SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning Fi Käyttöohje DK ... - Elon

elon.se

SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning Fi Käyttöohje DK ... - Elon

SV Bruksanvisning

NO Bruksanvisning

Fi Käyttöohje

DK Brugsanvisning


Svenska

Tack för att du har valt en VOLTA CycloneXL dammsugare.

Denna bruksanvisning gäller alla CycloneXL-modeller. Detta

innebär att vissa tillbehör eller funktioner kanske inte finns för

just din modell. Se till att alltid använda originaltillbehör från

VOLTA för att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din

dammsugare.

Suomi

Kiitos siitä, että olet valinnut Volta CycloneXL -pölynimurin.

Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Cyclone XL-malleja.

Käyttämäsi malli ei tämän vuoksi ehkä sisällä kaikkia ohjeessa

mainittuja lisävarusteita tai ominaisuuksia. Voit varmistaa

parhaan mahdollisen imurointituloksen käyttämällä aina Voltan/Electroluxin

alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu

nimenomaan imuriasi varten.

Norsk

Takk for at du valgte støvsugeren Volta CycloneXL. Denne

bruksanvisningen dekker alle CycloneXL-modeller. Det betyr

at enkelte funksjoner eller tilbehør kanskje ikke finnes på din

modell. Bruk alltid originalt Electrolux-utstyr for å oppnå best

resultater. Det er spesiallaget for støvsugeren din.

Dansk

Tak, fordi du valgte en Electrolux CycloneXL-støvsuger. Denne

brugervejledning dækker alle CycloneXL-modeller. Det betyder,

at der kan være tilbehør/funktioner, som ikke kan anvendes

på din model. Brug altid originalt Electrolux-tilbehør, så

opnår du det bedste resultat. Det er designet specielt til din

støvsuger.


1

8

6 7

9 10

Svenska

Tilbehör

1* Teleskoprör

2* Förlängningsrör

3 Slanghandtag + slang

4 Kombimunstycke för

golv

5 Fogmunstycke

6 Möbelmunstycke

7 Tillbehörsfäste

8* Turbomunstycke

9* Parkettmunstycke

10* Dammvippa

För säkerhets skull

CycloneXL bör endast användas av vuxna och endast

för normal dammsugning i hemmamiljö. Dammsugaren

har dubbel isolering och behöver inte jordas.

Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget före

underhåll eller rengöring av dammsugaren. Förvara

alltid dammsugaren på en torr plats. All service och

alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat

Electrolux-servicecenter.

Sug aldrig upp

• I våta utrymmen.

• I närheten av brandfarliga gaser eller liknande.

• När dammsugaren visar tydliga tecken på skada.

Sug aldrig upp

• Skarpa föremål, vätskor.

• Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller

liknande

Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl,

aska.

Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn

– skador som inte omfattas av dammsugarens serviceåtagande.

Att tänka på när det gäller elsladden

Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad.

Använd aldrig dammsugaren om sladden är skadad.

Skador på maskinens sladd omfattas inte av dammsugarens

serviceåtagande.

* Endast vissa modeller.

Norsk

Tilbehør

1* Teleskoprør

2* Forlengelsesrør

3 Slangehåndtak + slange

4 Kombimunnstykke

5 Sprekkmunnstykke

6 Møbel/tekstil munnstykke

7 Feste for tilbehør

8* Turbomunnstykke

9* Parkettmunnstykke

10* Fjærkost

Sikkerhetsforholdsregler

CycloneXL skal bare brukes av voksne og bare til

normal støvsuging i hjemmet. Støvsugeren er dobbeltisolert,

og trenger ikke å jordes. Koble fra nettledningen

før du rengjør eller vedlikeholder støvsugeren.

Oppbevar støvsugeren på et tørt sted. All service og

reparasjon må utføres av et autorisert Electrolux-servicesenter.

Støvsug aldri:

• Våte områder.

• Nær brennbare gasser osv.

• Når apparathuset viser tydelige tegn på skade.

Støvsug aldri:

• Skarpe objekter, væsker.

• Varmt eller kaldt kull, brennende sigarettstumper

osv.

Fint støv, for eksempel gips, sement, mel eller varm

eller kald aske.

Ovennevnte kan føre til alvorlige skader på motoren

– skader som ikke dekkes av garantien.

Sikkerhetsregler for elektriske ledninger:

Sjekk med jevne mellomrom at ledningen ikke er skadet.

Bruk aldri støvsugeren hvis ledningen er skadet.

Skade på maskinens ledning dekkes ikke av garantien.

* Bare enkelte modeller.

