Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken ... - Nina

nina.no

Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken ... - Nina

Forord Innhold

Elvemusling er klassifisert som en rødlisteart, og har

vært prioritert i forbindelse med natur- og dyrevernarbeid

i store deler av Europa på grunn av en negativ

utvikling og kraftig tilbakegang i bestandene gjennom

hele 1900-tallet. Årsaken til fokuseringen på elvemusling

ligger i artens spennende kulturhistoriske bakgrunn

og fascinerende levevis i kombinasjon med et

komplisert trusselbilde og usikkerhet om artens framtid i

et moderne kulturlandskap. Elvemuslingen trekkes

stadig oftere fram som en art med stor betydning i

overvåking av vassdrag, og en god indikator på vannkvalitet

og naturtilstand.

Laksen forsvant fra stadig flere vassdrag på Sørlandet i

løpet av 1960- og 1970-årene. Totalt regner man med

at 12 av 15 laksebestander ble utryddet i Aust- og Vest-

Agder, og bevaring av de resterende bestandene er gitt

høy prioritet.

Status for elvemusling og laks i Hammerbekken (eller

Hammertjernbekken) i Aust-Agder var usikker, og det

manglet kunnskap om artenes nøyaktige utbredelse og

forekomst i vassdraget. NINA ble bedt om å foreta en

undersøkelse i Hammerbekken som et ledd i denne

kartleggingen. I tillegg skulle det vurderes hvilke tiltak

som måtte iverksettes for å bevare forekomstene i

forbindelse med bygging av ny veitrase for E 18 Brokelandsheia-Vinterkjær.

Undersøkelsen ble finansiert av

Statens Vegvesen Aust-Agder vegkontor, som takkes for

et godt samarbeid. Vi vil gi en særskilt takk til Arild Eeg

som bisto under feltarbeidet i mai, og som senere var

ansvarlig for innsamlingen av vannprøver. Vannprøvene

ble analysert av Syverin Lierhagen og Sissel Wolan ved

NINAs analyselaboratorium i Trondheim. Jan Henrik

Simonsen deltok under feltarbeidet i august, og bidro

ellers med verdifull kunnskap om området. I tillegg vil vi

takke alle vi har vært i kontakt med, og i særdeleshet

Ingebjørg og Normann Eriksen og Per Hammeren med

familie for positiv interesse og hyggelige samtaler.

Trondheim, februar 2001

Bjørn Mejdell Larsen

prosjektleder

5

ninaoppdragsmelding 682

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

More magazines by this user
Similar magazines