165 158 1227 1193 1164 1114

Desember 174 171 164 157 1197 1197 1137 1110

England. 5

Tyskland 6

Ministry of Labour.

Statistisches Reichsamt.

Årsgj.snitt . 175

Måned.

Årsgj.snitt

Januar .

Februar .

Mars .

April .

Mai .

Juni .

Juli .

August .

September

Oktober .

November

Desember

Total- Matvareindeks.

1925.1 1926.1 1927. 1925. 1926.1 1927.

179

179

175

173

172

173

173

174

176

176

177

175

172 171 163

173 172 176 168 164

172 171 176 165 162

168 165 170 159 155

167 164 167 158 154

168 163 166 158 154

170 166 167 161 159

170 164 168 161 156

172 165 170 162 157

174 167 172 163 161

179 169 172 169 163

179 174 169

175 171 167

Totalindeks.

Frankrike (Paris).

Statistique Générale.

Matvareindeks.

1925.1 1926 1927. 1925.1926L

400 505 425 554

408 480

410 495

386 1 451 524 415 497

409 503

418 522

390 485 525 422 544

421 574

423 587

401 539 507 431 590

433 624

444 628

421 545 463 599

Totalindeks.

Matvareindeks.

1926. L1927. 1925.1 1926. 1927._

Total- Matvareindeks.

indeks.

1925. 1926. 1927. j 1925 1926 1927.

154 157

151 161 156

148 158 152

148 157 150

148 159 150

149 158 152

174 175 173 152 157 155

157 153 150

157 152 149

155 155 150

158 156

161 158

178 176 162 158

Basis : juli 1914, undtatt for : Finnland : 1. halvår 1914, Tyskland : 1913-14, Frankrike,

totalindeksen : 1 balvår 1914, De Forenede Stater : 1913.

Inklusive skatter. inklusive lys og brensel. 3 Opgavene for januar er basert

på gjennemsnitt av prisene i oktober og januar. opgavene for juli på gjennemsnitt av prisene

i april og juli. Fra april 1927 utregnes indeksen 4 ganger i året og angir nivået i begynnelsen

av månedene januar, april, juli og oktober, 4 Pr. 15de i hver maned. 5 Pr. iste i efterfølgende

maned. 6 Gj.snitt pr. måned,


tabell.

Måned.

Årsgj.snitt

Januar .

Februar

Mars . . .

April. . •

Mai .

Juni .

Juli . •

August .

Septbr. .

Oktbr. .

Novbr. .

Desbr. .

Måned.

Arsgi.snitt

Januar

Februar .

Mars .

April .

Mai . .

Juni.

Juli . . .

August .

September

Oktober .

November

Desember

Det Statistiske

Centralbyrgt.

142 134

143 136

143 134

141 133

138 133

139 132

141 132

143 133

141 134

. 144 135

143 136

. 141 137

140 137

321

40. Indekstall for engrospriser.

Norge. Sverige.

Økonomisk Revue i

Forretningsliv.

(tidl. Farmand). 2

1925. 1926. 1927. 1925. 1926 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.

Bureau of Labor

Statistics. 4

Kommerskollegiet. 4

. 253 198 167 251 196 243 178 - 161 149

279 214 174 279 214 170 280 199 151 169 153 146

281 211 172 281 211 165 287 193 151 169 152 146

. 279 205 167 276 204 160 279 184 147 168 149 145

273 199 164 267 198 159 264 176 146 163 150 143

262 197 162 260 196 160 253 176 148 162 151 145

260 194 166 258 195 159 254 173 1.51 161 150 146

• 254 192 165 254 196 160 247 178 154 161 148 146

249 193 167 245 196 161 232 177 156 159 147 146

237 193 167 231 197 158 210 176 152 157 146 148

223 198 165 221 188 157 202 173 152 154 148 147

220 199 166 217 182 157 202 168 153 155 148 148

220 184 166 218 176 202 160 156 150

Danmark.

Board of Trade. 4Economist,

1 926. 1927. 1 1925 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1 1926. 1927. 1925. 1926 1927

lirsgj.snitt . 2101 163 193 144 - ' 1 129 1 088 - 160 148 167 153

Januar . . 2431 172 157 234 151 140 1 137 1 094 1 103 171 151 144 177 156 146

Februar . . 240 165 156 230 145 139 1 141 1 091 1 103 169 149 143 177 154 149

Mars . . 236 , 158 153 220 141 138 1 131 1 081 1 095 166 144 141 174 152 146

April . . . 230 157 152 216 141 139 1 133 1 081 1 093 163 144 140 169 151 146

Mai . 227 158 152 216 140 142 1 122 1 070 1 091 159 145 141 166 150 148

Juni 223 , 157 152 206 141 142 1 129 1 079 1 103 158 146 142 162 150 149

Juli . . 212 158 152 189 143 143 1 118 1 079 1 104 158 149 141 165 150 149

August . . 197 ' 162 153 168 141 144 1 142 1 092 1 125 157 149 141 165 154 151

September . 186 162 153 163 145 144 1 133 1 093 1 133 156 151 142 164 158 150

Oktober . . 179 1 178 154 158 150 143 1 121 1 095 1 133 154 , 152 141 161 157 148

November . 176 1 170 154 160 145 1 118 1 097 1 139 153 152 141 160 155 147

Desember . 1761 158 157 141 1 120 1 101 152 146 158 1 4 8

Måned.

StatistiskeDansk Finans-

Dept.ment. 4tidende.,

Tyskland .

Statistisch. Reichsamt. 4 , 5

Statistiska

Centralbyrån. 4

Frankrike. De Forenede Stater.

Statistique Générale 2

1925. 1926. 1927. 1925.1 1926. 1927. 1925.

Finnland. England.

Bradstreet' s .

1926. 1927. 1925. 1926.1 1927.

550 703 159 151 152 140

136 514 634 623 160 156 147 151 149 136

136 515 636 632 161 155 146 150 145 136

135 513 632 642 161 152 145 149 142 136

135 512 651 637 156 151 144 145 140 135

137 520 688 629 155 152 144 148 139 135

138 543 738 623 157 152 144 150 138 134

138 557 838 620 160 151 145 155 137 137

138 557 769 618 160 149 147 153 138 140

140 555 787 601 160 151 149 154 139 144

140 572 751 588 158 150 150 1 155 138 145

140 605 684 595 158 148 156 139 147

633 628 156 147 152 139

13asis: Økonomisk Revue desember 1913-juni 1914 = 100, Dansk Finanstidende januar 1912

-januar 1914 ==== 100, Finnland, Statistiska Centralbyrån: De respektive måneder i 1913

100, de øvrige året 1913 = 100.

Pr. 15de i hver måned. 2 Ultimo hver måned. 3 Pr. iste i efterfølgende måned.

Gjennemsnitt pr. måned. 5 Ny utregning.


Måned.

a. Riksbankensseddelomløp.

i

(Mill, kr.)

1926. 1927.

irsgj.s. pr. md. 509

Januar . .. • 175 471

Februar 489 485

Mars 527 525

April 498 497

Mai 489 493

Juni 528 535

Juli 49 4 499

August 502 505

September 549 560

Oktober ... 516 522

November . 512 519

Desember 525

41. Sverige.

322

41. Sverige.

b. Priva t-

bankenes

utlån.1, 2

C. Aktieindeks.

C . Produk -

d. Arbeids- sjonsindeks.

ledighets- (Sv. Finansprocent,

tidningen.

(Mill. kr )

1923/24100.) =

1926. , 1927. 1926. 1927. 1926. 1927. 1926. 1927.

4 460 4 351

148

140 151

4 4G7 4 355 141 152

446S 4 333 139 153

4 478 4 339 142 156

4 160 4 306 145 160

4 439 4 323 149 162

4 431 4 298 153 161

1 431 4 266 153 174

4 448 4 261 152 4 186

4 434 4 212 152 186

4 414 154

4 417 3 155

12.2

15.7

14 8

14.7

12.3

9.9

9.6

8.6

8.3

91

11.4

13.o

19.1

100

16.2

15.6 110

11.1 )

12.3

10.0 } 113

94

8.2

7.7 `, 107

8.3 j

1( 107

42. Danmark.

1 322

1 292

1 350

1 318

1 362

1 320

1 298

1 289

1 295

1 335

1 327

1 296

1 346

117

115

111

1 330

1 447

1 473

1 417

1 411

1 398

1 377

1 411

1 476

1 483

1 447

Konjunktur-

f. Transp.gods

på statens

jernbaner

(ekskl Lapplandsmalm).

1 000 tonn. - -

1926. 1927.

831

769 759

836 837

976 899

815 781

698 785

712 708

851 860

886 909

924 907

917

847

741

a. Nationalb.

Privat-

Utforsel. g. Innførsel. h.

bank ens

Måned.

bankenesseddel

(Mill. (Mill. kr.)

utlan.i, 2

omløp.'

c. Aktie-

indeks.

(Juli 1914

d.Arbeidsledighetsprocent. 1926. 1927. 1926. Î

(Mill. kr.) (Mill. kr.) __ 100.)

1927. 1926. 1927. 1926. Î 1927. 1926. 1927.

--

1926. 1927.

Arsgj s pr. md. 124 -

Januar 107 106

Februar ... 99 108

Mars 129 122

April • • .. 131 134

Mai 116 134

Juni 115 124

Juli 119 121

August .. • . 113 130

September .. 141 116

Oktober 132 117

November • . 112

Desember . . 1/8

118

76

78

90

103

124

128

130

123

135

140

139

152

(Mill. kr.)

393 - 90 - 20.7

90 403 361 2 211 1 953 95 93 29.8 31.4

92 399 356 2 208 1 9101 95 95 27.3 30.7

99 411 361 2 100 1 926 92 92 21.2 25.5

118 411 377 2 068 1 9101 89 92 16.5 23.6

146 400 367 2 079 1 890; 88 91 14.7 18.5

143 389 368 2 023 1 919I 86 92 15.6 17.6

152 389 353 2 023 1 915 ; 88 93 16.8 17. 0

148 377 343 2 000 1 896 87 96 16.8 16. 0

164 377 351 1 978 1 888 89 98 16.3 16.2

155 395 365 1 978 1 901 92 100 18.3 17.0

378 346 1 966 91 22.4

386 1 973 92 32.2

42. Danmark. 43. Finnland.

f. Utførsel av

e. Innførsel.' innenlandske g. Utforsel h. Utførsel

Måned.

av flesk. av smør.

(Mill. kr.) varer.

(1 000 tonn.) (1 000 tonn.)

I _

1926 1927. 1926. 1927. , 1926. 1927. 1926. 1 1927.

Arsgj.s. pr md, 126 118

15.9 11.0

Januar

Februar . • •

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember .

140

125

131

106

119

125

98

113

132

126

152

148

121

115

130

122

133

128

129

127

133

134

111

115

131

128

122

119

117

109

116

119

109

114

109

103

126

107

132

133

115

117

130

124

11.9 20.2 10.7 11.0

15.0 19.1 9.9 9.8

16.7 22.4 11.4 11.9

14.3 17.8 11.4 10.8

13 22.5 11.6 13.3

15.3 22.5 12 15.0

15.2 21.4 12.5 13.1

15. 821.3 10.4 12.0

15.5 21.5 11.2 12.3

17.2 20.99610.4

17.7 10.2

19.5 10.5

a. Finlands b. Privat-

Banks sed bankenes

delomløp. 1utlan.1, 2

(Mill. F. rnk.) (Mill. F.mk.)

1926. 1927. 1926. 1927.

6 616

6 693

6 774

6 925

7 018

7 102

7 071

6 958

7 067

7 162

7 181

7 091

7 199

7 251

7 376

7 501

7 702

7 823

7 951

7 955

7 973

7 982

Ved utgangen av hver måned. 2 Inkl. rediskonteringer. 3 Det jevnfene iall med

jan. 1927 : 148. 4 Det jevnføre tall med august er 178. Utførte fremmede varer

fratrukket.


tabell.

1110.11.11.01.

43. Finnland.

1

d. Godstransc.

Aktie- port på staindeks.

tens jernb.

(Mill. F. mk.) skåret).

(1000 tonn

(1 000 std.)

1926. j 1926. 1927.1 1926. 1927. 1926. 1927.

469 851 - 472

667 665 287

733 947 272

895 1 059 j 383

836 801 482

823 883 485

932 954 513

1 011 1 100 472

965 1 077 500

922 1 002 537

870 572

819 612

735 545

_

g. Utforsel

Måned.

e. Innførsel. 'f. Utforsel. av trelast

(Mill. F. mk.)

1926. I 1927.

h. Utførsel av

cellul., tremasse,

papp

og papir.

(1000 tonn.)

1926. 1927.

A,rsgj s. pr. Ind. 162

93.8

54.9

197 Jairaar • ... 144 198

393

255 6.451

Februar 147 211

365 181 237 1.8 2.0

Mars

152 222

453 229 236 1.0 2.6

April

154 219

466 279 267 I2.4 5.2

42.0 Mai

153 224

606 287 411 32.6 603

Juni

157 233

600 581 670 124.3 164.8

Juli . •.• 164 265

517 851 931 228.7 262.0

August 172 256

574 649 875 157.8 227.8

September . 175 248

622 646 827 150.0 208.9

Oktober 172 250

609 712 675 187.8 173 7

569 November . 177

151.1

Desember 178

453 822

39.1 60.6

37.6 50.3

47.2 49.1

67.8 60.1

57.2

64.4 52.8

58.5 57.6

53.0 70.2

57.4 60.9

65.0 67.2

59.7

67.3

'

I

Herav Måned. : Seddel-

I alt. Riksbank- bankenes

I 0 storbankers

sedler. utlån.2 utlån.3

(Mill. M.) (Mill. Al ) (Mill. M.) (Mill. M.)

3 410

3 465

3 589

3 668

3 709

3 805

3 914

3 935

4 182

4 231

4 181

2 775

2 553

2 464

2 186

2 066

2 130

1 969

2 040

2 215

2 156

2 057

2 374

3723

44. Tyskland.

a. Pengemengde. 1b. Kreditt til meringslivell

d. Aktie-

C. Dagsindeks

lånsrente. 4(gullverdi)

(Pet.)

(1913 100.)

1926. 1927. 1926. I 1927.1 1926. ; 1927, I 1926. 1927.1 1926. j 1927. 1926. 1927.

Arst.:j s. pr. nid, 5 180 3 132

Januar

Februar

4 846 5 390 2 649

, 4 264 5 458 2 823

Mars ....... 5 050 5 573 3 160

April ....

Mai .

5 57 030 5 3 6 086

. 5 043 5 679 2 878

Juni ....... 5 169 5 765 2 971

Juli . . ... 5 282 5 871 3 096

Augus . ... 5 305 t 5 883 3 225

September . 5 460 6 143 3 251

Oktober .... 5 495 G 131 3 326

November 5 421 3 374

Deiernber. 5 S00 3 736

1 969

2 273 4 283 5 399

2 515

2 593 4 529 5 627

2 958

3 072 4 507 5 742

3 005

3 162 4 569 5 972

3 325

3 274 4 892

5 116

5.33

7.13 4.33

6.04 5.41

5.70 5 11

4.64 5 84

4.80 6.31

4.81 6.04

5.00 7.16

4.96 5 74

5.11 6.07

5.00 7.32

4.77

6.03

34.6

24 o 52.0

26.4 56.0

28.0 54.5

30 5 57.7

30.3 55.4

32.1 50.4

34.6 52.o

37,9 51.3

39.0 49 4

42.5 44.9

45.1

44.9

44. Tyskland. 45. England.

t produk_ g. Lastede

a.Seddele.Arbeids- I edighets- Måned.

jernbane- h Innforsel." i. Utforsel.' mengde6

sjonsindeks .

procent.

vogner.

i omløp.

, , , (1913 = 100.) (1 000 stkr.) (Mill. M.) (Mill. M.) (Mill. .E.)

1926. 1927. 1926.1 1927. 1926. 1927. 1926.; 1927. 1926. 1927. 1926.1 1927.

I

Årsgj s. pr. Ind. 18.0 - 98.4 - 3 314 - 8301 821 - 376

Januar ..... 22.6 16.5 82.7 104.3 2 646' 3 216 708 1 094 795 799

Februar .... 22. 0 15.5 82.6 105.8 2 694 3 245 662 1 094 783 756

Mars .. . , 21.4 21.4 11.5 80.2 106 9 3 154 3 888 645 1 086, 923 842

April ...... 18.6 8.9 77.9 106.0 2 886 3 489 723 1 096 779 797

Mai 18.1 7.0 78.8 107.8 3 023 3 790 703 1 173 729 834

Juni 18.16.3 81.0 104 9 3 261 3 709 792 1 197 759 748

Juli 17.7 5.5 81 . 9 104.9 3 475 3 905 929 1 278 821 847

August 16.7 4.9 87.8 3 464 4 059 1920 1 161 834 869

September 15.2 4.6 92.1 3 637 4 086 823 1 175 836 933

Oktober 14.2 4.5 96 2 125.1 3 950 4 326 990 1 245 880 961

November 14 2 102 . 93 934 1 000 876

Desember. 16.7

-

104.3 3 623 1 060 833

373

373

382

382

384

380

380

376

372

376

369

381

løpende

mynt.

Ved utgangen av måneden. 2 Veksel- og lombardlån.Veksler og debitorer i

regning, 4 Månedsgjennemsnitt. Ekskl. ubearbeidet gull- og sølv, gull- og sølv-

6 Sedler i omlop utstedt av Bank of England og staten. Ultimo måneden.

365

365

370

376

378

380

380

377

375

372


Måned.

b. 9 clearingbank

ers

utlån.

(Mill. L.)

1926. 1927 .

Årsgj.snitt -

Januar 1 088 1 142

Februar 1 074 1 122

Mars 1 063 1 106

April 1 062 1 108

Mai .. • ... 1 063 1 110

Juni 1 083 1 122

Juli 1 107 1 135

August . . 1 098 1 123

September . 1 095 1 131

Oktober ... . 1 110 1 150

November 1 107

Desember , 1 120

Måned.

g. Godstransport


jernbaner

(ekskl. brensel

og mineraler)

(i 10000 tonn).

1926.1927.L

C. Dagslånsrente.

(Pct.)

1926. 1927.

4.01

4.10 3.79

4 06 3.85

4.26 4.08

4.04 3.92

3 94 3.63

3.79 3.50

4.12 3.47

3.87 3.85

3.87 3.67

4.12 3 60

4.00 3.56

3.95

h. Innførse1. 4

(Mill. L.)

324

45. England.

d. Aktieindeks (1913 =100). 2

20 industrielle.

1926 1927.

186

45. England.

191 197

187 191

182 192

177 194

182 200

186 203

181 201

184 201

187 205

190 213

197 211

192

i. Utførsel av

innenlandske

varer.

(Mill. L.)

8 spekulalive.

1926.

214

213

202

199

196

208

217

218

215

223

226

225

220

1927. 1926.

237

235

241

226

220

214

206

208

206

198

200

e. Arbeidsledighets

-

procent. 3

- 12.6

11.1

10.5

9 8

9.2

14.5

14.7

14.6

11 2

13.7

13.6

13.5

11.9

j. Gullbeveg. a. Banque de

til (+) og fra France's

(-2.--) Bank of seddel-

England. omløp.5

(Mill. L)

1926. 1927. L 1926. 1927.1 1926. 1927.

(Milliard. frc.)

1926. , 1927.

Arsgj s. pr. md. 479

93.2

54.3

53.2

Januar 518 522 105.9 103.7 60.4 55.4 -7- 0.3 0.0 50.6

Februar • • 516 504 83.6 83.0 62.8 52.9 -I- 1.4 -7- 1.2 51.0

Mars 605 602 94.8 102.8 66.4 62.1 " 1.1 + 0.4 52.1

April 541 525 91.2 88.9 52.7 52.6 -2.- 0.3 + 2.2 52.2

Mai 282 561 73.7 84 0 45 8 63.3 d- 2.6 1.5 52.7

Juni 465' 511 86.8 88.7 50.1 56.0 + 1.2 1.1 53.9

Juli 427 515 90.8 83.7 57 3 56.1 + 1.8 + 0.7 56.0

August 430 538 92 6 81.3 49.8 59.4 -h 3.2 0.6 55.3

September 479

93.6 93.0 50 7 60.0 -I- 0.2 0.8 55.0

+ Oktober . 0.7 497

100.7 95 6 53 2 61.2 3.5 546

November 502

102.3 96.9 53.1 70.6 + 0.5

53.3

Desember . 490

101 8

49.7

1.6 52 9

11■011.1.W.MIM

46. Frankrike.

Maned.

c. Frc. notert

i New York i

pct. av gullpariteten.