Suomi

Varusteet

1* Teleskooppiputki

2* Jatkoputket

3 Letkun kahva ja letku

4 Yhdistelmäsuutin

5 Rakosuutin

6 Huonekalusuutin

7 Pidike lisävarusteille

8* Turbosuutin

9* Parkettisuutin

10* Pölyhuiska

Turvaohjeet

Imuri soveltuu vain aikuisten käyttöön, ja se on tarkoitettu

vain kodin normaalia imurointia varten. Imurissa

on kaksoiseristys, eikä imuria tarvitse maadoittaa.

Irrota pistoke virtalähteestä ennen imurin puhdistus-

tai huoltotoimia. Säilytä imuria kuivassa paikassa.

Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava

valtuutetun Volta-huollon tehtäväksi.

Älä koskaan imuroi:

• Märissä tiloissa.

• Syttyvien kaasujen jne. lähellä.

• Kun pölynimurissa on näkyviä vaurioita

Älä koskaan imuroi:

• Teräviä esineitä tai nesteitä

• Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen

pätkiä jne.

• Kipsin, betonin, jauhojen, tuhkan tai muiden erityisen

hienojakoisten hiukkaslähteiden pölyä.

Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa

vakavia moottorivaurioita - joita takuu ei korvaa.

Sähköjohdon turvaohjeet:

Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole

vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on vioittunut.

Laitteen sähköjohtoon kohdistuneet vauriot

eivät kuulu takuun piiriin.

* Vain tietyt mallit.

Dansk

Tilbehør

1* Teleskoprør

2* Forlængerrør

3 Slangehåndtag + slange

4 Kombinationsgulvmundstykke

5 Fugemundstykke

6 Møbelmundstykke

7 Tilbehørsklemme

8* Turbomundstykke

9* Parketmundstykke

10* Fjerkost

Sikkerhedsforanstaltninger

CycloneXL bør kun betjenes af voksne og kun til

normal støvsugning i privat beboelse. Støvsugeren

er dobbeltisoleret og kræver ingen jordforbindelse.

Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller

vedligeholdelse af støvsugeren. Opbevar støvsugeren

et tørt sted. Al service og reparation skal udføres af et

autoriseret Electrolux-servicecenter.

Støvsug aldrig

• I våde områder.

• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.

• Hvis kabinettet viser tegn på beskadigelse.

Støvsug aldrig

• Skarpe objekter, væske.

• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.

• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel eller aske.

Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.

Garantien dækker ikke denne form for skade.

Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske

ledninger

Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.

Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.

Garantien dækker ikke beskadigelse af støvsugerledningen.

* Kun visse modeller.


1

1

17a

11

1

1

16

17b

18a 18b

Svenska

Innan du börjar

11 Öppna luckan framtill och se till att motorfiltret

och dammbehållarfiltret sitter där de ska. (Se

även Rengöring/byte av filter.)

12* Öppna luckan baktill och se till att utblåsfiltret

sitter där det ska.

13 Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (tryck in

hakarna för att lossa slangen).

3 Koppla ihop slangen med slanghandtaget tills

fästena snäpper fast (tryck på fästena när du vill

koppla loss slangen).

14 Anslut förlängningsrören* eller teleskopröret*

till slanghandtaget och munstycket genom att

trycka och vrida ihop dem. (Vrid och dra isär när

du vill ta bort rören.)

15 Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.

Dammsugaren är försedd med en kabelvinda.

När sladden har dragits ut förblir den utdragen.

16 Mata in sladden genom att trycka på

indragningspedalen. Då matas sladden in.

17a Sätt på dammsugaren genom att föra kontrollen

mot ”Max”. Öka sugeffekten genom att

föra kontrollen längre mot ”Max”. Stäng av

dammsugaren genom att föra kontrollen i

motsatt riktning till ”Off”.

För att en optimal cykloneffekt ska uppnås i

dammsugaren bör kontrollen alltid stå i ”Max”läget.

17b* Sugeffekten kan också regleras genom

sugkontrollen på slanghandtaget.

18 Perfekt läge vid paus (18a) och förvaring (18b).

* Endast vissa modeller.

Norsk

Før du begynner

11 Åpne frontdekselet på apparatet, og kontroller at

motorfilteret og støvbeholderfilteret er på plass.

(Se også Rengjøre / skifte ut filtrene.)

12* Åpne bakdekselet på apparatet, og kontroller at

utløpsfilteret er på plass.

13 Trykk slangen på plass til du hører et klikk (trykk

på sperrene for å løsne slangen).

3 Sett slangen inn i slangehåndtaket til klemmene

kommer på plass (trykk på klemmene for å løsne

slangen).

14 Fest utvidelsesrørene * eller teleskoprøret * til

slangehåndtaket og munnstykket ved å skyve og

vri. (Vri og dra for å løsne.)

15 Trekk ut nettledningen og sett den i

stikkontakten. Støvsugeren er utstyrt med

automatisk ledningsinntrekk. Når nettledningen

er trukket ut, holder den seg i den posisjonen.

