19.04.2013 Views

16 árbores - Medio Rural - Xunta de Galicia

16 árbores - Medio Rural - Xunta de Galicia

16 árbores - Medio Rural - Xunta de Galicia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CARBALLO DO VIÑO OU CARBALLO DO PELETE<br />

Árbore <strong>de</strong> corpo formidable, sendo o tronco a parte máis sobranceira, polo seu grosor, 8,45 m <strong>de</strong> perímetro basal,<br />

aumentado pola capa superficial <strong>de</strong> espullas que o ro<strong>de</strong>a.<br />

A copa, bastante irregular e algo <strong>de</strong>formada, minguada polas sucesivas podas, tamén asombra pola súa volumetría,<br />

acadando <strong>16</strong> m <strong>de</strong> diámetro.<br />

Sen dúbida, estamos ante un dos carballos galegos <strong>de</strong> maior entida<strong>de</strong>, contribuíndo á súa posta en valor a acreditada<br />

antigüida<strong>de</strong> multisecular, o bon estado <strong>de</strong> conservación e o protagonismo adquirido na romaría celebrada todos<br />

os anos ao pé <strong>de</strong>ste magnífico exemplar.


Medra na praza pública <strong>de</strong> Pelete, a carón da capela e da Casa da Santa. Talvez foi <strong>de</strong>moucado no pasado, o que<br />

explicaría a súa baixa altura. É unha árbore monumental moi apreciada na comarca, pois goza <strong>de</strong> gran tradición<br />

local. Nas festas patronais en honor da Virxe dos Remedios é tradición regar o carballo senlleiro con viño, e contan<br />

os veciños que <strong>de</strong>se costume lle vén á árbore a súa boa saú<strong>de</strong>.<br />

Nome común: Carballo do viño ou Carballo do Pelete<br />

Nome científico: Quercus robur L.<br />

Provincia: Pontevedra<br />

Concello: A Lama<br />

Parroquia: San Sebastián <strong>de</strong> Covelo<br />

Lugar: Pelete<br />

GALICIA<br />

Altura: 15,30 m<br />

Perímetro normal: 7,29 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 15,60 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 300-500 anos


CARBALLO DA CAPELA DE SANTA MARGARIDA<br />

Na súa base un banco <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensións apóiase no seu fuste, inclinándose o tronco nesa dirección,<br />

parecendo apoiarse no banco.<br />

O fuste está aberto pola meta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a base ata a cruz, amosando unha enorme fenda na que se observa ma<strong>de</strong>ira<br />

morta e moitas galerías <strong>de</strong> insectos cerambícidos. A casca está <strong>de</strong>nsamente recuberta por brións, couselos e fentas.<br />

Da cruz, situada a 3,40 m <strong>de</strong> altura sobre do chan, saen dúas gran<strong>de</strong>s ramas que forman unha copa <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />

dimensións, máis <strong>de</strong> 21 m <strong>de</strong> diámetro, máis ancha que alta, que cruza a estrada <strong>de</strong> acceso á capela.<br />

O seu estado <strong>de</strong> conservación e sanitario é bastante <strong>de</strong>ficiente, pero está vixiado e coidado. No pasado aplicóuselle<br />

cirurxía arbórea e colocáronse tensores para evitar <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>mentos. A pavimentación da praza na que medra, a carón


da capela, sen <strong>de</strong>ixar suficiente espazo na base da árbore, contribúe a <strong>de</strong>teriorala. En anos húmidos é atacada polo oídio.<br />

Nas súas proximida<strong>de</strong>s había unha fonte milagrosa, na que se lavaban os leprosos coa esperanza <strong>de</strong> limparse e curar.<br />

O carballo é testemuña vivente do que foi unha gran carballeira, coñecida co nome <strong>de</strong> “Carballeira dos Gafos”, é dicir, dos<br />

leprosos.<br />

Nome común: Carballo da Capela <strong>de</strong> Santa Margarida<br />

Nome científico: Quercus robur L.<br />

Provincia: Pontevedra<br />

Concello: Pontevedra<br />

Parroquia: Mourente<br />

Lugar: Capela <strong>de</strong> Santa Margarida<br />

GALICIA<br />

Altura: 18,40 m<br />

Perímetro normal: 8,50 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 21,35 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 500-800 anos


CARBALLA DA ROCHA<br />

Situado sobre un montículo <strong>de</strong> terra, medra altivo este carballo <strong>de</strong> moi notables dimensións e fermosa arquitectura.<br />