(Frc. --

19.30 c.)

d. Aktieindeks.

6

(1913

---- 100.)

e. Arb.sledige

som mottarunderstøttelse.

f. Pro- g. Lastede

duksjons jernb.vogner.7

indek5. 6 Gj.snittlig

antall (i 1 000)

(1913

daglig.

100.)

Årsgj s.

pr.md .

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

1926.1 1927. 1926.1,1927.

16.83 7

19.57

19.05

18.57

17.53

16.35

15.27

12.72

14.67

14.80

15.26

17.72

20.48

20.51

20.34

20 28

20.29

20 30

20.29

20.28

20 31

20.32

20.34

20.36

233

211

216

205

207

211

229

260

254

269

259

239

232

265

262

280

301

293

281

291

288

292

294

1926.! 1927.

1 865

535

775

543

432

386

489

342

369

335

429

571

17178

56275

80941

70381

58162

39555

23710

16994

14825

11272

8642

1926. 1927.

125

118

122

123

125

126

126

127

128

128

129

129

123

1926.1 1927.

55.4

117 53.0 48.6

113 57.7 53.2

108 58.6 53.4

106 55.4 51.0

108 53.7 52.3

108 55.8 51.1

106 52.8 48.4

107 54.4 49.1

109 55 5 528

58.7

57.3

52.1

Konjunktur-

f. Produksjonsindeks.

(1913 == 100.)

1927. 1926. 1927.

12.1

10.9 90.8 99.7

9.9

9.4

8.8 62.9 95.7

8.9

9.3

9.4 50.3 94.5

9.4

64.1

46. Frankrike.

52.6

52.5

52.4

52.2

52.3

52.8

52.8

52.7

54.2

54.7

54.5

h. Innførsel.

(Mill. frc.)

1926.

4 959

4 483

5 245

5 095

5 020

4 390

5 180

5 016

5 235

4 625

5 106

4 994

5 123

t‘. Statens

lån hos

Banque de

France.'

(Milliard. frc.

1926. 1927.

34.4

34.4

36 7

35 3

36.1

37.5

37.6

36 6

36.8

36.0

35 9

36.0

32.6

29.6

28.2

29.3

26.6

26.9

25.7

25.1

24 4

24.9

25.2

i. Utforsel.

(Mill. frc.)

1927. 1926. 1927.

4 079

4 780

4 414

4 298

4 989

4 558

4 068

3 771

3 570

4 480

4 961

3 868

4 409

4 960

4 353

4 460

4 671

5 244

5 544

5 197

6 104

5 329

5 395

4 709

4 597

4 694

4 255

4 282

4 417

4 499

4 287

4 550

5 050

Gj.snitt for uken medio måneden. 2 Medio måneden. Tallene angir arbeidsløsheten

r blandt forsikrede arbeidere. Statistikken over arbeidsløse fagforeningsmedlemmer, som

tidligere ev gitt, er opfort fra utgangen av 1926. 4 Utforte fremmede varer fratrukket.

5 Ultimo måneden. 6 Revidert beregning. 7 Ekskl. Elsass-Lothringen.


tabeil.

Måned.

Arsgj.snitt

Januar . .

Februar . . .

Mars . . ..

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober . .

November .

Desemb,r .

Måned.

Arsgj.s. pr. md.

Januar .

Februar .

Mars

April . . . . .

Mai

Juni

Juli . .

August .

September . .

Oktober . .

November .

Desember

•■■••■•■■■■■■••

325

a. Pengemengde i omløp.'

I alt.

(Mill. $.)

Herav:

Federal

Reservesedler.

(Mill. $.)

b. Lån til

børsmeglere.2

(Mill $.)

1926. 1927.

1926.11927. 1926. 1927.

47. De Forenede Slater.

C. Kreditt

til

nveringslivet.

2

(Mill. $.)

1926.11927.

d. Rente

for «Call

money» 3

4 869 1 701H 4.50 152

e. Aktie- E Indeks

indeks. for be-

(198 indu- skjeftigelstrielle

sen i indu-

papirer strien.

(pct.) 1917 1921

100.) (1919=100.)

1926.11927. 1926.11927. 1926.j 1927.

4 740 4 713 1 672 1 684 3 098 2 732 8 278 8 577 4.33 4.32 154 158

4 814 4 779 1 672 1 710 3 109 2 762 8 336 8 560 4.85 4.03 155 163

4 806 4 758 1 639 1 707 2 573 2 803 8 484 8 684 4 55 4.13 144 166

4 854 4 784 1 663 1 724 2 464 2 883 8 495 8 612 4.06 4.18 140 165

4 871 4 786 1 694 1 734 2 432 3 062 8 408 8 659 3.81 4.26 141 175

4 835 4 745 1 679 1 703 2 565 3 118 8 383, 8 677 4 15 4.33 147 175

4 858 4 744 1 679 1 668 2 602 3 141 8 380 8 559 4.27 4.05 153 179

4 864 4 750 1 684 1 657 2 731 3 184 8 428 8 678 4.52 3.68 159 189

4 906 4 850 1 709 1 715 2 813 3 306 8 640 8 750 5.02 3.80 160 197

4 933 4 844 1 737 1 711 2 602 3 344 8 773 8 774 4 75 3.90 155 198

4 949 1 765 1 716 2 608 3 511 8 810 8 806 4 56 158

5 001 1 824 2 7881 8 717 5.16 162

.1■•••■■11.11.1.11

g. Industriell

produksjonsind.-ks.

4

(1923-1925

L, 100).

1926.1 1927.

108

106

107

108

108

107

107

107

111

113

111

108

105

106

109

111

109

111

107

105

107

106

103

h. Lastede

jernbanevogner.

Indeks 4

1923-25=100.

1926. 1927.

107

102

101

105

107

108

109

108

108

109

109

108

106

105

109

109

108

107

104

101

104

104

47. De Forenede Stater.

i. Siåltrustensordrereserve.

2

(1 000 tonn.)

1926.1 1927.

3 922 '

4 883 3 800

4 617 3 597

4 380 3 553

3 868 3 456

3 649 3 051

3 479 3 053

3 603 3 142

3 542 3 196

3 594 3 148

3 684 3 341

3 807 3 454

3 961

j. Innførsel.

(Mill. $.)

1926.1 1927.

370

417 359

388 312

443 377

398 378

321 346

336 359

339 327

337 371

343 341

378 356

374

361

k. Utførsel.

(Mill. $.)

1926.11927.

402

397 419

353 373

374 410

388 415

356 394

338 359

368 343

386 375

459 426

456 490

480

467

96

96 92

97 94

97 91

96 93

96 93

95 92

94 91

94 91

96 92

96

95

94

1. Gullinnførselsoverskudd.

(Mill. $.)

1926. 1927.

16.3

21.6

39.2

±4.8

±6.4

15 5

14.8

+17.8

7.1

7.7

90

9.8

44.5

19.9

10.8

li 9

31.7

12.8

8.9

6.4

±11.5

9.0

I Pr. iste i efterfølgende måned. 2 Ultimo måneden. 3 Gj.snitt for måneden. 4 Korrigert

for sesongsvingninger. Ny beregning.

Sverige.

Econo:oaisk Oversikt. Kommersiella Meddelanden.

So ciala Meddelanden. Svensk Finanstidning.

Danmark.

Statistiske Efterretninger. Vareomsætningen.

Finnland.

Bank of Finland Monthly Bulletin.

Kilder.

Tyskland.

Wirtschaft und Statistik. Vierteljahrshefte zur

Konjunkturforschung.

England.

Board of Trade. London & Cambridge Economic

Service. Monthly Bulletin. Labour Gazette.

Frankrike.

Bulletin de la Statistique générale de la France.

De Forenede Stater.

Bradstreet, Federal Reserve Bulletin.


Aperçu mensuel de la situation économique.

(Traduction française des rebriques.)

1.

2.

Taux d'escompte de la Banque de Norvège.

Circulation des billets de la Banque

42. Danmark.

a. Circulation des billets de la Banque

de Norvège en moyenne par mois.

Nationale.

3. Avances et portefeuille de la Banque de b. Avances et porta des banques privées.

Norvège en moyenne par mois.

C. Nombres -indices des actions.

4. Dépôts A vue de la Banque de Norvège d. Pourcentage des chômeurs.

en moyenne par mois.

e. Importation.

5. Avances et portefeuille de 83 banques pri- f. Exportation.

vées les plusgrandes A la fin de chaque mois. g. Exportation de porc.

6. Dépôts des banques privées à la fin de h. Exportation de beurre.

chaque mois.

43. Finlande.

7. Réescomptes des banques privées A la a. Circulation des billets de la Banque

fin de chaque mois.

de Finlande.

8. Avances et portef. de 162 caisses d'épargne b. Avances et porta. des banques privées.

les plus grandes h la fin de chaque mois.

C. Nombres-indices des actions.

9. Dépôts de 162 caisses d'épargne à la fin de d. Marchandises, aux che-

chaque mois.

min de fer l'tat.

10. Opérations de valeurs A la Bourse d'Oslo. e. Importation.

11. Cours des obligations.

f. Exportation.

12. Nombres-indices des actions.

g. Exportation de bois (scié).

Actions industrielles.

h. Exportations de pâte de bois et papier.

13.

Toutes les actions cotées A la bourse.

Nombre des faillites.

44. Allemagne.

a. Monnaies en circulation : Total. Circu-

14. Nombre des concordats préventifs.

lation des billets du Reichsbank.

15 Moyenne des cours de change cotés A la I). Crédits industriels et, commerciaux des

Bourse d'Oslo.

banques d'émis. et des banques privées.

16. Pourcentage du prix de la couronne A New

C. Taux d emprunt du jour.

York comparativement A son prix au pair. d. Nomb.-indices des actions (valeur d'or).

17. Volume des transactions de valeurs entre e. Pourcentage des chômeurs.

la Norvège et l'Étranger. Achats. Ventes. f. Nombres-indices de la production.

18. Nombres-indices de volume du commerce. g. Wagons chargés de chemin de fer.

19. Valeur d'importation totale.

h. Importation, valeur d'or.

20. Valeur d'export.

i. Exportation, valeur d'or.

21. Excédant de l'importation.

45. Royaume-Uni.

22.

23.

Recettes de la douane.

Importation de houille et coke.

a. Circulation des billets de la «Bank of

England» et de l'État.

24. Importation de pétrole et benzine.

b. Avances et portefeuille de 9 banques

25. Importation des tôles de fer.

de compensation.

26. Importation de fer en barrt s.

c. Taux d'emprunt du jour.

27. Exportation de bois.

d. Nombres-indices des actions.

28. Exportation de pâte de bois et de cellulose

(calculé à. sec la pâte humide réduite A la

e.

f.

Pourcentage des chômeurs.

Nombres-indices de production.

29.

moitie).

Exportation de papier et carton.

g. Marchandises transportées aux che-

mins de fer.

30. Exportation de morue séchée et salée.

h . Importation.

31.

32.

33.

Exportation de harengs frais et salés.

Quantité mesurée du lait aux laiteries et

fromageries.

Production en vente de pâte de bois

i. Exportation.

j. Mouvem. d'or de la «Bank of England».

46. France.

a. Circulation des billets de la Banque

et de cellulose (calculé A sec).

de France.

34.

35.

Production de papier et de carton.

Trafic des marchandises aux chemins de

b. Avances A l'état de la Banque de France.

C. Pourcentage du prix du frc. A New York

fer de l'État (Ofotbanen non compris), mar- comparativement A son prix au pair.

chandises transportées, nombre des wa- d. Nombres-indices des actions.

gons A marchandises.

e. Nombre de chômeurs secouris.

36. Mouvement de la navigation, navires f. Nombres-indices de la production.

chargés arrivés et sortis.

g. Wagons chargés de chemin de fer

37. Nombres-indices des frets maritimes.

(par jour).

38. Chômage.

h. Importation.

I. Nombre de chômeurs syndiqués A

la fin de chaque mois en V o du

nombre d'ouvriers rapporté.

II. a. Demandes pour 100 places vacantes.

i. Exportation.

47. Etats-Unis.

a. Monnaies en circulation : Total. Billets

des «Federal Reserve Banks».

b. Excédant de demandes.

b. Avances aux agents de change.

39. Nombres-indices du c6ut de la vie et d'ali- c. Crédits industriels et commerciaux.

mentation.

d. Taux d'emprunt du jour.

40.

41.

Nombres-indices des prix de gros.

Suède.

e. Nombres- indices des actions.

f. Nombres-indices d'occupation dans

a. Circ. des billets de la Banque de Suède.

l'industrie.

b. Avances et portef des banques privées. g. Nombres-indices de production.

C. Nombres-indices des actions.

h. Chemin de fer, wagons chargés ; nom-

d. Pourcentage des chômeurs.

bres-indices.

e. Nombres-indices de la production.

i. Ordres non exécutés de U. S. Steel

f. Marchandises transportées aux che-

Corporation.

mins de fer de l'Etat.

j. Importation.

g. Importation.

h. Exportation.

k. Exportation.

1. Excédant de l'importation d'or.


Ekteskap .

Iste kv.

1 2net

• 3dje »

4de »

Tils.

( iste kv.

I 2net

Levendefødte 3c-ti e »

4de »

Tils.

Døde . .

Overskudd

av fodte. •

Folkemengdens bevegelse i 1927, sammenholdt

med tidligere år.

Iste kv.

2net

3dje

4de »

Tils.

lste kv.

2net »

3dje

4de »

Tils.

Riket. Bygder. Byer.

1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926.

1927.

I I

1

I

1

1

I

1

I

2 676 2 861 2 425 1 432 1 568 1 350 1 244 1 293 1 075

4 324 3 969 3 918 2 538 2 383 2 279 1 786 1 586 1 639

4 022 1 117 4 020 2 410 2 584 2 532 1 612 1 533 1 488

5 270

16 292

4 889

15 836

2 954

9 334

2 706

9 241,

2 316

6 958

2 183

6 595

12 724 12 808 11 934 9 343 9 446 8 988 3 381 3 362 2 946

14 776 14 229 13 611 10 984 10 772110 379 3 792 3 457 3 232

14 156 13 828 12 912 10 758 10 5851 10 078 3 398 3 243 2 834

13 598 13 827 10 373 10 456 3 225 3 371

55 254 51 692 41 458 41 2591 13 796 13 433

8 124 7 964 9 3851 5 604 5 528, 6 662 2 520 2 436 2 723

7 729 7 443 7 415 5 429 5 279, 5 235 2 300 2 164 2 180

7 020 6 632 6 631 4 940 4 652j 4 628 2 080 1 980 2 003

7 355 7 554 5 017 5 037H 2 308 2 517

30 228 29 593 21 020 20 496 9 208 9 097

,1

4 600 4 844 2 549 3 739 3 9181 2 326 861 926 223

7 047 16 786 6 1961 5 555 5 493 5 144 1 492 1 293 1 052

7 136 7 196 6 281 5 818 5 933 5 450 1 318 1 263 831

6 243 6 273

---

25 026 25 099

5 326 5 419

20 438 20 763

917

4 588

854

4 3361

Utvandringen til oversjøiske land i 1927, sammenholdt

med tidligere år.

MAneder.

Norske utvandrere. ,

Utvandrede utlendinger over

norske havner.

Svensker. Andre.

Tidligere utvandrede

personer som har

vært hjemme i Norge

på besøk.

1925. 1926.1 1927. 1925. I1926. j 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926i 1927.

Januar . 640 386 2569 23 6 13 2 3 5 69 73 127

Februar . 495 822 2 1220 18 28 16 1 5 5 74 172 185

Mars . 1 104 1 245 2 1 930 50 12 9 9 18 6 195 298 229

April . 816 1 177 22 322 39 16 29 5 4 7 188 257 306

Mai . 560 815 21 253 70 37 32 7 5 5 151 170 240

Juni . 204 410 2 626 24 29 11 2 4 1 98 70 146

Juli . 380 762 2 582 24 38 33 1 9 6 98 211 128

August . . 673 904 2 973 42 30 18 2 4 7 412 475 405

September . 546 784 957 19 12 11 2 5 7 393 327 544

Oktober . . 857 1 114 773 19 29 13 7 7 9 337 441 273

November . 352 535 433 11 8 2 10 7 80 109 72

Desember . 348 372 7 2 3 1 49 32

Tilsammen 6 975 9 326 346 247 51 72 2 144 2 665

Over følgende havner : Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem,

Larvik, Arendal, Ålesund og Kristiansund. 2 Tallene er rettet.


Sparebankenes

beliggenhet.

Oslo

Øvrige østlandsbyer .

Østlandsbygdene

Oplandet : Byer

—c— : Bygder .

Sørlandet : Byer

—»— : Bygder.

Bergen

Øvrige vestlandsbyer .

Vestlandsbygdene

Trondhjem

Trøndelagen: Byer. .

-)- • Bygder.

Nord-Norge : Byer . .

—» — Bygder.

I alt : Byer .

— : Bygder

Samtlige banker

328

Sammendrag av månedsopgaver innsendt til det Statistiske

Centralbyra fra 162 storre sparebanker.

Aktiva.

1. Kassebeholdning

2. Innestående i og i regning med innenlandske

banker i alt

a. Norges Bank

b. Private aktiebanker

c. Andre sparebanker

3. Innestående i og i regn. med utenl. banker

4. Verdipapirer (ihendehaverobl., aktier o. 1.)

5. Pantobligasjoner i faste eiendommer . .

6. Beholdning av vekster

7. Utlån på kassekreditt

8. Utlån mot vekselobl. og andre utlån

9. Faste eiendommer og inventar

10. Omkostningskonto

11. Andre debetposter

Forvaltningskapital .

Passiva.

1. Innskudd i alt

a. Innskudd på, folio

b. Innskudd på alm. sparebankvilkår og på opsigelse

. ....... . .....

2. 1 regning med innenlandske banker i alt

a. Norges Bank

b. Private aktiebanker . .

c. Andre sparebanker

3. I regning med utenlandske banker . .

4. Andre kreditorer i løpende mellemregning

5. Egne lån og rediskunteringer

1

6. Sparebankens fond (grunnfond og andre)

7. Konto for renter, provisjonsagio u. 1. .

98

8. Andre kreditposter

Forvaltningskapital .

Antall

Oktbr.

1926.

1000 kr.

banker. Oktbr.

1926.

8 547

203 146

31 873

141 532

29 741

222

657 417

377 909

933 592

20 874

46 605

2 248 312

Ved utgangen av :

Desbr.

1926.

1000 kr

200 735

31 799

136 534

32 402

296

666 277

382 908

912 984

22 319

23 529

1 977 203 2 027 227

15 607 15 u74

1 961 596 2 012 153

36 477 36 713

2063 1 892

14862 12 774

19 552 22 047

63 12

6 801 8 437

128 979 136 909

789 12 708

2 248 312 2 222 006

Innskudd i de større sparebanker.

2 222 006 2 197 915

Innskudd ved utgangen av :

Desbr. 1

1926.

Septbr.

1927 ,

1 000 kr. 1000 kr. 1 000 kr.

3 435 085 443 901 427 067

12 205 496 211 804 204 589

35 331 818 339 392 322 518

3 45 614 47 192 44 255

18 138 498 143 097 131 186

14 134 814 136 607 127 644

17 86 645 89 566 85 934

1 116 426 120 665 120 404

8 118 742 120 667 113 623

27 143 726 147 897 141 302

2 69 709 71 633 70 952

3 26 194 26 602 23 726

10 58 161 60 392 57 099

4 36 562 37 067 32 715

5 29 713 30 745 32 010

50 1 188 642 1 216 138 1 164 975

112 788 561 811 089 770 049

162 1. 977 203 2 027 227 1 935 0241

Septbr. Oktbr.

1927. , 1927.

12 958 8 767

1000 kr 1 000 kr.

165 147

16 293

117 954

30 9 0

289

700 064

393 999

78 291

249 04'

538 464

22 859

10 140

30 855

1 935 024

14 456

1 920 568

34 263

1370

11 686

21 207

12

4 763

7 624

137 179

60 243

18 807

2 197 915

9 124

162 973

21 066

112 785

29 122

258

695 027

395 643

72 044

245 951

536 834

23 002

11 092

J

1 31 014

2 182 962

1 913 719

13 738

1899 981

32 352

1 237

9 264

21 851

16

4 496

7 819

137 492

67 548

J

1 19 520

2 182 962

0.tbr.

1927.

1 000 kr.

