Views
3 years ago

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

José Augusto

José Augusto Ventín Durán. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oralpimpin'. // 1200. 'encontras'. // 1201. Nunha primeira escritura omítese este último parágrafo. //1202. 'ô'. // 1203. 'co a'. // 1204. 'ô'. // 1205. 'ía'. // 1206. 'ô'. // 1207. 'os'. // 1208. 'ô'. // 1209.'cair'. // 1210. 'váillos'. // 1211. 'máis'. // 1212. 'por'. // 1213. 'alguen por ahi'. // 1214. 'pol-a'. //1215. 'A'. // 1216. 'ninguen'. // 1217. 'vés'. // 1218. 'respondía'. // 1219. 'Acudíu, acudiu'. // 1220.'pol-os'. // 1221. 'prôs subir ôs'. // 1222. 'agarino'. // 1223. 'mañan'. // 1224. 'San'. // 1225. 'Ô'. //1226. 'todol-os'. // 1227. 'todol-os'. // 1228. 'él'. // 1229. 'él'. // 1230. 'n-un'. // 1231. 'recendía'. //1232. 'recendía a probeza pol-as'. // 1233. 'porque'. // 1234. 'pol-a'. // 1235. 'pol-o'. // 1236. 'ô'. //1237. 'dél'. // 1238. 'zampal-a'. // 1239. 'pol-o'. // 1240. 'pol-os'. // 1241. 'fora'. // 1242. 'vel-ahi'.// 1243. 'San'. // 1244. 'pol-o'. // 1245. 'Martinez'. // 1246. 'ôs'. // 1247. 'vrán pol-as'. // 1248. 'coas'. // 1249. 'sôma'. // 1250. 'porse ô'. // 1251. 'i-ali'. // 1252. 'ruín'. // 1253. 'Divino'. // 1254.'tragia n-unha'. // 1255. 'co a'. // 1256. 'maldizons'. // 1257. 'atras'. // 1258. 'pol-a mañan'. //1259. 'sôma'. // 1260. 'enton'. // 1261. 'teimosía'. // 1262. 'asi'. // 1263. 'senon'. // 1264. 'Ninguen'.// 1265. 'Co-a boca a saberlle ô'. // 1266. 'proseguiu'. // 1267. 'lizon'. // 1268. 'San' e omítese '.'.// 1269. 'co a'. // 1270. 'co a'. // 1271. 'pol-a'. // 1272. 'ô'. // 1273. 'todol-os'. // 1274. 'víu'. // 1275.'ali'. // 1276. 'sabía'. // 1277. 'co ela'. // 1278. 'ali'. // 1279. 'ninguen'. // 1280. 'nón'. // 1281. 'víu'.// 1282. 'enton'. // 1283. 'pol-o aere'. // 1284. 'ninguen'. // 1285. 'alguen'. // 1286. 'fás'. // 1287.'San' e omítese '.'. // 1288. 'alguns'. // 1289. 'había'. // 1290. 'máis'. // 1291. 'sel-a'. // 1292.'enton'. // 1293. 'pôr'. // 1294. 'levamol-a ô'. // 1295. 'decemosllo ô'. // 1296. 'alguns'. // 1297.'por'. // 1298. 'outres'. // 1299. 'facel-a'. // 1300. 'esperencea'. // 1301. 'Ô chegar ô'. // 1302. 'pro'.// 1303. 'vel-a ali'. // 1304. 'Santiago' e omítese '.'. // 1305. 'Todol-os'. // 1306. 'a ouservazon'. //1307. 'todal-as cousas que vian pol-o'. // 1308. 'querianas'. // 1309. Nunha primeira escrituraomítese 'facian'. // 1310. 'vel-a'. // 1311. 'fora'. // 1312. 'pol-a'. // 1313. 'asi'. // 1314. Nunhaprimeira escritura aparece 'máis na presa'. // 1315. 'ali pra ô'. // 1316. Nunha primeira escrituraaparece 'estar'. // 1317. 'ô'. // 1318. 'co a'. // 1319. 'vel-o'. // 1320. 'pro'. // 1321. 'co-a' e omítese'.'. // 1322. 