boletin outubro 07.indd - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org
  • No tags were found...

boletin outubro 07.indd - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

LUGCOLEXIO OFICIAL DEENFERMERÍALUGOIMPRESOSDestinatarioSeñasDestinoFRANQUEOPAGADOPDOC.O.E. OUTUBRO 2007FOLLA INFORMATIVANo pasado ano 2006 producironse en Galicia perto de 200 agresións a persoal do Servicio Galego de Saúde -especialemte a mulleres- o que supón un notable incremento con respeuto ó ano anterior. Estas agresións, das calesunha boa parte son de carácter físico, producense en tódolos ámbitos ainda que porcentualmente máis nos hospitais(en especial Servicios como os de Urxencias, Psiquiatría, etc.) pero tamén, e cada vez en maior medida na AtenciónPrimaria.Un alto porcentaxe dos profesionais asegura ter sido amenazado, coacionado ou insultado no exercicio da suaprofesión. Situación que provoca no persoal importantes danos psicoloxícos (a consecuencia do alto grao de estres),problemas de insomnio, trastornos de ansiedade, depresións, baixa autoestima, etc. etc.Esta creciente confl ictividade, asi como o aumento do número de denuncias que se esta producindo, motivouincluso que o Tribunal Superior de Galicia dictara unha instrucción na que se califi ca como delito calqueira agresiónque poida sufrir o persoal sanitario no seu exercicio profesional.Pois ben, de todos estes e outros temas de actualidade para a Enfermería trataremos nas xornadas:“LA ENFERMERÍA Y LA JUSTICIA”24, 25 octubre 20072,6 creditos de formación continuada8,4 creditos internacionalesNas que se abordaran, dun xeito integral, os distintos enfoques e puntos de vista que se poden dar sobre a materia.Partindo do estudio detallado da Ley de Derechos del Paciente (facendo especial fi ncapé no ConsentimentoInformado e Historía Clínica, por unha banda, e nos Dereitos do Paciente pola outra) continuarase coa análise da Pólizade Responsabilidade Civil subscrita pola Organización Colexial para tódolos colexiad@s (Cobertura, Protocolosde aplicación etc.), farase referencia, asimesmo, á resposta dos Tribunais de xustiza e das Administracións diante daexistencia de posibles vulneracións, para rematar, cunha interesante conferencia sobre Ética e Dereito e, fi nalmente,coa Simulación dun hipotético Xuizo sobre un caso Penal.TODA A INFORMACIÓN (PROGRAMA, CONFERENCIANTES, LUGAR, ETC.) NAS PÁXINAS CENTRAIS..................................... Ë


8,4 creditos in2,6 creditos de forORGANIZA: Escuela de Ciencias de la SaluPATROCINA: Consello Galego de EnfermerCOLABORAN: Escola Universitaria de EnfeDirección de Enfermería doDATAS: 24 e 25 de outubro de 2007LUGAR: Salón de Actos da Escola UniversPRECIO: GRATUITOÓ remate da actividade farase entrega deinternacionais e 2,6 de formación continuaFOLLA INFORMATIVA•••••••


nternacionalesrmación continuadaud - Colexio Oficial de Enfermería de Lugoríaermería de LugoComplexo Hospitalario Xeral-Calde (Lugo)sitaria de Enfermeríadiploma acreditativo (amais dos 8,4 creditosada.INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNSColexio Oficial de Enfermería de LugoTfno.: 982 24 24 50 - 619 01 31 93E-mail: colexio@enfermerialugo.orgwww.enfermerialugo.orgPara asistir é necesario inscribirse previamenteData tope de inscripcións: 22 de Outubro 07ENFERMERÍA LUGO•••••••


