BAO-BOB-2016a127

infobarakaldo

20160705a127

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14039 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Laburpena / Sumario

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral

Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Foru Aldundiak 2016ko ekainaren 21ean egindako ohiko bilkuran

hartutako erabakien laburpena.

Zerbitzu honen formalizazioari buruzko iragarkia: «Ogasun eta

Finantza Sailak Bilboko (Bizkaia) Basurtuko Kaputxinoen kaleko 2-4

zenbakietan duen eraikineko 3, 4 eta 5. solairuetako airea tratatzeko

instalazioak eraberritzeko proiektua gauzatzeko obra-zuzendaritza».

Ogasun eta Finantza Saila

Identifikazio Fiskaleko Zenbakia baliogabetu dela jakinaraztea.

Interesatuentzako agerdeiaren 2016/29 iragarkia.

14041

14041

14043

14044

14044

14044

Departamento de Administración Pública

y Relaciones Institucionales

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia

en la reunión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2016.

Anuncio de formalización de contrato de servicios de «Dirección de

obra para la ejecución del proyecto de reforma de las instalaciones

de tratamiento de aire de las plantas 3. a , 4. a y 5. a del edificio de Hacienda

y Finanzas sito en c/ Capuchinos de Basurto, 2-4, Bilbao, Bizkaia».

Departamento de Hacienda y Finanzas

Notificación de Revocación del Número de Identificación Fiscal.

Anuncio 29/2016 de citación de comparecencia a interesados.

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

Barakaldoko Udala

Zallako Udala

Lemoako Udala

Sopelako Udala

Basauriko Udala

Getxoko Udala

Portugaleteko Udala

Zamudioko Udala

Elorrioko Udala

Abanto-Zierbenako Udala

Lezamako Udala

Igorreko Udala

Morgako Udala

14084

14104

14108

14108

14110

14124

14135

14155

14165

14166

14167

14168

14168

14169

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Barakaldo

Ayuntamiento de Zalla

Ayuntamiento de Lemoa

Ayuntamiento de Sopela

Ayuntamiento de Basauri

Ayuntamiento de Getxo

Ayuntamiento de Portugalete

Ayuntamiento de Zamudio

Ayuntamiento de Elorrio

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

Ayuntamiento de Lezama

Ayuntamiento de Igorre

Ayuntamiento de Morga

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14040 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ajangizko Udala

Zaratamoko Udala

Mendexako Udala

Leioako Udala

Loiuko Udala

Abadiñoko Udala

Iurretako Udala

Dimako Udala

Zaldibarko Udala

Enkarterriko Udalen Mankomunitatea

14169

14170

14170

14170

14171

14171

14172

14174

14174

14175

Ayuntamiento de Ajangiz

Ayuntamiento de Zaratamo

Ayuntamiento de Mendexa

Ayuntamiento de Leioa

Ayuntamiento de Loiu

Ayuntamiento de Abadiño

Ayuntamiento de Iurreta

Ayuntamiento de Dima

Ayuntamiento de Zaldibar

Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Trenbide Sarea

14176

Euskal Trenbide Sarea

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

14177

14178

14183

14185

14185

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona

Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14041 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral

Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako Saila

Departamento de Administración Pública

y Relaciones Institucionales

Bizkaiko Foru Aldundiak 2016ko ekainaren 21ean egindako

ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral

de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 21 de

junio de 2016.

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. 2016ko ekainaren 14an egindako ohiko bilerako akta onestea.

Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako Sailekoak

2. Lanpostuen zerrenda aldatzea.

3. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,

goi mailako teknikarien klasean, arkitektoen berezitasunean, bitarteko

funtzionarioa izendatzea.

4. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,

erdi mailako teknikarien klasean, gizarte-langileen berezitasunean,

ordezpeneko bitarteko funtzionarioa izendatzea.

5. Administrazio orokorraren eskalan, administrarien azpieskalan,

bitarteko funtzionarioa izendatzea.

6. Administrazio orokorraren eskalan, administrarien azpieskalan,

bitarteko funtzionarioa izendatzea.

7. A-2151 Larrabetzu-Teknologi Elkartegia-Areeta eta A-2153

Bilbo-Loiu-Lauroeta lineetan errepide bidezko bidaiarien zerbitzu

publiko erregularra handitu eta areagotzeko zerbitzu publikoen kudeaketa

kontratuaren babesean, Autobuses de Lujua, SL-k Bizkaiko

Foru Aldundiari eskainitako zerbitzuen 2014ko ekitaldiko urteko eta

azken likidazioa onartzea.