'topamol-o'. // 1323. 'd-eles'. // 1324. 'ían ô'. // 1325. 'Santiago'. // 1326. 'había'. //1327. 'poído'. // 1328. 'i-ô'. // 1329. 'él'. // 1330. 'xénio vel-a'. // 1331. 'perdel-o'. // 1332. 'i-ô'. //1333. 'élas'. // 1334. 'Algun'. // 1335. 'fora'. // 1336. 'percural-a por todal-as partes co a'. // 1337.'conecía'. // 1338. 'ô'. // 1339. 'conocía'. // 1340. 'sôma'. // 1341. 'd-aquel'. // 1342. 'pol-o'. //1343. 'Santiago' e omítese '.'. // 1344. 'tinalle ô'. // 1345. 'máis apesares'. // 1346. 'todol-os'. //1347. 'pol-as'. // 1348. 'pol-as'. // 1349. 'faciôs'. // 1350. 'prâ sua festa, e pol-a'. // 1351. 'prô'. //1352. 'leval-a'. // 1353. 'ían'. // 1354. 'xénio'. // 1355. 'pás, máis'. // 1356. 'sancristan'. // 1357.'vesperías'. // 1358. 'fixerono'. // 1359. 'ninguen'. // 1360. 'ô'. // 1361. 'ali'. // 1362. 'i-ô'. // 1363.'sabía'. // 1364. 'i-asi'. // 1365. 'ali'. // 1366. 'él'. // 1367. 'podía'. // 1368. 'meiguería de tentazon'.// 1369. 'leval-as almas pro'. // 1370. 'enton'. // 1371. 'Divino pol-os'. // 1372. 'eston'. // 1373.'houvo pronósticos porque sería'. // 1374. 'sería'. // 1375. 'espallóuse'. // 1376. 'axuntóuse a xentea mail-o'. // 1377. 'fé e devozon'. // 1378. 'repetían'. // 1379. 'bieito'. // 1380. 'pagarémol-a'. //1381. 'máis o certo é que todol-os'. // 1382. 'sabía'. // 1383. 'asi'. // 1384. 'mañan do outro dia ô'.// 1385. 'máis'. // 1386. 'pol-os'. // 1387. 'ô'. // 1388. 'Santiago'. // 1389. 'prô'. // 1390. 'facía'. //1391. 'prô'. // 1392. 'vina'. // 1393. 'ô burro e púxose él'. // 1394. 'meteren-o'. // 1395. 'pol-o'. //1396. 'pol-a'. // 1397. 'todol-os'. // 1398. 'podía'. // 1399. 'tamen'. // 1400. 'encantamente'. //1401. 'máis ô pasar pol-as'. // 1402. 'pol-as'. // 1403. 'ven'. // 1404. 'mentrel-o'. // 1405. 'caía ensí'. // 1406. 'ô'. // 1407. 'ô'. // 1408. 'tamen'. // 1409. 'ô vel-o'. // 1410. 'achegóuse a él'. // 1411.'todol-os'. // 1412. 'Santiago'. // 1413. 'porque San Pedro'. // 1414. 'Dios nostro Señor Xesucristopol-o'. // 1415. 'San Pedro'. // 1416. 'San Xohan'. // 1417. 'as'. // 1418. 'San Pedro'. // 1419. 'SanXohan amail-o'. // 1420. 'pol-os'. // 1421. 'coméulle'. // 1422. 'Xesus amail-o'. // 1423.'puxeronse'. // 1424. 'pol-a'. // 1425. 'San Pedro pol-o'. // 1426. 'respondéulle'. // 1427. 'Sestafeira'.// 1428. 'esparexel-a fé'. // 1429. 'Nosto'. // 1430. 'todol-os'. // 1431. 'co a'. // 1432. 'ô'. //1433. 'aqui'. // 1434. 'Xohan'. // 1435. 'San Pedro'. // 1436. 'Ô'. // 1437. 'arrematal-a'. // 1438.'Xesus'. // 1439. 'San Xohan outro e San Pedro'. // 1440. 'Sesta-feira'. // 1441. 'ningun cordeiroCadernos de Fraseoloxía Galega, Anexo 1, 2007. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Real Academia Galega. 419

