Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken ... - Nina

nina.no

Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken ... - Nina

Figur 7. Lengdefordeling av

levende elvemusling funnet i

Hammerbekken i 1998-2000.

Figur 8. Lengdefordeling av

tomme skall (døde individer)

funnet i Hammerbekken i

1998-2000.

Tabell 5. Gjennomsnittslengde

(L, mm) angitt med standardavvik (± SD) samt minste og største

elvemusling (levende individer og tomme skall) funnet i Hammerbekken i 1998 og 2000. N =

antall undersøkte individer.

50

45

40

35

""

More magazines by this user
Similar magazines