16 Trykk på inntrekksknappen for å trekke inn

ledningen.

17a Start støvsugeren ved å vri strømbryteren mot

Max-posisjonen. Øk sugestyrken ved å vri

bryteren enda mer mot Max-posisjonen. Stopp

støvsugeren ved å vri bryteren til Off-posisjonen.

Hvis du vil oppnå optimal sentrifugeeffekt i

støvsugeren, må strømbryteren alltid stå i Maxposisjonen.

17b* Sugestyrken kan også justeres ved å bruke

sugekontrollen på munnstykket.

18 Ideell parkeringsposisjon for pause (18a) og

oppbevaring (18b).

* Bare enkelte modeller.

Suomi

Ennen aloitusta

11 Avaa imurin etukansi ja tarkista, että moottorin

suodatin ja pölysäiliön suodatin ovat paikoillaan.

(Katso myös Moottorin suodattimen ja

pölysäiliön suodattimen puhdistaminen.)

12* Avaa imurin takakansi ja tarkista, että poistoilman

suodatin on paikallaan.

13 Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet

napsahtavat paikalleen (irrota painamalla

kiinnikkeitä sisäänpäin).

3 Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet

napsahtavat paikalleen (irrota painamalla

kiinnikkeitä sisäänpäin).

14 Kiinnitä jatkoputket* tai teleskooppiputki*

letkun kahvaan ja suuttimeen työntämällä ja

kääntämällä ne yhteen. (Irrota kääntämällä ja

vetämällä erilleen.)

15 Vedä sähköjohto ulos ja kytke pistoke

pistorasiaan. Imuri on varustettu

johdonkelauksella. Ulos vedetty sähköjohto

pysyy vedetyn pituisena.

16 Voit kelata johdon takaisin imurin sisään

painamalla johdon kelauspainiketta. Johto

kelautuu takaisin imurin sisään.

17a Käynnistä imuri siirtämällä säädintä Max-merkin

suuntaan. Voit lisätä imutehoa siirtämällä

säädintä edelleen Max-merkin suuntaan.

Sammuta imuri siirtämällä säädin päinvastaiseen

suuntaan Off-asentoon.

Parhaan imutehon ja tuloksen saat pitämällä säätimen

aina Max-asennossa.

17b* Voit säätää imutehoa myös letkun kahvassa

olevalla säätimellä.

18 Imurin odottamaan jättämiseen imuroimisen

keskeyttämisen ajaksi käy parhaiten kuvan

mukainen asento (18a) ja imurin säilyttämiseen

asento (18b).

* Vain tietyt mallit.

Inden start

11 Åbn låget på maskinens forside, og kontroller, at

motorfiltret og støvbeholderen er på plads. (Se

også Rengøring/udskiftning af filtre).

12* Åbn låget på maskinens bagside, og kontroller, at

udblæsningsfiltret er anbragt korrekt.

13 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på

låsen for at udløse slangen).

3 Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet

napsahtavat paikalleen (irrota painamalla

kiinnikkeitä sisäänpäin).

14 Fastgør forlængerrørene* eller teleskoprøret* til

slangehåndtaget og mundstykket ved at skubbe

og dreje. (Drej og træk dem fra hinanden).

15 Træk ledningen ud, og sæt den i en stikkontakt.

Støvsugeren er udstyret med ledningspedal. Når

ledningen er trukket ud, forbliver den dér.

16 Tryk på ledningspedalen for at rulle ledningen op.

Ledningen rulles op.

17a Tænd støvsugeren ved at skubbe

afbryderknappen i retning mod “Max”. Øg

sugeeffekten ved at skubbe knappen længere

mod “Max”. Sluk støvsugeren ved at skubbe

knappen i retning mod “Off”.

Knappen til regulering af sugeeffekten skal altid stå på

"Max", for at den størst mulige cykloneffekt kan

opnås i støvsugeren.

17b* Sugeeffekten kan også justeres vha.

sugekontrollen på slangehåndtaget.

18 Ideel parkeringsposition under pause (18a) og

opbevaring (18b).

6 7

Dansk

* Kun visse modeller.


19 0

1

6

Svenska

För bästa städresultat

Använd våra munstycken så här:

Mattor: Använd kombimunstycket för golv med

spaken i läge (19).

Hårda golv: Använd kombimunstycket för golv med

spaken i läge (20).

Trägolv: Använd parkettmunstycket* (21).

Möbler och tyger: Använd möbelmunstycket* (22) för

soffor, gardiner, tunna tyger osv. Minska på sugeffekten

om det behövs.

Tavlor, bokhyllor etc.: Använd dammvippan* (23).

Skarvar, hörn etc.: Använd fogmunstycket* (24).

Användning av turbomunstycke*

25/26 Perfekt vid borttagning av ludd och hår från

mattor och heltäckningsmattor.

