Views
2 years ago

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

José Augusto

José Augusto Ventín Durán. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oralSEN TILadimirazon, beizon, bendizon, bulron, capon, comin,condizon, corazon, disposizon, edizon, entenzon, enton,espricazons, estan, execuzon, iluson, ilusons,imaxinazons, impreson, inocenton, interpretazon, irmán,Jaen, ladron, Leon, lion, lizon, mañan, minsion, Oitaven,ouservazon, patron, pretenson, razon, remendon, senon,tentazon, versonCON TILadimirazón, adulazón, aforrón, albardón, antón,Aragón, asociazón, avión, ballón, bendizón, capón,clasificación, clasificazóns, condizón, corazón,custión, custión, decisón, discusión, entón, escomuñón,falastrón, fondón, funzón, funzón, golondrón,imitazón, intervenzón, lacón, ladrón, Lansón, lión,lizón, maldizón, minsion, miñóns, Mirón,mortificazóns, murallón, ocasión, ocasión, ocupazóns,opinión, paixón, pasmón, patrón, poseizón,precipitazón, pregazón, pregazón, pretensón,produzón, quiñóns, ramallóns, razón, recriminizóns,repartizón, repartizón, resoluzóns, sabañón,salvazón, santarrón, senón, separazón, solteirón,terróns, torbóns, Tourón, tradizón, tradizón,triquillón, versiónNo que respecta ó resto de palabras agudas rematadas en –n, -s ou vogal, Ventíntampouco segue unha norma de acentuación estrita 23 , e por iso optamos pola convenciónactual de acentualas.1.7.1.9.2. A palabra maisNo caso da palabra mais, Ventín tende a non acentuala, nin no caso de que sexaconxunción adversativa, locución conxuntiva ou adverbio de cantidade. Como conxunciónadversativa aparece sen acentuar nos tres textos (129 veces), excepto en 22 ocasións noscontos.Ventín tampouco adoita acentuar esta palabra como adverbio, locución conxuntiva oupronome, excepto en 5 refráns e 6 contos 24 . Por todo isto, na nosa edición respectámo-la2324As palabras agudas acentuadas nos contos son as seguintes: afín, alá, aldeán, alí, andalús, andrés,aprendís, atrás, capás, ceibarán, cirolán, cortesán, dacá, detrás, está, freixós, fulán, guarirán,honradés, josé, lacazán, langrán, levará, mañán, maxín, mengán, narís, ningún, ouvín, poderá, raís,rapás, refrán, ribeirán, rivés, sentenciará, serán, tafetán, terá, vanidás, verá. Pola contra, as agudasnon acentuadas tamén dos contos son: abos, adan, ahi, aldean, algun, ali, aprendin, aqui, asi, atras,berenchin, castelan, comin, dali, d-ali, d-aquí, detrás, esta, estas, fermin, i-ali, i-aquí, irman, latins,levian, mañan, maxin, metin, ninguen, Oitaven, opinion, palanquins, papan, pimpin, prometin, rapas,refran, rentintin, roiben, sancristan, seran, tamen, vel-ahi, vel-aqui, vendin, Xaquin, Xesus, Xohan.Como se poderá observar, hai unha serie de palabras desta lista que se repiten no texto unhas veces contil e outras sen til: aldeán, alí, atrás, detrás, está, mañán, rapás, refrán, serán.mais (=pero) aparece 24 veces nos refráns (58 (coment.), 61, 282, 328, 539, 603, 845, 846, 931, 1116,1140, 1149, 1198, 1399, 1452, 1560 (coment.), 1592, 1665 (coment.), 1718, 1759, 1763, 1920, 2361, e2358), 10 veces nas cantigas (34 (coment.), 89, 99, 337 (coment.), 453 (coment.), 509 (coment.), 600,650, 677, e 678) e 95 veces nos contos (, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22a, 22b, 26, 27, 28,29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65,66, e 67), mais (=e) aparece 129 veces nos refráns (5,25, 60, 104, 107, 108, 111, 115, 134, 160, 201,202, 203, 214, 271, 280, 306, 307, 308, 361, 362, 436, 443, 490, 512, 541, 542, 547, 589, 590, 731, 741,756, 760, 792, 835 (coment), 847, 848, 903, 928, 936, 948, 953, 957, 958, 986, 1059, 1080, 1086, 1183,1184, 1190, 1206, 1207, 1214 (coment), 1243, 1249, 1279, 1310 (coment), 1341, 1342, 1388 (coment),Cadernos de Fraseoloxía Galega, Anexo 1, 2007. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Real Academia Galega.LV