José Augusto Ventín Durán. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oralsen corazon'. // 1442. 'Bo! bó!'. // 1443. 'Setembre'. // 1444. 'Dios nostro Señor Xesucristo pol-o'.// 1445. 'San'. // 1446. 'San Xoan'. // 1447. 'San'. // 1448. 'San'. // 1449. 'Divina graza pol-a'. //1450. 'coméulle o corazón; chegou Xesus i-ô'. // 1451. 'pol-a'. // 1452. 'San Pedro pol-o'. // 1453.'respondéulle'. // 1454. 'Sesta-feira e os que nacían'. // 1455. 'Calóuse'. // 1456. 'exparexel-a'. //1457. 'co a'. // 1458. 'aqui'. // 1459. 'i-ô'. // 1460. 'San Pedro'. // 1461. 'Ô acabar o reparto,Xesus'. // 1462. 'San Xoan outro e San Pedro'. // 1463. 'Sesta-feira'. // 1464. 'Bó, bo!, Señor'. //1465. 'tenteal-o'. // 1466. 'ô'. // 1467. 'esperencea'. // 1468. 'facía'. // 1469. 'pro'. // 1470. 'déulle'.// 1471. 'Ô'. // 1472. 'ô'. // 1473. 'fóise'. // 1474. 'crú'. // 1475. 'foiselle tamen'. // 1476. 'Prô'. //1477. 'tamen'. // 1478. 'pro'. // 1479. 'dixolle'. // 1480. 'O'. // 1481. 'asi'. // 1482. 'pro'. // 1483. 'ô'.// 1484. No orixinal omítese '.'. // 1485. No orixinal omítese '.'. // 1486. 'pro'. // 1487. 'Asi'. //1488. 'Setembre'. // 1489. 'San Andrés e San Pedro'. // 1490. 'San Pedro'. // 1491. 'pol-a'. // 1492.'San Andrés'. // 1493. 'San Pedro'. // 1494. 'fixeronchema'. // 1495. 'Bó'. // 1496. 'ainda ô menos'e nunha primeira escritura aparece 'ain' no lugar de 'ainda'. // 1497. 'ô falarlle asi'. // 1498.'todal-as'. // 1499. 'por fé nin ôs pares'. // 1500. 'todol-os'. // 1501. 'ôs'. // 1502. 'Setembre'. //1503. 'fóise'. // 1504. 'Pol-o'. // 1505. 'perguntóulle'. // 1506. 'n-aquel'. // 1507. 'enton'. // 1508.'vel-a'. // 1509. 'tamen pol-a'. // 1510. 'enchemol-o'. // 1511. 'dô'. // 1512. 'enton non tés'. // 1513.'A'. // 1514. 'todol-os'. // 1515. 'todal-as horas e ninguen'. // 1516. 'ali'. // 1517. 'San Miguel'. //1518. 'á'. // 1519. 'pol-o'. // 1520. 'qué'. // 1521. 'esta'. // 1522. 'vel-a'. // 1523. 'tamen pol-a'. //1524. 'enchemol-o'. // 1525. 'qué'. // 1526. 'i-asi'. // 1527. 'enton'. // 1528. 'todol-os'. // 1529.'todal-as horas e ninguen'. // 1530. 'pón'. // 1531. 'Leval-a muller amail-as'. // 1532. 'santisima'.// 1533. 'él'. // 1534. 'ô'. // 1535. 'ô'. // 1536. 'ô'. // 1537. 'Vel-ahi'. // 1538. 'da xenio vel-as.Estabannos'. // 1539. 'facel-as bicas e asal-as'. // 1540. 'côs'. // 1541. 'leval-a'. // 1542. 'Fáinos'.// 1543. 'facemol-as'. // 1544. 'ô'. // 1545. 'són prô'. // 1546. 'levians'. // 1547. No orixinal omítese'.'. // 1548. 'facia dô'. // 1549. 'deitóuse'. // 1550. 'ô pé déla'. // 1551. 'arrastro'. // 1552. 'él conela ô'. // 1553. 'co as'. // 1554. 'pol-a'. // 1555. 