Obs: Använd inte turbomunstycket på djurskinn eller

mattfransar. För att undvika skador på mattan, låt inte

munstycket stå stilla medan borsten rullar. Kör inte över

elkablar och stäng av dammsugaren omedelbart efter

användning.

* Endast vissa modeller.

Norsk

Oppnå de beste resultatene

Slik bruker du munnstykkene:

Tepper: Bruk kombimunnstykket med spaken i posisjon

(19).

Harde gulv: Bruk kombimunnstykket med spaken i

posisjon (20).

Tregulv: Bruk parkettmunnstykket* (21).

Stoppede møbler og tekstiler: Bruk møbel/tekstil munnstykket*

(22) til sofaer, gardiner, lette tekstiler osv.

Reduser om nødvendig sugestyrken.

Rammer, bokhyller osv.: Bruk fjærkosten* (23).

Sprekker, hjørner osv.: Bruk sprekkmunnstykket* (24).

Bruk turbomunnstykket*

25/26 Det egner seg til fjerning av lodotter og

dyrehår i tepper og vegg-til-vegg-tepper.

Merk: Ikke bruk turbomunnstykket på skinntepper

eller teppefrynser. Ikke hold munnstykket på samme

sted når børsten roterer. Det kan skade teppet. Ikke før

munnstykket over elektriske ledninger, og pass på å slå

av støvsugeren umiddelbart etter bruk.

* Bare enkelte modeller.

Suomi

Paras tulos

Käytä suuttimia seuraavasti:

Matot: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa kuvan

mukaisessa asennossa (19).

Kovat lattiat: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa

kuvan mukaisessa asennossa (20).

Puulattiat: Käytä parkettisuutinta* (21).

Tekstiilit ja verhoillut huonekalut: Käytä huonekalusuutinta*

(22) sohvien, verhojen ja kevyiden

kankaiden imuroimiseen. Pienennä tarvittaessa

imutehoa.

Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä pölyhuiskaa*

(23).

Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta* (24).

Turbosuuttimen käyttö*

25/26 Turbosuutin on tehokas väline tiukkaan

takertuneiden hahtuvien ja lemmikkien

karvojen poistamiseen matoista ja

kokolattiamatoista.

Huomautus: Älä imuroi turbosuuttimella taljoja tai

mattojen hapsuja. Älä pidä suutinta paikoillaan harjan

pyöriessä, ettei matto vahingoitu. Älä siirrä suutinta

virtajohtojen yli. Katkaise imurista virta välittömästi

käytön jälkeen.

* Vain tietyt mallit.

Hvordan man opnår de bedste resultater

Anvend mundstykkerne som følger:

Tæpper: Brug kombinationsgulvmundstykket med

omskifteren i stilling (19).

Hårde gulve: Brug kombinationsgulvmundstykket med

omskifteren i stilling (20).

Trægulve: Brug parketmundstykket* (21).

Polstrede møbler og stof: Brug polstermundstykket*

(22) til sofaer, gardiner, tynde stoffer osv. Nedsæt

eventuelt sugeeffekten.

Rammer, bogreoler etc.: Brug fjerkosten* (23).

Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket* (24).

Brug af turbomundstykket*

25/26 Ideelt til at fjerne genstridige nullermænd og

hunde/kattehår fra tæpper og væg-til-vægtæpper.

Bemærk: Brug ikke turbomundstykket til skindtæpper

eller tæppefrynser. Undgå at holde mundstykket stille,

mens børsten roterer, da det kan beskadige tæppet. Kør

ikke over elektriske ledninger med mundstykket, og husk

at slukke støvsugeren umiddelbart efter brug.

8 9

Dansk

* Kun visse modeller.


9

7

8

1

0

Svenska

Tömning och rengöring av dammbehållare

Dammbehållaren i CycloneXL måste tömmas när den

är full.

27 Dra i spärrknappen på dammsugarens framsida.

28 Lyft ur dammbehållaren.

29 Öppna dammbehållarens lock genom att trycka

på spärrknappen till höger.

30 Töm den över en soppåse. Sätt tillbaka

dammbehållaren (31) och tryck på dess bakre sida

tills den klickar på plats.

32 Då och då behöver dammbehållaren rengöras. Ta

bort locken på båda sidor och skölj behållaren i

vatten eller tvätta den i maskin. Ta bort partiklar

som kan ha fastnat i konen.

* Endast vissa modeller.

Norsk

Tømme og rengjøre støvbeholderen

CycloneXLs støvbeholder må tømmes når den er full.

27 Åpne frontdekselet på apparatet.

28 Løft støvbeholderen ut.

29 Åpne lokket på støvbeholderen ved å trykke på

utløserknappen til høyre.

