Bases presentación candidaturas: Proxecto fin de carreira - Colexio ...

cpeig.org

Bases presentación candidaturas: Proxecto fin de carreira - Colexio ...

III Noite da Enxeñaría en Informática2011BASES PRESENTACIÓNCANDIDATURAS: PROXECTO FINDE CARREIRAwww.cpeig.orginfo@cpeig.org


www.cpeig.org2 / 4CONTIDO1 Introdución.......................................................................................................................................42 Dotación do Premio.........................................................................................................................43 Ámbito da Convocatoria..................................................................................................................44 Documentación................................................................................................................................45 Lugar e Prazo de Presentación.......................................................................................................56 Xurado.............................................................................................................................................57 Publicación do Fallo e Entrega do Premio......................................................................................5B AS E S PRES E N T AC I ÓN C AN D I D AT U R AS: PROXECTO FIN DE CARREIRA


www.cpeig.org3 / 41 INTRODUCIÓNPor terceiro ano consecutivo, o colexio outorgará os seus premios dentro da III Noite da Enxeñaríaen Informática de Galicia. A través de distintas categorías, os colexiados e colexiadasrecoñecerán aquelas iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da Enxeñaría en Informática.Entre os galardóns, o CPEIG convoca o II Premio Proxecto fin de carreira, aberto á presentaciónde candidaturas, e que tenta ser un estímulo para os estudantes e recén titulados en Enxeñaría enInformática nas universidades galegas.A convocatoria farase pública no portal www.cpeig.org, nas páxinas web das facultades eescolas que imparten a titulación e a través da prensa.2 DOTACIÓN DO PREMIOA dotación do premio é de 1.000 Euros. O xurado podedeclaralo deserto en caso de que osproxectos presentados non reunan a calidade suficiente ou non cumpran os requisitos daconvocatoria.3 ÁMBITO DA CONVOCATORIAPoden concorrer ao premio todos/as aqueles enxeñerios/as que teñan presentado o proxecto defin de carreira nunha universidade galega nos anos 2010 e 2011.4 DOCUMENTACIÓNAquelas persoas que desexen optar ao premio deben aportar a seguinte documentación:1. Ficha resume do proxecto (según modelo).B AS E S PRES E N T AC I ÓN C AN D I D AT U R AS: PROXECTO FIN DE CARREIRA


www.cpeig.org4 / 42. Resumo do proxecto, indicando os motivos para a concesión do premio (dous folios).5 LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓNOs documentos deben enviarse por correo electrónico a info@cpeig.org indicando no asuntoPremio Proxecto fin de Carreira.O prazo de presentación da documentación remata o 15 de setembro de 2011.6 XURADOO xurado do premio estará composto por cinco membros: Presidente, Secretario e 3 vogais.Exercerán como Presidente e Secretario os cargos respectivos do CPEIG. Os vogais seránnomeados entre membros da comunidade universitaria con representación das 3 universidadesgalegas.A decisión do xurado non poderá ser recurrida.7 PUBLICACIÓN DO FALLO E ENTREGA DO PREMIOO fallo do xurado será publicado no portal www.cpeig.orgA entrega do premio terá lugar no transcurso da III Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia,a celebrarse en Santiago no mes de outubro de 2011.B AS E S PRES E N T AC I ÓN C AN D I D AT U R AS: PROXECTO FIN DE CARREIRA

More magazines by this user
Similar magazines