Views
3 years ago

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

José Augusto

José Augusto Ventín Durán. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oralcon ningun'. // 238. 'Bó, bó'. // 239. 'I-amoado'. // 240. 'San'. // 241. 'prôs'. // 242. 'BenditasAnimas do Purgatorio'. // 243. 'pol-o'. // 244. 'mail-o'. // 245. 'pol-o'. // 246. 'ô'. // 247. 'asi'. //248. 'Benditas Animas'. // 249. 'apañal-o sen prô' e nunha primeira escritura aparece 'faldel'. //250. 'Santos'. // 251. 'queriase'. // 252. Nunha primeira escritura omítese este termo. // 253.'aproveital-a'. // 254. 'ô'. // 255. 'â'. // 256. 'prô'. // 257. 'i-ô'. // 258. Nunha primeira escrituraomítese ': '. // 259. 'ô levantarense'. // 260. 'Tendel-os'. // 261. 'tendel-os'. // 262. 'Santos' eomítese '.'. // 263. Nunha primeira escritura omítese '¡'. // 264. 'ganal-a vida, foise pol-o'. // 265.Nunha primeira escritura omítese ','. // 266. 'Pasóuse'. // 267. 'fora'. // 268. 'tamen'. // 269.'estadío'. // 270. 'podía'. // 271. 'a'. // 272. 'pedíulle os cartos ô'. // 273. 'â'. // 274. 'debía'. // 275.Nunha primeira escritura aparece '; '. // 276. 'pol-a'. // 277. 'algun'. // 278. 'retintin'. // 279.'Santos' e omítese '.'. // 280. 'corría pol-a'. // 281. 'rematal-o'. // 282. 'ali ô'. // 283. 'tentazon'. //284. 'tomoun-o'. // 285. 'pras'. // 286. 'puxóselle'. // 287. 'lada'. // 288. 'â'. // 289. 'ô'. // 290. 'ô'. //291. 'pol-a'. // 292. 'Ollou-a e revirou-a por todol-os'. // 293. 'enton'. // 294. 'fé'. // 295. 'crênte'. //296. 'algun'. // 297. 'enton',. // 298. 'déulle'. // 299. 'ô'. // 300. 'pras'. // 301. 'Santos'. // 302.'vestil-os Santos'. // 303. 'asi. // 304. 'i-ô'. // 305. 'perdel-o'. // 306. 'déulle ordes ô home pra'. //307. 'prô'. // 308. 'fora'. // 309. 'égua'. // 310. 'â'. // 311. 'prâ'. // 312. 'pol-as'. // 313. 'todal-as'. //314. No orixinal omítese ':'. // 315. 'Mália'. // 316. 'prâ', 'asi'. // 317. 'ô'. // 318. 'ô palleiro', 'prô'.// 319. 'esta'. // 320. 'Asi'. // 321. 'él'. // 322. 'ô'. // 323. 'cortal-a'. 'zás'. // 324. 'fría'. // 325.'esfolal-a'. // 326. 'dél', 'déla'. // 327. 'ía'. // 328. 'â'. // 329. 'xán'. // 330. 'ali'. // 331. 'ô'. // 332.'prô pe'. // 333. 'Os'. // 334. 'chío'. // 335. 'disposizon'. // 336. 'ô', 'todal-as'. // 337. 'tiñalle'. // 338.'o'. // 339. 'esta'. // 340. 'retintin'. // 341. 'i-ô'. // 342. 'ô'. // 343. 'i-ô xanciño'. // 344. 'â'. // 345.'vendin'. // 346. 'Prô triquillón e prô mundo'. // 347. 'él'. // 348. 'xán'. // 349. 'pol-o si e pol-onon'. // 350. 'Santos'. // 351. 'Angen'. // 352. 'persico'. // 353. 'deferencéase'. // 354. 'co él'. // 355.'pol-os'. // 356. 'fora'. // 357. 'fora'. // 358. 'a'. // 359. 'todol-os'. // 360. 'n-un'. // 361. 'tocóulle'. //362. 'él'. // 363. 