ForageMax - DLF-TRIFOLIUM Group

innoseeds.nl
  • No tags were found...

ForageMax - DLF-TRIFOLIUM Group

ForageMaxВисококачествени тревни смески


ForageMaxВисококачествени тревни смескиСЪДЪРЖАНИЕFORAGEMAX – ЕДНА ОТЛИЧНА ИДЕЯ 4РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ВЪВ FORAGEMAX 5FORAGEMAX – ПРАВИЛНО НАЧАЛО 8FORAGEMAX – ОПИСАНИЯ 9СЪСТАВКИ НА СМЕСТА 11DLF-TRIFOLIUM: СЕМЕНА И НАУКАДейността на DLF-TRIFOLIUM е насочена както към изискванията на клиентите, така и към пазарнитетенденции при семената за детелина и трева. Предлагайки една от най-големите в световен мащабпрограми за изследване и получаване на нови тревни и фуражни сортове, DLF-TRIFOLIUM не спира да работиза подобряване на качеството и устойчивостта на всички разновидности. За да се отговори на очакваниятана пазара, тези разновидности се тестват с помощта на световна изпитателна мрежа за адаптиране къмразлични климатични и екологични условия.DLF-TRIFOLIUM е най-големият световен производител и дистрибутор на семена за трева. С филиали в Дания,Швеция, Холандия, Белгия, Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Република Чехия, Русия, Китай и НоваЗеландия, неговата дистрибуторска и клиентска мрежа е в състояние да обслужва пазарите по цял свят.Увеличете своите добиви с ForageMaxПрофесионалният животновъд трябва да се съобразява с много детайли. Един от най-важните критерии зауспех е способността целогодишно да се осигурява голямо количество качествен фураж за стадото. Тук нямамясто за никакви компромиси – процесът от семето до обора трябва непрекъснато да се контролира.DLF-TRIFOLIUM би желал да бъде вашият предпочитан доставчик на семена за фуражна трева и детелина. Снашата интензивна програма за изследване и развитие ние сме готови да отговорим на изискванията на единнепрекъснато променящ се бизнес.Ние винаги държим на обратната връзка с нашите клиенти. Ако имате въпроси или забележки, свързани снашите продукти, не се колебайте да ни потърсите.


4ForageMaxForagemax – една отлична идеяForagemax е резултатът от дългогодишни опити и фермерски практики.DLF-TRIFOLIUM съвместно с Датската консултантска служба по въпросите наземеделието е извършил голям брой опити и демонстрации в няколко страни,за да създаде най-добрите смеси – добре адаптирани към местните климатичниусловия и изисквания за хранене.Въвеждането на нови, високо продуктивни смеси ForageMax в една фермаясно показва значително нарастване на производителността на месо и мляко ипо-високи доходи за фермера. И – което е най-важно – успехът на ForageMaxи увеличаващият се пазарен дял от въвеждането му през 2002 г. показват, чеидеята е отлична и е издържала изпитанието на времето.ПРИМЕР: 20% ПОВЕЧЕ МЛЯКО С VERSAMAXКг мляко на крава годишно9000600030000+ 26% +11% +26% +4% +35%Новгород Псков Санкт-Петербург Мари Эл МордовияСтандартна смесForageMax* Тестването в практиката на Versamax в пет различни ферми в Русия – всички добиви изчислени спрямо 300-дневенпериод на млеконадой. Датската консултантска служба по въпросите на земеделието и по лични данни.