8. Itsasadarraren Ezkerraldeko eta Meatzaldeko bidaiarien

garraioko zerbitzu publiko erregular eta iraunkorra eskaintzeko kudeaketa

sari edo zigordun prezio osoko kontratu-programaren babesean,

Encartaciones, SA-k Bizkaiko Foru Aldundiari eskainitako zerbitzuen

2014ko ekitaldiko urteko eta azken likidazioa onartzea.

9. Bilbao-Balmaseda-Zalla-Lanestosa VAC-065 tartean,

errepide bidezko bidaiarien zerbitzu publiko erregularra handitu eta

areagotzeko zerbitzu publikoen kudeaketa kontratuaren babesean,

Adnor, SL-k Bizkaiko Foru Aldundiari eskainitako zerbitzuen

2014ko apirilaren 1etik abenduaren 13ra bitarteko aldiko eta

azken likidazioa onartzea.

10. Itsasadarreko Ezkerraldean eta Eskuinaldean errepide

bidezko erabilera orokorreko hiri arteko garraio publikoaren zerbitzu

publikoa emateari buruzko kontratu-programaren babesean,

Transportes Colectivos, SA-k Bizkaiko Foru Aldundiari eskainitako

zerbitzuen 2014ko ekitaldiko urteko eta azken likidazioa onartzea.

Ogasun eta Finantza Sailekoa

11. 2015eko ekitaldiari dagokion Lurralde Historikoko Kontu

Orokorra behin-behinean onartzea eta Batzar Nagusietara bidaltzea,

bertan behin betiko onar dezaten.

RELACIÓN DE ASUNTOS

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día

14 de junio de 2016.

Del Departamento de Administración Pública

y Relaciones Institucionales

2. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo.

3. Nombrar funcionario/a interino/a en la Escala de Administración

Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Superiores,

Especialidad: Arquitecto/a.

4. Nombrar funcionario/a interino/a de sustitución en la

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as

Medios/as, Especialidad: Trabajador/a Social.

5. Nombrar funcionario/a interino/a en la Escala de Administración

General, Subescala: Administrativa.

6. Nombrar funcionario/a interino/a en la Escala de Administración

General, Subescala: Administrativa.

7. Aprobar la liquidación anual del ejercicio 2014 y última sobre

los servicios prestados por Autobuses de Lujua, SL, a la Diputación

Foral de Bizkaia al amparo del contrato de gestión de servicios públicos

para la ampliación e intensificación del servicio público regular

de viajeros por carretera en las líneas A2151 Larrabetzu-Parque

Tecnológico-Las Arenas y A2153 Bilbao-Loiu-Lauroeta.

8. Aprobar la liquidación anual del ejercicio 2014 y última sobre

los servicios prestados por Encartaciones, SA, a la Diputación Foral

de Bizkaia al amparo del contrato-programa de gestión a precio

global, con prima o penalización de gestión, sobre la prestación

del servicio regular permanente de transporte de viajeros de la Margen

Izquierda de la Ría del Nervión y Zona Minera.

9. Aprobar la liquidación correspondiente al periodo comprendido

desde el 1 de abril al 13 de diciembre de 2014 y última

sobre los servicios prestados por Adnor, SL, a la Diputación Foral

de Bizkaia al amparo del contrato de gestión de servicios públicos

para la ampliación e intensificación del servicio público regular de

viajeros por carretera entre Bilbao-Balmaseda-Zalla-Lanestosa

VAC-065.

10. Aprobar la liquidación anual del ejercicio 2014 y última

sobre los servicios prestados por Transportes Colectivos, SA, a la

Diputación Foral de Bizkaia al amparo del contrato-programa sobre

la prestación de servicio público de transporte público interurbano

de uso general por carretera en las Márgenes Izquierda y Derecha

de la ría del Nervión.

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

11. Aprobar provisionalmente la Cuenta General del Territorio

Histórico correspondiente al ejercicio 2015 y disponer su sometimiento

a la aprobación definitiva de las Juntas Generales.

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14042 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Euskara eta Kultura Sailekoak

12. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteari emandako diru-laguntza

izenduna bideratzen duen hitzarmena onartzea, «Bertsoa.Eus

2016» eta «Bertso udalekuak 2016» proiektuak zati batean finantza

ditzan.