'arrincóulle'. // 364. 'alpurnandolle'. // 365. 'todol-os'. // 366. 'dali'. // 367.'enton'. // 368. 'sería asi'. // 369. 'él'. // 370. 'tel-os', 'bós'. // 371. 'pol-a'. // 372. 'tomal-o'. // 373.'asi'. // 374. 'pol-o'. // 375. 'aquél'. // 376. '¡úxe! ¡úxe!'. // 377. 'tamen'. // 378. 'topóulle', 'saida'. //379. 'Nadal'. // 380. 'facel-as, e sabel-as'. // 381. 'Calristas'. // 382. Nunha primeira escrituraomítese este termo. // 383. 'n-unha'. // 384. 'é'. // 385. 'Â lús'. // 386. 'metalicos'. // 387.'reviraballes'. // 388. 'acotío'. // 389. 'Ô acabal-a'. // 390. 'fóise'. // 391. 'fóise'. // 392. 'a'. // 393.'ô'. // 394. 'Asi'. // 395. 'ían'. // 396. 'véuse'. // 397. 'ô'. // 398. 'Ladrons! Palanquins.Roubastesme'. // 399. 'merecía pol-o'. // 400. 'déivos'. // 401. 'paganmo asi'. // 402. 'él rabée'. //403. 'él'. // 404. 'él'. // 405. 'metin'. // 406. 'mochilas ô chan!...Dona'. // 407. 'aqui'. // 408. 'váille'.// 409. 'custal-a'. // 410. 'Aqui'. // 411. '¡cacheeme!'. // 412. 'ô'. // 413. 'ali'. // 414. 'enton'. // 415.'so'. // 416. 'co a'. // 417. 'correl-as'. // 418. 'ô'. // 419. 'íalle'. // 420. 'A'. // 421. 'ô'. // 422. 'â'. //423. Nunha primeira escritura a continuación de 'chourizos' aparecía a conxunción copulativa 'e'.// 424. 'ô'. // 425. 'non-os'. // 426. 'erguéuse'. // 427. 'cadróuse'. // 428. 'confesolla'. // 429.'Enton'. // 430. 'erguéulle'. // 431. 'vel-os'. // 432. 'Ô'. // 433. 'ôs'. // 434. 'ô'. // 435. 'bendizon'. //436. 'enton'. // 437. 'pamadiñas no lombo o'. // 438. 'asi'. // 439. 'facel-as', 'sabel-as'. // 440.'Nadal'. // 441. 'N-un'. // 442. 'freiguesía'. // 443. 'toleiron'. // 444. 'Santo Patrón'. // 445. 'prô'. //446. 'traducía'. // 447. 'todol-os'. // 448. 'freiguesía'. // 449. 'â'. // 450. 'Santo', 'pagaría'. // 451.'ô'. // 452. 'él'. // 453. 'ha vos'. // 454. 'da'. // 455. 'non-o da'. // 456. 'a'. // 457. 'prâ'. // 458.'Santo'. // 459. 'lacons'. // 460. 'pregazon'. // 461. 'ouvía'. // 462. 'o Santo'. // 463. 'Abade'. // 464.'enton pol-as'. // 465. 'ficarïa'. // 466. 'ô'. // 467. 'atras'. // 468. 'ôs'. // 469. 'recebel-as'. // 470. 'ô'.// 471. 'Ô'. // 472. 'viu-o', 'pol-a'. // 473. 'vel-os'. // 474. 'ô'. // 475. 'roibens'. // 476. 'ô Santiño'. //477. 'Ô'. // 478. 'nacel-o'. // 479. 'ô', 'Abade'. // 480. 'ô Santo'. // 481. 'él'. // 482. 'pol-os', 'él'. //483. 'Vendin-os', 'Abade'. // 484. 'Enton'. // 485. 'porqué'. // 486. 'ô Santo que él nos daría'. //487. 'vel-ahi'. // 488. 'lle trago aqui, é él'. // 489. 'ôs poucos, e senon'. // 490. 'fixo-o'. // 491.'senon'. // 492. 'Nadal'. // 493. 'Ô'. // 494. 'nacel-o'. // 495. 'vendéos'. // 496. 'pra'. // 497. 'ô señorCadernos de Fraseoloxía Galega, Anexo 1, 2007. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Real Academia Galega. 415