ForageMax5Растителните видове във ForageMaxПри съставянето на смесите ForageMax се използват 10 различни растителнивида. Идеята е да се създаде база за производство на висококачествен фуражбез загуба на устойчивост и издръжливост при въздействие. За да се получитова, смесите ForageMax включват 4-6 вида, всички избрани според целевотопредназначение на ливадата.Главните видове за получаване на висококачествен фураж – и винагипредставени от най-новите разновидности, получени от нас – са хибриденрайграс, многогодишен райграс и фестулолиум, комбинирани с червенаили бяла детелина. За да се осигури издръжливост на натиск и максималнаустойчивост, към някои смеси се добавят тимотейка, главица, ливадна власаткаи тръстиковидна власатка.• Тип райграс. Кръстоска между италиански райграс и ливадна илитръстиковидна власатка. На вид прилича на райграс, но е с по-високаустойчивост. Примери: BECHVA, PAULITA, PERUN, ACHILLES, PERSEUS, LOFA• Тип тръстиковидна власатка. Кръстоска между италиански райграси тръстиковидна власатка. На вид прилича на тръстиковидна власатка =издръжлив при въздействие, с по-висок добив и качество. Примери: FELINA,HYKOR, FOJTAN.Фестулолиум – специалният продукт на DLF-TRIFOLIUMСъществуват няколко значими разновидности на Фестулолиум от DLF-TRIFOLIUM.Те могат да се разделят на два главни типа:ПРИМЕР:С 1 МИЛИОН РУБЛИ ПО-ГОЛЯМ ПРИХОД В СМОЛЕНСК„Въпреки че пасището е създадено през 2002 г., все още го използвамеинтензивно. През лятото 50% от храната на нашите крави е силаж,а останалата е от пасище с VersaMax. През 2006 г. средният добив намляко от крава беше 7,500 литра, с 400 литра повече от този през2005 г. Една от главните причини за това увеличение е пасището стревна смес VersaMax в близост до фермата. Много сме доволни отVersaMax.”Дмитрий Краснов,Главен специалист поживотновъдство в Племзавод „Радишев”,Смоленски районДанни за Племзавод „Радишев” Смоленски районОбща площ на пасищата с VersaMax – 120 хаБрой крави в едно отделение на фермата - 300Добив на мляко през 2005 г. – 7,100 л/ на краваДобив на мляко през 2006 г. – 7,500 л/на краваУвеличението на добива е донесло на фермата допълнителен приход: 300 крави х 400 л/год. Х 8.5 рубли/л = 1,020,000 рубли (изчислено)


Нашият святе посветенна тревата


8ForageMaxForageMax – правилно началоЗа да се постигне успешен резултат и да се избере правилната смес ливада снова трева, е важно да се вземе предвид следното:• Тип и качество на фуража, необходим за стадото• Тип на почвата и климатични условия• Целево предназначение на ливадата. Косене, паша или и двете• Интензитет на използване. Високо/ ниско ниво на азот, брой годиниРезултатите при тревната ливада зависят от правилното й създаване. Семенатана тревата и детелината са малки и много чувствителни на неблагоприятниусловия в браздата. Целта е да се създаде добра и равна ливада с равномерноразпределение на растенията (600 растения/м 2 ).Засяването е най-успешно, когато се извършва през пролетта или в края налятото, тъй като условията за поникване – достатъчно влага и необходиматемпература в почвата – обикновено са най-добри. При всяка смес ForageMaxима препоръчителен разход на семе. За засяване с покровно растение едостатъчен най-ниският препоръчителен разход, докато най-високият разходсе използва, когато засяването се осъществява без покровно растение или припо-малко благоприятни условия.Засяването на семена на детелина и трева трябва да става веднага следгрижлива подготовка (оран, брануване и валиране). Дълбочината на засяванене трябва да надвишава 1 см, а скоростта на машината трябва да бъде 7 -8 кмв час, за да се засее равномерно и качествено.На страница 10 и 11 може да прочетете за смесите ForageMax и подробности засъстава на всяка смес.ПРИМЕР: ПАРИ ОТ ТРЕВА В МОРДОВИЯКг мляко от крава месечно650550450350250150501.2 милиона рублиповече годишно!Май Июнь Июль Август Сенябрь ОктябрьИкономическите изгоди са огромни*:с Versamaxбез VersamaxИкономии в периода на паша (250 крави за 155 дни):10 кг зърнен силаж на крава дневно х 250 крави х 155 дни = 390 тона зърнен силаж250 г зърно на крава дневно х 250 крави х 155 дни = 10 тона зърноПечалба в периода на паша:4.5 литра мляко повече от крава дневно х 250 крави х 155 дни = 175,000 литра х 7 рубли = 1,255 милиона рублиVersamax в СХП „Култура”, Република Мордовия, 2005-2007 г.Лични данни от Александър Елесин, специалист агроном в СХП „Култура”.* Икономически изчисления, направени от DLF-TRIFOLIUM