13. Bizkaiko Arraun Federazioaren aldeko diru-laguntza

izenduna bideratzen duen hitzarmena onartzea, 2016ko ekitaldian

«Arrauna garatzen» programa gauzatzeko.

Enplegua, Gizarte Inklusioa

eta Berdintasuna Sustatzeko Sailekoak

14. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Askabide Liberación

Elkartea (Askarri baliabidea) erakundearen artean sinatutako lankidetza

hitzarmena luzatzea xedatzea eta hitzarmena aldatzea onartzea.

15. Hegoa-Bilboko Garapen eta Nazioarteko Lankidetzari

buruzko Ikasketen Institutua Elkartearekin sinatuko den lankidetza

hitzarmena onartzea, foru lankidetzarako programaren betearazpena

ahalbidetzeko proiektu bat finantzatzeko eta Bizkaiko Lurralde

Historikotik finantzatzen diren proiektuen kalitatea hobetzen laguntzeko.

16. Kale Dor Kayiko Ijitoen Kultur Elkarteari diru-laguntza

zuzena ematea, Ijitoen Komunitatea aldarrikatzeko proiektu bat finantzatzeko,

Herri gisa aintzatetsia izateko bidean eta elkarrekiko errespetuan

aurrera egiteko asmoz.

Gizarte Ekintza Sailekoa

17. Menpekotasun egoeran dauden adinekoak eguneko

zentroetan sartzea eta horretarako laguntza ekonomiko indibidualak

arautzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailekoa

18. Partikular bati zigor ekonomikoa ezartzea, Basoei eta

Babestutako Gune Naturalen Administrazioei buruzko ekainaren

2ko 3/1994 Foru Arauari dagokionez, oso arau-hauste larria egiteagatik.

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailekoak

19. Bikaintasun-prestakuntzaren arloko diru-laguntzak emateko

hobekuntza profesionalerako programaren oinarriak eta deialdia

arautzen dituen martxoaren 17ko 42/2015 Foru Dekretua aldatzen

duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

20. In-Txiki Enpresa Txikien Lehiakortasunerako Planaren oinarri

arautzaileak onartzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua

onartzea.

21. AP-8 autobidearen eta BI-240 errepidearen arteko gurutzagunea

hobetzeko eta Usansolon (Galdakao) sarbideak berrantolatzeko

eraikuntza proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen

premiazko okupazioa adieraztea.

22. Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, SA

(Bic Bizkaia Ezkerraldea) zentroari laguntza ekonomikoa ematea,

Ilgner mintegian Coworking espazio bat sortzea ahalbidetuko duten

ekintzak finantzatzen laguntzeko.

23. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria izendatzea Bilbao

Ría 2000 sozietatearen Administrazio Kontseiluan.

24. Euskal Herriko Unibertsitateko Enpresari Aplikatutako Ekonomi

Institutuari diru-laguntza ematea eta Bizkaiko Foru Aldundiaren

eta Euskal Herriko Unibertsitateko Enpresari Aplikatutako Ekonomi

Institutuaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea,

Enpresen Zuzendaritza eta Kudeaketa Masterra egiteko.

25. Euskal Herriko Unibertsitateko Enpresari Aplikatutako Ekonomi

Institutuari diru-laguntza ematea eta Bizkaiko Foru Aldundiaren

eta Euskal Herriko Unibertsitateko Enpresari Aplikatutako Ekonomi

Institutuaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea,

Marketin eta Merkataritza Zuzendaritza Masterra egiteko.

Del Departamento de Euskera y Cultura

12. Aprobar el Convenio que instrumentaliza la subvención

nominativa concedida a Euskal Herriko Bertsozale Elkartea para

la financiación parcial de sus proyectos «Bertsoa.Eus 2016» y «Bertso

udalekuak 2016».

13. Aprobar el Convenio que instrumentaliza la subvención

nominativa concedida a la Federación vizcaína de Remo para el

desarrollo del programa «Arrauna garatzen» durante el ejercicio

2016.

Del Departamento de Empleo, Inclusión Social

e Igualdad

14. Disponer la prórroga y aprobar la modificación del Convenio

de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia

y la Entidad Asociación Askabide Liberación, en el dispositivo

Askarri.

15. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con la

Asociación Hegoa Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación

Internacional de Bilbao para la financiación de un proyecto

para facilitar la ejecución del programa de cooperación foral y contribuir

a mejorar la calidad de los proyectos que se financian desde

el Territorio Histórico de Bizkaia.