30 Tøm den over en søppelkurv. Sett støvbeholderen

på plass igjen (31), og trykk på den bakre delen av

beholderen til den klikker på plass.

32 Støvbeholderen må rengjøres av og til. Fjern

lokkene i begge ender, og rengjør beholderen

i vann eller i oppvaskmaskin. Fjern eventuelt

partikler som sitter fast på kjeglen.

* Bare enkelte modeller.

Pölysäiliön tyhjentäminen ja puhdistaminen

CycloneXL:n pölysäiliö tulee tyhjentää, kun se on

täynnä.

27 Vedä imurin takaosassa olevaa

vapautuspainiketta.

28 Nosta pölysäiliö pois imurista.

29 Avaa pölysäiliön kansi painamalla oikealla olevaa

vapautuspainiketta.

30 Tyhjennä pölysäiliön sisältö roskakoriin. Pane

pölysäiliö takaisin imuriin (31) ja paina säiliön

takaosaa, kunnes säiliö napsahtaa paikalleen.

32 Pölysäiliö tulee puhdistaa aika ajoin. Irrota säiliön

molemmissa päissä olevat kannet ja huuhtele

säiliö vedellä tai pese se astianpesukoneessa.

Irrota säiliöön mahdollisesti tarttuneet hiukkaset.

* Vain tietyt mallit.

10 11

Suomi

Dansk

Tømning og rengøring af støvbeholderen

Støvbeholderen i CycloneXL skal tømmes, når den er

fyldt.

27 Træk i udløseren bag på støvsugeren.

28 Løft støvbeholderen op.

29 Åbn støvbeholderens låg ved at trykke

udløserknappen mod højre.

30 Tøm den i en papirkurv. Sæt støvbeholderen i

støvsugeren igen (31), og tryk bag på beholderen,

indtil den klikker på plads.

32 Rengør støvbeholderen jævnligt. Fjern lågene i

begge ender, og skyl beholderen med vand, eller

vask den i opvaskemaskinen. Fjern eventuelle

partikler, der har sat sig fast i keglen.

* Kun visse modeller.


7

8

6

Svenska

Rengöring av motorfilter och dammbehållarfilter

CycloneXL har ett motorfilter och ett dammbehållarfilter

som då och då bör rengöras.

33 Öppna luckan framtill och ta ut dammbehållaren.

34 Dammbehållarfilter: Ta bort filterhållaren från

dammbehållaren och dra försiktigt ut det

smutsiga dammbehållarfiltret från hållaren.

35 Motorfilter: Dra filtret uppåt så att det dras ut ur

skåran.

36 Skölj filtren i ljummet vatten och låt dem

torka. Sätt tillbaka de rena filtren. Sätt tillbaka

dammbehållaren och stäng locket.

Rengöring/byte av utblåsfilter*

Det finns tre typer av utblåsfilter:

• Mikrofilter* (ref.nr. EF 17)

• Hepa H12* ej tvättbart (ref.nr. EF H12)

• Hepa H12* tvättbart (kan köpas som tillbehör, ref.nr.

EF H12W)

Filtrena måste alltid bytas ut mot nya och kan inte

tvättas (förutom det tvättbara Hepa H12*).

37 Öppna luckan baktill och ta ut filtret.

38 Sätt i ett nytt filter och stäng locket.

* Endast vissa modeller.

Norsk

Rengjøre motorfilteret og støvbeholderfilteret

CycloneXL har et motorfilter og et støvbeholderfilter

som bør rengjøres av og til.

33 Åpne frontdekselet og løft ut støvbeholderen.

34 Støvbeholderfilter: Ta filterholderen

av støvbeholderen, og dra det skitne

støvbeholderfilteret forsiktig ut av holderen.

35 Motorfilter: Dra filteret oppover til det kommer ut

av sporet.

36 Skyll filtrene i lunkent vann og la dem tørke.

Sett på plass filtrene igjen. Sett på plass

støvbeholderen og lukk lokket.

Rengjøring/ utskifting av utløpsfilteret*

Det er tre typer utløpsfiltre.

• Mikrofilter* (ref.nr. EF 17)

• Hepa H12*, ikke-vaskbart (ref.nr. EF H12)

• Hepa H12*, vaskbart (ekstrautstyr, ref.nr. EF H12W)

Filtrene må alltid skiftes ut med nye og kan ikke vaskes

(bortsett fra Hepa H12*, vaskbart).

37 Åpne bakdekselet og løft ut filteret.

38 Sett inn et nytt filter og lukk dekselet.

* Bare enkelte modeller.

Suomi

Moottorin suodattimen ja pölysäiliön suodattimen

puhdistaminen

CycloneXL sisältää moottorin suodattimen ja pölysäiliön

suodattimen, jotka tulee puhdistaa aika ajoin.

