grao en enfermería - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org

grao en enfermería - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

LUGOCOLEXIO OFICIAL DEENFERMERÍALUGOIMPRESOSDestinatarioSeñasDestinoFRANQUEOPAGADOPDC.O.E. MAIO 2010FOLLA INFORMATIVAPRESCRIPCIÓN ENFERMEIRAEGRAO EN ENFERMERÍAAtopámonos nun momento de tremenda importancia para a profesión de Enfermería. Os cambios que se aveciñan,logo de anos de frustraccións, representarán sin dúvida un antes e un despois na nosa profesión : Graoen Enfermería, Prescripción Enfermeira, Especialidades, etc.etc. supoñen un recoñecemento institucional,académico e social mais tamén un campo cheo de novas oportunidades.O Colexio de Enfermería desexa informar en que consisten estes cambios e as posibles repercusións académicase profesionais que levan implícitas para que cada colegiado, perfectamente informado, decida voluntariamenteo que mais lle conven: se facer a formación complementaria que se precisa agora, mais adiante ou,sinxelamente, non realizala.O que semella indiscutible é que son beneficiosos para a profesión cara á nosa maior preparación, responsabilidadee autonomia.Consulta toda a información no interior....


PRESCRIPCIÓN ENFERMEIRAA Lei 28/2009 ,de 30 de decembro, de modificación da Lei29/2006, de 26 de Xullo, de garantias e uso racional dosmedicamentos e productos sanitarios (BOE nº 315,de 31 deDecembro de 2009) establece no seu art. 77 as condiciónsnas que a enfermeira, de forma autónoma, poderá prescribirdeterminados medicamentos e productos sanitarios:¿Cales son as formas de Prescripción Enfermeira?. Autónoma: de maneira independente. Prescribiremosaqueles medicamentos e productos sanitarios non suxetosa prescripción médica..Colaborativa: baseada en protocolos e guias clínicasvalidados pola Axencia de Calidade do SNS.¿Qué necesitamos para Prescribir?. Realizar a formación complementaria esixida para acadara oportuna Acreditación.. Que sexa aprobada a “Orden de Prescripción”( o quechamamos receta, é decir, o documento que o usuario entregana oficina de farmacia) cuxo borrador xa está presentado.. Os distintos Sevicios de Saúde deberán implementar asguias e protocolos para a prescripción colaborativa.O Colexio de Enfermería impartirá os cursos para a obtenciónda acreditación oficial como enfermeiro/a prescriptorpara todos os colexiados/as que o desexen e de maneiratotalmente gratuita. O obxectivo é que todos os colexiadosda provincia realicen o curso, si así o desexan, e adquiranas competencias necesárias para prescribir que marca a Leido Medicamento.O curso deberá permitir adquirir os coñecementos necesariosen prescripción para adecuar a formación ánova realidade lexislativa : coñecer o uso e indicaciónde productos sanitarios vinculados ós coidadosde enfermería, coñecer os diferentes gruposde fármacos, os principios da súa indicación,uso e autorización, así como os mecanismos deacción dos mesmos. Tamén saber empregar osmedicamentos avaliando os beneficios agardadose os riscos asociados, así como os efectosderivados da súa administración e consumo.O programa de formación será semipresencial,de 6 creditos ECTS (equivalente a 150 horas)adaptado ó espacio Europeo de Educación Superiore acreditado pola Universidad Complutensede Madfrid. Consistirá en:. Clases presenciais: 3 clases teórico-prácticase unha cuarta tutorial, nas que se explicarán,de maneira clara e concisa, os contidos de cadamódulo. Na aula de informática os alumnos poderanrealizar prácticas guiadas por ordenador esolucionar dúvidas.. Formación virtual (non presencial): clasesvirtuais impartidas a través de videos e outrosrecursos audiovisuais con clases magistralese actividades formativas participativas. É decir,ponse á disposición do alumno clases virtuais,clases magistrais gravadas en DVD e un aula virtualpara solucionar todas as dúvidas.. Traballo de fin de curso: cada alumno realizará uncaso práctico de un suposto clínico de prescripción enfermeira.Farase ó remate das clases e coa presencia dun tutorde apoio.Plataforma Informática. Ó remate do curso os enfermeirosprescriptores recibirán o correspondente titulo acreditadorasí como o acceso a unha Plataforma de Prescripción Enfermeiracon licencia individual. Trátase da meirande baseda datos de prescripción farmacolóxica a nivel mundial. Estaferramenta incorpora potentes bases de datos que permitena actualización permanente tanto dos medicamentos e productossanitarios como da metodoloxia, lingoaxe enfermeirae lexislación sanitaria. Conten toda a información disponiblesobre os máis de 60.000 medicamentos e productos sanitariosque se atopan no mercado, proporciona puntualmenteas alertas de farmacovixiancia que se emiten dende as correspondentesautoridades sanitarias e permite consultar asinteraccións que se producen entre os medicamentos -osseus principios activos- e excipientes.¿Como e onde se realizará o curso?. No Colexio de Lugo e nas sedes de Monforte e Burela. As clases presenciais son de asistencia obligatoria erepartiranse en 3 días de cinco horas e unha cuarta tutorizadaopcional.. Horario de mañan, tarde e incluso de fin de semana sese adaptan mellor ás necesidades dos colexiados/as.Realizaranse os cursos que sexan precisos para queninguén se quede sin acadar a Acreditación, se así odesexa.FOLLA INFORMATIVA• • • • • • •