16. Conceder una subvención directa a la Asociación Cultural

Gitana Kale Dor Kayiko para la financiación de un proyecto

de reivindicación de la Comunidad Gitana, para avanzar hacia el

reconocimiento como Pueblo y el respeto mutuo.

Del Departamento de Acción Social

17. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

por el que se regula el acceso a centros de día para personas mayores

en situación de dependencia y sus ayudas económicas individuales.

Del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

18. Imponer, a particular, una sanción económica por la comisión

de una infracción muy grave de la Norma Foral 3/1994, de 2

de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos.

Del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

19. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

por el que se procede a la modificación del Decreto Foral 42/2015,

de 17 de marzo, de bases y convocatoria reguladoras del programa

de perfeccionamiento profesional para la concesión de subvenciones

en materia de formación de excelencia.

20. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bikzaia

por el que se aprueban las bases reguladoras del Plan de Competitividad

de Pequeñas Empresas-In Txiki.

21. Declarar la urgencia en la ocupación de los bienes y derechos

afectados por el «Proyecto de construcción de mejora de la

intersección entre la AP-8 y la N-240 y reordenación de accesos

en Usansolo (Galdakao)».

22. Conceder una ayuda económica al Centro de Desarrollo

Empresarial Margen Izquierda, SA (Bic Bizkaia Ezkerraldea), para

colaborar en la financiación de actuaciones que permitan crear un

espacio de Coworking en la incubadora Ilgner.

23. Designar representante de la Diputación Foral de Bizkaia

en el Consejo de Administración de la Sociedad Bilbao Ría 2000.

24. Conceder una subvención y autorizar la celebración de

un Convenio a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y el

Instituto de Economía aplicada a la empresa de la Universidad del

País Vasco, para la realización del Máster en Dirección y Gestión

de Empresas.

25. Conceder una subvención y autorizar la celebración de

un Convenio a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y el

Instituto de Economía aplicada a la empresa de la Universidad del

País Vasco, para la realización del Máster en Marketing y Dirección

Comercial.

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14043 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ahaldun Nagusiaren Kabinetekoak

26. Astialdiko Hezitzaileen Prestakuntzarako Eskola Ofizialek

2016ko ekitaldian Aisialdiko Prestakuntza Jarduera sustatzeko

foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen

dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

27. 2016ko ekitaldian Bizkaiko Lurralde Historikoan gazteen

koordinaziorako egiturei eusteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak

eta deialdia onartzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru

Dekretua onartzea.

28. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Universidad del Pais

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatuko den lankidetza

hitzarmena onartzea, 2016ko ekitaldian Bizkaiko Lurralde

Historikoko herritarren balioei, pertzepzioei, jarrerei eta portaerari

buruzko ikerketa soziala egiteko.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO

Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako Sailekoa

A) Lantik, SA-ri egingo zaion kudeaketa agindua aldatzea,

2016an informazio sistemen arloan zerbitzuak eman ditzan.

Ahaldun Nagusiaren Kabinetekoak

B) Bizkaiko Foru Aldundiaren eta The Smithsonian Institution

erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmena aldatzea,

2016an tradizio herrikoien Smithsonian jaialdian parte hartzeari dagokionez.

C) Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Merkataritza Ganberaren

artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea,

2016an tradizio herrikoien Smithsonian jaialdian parte hartzeari dagokionez.

Bilbon, 2016ko ekainaren 21ean.—Herri Administraziorako eta

Erakunde Harremanetarako foru diputatu eta Kontseiluko idazkari

Ibone Bengoetxea Otaolea andreak ontzat emana.—Idazkaritza

Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel Garcia Pérez

(I-777)


Zerbitzu honen formalizazioari buruzko iragarkia: «Ogasun

eta Finantza Sailak Bilboko (Bizkaia) Basurtuko

Kaputxinoen kaleko 2-4 zenbakietan duen eraikineko 3,

4 eta 5. solairuetako airea tratatzeko instalazioak eraberritzeko

proiektua gauzatzeko obra-zuzendaritza».