'dixolle'. // 1556. 'pro'. // 1557. 'asi'. // 1558. 'amail-as'. // 1559. 'San Miguel'. // 1560. 'ô San Andrés,'. // 1561. 'irmans'. // 1562. 'ali'. // 1563.'prâ morea que ali'. // 1564. 'os'. // 1565. 'ali'. // 1566. 'relazons'. // 1567. 'aqui'. // 1568. 'maxin'.// 1569. Nunha primeira escritura omítese ','. // 1570. 'folklorica'. // 1571. 'co a'. // 1572. 'ahi'. //1573. 'ouvin'. // 1574. 'seculos'. // 1575. Nunha primeira escritura aparece 'que os galegos tiveronnos tres seculos precedentes a Gil Vicente'. // 1576. 'ensinal-o'. // 1577. Realmente o texto di'mou' que consideramos errata por 'moi'. // 1578. 'dal-o'. // 1579. 'levoun-o a unha debesa'. //1580. 'había'. // 1581. 'él'. // 1582. 'Héille'. // 1583. 'nino áquela'. // 1584. 'herbeiras'. // 1585.'metendo-os'. // 1586. 'i-ô aprendís cada vés'. // 1587. 'gardaba gardaba'. // 1588. 'ía'. // 1589.'Asi'. // 1590. 'ô'. // 1591. 'i-â'. // 1592. 'ali'. // 1593. 'ô rapás, máis'. // 1594. 'rapas'. // 1595. 'ô'. //1596. 'despediuno porque él'. // 1597. 'ô mesmo ladron, e d-ahi'. // 1598. 'Santos'. // 1599.'pasadío, e como ninguen'. // 1600. 'vivía'. // 1601. 'ninguen'. // 1602. 'foronse'. // 1603. 'que que'.// 1604. 'todol-os'. // 1605. 'i-ô chegaren ali o mestre díxolle ô mozo'. // 1606. 'Viá'cá, ho,túmbate aqui'. // 1607. 'asi que que cáia'. // 1608. 'comel-a'. // 1609. 'ô'. // 1610. 'aqui'. // 1611.'cail-a'. // 1612. 'máis'. // 1613. 'Santos'. // 1614. Nos manuscritos vese a dúbida do entre asgrafías 'ugurugú' e 'ujurujú'. Esa última forma é a que predomina aquí e no corpo do conto. //1615. 'ô'. // 1616. 'mail-a cea e dormiren ali'. // 1617. 'n-unha'. // 1618. 'batel-os'. // 1619. 'e-abica'. // 1620. 'ô'. // 1621. 'asi'. // 1622. 'n-elas'. // 1623. 'co a'. // 1624. 'todal-as'. // 1625.'piedado'. // 1626. 'trougérono'. // 1627. 'envolverono n-uns'. // 1628. 'aeito'. // 1629.'acalentarano'. // 1630. 'ninguen'. // 1631. 'a'. // 1632. 'n-unha'. // 1633. 'asi'. // 1634. 'fóise'. //1635. 'ô'. // 1636. 'asi'. // 1637. 'quetánome o cú! ¡É'. // 1638. 'comenol-o'. // 1639. 'Santos' eomítese '.' . // 1640. 'Rodriguez Martinez traen unha verson'. // 1641. 'ôs vellos da mina'. // 1642.'crús'. // 1643. 'crús'. // 1644. 'él'. // 1645. 'ô'. // 1646. 'enchía'. // 1647. 'por que éla'. // 1648.'pol-o'. // 1649. 'pasaría'. // 1650. 'asi ía'. // 1651. 'Santa Minsión'. // 1652. 'a o'. // 1653. 'dali'. //1654. 'todal-as cousas da fé'. // 1655. 'Divina'. // 1656. 'pra'. // 1657. 'pol-a'. // 1658. 'fé, viron420 Cadernos de Fraseoloxía Galega, Anexo 1, 2007. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Real Academia Galega.

