COMIC

marijoaq2
  • No tags were found...

COMIC

Hai anos que temos asumida a convivencia normal con Internet. No eidofamiliar e laboral a Rede de Redes descobre un mundo e informaciónnoutrora nunca visto. É a universalidade da cultura que chega a nóscunha simplicidade que non deixa de sorprendernos. A tecnoloxía avanza aritmo frenético, non só os dispositivos resultan cada vez máis lixeiros e portables,senón que levamos literalmente no peto as redes sociais e xunto a elasgardamos nosos sinais de identidade, inxentes datos persoais e contactos dunsinfín de persoas achegadas e outras non tanto. Por moitas bondades e potencialidadesque nos ofreza, Internet e todas as aplicacións derivadas da Rede,agocha riscos e perigos que de non ser enfrontados poden chegar a perturbara nosa vida familiar, escolar e social.Desde hai tempo, as institucións públicas mantemos abertas liñas de actuaciónsencamiñadas a concienciar aos máis novos no uso responsable de todasesas novas tecnoloxías. Sirva como exemplo a elaboración por parte do Valedordo Pobo do primeiro estudio sobre os hábitos que os adolescentes galegosasumen na súa relación coa rede elaborado o pasado ano 2011. O traballo xustificoudalgún modo a preocupación que existe hoxe en día respecto dalgúnscomportamentos. Como datos a destacar comprobouse que o 53% dos rapacesnavegaban sen control ningún dos seus pais e que no 80% dos casosnunca discutiran con eles por mor do seu uso de Internet. Os investigadoresgalegos recalcaron xa nese momento a necesidade de levar a cabo unha detecciónprecoz de casos de risco, ao mesmo tempo que consideraban preciso incidiren políticas de prevención axeitadas.Preocupa en especial a importante fenda xeneracional apreciada nesas investigaciónsentre pais e nais e os seus fillos e fillas. Moitas veces o descoñecementodas ferramentas dixitais por parte dos proxenitores incide na ausenciade vixilancia. Este é un dos argumentos centrais da historieta que recollen aspáxinas que seguen e que pretende facer pedagoxía para garantir un uso saudablee alonxado de perigos innecesarios. Como problemas de fondo trata adifusión indiscriminada de imaxes persoais sen autorización, a desprotecciónda intimidade dos menores, os comportamentos casi adictivos ás redes sociaise a importancia destas nas relacións entre a poboación adolescente e comoelemento perturbador da convivencia familiar.Unha vez máis tratamos de achegarnos aos máis novos cunha linguaxe quelles resulte familiar e, neste caso, cun formato, o do cómic, de lectura áxil, ecomo non podía ser doutro modo, cunha mensaxe final a ter moi presente. Paralevar a cabo este proxecto o Valedor do Pobo e a Consellería de Traballo eBenestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, colaboramoscomo mostra da nosa permanente sensibilidade ante estas cuestións tan deactualidade.José Julio Fernández RodríguezValedor do PoboBeatriz Mato OteroConselleira de Traballo e BenestarUNHA PRODUCIÓN DEPARAPrimeira edición: 2013© 2013 Gemma Sesar, polos textos | © 2013 Ramón Marcos, polas ilustracións | © 2013 El Patito Editorial. Reservados todos os dereitosEl Patito Editorial | Santiago de Compostela | info@elpatitoeditorial.com | www.elpatitoeditorial.comEditora Gemma Sesar | Revisión de textos Isabel Soto | Deseño gráfico Fausto Deseño AsociadosImprime Monterreina | Depósito legal C 1511-2013


Sabela PazoPara que está a tele acendida seandades ás voltas con esas historias.Sempre igual, non tedes deberes?K fas?Stou en fb!Apurade cosdeberes! Ceamosen dez minutos!3


Mañá lembra pasarpolo banco para pagaro recibo do instituto.Non te preocupes.Cando saia aocafé xa vou.Vantepillar.Mamá, vou xapara o cuartoque teño querepasar unhacousa paramañá.Destas horas?Non tivechestempo toda atarde?Que tal chefoi co examede hoxe?Ben.Sempre dis queche saen ben elogo suspendes!Non me estraña que suspendan,pasan todo o día a mandarllesmensaxes aos amigos.Voudurmir.Non sei como teñentanto que falarse acaban de verseno instituto.4


Son adolescentes, os amigosson o máis importante para eles.Seica xa non te acordas decando tiñas a súa idade?Eranoutrostempos!Pero, filla, a estas horasestamos enredando cosmodeliños! Non ías estudar?Claro que me acordo,pero non tiñamos Internet.Ademais non quero pensarse eu me puxese na mesacoma eles a escribirme coscolegas… O meu paiarrearíame un sopapo.Primeira hora damañá e xa estamoscoas máquinas.Imaxino quedándolles os bosdías aos amigos…Non levarás o teléfonoao instituto? Non queroproblemas co titor.Onte mandeicheunha mensaxee non me contestaches.Veu a miña nai botarmea charla cando estabaprobando a saia novapara mandarche unhafoto… Sempre igual.Que boa está! Ecoñecíchela poloFacebook?As dúas, fóra de clase!Os móbiles estánprohibidos. Xa falareilogo cos VOSOs pais.5