421 164

201 297

318 018

43 840

130 064

126 913

85 451

119 624

112 477

140 625

70 302

23 208

56 930

32 050

31 756

1 150 875

762 844

1 913 719

A n m. Disse sparebanker representeier 81 pct. av samtl. Spar ebankers forvaltn.skapital.

inklusive årets renter.


Passiva.

itiekapital

d

ii svarlig lånekapital

nskudd fra almenheten — på anfordring

nskudd fra almenheten — på. op-

Sigelse eller bestemt tid . . . . . .

nellemregning med innenlandske banker

og sparebanker . ...... .

mellemregning med utenlandske banker

— nostro . . ...... .

nellemregning med utenlandske banker

bro

°editorer i utenlandsk mynt .

ostremisser

verse kreditorer

opende remburser .

csepter -- for egen regning .

— »— -- for andres regning . . .

!diskonterte veksler, vekselobligasjoner

m. v. — innenlands

!diskonterte veksler, vekselobligasjoncr

m. v. — utenlands

.ntegjeld i bankbygning og overtatt

fast eiendom

regning med eget hovedkontor, filial

eller avdeling . . . . .

idre passiva

Tilsammen passiva

329

Sammendrag av månedsopgaver innsendt til Bank- og Sparebankinspeksjonen

fra private norske aktiebanker.

Aktiva.

issebeholdning . . .

nestående i Norges Bank . .

tenlandske sedler og mynter . . . .

nellemregning med innenlandske banker

og sparebanker

nellerniegning med utenlandske banker

— nostro

Tiellemregning med utenlandske banker

— bro

bitorer i utenlandsk mynt.

endehaverobligasjoner

ctier

Lntobligasjoner . ...... . . .

nenlandske veksler, vekselobligasjoner

og criecker

verse debitorer, kassekreditt m. v.

enlandske veksler og checker . .

Ipende remburser . . . . . . .

inkbygning eller aktier i fast eiendom

samt inventar

Tertatt fast eiendom

ke innbetalt aktiekapital

!kambioveksler m. v. . . . . .

regning med eget hovedkontor, filial

Oktober Desember

1926.1926.

90 Derav 90 Derav

banker. 13 likv. banker. 14 likv.

1000 kr.

26 296

189 428

300

182 202

18 510

4 801

73 120

401 479

113 129

74 486

563 618

272 906

15 096

25 878

37 351,

17 206

1 521

41265

1000 kr.

1 153

24 6941

35;

19 672

3 387 1 1

350 1

1 045

26 610

7 266

8 208

235 298 1 1 782

115 211 205

16 281

159 970 12 253

1 730 104 195 523 1 779 726 224 510 1 631 312 200 568 1 609 721 201 670

377 603 83 572

29 618 4 275

140 660 1 275

65 153 2 813

13 369 270

89 356 27 200

23 049 892

2 076 292

4 186 20

170 687 106 975

7 267 44

3 077 1 210

74 136 241

112 800 11 026

3 369 9011 449 86813

September

1927.

90 Derav

banker. 20 likv.

Oktober

1927.

90 Derav

banker. 22 likv.

1000 kr 1000 kr. 1000 kr. , 1 000 kr.1 000 kr. 1000 kr.

32 458 9941 18 381; 679 21 065 756

207 932 28 516; 38 4701 2 116 24 066 2 136

380 9 264 15 285 17

173 563 21 065 155 749 24 439 137 802 18 932

13 493 547 19 232 614 22 390 729

2 789 45 1 489 56 2 755 79

56 564 1 433 65 693 386 67 024 411

395 184 13 291 382 653 13 785 376 383 12 930

93 955 9 721 87 681 3 705 87 401 3 896

81 203 11 444 75 531 9 448 75 555 9 594

126 377 530 919 108 567 439 857 67 447 449 117 71 584

90 982 1 215 592 111 143 1 185 595 88 245 1 183 514 94 686

190 10 606 2 297 11 540 167 12 562 162

892 21 027 487 27 968 616 29 808 619

3 115

5 800

5 01

5 6751

39 399 3 369 38 344 2 114 38 179 2 414

17 176 6 353 14 828 5 465 15 2-18 5 583

959 49 620 81 620 81

30 112 4 793 34 286 9 589 34 253 9 632

.

1

eller avdeling i . . .

idre aktiva . .

• • 77 972 441

233 337 123 926

3 651

290 313 155 557

4 554

328 079

2

188 424

3 809

332 732 192 675

Tilsammen aktiva 13 369 9011 449 868 3 217 2751 479 6801 2 930 817 417 3932 914 5681 426 916

219 670 13 082 205 172 3 660 205 379 4 660

108 203 4 424 103 440 - 103 440 1 666

16 2411 16 241 16 241

160 033 12 430 123 018 10 218 116 716 11 013

376 690 90 310 338 502 71 507 320 090 71 679

18 046 2 133 16 839 1 078 19 314 1 079

168 937 2 609 93 448 3 269 81 201 3 267

53 765 1 433 63 686 386 69 103 390

11 304 175 9 916 113 10 169 138

70 836 19 081 79 002 22 373 96 130 22 636

18 667 487 24 631 616 26 332 619

1 259 288 1 55-1 378 2 027 389

2 800 3 602 6 5 255

155 251 96 458 127 447 89 614 133 169 93 575

4 869 2 343 3 506 98 4 763 126

3 437 1 519 3 279 11 622 3 289 1 712

1 248 53 2 238 22 911 23

46 293' 8 3451 83 984 11 865 91 318 12 274

217 2751 479 6801 2 930 8171 417 39312 914 568 426 916

A n na. Disse banker representerer 98 pct. av samtlige aktiebankers forvaltningskapital.

Fra desember 1926 er denne post fort netto.


-,

CT) C, CT)

,.., . VI Cil 7i-,.) ,. C,a. ,-, ,2,1 . -, P"''' ::..s ,,, .. o c.) .,-:,

, ,,a., .e, Ir.

-, •a 0 a 4 e, ., „ -, -, ,,,o o z

Ç.

,,,,


Varesort.

I. Matvarer :

Kjøtt

Flesk

Fiskemat

Melk, smolt, ost og egg

Brød .

Mel, gryn, poteter osv.

Kaffe

Sukker

Matvarer i øvrig .

II. Lys og brensel :

a) Kull, koks og ved.

b) Petroleum . . .

c) Gass og elektrisitet

III. Beklædning . .

IV. Husleie

V. Skatter

VI. øvrige utgifter .

Juli

1914.

Kr. Kr.

Tilsammen I 732.86 1 400.29

Hovedsum

Sum uten skatt

102.30

23.98

45.67

256.49

120.75

82.60

37.25

34.05

29.77

45.50

22.72

11.06

193.40

239.24

20.22

263.30

1528.30

1508.08

C ktbr. Novbr. Septbr. Oktbr. Novbr.

1926. 1926. 1927. 1927. 1927.

212.78

49.40

78.10

489.90

242.71

138.77

75.25

56.52

56.86

116.94

41.80

331

Leveomkostninger for november 1927.

Det Statistiske Centralbyrås beregninger over leveomkostningene pr. 15

november viser et hovedindekstall på 195 med skatt og 183 uten skatt

mot 196, henholdsvis 184 pr. 15 oktober.

Indekstallet for matvarer er gått ned 2 point, fra 17 3 til 171. Det er

særlig kjottprisene som er falt, men også fleskeprisene, prisene på de fleste

fiskesorter, mel, brOcl, poteter og sukker viser litt nedgang.

Egg- og smørprisene er derimot steget.

Brenselsprisene er omtrent uforandret. Indekstallet for kull, koks og ved

er 179 for november mot 180 for oktober. Indekstallet for petroleum er

uforandret.

For gass, elektrisitet, beklædning, husleie og skatter er der ikke innhentet

nye opgaver denne måned.

Tabell, Beregnede årlige leveomkostninger for en gjennemsnittsfamilie på mann, kone og 3 barn med

omkring 1 500 kroners inntekt (i 1914) efter prisene i juli 1914 og fra oktbr. 1926 til novbr. 1927.

Kr. Kr. Kr. Kr.

Oktbr. Novbr.

1926. 1926.

196.42 186.19 173.91 165.73 208 192

46.28 39.09 37 89 37.41 206 193

79.47 72.62 71.24 69.42 171 174

484.77 430.90 441.16 443.73 191 189

237.88 222.18 222.18 21735 201 197

137.12 157.77 151.9.; 149 51 168 166

71;0 61.46 61.46 62.95 202 191

55.50 55.16 54.48 53.80 166 163

55.37 51.80 51.50 50.91 191 186

1 363.961 1 277.17 1 265.80 1 250.81 191 186

137.87 83.27 81.90 81.45 257 303

41.35 35.90 35.44 35.44 184 182

19.70

333.57

433.02

224 00

a. 641.67

b. 599.90

a3048.30 3 035.10 3 019.66

b3006.53 2 993.33 2 977.89

2 782.531 2 769.33 2 753.891

Med fagforeningskontingent. b. Uten fagforeningskontingent.

Indekstall

(juli 1914 = 100).

Septbr. Oktbr. Novb.

1927. 1927. 1927.

182 170 162

163 158 156

159 156 152

168 172 173

184 184 180

191 184 181

165 165 169

162 160 158

174 173 171

I 174 173 171

183 180 179

158 156 156

178

172

181

-

a. 244

b. 228

a. 199 199 198

b.197196 195

185 1841 183


332

Arbeidsmarkedet i oktober 1927.

Arbeidsledighotsinspektoratets sit ua sjonsrapp or t er viser folgend()

overskudd av arbeidssokende menn og kvinner under ett ved de offentlige arbeidskontorer

pr. 15de hver måned juni til november 1927 og de tilsvarende måneder

1926:

Juni. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr.

1926 18 492 15 747 16 033 19 603 23 103 26 525

1927 .. 19 209 15 501 15 429 18 697 21 716 24 904

I disse tall er ikke tatt med nødsarbeidere.

Arbeidskontorenes mane dsrapp or te r viser folgende hovedtall over

arbeidsformidlingen særskilt for menn og kvinner september til oktober 1927

og de tilsvarende måneder 1926:

1 9 2 7. 1 9 2 6.

Over- Arb.søk. Over- Arb.søk

Arbeids- Ledige skudd pr. 100 Arbeids- Ledige skudd pr. 100

søkende. plasser. av arb.- ledige søkende. plasser. av arb. - ledige

Menn: søkende. plasser. søkende. plasser.

Septbr. ..

Oktbr....

Pet. nedg.

eller

opg. (+)

Sept - okt.

Kvinner:

Septbr.

Oktbr..

Pct. nedg.

(--;--) eller

opg. (

Sept. okt.

23 120 2 835 20 285 816 24. 956 2 888 22 068 864

26 141 3 246 22 895 805 28 089 3 045 25 044 922

13.1 -1- 14.5 + 12.9 1.3 + 12.6 + 5.4 -I-

13,5 d- 6.7

6 549 3 643 2 906 180 • 6 701 3 611 3 090 186

6 977 3 460 3 517 202 6 715 3 207 3 508 209

6.5 5.0 21.0 -I- 12.2 -I- 0.2 11.2 -I- 13.5 12.4

Stillingen for menn synes å være endel bedre enn på samme tid ifjor.

Stigningen i overskuddet av arbeidssokende var noget mindre fra september til

oktober i 1927 enn i 1926 Forholdstallet arbeidssøkende pr 100 ledige plasser

var i oktober iår, sammenlignet med ifjor, betydelig lavere og endog noget lavere

enn i september 1927. Grunnen hertil var at antallet av ledige plasser fra

september til oktober var steget sterkere enn antallet av arbeidssokende.

For kvinner er der liten forandring fra ifjor Stigningen i antall arbeidssOkende

var sterkere enn ifjor, men nedgangen i de ledige plasser mindre sterk.

For utviklingen innen de forskjellige erhvervsgrener og i de enkelte byer

vil der bli gjort rede i oversikten for 4de kvartal.


333

Tabell 1. Den offentlige arbeidsformidling. — Virksomheten i oktober 1927,

fordelt efter erhvervsgrupper.

Erilvers. sgrupper

129 1. Immaterielt erhverv

120 19

2. Jordbruk og skogdrift

3. Fiskeri

4. Jord-, sten- og cementindustri .

5.

Metall- og maskinindustri

G. Skibsbyggingsindustri

7. Betjening av kraftmaskiner til

lands

Trevareindustri

9. Bygningsindustri :

a. Snekkere og tømmermenn

b. Murere og murarbeidere.

C. Andre

10. Papir- og tremasseindustri .

11. Grafisk industri

12. Beklædningsindustri

13. Tekstilindustri

14. Ind ustri i lær, horn, hår og gummi

15. Elektrokjemisk og annen kjemisk

industri

16. Industri for nærings- og nydelsesmidler

Sum 4-16: Industri

17. Handel og forretningsførsel:

a. Kontorfunksjonærer 581

b. Butikk- og lagerfunksjonærer 358

C. Arbeidere ved handel . . 508

18. Landtransport 1 884

19. Va n ntransport :

a. Dekksfolk 1 966 1 678 222

b. Maskinbetjening 2 179 1 909 208

C. Andre 751 656 81

20. Hotell-, kafé- og restaurasjonsdrift 109

-

Arbeidssøkende.

1 247 487 937

841 76 4

520 461 52

3 722 3 511 157

337 316 17

49

640

594

602

568

100

401

339

26

78

21. Huslig arbeide :

a. Tjenere -

b. Vask og rengjøring 1

22. Vann-, vei- og jernbanebygging 2 051 i 921 99

23. Bergverksindustri 95 93 1

24. Ulært arbeide 5 172 4 540 823

25. Barn (ukonfirmerte) 125 111 3

41

Menn.

879 827 31

8 899 8289 , 580

Ledige

plasser.

5 9

55 760

- 8

1

8

46 4 1 3

583 46 3 57

497 93 5 97

560 14 7 12

519 52 4 49

94 5 6

374 28 2 27

331 10 3 8

26'

73, 8 1 5

41 30 3Î

Arbeidssokend

4.3

eu

Kvinner.

Ledige

plasser.

rr.

rezi

co a) cd

> .ca

ed

226 50 184 6 176

512 117 534 124 395

1 52 33 552' 448 77

37 610 543 1 022 838 190

515 75 19 66 56 403

336, 34 3 22 31 517

486, 15' 1 22 14 19

1 7111 133 15 143 1181 255

6 288 216

16 270 1921 -Î

6 98 75 10 9; 1

102 11 7 li' 263 153 154

37 36 4 - 1 4

89 172 22 6 17 16

Tilsammen 26 141 23 063 3 246 168;3 078 3 078 6 977 ; 3 959 1 3 460' 43813 018,3 022

Arbeidssøkende (ledige plasser) i månedens løp flere enn ansatte (besatte plasser).

tsc

1-t

cl

r2 C-15

1 21

od F,, d

14,

882 1

41

59 511

181 149

161

31

431

88'

37,

481

51

- 2 041

- 1 1 554

2 127 97

2 1

3 632 820 151

14 3 4

-el

rC

118

410

Î

26 102 93' 172 9 15

7 202 150, 65, 11, 52 54

7

29

1

28'

1;

51

-1

31

-,

1 2

30 101 1.0

350 46 3 53 43

475 51 12 42 42

17 3, 2 3

1961 21 1 59 20

1 121 1 1 122

492 1 113

-1 104 77

22 184 168

1 1

15, 110 139

212 920 880

1311 06211 100

139 37 12' 37

21 1 2; 1


334

A/S Vinmonopolets salg 1 av sprit, brennevin og vin

i 3dje kvartal (juli—septbr.) 1927 2 .

1927.

1926.

Juli. August. Septbr. 3. kv. 2. kv. 3. kv. 2. kv.

F

I

I

E

1

Sprit 6O (pet.). . .

Engros (til samlag) . .

I detalj

Direkte til private .

Gjennem utsalg . . . .

Brennevin I alt . . .

Engros

Skjenkeberettigede .

Legasjoner, s sib m. v. .

Samlag . .

Med. bruk . . . . .

Tekn. bruk

I detalj

Direkte til private . .

Gjennem utsalg . . . .

Innenlandsk brennevin .

Engros

Skjenkeberettigede . .

Legasjoner, skib m. v. .

Samlag

Med. bruk

Tekn. bruk

I detalj

Direkte til private . .

Gjennem utsalg . . .

Utenlandsk brennevin .

Vin

Engros

Skjenkeberettigede .

Samlag

Annet engros

I detalj

Direkte til private . .

Utsalg og forhandl. .

Sterk vin

Engros

Skjenkeberettigede .

Samlag

Annet engros

I detulj

Svak vin

Engros ...... . .

Skjenkeberettigede .

Samlag

Annet engros

I detail

Fruktvin . .

Liter.

48 889

8 852

40 037

5 039

34 99g

356 8661

68 938

7 280

782

55 680

4 269

927

287 928

26 492

261 436

227 461

37 973

2 536

278

34 329

730

100

18948l

13 154

176 334

129 4051

413 124

272 379

140 822

119 652

11 905

140 745

43 721

97 024

364 224

251 525

127 563,

113 001

10 961

112 6991

48 900

20 854

13 259

6 651

944

28 046

2 804

Liter.

50 180

10 710

39 470

6 574

32 896

421 fi41

92 550

9 181

2 126

75 093

4 556

1 594

329 091

32 325

296 766

305 200

57 046

3 553

890

50 980

953

670

248 154

20 752

227 402

116441j

389 65i

255 854

134 213

108 508

13 133

133 797

48 388

85 409

341 223

237 115

124 914

99 739

12 462

104 108

48 4 28

18 739

9 299

8 769

671

29 689

2 830

Liter. Liter. Liter. Liter. Liter.

4S513' 147 582 120 559 ,. -

7 661 27 223 27 191 -

40 852 120 359 93 368 -

7 566 19 179 12 163 -

33 286 101 180 81 205 - -

401 431 1 179 938 887 577 94 351 91 695

77 358 238 846 255 206 94 351 91 695

8 196 24 657 17 181 - -

2 337 5 245 2 250 1 827 1 389

60 922 191 695 185 350 -

3 701 12 526 45 858 87 386 83 665

2 202 4 723 4 567 5 138 6 641

324 073 941 092 632 371 -

37 966 96 783 66 371 -

286 107 844 3091 566 000 - -

301 243 4339O4 581 410 11 713 10 902

49 583 144 602 129 015 11 713 10 902

3 281 9 370 6 819

-

1 230 2 398 460 1 378 1 029

43 821 129 130 i12296

897 2 580 8 724 10 335 9 799

354 1 124 716 - 74

251 660 689 302 452395!

25 962 59 868 39 511 -

225 698 629 434 412 884

100 188 346 034 306 167 82 638 80 793

414 159 1 216 934 1 636 834 2 363 832 2 231i 548

264 356 792 589 967 391 1 123 253 973 141

137 889 412924' 509 929 517 562 494 685

113 928 342 088 413 393 545 959 426 854

12 539 37 577 44 069 59 732 51 602

149 803 424 345 669 443 1 240 5; 9 1 263 407

59 477 151 586 193 066 309 982 389 017

90 326 272 759 476 377 930 597 874 390

348 641 1 054 088 1 448 743 2 057 602 1 853 905

242 142 730 782 899 079 1 054 880 904 937

128 355 380 832 465 630 481 031 450 903

102 178 314 918 393 120 518 337 406 617

11 609 35 032 4u329 55 512 47 417

106 499 323 306 549 6 44 I 002 722 948 968

65 518 162 846 188 091 306 230 382 643

22 214 61 807 68 312 68 373 68 204

9 534 32 092 44 299 36 531 43 782

11 750 27 170 20 273 27 622 20 237

930 2 545 3 740 4 220 4 185

43 304 101 039 119 779 237 857 314 439

2 006 7 640 10 986 22 117 28 361

Engros

Edetalj . .

sprit 96 0/0

— do. til med. bruk .

— do. til tekn. bruk .

Sprit med tilsetning til

tekn. bruk

Skattefri sprit til tekn

349

2 455

26 093

21 119

4 974

1 024

391

2 439

30 164

21 181

8 983

1 128

130

1 876

31 205

23 272

7 933

851

4 870

6 770

87 462

65 572

21 890

3 003

1 062

9 924

112 080

87 478

24 602

3 080

3 526

18 591

121 835

93 550

28 285

5 432

3 359

25 002

126 412

96 736

29 676

4 016

bruk 72 1991 80 979 83 146 236 324 207 862 170 218 5 173 322

Fratrukket for varer som er returnert, erstattet for brekkasje, manko ete. 2 På grunn

av en ny beregningsmåte fra mai måned d. A. er de eldre tall 2-3 pet. for store. Vinmonopolet

omsatte for kun 96 pet. sprit. 4 Herav til samlag 162 liter. 5 Dessuten 1 185 1.

til medisinsk bruk. I 3 kv. 1926 intet,


191

Po'eter 1926

1925

1927

Fôrnepe ... . { 1926

1925

1927

Kålrot 1926

I. 1925

335

Meddelelser og spesialartikler.

