Samisk mytologi og folkemedisin

samikopiija.org

Samisk mytologi og folkemedisin

Dábálaš vuohki lei geavahit čoarvvi (áinnas

burročoarvvi) njammat liikki dassái go

bohtanii. De váldui eret čoarvi ja liiki ráiggastuvvui

nu ahte sáhtii njammat olggos

vara liikeráigge.

Go lei oaivebávččas, de sáhtii muhtuma

oažžut guhppet dakko oaivvis gokko bávččastii,

dassá go varra čoagganii liikki vuollái.

Dalle oaivebávččas dábálaččat nogai.

Deanuleagis lei Niljas-Márgget (1876–

1964) dovddus guhppejeaddji. Sus lei álo

guhppenčoarvi mielde.

Varraluoitin

Varraluoitin lea don doloža dálkkodanvuohki,

ja antihkas lei dovddus dálkkodanvuohkin

čorget eret «nuoskkes» vara. Norggas dat

namahuvvo saga-girjjálašvuođas ja boares

dáža lágain.

Davvi Sámis dat namahuvvo dábálaš dálkkodanvuohkin

1700-logu loahpas (Bugge

Budde 1808). Muhto várra sámit leat geavahan

varraluoitinvuogi gaskaáigge juo, ja

várra vel ovdal.

Varraluoitima vuohki dáhpáhuvai dán láhkai:

Niibbiin nájastuvvui varrasuotna, dábálaččat

gieđas, nu ahte sáhtii golggahit vara lihttái.

Varraluoitin geavahuvvui juohkelágan bákčasiid

vuostá, omd. raddebákčasa, čielgebákčasa

ja bátnevearkka vuostá jna. Gáddu

lei ahte dalle oaččui bákčasa eret rupmašis.

Boares sámi ráva lea ahte galgá luoitit vara

juolgevuođus jos ii leat šat borranmiella.

48

blir der, så blir også du på samme måte

i ditt kjøtt og under din hud! 68

Samene hadde flere måter å stanse blødninger

på. For å stanse blødning fra pulsårer,

ble reinfett som binding lagt på såret. På

huggsår brukte man reinmarg eller furukvae

– beahcegáhčči. Bjørnefett ble også brukt

på sår for å stanse blødning. Knusk ble brukt

for å stanse neseblødning. Imidlertid skulle

knusk ikke brennes på det sted som blødde,

men under nesen, og i liggende stilling.

Salt i urin fungerte også som blodstillende

middel.

Kopping

Kopping – guhppen – som nordsamisk

behandlingsmetode nevnes første gang

i litteraturen på slutten av 1700-tallet.

Samuel Bugge Budde som var prest i Ávjovárri-Guovdageaidnu

1786–1791, samlet

opplysninger om samenes legeråd i indre

Finnmark, som han publiserte i et teologisk

tidskrift i 1808. Han nevner bl.a. kopping og

årelating, som hverken Leem eller Schefferus

omtaler i sine verk. Til indre Finnmark er

guhppen trolig innført av de første kvenene

som fikk lov til å bosette seg der på 1720tallet.

69 Guhppet – å koppe – er trolig lånord

fra finsk kupata.

Den vanlige fremgangsmåten var at man

brukte et horn (som oftest fra okse) til å

suge i huden til den hevet seg. Hornet skulle

deretter fjernes samtidig som et lite hull i

huden ble laget for at blodet skulle kunne

suges ut.

Kopping kunne anvendes ved smertetilstander

og ved hevelser. Ved krampetilstander

skulle det koppes i nakken samtidig

som pannen skulle gnis. Alle typer blå

flekker måtte koppes på selve flekken og

suges ut med koppehorn – guhppenčoarvi.

I Tanadalen var Niljas-Márgget – Margit

68 Steen 966:20.

69 Solbakk 2000:24 ff.

was used to stop nosebleeds. However, the

tinder was not to be burned on the place

that was bleeding, but under the nose, and

while lying down. Salt in urine also works

as a styptic.

Cupping

Cupping – guhppen – as a Northern Sami

treatment method is mentioned for the

first time in the literature in the late 1700s.

Samuel Bugge Budde, who was a priest

in Ávjovárri-Guovdageaidnu 1786–1791,

collected information about the Samis’

remedies in Inner Finnmark and and

published them in a theological journal in

1808. Amongst other things, he mentions

cupping and blood-letting, which neither

Leem nor Schefferus discuss in their works.

Guhppen was probably introduced in Inner

Finnmark by the first Kvens who were

allowed to settle there in the 1720s (Solbakk,

2000:241ff). Guhppet – to cup – is probably

a loanword from Finnish kupata.

The customary method was that a horn

(usually from a bull) was used to suction

the skin until it swelled. Thereafter, the horn

would be removed simultaneously as a small

hole was made in the skin from which the

blood could be suctioned out.

Cupping could be used for pain conditions

and for swellings. For spasms, they would

cup on the neck while simultaneously

rubbing the forehead. All kinds of bruises

had to be cupped on the actual bruise and

then suctioned out with the cupping horn

– guhppenčoarvi. In Tanadalen, Niljas-

Márgget – Margit Nilsdatter Varsi (1876–

1964) was a famous guhppejeaddji – cupper

– who always carried her guhppenčoarvi

with her.

Today, cupping is a familiar method in

Chinese medicine.

More magazines by this user
Similar magazines