José Augusto Ventín Durán. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oralsúa tendencia de non lle poñer til, e indicamos no aparato crítico os poucos casos nos queel si llelo pon.1.7.1.9.3. MonosílabosVentín adoita acentua-los monosílabos que acaban en vogal, en –n ou en –s: pán (ref. 174);trás (ref. 251); és (ref. 297); pón (ref. 308); vés (cant. 53); fún (cant. 62); són (cant. 96); chán(cant. 113); vrán (conto 4); tés (conto 5); dí (conto 5); e vé (conto 6), entre outros.Nós optamos por non lles poñer til a estas palabras, e indicar no aparato crítico os casosnos que Ventín llelo pon. Pola contra, cando se trata de tiles diacríticos, optamos porpoñérllelos.1.7.1.9.4. Palabras esdrúxulasNas palabras esdrúxulas, tende a marca-lo acento pero con numerosas excepcións, mesmoen palabras contiguas, como pode ser esta frase do prólogo do refraneiro: senso lírico,humoristico e satírico da raza.É importante destacar tamén que a última idea de Ventín con respecto ás palabrasesdrúxulas foi acentualas, porque atopamos correccións nos manuscritos. Exemplos distoson as palabras automático e léxicas que aparecen no prólogo do refraneiro.Dada a vacilación 25 e posto que non favorece a lectura, optamos pola convención actual deescribir con til as palabras esdrúxulas.1405, 1412, 1413, 1414, 1432, 1433, 1434, 1436, 1468, 1506, 1613, 1620, 1695, 1696, 1697, 1717,1722, 1746, 1749, 1828, 1841, 1879 (coment.), 1887, 1939, 1940, 1941, 1987, 2009, 2025, 2078(coment.), 2100, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2115, 2120, 2164 (coment.), 2171, 2200, 2241, 2252,2300, 2328, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2377, 2389, 2395 (coment.), 2433, 2480, 2493, 2494,2495, 2496, 2518, 2519, 2547, 2551, 2593 (coment.), 2600, e 2616), 27 veces nas cantigas (44, 72, 74,151, 170, 205, 258, 320, 337 (coment.), 355, 357 (coment), 395, 400, 413, 439, 460, 461, 495, 499, 504(coment.), 580, 583, 584, 596, 619, 642 (tamén no coment.), e 690) e 115 veces nos contos (2, 4, 6, 7, 8,10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22a, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48,49, 50 52, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, e 72); máis (=pero) aparece 22 veces noscontos (22b, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 43, e 50), e ningunha vez nas cantigas nin norefraneiro; máis (e máis/ os máis) aparece 5 veces nos refráns (837, 1208, 1880, 1942, 2378), 2 vecesnas cantigas (420 e 656) e 6 veces nos contos (25, 26, 29, 51, 55, e 69).25As palabras esdrúxulas acentuadas nos contos son as seguintes: abaixándose, abenzóeme, abraiáronse,achádego, achegáballe, adiantándose, agachándose, agachánose, agáchao, américa, andáballe,andrómena, aparecédenos, apóstalle, aquentárono, arlótica, arreuéntase, asombránose, aténtasme,atopábase, axuntánose, berrándolle, bótome, bróculo, búlalle, bulíguelle, cádralle, cálate, cántigas,cárrego, casárase, casástevos, ceibábase, chimpándolle, cólganlle, combináronse, coménose, cómoda,contáballe, contándoas, contándolle, contánolle, dáballe, dábao, dábase, dámoslle, dándolle, dándolle,déalle, decéndolle, deixábase, déixeme, déixemo, déronlle, desapúxolle, desfíxose, desfíxose, desfíxose,desgrácea, destempérase, difíceles, dígovos, discípulo, dixéchesme, díxen-o, dixénose, dixéralle,dixéronlle, díxolle, dómine, dóollo, eisaltándolle, encandilánoselle, enchéuselle, endórmina,endrómena, ensináballe, enterrárselle, érao, erguénose, erguéronse, escándalo, escrúpulos, estáballe,étnica, facéndose, facérselle, fágame, fáltalle, finxíndose, fixénose, fíxoas, fíxolle, fíxoselle, fóiselle,fónose, frougérono, gabábase, gabábnllo, gabándolle, gramática, hábitos, índose, latexáballe,lémbrese, leváballe, levámola, levánome, lévote, magoáchete, mandándolle, mándote, méntrel-o, métao,méteo, mólleo, pacífica, pagarémol-a, págolla, pantástecas, pasánose, páxina, písalle, pódeos, pódese,política, posíbeles, práitica, práitico, pronósticos, propósito, propúxolle, púbrico, púxenlle, púxenme,puxénose, puxéronse, púxoa, púxoas, púxoos, púxose, quentánome, quérelle, quixénose, quixéronlle,quixésedes, remembráballe, remexérolle, repúxolle, reservándose, ridículo, roubáranllos, saímol-os,LVICadernos de Fraseoloxía Galega, Anexo 1, 2007. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Real Academia Galega.