Hostutbyttet av hei, poteter og rotfrukter 1927.

Efter den ordning av høststatistikken som trådte i kraft 1925 bygges

beregningen over høstutbyttets størrelse på innberetninger fra rikets jordstyrer,

som med støtte i direkte mengdeangivelse fra 5 gårdbrukere i hvert distrikt

ansetter årets absolutte utbytte pr. dekar og dette utbyttes forhold til et

middelsårs avkastning.

Høstutbytt et a v hOi er som det vil ses, i det hele adskillig over et

middelsårs. Det relative høstutbytte faller dog hoist forskjellig i de forskjellige

distrikter.

Landsdelsvis stiller det relative høstutbytte av hi sig således :

Procent av middelsårets utbytte :

Kunsteng. Naturlig eng. Eng i alt.

Østlandet . . . 121.6 110.6 121 2

Oplandene . 114.8 118.0 116.2

Sørlandet . . . 114.9 106.8 113.5

Vestlandet . . . 108.6 101.8 106.3

Trøndelagen . 101.5 96.7 100.5

Nord - Norge . . 71.6 72.0 71.5

Areal.

Avl

pr. dekar.

Beregnet

samlet

avling.

Dekar. Kg. Tonn.

499 136 1 212.2 605 061.1

481 798 1 856.8 894 585.0

471 995 1 989.3 938 952.3

115 127 3 487.7 401 522.8

111 088 4002.4 441 619 7

109 384 4 174.0 456 567.3

24 137 3 209.9 77 178.7

21 876 3 761.3 82 281.2

19 944 3 803.7 75 860.7

Østlandet står best for

de følgende landsdeler er der

jevnt avtagende utbytte til

og med Trøndelagen, mens

Nord-Norge står i en særstilling

ved sitt store underskudd,

stigende fra Nordland

til Finnmark, som bare fikk

60.2 pct. av et middelsårs utbytte.

Jevntover var utbyttet på kunstengen adskillig større i forhold til middelsårets

enn på naturlig eng. Den naturlige eng gav da heller ikke gjennemsnittlig

et middelsårs utbytte. Alene på Oplandene og i deler av Nord-Norge

gav den naturlige eng relativt større utbytte enn kunstengen.

Årets høiutbytte ligger i mengde betydelig over fjorårets. Procenten

forhold til middelsårets utgjorde nemlig forrige år 100.9 mot iår 107.4.

Hvad avlingens kvalitet angår stod derimot fjoråret bedre, med gjennemsnittskarakteren

4.3 og 4.0 henholdsvis for kunsteng og naturlig eng, mot nu

3.8 og 3.6. Kvaliteten er gjennemgående dårligst i de distrikter som har fått

de største avlinger, og motsatt. Således var kvaliteten særlig dårlig for Ostlandet,

men meget god for Vestlandet, Trøndelagen og Nord-Norge.

Hostutbyttet av poteter og rotfrukter utgjorde,sammenlignet

med de to foregående år :

Årets avl

i procent

av middelsårs.

Avlingens

kvalitet.

(5-1)

63.6 3.3

97 1 3.9

101.7 4.1

82.1 3.9

94.3 1.1

99.6 4.2

84.4 3 8

99.3 4.1

102.7 4.2


336

Pot etavlen gav over størstedelen av landet et meget dårlig utbytte.

Den når for riket bare op i 63.6 pct av middelsårsavl. Dette er det dårligste

relative høstutbytte for poteter man - har hatt siden man fra 1900 fikk årlige

tallrnessige opgaver over høstutbyttet. Nærmest kommer året 1924 med 70

pct. av middelsår og 1915 med 73 pct.

Dåri gst er utbyttet for Østlandet, ",-'ørlandet og Oplandene. Den sene og

kolde vår og regnfulle sommer i forbindelse med det sterke tørrhteangrep bevirket

at po , etavlen her, særlig på flatlendt og rå jord, blev helt mislykket.

Avlen opgis i flere herreder ned til 25 30 pct. av middelår, og kvaliteten

er meget dårlig. I de høiereliggende distrikter som Østerdalen, Gudbrandsdalen,

Valdres, Hallingdal og Ovre Telemark ' klarte potetene sig bedre ; utbyttet

blev her 70 80 pct. av middelsåret, samtidig som man var mindre

plaget av tørråte.

Dårligst er uthyttet i Vestfold og Akershus fylker med henholds is 42.2

og 43.2 pct. Østfold, Telemark og Vest Agder når heller ikke op i 50 pct.

av middelsårsavl, Hedmark og Aust Agder såvidt over.

Også Vestlandet har betydelig under middelså,rsavl ; av fylkene her står

Rogaland dårligst såvt-1 hvad avlens mengde som kvalitet angår, Sogn og

Fjordane best.

Trøndelagen og Nord Norge har næsten middelsh,rsavl av poteter ; og

kvaliteten er her god.

Fôrnepe og kålrot gav et noget bedre utbytte, henholdsvis 82.1

og 84.4 pct. av middelsårsavl. Også her er det Østlandet, Sørlandet og Oplandene

soin har det dårligste utbytte og den dårligste kvalitet ; noget bedre

resultat viser Vestlandet. Trøndelagen har for fôrnepe over, for kålrot bortimot

middelsårsavl. I Nordland fylke gav såvel fôrnepe som kålrot over

middelsårsavl.

Høstutbyttet i de enkelte fylker vil freinga av omstående tabeller.


. . •

• •• ""il

• 1:1

• • "7-1•

o t°- "c ;.

tr, z 1

"1:1 C,S 1.1 C, „tt cc 74 C E

—4 E ga, 4 .4 71 -cs 4) E. 4 ;'.E E g

,1*) 7z4i ça civ.3 r61 80 '64 p.

Co (./) z Z!,

t, cc%

. cz . .

..........

.

CC, 4 co O.1 CLD r-4 0 V, 0. Cit ar9 t.t, CI') 0

• • . . • . • • . • • • • • . • •

.41 C, C, C'D t0 C cn t.0 GN1 LL,

•C.C,t- C, GO G9 CO CO r. CO CC C, Cg 0, c9

,t 4 4 4 4 4 4 CO .1 4.: 4 C, C,

LC)

t1.10

tr, cm CC, ,‘O

O C, 0 CID C, C) C- 4 QC) C, 00 t- ti0 0,

C, Cg r, r. ri r. r. r. r.

ci c4 c:7 Lc; 7.;

• Jo Lr, t- C) C) C) cn G9 c c C- G,

co a) 4,o lo crD r- ,t 0, © 0.1

4 0, CO 4 4 tO tIO CI 0 ir-4 t- -

N CO •Cti N CA 4,1 C, b, 0, 0, ut 0 0, 0 .0

tri CO C.: C.12) C3; 4:46 vi oci co co; cO

C9 C.4 ri r. ri r. 7, C C.) C.) C.) ,C r.

• cc co © co t- ihn t. c+1 .14 cfa ci

vi 4 4 4 '4, 4 4 4 vi

• cc; Lc; t-; Lc; ci ,t4

oo oo co m CC, C9 0, C, C, C, 00 00 0 0 ,t

cg cg cg cg cg 0.9 Cg C., r. r. Cg Cg r.

c4) . 01 tr. it. 4 00 Ln u,qc cçJr,

cr:

CO N CO CO ut Cra. oo. ut.N qi CO GI C., .11

C.0 CScc 4 co

,r c, 00 C, C, CZ r.

;i

c c r. ,, nil

0, r. C.) 0, r,t4 r. Cg ni r. 4 0 00 CO .0 t- e44

O V C. 14, C, r. 00 n, rr ,0 00

E,Cg Cg C4 Cr., t- t r. Cg 00

0, ri C.• 0, 4 CD 4 ut I. Cl CO CS

• CS; t ì Vi 1g ,4 t- C, ce6 cc; co

tri

r. r. ri r. ri r. r. r. r. r. r. r.

• 4.4 cr, co to to 0 rd to 4 to 4 co ef, cc; 0

cri ci cri vi 4 4 .4i 4 4 4 4 vi

Cd

Y2/

z

z ,..: ,...,

cc, cf, orz c, cr) o o o In CO C. .Z1 CO Cg Cg CO V.: C,. .

•ri

P, et I.: ef.:

bk

C-■ © Ci Ci: l_C. C.C; 0,- .0 .rt CV Ci. C•7 i.; .n. C,. ri

o Ct

ke* ,,, t. t- r- ,, -.N c, c, t-- ci) t- irD t-- .-: e) crz )_0 I--

W

- 1 t'

•tr, ,t, = '-‘0 M -rt+ c,"z c,) co -,,t vi crz en en co aq cm ,-, co

tc

=

a) 4.4 1-1 rr IC. 0.4 Ca ,O O, C72, rf . 00 tr ,n Cr 41 . CA

• • •

4-)

Cr rr r. GC OD rii

..•'

,i ,r. C, Ci r1; CS:, 07 C,1 C cn -ct

ct . 4\10Co, ,i, cs., cr, (:::) t-.. a, c, so ,--I ,-I .,-.4 ,ro cj, cc

+., .--

,,,, .1, ao co co vo cr, co co .4 -4, co Lo co 4 ,7,1 Lo cs, co

0-4 cl,

co 4-4 c.., e- ,-1 aq Gt:D N CO.

,-, cv cf'.,'" CS, (X) 4 CD

0

G)

G) ,, C) t- C, en C, 4 t, In C- ,f, 00 0 Lc, en in ,,

E. c,, cq cq r. ri ri r. r. .. r. Cg n, r.

CZ

E

..

2,, ..ii

;-;

e!. c/i c.... ,,,-! c, n, ,-.! ,4 c... ce!) c. c. c.. vz .:. .0 co ,i c, .‘1:

rs -.T, ,.c .4 4 046 e- co e-; ,44, ,..; 06 u, 4 ,.:4 ,44 co co L‘t (6 t—

C, a, r. r. r. r. r. r. r. C0 C., 0 0 (0 0, C., C. e..0 0

-,-; '..

ri ri r. ri ri r. ri

c..),,

337
• .


tx)

Pr:1 ttc

• • •

.

•—■

. .

P 17 •

cn


y.w • 17:1-tz -8 Pt

Q. Pcs tic to z ct ts) • at

at7dot, EtcQz

7 4 41 E .4) 7,1zt zE-7' -73 E

(L) ,L) rI „, etc t,, r- 0 ei

tD GC) tk, 0 0 Cri '40 CO 0 r., C. CM CO 01 C. . V CO OGG

ici c) o6 iri in co ,,ii .4 t-Z o6 co o6 c6 in crS o6 c,-; o6 aq

bp co, cz, cx) -4. o t- er3 o to aq -44 co co c, t-- ,.. co m ,...,

co t-- c) riOt...Q000r-, CY:C.011"..000,0 4-z c, c,

W

,-4 . . . ri . . . r-4 N

f3-4

o

;-;

Q)

4-)

4-)

Cq c. 0, c0 oo 041 0:

C 4 a; ci cc; 4 6 cvi ci 6 ci c,*tÖ Ct co cn

CC co t- Ct 10 CD 00 t- . CD kt, . 00 di CD

0 0 tr t•-• .1 00 Cf) •-• CA CD 0

• cyD t • ttl CD N C 0, . k0 VD 00 ri kG,

CI di 10 kt, CY: CYJ `0, CYZ ri

L-

cs, 01 00 C. o ttz

h C6 CS If) 4 c, c- 6 ci c:; 6 6 c6 ici

-4,kc, K'D C- Q Cs, C) cr, a, 0., c5.,

CO 0, rt 0 C, Ctb. ID CO GO 0, C. 0 0 CO

0,7 N V.; Cri NNNNNN V') cr; cr; ce;

• L- 0: C. 00 0 00 t•• Ct 0: 0, CO 4.11 00 0 0 L..

N 0; C; kC h 0; 0'; C4 0; C6 C4 h C6 6 6

co 6 co 00 .itt, c.0 c.0 0, 4, 00

Q ex, LC, CA .14 C, ri CI, CC 10 kt, dt,

G,1 N CO Cr) vi 4 4 -.41 C•1

C

di tD ka C) C. t... CO . tO 0 CD ..di tO . 0 . kt, d,CA

. . . . . . . . .

c',0 c; cej Cj cf) .-4 tf) G, CA CO CA C',) C,1 N 0 P.: Vi C`i

t--• . tf) 11-) CY'S G', 10 0 C5, 0, [-.. Cr) 10 10 0, N N 1.0 VI

C.0 . N 10 0 V, CD t..... CO t... 0 C, C.,, GD 0, C.. GO 10

CO 10 GO ri IA 0.11 00 N .11 00 4, CD C.. G.D ..-4 N ri

= kn kn 10 r..4 C,1 ri N aq CD 0

0 C. tO CA 0 CG, 0, d,CO 0 t•-•

CC; lei CC; N GO N Ct kt, 0'; Ct N Cri 0-.) 6

t- t- cx) L,. t- t- co G00,00000000

Ci

00

r=-i'

I

eD CO 0 0, 00 0 00 0,1 tO kt, 0 0 7-4 C4 01 ka ul 0 0:

06 CY'S di C6 C6 d; C6 C6 ,-.6 C6 .4 ..tt; -4 4 4 ,t; .1+ 4 vi

W

s.; •

ti0 kt: .. .4, t.: CD . kr) C,1 0 0 CO CO 0: ri kn 0 . C.

t....: GK.) N dt; r, Cri ..-1 vi am 6 t-: ,-.4 ot5 cf•S 4 c; c; a;

4 c, .--1 cr, .4 cn ,--4 kt, N 4, CO di c.c. cp , C, o c)

CO 1,... C5, C5, 0 Cr C) C5. C, t... C, Cr) t... . Cs.1 CO C.... N

N C•1 CV N Cr) N 0, Cr) 4,1 Cr) N 0, G4 Cr) V, N

0 aq ut u.D . ,-1 c- G4 zt 4,1 vi vi ,-, ,-, ,-1 vi ,-4 t-

E-1 m t•••

et+ ,C, . t•-• 0 .. tn co r.4 c.o c0 oq et, Cq et, O e. . tr:,

1.5, 6 6 cci .-; c-: c(-3 ,-; co 6 4 vi cci t--. tr.; 4 c6

oi ,-,. co fz, ccD CC he) . ri C:, . tf) CX) dti l".■ C0. Q. CD t•-•

t::i N 0 0 N 0; Ut krz 6 i-4 c- c- t- c, a, VD .0

”tz

"C

.""

P. E

.0 ••• C. c0 CI: . tO eh C., aq cY) . t. ut 41) 00 . i df

c-,.: ei c.i vi c, co ci c6 o a; 4 c: 6 4 t-: xi 6 4

co co t- t- 00 C.. 00 t.... C... GO GO CX) 40 CM C, C C., 00

t. CA 0 CD 00 0G1 ktt GO 0 0: CO 0: C, Le,

Cri CY'S CC; vi 4 4 ci

338


339

Kommunenes linegjeld og skatterestanser pr. 30 juni 1927. 1

Efter samråd med Justisdepartementet har Byrået i likhet med de nærmest

foregående år hentet inn spesielle opg aver over kommunenes lånegjeld og

skatterestanser pr. 30 juni 1927. Det bedes bemerket at for enkelte kommuner

må opgavene betegnes som f o re lo b i g e, fordi regnskapet for 1926/27

ikke var avsluttet ved opgavenes avgivelse. Særlig gjelder dette opgaven over

skatterestansene.

Undersøkelsen viser folgende hovedresultat :

Pantobligasjoner.

Ihendehaverobligasjoner.

Kasse-

kreditt.

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. I 1 000 kr.

Riket . . 153 767 885 114 I 93 873

Herredskommuner 63 670 151 973 54 795

Bykommuner . . 56 065 521 250 22 947

Felleskomm. elektr.verk . 29 645 61 396 7 664

Fylkeskommuner . . 4 387 150 495 8 467

Andre

låneformer.

I 353 484

149 461

121 185

20 135

62 703

Den samme tabell uttrykt ved forholdstall:

Pantobligasjoner.

Ihendehaverobligasjoner.

Kassa-

kreditt.

Andre

låneformer.

Til-

sammen.

Økning

eller

fall (-1.-)

fra 30 juni

1926.

1 000 kr. 1 000 kr.

1 486 238 20 896

419 899 -2.- 7 608

721 447 ;- 18 143

118 840 + 3 634

226 052 + 1 221

Til-

sammen.

Økning

(+) eller

fall (±)

fra 30 juni

1927.

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Riket 10.35 59.55 6.32 23.7 8 100 -;-- 1.41

Herredskommuner . . . 15.1e 36.19 13.05 35.60 100 ---:- 1.81

Bykommuner 7.77 72,25 3.18 16.80 100 ± 2.51

Felleskomm. elektr.verk . 24.95 51.66 6.45 16.94 100 + 3.06

Fylkeskommuner . . . . 1.94 66.58 3.75 27.73 100 -I- 0.54

Bevegelsen i kommunenes lånegjeld i budgettårene 1913/14-1926/27

fremgår av folgende sammenstilling :

Lånegjeld i alt . .

Årlig stigning . .

1913/14. 1914/15. 1915/16. 1916/17. 1917/18. 1918/19. 1919/20.

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

223.0 263.5 286.1 350.9 458.5 634.5 868.0

32.7 40.5 22.6 64.8 107.6 176. 0 233.5

I Opgave for de enkelte kommuner er tatt inn i «Tillegg» til Stat. Medd. 1927

nr. 11 og 12.


340

1920/21. 1921/22. 1922/28. 1923/24. 1924/25 1925/26. 1926/27.

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

Lånegjeld i alt . 1 082.s 1 296.7 1 391.3 1 446.8 1 501.0 1 507.1 1 486.2

Årlig stigning . 214.8 213.9 94.6 55.5 54.2 6.1 ± 20.9

Kommunenes gjeldsstiftelse tok altsh for alvor fatt ved krigens slutning

og steg i hvert av de tre folgende r (1919/20-1921/22) med over 200 mill.

kroner. 1 de folgende fire hr (1922/23-1925/26) var stigningen sterkt avtagende,

og i 1926/27 har bevegelsen gått i motsatt retning. K ommunenes

lånegjeld er i dette år ghtt ned med næsten 21

ni ill. k r. Det er forste gang siden 1904 at man har hatt nedgang i kommuners

gjeld. Årsaken til nedgangen er at meget få kommuner har optatt

nye lån i terminen 1926/27. Bortsett fra et par større konverteringslån —

Bergen 7 mill. kroner og Trondhjem 2 750 000 $ — blev ingen egentlig

store kommunelån optatt.

Hvorledes stigning og fall fordeler sig på de forskjellige kommunegrupper

ses av følgende sammenstilling

Herreder

Byer

Fylker

Felleskomm. elektr.verk

Tilsammen

Stigning. Fall. Nettostigning.

Antall Antall

Beløj).Beløp.Beløj).

kommuner. kommuner.

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

169 4 303 495 11 911 -2.--- 7 608

11 4 083 54 22 226 ---. 18 143

9 4 317 9 3 096 1- 1 221

6 1 5 698 20 2 064 -F 1 3 634

195 18 401 578 39 297 H- 20 896

Der er altså, fall i lhnegjelden i 578 kommuner (og felleskomm. elektrisitetsverk)

med et samlet beløj) av kr. 39 297 000,00. I. 195 kommuner er der

stigning med i alt kr. 18 401 000,00.

Av stigningen faller de største beløp ph folgende kommuner : Drammen 2

kr. 1 601 000,00, Trondhjem kr. 1 497 000,00, Nord-Trøndelag fylke kr.

1 309 000,00, Ålfot interkomm. Kraftselskap kr. 1 253 000,00, Nordland fylke

kr. 664 000,00, Hordaland fylke kr. 608 000,0o, Porsgrund kr. 687 000,00,

Vest-Agder fylke kr. 541 000,00, Tafjord Kraftselskap kr. 444 000,00, Rogaland

fylke kr. 418 000,00.

1 Stigningen i de felleskommunale elektrisitetsverks gjeld kommer for en

stor del av at Bergenshalvøens Kraftselskaps lån ph 2 mill. dollar, soin forrige

år var opført ph Bergen, ihr er opført på kraftselskapet. Nedgangen i Bergens

gjeld og økningen i selskapets gjeld vil derfor for en vesentlig del ekvivalere

hverandre.