CURSOSCIRUGÍA MENOR PARA ENFERMERÍAMONFORTE: Do 5 ó 9 de novembro de 2007LUGAR: Salón de Actos do Hospital Comarcal de MonforteHORARIO: de 16:30 a 21:00 h.Nº ALUMNOS: 45Nº HORAS: 61 (30 presenciais e 31 semipresenciais)INSCRIPCIÓN: No colexio de Lugo ata o 24 de outubroSORTEO: (Si procede) 24 de outubro ás 20:00 h. no ColexioMATRICULA: 25 e 26 de outubro no Colexio de Lugo ou naDelegación de Monforte (martes e xoves de 17:00 h. a 19:00h.) Entregaráse documentación para facer o traballo necesariodas horas semipresenciais.ORGANIZA: C.O.E. de Lugo en colaboración coa “Escuela deCiencias de la Salud” (Universidade Complutense)PREZO: 18 € (GRATUITO para os colexiados que non teñanmáis de 5 meses de ingresos nos últimos 12, condición queBAREMABLE SERGASdeberán acreditar mediante certifi cación de vida laboral)APOYO CARDIOPULMONAR AVANZADOLUGO: Do 5 ó 8 de novembro de 2007LUGAR: Salón de Actos do C. Ofi cial de Enfermería de LugoHORARIO: de 16:30 a 21:00 h.Nº ALUMNOS: 24INSCRIPCIÓN: No colexio de Lugo ata o 23 de outubroMATRICULA: 24, 25 e 26 de outubroPREZO: 200 €Declarado de interese sanitario polo Ministerio de Sanidade eConsumoAcreditado pola Comisión Nacional de Formación Continuadado Sistema Nacional de Saúde con 5 créditos.ENFERMERÍA GERIÁTRICA YGERONTOLÓGICALUGO: Do 19 ó 23 de novembro de 2007LUGAR: Salón de Actos do C. Ofi cial de Enfermería de LugoHORARIO: de 16:30 a 21:00 h.Nº ALUMNOS: 45Nº HORAS: 61 (30 presenciais e 31 semipresenciais)INSCRIPCIÓN: No colexio de Lugo ata o 25 de outubroSORTEO: (Si procede) 26 de outubro ás 19:00 h. no ColexioMATRICULA: do 5 ó 9 de novembro no Colexio de Lugo. (Entregarásedocumentación para facer o traballo necesario dashoras semipresenciais.ORGANIZA: C.O.E. de Lugo en colaboración coa “Escuela deCiencias de la Salud” (Universidade Complutense)PREZO: 18 € (GRATUITO para os colexiados que non teñanmáis de 5 meses de ingresos nos últimos 12, condición quedeberán acreditar mediante certifi cación de vida laboral)LOTERIA DO NADALNº 63.027Á vista dos verdadeiros agobios que pasamos o ano anteriorpara facilitar lotería a tódolos colegiados que a solicitaban,iste ano andivemos máis áxiles e xa dispoñemosdas participacións. Están ó voso dispor nas sedes deLugo, Monforte e Burela. (Participacións de 5€)OFERTAS DE TRABALLOCONVENIOS - DESCONTOSRESIDENCIA XERIÁTRICA EN FERREIRADE VALADOUROContactar no Tfno: 982 57 46 92 (preguntar por Begoña)RESIDENCIA MI CASA EN FERROLOfrecen aloxamento. Contactar no Tfno: 981 35 39 99 (preguntarpor Noemí ou Tamara)SANYRES – RESIDENCIA PARA MAIORES10% DESCONTO COLEXIAD@SOfertan posto de enfermeir@ para unha inmediata incorporación,interesad@s, dirixirse a:Tfno: 981 174223 – Fax: 981 295018 – C/ Federico García nº 415009 A CORUÑA www.sanyres.esDELEGACIÓN LUGO:Avda. A Coruña, 104 entrechán B. 27003 LUGO.Tel.: 982 24.24.50 - 619.01.31.93 Fax: 982 24.29.23e-mail: colexio@enfermerialugo.orgPáxina web: http://www.enfermerialugo.orgDELEGACIÓN MONFORTE:Avda. Galicia, 22 Entlo. C - 27400 MonforteTel./Fax: 982 40 30 34(Horario atención: martes e xoves de 17:00 a 19:00 h.)Páxina web: http://www.enfermerialugo.orgFrancés, Inglés (Profesorado Nativo)Apoio Primaria, Secundaria ...DELEGACIÓN BURELA:Arcadio Pardiñas, 99-111 - 27880 BurelaTel./Fax: 982 58 55 17(Horario atención: martes e xoves de 17:00 a 19:00 h.)Páxina web: http://www.enfermerialugo.orgImprime UNICOPIA DL, LU-283/2001

More magazines by this user
Similar magazines