14.05.2013 Views

RESULTADOS DE GANCHOS E MONTERIAS - Medio Rural

RESULTADOS DE GANCHOS E MONTERIAS - Medio Rural

RESULTADOS DE GANCHOS E MONTERIAS - Medio Rural

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DATA CACERÍA NOME SOCIEDA<strong>DE</strong><br />

MATRÍCULA TECOR/ECC OU NOME DA ZONA RCC<br />

MODALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> CAZA<br />

ESPECIE<br />

MAÑÁ<br />

TAR<strong>DE</strong><br />

ESPECIE<br />

ANIMAIS VISTOS<br />

E NON CAZADOS<br />

ANIMAIS<br />

CAZADOS<br />

MAÑÁ<br />

TAR<strong>DE</strong><br />

MAÑÁ<br />

TAR<strong>DE</strong><br />

TOTAL<br />

MAÑÁ<br />

TAR<strong>DE</strong><br />

TOTAL<br />

PRECINTOS <strong>DE</strong> CAZA MAIOR<br />

O RESPONSABLE DA CACERÍA<br />

FIRMA<br />

NOME E APELIDOS:<br />

DNI:<br />

HORA<br />

INICIO<br />

<strong>RESULTADOS</strong> <strong>DE</strong> <strong>GANCHOS</strong> E <strong>MONTERIAS</strong><br />

GANCHO MONTERÍA<br />

XABARIL CORZO GAMO<br />

RAPOSO<br />

XABARIL<br />

♂ ♀<br />

CERVO<br />

AS GUÍAS OU MATRICES DOS PRECINTOS HABERÁN <strong>DE</strong> ENTREGARSE XUNTO COS <strong>RESULTADOS</strong> DA<br />

CACERÍA (SEGUNDO AS INSTRUCCIÓNS ENTREGADAS). A NUMERACIÓN CORRESPON<strong>DE</strong>NTE AOS<br />

MESMOS <strong>DE</strong>BERÁ ANOTARSE NO ESPAZO CORRESPON<strong>DE</strong>NTE DO REVERSO <strong>DE</strong>STE IMPRESO.<br />

VºBº O REPRESENTANTE DO TECOR/ECC<br />

REMITIR AO SERVIZO PROVINCIAL NO PRAZO <strong>DE</strong> 15 DÍAS <strong>DE</strong>N<strong>DE</strong> A CELEBRACIÓN DA CACERÍA; ESTA COMUNICACIÓN CONSTITÚE UN REQUISITO<br />

INESCUSABLE PARA A CONCESIÓN <strong>DE</strong> NOVAS AUTORIZACIÓNS OU PARA O MANTENEMENTO DAS XA AUTORIZADAS, <strong>DE</strong> XEITO QUE O SEU<br />

INCUMPLIMENTO DARÍA LUGAR Á REVOGACIÓN DAS ACTIVIDA<strong>DE</strong>S DO CALENDARIO XA AUTORIZADAS<br />

<strong>DE</strong>PARTAMENTO TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL<br />

SERVIZO <strong>DE</strong> CONSERVACIÓN DA NATUREZA<br />

Praza de Luís Seoane<br />

Edificio Monelos, 5º<br />

15008 A CORUÑA<br />

EUCALIPTOS<br />

HORA<br />

FINAL<br />

BOSQUE PIÑEIROS<br />

OUTROS<br />

EUCALIPTOS<br />

BOSQUE PIÑEIROS<br />

OUTROS<br />

Ronda da Muralla, 70<br />

27071 LUGO<br />

MANCHA OU CAZADOIRO SUPERFICIE<br />

RAPOSO<br />

♂ ♀<br />

FIRMA<br />

NOME E APELIDOS:<br />

DNI:<br />

CORZO<br />

♂ ♀<br />

VEXETACIÓN DOMINANTE NO LUGAR DA CACERÍA<br />

XESTEIRA<br />

MATOGUEIRA<br />

XESTEIRA<br />

MATOGUEIRA<br />

Rúa do Paseo 18, 3º<br />

32003 OURENSE<br />

OUTROS<br />

Nº<br />

CAZADORES<br />

CERVO<br />

♂ ♀<br />

TOXEIRA<br />

MIXTO<br />

TOXEIRA<br />

MIXTO<br />

Páx. 1/2<br />

Nº<br />

BATIDORES<br />

Nº<br />

CANS<br />

OUTROS<br />

♂ ♀<br />

Avda. Fernández Ladreda, 43<br />

36003 PONTEVEDRA


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

<strong>DE</strong>PARTAMENTO TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL<br />

SERVIZO <strong>DE</strong> CONSERVACIÓN DA NATUREZA<br />

Praza de Luís Seoane<br />

Edificio Monelos, 5º<br />

15008 A CORUÑA<br />

<strong>RESULTADOS</strong> <strong>DE</strong> <strong>GANCHOS</strong> E <strong>MONTERIAS</strong><br />

NUMERACIÓN DOS PRECINTOS EMPREGADOS ESPECIE<br />

Ronda da Muralla, 70<br />

27071 LUGO<br />

Rúa do Paseo 18, 3º<br />

32003 OURENSE<br />

Páx. 2/2<br />

Avda. Fernández Ladreda, 43<br />

36003 PONTEVEDRA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!