2En betydelig del (kr. 1 176 24 1 71) står som sperret innskudd

Prammens Privatbanker,


341

Lån optatt utenlands ev overalt omregnet til norske kroner efter pari kurs.

Følgende tall viser det samlede beløp av de enkelte kommuners utenlandske lån

Oslo . . . . 75 177 775 kr.

Bergen . 40 065 589 »

Trondhjem . 12 726 388 »

Bergenshalvoens Kraftselskap 7 460 000 »

Opland fylke . 1 744 444 »

Drammen I 008 394 »

Nord-Trondelag fylke 825 333 »

Fredrikstad 856 444 »

Kristiansund 119 177 »

139 983 544 kr.

I perioden 191,4-1926 hay gjeldsstiftelsen vært størst i landkommunene.

Dette fremgår av folgende sammenstilling, hvor de felleskommunale elektrisitetsverk

er fordelt på landkommuner og bykommuner

1914. 1927.

Samlet Samlet

lånegjeld. lånegjeld.

Derav vedk.

elektrisitetsvesen

et.

Stigning

alt

1914/22.

1 000 kr, 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Landkommuner . 58 735 728 163 428 271 669 428

Bykommuner 164 239 758 075 291 366 593 836

222 974 1 486 238 719 637 1 263 264

nevnte periode er landkommunenes gjeld blitt 12,4 ganger så stor og

bykommunenes 4,6 ganger så stor. 719,6 mill. eller henimot halvdelen (48,4 pct.)

av kommunenes lånemidler er anvendt på elektrisitetsvesenet, for landdistriktene

64,0 og for byene 38,4 pct. De aller fleste av de elektrisitetsverk som blev

anlagt under og efter krigen går med underskudd, og etterhvert SOffi prisnivået

tillempes efter parikronen, er der fare for at en storre og storre del av

elektrisitetsverkenes gjeldsutgifter må fores over i beskatningen. Etter en beregning

Byrdet nylig har foretatt på grunnlag av opgaver fra de kommunale

elektrisitetsverk som var i drift i 1924/25 (respektive 1924), svarte disse verk

i det nevnte driftsår for ca. 70 pet. av den gjeld som påhviler dem.

Det kunde synes h ligge nær i en oversikt som denne å ta med opgaver

over kommunenes aktiva. Når det ikke er gjort, har det flere grunner. Forst

og fremst vilde statistikken ved en sådan utvidelse blitt så forsinket at den

vilde ha tapt en av sine verdifulleste egenskaper, nemlig sin aktualitet. En

verdiopgave over kommunenes faste eiendommer etc. vilde dessuten under de

nuværende forhold i sig selv være av meget tvilsom betydning, når ikke verdiansettelsene

er foretatt på et felles tidspunkt og efter nogenlunde ensartede


342

regler. De kommunale aktiva, som det er av særlig betydning å kjenue når

man vil bedømme kommunenes finansielle stilling, er innbyggernes skattbare

formue og inntekt. Om disse gir Byråets publikasjoner over skatteligningen

oplysning, og man tillater sig å henvise til dem.

Foruten elektrisitetsverkenes gjeld har man også skilt ut den del av gjelden

som er optatt i anledning av nodsarbeide og arbeidsledighetsbidrag og veivesenet,

for landkommunene innkjøp av skog- og jordeiendommer og for byene

gjeld i anledning av anskaffelse av kommunale leiegårder (boligbygging).

Over skatterestansene er også opgave innhentet.

1111.1.•111.

Veivesen.

Av gjelden vedkommer : Skatterestanser.

Nodsarb.

og arb.1.hetsbidr.

lnnkj. av

skog- og

jordeiend.

Ansk. av

komm.

leiegårder

I alt.

Derav fra

skatlåret

1926/27.

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. I 1 000 kr. 1 000 kr.

Riket . . 41 744 24 253 39 121 211 018.3 86 180.7

Herreder 30 835 14 005 26 934 106 381.6 47 995.3

Byer . 13 909 10 248 12 187 95 171 104 636.7 38 185.4

.11111.■••■•

Av lånemidler er til veivesenet anvendt i alt 44,7 mill. kroner, hvorav

i landkommunene 30,8 mill. og i byene 13,9 mill. kroner. Til nodsarbeide er av

lånemidler i landkommunene anvendt 14,0 mill., og i byene 10,2 mill. kr. Hvad

gjeld vedkommende nødsarbeide og vedkommends veivesenet angår er grensen

noget usikker. I flere av landkommunene er nødsarbeidet blitt bokført som

veiarbeide og gjelden opført som vedkommende veivesenet. — Til innkjøp av

skog- og jordeiendommer er anvendt av lånemidler i landkommunene 26,9 mill. og

i byene 12,2 mill. kr. For byenes vedkommende dreier det sig for en stor

del om innkjøp av tomtearealer. — I byene er av lånemidler anvendt 95,2

mill. til anskaffelse (nybygging, innkjøp og andre utvidelser) av kommunale

leiegårder (boligbygging), hvorav Oslo 51,5, Bergen 14,5 og Trondhjem 11,1

mill. kroner.

Skatterestansene utgjorde pr. 30 juni 1926 i alt 210,4 mill kr , næsten

likelig fordelt på land- og bykommuner. I forhold til de utlignede beløp er

derfor skatterestansene storre på landet enn i byene. Ved utgangen av terminen

1926/27 var 25,8 pct. av den samlede utlignede kommuneskatt (86,2

mill. av 334 mill.) for dette år ikke innbetalt De tilsvarende tall for terminene

1922/23, 1923/24, 1924/25 og 1925/26 var henholdsvis 25,6, 26,2,

25,0 og 24,1. De bestrebelser som er gjort for å få skattene inn i rette tid

synes derfor ikke h ha fort til nogen synderlig bedring i dette forhold.


343

Kommunegjeldens procentvise sammensetning med hensyn til lånef ormen

var pr. 30 juni i hvert av årene 193—i97:

1923.

Pct.

1924.

Pct.

1925.

Pct.

1926.

Pct.

1927.

Pa tobligasjoner 7.46 9.26 8.46 8 34 10.35

Ihendehaverobligasjoner 50.78 49.56 53.20 55.72 59.55

Kassekreditt 14.62 13.85 10.74 8.21 6.32

Andre låneformer 27.14 27.33 27.60 27.73 23 78

Pct.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

I de siste 3-4 år er der en stadig procentvis stigning i pantobligasjoner

og ihendehaverobligasjoner, på bekostning særlig av kassekreditten. Kommunene

er altså iferd med å konsolidere sin gjeld ; men ennu er kassekreditten forholdsvis

stor, særlig for herredskommunene, hvor den fremdeles utgjør 13 pct.

av gjelden. (Se tabellen side 339.) «Andre låneformer» utgjør 23,78 pct. av den

samlede kommunegjeld. Under denne betegnelse er tatt med lån mot veksler,

vekselobligasjoner og almindelige gjeldsbrev. Det bemerkes at under «andre

låneformer» også er tatt med lån ydet av staten, ca. 70 mill., Oplysningsvesenets

Fond 21,2 mill., Invalidefondet 7,4 mill., Statens Pensjonskasse 13,2

mill., Itiksforsikringsanstalten 20,6 mill. og en del andre offentlige fond 1,6

mill. foruten lån av kommunenes egne fond (som for Oslos vedkommende utgjør

22,4 mill. kr.).

Trekker man fra stats og fondslånene, tilsammen ca 175 mill. kr., utgjør

kassekreditt, veksler og vekselobligasjoner og almindelig gjeldsbrev tilsammen

ca. 272 mill kr., som altsh må betegnes som løsgjeld. Hertil kommer at og

en stor del av pantegjelden er opsigelige Min med forholdsvis kort avdragstid.

Hvad kommunenes garautiansvar • angår henvises til tabellen side 38 over

felleskommunale elektrisitetsverk. Kommunenes øvrige garantiansvar er vesentlig

overfor Småbruk- (Arbeiderbruk-) og Boligbanken, i alt 190,1 mill. kr. I de

senere år har den økonomiske stilling i enkelte kommuner utviklet sig slik at

ansvar er gjort gjeldende i ganske stor utstrekning. Om hvor stort tap hver

enkelt kommune får på de eiendommer den har måttet overta foreligger der

selvsagt ennu ingen opgaver.


344

Norges betalingsbalanse overfor utlandet i 1926.

I „ Statistiske Meddelelser" nr. 4 blev der gitt en foreløbig opgave over

betalingsbalansen i 1926 i forbindelse med opgavene over vår status overfor

utlandet Som antydet er inntektene av skibsfarten anslått for Wit, og man

meddeler derfor her de endelige tall, som viser at der var et underskudd på

de ordinære poster på ca. 20 mill. kr

1926. 1925.

Inntekter av utførsel m v: Nlill. kr Mill. kr.

Utførsel . 812 1 048

Hvalfangst' . . . . 60 55

Skibsfartens bruttofrakter 430 484

Renter og dividender 15 18

Fremmede turister 25 25

Transittfortjenester 22 20

Diverse 13 24

Tils. 1 377 1 674

Kapitalinntekter:

Offentlige lån i utlandet 50 220

Private lån . . 15 30

Salg av verdipapirer 115 70

Tils. 180 • 320

I alt 1 557 1 994

Utgifter til innførselm. v

Innforsel . • 1 093 1 379

Skibsfartens utgifter i utlandet 224 278

Renter og dividender 66 80

Diverse . 17 18

Kapitalutgifter:

Kjøp av verdipapirer

Tils 1 400 1 755

165 168

I alt 1 565 1 923

Salg direkte fra fangstfeltene og derfor ikke medr, guet i utforselsstatistikken.

Utgifter i utlandet frati ukket.


1

;

,

1000 kr. 1U -00 kr. 1000 kr. 1030 kr 1000 kr. i 000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

2Juli August

September . . .

1 1 000

600 210 5

675 2 105 72 3

- 6 1 998 1 789 1

738

114

100

611

71

75

7

6

71

1 338

1219

2 098

821

818

1 864

Tilsammen 1 1 000 675 10 2 703 2 071 91 952 757.20 4 655 3 503

2. kvartal 1927 . .

1. — . .

- 1.8 624 4 6 66

1 20 000 7 000 17 4 625 2 608

7

5

5 139

i405

3 777 25 11 763 8 443

1 125 23 26 030 10 733

4. — 1926 . . 1 7 000 4 000 25 10 430 7 874 6 555 468 32 17 985 12 342

3. — 10 5 790 4 085 7 1 025 1 010 17' 6 815 5 095

2. . , 1 55 000 25 000 15 2 430, 1 216 10 i783 1 167 26 59 213 27 383

— . 1 1 500 1 500 18 12 286 10 079 5 493 455 24, 14 279 12 034

Kommuner . .

Skibsrederier . .

Handelsselskap .

Banker

Metallindustri. .

Treindustri . . .

Næringsmiddelind.

Bygging og drift av

bygårder . . . .

Utgivelse av avis .

Anlegg av sportspL

Lufttrafikk . .

Kringkasting . .

Bad

345

Offentlige emisjoner i 3. kvartal 1927.

Tabell 1. Emisjonene månedsvis fordele.

Obl.-lån.'

Samlet

emis.belop.

Herav

off.

utlagt.

Nye selskap.

Samlet Herav

emis.- off.

4-; beløp. utlagt.

Aktieemisjoner.

Nyemis. i el I. selsk.

•E Samlet Herav

. emis.- off.

beløp. utlagt.

Tabell 2. Emisjonene fordelt efter de utleggende institusjoners art.

Tilsammen

1

- 11.

1

1 000 675 -

-3

-2

- -

1

• 2

-i

1

2 206

110

250

116

15

12

1 780

40

145

80

15

11

50

294

60

100,

80 1

300,

-1

44

14

10 1

1 000 675 10 2 703 2 071 91 ,952

50 41

294 3,

19 1. 1

- 1 1

75 1

74 1

180

44

13

8

757 20

I

..;

2

1

1

I alt.

Samlet Herav

emis.- off.

beløp. utlagt.

1 000

2 250'

404

60

250'

100,

80'

116

315

12

44

14

10

4 655

675

1 830

334

19

145

75

80

195

11

44

13

8

3 503

Statistiske Meddelelser nr. 10 d. å. inneholder en utforligere statistikk over

obligasjonsemisjoner, nemlig også omfattende de obligasjonslån som ikke irembys til

offentlig tegning.


346

Drukkenskapsforseelser, smugling m. v. i 3. kvartal 1927.

a. Drukkenskapsforseelser.

Som det fremgår av tab. 1 ligger tallene både i byer og bygder la v er e

i 3dje kvartal enn i 2net kvartal. I bygdene og i Oslo ligger tallet lavere enn

i tilsvarende kvartal ifjor, i de andre byer derimot litt højere.

Tabell 1. Antall forseelser med eller uten arrestasjon

i de enkelte kvartaler i årene 1921--1927.

1. kv 2. kv. 3. kv.

Byene.

4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.

Bygdene.

1927 7 356 8 140 7 663 1 050 1 323 1 233

4. kv.

1926 8 041 7 832 7 586 7 598 1 156 1 335 1 421 1 042

1925 8 854 8 351 8 165 8 083 1 150 1 231 1 381 1 227

1924 9 162 9 908 9 439 10 142 974 1 154 1 221 1 188

1923 11 408 11 920 10 737 10 376 1 074 1 358 1 114 1 032

1922 8 436 9 410 10 348 12 175 849 1 121 1 150 1 196

1921 7 585 7 077 7 789 9 626 847 833 837 908

Oslo. Byene utenfor Oslo.

1927 3 669 3 709 3 528 3 687 4 431 4 135

1926 4 192 3 596 3 551 3 858 3 849 4 236 4 035 3 740

1925 4 428 4 020 4 208 3 862 4 426 4 331 3 957 4 221

1924 4 562 4 544 4 579 5 019 4 600 5 364 4 860 5 123

1923 5 961 6 111 5 466 4 966 5 447 5 809 5 271 5 410

1 922 3 644 3 972 4 653 5 926 4 792 5 438 5 695 6 249

1921 3 450 2 811 3 190 4 299 4 135 4 266 4 599 5 327

I vanlige tider kan man vente et par pct. nedgang fra 2net til 3dje kvartal

i byene.' Nedgangen i 3dje kvartal 1927 er faktisk større enn den normale.

De dårlige tider krever imidlertid en sterkere nedgang enn normalt

Om den faktiske nedgang er større enn den man skulde vente lar sig ikke avgjøre

Forholdet mellem 3dje og iste kvartal er omtrent som vanlig for byene,

sett under ett. Forsåvidt den økonomiske nedgang har fortsatt i 1927 betyr

dette at 3dje kvartal snarest står litt ugunstig i sammenligning med I ste kvartal.

Der er dog neppe grunn til å tro at den ugunstige utvikling som satte

inn i 2net kvartal (se Stat. 1VIedd nr. 9 for 1927, side 262) har fortsatt i

samme styrke i 3dje kvartal Det samme kan antagelig sies også for bygdene,

hvor der vanlig pleier å være litt opgang i tallet fra 2net til 3dje kvartal.

Se Alkoholstat. 1924 25, s. 38*--41 *.


Tabell 2. Drukkenskapsforseelser kvartalsvis i de enkelte byer

samt i byer med:og i _byer uten lovlig.brennevinsomsetning.

Byer.

betyr at byen har lovlig lokal .brennevinsomsetning.

3.

kvartal.

1927.

2.

kvartal.

1.

kvartal.

4.

kvartal.

1925.

3.

kvartal.

3.

kvartal.

5 Byer med lovl. br.omsetn. 720 5 441 5 624 5 161 5 367 5 313 5 130

6 590

Byer uten lovl. br.omsetn. 2 232 2 516 2 195 2 231 2 273 2 702 2 445 2 851

Fredrikshald

Sarpsborg

Fredrikstad

Moss

*Drøbak

Andre Follobyer. Hls.bu

*Oslo

*Hamar

*Kongsvinger

Lillehammer

*Gjøvik

Hønefoss

Drammen

Kongsberg . .

*Holmestrand

*Tønsberg

Sandefjord .

Larvik

Andre i Vestfold

Kragerø

Porsgrund

Skien

Notodden

Andre i Telemark . .

*Arendal

Andre i Aust-Agder .

Kristiansand

Andre i Vest-Agder .

Stavanger

Haugesund

Andre i Rogaland . .

*Bergen

Ålesund .

Kristiansund

Florø, Molde

*Trondhjem

Andre i Trøndelag. .

*Bodo

Narvik

Andre i Nordland . .

Harstad

*Tromso .

Hammerfest

Vadsø

Vardø

1926.

3.

kvartal.

2.

kvartal.115 107 92 87 48 63

105 115 72 111 90 111

217 251 238 316 244 437

42 52 48 40 65 70

7 4 4 2 6 9

- 2 2

3 528 3 709 3 669 3 858 3 551 3 596

44 60 49 93 83 69

14 26 22 19 13 26

19 24 28 29 37 52

52 26 21 50 32 24

37 43 35 21 39 49

162 210 213 221 251 250

45 38 54 60 68 46

40 42 17 23 41 33

146 135 92 73 187 125

104 122 68 66 115 136

76 83 59 73 59 99

i 43 48 39 52 43 82

19 20 20 13 13 16

26 59 55 59 37 37

138 154 150 85 83 107

3

45

27

28

47

26

41

26

26

26

27

37

33

98 146 79 73 73 103

.35 33 39 56 26 34

196 209 99 132 166 150

5 39 40 12 34 17 21

189 207 220 240 228 257

6

43

31

62

24

86

39

27

29

36

30

86

25

842 764 572 590 648 583

115 133 145 105 162 121

75 73 96 109 88 83

7 20 33 11 18, 12 22

570 602 569 536 593 472

8 27 49 24 35 59 56

27 34 34 18 41 28

114 86 99 57 59 63

o 20 37 33 17 22 11

16 57 14 26 17 36

73 76 33 32 45 62

25 15 16 19 10 16

21 5 9 7 20 11

46 52 15 33 76 80

1924.

79 97

102 91

348 373

53 66

27 9

7

4 208 4 579

56 39

23 22

24 28

40 20

35 29

208 248

45 136

18 28

110 128

151 177

73 107

53 57

4 21

35 37

97 113

30 39

48 53

80 93

29 34

133 129

35 18

301 383

35 • 54

26 24

507 852

119 181

79 103

10 15

564 777

47 62

24 9

78 64

40 19

• 29 6

63 34

19 23

8 37

62 27

Son 0 (1926, 3 kv.. 0', Holen 0 (0), Hvitsten 0 (0), Holmsbu () (0). 2 Horten_ 35 (34),

svelvik 5 (5), Åsgardstrand 3 (4). Langesund 5 (5), Stathelle 6 (1), Brevik 16 (21). 4 Risør

9 (7), Tvedestrand 1 (0), Grimstad 23 (19), Lillesand 2 (0). 5 Mandal 1 . Farsund 5 (6),

Flekkefjord 20 (2). " Egersund i (11), Sandnes 25 (12), Sogndal 0 (0), Skudeneshavn 0 (0),

Kopervik 5 (7). 7 Florø 1 (0), Molde 19 (12). s Levanger 6 (3), .Steinkjer 7 (22), Namsos

14 (34). 9 Svolvær 6 (13), Mosjøen 11 (9), Brønnøysund 0 (0), Mo 3 (0).


'348

Tabell 3. Drukkenskapsforseelser kvartalsvis

i de enkelte bygder.

1927.

3. 2.

kvartal. kvartal.

Østfold 112 159

Vestfold 47 51

Aker—Follo 258 290

Tils 417 590

Rest Akershus . . . 43 45

Hedmai k, Opland . 210 208

Buskerud . . . . . . 74 88

Tils 327 341

Telemark 99 110

Aust-Agder—Rogaland 112 108

Hordaland—Møre• • 115 105

Trøndelag . . 97 60

Nord-Norge 66 99

Bygdene 1 233 1 323 1

1.

kvartal.

109

16

143

4.

kvartal.

74

19

142

1926. 1925. 1924.

3.

kvartal.

135

57

270

2. 3. 3.

kvartal. kvartal. kvartal.

119

42

235

110

83

238

126

40

247

268 235 462 396 431 413

44 26 34 57 40 56

213 197 216 183 254 192

79 57 64 88 107 76

336 280 314 328 401 324

109 125 195 184 192 205

90 137 109 125 105 71

107 108 151 118 94 71

53 49 68 73 70 62

87 108 122 ill 88 75

1 050 1 042 1 421 1 335 1 381 1 221

Tabell 4. Månedstallene for 3. kvartal for bygdene, byene og

en del enkelte byer.