1. Erakunde adjudikatzailea.

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako Saila, Kontratazio

Zerbitzua.

c) Espedientearen zenbakia: 2016/002/073/05.

d) Kontratatzailearen profilerako Interneteko helbidea:

Www.bizkaia.eus/kontratupublikoak.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

b) Xedearen azalpena: Ogasun eta Finantza Sailak Bilboko (Bizkaia)

Basurtuko Kaputxinoen kaleko 2-4 zenbakietan duen

eraikineko 3, 4 eta 5. solairuetako airea tratatzeko instalazioak

eraberritzeko proiektua gauzatzeko obra-zuzendaritza.

c) Atalka eta kopuruka banatuta: Ez.

d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 71356200-0.

e) Esparru-akordioa ezartzea(hala badagokio): Ez.

f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.

g) Lizitazio iragarkiaren aldizkaria: «Bizkaiko Aldizkari Ofiziala».

h) Lizitazio iragarkiaren argitarapen data: 2016/02/19.

Del Gabinete del Diputado General

26. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria

de subvenciones forales, destinadas al fomento de la Actividad Formativa

en el Tiempo Libre, por las Escuelas Oficiales de Formación

de Educadores/as de Tiempo Libre, durante el ejercicio 2016.

27. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria

de subvenciones forales destinadas a la promoción del mantenimiento

de estructuras juveniles de coordinación en el Territorio Histórico

de Bizkaia, durante el ejercicio 2016.

28. Aprobar un Convenio de Colaboración a suscribir entre la

Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo de una investigación social

sobre valores, percepciones, actitudes y comportamiento de la ciudadanía

del Territorio Histórico de Bizkaia, durante el ejercicio 2016.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Del Departamento de Administración Pública

y Relaciones Institucionales

A) Modificar la Encomienda de Gestión a Lantik, SA, para

la prestación de servicios en materia de sistemas de información

para el año 2016.

Del Gabinete del Diputado General

B) Modificar el Convenio de Colaboración suscrito entre la

Diputación Foral de Bizkaia y The Smithsonian Institution para la

participación foral en el festival Smithsonian de tradiciones populares

2016.

C) Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la

Diputación Foral de Bizkaia y la Cámara de Comercio de Bilbao

relativo a la gestión de la participación en el Festival Smithsonian

de tradiciones populares 2016.

En Bilbao, a 21 de junio de 2016.—V. o B. o de la diputada foral

de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea

Otaolea.—El jefe de la Unidad de Secretaría General,

Joseba Mikel García Pérez

(I-777)


Anuncio de formalización de contrato de servicios de

«Dirección de obra para la ejecución del proyecto de

reforma de las instalaciones de tratamiento de aire de las

plantas 3. a , 4. a y 5. a del edificio de Hacienda y Finanzas

sito en c/ Capuchinos de Basurto, 2-4, Bilbao, Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente. Servicio de Contratación

del Departamento de Administración Pública y

Relaciones Institucionales.

c) Número de expediente. 2016/002/073/05.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.bizkaia.eus/contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Dirección de obra para la ejecución del proyecto

de reforma de las instalaciones de tratamiento de aire de

las plantas 3. a , 4. a y 5. a del edificio de Hacienda y Finanzas

sito en c/ Capuchinos de Basurto, 2-4, Bilbao, Bizkaia.

c) Lote (en su caso). No.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 71356200-0.

e) Acuerdo marco (si procede). No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede). No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación. «Boletín

Oficial de Bizkaia».

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 19/02/2016.

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14044 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

3. Tramitazioa eta prozedura.

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZa kenduta):

157.000,00 euro.

5. Lizitazio aurrekontua:

Zenbateko garbia: 157.000,00 euro.

Guztira: 189.970,00 euro.

6. Formalizazioa.

a) Adjudikazio data: 2016ko maiatzaren 27a.

b) Kontratuaren formalizazio data: 2016ko ekainaren 1a.

c) Kontratista: Boslan Ingeniería y Consultoría, SA.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko garbia:

77.500,00 euro. Guztira: 93.775,00 euro.

e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Eskaintza ekonomikorik

onuragarriena.

Bilbon, 2016ko ekainaren 24an.—Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua, Ibone Bengoetxea

Otaolea

(I-776)


Ogasun eta Finantza Saila

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

4. Valor estimado del contrato:

157.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 157.000,00 euros.

Importe total: 189.970,00 euros.

6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación. 27 de mayo de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato. 1 de junio de 2016.

c) Contratista. Boslan Ingeniería y Consultoría, SA.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 77.500,00

euros. Importe total: 93.775,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente

más ventajosa.