 • Page 1 and 2:

  CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA Ane

 • Page 3 and 4:

  EditaXunta de GaliciaSecretaría Xe

 • Page 5 and 6:

  CADERNOS DEFRASEOLOXÍA GALEGADirec

 • Page 8:

  José Augusto Ventín Durán (1884-

 • Page 11 and 12:

  X1.4.2. Ditos, locucións e pragas

 • Page 13 and 14:

  2.1.1.8. O lar. Economia doméstica

 • Page 15 and 16:

  2.4.1. Alcumes xenofóbicos e topof

 • Page 17 and 18:

  2.7. Adiviñas ....................

 • Page 19 and 20:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 21 and 22:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 23 and 24:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 25 and 26:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 27 and 28:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 29 and 30:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 31 and 32:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 33 and 34:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 35 and 36:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 37 and 38:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 39 and 40:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 41 and 42:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 43 and 44:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 45 and 46:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 47 and 48:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 49 and 50:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 51 and 52:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 53 and 54:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 55 and 56:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 57 and 58:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 59 and 60:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 61 and 62:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 63 and 64:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 65 and 66:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 68:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 71 and 72:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 73 and 74:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 75 and 76:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 77 and 78:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 79 and 80:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 81 and 82:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 83 and 84:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 85 and 86:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 87 and 88:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 89 and 90:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 91 and 92:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 93 and 94:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 95 and 96:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 97 and 98:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 99 and 100:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 101 and 102:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 103 and 104:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 105 and 106:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 107 and 108:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 109 and 110:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 111 and 112:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 113 and 114:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 115 and 116:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 117 and 118:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 119 and 120:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 121 and 122:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 123 and 124:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 125 and 126:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 127 and 128:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 129 and 130:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 131 and 132:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 133 and 134:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 135 and 136:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 137 and 138:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 139 and 140:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 141 and 142:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 143 and 144:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 145 and 146:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 147 and 148:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 149 and 150:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 151 and 152:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 153 and 154:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 155 and 156:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 157 and 158:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 159 and 160:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 161 and 162:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 163 and 164:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 165 and 166:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 167 and 168:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 169 and 170:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 171 and 172:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 173 and 174:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 175 and 176:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 177 and 178:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 179 and 180:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 181 and 182:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 183 and 184:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 185 and 186:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 187 and 188:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 189 and 190:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 191 and 192:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 193 and 194:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 195 and 196:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 197 and 198:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 199 and 200:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 201 and 202:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 203 and 204:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 205 and 206:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 207 and 208:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 209 and 210:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 211 and 212:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 213 and 214:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 215 and 216:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 217 and 218:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 219 and 220:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 221 and 222:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 223 and 224:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 225 and 226:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 227 and 228:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 229 and 230:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 231 and 232:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 233 and 234:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 235 and 236:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 237 and 238:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 239 and 240:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 241 and 242:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 243 and 244:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 245 and 246:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 247 and 248:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 249 and 250:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 251 and 252:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 253 and 254:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 255 and 256:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 257 and 258:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 259 and 260:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 261 and 262:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 263 and 264:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 265 and 266:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 267 and 268:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 269 and 270:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 271 and 272:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 273 and 274:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 275 and 276:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 277 and 278:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 279 and 280:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 281 and 282:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 283 and 284:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 285 and 286:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 287 and 288:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 290 and 291:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 292 and 293:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 294 and 295:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 296 and 297:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 298 and 299:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 300 and 301:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 302 and 303:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 304 and 305:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 306 and 307:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 308 and 309:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 310 and 311:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 312 and 313:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 314 and 315:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 316 and 317:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 318 and 319:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 320 and 321:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 322 and 323:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 324 and 325:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 326 and 327:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 328 and 329:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 330 and 331:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 332 and 333:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 334 and 335:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 336 and 337:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 338 and 339:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 340 and 341:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 342 and 343:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 344 and 345:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 346 and 347:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 348 and 349:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 350 and 351:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 352 and 353:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 354 and 355:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 356 and 357:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 358 and 359:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 360 and 361:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 362 and 363:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 364 and 365:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 366 and 367:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 368 and 369:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 370 and 371:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 372 and 373:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 374 and 375:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 376 and 377:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 378 and 379:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 380 and 381:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 382 and 383:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 384 and 385:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 386 and 387:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 388 and 389:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 390 and 391:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 392 and 393:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 394 and 395:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 396 and 397:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 398 and 399:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 400 and 401:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 402 and 403:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 404 and 405:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 406 and 407:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 408 and 409:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 410 and 411:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 412 and 413:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 414 and 415:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 416 and 417:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 418 and 419:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 420 and 421:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 422 and 423:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 424 and 425:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 426 and 427:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 428 and 429:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 430 and 431:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 432 and 433:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 434 and 435:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 436 and 437: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 438 and 439: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 440 and 441: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 442 and 443: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 444 and 445: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 446 and 447: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 448 and 449: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 450 and 451: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 452 and 453: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 454 and 455: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 456 and 457: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 458 and 459: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 460 and 461: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 462 and 463: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 464 and 465: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 466 and 467: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 468 and 469: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 470 and 471: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 472 and 473: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 474 and 475: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 476 and 477: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 478 and 479: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 480 and 481: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 482 and 483: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 484 and 485: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 488 and 489: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 490 and 491: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 492 and 493: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 494 and 495: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 496 and 497: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 498 and 499: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 500 and 501: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 502 and 503: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 504 and 505: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 506 and 507: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 508 and 509: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 510 and 511: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 512 and 513: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 514: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 517 and 518: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 519 and 520: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 521 and 522: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 523 and 524: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 525 and 526: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 528 and 529: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 530: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 533 and 534: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 535 and 536: José Augusto Ventín Durán. Frase
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (9,4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,8 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Niveis de competencia en lingua galega - Centro Ramón Piñeiro ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o programa das festas en formato PDF - Concello de ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (6 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descargar o artigo en formato PDF
Descarga o programa do Nadal en formato PDF - Concello de ...
Descarrega'l en format PDF - Cuentos a Medida
Python para desenvolvedores 2ª edição (formato PDF) - ark 4 n
Descarga o libro en PDF - Culturagalega.org
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
Manuel Lugrís Freire. Edición e análise literaria. - Centro Ramón ...
Descargar en formato PDF - teknidata
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
descarga la carta de precios en PDF - Sherwood park
Revista en formato pdf para ser descargada. - Sobrarbenses
Descargar revista en formato PDF donde podrás encontrar ...