 • Page 1 and 2:

  CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA Ane

 • Page 3 and 4:

  EditaXunta de GaliciaSecretaría Xe

 • Page 5 and 6: CADERNOS DEFRASEOLOXÍA GALEGADirec
 • Page 8: José Augusto Ventín Durán (1884-
 • Page 11 and 12: X1.4.2. Ditos, locucións e pragas
 • Page 13 and 14: 2.1.1.8. O lar. Economia doméstica
 • Page 15 and 16: 2.4.1. Alcumes xenofóbicos e topof
 • Page 17 and 18: 2.7. Adiviñas ....................
 • Page 19 and 20: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 21 and 22: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 23 and 24: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 25 and 26: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 27 and 28: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 29 and 30: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 31 and 32: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 33 and 34: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 35 and 36: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 37 and 38: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 39 and 40: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 41 and 42: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 43 and 44: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 45 and 46: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 47 and 48: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 49 and 50: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 51 and 52: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 53 and 54: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 55: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 59 and 60: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 61 and 62: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 63 and 64: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 65 and 66: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 68: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 71 and 72: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 73 and 74: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 75 and 76: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 77 and 78: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 79 and 80: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 81 and 82: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 83 and 84: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 85 and 86: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 87 and 88: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 89 and 90: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 91 and 92: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 93 and 94: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 95 and 96: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 97 and 98: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 99 and 100: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 101 and 102: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 103 and 104: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 105 and 106: José Augusto Ventín Durán. Frase
 • Page 107 and 108:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 109 and 110:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 111 and 112:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 113 and 114:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 115 and 116:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 117 and 118:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 119 and 120:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 121 and 122:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 123 and 124:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 125 and 126:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 127 and 128:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 129 and 130:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 131 and 132:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 133 and 134:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 135 and 136:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 137 and 138:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 139 and 140:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 141 and 142:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 143 and 144:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 145 and 146:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 147 and 148:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 149 and 150:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 151 and 152:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 153 and 154:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 155 and 156:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 157 and 158:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 159 and 160:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 161 and 162:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 163 and 164:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 165 and 166:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 167 and 168:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 169 and 170:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 171 and 172:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 173 and 174:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 175 and 176:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 177 and 178:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 179 and 180:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 181 and 182:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 183 and 184:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 185 and 186:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 187 and 188:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 189 and 190:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 191 and 192:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 193 and 194:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 195 and 196:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 197 and 198:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 199 and 200:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 201 and 202:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 203 and 204:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 205 and 206:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 207 and 208:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 209 and 210:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 211 and 212:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 213 and 214:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 215 and 216:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 217 and 218:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 219 and 220:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 221 and 222:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 223 and 224:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 225 and 226:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 227 and 228:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 229 and 230:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 231 and 232:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 233 and 234:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 235 and 236:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 237 and 238:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 239 and 240:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 241 and 242:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 243 and 244:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 245 and 246:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 247 and 248:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 249 and 250:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 251 and 252:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 253 and 254:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 255 and 256:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 257 and 258:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 259 and 260:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 261 and 262:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 263 and 264:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 265 and 266:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 267 and 268:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 269 and 270:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 271 and 272:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 273 and 274:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 275 and 276:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 277 and 278:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 279 and 280:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 281 and 282:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 283 and 284:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 285 and 286:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 287 