O tronco amosa gran<strong>de</strong>s contrafortes na base e ten un perímetro normal <strong>de</strong> 5,94 m, permanece indiviso ata 5,90<br />

m <strong>de</strong> altura, on<strong>de</strong> aparece a primeira póla, pero a verda<strong>de</strong>ira cruz non se forma ata os 7 m, formándose dúas gallas<br />

<strong>de</strong> incrible fermosura e gran<strong>de</strong>s dimensións.<br />

Acada unha altura total <strong>de</strong> 31,60 m, e a copa é moi regular e equilibrada, esvelta, case cilíndrica, moi fermosa, cun<br />

diámetro <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 26 m, aínda que medra ro<strong>de</strong>ada doutros carballos.<br />

Árbore vigorosa e que se atopa en bo estado <strong>de</strong> conservación e goza <strong>de</strong> boa saú<strong>de</strong>, aínda que presenta sinais <strong>de</strong><br />

podremias e <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>mentos <strong>de</strong> pólas, a<strong>de</strong>mais dalgunhas ramiñas secas. Recuperouse ben da última <strong>de</strong>mouca,<br />

hai uns 50 anos, e das queimaduras producidas por un raio. En anos húmidos atácaa o oídio.<br />

É un carballo moi coñecido e apreciado na zona pola súa ida<strong>de</strong>, dimensións e fermoso porte. Foi incluído recentemente<br />

no escudo oficial do concello ourensán <strong>de</strong> Rairiz <strong>de</strong> Veiga. Crece nun terreo convivindo con outros carballos<br />

centenarios, dando sombra o conxunto aos romeiros que aco<strong>de</strong>n o 24 <strong>de</strong> setembro á popular romaría <strong>de</strong> Nosa<br />

Señora da Saínza.<br />

A <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> <strong>de</strong>clarou no ano 2007 monumento natural ese conxunto.<br />

Nome común: Carballa da Rocha<br />

Nome científico: Quercus robur L.<br />

Provincia: Ourense<br />

Concello: Rairiz da Veiga<br />

Parroquia: A Saínza<br />

Lugar: A Saínza <strong>de</strong> Abaixo<br />

GALICIA<br />

Altura: 31,60 m<br />

Perímetro normal: 5,94 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 25,60 m<br />

Ida<strong>de</strong> Estimada: 250-500 anos


CARBALLO DO PAZO DE CARTELOS<br />

O carballo <strong>de</strong> Cartelos é posiblemente o mellor exemplar <strong>de</strong> carballo que temos actualmente en <strong>Galicia</strong> e un dos<br />

mellores <strong>de</strong> España.<br />

O aspecto da impresionante base do seu tronco, revestida por unha singular coroa <strong>de</strong> nórregas, xa nos indica que<br />

estamos ante un exemplar <strong>de</strong> notable importancia e fermosa feitura. A<strong>de</strong>mais da singular fermosura que amosa,<br />

a súa <strong>de</strong>ndrometría é abraiante, pois o perímetro do tronco, cunha circunferencia basal <strong>de</strong> 11,10 m, só comeza a<br />

diminuír pasada a altura normal, sendo o eixo troncal robusto e po<strong>de</strong>roso.<br />

Á espectacular arquitectura basal hai que engadir os 34,40 m <strong>de</strong> altura, que o sitúa entre os <strong>de</strong> maior talle <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

Forma a cruz a 10 m <strong>de</strong> altura, abríndose en ramas robustas ascen<strong>de</strong>ntes, configurando unha copa que non é moi<br />

gran<strong>de</strong>, <strong>de</strong> textura <strong>de</strong>nsa, tupida, <strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ncia aparasolada pero algo irregular.<br />

O estado sanitario é bo a pesar da súa ida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> medrar acompañado doutros carballos seculares que conforman<br />

un conxunto <strong>de</strong> gran valor.<br />

É un carballo moi coñecido na zona, apreciado polas súas dimensións e pola súa fermosura, moi popular.<br />

Nome común: Carballo do Pazo <strong>de</strong> Cartelos<br />

Nome científico: Quercus robur L.<br />

Provincia: Lugo<br />

Concello: Carballedo<br />

Parroquia: Cartelos<br />

Lugar: Pazo <strong>de</strong> Cartelos<br />

GALICIA<br />

Altura: 34,40 m<br />

Perímetro normal: 11 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 20,90 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 500 anos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!