Por que tes tan poucosamigos no Facebook? unCOLEGA de Pablo o outrodía che mandou unha solicitudee non o aceptaches.Como se chama?Só acepto xenteque coñezo.E como pretendescoñecer rapacesnovos así? Este estáboísimo; na foto queten no Facebook sae…Como dixechesque se chamaba?lugares e cousasSolicitudes de amizadeXaime 17BonecoConfirmaConfirmarXa sodes amigosXaime 17 amigClara RoSabelaConfirmarConfirmarBoneco amiAínda non preguntei :-(Spiderman4O sábado se cadraensino máis, hahahaVas vir? :-)A túa amiga xa estáapuntada. Ata K horach deixan? ;-)6


Deixaches o teléfono nobaño. Ata para ir ao vátertes que levalo, non vaiaser que te chame alguén.É hora de cear.Ola! K guapa saesna foto do perfil! :-)Véxot no insti peronon me atrevía a falartPor aquí é máis fácilOla! Q tal?ChíoXulio Souto@xulioSL10@francarra @santiramos @spiderman4@robertsanz Festa o venres, ásnove, detrás do polideportivo.Eu levo algo de bebida, vós astías, hahahahahaha.21.15 PM. 14 xuño 13EnviarO venresacabo osexames.Podo saírpola noite?Como saír? Ata asemana que vén nonche darán as notase non sabemos seaprobaches ou non.Saíronme ben osexames, e a todosos meus amigos llesdeixan ata as tres damañá. É fin de curso.Como ata astres, se só tes17 anos?Eu podo irdurmir á casade Sara?Xa o pensaremos,agora a cear.7


É simpatiquísimo.Ten 17 e sempre mechama Princesa.Mandouche fotos?Amósamas!Téñoas aquí. Eumandeille as quefixemos na excursiónde Semana Santa, peropediume que lle mandeunha en bikini.Non sei…Mándallas,non sexasparva.Que tal a festa o venres? Deixaríasllea casa limpa ao teu amigo, non si?Si, si, moilimpa. marcho, queteño partido.e Eu vouá piscina.Chíospiderman4@spiderman4 O meu pai creuq a festa era na casa de Xulio. Sesabe a q montamos, mátame.11.10 AM. 22 xuño 13Quita a coletaque estarásmáis guapa.Nesta saessuperguapa.Mándalla.envíamas todaspor Whatsapp eescollo na casa.Teño que marchar,que hoxecomemos cosmeus avós.8


Xaime 17Pódesmedar a clavedo WiFi?Que querea nena?Recibidos (20)Queres deixariso e dicirlleao camareiroque vas comer…Que rapaz!Que tal, guapo?Teño unhas fotostúas que seguroque lles gustaríaver aos teuspapás…Hoxe fixenunha fotopara ti,mándocha...EnviarEstivechesmoi caladotoda a comida.Que tes?É cousa derapazas?Non avó,non pasanada. Estoucanso dopartido.Hoxe véxotemoi contenta!!!Pasáchelo benna piscina?Moiben!Encántanme,pero podíasmandarmealgunhas sennada. Segurok estásguapísima!!9


spiderman4 @spiderman4 @francarra @santiramos@robertsanz @xulioSL10 Quen d vós m envious mail? Sodes moi simpáticos!18.03 PM. 22 xuño 13K mail? D k falas, tío?Non foron eles, guapo. Fun eu!Ti quefarías?Mándallas,non pasanada. Gústaslle.Enviando foto10


Xaime 17Quero que nos vexamoso sábado nun hotel. Nonteño 17 anos, senónalgún máis. Gustáronmemoito as fotos e quero vermáis. Se non vés, cólgoasaquí publicamente.E agora que voufacer? Imaxinaque as ven osmeus pais…Xa,tía.Pásache algo?Levas uns días moi raros.Suspendiches?Non, aíndanon nos deronningunha nota.«Se nonvés, cólgoas aquípublicamente.»11


Se queres que che devolvaas túas fotos, envíame unhaespido. Só iso, e mándochase acabamos con isto parasempre.A-adeus!Vés tomarunha hamburguesa?Paso,ando maldo estómago.Hoxe non vasxogar aobaloncesto?hoxenon haipartido.12


Mamá, podofalar contigo?Papá, teñoque contarcheunha cousa,pero non teenfades.Fillo, pero por quenos mentiches?Pero, como lle mandachesesas fotos?Nonchores,ímoloamañar.Non te preocupes,chamaremosa policía.Contádemo todo tale como ocorreu. Quenon vos dea vergonza,que estou aquí paraaxudarvos.13


Ben, agoraque estadesde vacacións,teredes tempopara ordenaros cuartos.Decidimosdar de baixaInternet,porque nonsabemos ondevos metedes.Non podemosconfiar envós.Non, por favor,Internet non.Mamá, se nolaquitas, estaremosillados.E que queredesque fagamos?14


Aquí creoque pode quedarmoi ben.Si, así o teupai e mais eupodemos ver oque facedes.Poreivos unsfiltros como medixo o policíapara maiorseguridade.E tamén o sistemapara autorizarInternet aoutros aparellos.Así nonteredes conexióna non ser quenola pidades.Quita de aí.Vouvos abrir unhaconta no Facebooke fareivos os meusamigos para quepoidades ver todoo que fago.Papá, quenome deusuario tepoño?Non sei. Que teñoque poñer? o meunome ou un queme guste?Mellor o teunome, papá, e asíé máis fácil quete busquen osteus amigos.Mamá, despoisxa che abro eu ati unha conta enTwitter e así podesescribirme mensaxes.15

Similar magazines