* betyr at byen har lovlig lokal brennevinsomsetning.

1927. 1926.

Sept. Aug. Juli. Juni. Sept. Aug. Juli. Juni .

Bygdene 416 449 368 498 449 494 478 422

Byene, samtlige . . . 2 750 2 597 2 316 2 713 2 636 2 521 2 429 2 432

Byene utenfor Oslo . 1 464 1 423 1 248 1 528 1 373 1 345 1 317 1 245

*0510 1 286 1 174 1 068 1 185 1 263 1 176 1 112 1 187

Fredrikstad 62 91 64 82 98 68 78 136

*Tønsberg . 46 65 35 54, 46 89 52 56

Drammen 52 66 44 60 90 85 76 83

Kristiansand 83 52 61 70 59 63 44 40

Stavanger 61 71 57 77 66 80 82 74

*Bergen . . 276 303 263 273 222 216 210 166

*Trondhjem 212 203 155 207 206 185 202 139

*Drøbak . . 6 - 1 4 3 3 2

*Hamar 17 7 20 15 29 20 34 20

*Kongsvinger . 9 3 2 7 4 5 4 5

*Gjovik 28 20 4 4 12 13 7 8

*Holmestrand 9 17 14 19 10 15 16 6

*Arendal 33 30 35 53 35 27 11 36

*Bodo 12 13 2 7 12 8 21 9

*Tromso 31 16 26 50 11 15 19 23

Byer med lovlig brennevinsomsetning

. 1 965 1 851 1 625 1 878 1 853 1 772 1 688 1 657

Byer uten do 785 746 691 835 783 749 741 775

'Iv tab. og 4 synes å fremgå at utviklingen i kvartalet stort sett ikke

har vært vesentlig forskjellig i byer m e d og byer ut en brennevinshandel.

En enkelt av brennevinsbyene, nemlig Bergen, har nokså hoie tall.


340

Tab. 3 viser at der heller ikke mellem de enkelte bygder gjør sig gjeldende

videre utpregede forskjelligheter. Sammenlignes f eks. 3dje kvartal 1927

med 3dje kvartal 1924, ses det at tallene næsten overalt ligger på samme

Wide Bare i Telemark (Rjukan) er tallet gått sterkt ned.

Tabell 5. Drukkenskapsforseelser i Sverige og Finnland.

(Tallene hentet fra Sociala Meddelanden og Socialt Tidskrift.)

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

Sept ember

Oktober .

November

Desember .

1. kvartal .

2,

3. —

4. — . .

Ara

1927.

Sverige.

1926. 1925. 1924. 1927.

Finnland.

1926. 1925. 1924.

2 161 2 052 2 705 2 092 4 953 4 331 4 743 3 630

2 110 1 982 2 457 2 083 5 680 4 653 5 002 4 027

2 434 2 478 2 780 2 259 7 262 5 285 5 280 4 546

2 321 2 709 2 678 2 742 6 868 4 707 5 454 4 394

2 653 2 782 2 619 2 816 7 412 5 007 5 699 4 690

2 294 2 361 2 720 2 731 7 826 6 094 5 417 5 082

i

1

1

936

2 526

2 757

2 023

2 440

3 476

2 216

2 651

3 629

2 526

2 834

3 676

8 482

10 281

11 456

6 378

7 850

9 097

4 673

7 371

8 345

4 723

6 395

7 231

2 600 3 255 3 174 8 129 7 819 7 311

2 763 2 921 2 966 6 776 6 048 6 470

2 034 1 890 2 786 5 522 4 454 4 906

6 705 6 512 7 942 6 434 17 895 14 269 15 025 12 203

7 268 7 852 8 017 8 289 22 106 15 808 16 570 14 166

7 219 7 939 8 496 9 036 30 219 23 325 20 389 18 349

7 397 8 066 8 926 20 427 18 321 18 687

29 700 32 521 32 685 73 829 70 305 63 405

1 Foreløbige tall opgitt av Kungl. Kontrollstyrelsen (septembertallet litt for lavt).

b. Smugling, hjemmebre‘nning m. v.

Nedenfor gis de vanlige opgaver over anholdt sprit m. v.

Tabell 6. Anholdt mengde sprit og brennevin.

Samlet

mengde.

Ulovlig kjøpt, solgt m. v.

Hjemmebrent.

j

Innsmuglet, Lovlig inn - Innførsels- elle r.

berget, hittet. Ferdig Satsført eller tilvirkningsvare.

tilvirket. forhold ukjent.

Sprit. Br.vin. Sprit. Br.vin. Br.vin. Sprit. Br.vin. Sprit. Br.vin.

L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.

1927: 3. kv. 18 165 530 18 149 2 193 233 8 003 3 82 13 32

2. - 22 918 923 22 823 487 397 9 545 7 39 88

1. - 18 185 951 18 127 530 422 9 361 56 - 2 1

1926 : 120 952 6 238 120 820 2 763 3 156 50 790 86 289 46 30

4. kv. 33 900 1 325 6 33 891 546 759 13 690 20 9 -

3. - 11 256 1 149 11 187 315 797 13 632 52 22 17 15

2.- 69 408 2 476 3 6 9 375 1 502 779 12 539 24 195 9

1.-6 388 1 288 6 367 400 821 10 929 10 52 11 15

1925: 88 949 6 918 82 275 2 790 3 918 2 637 739 78 5 935 132

4. -- 9 286 2 219 8 461 667 1 400 1 157 14 55 811 97

3. - 26 907 2 313 24 567 271 2 019 885 2 2 338 23

2. - 34 771 1 252 33 757 976 276 420 617 - 397 10

1. - 17 985 1 134 15 490 876 223 175 106 23 2 389 2

ilerav 494 1. berget og littet. 2 Herav 0 I. berget og kittet. 3 Herav en

enkelt stor konfiskasjon.


3b0

Som det ses er der i de tre forløpne kvartaler iår anholdt omkring

60 000 1. sprit og 2 400 1. brennevin mot omkring 90 000 1. sprit og 5 000 - 1.

brennevin i de tre første kvartaler ifjor. Av hjemmebrent er anholdt omkring

1 000 1. ferdigvare og omkring 27 000 1. sats iår mot 2 400 1. ferdigvare og

37 000 1. sats i tilsvarende tidsrum ifjor.

Av smugbrenningsapparater er der i kvartalet anholdt 164

hele og 35 deler, i foregående kvartal 271 og 37.

Av befordringsmidler er der i kvartalet konfiskert 4 biler, verdien

i en bil, delvis verdien i to biler, dessuten 2 motolfartoier. Verdien av det

ene motorfart0i er ikke opgitt Setter man verdien av motorfartøiet til kr. 2 000,

blir den samlede konfiskerte verdi kr. 9 250. I foregående kvartal var den

samlede konfiskerte verdi kr. 16 200.

Den civile rettspleie i 1926 og iste halvår 1927.'

For 1926 er statistikken utarbeidet i samme begrensede omfang som for

19 .25 (se Stat. Medd. 1926, s. 339). Da den nye rettergangsordning trer i kraft

1 juli 1927, har man for iste halvår 1927 noiet sig med å innhente en

summarisk opgave over antallet av behandlede saker ved underrettene.

Forlikskommisjonen e. For riket og de større landsdeler var

tallene i 1926 og iste halvår 1927:

Antall

behandlede

saker

i alt.

1926:

1 391 Bygder. . . 90 362

48 380

Ladesteder . 2 896

7 1 845

Kjøpstmder . 37 483 2 281 16 491

Riket . . 130 741

Avvist

eller

hevet.

3 679 66 716

Avgjort ved

Forlikt. Hen- Utsatt

kjennelse. __ vist til

Spareb.- Andre

forlik

o. lign. saker.

11 264

262

2 763

14 289

Små I til næste


gjelds- Åsteds- retten år.

saker.

saker.

16 118

396

8 391

24 905

iste halvår

1927:

Bygder. 620 . . . 50 000

28 667 6 174 8 073

Ladesteder . . 1 806

1 163 129 274

Kjelpstæder. . 20 777 1 100 9 520 1 608 4 560

Riket . 72 583

1 720 39 350 7 911 12 907

138 , 12 956

- 384

5 7 545

115

2

7

143 20 885 124

47 6 335

- 239

9 3 978

56 10 552

Antallet av behandlede saker er steget sterkt siden 1925, da tallet

var 116 108. En stigning i tallet pleier alltid å folge med dårlige tider. Fra

1920 til 1921 steg tallet således fra 64 802 til 103 246.

84

1

2

87


1926. iste halvår 1927.

1.

Henstående

fra 1925.

Innkommet

i 1926.

I alt.

Henstående

fra 1926.

Innk. i

halvår

1927.

I alt.

Samtlige saker:

Bygder

Byer (kjøpst.) . . .

Riket •

Ordinære saker:

Bygder

Byer (kjøpst )

Riket .

Ekstraord. saker:

Bygder

Byer (kjopst .) ..

Riket .


3 448 6 893 10 341 3 375 3 403 6 778

3 244 5 477 8 721 2 830 2 830 5 660

6 692 12 370 19 062 6 205 6 233 12 438

2 889 4 168 7 057 2 815 2 170 4 985

2 502 3 023 5 525 2 203 1 726 3 929

5 391 7 191 12 582 5 018 3 896 8 914

559

742

351

Underrettene. Antallet av behandlede saker i 1926 og late

halvår 1927 var :

2 725

2 454

3 284

3 196

560

627

187

1 233

1 104

1 793

1 731

1 301 5 179 6 480 1 2 337 3 524

i Siden 1923 har statistikken over den civile rettspleie vært trykt i Stat. Medd.

Stat. for 1923 og 1921 er trykt i Stat. Medd. 1925, s. 539 (hefte nr. 12) og stat. for

1925 i Stat. Medd. 1926, s. 339 (hefte nr. 10).

Antallet av behandlede saker, som steg sterkt i krigsårene og de

første efterkrigsår, nemlig fra 11 205 i 1913 til 26 777 i 1921, har siden 1921

vært synkende. Også antallet av innkomn e saker er gått ned siden 1921,

da det utgjorde 17 952.

Utfallet av saksbehandlingen fremgår av følgende :

Avvist,

forlikt,

hevet.

1926.

Pådømt.

Samtlige saker:

Bygder . ...... 863 6 103

Byer (kjøpst.) - 1 034 4 857

Riket . . 1 897 10 960

Ordinære saker:

Bygder 598 3 644

Byer (kjøpst ) 669 2 653

Riket. 1 267 6 297

Ekstraord. saker:

Bygder 265 2 459

Byer (kjøpst.) 365 2 204

Riket . . 630 4 663

Utsatt

til 1927 .

Iste halvår 1927.

Avvist, Utsatt til

forlikt, Pådømt. 2net halvhevet.

år 1927.

3 375 444 2 809

2 830 ' 476 2 277

6 205 920 5 086

2 815 299 1 744 2 942

2 203 285 1 371 2 273

5 018 584 3 115 5 215

560

627

1 187

3 525

2 907

6 432

145 1 065 583

191 906 634

336 1 971 1 217

R e st an s epr o e enten (utsatte saker i pet. av behandlede) er ved utgangen

av 1926 40 for ordinære saker både i bygder og byer og for ekstraordinære

saker 17 i bygdene og 20 i byene. I 1918 var de tilsvarende tall

57, 51, 39 og 42. Bedringen i forholdet fant særlig sted i årene J 919 — 22

(se Stat. Medd. 1926, s. 340). Siden 1924 har re,stanseprocenten holdt sig

n ,43ten uforandret,


352

Tabell 1. Antallet av pådømte saker og saksbehandlingens

varighet i de enkelte underrettskretser 1926.

Nr. Underrettskretser.

Antall pådømte saker : Antall pådømte saker med varighet :

Ordinære.

Ekstraordinære

Til

I alt. og med

3 mdr.

Over 3

inntil

6 mdr.

Over

6 mdr .

inntil

1 Ar.

Over i

inntil

2 Ar.

Over

2 Ar.

A. Sorenskriverier

1 Rakkestad 56 49 105 79 13 11 1 1

2 Idd og Marker . . . . 31 66 97 77 4 10 3 3

3 Tune 26 33 59 44 3 9 3

4 Onsøy 26 23 49 26 4 4 13 2

5 Moss 44 25 69 46 6 10 6 1

6 Folio 98 37 135 117 6 6 3 3

7 Aker 314 152 466 301 59 53 44 9

8 Nedre Romerike . . . 78 29 107 75 6 10 10 6

9 Nes 31 28 59 42 5 6 5 1

10 Eidsvoll 34 31 65 41t 8 7 9 ..

11 Nord-Hedmark 34 41 75 56 4 5 6 4

12 Sør-Hedmark . . . . 57 60 117 84 7 12 10 4

13 Vinger og Odal 64 45 109 78 10 8 13

14 Solør 74 31 105 63 8 21 11 2

15 Sor-østerdal 66 60 126 91 4 7 17 7

16 Nord østerdal 51 48 99 65 4 6 16 s

17 Nord Gudbi andgdal . . 46 22 68 48 4 5 9 2

18 Sor-Gudbrandsdal . . . . 54 34 88 49 3 13 20 3

19 loten, Vardal og Biri . . 95 93 188 144 10 16 16 2

20 Hadeland og Land . . 84 54 138 89 9 16 17 7

21 Valdres 45 33 78 53 7 2 6 10

22 Ringt-u ke 47 13 60 24 10 13 7 6

23 Hallingdal 21 10 31 20 1 4 5 1

24 Eiker, Modum og Sigdal . 76 49 125 86 6 18 15 -

25 Lier, Røyken og Hurum . 51 29 80 63 1 7 9

26 Numedal og Sandsvær. 58 42 100 72 5 6 9 8

27 Nord-Jarlsberg 43 29 72 37 5 14 12 4

28 Mi-llem-Jarlsberg. . . . 41 40 81 51 2 13 s 7

29 Sør-Jarlsberg 29 21 50 33 4 9 3 1

30 Larvik 45 32 77 43 9 9 13 3

31 Kragero 25 27 52 34 5 5 6 2

32 Bamble 32 27 59 35 4 9 9 2

33 Gjerpen 55 67 122 93 8 7 11 3

34 Nedre Telemark 33 18 51 29 - 8 8 6

35 Heddal 35 14 49 31 1 3 5 9

36 Tinn . •...... • 16 14 30 23 1 6

37 Vest-Telemark 33 28 61 39 4 4 6 8

38 Holt 16 13 29 21 2 6 - ..

39 Nedenes 20 27 47 37 1 1 5 3

40 S ind 14 14 28 23 2 2 1

41 Setesdal 22 17 39 28 1 2 6 2

42 Torridal 18 12 30 19 3 4 3 1

43 Mandal 32 20 52 29 7 10 5 1

44 Lyngdal 18 7 25 16 2 5 2

45 Flekketjord 28 12 40 22 6 7 4 1

46 Dalene 24 12 36 20 1 6 7 2

47 Jæren 58 26 84 49 14 11 6 4

48 Rytylke 22 13 35 20 2 6 5 2

49 Karmsund 41 21 62 43 7 5 7 -

50 Sunnhordland 50 35 85 47 ' 12 13 10 3

51 Midhordland 85 35 120 62 8 14 20 16

52 Nordhordland 62 17 79 46 2 15 9 7

53 Hardanger 18 6 24 14 1 3 2 4

54 Voss . . . . . . . . 14 12 26 16 2 3 5 -

55 Indre Sogn 30 11 41 18 4 3 5 11

56 Ytre Sogn 34 3 37 15 3 3 7 9

57 Sunnfjord 82 25 107 40 13 24 18 12

58 Nordfjord 66 18 84 41 8 8 12 20


59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Id.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A. Sorenskr. (forts.).

Sore Sunnmøre

Nordre Sunnmøre

Romsdal ..

Nordmøre .

Hitra

Fosen

Orkdal

Gauldal

Strinda og Selbu . .

Stjørdal og Verdal. .

Inderøy

Namdal

Brønnøy

Al st ahaug

Rana

Salta

Steigen

Lofoten

Vesterålen

Tron denes

Senja. ..

Malangen

Lyngen

Alta

Hammerfest

Tana

Varanger

Vardø

B. Byfogderier.

Oslo . . .

Fredrikshald

Sarpsborg. .

Fredrikstad

Moss . . .

Drammen .

Tønsberg

Sandefjord .

Larvik .

Skien

isør

Arendal .

Grimstad . .

Ki istiansand

Stavanger

Haugesund

Bergen . . .

Alt sund . .

Kristiansund

Trondhjem

Bodø

Narvik

Tromso

Hammerfest

353

Tabell 1 (forts.). Antallet av padomte saker og saksbehandlingens

varighet i de enkelte underrett skretser 1926.

Nr. Underrettskretser.

Antall pfidomte saker : Antall pådømte saker med varighet:

Ordinære.

Ekstraordinære.

alt.

Til

og med

3 mdr.

Over 3

inntil

6 mdr.

Over

6 mdr.

Inntil

1 Ea.

Over 1

Inntil

2 Ar.

Over

2 år.

44 27 71 38 4 8 12 9

32 13 45 34 2 3 6

39 53 92 58 8 8 10 8

50 29 79 48 7 10 11 3

23 14 37 16 7 3 6 5

17 27 44 19 3 5 9 8

29 12 41 22 5 4 8 2

17 20 37 22 3 3 7 2

47 51 98 67 3 7 12 9

77 69 146 97 10 8 20 11

49 105 154 123 6 11 9 5

50 14 64 39 4 8 5 8

21 19 40 20 6 6 3 5

32 31 63 31 3 7 18 4

30 23 53 21 8 3 12 9

19 '22 41 10 4 6 10 11

36 27 63 32 7 12 11 1

36 32 68 33 8 12 13 2

106 44 150 50 30 16 29 25

62 47 109 49 12 10 10 28

21 16 37 13 2 3 4 15

46 15 61 28 17 5 9 2

43 23 66 40 6 4 14 2

31 11 42 24 4 5 7 2

27 27 54 31 5 7 9 2

27 21 48 16 6 6 15 5

38 7 45 26 2 7 8 2

16 7 23 13 2 2 5 1

1 189 771 1 960 979 170 234 430 147

14 27 41 26 1 5 8

29 23 52 33 9 7 3

35 29 64 37 5 14 7 1

25 10 35 19 6 6 3 1

82 71 153 96 11 28 14 4

38 31 69 50 7 4 5 3

21 17 38 20 6 9 2 1

20 22 42 25 5 7 5

38 55 93 65 9 13 6

8 3 11 7 1 1 2

20 30 50 27 1 12 9 1

7 3 10 3 2 4 1

29 28 57 32 8 8 5 4

138 75 213 82 21 47 47 16

58 72 130 78 11 21 16 4

263 275 538 277 70 81 75 35

88 150 238 144 24 35 29 6

43 32 75 45 9 18 3

194 211 405 252 37 43 54 19

12 22 34 16 9 1 5 3

27 22 49 25 5 9 9 1

45 55 100 62 6 11 16 5

7 13 20 12 3 1


1 9 2 6.

Bygder . .

Byer (kjøpst.

Riket .

Mamie farskapssaker. Pådømte bidragssaker.

Med Med

Med

dom forl dom

I alt. dom for

for

I alt.

bidrags--; hel frifarskap

plikt. ' finnelse.

513

224

214

90

737 304

354

Efter saksbehandlingens varighet fordeler de pådømte

saker sig som følger •

1926 .

1925 .

1924 .

1923 .

Antall

pådømte

saker

i alt.

10 960

10 655

11 012

12 530

Til og med

3 mdr.

6 439

6 106

6 294

7 250

Over 3

inntil

6 mdr.

^ -------

Herav med varighet:

Over

6 mdr.

inntil

1 år.

969 1 319

910 1 479

909 1 461

966 1 372

'223 76 45

103 31 20

326 107 65

Over 1

inntil

2 fir.

1 552

1 378

1 495

2 112

Over

2 år.

Tilsvarende opgaver for de enkelte underrettskretser vil finnes i tabell 1,

side 352

Av de pådømte saker i 1926 var 4 227 ordinære gjeldssaker, 2 385 vekselaaker,

52 skilsmissesaker, 802 farskaps- og bidragssaker, 362 vergemålssaker,

2 018 andre ordinære saker og 1 114 andre ekstraordinære saker.

Opgaver over de pådømte Bakers art er ikke innhentet for I ste halvår 1927.