En Bilbao, a 24 de junio de 2016.—La diputada foral de Administración

Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea

Otaolea

(I-776)


Departamento de Hacienda y Finanzas

Identifikazio Fiskaleko Zenbakia baliogabetu dela jakinaraztea

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 22ko 205/2008 Foru

Dekretuak —Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak

araupetzen dituen Araudia onesten du dekretu horrek— 69. artikuluan

xedatutakoarekin bat etorrita, Ogasuneko zuzendari nagusiak

honako erakunde honen Identifikazio Fiskaleko Zenbakia baliogabetzea

erabaki du:

— Erakundea: Cantabric Servcios Control del Norte, S.L.

— IFZ: B95817086.

Bilbon, 2016ko ekainaren 28an.—Zentsuak Kontrolatzeko eta

Udal Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko burua

(I-774)


Interesatuentzako agerdeiaren 2016/29 iragarkia

Ondoren argitaratzen diren administrazio egintzak zerrendatzen

diren interesatuei, hauek ezezagun gertatu, beren egoitza ez

jakin, bi aldiz saiatu izan edo beste arrazoi batzuengatik, 2016ko

uztailaren 5era arte jakinarazterik egon ez denez gero, argitara ematen

da honako iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Foru Zerga-

Arau Orokorreko 110 artikuluan xedatzen dena betez. Une honetatik,

agerdeia egiten zaie Bizkaiko Foru Ogasun honetako

Erregistro eta Jakinarazpen Atalean (Basurtuko Kaputxinoen

kalea, 4, 1.), jakinarazpena hartzeko. Agertzeko epea egutegiko

hamabost egunegoa izango da argitarapen honen egunaren biharamunetik

hasita; jakinarazpena egindakotzat joko da, agertu ez

daitezen guztientzat, epe horren mugaegunaren biharamunetik.

Notificación de Revocación del Número de Identificación Fiscal

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Foral

de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones

tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, el

Director General de Hacienda ha adoptado el acuerdo de revocar

el Número de Identificación Fiscal de la/s siguiente/s entidad/es.

— Entidad: Cantabric Servcios Control del Norte, S.L.

— NIF: B95817086.

En Bilbao, a 28 de junio de 2016.—La jefa del Servicio de Control

Censal y Tributos Locales

(I-774)


Anuncio 29/2016 de citación de comparecencia a interesados

No habiéndose podido notificar de forma expresa hasta el día

5 de julio de 2016, los actos administrativos que a continuación se

publican, a los interesados que se relacionan, por ser desconocidos,

ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones,

u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín

Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

110 de la Norma Foral General Tributaria; abriéndose desde este

momento citacion de comparecencia a los mismos para su notificación

en la Sección de Registro y Notificaciones de esta Hacienda

Foral de Bizkaia (Calle Capuchinos de Basurto, 4, 1.ª planta), durante

el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de

esta publicación; entendiéndose producida la notificación desde el

día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, para todos aquellos

que no hubiesen comparecido.

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

PARVEZ AHMED X4026801 15 W43071156 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

A S C PUBLITEC, S.L. 95042693 01 640083420 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

A.T.H. SOLDADURA MONTAJES Y PROYECTOS, S.L. 95496246 20 160225943 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

A’NNASIS BEAUTY CENTER, S.L. 95716460 01 640087780 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABAD AGUIRRE JUAN 16033662 15 P15119223 22 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ABAD CHARRO CARLOS JULIAN 30620923 01 640081459 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABADEC INTERIORISMO, S.L. 95481776 01 640091502 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABADEC INTERIORISMO, S.L. 95481776 20 160025304 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ABADIA CASTILLO MONICA 16060983 01 640079438 56 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14045 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