José Augusto Ventín Durán. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oralAbade'. // 498. 'ô Santo'. // 499. 'él'. // 500. Nunha primeira escritura aparece 'señor Abade'. //501. 'pol-os outros que lle faltaban e él'. // 502. No orixinal omite ':'. // 503. 'Vendin-os'. // 504.'porqué, Señor'. // 505. 'Vostede, inda honte a'. // 506. 'ô Santo que él nos daría'. // 507. 'velahi'.// 508. 'él'. // 509. 'senon'. // 510. 'fixo-o'. // 511. 'desempenado,'. // 512. 'ô'. // 513. 'ô'. // 514.'montesía'. // 515. 'campesía i-asi'. // 516. 'Fulana'. // 517. 'Bo'. // 518. 'asi'. // 519. 'sen-o' enunha primeira escritura aparece 'sen'. // 520. 'nin-o' e nunha primeira escritura aparece 'nin a'. //521. 'podía'. // 522. 'qué'. // 523. 'eche'. // 524. 'prô'. // 525. 'tamen che ten prâ'. // 526. 'dubida'.// 527. 'dali' e nunha primeira escritura aparece 'dalo'. // 528. 'saía'. // 529. 'fora'. // 530. 'alguns'.// 531. 'pol-o'. // 532. 'ali'. // 533. 'i-ali mesmo, voandolle'. // 534. Nunha primeira escrituraaparece 'a cervexar'. // 535. 'â cara prô'. // 536. 'caílle'. // 537. 'ali ô'. // 538. 'aqui'. // 539.'alguns'. // 540. '¿lembraste?'. // 541. Nunha primeira escritura aparece esta palabra sen acentuar.// 542. 'ías'. // 543. 'razon'. // 544. 'sair dali'. // 545. Nunha primeira escritura aparece 'elo'. //546. Nunha primeira escritura aparecía 'crocitar'. // 547. 'pro'. // 548. 'ninguen' e omítese '.'. //549. 'pol-a'. // 550. 'sacudiu'. // 551. 'ô'. // 552. 'i-ô'. // 553. 'ali'. // 554. 'Febreiro'. // 555.'caseque'. // 556. 'ô chegar â casa, foise ô pé'. // 557. 'porqué'. // 558. 'facianme'. // 559.'pediachos'. // 560. 'prô mes que ven, asi'. // 561. 'prâ'. // 562. 'méntrel-o'. // 563. 'Febreiro'. //564. 'asi i-asi'. // 565. 'tamen'. // 566. 'Fernándes'. // 567. 'Poeticos' e 'Leon'. // 568. 'pol-o'. //569. 'a'. // 570. 'vése'. // 571. 'e'. // 572. 'Abril'. // 573. 'montesía'. // 574. 'había'. // 575. 'él saía'.// 576. 'zás'. // 577. 'deixal-a'. // 578. 'i-ô irse prô'. // 579. 'evital-o'. // 580. 'ía agasallal-a'. // 581.'pra'. // 582. 'non-a ía agarimar enton'. // 583. 'pol-a'. // 584. 'ô'. // 585. 'deixal-a'. // 586. 'Mália'.// 587. 'â'. // 588. 'rematanseme'. // 589. 'munda'. // 590. 'pol-a'. // 591. 'Él seguía'. // 592.'Tamen'. // 593. 'ollava pra él'. // 594. 'ía atras'. // 595. 'ô'. // 596. 'él', 'dixolle'. // 597. 'querías'. //598. 'rabées'. // 599. 'so'. // 600. 'aprendin'. // 601. 'ahi'. // 602. 'agarrandoa pol-a'. // 603. 'prâ'.// 604. 'houvo barullos nin ameazas n-aquela'. // 605. 'Febreiro'. // 606. '¡Qué Santo'. // 607. 'na'.// 608. 'nídia'. // 609. 'vel-a'. // 610. 'véuse prô'. // 611. 'pol-a'. // 612. 'n-un'. // 613. 'd-unha'. //614. 