GRAO EN ENFERMERÍASegundo o novo Plan de Estudios adaptado ó Espacio Europeo de Educación Superior ( proceso de Bolonia) astitulacións universitarias de Diplomado e Licenciado pasarán a denominarse Grao. A Enfermería , logo de anos de loita,acada ¡por fin! o mesmo nivel académico co resto das disciplinas.A Diplomatura en Enfermería pasará a ter 240 créditos repartidos en catro anos académicos. De tal maneira que,alomenos temporalmente, coincidiran dúas titulacións académicas, Diplomado e Grao en Enfermería.ENFERMERÍA LUGO• • • • • • •


¿Que é o Grao?É a nova titulación académica que transforma a Diplomaturaen Enfermería en Grao coas ventaxas que supónpertenecer ó grupo A :• Acceder ó Master Oficial Universitario e, posteriormente,ó Doutorado. Actualmente en algúns Master e só dexeito transitorio as Universidades permiten acceder óMaster coa Diplomatura ( será transitorio e non todas asUniversidades o permiten).• O Grao convirtete en Grupo A ( dividido en dous subgrupos,A1 e A2). Agora, e tamén de maneira transitoria, respetanseos actuais grupos e o B equivalería ó A2.O Grao en Enfermería permitirá tamén facer o Doutoradoa través dun Master Oficial sen necesidade de cursaroutra carreira como acontecia ate o de agora. O Doutoradofacultará á enfermeira para impartir clases na Universidade,dirixir Proxectos de Investigación, ocupar cargosdirectivos e de xestión correspondentes ó grupo A, etc.• No plano laboral unha Diplomada en Enfermería tenos mesmos dereitos e retribucións ca un Grao, sempree cando traballen na mesma categoría profesional (édecir, no mesmo nivel)¿Quen ten que realizar o Grao en Enfermería?A convalidación a Grao é unha opción voluntaria.Cada enfermeiro/a deberá decidir cando o realiza ( agora,mais adiante ou ….nunca, se non o precisa para oseu proxecto profesional). Dende o Colexio limitámonos ainformar e poñer á disposición as ferramentas precisas.O Colexio de Enfermería de Lugo, o mesmo ca outroscolexios, ten un acordo coa Universidad Complutensede Madrid mediante o cal , e previo pago das taxas oficiaiscorrespondentes , poderás acadar o título de Graosomentes realizando o Plan de Coidados que esixe anormativa, dado que a Universidade convalida directamentea formación do curso de Prescripción Enfermeirapola carga teórica que se esixe para a convalidacióndo Grao.En resumen, todos os interesados/as en realizar o curso de PrescripciónEnfermeira podedes anotarvos no Colexio (Tel. 982 24 24 50; e-mail:colexio@enfermerialugo.org) indicando a preferencia de horario -mañán, tardeou fin de semana-. Posteriormente, e á vista do número de solicitudes comunicarémosvos,con tempo suficiente, o comenzo das clases (estamos pendentes derecibir a totalidade da documentación e os temarios así como o acceso á PlataformaInformática. E tamén de decidir o número de alumnos máis aseitado paracada curso) .Reiteramos que ninguén que lle interese se vai a quedar sin a correspondenteAcreditación. Faránse tantos cursos como sexan precisos para cubrir a totalidadeda demanda.AVISOSCURSO: Comunicamos a tod@s colexiad@s que continúaaberto o prazo de inscripción para a realización do Curso“PREVENCIÓN DE LA DESMOTIVACIÓN EN EL PERSONALDE ENFERMERÍA”que se celebrará no Salón de Actos do Colexiode Lugo dende o 31 de maio ata o 4 de xuño de 2010 enhorario de 16:00 h. a 21:00 h. Para anotarse podedes chamaros teléfonos 982242450 / 619013193.FOTOS FESTA ENFERMERIA: Comunicamos que dispoñemosnas oficinas do Colexio de Lugo das fotos da Festa celebradao pasado día 16 de abril. Os interesados podedes pasara retira-las.MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTESNecesita ATS/DUE. Teléfono de contacto 982251070.RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES DE VILLALBAOferta unha praza para ATS/DUEInteresados contactar con: JESUS RAMILTel.: 982510006 de 9:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00 h.Jesus.ramil@fhav.orgSegurosOferta especial e personalizada para os colexiados na contratación de pólizas de vida, automóviles, hogar, etc.Podedes acceder a través da páxina web do Colexio (www.enfermerialugo.org) a un link que aparece na marxedereita co nome de GROUPAMA e solicitar a información do producto que necesitedes.Anxo Xosé García DopicoDepartamento ComercialDELEGACIÓN LUGO:Avda. A Coruña, 104 entrechán B. 27003 LUGO.Tel.: 982 24.24.50 - 619.01.31.93 Fax: 982 24.29.23e-mail: colexio@enfermerialugo.orgPáxina web: http://www.enfermerialugo.orgAvenida de Madrid, 30 (Esq. Xosé Castiñeira) 27002 LugoTel. 982 25 37 00 Móvil: 609 84 46 60jesús.diezr@groupama.es www.groupama.esDELEGACIÓN MONFORTE:Avda. Galicia, 22 Entlo. C - 27400 MonforteTel./Fax: 982 40 30 34(Horario atención: xoves de 16:30 a 20:30 h.)Páxina web: http://www.enfermerialugo.orgDELEGACIÓN BURELA:Pza. da Mariña, Edf. 3 Pza II Entpta C - 27880 BurelaTel./Fax: 982 58 55 17(Horario atención: martes e xoves de 17:00 a 19:00 h.)Páxina web: http://www.enfermerialugo.orgImprime UNICOPIA DL, LU-283/2001

More magazines by this user
Similar magazines