33 Avaa imurin etukansi ja vedä pölysäiliö irti.

34 Pölysäiliön suodatin: irrota suodattimen pidike

pölysäiliöstä ja vedä likainen pölysäiliön suodatin

varovasti pidikkeestä.

35 Moottorin suodatin: vedä suodatinta ylöspäin

kunnes se irtoaa urasta.

36 Huuhdo suodattimet haalealla vedellä ja anna

niiden kuivua. Aseta puhtaat suodattimet

paikoilleen. Aseta pölysäiliö paikoilleen ja sulje

kansi.

Poistoilman suodattimen* puhdistaminen/

vaihtaminen

Poistoilman suodattimia on kolmea eri tyyppiä:

• Mikrosuodatin* (Viite: nro EF 17)

• Hepa H12* kertakäyttöinen (Viite: nro EF H12)

• Hepa H12* pestävä (saatavana lisävarusteena, Viite:

nro EF H12W)

Suodattimet on aina korvattava uusilla, eikä niitä

voi pestä (lukuun ottamatta pestävää Hepa H12*

-suodatinta).

37 Avaa imurin takakansi ja irrota suodatin.

38 Aseta uusi suodatin paikoilleen ja sulje kansi.

* Vain tietyt mallit.

* Kun visse modeller.

1 1

Dansk

Rengøring af motorfilter og støvbeholderfilter

CycloneXL har et motorfilter og et støvbeholderfilter,

der skal renses en gang i mellem.

33 Åbn frontlåget, og løft støvbeholderen ud.

34 Støvbeholderens filter: Tag filterholderen ud af

støvbeholderen og træk forsigtigt det snavsede

støvbeholderfilter ud af holderen.

35 Motorfilter: Træk filtret opad, indtil det er fri af

rillen.

36 Rengør filtrene i lunkent vand, og lad dem tørre.

Sæt de rene filtre i igen. Sæt støvbeholderen på

plads, og luk låget.

Rengøring/udskiftning af udsugningsfiltret*

Der er tre typer udblæsningsfilter:

• Micro filter* (Ref. No. EF 17)

• Hepa H12*, ikke vaskbart (ref. nr. EF H12)

• Hepa H12* washable (købes som tilbehør, Ref. No.

EF H12W)

Filtrene skal altid erstattes af nye og kan ikke vaskes

(undtagen Hepa H12* washable).

37 Åbn låget bagpå, og løft filtret ud.

38 Sæt et nyt filter i, og luk dækslet.


9

1

0

Svenska

Rengöring av slang och munstycke

Dammsugaren stannar automatiskt om munstycket,

röret, slangen eller filtren blir igentäppta och när

dammbehållaren är full. I så fall ska du dra ut sladden

ur vägguttaget och låta dammsugaren svalna i 20–30

minuter. Avlägsna det som sitter i vägen och/eller byt

ut filtren, töm dammbehållaren samt starta dammsugaren

igen.

Rör och slangar

39 Rör och slang rensar du enklast med hjälp av

rensband eller liknande.

40 Slanghandtaget kan tas bort från slangen om det

behöver rengöras.

41 Det kan också gå att ta bort hindret genom

att klämma på slangen. Var dock försiktig om

det finns risk för att glas eller nålar har fastnat i

slangen.

Obs: Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks ej

av dammsugarens serviceåtagande.

Rengöring av matt/golvmunstycke

42 Kombimunstycket för golv bör rengöras ofta.

43* Tryck in respektive hjulnav och dra bort hjulen. Ta

bort dammtussar, hårstrån och annat som kan ha

fastnat.

44* Ta loss större föremål genom att ta bort

kopplingsröret från munstycket.

* Endast vissa modeller.

Norsk

Rengjøre slangen og munnstykket

Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket,

røret, slangen eller filtrene blir blokkert, og når støvbeholderen

er full. I slike tilfeller må du trekke støpselet

ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles i 20-30

minutter. Ta vekk det som blokkerer og/eller skift ut filtrene,

tøm støvbeholderen, og start støvsugeren igjen.

Rør og slanger

39 Bruk en renselist eller lignende til å rense rørene

og slangen.

40 Slangehåndtaket kan demonteres fra slangen ved

behov for rengjøring.

41 Det kan også være mulig å fjerne blokkeringen i

slangen ved å klemme på den. Men vær forsiktig

i tilfelle blokkeringen er forårsaket av glass eller

nåler som har satt seg fast i slangen.

Merk: Garantien dekker ikke skade på slangen som følge

av rengjøring.

Rengjøre gulvmunnstykket

42 Rengjør kombimunnstykket regelmessig.

43* Trykk på hvert hjulnav, og dra av hjulene. Fjern

støvdotter, hår eller annet som kan ha satt seg

fast.

44* Du kan nå større gjenstander ved å fjerne

tilkoblingsrøret fra munnstykket.