'dexexúos'. // 615. 'todol-os Santos'. // 616. 'Santo'. // 617. 'capon'. // 618. 'agarral-a'. // 619.'él'. // 620. 'Santos'. // 621. 'prô curro i-ô Santiño'. // 622. 'capon non-o'. // 623. 'él'. // 624. 'polo'.// 625. 'pol-as'. // 626. 'I-aqui chora i-ali'. // 627. 'ô animal e agarrou-no'. // 628. 'pol-o si,pol-o non'. // 629. 'prometin'. // 630. 'díxen-o'. // 631. 'Marzal'. // 632. No orixinal omítese '.'. //633. 'manducal-os'. // 634. 'pes'. // 635. 'pol-os'. // 636. 'ocasions'. // 637. 'laréses'. // 638. 'ô velos'.// 639. 'i-â'. // 640. 'Pol-a'. // 641. 'atras'. // 642. 'den-o'. // 643. 'beizon'. // 644. 'vel-os'. //645. 'pol-o'. // 646. 'tornan-o a pasar ô pe'. // 647. 'o vel-a como fuxía, berroulle a raposa'. //648. 'pes de lan, que ali parecialle'. // 649. 'Marzal' e omítese '.'. // 650. 'fabula'. // 651. Nunhaprimeira escritura esta nota non aparece. // 652. 'lion'. // 653. 'enfin'. // 654. 'n-un'. // 655. 'ven'. //656. 'ô'. // 657. 'prâ'. // 658. 'Non-o'. // 659. 'quen-o'. // 660. 'él'. // 661. 'ôs pes'. // 662. 'achein.-a'. // 663. 'co a'. // 664. 'pol-a'. // 665. 'vestirdel-a'. // 666. 'd'él'. // 667. 'vol-o'. // 668. 'acotío'. //669. 'pol-os'. // 670. 'i-ô'. // 671. 'arrical-o'. // 672. 'lion'. // 673. 'i-ô'. // 674. 'co a'. // 675. 'fora'.// 676. 'ô'. // 677. 'd-un'. // 678. 'ô'. // 679. 'alléo'. // 680. 'Marzal' e omítese '.'. // 681. 'fabula'. //682. 'n-un'. // 683. No orixinal omítese '.' e nunha primeira escritura esta nota non aparece. // 684.'todol-os'. // 685. 'N-unha'. // 686. 'aldean e montesía'. // 687. 'acotío'. // 688. 'sancristan'. // 689.'enganal-os'. // 690. 'ôs'. // 691. 'd-unha cataleipesía'. // 692. 'traían'. // 693. 'ô comezo, máis'. //694. 'remendon e moi cuco que tamen'. // 695. 'él'. // 696. 'iría velal-o'. // 697. 'quedal-os'. // 698.'co él que o velaría'. // 699. 'máis como sabia que o remendon'. // 700. 'pasal-a'. // 701. 'i-ô'. //702. 'seu'. // 703. 'pol-a'. // 704. 'n-un', 'sancristía'. // 705. 'ô'. // 706. 'víu'. // 707. 'sômas'. // 708.'Váiche'. // 709. 'Bo'. // 710. 'ô redor d-ela'. // 711. 'Ô acabal-a'. // 712. 'cabía a ningun'. // 713.'non-a'. // 714. 'ô'. // 715. 'i-asi'. // 716. 'pagal-o'. // 717. 'pol-a faca ía'. // 718. 'todol-os'. // 719.No orixinal omítese '.'. // 720. 'ô'. // 721. 'pol-o chán'. // 722. 'pol-as'. // 723. 'Os ladrons, ô'. //724. 'pol-a'. // 725. 'co a'. // 726. 'Ô'. // 727. 'ladron'. // 728. 'i-ô atopal-os'. // 729. 'ouvin'. // 730.'ôs'. // 731. 'ô ouvil-o'. // 732. 'puxenose a cavar pol-o'. // 733. 'Marzal'. // 734. 'paxina'. // 735.416 Cadernos de Fraseoloxía Galega, Anexo 1, 2007. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Real Academia Galega.