Utfallet i de pådømte farskaps- og bidragssaker i 1926

stiller sig således

681

782

853

830

Med Med

Med

dom for dorn for

dom for

bidrags- frifarskap.1

plikt. finnelse.

30 14

17 3

1 47 17

Av de pådømte skilsmissesaker i 1926 var der 47 hvor

ektesk ape t b le v opløst (25 i bygdene og 22 i byene) og 5 hvor

ekteskapet ikke blev opløst. Av pådømte vergemålssaker i 1926 var

der 329 hvor vergemål blev besluttet oprette t, 6 hvor påstand om oprettelse

ikke blev tatt tilfølge, 24 hvor vergemål blev besluttet ophev et og 3

hvor påstand om ophevelse ikke blev tatt tilfølge.

For late halvår 1927 er opgaver over utfallet i de pådømte saker ikke

nnhentet


3. kv. 1926 .

3. kv. 1927 .

"Jas

251

191

123

68

22

40

o o cbr

5 21

5

355

Nettotilvekst av beboelsesleiligheter i 3. kvartal 1927.

I tabell 1 er under A ført op nettotilveksten av beboelsesleiligheter i 3.

kvartal 1927 for de kommuner som i flere år har sendt inn opgaver, 1 og under

B for de kommuner som først er tatt med i boligstatistikken fra 1 januar 1923.

Tabell 1. Nettotilvekst av beboelsesleiligheter i 3. kvartal

1927, sammenlignet med 3. kvartal 1926.

A. 26 byer.

Herav:

"

h)

8

cb Pg;

071 F

9

17 5

7

2

B. 20 byer og 13 landkommuner.

71 g

26 I 114

55 101

Herav :

E'13 5

42 36

45 13

Nettotilveksten i de 26 byer under A var i 3. kvartal 1927 191 mot 251 i

samme kvartal i 1926, 308 i 1925 og 496 i 1924. B-gruppen viser en tilvekst

av 156 leiligheter mot 140 i tilsvarende kvartal i 1926.

Tabell 2 viser hvordan tilveksten i gruppe A fordeler sig efter leilighetenes

st Or r e ls e. Av leilighetstilveksten faller bare 19.3 pct. (i 2. kv.

36.9 pct.) på småleiligheter (1-2 rum og kjøkken), mens tilveksten av 3-værelses

leiligheter utgjør 42.(A pct. (i 2. kv. 48.5 pct.). Tilveksten av større leiligheter

var i 3. kvartal forholdsvis stor. De mindre leiligheter (1 -- 3 rum og kjøkken)

representerer tilsammen kun 51.3 pct. av rumtilveksten (77.2 pct i 2. kv..

7.9 pct. av leilighetene var eneboliger.

Tabell 2. Tilvekst av leiligheter i 3. kvartal 1927,

fordelt efter størrelse (gr. A).

1

rum.

Antall

2

rum.

leiligheter

3

rum.

4

rum.

på kjøkken og

5

rum.

6

ruin.

7

o. fl.

rum.

I alt

leilig-

heter.

Herav

enebo-

liger:

Oslo . . ...... 4 1 9 34 18 5 1 1 68 3

Bergen, Trondhjem og

Stavanger . . . . . 1 14 1 18 14 2 5 53 4

22 middelsstore byer . 2 17 47 I 4 4 70 8

_

Tilsammen leiligheter . 7I 44 82 37 18 7 10 191 15

I pet. av samt!. leiligheter 3.7 23.o 42.9 19.4 9.4 3.7 5.3 100.0 7.9

Samlet antall rum 14 132 328 185 108 49 83 871

(kjøkken regnet med).

I pct. av samtlige rum H- 1.6 15.2 37.7 21.2 1 2 . 4 5.6 9.5 100.0

Samlet ant. rum (kjølt- 7 88 246 148 90 42 73 680

ken ikke regn. med).

I pet. av samtlige rum 1.0 12.9 36.221 8 13.2 6.2 10.7 100.0

I B-gruppen var 55 av leilighetene eller 35.3 pct. på 1-2 rum og kjøkken,

55 eller 35.3 pct. på 3 rum etc. og de øvrige 46 eller 29.1 pct. pa 4 og

flere rum. Der var 33 eneboliger

Fra Aker bar man ikke fått opgaver denne gang,


356

En undersøkelse angående forekomsten av varmbad tilgjengelige

for almenheten og badesakens stilling i Norge.

I anledning av den første utdeling i 1927 av det bevilgede statsbidrag til

støtte-av badesaken har Norges Badeforbund søkt å skaffe sig en oversikt over

hvorledes vårt land er utstyrt med vaimbad tilgjengelige for almenheten og om

badesakens stilling i det hele i bygder og byer. For å få de ønskede oplysninger

henvendte Badeforbundet sig i januar 1927 til helserådsordførerne i

samtlige kommuner og anmodet om at disse velvilligst vilde besørge innhentet

opgaver over varmbad i kommunen. Der blev spurt om arten av bad, deres kapasitet,

hvor hyppig de var åpne for publikum, pris, besøkets størrelse m, m.,

og opgavene skulde omfatte alle badeinnretninger som er tilgjengelige for almenheten.

Dessuten blev helserådsordførerne bedt om å uttale sig om en rekke

forhold av betydning for badesaken, således om behovet for bad i kommunen,

om der blir arbeidet for å skaffe nye bad eller eventuelt utvide eller forbedre

de gamle, om man disponerer penger, tomt eller materialer til dette Øjemed,

hvordan vannforsyningen ligger an, befolkningens sans og interesse for badning,

og om hvordan arbeidet for badesaken best burde legges an på vedkommende

sted.

Svar fra de enkelte kommuner skulde innsendes innen utgangen av mars

mined til det Statistiske Centralbyrå, som nu har foretatt bearbeidelsen av

materialet,

Man har mottatt svar på Badeforbundets henvendelse fra 580 herreder og

58 byer, det vil si ca. 87 pct. av alle herreder og 85 pct. av alle byer i landet.

Der mangler altså opgaver fra 13 pct. av herredene og 15 pct. av byene.

Men man kan visstnok gå ut fra at der ialfall i den overveiende del av disse

herreder og byer ikke finnes offentlige bad eller er foretatt noget vesentlig til

fremme av badesaken. Det innkomne materiale skulde derfor kunne gi et

temmelig fullstendig billede av foi holdene.

Efter de innkomne opgaver finnes der bad tilgjengelige for almenheten i

91 herreder og i 43 byer, og i 25 herreder og i 7 byer arbeides der for

tiden for å skaffe sådant. I de resterende 464 herreder og 8 byer, eller 74

pct. av alle de kommuner som undersøkelsen omfatter, har spørsmålet ennu.

ikke vært oppe eller er forholdene i kommunene således at det efter helserådsordførernes

uttalelser f. t. ikke nytter å arbeide for anlegg av offentlige badeinnretninger.

Hvorledes forholdene stiller sig i de enkelte fylker fremgår av

omstående tabell :


Womilmoi..wsw

Fylker.

Antall

kommuner.

Antall

kommuner

innsendt

opgaver.

Antall

kommuner

med bad.

Østfold 29 4 24 4 2 4

Akershus . . . 28 4 28 4 7

Oslo 1 1 1

Hedmark 30 2 28 2 8 2

Opland 35 2 33 2 8 2

Buskerud • . 24 4 20 3 5 3

Vestfold 19 7 17 6 1 5

Telemark 25 7 19 5 2 4

Aust-Agder 31 5 21 4 1 2

Vest-Agder . • 37 4 36 4 1 3

Rogaland . 47 7 47 7 9 4

Hordaland 55 44 6

Bergen . . .. 1

Sogn og Fjordane 38 1 25 5

More 65 3 57 3 7 3

Sør-Trøndelag 54 1 49 1 4 1

Nord-Trøndelag 45 3 37 3 8 3

Nordland 57 6 52 6 8 3

Troms • . 31 2 27 1 4

Finnmark 20 3 16 1 5

alt 670 67 580 58 91 43

Bygget. Bygder. Byer

Før 1880 .

1880-1889.

1890-99. .

1900-1909.

1910-1919.

1920-1926.

5

6

5 8

12 12

24 18

45 10

86 59

357

Antall

kommuner

hvor der

arbeides for

anlegg av bad.

Bygder. Byer. Bygder. Byer. Bygder. Byer. Bygder. Byer.

2

3

3

3

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

25 1 7

Det samlede antall offentlige badeinnretninger i landet er ifølge de mot

tatte opgaver 185, hvorav 117 er i bygdene og 68 i byene. Som offentlige

badeinnretninger er her regnet alle bad som er tilgjengelige for almenheten,

både de bad som drives som selvstendige virksomheter og de som egentlig er

innrettet for en bedrift eller institusjon, men som også, helt eller delvis, er

åpne for publikum.

Opgaver over når badene er bygget foreligger fra 86 av badene på landsbygden

og fra 59 av badene i byene. Fordelt efter byggeår faller der følgende

antall bad på de forskjellige tidsperioder :

Den største del av badene i bygdene er av

forholdsvis ny dato, 80 pct. er bygget siden 1910

og over halvparten i tiden fra 1920 til og med

1926. I byene derimot har man ikke så få gamle

bad, men også her er henved halvparten bygget

siden 1910.

Følgende oversikt viser badene fordelt ph de

enkelte fylker, hvor mange der drives for kommunens

eller annen offentlig regning, hvor mange for privat regning, og endelig antallet

av selvstendige badeanlegg og antallet av offentlige bad kombinert med bad for

bedrifter, skoler eller andre institusjoner.

■•••

1

1

1

2


Bygdene fylkesvis.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland . . .

Sogn og Fjordane

More

Sør-Trøndelag .

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

Byene fylkesvis.

Østfold

Akershus

Oslo . .

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

MaIllillIMMIEINME NNI111111110

cis

E

Herav :

5

11

2

2

3

5

4

3

3

9

3

5

3

5

3

1

1

Ct

P.

358

2 21 1 1

16 16 3 7

12 2 7 4

9 4 5 5

5 2 3 3 1

1 - 1 1

4 1 1 2

1 2 1

1 I - 1

Herav Av badene var :

cd

a

o

4

7

2

1

3

1 5

4

1

3

3

3

2 3

2

3 4

3

1

1:.3

ti)515-0

. , ..

17..! ...vs

kombin. off. bad og b3d forl d rnc! 42

bt

o ,..;

t


E

a)

.. 4.:1

, i-rz

, :=1

a) a) .,c_i

: cu -c: E a

e..

Av badene var :

c.-

7.7 i. 5 , cd

t1)7

— t1

r' .4

5

n4

1 d., ,.., =

cd

t e ,A .,...,..c

i i5

4 10

2

1 2

3

4

4

2 3

3

6 5 3

3

2 4

1 3

1 2

2

1

1 1

1

8

2 2

3 1

9 2 7 3 4 - 2

7 7 2 5 -

6 6 3 1 1 1

8 - 8 3 2 1 - 2

4 1 3 2 1 1 -

11 - 11 5 6 - .1

10 2 28 2 4 1 3

5 5 3 2 - -

6 3 2 4 1 1 1 3 -

I alt 117 34 81 47 30 21 10 7 101

For 2 bads vedk. er uopgitt hvorvidt de drives for privat eller komm. regn.

samt bm de er selvst. anlegg eller ei. 2 1 drives av fylket. 1 drives av staten.

.1••••••

..•

kombin. off. bad og bad for

tA

cis

=a)

M4 7

I alt68 49 19 57 17 3

1 er marinens. 2 1 er halvt kommunalt og halvt privat.'3 1 drives av

fylkeskommunen.

3

vr5

a.)

2

13

8

6

5

1

2

1

6

7

6

8

4

11

10

5

6

E


359

Som man vil se blir størstedelen av badeinnretningene på landet drevet for

privat regning, nemlig 81 av 117, 30 drives av vedkommende kommune, 3 taborer

fylkeskommunen og 1 staten For to bad i Telemarks bygder savner

man oplysninger om og for hvis regning de drives.

I byene derimot er den overveiende del av badene kommunale, nemlig 47

av 68 bad. Ett bad drives for statens regning og ett for fylkeskommunens.

De øvrige 19 bad er private.

Størstedelen av badene på landet er ikke selvstendige anlegg, men knyttet

til en bedrift eller institusjon. 30 er således bedriftsbad, 21 skolebad, 10 sykehusbad

og 7 bad for gamlehjem ved siden av at disse også fungerer som bad tilgjengelige

for almenheten. 47 bad er oprettet og blir drevet utelukkende som

offentlige bad. I byene er der bare 1 bedriftsbad, 7 skolebad og 3 sykehusbad

som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Resten av badene er selvstendige anlegg, i enkelte tilfelle drevet i forbindelse

med vaskeri.

Opgave på skjema angående badenes størrelse og virksomhet er innkommet

fra 101 av de nevnte 117 bad på landsbygden, og for byenes vedkommende

har man mottatt utfylt skjema fra 66 av samtlige 68 bad, idet der mangler opgave

fra 2 private bad i Oslo.

Badene på land sbygden fordelte sig således fylkesvis på de forskjellige

sorter bad

Antall

komb.

kar-,dusjogbadstubad.

Antall

komb.

kar- og

dusjbad.

Antall

karbad.

Antall

k. omb

badstubad

og

dusjbad.

Antall

badstubad.

Antall

dusjbad.

Østfold 1

Akershus 5 4 4

Hedmark 2 2 2

Opland 4 2

Buskerud 1 2 2 ■••■

Vestfold 1

Telemark 1 ■••■

Aust-Agder -

Vest-Agder -

Rogaland 3 3

Hordaland 4 2 1

Sogn og Fjordane 2 4

More 4 1 2 •■•■

Sør-Trøndelag . 3 1

Nord-Trøndelag . i 5 1 2 1

Nordland 3 5 1

Troms 2 2

Finnmark 2 2

I alt 26 37 9 15 7 7

Hyppigst forekommer kombinasjonen kar- og dusjbad, i alt 37, dernæst

kommer kombinasjonen kar-, dusj- og badstubad med i alt 26 Av badeinnret-


360

ninger med badstubad og dusjbad finnes i alt 15 og med bare badstubad 7,

med bare karbad 9 og med bare dusjbad 7. Av nedenstående fremgår at

bad ene på, landsbygden gjennemgående er meget små

Antall bad fordelt efter antall kar og dusjer.

....

-cit4

''''"

Antall dusjer.

-

-

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

'

,

-


Kombinert kar-,

1

2

1

1

2

5

2

1

-

4

-

11 - 1- - - - - -

lusj-, og badstubad. 3 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - .-- 4

4 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 2

Antall bad 26

1 24 1 1 11 ------- ------ 27

2 - 3 - -1 - - - - - - 1 4

Kombinert kar- 3 _ . i _1 . 1. - - - - - - - - - - 2

og dusjbad. 4 - - " 11

5 - - - - '2 - - - - - - - - - - 2

7 1 - - - - - - - ----- - - - 1

Antall bad 37

1

,

Kombinert badstuog

dusjbad.

- 6 3 2 2 - - - - - - - - - 1 1.5

Dusjbad 2 2 1 1j 1 7

Heri innbef. 2 badstubad med dusj med uopg. antall dusjer.

Av 'de 9 karbad uten dusj er 5 med 1 kar, 3 med 2 kar og ett med 3

kar. Det bemerkes at ingen av badeinnretningene med badstubad har mer enn

en badstue. Angående størrelsen av denne har man mottatt opgave fra 35

av de 48 badstubad. Av disse er 3 badstuer på under 10 m. 2, 11 fra 10 til

15 m. 2, 9 fra 15 til 20 m. 2, 7 fra 20 til 30 m. 2 og 5 over 30 m. 2 For

dusjenes vedkommende fremgår det ikke alltid av opgaven hvor mange av disse

i de forskjellige badeanstalter er knyttet til karbadene eller badstubad og bare

brukes i forbindelse med disse bad, og hvor mange der benyttes som selvstendige

dusjbad. I gruppen : karbad med dusj svarer imidlertid næsten overalt

antallet av dusjer til antallet av kar, og av besvarelsene på skjemaene kan

man som oftest slutte at dusjen er plasert over karret og derfor sannsynligvis

bare benyttes i forbindelse med karbad.

Det er forholdsvis sjelden at badene på landet holdes åpne for publikum

alle. dager i uken Dette er som oftest bare tilfelle med enkelte bedriftsbad

(meieribadene). Det almindelige er at badet er åpent 1 --2 dager hver annen

uke og enkelte ennu sjeldnere. 2 bad således bare ved hoitidene

Prisene for bad varierer sterkt : for karbad fra 10 ore til 2 kr., for dusjbad

fra 10 ore til 75 ore og for badstubad fra 25 ore til 1 kr Innenfor

disse yttergrenser fordelte badeanstaltene på landet sig efter de opgitte priser

på de forskjellige bad

7z

..,


Ore.

Kar- Dusjbad.

bad.

Badstubad.

10 2 1 1

20 1

2531 8 6

30 2

35 1 2 3

40 1 2

50 17 14 17

60 4

75 5 1 5

80 3 2

85 1

100 17 5

125 1

150 4

200 2

5929š 44

361

Som man vil se er de to hyppigst forekommende

priser for karbad 50 Øre og 1 kr., og

den almindeligste pris for badstubad og for dusjbad

er 50 øre.

For 67 av badene har man fått opgitt hvorledes

besøket har vært. Av disse oplyser størsteparten,

nemlig 26, at besøket har vært dårlig, 22

at det har vært middels godt, og bare 19 at det

har vært godt.

13 badeinnretninger, hvorav 9 kommunale og

4 private, har kommunalt bidrag til driften, dels

i form av et bestemt beløp om året, dels således

at kommunen dekker eventuelt underskudd. 18

bad i bygdene har fått bidrag av dr. Rømckes

legat I ett tilfelle er beløpets størrelse ikke op-

gitt. For de øvrige 17 bad varierte summen fra kr. 350 til kr. 1 000 Tilsammen

er der av dette legat utbetalt i bidrag kr. 10 100.

Oplysningene for de enkelte badeinnretninger i byene vil finnes i tabellen

på side 8 —11, hvortil henvises. Det bemerkes at man for en rekke bad

savner oplysning om i hvilken utstrekning de opgitte dusjer brukes som selvstendige

dusjbad eller i forbindelse med kar- eller badstubad.

Man har spurt om der i kommunene er avsatt penger til nye bad eller

eventuell utvidelse eller forbedring av de eksisterende badeinnretninger, og i

tilfelle hvor stort beløp man disponerer. Blandt de kommuner hvor der finnes

bad er der i 7 herreder og 1 by avsatt midler til fremme av badesaken.

Av de kommuner som ennu mangler bad, men hvor der arbeides for A, få

i stand et sådant, er der 9 herreder og 6 byer som rår over pengemidler til

dette øiemed Det samlede beløp avsatt til bad i disse kommuner var pr. 1

januar 1927 i alt kr. 322 297, herav i bygdene kr. 104 150, hvorav kr. 64 500

var avsatt av vedkommende kommune og kr. 39 650 av private organisasjoner,

og i byene kr. 218 147 avsatt utelukkende av kommunene.

ilelserådsordforernes uttalelser angående badesakens stilling og om spørsmålets

løsning i de enkelte kommuner er mest oplysende og av størst interesse

for landsbygdens vedkommende. Disse uttalelser går for en stor del i samme

retning. Den almindelige mening er for det første den at det nytter lite med

offentlige bad på landet undtagen i bymessig bebyggede strok, eller der hvor

der finnes et naturlig centrum i bygden med lett adkomst for en større del av

befolkningen. Ellers vil et eventuelt bad erfaringsmessig ikke komme til å få

tilstrekkelig søkning. Da imidlertid bebyggelsen i den overveiende del av våre

bygder er meget spredt, avstandene store og kommunikasjonene ofte dårlige,

kan derfor badespørsmålet ikke tilfredsstillende løses ved enkelte offentlige badeinnretninger.

Men man bør efter manges mening agitere for å støtte anlegg

av bad i hjemmene. De gamle badstuer. som fremdeles er å finne på gårdene


- Byer. Badets navn.

Når

bygget.

362

Varmbad tilgjengelige for almenhe en

g

Badet drives :

*E::

c.)

o

Fredr.hald

Tistedalens folkebad . . 1915 1 1

Varmbadehuset . . Omkr 1 1

Fredrikstad Fredrikstad bad . .

1860

1888

Sarpsborg . Sarpsb. komm. folkebad 1924/25

Moss . . Moss badeanstalt . 1900 1

Torvgatens bad . . 1862 1

Enerhaugens bad . . 1890 1

Sagene bad (Sv.b isseng 1999 1

Markveiens bad . 1915 1

Oslo . Bislet bad 1920 1

Kampens bad 1902 1 14 1

Ryenbergveiens bad 1918 1

Kurbadet 1910

Christiania bad . 1883

Hamar Hamar komm. bad . 1923 1

Kongsvinger Kongsvinger komm. bad 1924 1

Lillehamer .