* Bare enkelte modeller.

Suomi

Letkun ja suuttimen puhdistus

Imuri pysähtyy automaattisesti, jos suuttimessa,

putkessa, letkussa tai suodattimissa on tukkeuma ja

kun pölysäiliö on täynnä. Kytke silloin imuri irti sähköverkosta

ja anna sen jäähtyä 20–30 minuuttia. Poista

tukkeumat ja/tai vaihda suodattimet ja tyhjennä

pölysäiliö ja käynnistä imuri sitten uudelleen.

Putket ja letkut

39 Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa välinettä

putkien ja letkun puhdistuksessa.

40 Voit tarvittaessa irrottaa imuriletkun kahvan

letkusta helpottaaksesi puhdistusta.

41 Tukoksen poistaminen letkusta voi onnistua myös

letkua puristelemalla. Ole kuitenkin varovainen,

sillä tukoksessa voi olla teräviä esineitä, kuten

lasia tai neuloja.

Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat

aiheutuneet letkun puhdistuksesta.

Lattiasuuttimen puhdistus

42 Puhdista yhdistetty lattiasuutin riittävän usein.

43* Irrota pyörät yksitellen keskiöstä painamalla. Vedä

pyörä irti. Poista pölypallot, karvat ja muut pyöriin

takertuneet esineet.

44* Voit poistaa suuret esineet irrottamalla

liitosputken suuttimesta.

* Vain tietyt mallit.

* Kun visse modeller.

1 1

Dansk

Rengøring af slange og mundstykke

Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke,

slange, rør eller filtre tilstoppes, og når støvbeholderen

er fyldt. I det tilfælde skal der slukkes for strømmen i

20-30 minutter, så støvsugeren kan køle af. Fjern blokeringen,

og/eller udskift filtre, tøm støvbeholderen

og start igen.

Rør og slanger

39 Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at rengøre

rør og slange.

40 Slangehåndtag kan adskilles fra slangen, hvis

rengøring er påkrævet.

41 Ofte er det muligt at fjerne en blokering i

slangen ved at klemme den sammen. Pas på, hvis

tilstopningen skyldes glas eller nåle, der har sat

sig fast i slangen.

Bemærk: Garantien dækker ikke skader på slangen, der er

forårsaget af rengøring.

Rengøring af gulvmundstykket

42 Rengør jævnligt kombinationsgulvmundstykket.

43* Tryk på hvert hjulnav og træk hjulene af. Fjern

støvkugler, hår eller andet, der har sat sig fast.

44* Du kan nå større objekter ved at tage

forbindelsesrøret af mundstykket.


6a

6b

Svenska

Rengöring av turbomunstycke*

45* Ta bort munstycket från dammsugaren och

avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av

dem med en sax. Använd slanghandtaget för att

rengöra munstycket.

46a* Ta bort munstycket från dammsugarröret och

avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av

dem med en sax. Använd slanghandtaget för att

dammsuga munstycket.

46b* Om turbomunstycket slutar fungera öppnar du

rengöringslocket och tar bort eventuella föremål

som hindrar turbinen från att rotera fritt.

Felsökning

• Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.

• Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.

• Kontrollera husets elsäkringar.

Dammsugaren stannar

• Kontrollera om dammbehållaren är full. Töm den i

så fall.

• Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller slang?

• Är dammsugarens filter igensatta?

Vatten har kommit in i dammsugaren

Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.

Motorskador som orsakats av

vatteninträngning täcks inte av dammsugarens

serviceåtagande.

Konsumentinformation

Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i

samband med olämplig användning eller vårdslös

hantering av enheten. Om sladden skadats måste den

bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal

eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla

plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information

finns på vår webbsida: www.electrolux.com

Norsk

Rengjøre turbomunnstykket*

45* Koble munnstykket fra støvsugerrøret, og fjern

tråder osv. som er viklet inn, ved å klippe dem

vekk med en saks. Bruk slangehåndtaket til å

rengjøre munnstykket.

46a* Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern

sammenfiltrede tråder etc. ved å klippe dem bort

med saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre

munnstykket.

46b* Hvis turbomunnstykket slutter å virke, åpner

du rengjøringslokket og fjerner det som måtte

hindre turbinen i å rotere fritt.

Feilsøking

• Påse at ledningen er satt i stikkontakten.

• Påse at støpselet og ledningen ikke er skadet.

• Sjekk at ingen sikringer er gått.

Støvsugeren stopper

• Sjekk om støvbeholderen er full. I så fall må du

tømme det.

• Er munnstykket, røret eller slangen blokkert?

• Er filtrene blokkerte?

Det har kommet vann i støvsugeren

Du må skifte ut motoren på et autorisert Electroluxservicesenter.