10 ForageMaxForageMax - описанияCUTMAX– ДОБИВ И КАЧЕСТВО В ЕДНОГолеми количества висококачествен силажCutMax е идеална за 2-4 реколти силаж годишно, когато качеството наокосения фураж е от значение. CutMax се препоръчва при ротационнасистема и трябва да се подновява на всеки 2 до 4 години.CutMax се доставя в две разновидности. Оригиналната, която включваглавица, и новата - CutMax II, в която главицата е заменена от фестулолиум.CutMax и CutMax II са подходящи за студени и умерени райони, както и загорещи и сухи такива.GRAZEMAX- ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО НА ФУРАЖАЗа паша на крави с висок млеконадойGrazeMax е разработена за интезивно производство на мляко. Тяпредставлява смес от бяла детелина и устойчиви през зимата разновидностина многогодишен райграс и може при подходящи условия да даде многоголямо количество паша за животните. Летните добиви са добри и GrazeMaxтрябва да се подновява на 2-3 години. Освен това, има смес GrazeMax за сухии горещи райони, базирана на вкусни и лесно смилаеми разновидности натръстиковидната власатка.PROTEINMAX- ВИСОК ДОБИВ ПРИ НИСКИ РАЗХОДИЧервена детелина в добрато предприятиеProteinMax представлява смес за краткотрайно съхранение. Повече отполовината семе е червена детелина, а останалото е фестулолиум и заедноте образуват високопроизводителна смес с потенциал за добив на голямоколичество фураж с високо съдържание на протеин. В същото време можеда спестите както азота в ливадата, така концентрата в обора. ProteinMaxе предназначена главно за студени и умерени райони и дава най-доброкачество при система от 3-4 реколти.Увеличете добива чрез презасяванеGRASSMAX- БЪРЗА И ВКУСНАGrassMax е предназначена за презасяване в съществуващи ливади.Добивът от по-стара затревена площ може драстично да се увеличи чрезвкарването на нови здрави млади растения. За GrassMax използвамесамо много бързо адаптиращи се сортове като фестулолиум, хибриденрайграс и тетраплоиден многогодишен райграс. Тези сортове имат големисемена и поникват бързо, което им дава възможност да се конкуриратсъс съществуващите растения в ливадата. Препоръчваме презасяване наливади, които не се обновяват изцяло и редовно.VERSAMAX– ЗДРАВИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИЦялостни смеси с висока продуктивностVersaMax се доставя в два варианта. Една смес за райони със студен иумерен климат, включваща бяла детелина и райграс, и една за горещи исухи зони на основата на червена детелина, хибриден райграс и високавласатка. VersaMax е идеална за комбинирано управление на консервиранеи паша, при което може да се достигне голяма продукция с много добрахранителна стойност. Препоръчва се да се редуват подрязване с ротационнапаша.COVERMAX- УСТОЙЧИВА И ИЗДРЪЖЛИВАЗа екстензивна паша и съхранение при всякакви условияCoverMax е наистина устойчива смес, която се използва при нужда от издръжливостпри въздействие. CoverMax е разработена главно за постоянни пасища, но също еподходяща и за една-две ранни реколти силаж или сено. CoverMax се състои отсортове, които заедно комбинират покривност на почвата, устойчивост в зимниусловия, издръжливост на суша и висока продуктивност. CoverMax е идеална несамо за паша на едър рогат добитък, но също и за овце и коне, тъй като издържана паша от близо. Храната, получена от CoverMax, е не само вкусна, но също иосигурява на животните необходимите влакна.