Gjøvik . .

(Svømmebasseng)

Mesna bad

Gjøvik komm. bad .

1916

1894 1

1

Drammen . Drammens bad & vaskeri 1902 1

Kongsberg Kongsberg komm. bad . 1909 1 1

Hønefoss. Hønefoss folkebad . . 1891 1

Horten . Marinens sykehus's bad 1841 Marin. 1

Tønsberg. Tønsberg bad . . . . . 1906, 1 1

utv. i 1920

Sandefjord . Sandefjord komm. bad . 1917 a

Larvik . . . Larvik komm. bad . . 1

Holmestrand H.strand folkeskoles bad 1 -I

Notodden Notoddens komm. bad . 1914/15 1 1

Kragerø .

(Svømmebasseng)

Kragerø bad . . 1902 1 1

Skien . Skiens komm. bad . 1890

Porsgrund Porsgrund folkebad . 1895 1 1

Arendal . Arendals badeanstalt . 1

Arendals kurbad . . 1918 1

Grimstad . Grimstad bad 1904 1

ci)

7:41

e

v,

4.;

o

Badets kapasitet.

16

23

14

16

8

8

4.

4

14

4

9

4

8

7

4

6

2

6

12

12

3

10

5

1

4

77;'

9

8 1

22

25

32

12

16

2

6 1

6 l1

4f1

21

10

2 57 6

2 33 6

2 72 6

6

2 57 6

4

4

2 28.6 6

2 41.5 6

9 4

2 1 12

6

3 1 22

3 1 16

- 2

(11

1 330

1 28

1 24

25

16.5

1 38 4

2 60 Kar 5

Badstu 3

37.45 3

ii 30 6

1 20

;.4

Da 2

? 2 ?

2 1 18

7 8 1 100

4 4H F 14.4

il20

Åpent for

publikum.

1

! to

cd ci

,. d.)

.._, ._t

Td n

r-.

E ti

::: ciz

-0

:rd"

'5 .—

4,4 4,4

6

2

5

2

5

6

4

6

3

2

5

3

3

6

Om sommeren

hv. dag,

ellers 2

10

11

hele

3 9

2 2

5

8 —il

12

3 9

10

7

8

11 1/2

4d.10, 2d.11

4 d.10, 2d.11

4d.10,2d.1.1

4 d.11, 2d.12

3 d .4 I

1 d. 6

ii

7

7

11

12

4 t. 1 dag,

10 t. 5 dag.

9

ca. 5

4—

7

3, 7 og 10

* Som kombinert off. bad og bad for bedrift eller institusjon. 1 Prisen gjelder for innenbysboende .

svammehallsbad. 4 Herav 145 160 svømmehallsbad_ 2 I forbindelse med kommunalt vaskeri. 6 Nu

4


i byene ved utgangen av 1926.

Pci

Kr.

i0.0o

3, 2, 1.25 - 3, 2, 1.00

barn 0.50

0.90 0.60 1.00, 0.50

1.20, 0.80

1.50

0.30

9 103

55 510

25 431

16 892

176 449

67 455

153 010

53 823

4 360 359

23 880

29 000

38 261

21 766

10 271,

ca. 4 0001

ca. 8 600 1

39 984

12 386;

4 143

middels

ca. 20 000 mid.: menn

slett: kv.

11 1.00

0.75 714 godt

7 2 1.00 660 0.50 385 1.00

725 3 500

bra

Furunål 500

0.75

0.80 0.40

1.00

Pris pr.

C.74

0.40 0.80 0.20

1.50 0.75

0.75

150

1.50

1.00 ,1,50

1.25, 2.00

1.75

1.25 -2.00

Kr. Kr .

0.25

0.25

1.00 0.50

0.40

2.00

2.00, 1.00

1.50 0.75

0.60, 0.50

1.25

6 1.00, 2.00,0.50, 733 0.30 2.00, 1.00

11

2 50

5 632

1.00 0.50 3.00, 2.00

363

Antall bad levert i 1926. Bidrag eller garanti

17 843

3 2101

12 376

7 641

Besøket

middels

1.00, 0.50 0.25 1.50, 1.00

ca. 8 000 middels

1.50 0.50

ca. 2 000

91.0o 0 50 0.50

• godt

-6 a

8 565; 538

2.00, 0.30 -1 Medi- I

0.60 8 352 sai,(7 bad 81'10

0.75 2 377

0.75

0.75

0.75

1.00

1.50

4.00

0.75

34 1i5

I

i H 37 229;

53 823

1

1

67 5201

3880 ,

16 919

142 334

67 455

92 023

147 679

0,75, 4 1.00322 0.50 1.00, 3.00 3 934' 2 015

1.50

1.25 0.85 1.00

_0 75

2.00

I

4 143

1■■

har

vært I fra komm.

•••■

dårlig

godt

middels

nei Byg. av Fr.st. 2 2 000.00

br.samlag.

ja ea. 8 000.00

ja 6 400.00

nei nei nei

nei nei

Bygget av

komm.

nei nei

Bygget av

br.vinssaml.

nei Kongsb. bys

vel 25 000.00.

Anlegget er gått inn under i

opf. av skolen.

nei

Reist av

komm.

Opf. sammen

med skolen.

[35 000 00

nei

nei

nei

nei

nei

ja, garanti.

fra

institusjoner,

legater etc.

Årlig underskudd

4000.00

nei

Siste år ydet

komm, 14995.00.

7 000.00

nei nei

nei

Komm.

bidrag til

driften.

Kr. Kr. Kr.

6 000.00

3-4 000 00,

sist. år 3685,31

Dekker

underskudd.

J. Lauersens 2 000.00

legat 17 000.00

Bygget av 3 000.00

aver. 6

P.gr. br.vins- 2 000.00 forsaml.

17000.00 uten 1700.00

til skolebad.

A dais saml. 5 000.00

nei nei

nei Komm. bet

undersk.

Utenbysboende betaler 0.80 for begge bad. 2 For retten til å bade 10 000 folkeskolebarn. Herav 23 758

er bygn. kjøpt av frimurerne, som har plikt til h la komm. benytte badet, inntil de får et nytt større bad,


Haugesund

Sandnes .

Kopervik . .

Bergen

Ålesund

Kristiansund

Molde . .

1 rondhjem

Levanger .

Steinkjer .

Namsos .

Mosjøen

Bodø .

Narvik

Tromso

Byer. Badets navn.

Kristiansand I Kristiansands bad . .

Mandal . Mandal komm. bad . .

Flekkefjord Flekkefjord varmbad . .

Stavanger

Hammerfest

Stavanger kurbad .

St. Svitun skoles sv.bad

(Svømmebasseng)

Våland folkebad . .

Storhaug folkebad . . .

Stavanger badeanstalt .

H.sund dampvask. & bad

Schous kurbad A/S . .

Sandnes folkebad . . .

Kopervik sykehus's bad

Markens folkebad . .

Dr. Wieseners folkebad

Det komm. bad . . .

Ålesund komm. bad &

vasken

Helsebadet

Kr.sund bad & dampvask.

Når

bygget.

1910 1

1902 1

1918 1

1911

1920

1916

1913

For ca. 50

år siden.

1901

1914

1924

1906

1889

1875

1926

1908

Molde komm. folkebad I1905

Barnehj. Symras bad . 1925

Ostre folkebad . .

Ve,tre » • • • •

Tr.hjems varmbadeanst.

Levanger skolebad • .

Innheireds sykehus' bad

Stenkjær folkebad . .

Hans Bergs farveris bad

Namsos folkebad .

Mosjøen komm. bad •

Bodø komm. bad .

Narvik folkebad . .

Tromso komm bad .

Hammerfest folkebad .

1880

1916 Fylkeskomm.

1881 1

1886

1915

15 1898

1914

1912

1893

1925 1

1

1

364

Varmbad tilgjengelige for almenheten

1

1

1

11 1-

1

1

Badet drives :

■••

1


1

1

1

10

9 1

c

_ 14 i

_ !14

_ 14

-

10 1

1

1

13 1

1

1

16 1

14

14

Badets kapasitet.

3

13

4

4

8;

22

5. 1 16

6

- 103 59.37

14

35

i 2

22

2 -

4 41

67

10

6 6 1

2

-0

9

2

1

1

0.) c.;

42.33

9 1 26.5

1 9

1 ca. 30

7

2 1 12

6 2 38

4 1 24

4 1 30

1 ?

1 12

25

72

20

cn

4-, 6

cn

-0 c

m ,

3 1 8

3

4

2

1 21 1 30

16 5

8

13 7 1 ?

88

i i

3 10

1

a)

cd

Åpent for

publikum.

5 5

3 5

1-2 sålenge der

er bestilt

bad.

9

5 4

4 gj.sn. 5

4 » 5

5

6 9

2

a)

0.) -0

6 111/2

6 9

3 7-81/2

2 61/2

8

5 8

5 10

2 3

2 4

2

6

2 12

9

8

2 ca. 6

2 11

1 9

* Som kombinert off. bad og had for bedrift eller institusjon. 7 Brukes av folkeskolene (dusjbad)

halvt kommunal og halvt privat regning. 12 Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra 2-5 har barn adg. for

rettet i 1905. 16 I forb. med hotelldrift.


8 21 885

6 432

750

7 000

19 574

13 870

3 621

Ica. 900

2 1.00 Voksne 659 0.50

godt

Barn 0.25

1.50 1.00 1.25, 0.60 2.00, 0.75

8 862 dårlig

0 50

1.50 0.40 1.00, 2.00

17 600 middels

3.00

595 1.50 1.00 1.00

ea. 30

pr. uke.

365

i byene ved utgangen av 1 9 26 (forts.).

I, r.

1.50

0.50, 0.25

1.00

Pris pr.

'7?

z

1 .50 1.00

Kr.

- (2.50, 3.50

Folkebad 0.50

,1.00, 0.50

, inkl.

I sv.bad

0.25

0.25

1.25 0.30

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.25

1.50

1.00, 1.25

0.50

1.00

Kr.

0.50

0.25, 0.10

0.75

0.75

1.00

0.30 0.30

Dampbad 1.00

0.25

2.50, 3.50

0.25, 0.50

0.25

2 546

P▪

Antall bad levert i 1926.

CS

• -0

- 1 479

Folkebad 17 861

18 299 1 275

- 13 870

-

ci

Besøket

Bidrag eller garanti

har fra

vært fra komm. institusjoner,

middels

-

-

middels

middels

dårlig

12

80 219 nedgang

38 12 0 .50211

»

28 1.00, 1.50, 1.50 2.50, 4.00 682 23 182

5 500

»

697 0.50 0.25

357 340

liten

1.00

1.00

mg, godt

1.25 - 1.00

godt

Barn 0.5

1.00

ca. 100

1.25, 1.75 1.00, 1.75

ca. 7 000

1.00

1.00

1.00

0.50, 1,50

2.00

■••

108 929

51 282

32 448

ca. 7 100

ca. 4 000

17 960

3 000 mid. godt

dårlig

11 000 godt

legater etc.

Kr Kr.

Sparebanken innredet et

gammelt bad for 43000.00.

Helt kommunalt.

7 037.00 til

omb. av det

gl. nedl. sjøl);

nei

ja

23 000.00

1 000.00

Legat, Stavanger

bys vel.

nei nei

nei nei

Bygg. avkomm. nei

nei nei

Bygg. og dri- nei

ves av komm.

-

nei ,Spareb & ølsamlaget

tils.

ja

nei

Bygg av komm.

nei

nei

60 000.00.

nei

nei

nei

nei

nei nei

Bidr. 15 000.00 Namsos øl- &

vinsamlag

50 000.00.

Garanti, ja nei

Opf. av nei

komm.

nei nei

Delv. kom m., nei

delvis gayer.

nei

Komm.

bidrag til

driften.

Kr.

Omkr. 10 000,

varierer efter

koksprisen.

Utg. i 1926/27

utgj. 1 674. 00.

Siste år

609.84.

nei

I tilf. underskudd

maks.

500 pr. 1/2 dr.

850.00

300.0o

1 500.00

nei

nei

2 400.00

nei

Komm. dekk.

undersk.

ja

Kamm. har

eftergitt eiendomsskatten.

1 500.00

nei

nei

nei

750.00

nei

Ar om annet

1 000.00.

nei

1925/26

5 260.84

700.00

Fritt lys og

hus.

Und.sk. dekkes

av komm.

8 + 7 291 dusjbad til skolebarn. 9 I forb. med vaskeri. 19 Ved siden av vaskeri og strykeri. " For

25 øre, ellers full pris. 13 1 forb. med dampvaskeri. 14 Komb. skole- og folkebad. ' 5 Badstuen blev op

-


366

i mange bygder, anbefales fra mange hold som den mest rasjonelle form for

bad på landet.

For øvrig oplyses at interessen for badning gjennemgående er lite utviklet.

Folk på landet er ikke vant til A bade og føler derfor intet behov for bad.

Dette behov må først vekkes, og det vil best kunne skje ved at barnene

gjennem skolebad opdras til å betrakte bad som en livsfornødenhet. Det å få

oprettet bad ved alle skoler er derfor av den mest grunnleggende betydning

for badesakens utvikling på landet.

Hvad kommunenes befatning med badesaken angår, så går den overveiende

del av uttalelsene ut på at man under de nuværende dårlige økonomiske forhold

ikke kan regne på nogensomhelst bevilgning til oprettelse eller drift av

offentlige badeinnretninger. Skal noget gjøres må det bli de private foreninger

og organisasjoner, som : sanitetsforeninger. Røde Kors foreninger, ungdomsforeninger

o. 1 , som i tilknytning til Norges Badeforbund tar op arbeidet også for denne

sak. Men også disse foreninger er nu ofte meget dårlig økonomisk stillet og

har vanskelig for å samle de nødvendige pengemidler til sitt arbeide, samtidig

som de på mange steder er fullt optatt av andre opgaver, hvis løsning anses

som ennu meget nødvendigere for bygden enn oprettelsen av bad, f. eks. bygging

av sykestuer, tuberkulosehjem, pleiehjem for gamle o. 1

Det Statistiske Centralbyras budgett 1927/1928.

Jfr. 44de årgang, s. 561,;

For budgetterminen 1 juli 1927 —30 juni 1928 er bevilget følgende belOP

til statistiske formål :

Det Statistiske Centralbyrå.

1. Lønninger . kr. 296 110.00

2. Kontorutgifter - 52 000.00

3. Trykningsutgifter

85 000 00

4. Forskjellig .. 10 400.00

5. Bidrag til Norsk forening for socialt arbeide til utgivelse

av tidsskriftet „Socialt arbeid" ,

4 000.00

Tilsammen kr 447 510.00

salg av den Offisielle Statistikk - 3 000.00

-▪

kr 444 510.00


367

Det Statistiske Centralbyrås personale 31 desember 1927.

Byråets arbeide er fordelt således

Jfr. 44de årgang, side 560.

Direkte under direktøren: Landbruksstatistikk, „Statistiske Meddelelser",

biblioteket.

A vdeling A: „Statistisk Arbok", bergverksstatistikk, industristatistikk, handelsstatistilzk,

skibsfartsstat istikk statistikk over statskassens

finanser Byråets Økonomi, arkivet.

A vdeling B Statistikk over lønnsoverenskomster og arbeidskonflikter, lønnsstatistikk,

arbeidsledighets- og arbeidsformidlingsstatistikk, boligstatistikk,

socialstatistiske spesialundersøkelser, utarbeidelse av

socialt tidsskriftskartotek og kronikkavdelingen til ,Socialt

Arbeid .. .

Avdeling C: Befolkningsstatistikk, rekrutteringsstatistikk, skiftestatistikk,

statistikk over kommunenes finanser, medisinalstatistikk, statistikk

over kommunale valg.

vd eling D: Bankstatistikk, statistikk over priser og leveomkostninger,

alkoholstatistikk, fattigstatistikk, civilrettsstatistikk kriminalstatistikk,

vergerådsstatistikk.

Direktor: Gunnar J a h n.

Byråchefer :

John Egeland.

Einar Storsteen.

Antoni SkØie n.

Eilif Gjermoe

Sekretærer av lste klasse :

Axel Ferdinand B u 11

Simen Skappel.

Sigurd Melso m.

Julie Backer .

Olav Juvk am.

Engebret S o 11 i d.

Fritz Johansen.

Petra V estby e.

S. C. Moe.

Signy Arctander.

Petter V aale r.

Ch. W. Rogeberg.

Sekretærer av 2nen klasse :

Theodor Kjelle r.

Ruth Ste ensgaard

Kristoffer A u 1 i e.

F. Magnus, midl.

Bibliotekar

Ingrid H e u m.

(Avdeling C.)

(Avdeling B.)

(Avdeling A.)

(Avdeling D.)

Assistenter av I ste klasse •

Alix Berg. f. Bull.

Louise Krohn

Marta Sørensen.

Olga Graf. f.

Helfrid Pedersen

Dagny Knutssøn.

Ragna Sorensen.

Mina N ærb 0, f. Pedersen.

Ingeborg R i aa r.

Harriet Egediu s, f. Franck.

Ingrid Arneber g.

Ingrid Helgevold.

Olga Fric h.

Assistenter av 2nen klasse

Lolo Pahle.

Inger Ekrh ei w , f. Buhre-Hanssen.

Klara Alten.

Mary Røisu m.

Ragnhild Simonse n.

Ingrid Schilling, f. Støren.

Thora Anderse n, f. Brodtkorb.

Foruten disse fast ansatte funksjonærer er der ansatt et vekslende antall

ekstraarbeidere, f. t. 25 i full kontortid og nogen i kortere arbeidstid


368

(St a tistisk e Meddelelser). Innhold : Offisielle månedsopgaver til belysning

av den økonomiske situasjon herhjemme og i utlandet. Kvartalsopgaver over

offentlige emisjoner, utenrikshandelens volum, drukkenskapsforseelser, folkemengdens

bevegelse og emigrasjonen m. m. Artikler om økonomiske og andre forhold.

Tidsskriftet utkornmer med 12 hefter om året i kommisjon hos H. Aschehoug & Co.,

Kristiania. - Abonnement kan tegnes på alle postkontorer og i bokhandelen. Pris

5 kr. pr år.

(Vareomsetningen med utlandet) utkommer i månedshefter, inneholdende

detaljerte opgaver over mengden av inn- og utførte viktigere varer.

Pris : pr. hefte kr. 0.50, pr. årgang kr. 4.00.

Statistisk Å i. I) koster kr. 2.00 pr. årgang.

Av efternevnte verker er byråets beholdning meget

li ten. Man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse Arganger.

Folketællingen 1835, 1845, 1855, 1865, 1900, VI hefte, 1910, I hefte.

Folkemængdens bevægelse 1801-1835, 1856-1865, 1868, 1869.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1859-1865, 1866, 1879, 1886 samt

1892-1896 (3 hefter).

Fiskeristatistik 1869, 1891, 1901, 1902, 1907.

Fiskerforsikringen 1909.

Tabeller vedkommende handel og skibsfart 1835, 1838, 1841, 1844, 1847, 1860.

Handelsstatistik 1880, 1882, 1885, 1887, 1890, 1891, 1892, 1894, 1898, 1899, 1900, 1902,

1905 og særlig for årene 1911, 1912, 1913 og 1915 samt 1921.

Skibsfartsstatistik 1871, 1886, 1890, 1891 samt 1922.

Bergverksstatistik 18.83-1885, 1891-1893, 1896-1898, 1899-1900.

Sparebankstatistik 1885, 1898, 1921.

Fattigstatistik 1896-97.

Fabrikstatistik 1890.

Kriminalstatistik 1861, 1862 1883, 1884.

Kommunale finanser 1866-'67.

Beretninger om den økonomiske tilstand ved utgangen av aarene 1827 og

1835, samt i femaarene 1836-1840, 1841-1845, 1846-1850, 1851--1855, 1856-186Q.

1861-1865, 1866-1870, 1876-1880, 2det bind.

Jordbrukstællingen 1907, hefte 1 og 2.

Statistisk Aarbok 1881-84, 1890, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1908, 1913.

1918, 1920.

Poststatistik 1857, 1866, 1881, 1918

Spedalske i Norge 1860, 1891-95

Private aktiebanker 1917.


Steenkke Boktrykkeri J9l4ones Bjornstad A/S/

More magazines by this user
Similar magazines