Skade på motoren som er forårsaket av

vann, dekkes ikke av garantien.

Forbrukerinformasjon

Electrolux fraskriver seg ethvert ansvar for skader som

oppstår på grunn av uvettig bruk av apparatet, eller på

grunn av tukling med apparatet. Hvis nettledningen

er skadet, må den skiftes av produsenten, et autorisert

servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer

for å unngå fare. Produktet er utformet med tanke

på miljøet. Alle plastdeler er merket med tanke på

resirkulering. Nærmere opplysninger finner du på vårt

webområde: www.electrolux.com

Turbosuuttimen puhdistus *

45* Irrota suutin putkesta ja poista suuttimeen

kiertyneet langat tms. leikkaamalla ne pois

saksilla. Puhdista suutin letkun kahvan avulla.

46a* Irrota suutin imurin putkesta ja poista

suuttimeen kiertyneet langat tms. leikkaamalla

ne pois saksilla. Käytä letkun kahvaa

puhdistaaksesi suuttimen.

46b Jos turbosuodatin lakkaa toimimasta, avaa

puhdistuskansi ja poista esineet, jotka estävät

turbiinia pyörimästä vapaasti.

Vianetsintä

• Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen.

• Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet.

• Tarkista sulakkeet.

Pölynimuri pysähtyy

• Onko pölysäiliö täynnä? Tyhjennä pölysäiliö tarvittaessa.

• Onko suutin, putki tai letku tukossa?

• Ovatko suodattimet tukossa?

Pölynimuriin on joutunut vettä

Moottori täytyy vaihtaa valtuutetussa Volta-huoltoliikkeessä.

Takuu ei kata kastunutta ja vaurioitunutta

moottoria.

Kuluttajaneuvonta

Volta kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat

aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai

laitteeseen tehdyistä muutoksista. Jos virtajohto on

vaurioitunut, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi

vaihdattaa laitteen valmistajalla tai Voltan valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muun asiantuntevan

henkilön on vaihdettava se. Tuotteen suunnittelussa

on otettu ympäristönäkö-kohdat huomioon. Kaikki

muoviosat on merkitty kierrätysmerkillä. Tuotettasi

tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen

kuluttaja-neuvonnastamme soittamalla numeroon

0200-2662 (16 senttiä/min + pvm). Lisätietoja on

Voltan kotisivulla osoitteessa www.volta.fi.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset

on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät

Voltan kotisivuilta osoitteesta www.volta.fi tai soittamalla

numeroon 0200-2662 (16 senttiä/min + pvm).

Mainitse soittaessasi tuotteen merkki sekä tuotteen

arvokilvestä löytyvät tiedot: tuotteen malli (Model),

tuotenumero (Prod.nr.) ja sarjanumero (Serial nr.).

16 17

Suomi

Dansk

Rengøring af turbomundstykket*

45 Tag mundstykket af støvsugerrøret, og fjern sammenfiltrede

tråde o.l. ved at klippe dem af med

en saks. Brug slangehåndtaget til at støvsuge

mundstykket.

46a* Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen,

og fjern sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe

dem af med en saks. Anvend slangehåndtaget til

at rengøre mundstykket.

46b* Åbn renselemmen, hvis turbomundstykket ikke

fungerer, og fjern eventuelle genstande, der

forhindrer, at turbinen roterer frit.

Fejlfinding

• Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.

• Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget.

• Kontroller, om der er gået en sikring.

Støvsugeren stopper

• Kontroller, om støvbeholderen er fyldt. Tøm den,

hvis det er tilfældet.

• Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?

• Er filtrene tilstoppede?

Der er kommet vand i støvsugeren

Motoren skal udskiftes på et autoriseret Electrolux-servicecenter.

Skader på motoren pga. vandindtrængen

dækkes ikke af garantien.

Forbrugerinformation

Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for skader opstået

pga. forkert brug eller manipulation af apparatet.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af

producenten, dennes servicecenter eller tilsvarende

kvalificeret person for at undgå ulykker. Ved designet

at dette produkt er der taget hensyn til miljøet. Alle

plasticdele er markeret med henblik på genbrug.

Der er flere oplysninger på vores websted: www.

electrolux.com


Svenska

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten

inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället

lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och

elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten

hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt

negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten

kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst

eller affären där du köpte varan.

Suomi

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen,

osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.

Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden

kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.

Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella

autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen

kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa

tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa

paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai

liikkeestä, josta tuote on ostettu.

19

Norsk

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette

produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal

derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og

elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet,

vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for

miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere

informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst

kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen

der du anskaffet det.

Dansk

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette

produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i

stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk

og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver

bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge

eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers

helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af

dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab

eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere

oplysninger om genanvendelse af dette produkt.


2193025-03

More magazines by this user
Similar magazines