ForageMax11Състави на сместаСМЕСИ FORAGEMAXCUTMAX CUTMAX II PROTEINMAX GRASSMAXVERSMAX, СТУДЕНИ GRAZEMAX, ГОРЕЩИ GRAZEMAX, GRAZEMAX, ГОРЕЩИИ УМЕРЕНИ РАЙОНИ И СУХИ РАЙОНИ УМЕРЕНИ УСЛОВИЯ И СУХИ РАЙОНИCOVERMAXУПОТРЕБА СЪХРАНЕНИЕ СЪХРАНЕНИЕ СЪХРАНЕНИЕ ПРЕЗАСЯВАНЕКОМБИНИРАНОХРАНЕНЕКОМБИНИРАНОХРАНЕНЕПАША ПАША ПРЕДИМНО ПАШАТРАЙНОСТ 2-4 години 2-4 години 2-3 години 3-5 години 3-5 години 2-4 години 2-4 години Повече от 5 годиниРАЗХОД 25-30 25-30 25-30 25-35 25-30 25-30 30-35 30-35 30-35ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА 15 15 55 10БЯЛА ДЕТЕЛИНА, СРЕДНОГОЛЕМИ ЛИСТАБЯЛА ДЕТЕЛИНА,МАЛКИЛИСТА10 5 10 107 5 5ФЕСТУЛОЛИУМ, ТИПТРЪСТИКОВИДНА ВЛАСАТКАФестулолиум ТипВисока Власатка20 25 20 3025 25ХИБРИДЕН РАЙГРАС 20 40МНОГОГОДИШЕН РАЙГРАС,МЕЖДИНЕН ТЕТРАПЛОИДЕНМНОГОГОДИШЕН РАЙГРАС,КЪСЕН ТЕТРАПЛОИДЕН30 20 50 54 40 20 3045ТИМОТЕЙКА 10 15 11 15ГЛАВИЦА 25 20ТРЪСТИКОВИДНА ВЛАСАТКА 25 70 25ЛИВАДНА ВЛАСАТКА 11ЧЕРВЕНА ВЛАСАТКА 10ЛИВАДНА ТРЕВА 7 15Процентно съдържание на видовете в смесите ForagemaxПРИМЕР: 8,500 ЛИТРА ОТ КРАВА ВЪВ ФЕРМА „РОЖДЕСТВО”2,500-те крави във Ферма „Рождество” са доволни от храната си. Голямачаст от нея се състои именно от силаж, базиращ се на сместа CutMax отDLF-TRIFOLIUM и с млеконадой средно на ден по 28 кг от крава (8,500литра годишно), стадото наистина „се отплаща” за инвестицията в пасищас качествена трева.„Основна част от храната представлява силаж под формата на кръгли бали,плюс концентрати” – разказва Александър Фонк, главен агроном във ферма„Рождество” близо до Москва.рядко успявахме да получим повече от една реколта от пасищата, засаденис руска трева, а с CutMax често събираме 4!”„Качеството е много важно. Затова се опитваме да получим 4 реколти –никога не оставяме тревата да надвиши 30 сантиметра, преди да я окосим.Пасищата изглеждат много добре и често се шегуваме, че на нас самите нисе иска да похапнем оттам.”„От 2003 г. използваме CutMax от DLF-TRIFOLIUM за нашите 500 хектаратревни площи и това, което виждаме, надмина очакванията ни. В миналото


Распространяется через:Убедителнипостижениянад и подпочватаЗа нас е удоволствие да ви представим нашия асортиментот превъзходни готови смеси за производство нависококачествен фураж.В настоящата брошура ще намерите подробни описанияна девет смеси ForageMax, които са пригодени заширок диапазон от климатични условия и с различнопредназначение.Нашата цел е осигуряване на най-добрия резултат зафермера чрез предлагане на смеси от семена на детелинаи трева с най-висок добив, както и с превъзходно качествона фуража. Убедени сме, че разполагаме със смес, коятоще отговари на вашите потребности.BG - All photos in this brochure are with copyright ® of DLF-TRIFOLIUM A/S. For use of photos please contact DLF-TRIFOLIUM A/S. www.simpatico.dkHeadquarters:Ny Oestergade 9 • DK 4000 Roskilde • Tel. +45 46 33 03 00 • Fax +45 46 32 08 30 • www.dlf.com • dlf@dlf.com

More magazines by this user
Similar magazines