Views
1 year ago

SADOLIN CLASSIC - Nobiles

SADOLIN CLASSIC - Nobiles

SADOLIN CLASSIC -

Sadolin Classic jest doskona∏ym Êrodkiem impregnacyjno-dekoracyjnym do drewna, który zachowuje naturalny rysunek drewna jednoczeÊnie barwiàc go na atrakcyjny kolor. Wyrób zapewnia równie˝ ochron´ drewna na d∏ugie lata przed wilgocià, siniznà, grzybem. Niespotykana zdolnoÊç penetracji wyrobu w drewniane pod∏o˝e zabezpiecza go i pozwala na zachowanie jego naturalnego wyglàdu. Pory drewna pozostajà otwarte, co pozwala na jego oddychanie. Wyrób jest szczególnie polecany do malowania du˝ych powierzchni, nieobrobionego (nie wyklucza si´ obrobione) drewna np. formy drewniane. Polecany jest równie˝ do malowania pok∏adów ∏odzi drewnianych oraz p∏otów i placów zabaw dla dzieci. Efekt dekoracyjny Kolorystyka WydajnoÊç Czas schni´cia Rozcieƒczalnik G´stoÊç Okres gwarancji Przechowywanie Transport Atesty i certyfikaty Opakowania SADOLIN CLASSIC • zachowuje naturalnà struktur´ drewna • chroni przed wilgocià, siniznà i grzybami • pow∏oka matowa CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU Pow∏oka matowa, transparentna, barwiàca drewno, zachowujàca jego naturalnà struktur´. Gotowe kolory + bezbarwny tylko do rozjaÊniania pozosta∏ych kolorów. Tarcica 4÷8 m 2 /l, drewno mi´kkie heblowane 7÷12 m 2 /l drewno twarde heblowane 10÷14 m 2 /l drewno nieheblowane 6÷8 m 2 /l ok. 13 h nie stosuje si´ 0,85÷1,00 g/cm 3 5 lat Zalecana temperatura 5-25ºC, miejsca os∏oni´te przed s∏oƒcem i z dala od êróde∏ ciep∏a. W szczelnych opakowaniach, krytymi Êrodkami transportu. WT 637/00, Deklaracja zgodnoÊci z PN-C-81753:2002, Atest PZH, Karta Charakterystyki Nr KW-S1. 0,75 l, 2,5 l PRZYK¸ADY ZASTOSOWA¡ 13 h 5 lat 5-25ºC

Annette Sadolin : Première femme au conseil d'administration de DSV

dsv.com

SADOLIN CLASSIC IMPREGNAT KOLORYZUJ¥CY Z ... - Nobiles

nobiles.pl

Technický list Sadolin Classic - iSTAVinfo

istavinfo.cz

Download informacja (pdf 57.78 KB) - Drewno EVG

drewno.evg.com

Capalac solidgold.pdf - Wodan

wodan.pl

weber.WM CLASSIC TD331.pdf, strony 1-4

netweber.pl

Zadbaj o drewno w ogrodzie po zimie - PressOffice.pl

pressoffice.pl

5.3 Kotły stalowe zgazowujące drewno Logano S121-2 ... - Buderus

buderus.pl

TWARDY WOSK OLEJNY CLASSIC I PREmIUm - Saicos

saicos

Bezpečnostní list Sadolin Classic - iSTAVinfo

istavinfo.cz

wodorozcieńczalne przemysłowe - schn. w piecu - FH Lider

fh.lider.pl