 • Page 1 and 2:

  CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA Ane

 • Page 3 and 4:

  EditaXunta de GaliciaSecretaría Xe

 • Page 5 and 6:

  CADERNOS DEFRASEOLOXÍA GALEGADirec

 • Page 8:

  José Augusto Ventín Durán (1884-

 • Page 11 and 12:

  X1.4.2. Ditos, locucións e pragas

 • Page 13 and 14:

  2.1.1.8. O lar. Economia doméstica

 • Page 15 and 16:

  2.4.1. Alcumes xenofóbicos e topof

 • Page 17 and 18:

  2.7. Adiviñas ....................

 • Page 19 and 20:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 21 and 22:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 23 and 24:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 25 and 26:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 27 and 28:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 29 and 30:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 31 and 32:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 33 and 34:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 35 and 36:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 37 and 38:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 39 and 40:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 41 and 42:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 43 and 44:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 45 and 46:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 47 and 48:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 49 and 50:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 51 and 52:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 53 and 54:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 55 and 56:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 57 and 58:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 59 and 60:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 61 and 62:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 63 and 64:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 65 and 66:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 68:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 71 and 72:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 73 and 74:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 75 and 76:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 77 and 78:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 79 and 80:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 81 and 82:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 83 and 84:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 85 and 86:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 87 and 88:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 89 and 90:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 91 and 92:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 93 and 94:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 95 and 96:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 97 and 98:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 99 and 100:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 101 and 102:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 103 and 104:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 105 and 106:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 107 and 108:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 109 and 110:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 111 and 112:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 113 and 114:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 115 and 116:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 117 and 118:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 119 and 120:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 121 and 122:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 123 and 124:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 125 and 126:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 127 and 128:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 129 and 130:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 131 and 132:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 133 and 134:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 135 and 136:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 137 and 138:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 139 and 140:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 141 and 142:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 143 and 144:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 145 and 146:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 147 and 148:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 149 and 150:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 151 and 152:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 153 and 154:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 155 and 156:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 157 and 158:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 159 and 160:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 161 and 162:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 163 and 164:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 165 and 166:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 167 and 168:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 169 and 170:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 171 and 172:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 173 and 174:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 175 and 176:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 177 and 178:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 179 and 180:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 181 and 182:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 183 and 184:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 185 and 186:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 187 and 188:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 189 and 190:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 191 and 192:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 193 and 194:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 195 and 196:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 197 and 198:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 199 and 200:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 201 and 202:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 203 and 204:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 205 and 206:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 207 and 208:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 209 and 210:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 211 and 212:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 213 and 214:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 215 and 216:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 217 and 218:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 219 and 220:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 221 and 222:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 223 and 224:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 225 and 226:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 227 and 228:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 229 and 230:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 231 and 232:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 233 and 234:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 235 and 236:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 237 and 238:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 239 and 240:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 241 and 242:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 243 and 244:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 245 and 246:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 247 and 248:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 249 and 250:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 251 and 252:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 253 and 254:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 255 and 256:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 257 and 258:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 259 and 260:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 261 and 262:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 263 and 264:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 265 and 266:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 267 and 268:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 269 and 270:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 271 and 272:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 273 and 274:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 275 and 276:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 277 and 278:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 279 and 280:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 281 and 282:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 283 and 284:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 285 and 286:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 287 and 288:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 290 and 291:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 292 and 293:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 294 and 295:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 296 and 297:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 298 and 299:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 300 and 301:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 302 and 303:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 304 and 305:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 306 and 307:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 308 and 309:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 310 and 311:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 312 and 313:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 314 and 315:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 316 and 317:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 318 and 319:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 320 and 321:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 322 and 323:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 324 and 325:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 326 and 327:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 328 and 329:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 330 and 331:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 332 and 333:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 334 and 335:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 336 and 337:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 338 and 339:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 340 and 341:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 342 and 343:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 344 and 345:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 346 and 347:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 348 and 349:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 350 and 351:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 352 and 353:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 354 and 355:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 356 and 357:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 358 and 359:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 360 and 361:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 362 and 363:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 364 and 365:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 366 and 367:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 368 and 369:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 370 and 371:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 372 and 373:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 374 and 375:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 376 and 377:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 378 and 379:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 380 and 381:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 382 and 383:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 384 and 385:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 386 and 387:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 388 and 389:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 390 and 391:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 392 and 393:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 394 and 395:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 396 and 397:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 398 and 399:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 400 and 401:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 402 and 403:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 404 and 405:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 406 and 407:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 408 and 409:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 410 and 411:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 412 and 413:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 414 and 415:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 416 and 417:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 418 and 419:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 420 and 421:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 422 and 423:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 424 and 425:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 426 and 427:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 428 and 429:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 430 and 431:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 432 and 433: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 434 and 435: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 436 and 437: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 438 and 439: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 440 and 441: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 442 and 443: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 444 and 445: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 446 and 447: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 448 and 449: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 450 and 451: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 452 and 453: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 454 and 455: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 456 and 457: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 458 and 459: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 460 and 461: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 462 and 463: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 464 and 465: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 466 and 467: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 468 and 469: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 470 and 471: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 472 and 473: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 474 and 475: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 476 and 477: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 478 and 479: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 480 and 481: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 484 and 485: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 486 and 487: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 488 and 489: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 490 and 491: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 492 and 493: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 494 and 495: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 496 and 497: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 498 and 499: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 500 and 501: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 502 and 503: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 504 and 505: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 506 and 507: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 508 and 509: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 510 and 511: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 512 and 513: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 514: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 517 and 518: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 519 and 520: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 521 and 522: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 523 and 524: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 525 and 526: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 528 and 529: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 530: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 533 and 534:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 535 and 536:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (9,4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,8 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Niveis de competencia en lingua galega - Centro Ramón Piñeiro ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o programa das festas en formato PDF - Concello de ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (6 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descargar o artigo en formato PDF
Descarga o programa do Nadal en formato PDF - Concello de ...
Descarrega'l en format PDF - Cuentos a Medida
Python para desenvolvedores 2ª edição (formato PDF) - ark 4 n
Descarga o libro en PDF - Culturagalega.org
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
Manuel Lugrís Freire. Edición e análise literaria. - Centro Ramón ...
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
Descargar en formato PDF - teknidata
descarga la carta de precios en PDF - Sherwood park
Revista en formato pdf para ser descargada. - Sobrarbenses
Descargar revista en formato PDF donde podrás encontrar ...