and 288:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 290 and 291:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 292 and 293:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 294 and 295:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 296 and 297:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 298 and 299:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 300 and 301:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 302 and 303:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 304 and 305:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 306 and 307:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 308 and 309:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 310 and 311:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 312 and 313:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 314 and 315:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 316 and 317:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 318 and 319:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 320 and 321:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 322 and 323:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 324 and 325:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 326 and 327:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 328 and 329:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 330 and 331:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 332 and 333:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 334 and 335:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 336 and 337:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 338 and 339:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 340 and 341:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 342 and 343:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 344 and 345:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 346 and 347:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 348 and 349:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 350 and 351:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 352 and 353:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 354 and 355:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 356 and 357:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 358 and 359:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 360 and 361:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 362 and 363:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 364 and 365:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 366 and 367:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 368 and 369:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 370 and 371:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 372 and 373:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 374 and 375:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 376 and 377:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 378 and 379:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 380 and 381:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 382 and 383:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 384 and 385:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 386 and 387:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 388 and 389:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 390 and 391:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 392 and 393:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 394 and 395:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 396 and 397:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 398 and 399:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 400 and 401:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 402 and 403:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 404 and 405:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 406 and 407:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 408 and 409:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 410 and 411:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 412 and 413:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 414 and 415:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 416 and 417:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 418 and 419:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 420 and 421:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 422 and 423:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 424 and 425:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 426 and 427:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 428 and 429:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 430 and 431:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 432 and 433:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 434 and 435:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 436 and 437:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 438 and 439:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 440 and 441:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 442 and 443:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 444 and 445:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 446 and 447:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 448 and 449:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 450 and 451:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 452 and 453:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 454 and 455:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 456 and 457:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 458 and 459:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 460 and 461:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 462 and 463:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 464 and 465:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 466 and 467:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 468 and 469:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 470 and 471:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 472 and 473:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 474 and 475:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 476 and 477:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 478 and 479:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 480 and 481:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 482 and 483:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 484 and 485:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 486 and 487:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 488 and 489:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 490 and 491:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 492 and 493:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 494 and 495:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 496 and 497:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 498 and 499:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 500 and 501:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 502 and 503:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 504 and 505:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 506 and 507:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 508 and 509:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 510 and 511:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 512 and 513:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 514:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 517 and 518:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 519 and 520:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 521 and 522:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 523 and 524:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 525 and 526:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 528 and 529:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 530:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 533 and 534:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

 • Page 535 and 536:

  José Augusto Ventín Durán. Frase

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (9,4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,8 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Niveis de competencia en lingua galega - Centro Ramón Piñeiro ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (6 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o libro en PDF - Culturagalega.org
Descarga o programa do Nadal en formato PDF - Concello de ...
Descarga o programa das festas en formato PDF - Concello de ...
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
Manuel Lugrís Freire. Edición e análise literaria. - Centro Ramón ...
Descargar o artigo en formato PDF
descarga la carta de precios en PDF - Sherwood park
Revista en formato pdf para ser descargada. - Sobrarbenses
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
Descarrega'l en format PDF - Cuentos a Medida
Descargar datos del producto en formato PDF - Iberica de ...
Abrir documento. Formato en pdf - Diocese de Tui-Vigo