ABADIA CASTILLO MONICA 16060983 01 640079889 91 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ABAITUA ZABALBURU ELENA 16052998 R6 344489720 13 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ABAITUA ZABALBURU ELENA 16052998 14 S15004260 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ABAL GONZALEZ JUAN MIGUEL 72585820 01 640087655 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABASCAL ABASCAL JOSE 14491873 01 640082947 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABASCAL ARECHEDERRA JORGE 14604801 12 S16000739 2D LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ABASCAL DEUSTO SUSANA 16097564 01 640085867 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABASCAL RIVERO ALEJANDRO 30680484 01 640078173 60 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ABASCAL SEPTIEN TOMAS 13702774 01 640082935 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABAUNZA AGUIRREZABAL ABEL 30652216 01 640084057 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABC GOMA, S.A. 95204558 01 640082990 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABDELFATAH MOHAMED HAMA 79046333 01 640086331 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABDERRAHMAN ISLEM MOHAMED X9262238 01 640086172 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ABRALDES LAVIN FERNANDO 30586602 15 W43098652 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ABRALDES LAVIN FERNANDO 30586602 20 160242213 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ABRIL GARCIA DANIEL 30683649 16 606147303 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ABRIL GARCIA LUIS MARIA 30663965 01 640088670 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ACADEMIA SANTA ANA, S.L. 48450381 R6 344489721 1V REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ACOSTA JIMENEZ JHON ALEJANDRO 79226887 WW W43113331 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ACR BERRIKUNTZAK, S.L. 75077529 01 640056727 85 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION COMERCIAL, S.L. 20602652 01 640080908 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ADAN OYARBIDE MARIA ELENA 72391395 WW W41881917 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ADTIVA COMUNICACION CREATIVA, S.L. 95385480 01 640091617 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AETIZAZ AHSAN X7661492 01 640089878 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AFONSO DE ORNELAS TANIA MARINA 79171351 01 640079931 48 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

AGRUPACION HOSTELERA NORTE, S.L. 95063061 01 640085045 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUADO APODACA MARIA TERESA 11908193 15 W43067564 1J LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

AGUILAR BERROCAL FRANCISCO 24403909 R6 344489726 1R REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AGUILERA DOMINGUEZ PURIFICACION 30636497 01 640082294 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUINAGA GUMUZIO CLAUDIA 16079222 01 640090061 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUIRRE UNAMUNZAGA CARLOS 78864848 01 640077139 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUIRREGOITIA LEGARRA JULEN 16049167 01 640077821 39 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

AGUIRREGOITIA LEGARRA JULEN 16049167 01 640078875 37 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUIRREOLEA RANERO JOSE ANTONIO 15349407 01 640083258 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUIRREURRETA MURGUIONDO RICARDO 15306033 15 H13020772 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AGUIRREZABAL CRISTANCHO IKER 78898505 B5 306137586 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AGUIRREZABAL CRISTANCHO IKER 78898505 55 306137585 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AGURRA, S.L. 48997894 01 640079313 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AGUSTIN BELTRAN VIVAS-EDER BELTRAN GARCI 95733408 WW W42981533 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AHMADSAEED Y3497833 R6 342370553 1U REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AHMADSAEED Y3497833 01 640088214 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AHMADSAEED Y3497833 14 S15003901 2L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AHMAD IJAZ X5231874 SZ 201600440 61 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

AHMEDABRAR X8134237 R6 342370549 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AIKOMUNICACION NETWORKING, S.L. 95670626 01 640088123 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AINTOR HOSTELERIA, S.L. 95279444 01 640082043 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AISLADUR, S.L. 95244943 01 640081042 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AISLAMIENTOS DECOR PLAC, S.L. 95508156 01 640087033 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AISLAMIENTOS SISPLANOR, S.L. 95141289 01 640093437 24 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

AISLANCAS, S.L. 95587416 01 640079074 47 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

AJURIAGUERRA ISABELLE MARGUERITE M4814645 36 N1503265L 1F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AJURIAGUERRA ISABELLE MARGUERITE M4814645 36 N1503265L 2D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AKAPT SERVICIES, S.L. 95425302 01 640089707 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AKATZCONS, S.L. 95033858 01 640084007 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AKETXE CONSULTING, S.L. 95602553 56 W42010655 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

AKHTAR NASEEM X8788462 WW W43022147 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AKRAMMAJID Y1614102 01 640086885 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AKRAMMAJID Y1614102 15 W41918252 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AKRAM WAQAS Y2265635 R6 342370551 1A REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ALAIN GARCIA ALONSO-DOLORES HENA 95797882 WW W42940177 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALAIN GARCIA ALONSO-DOLORES HENA 95797882 WW W42946530 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALAIN GARCIA ALONSO-DOLORES HENA 95797882 WW W42947532 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALAIN GARCIA ALONSO-DOLORES HENA 95797882 01 640073861 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALAMEDA KAFE ANTZOKIA, S.L. 95123683 01 640086120 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALBERDI OGUIZA OSCAR 30661092 20 16Z400006 41 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

ALCAZABA HALAL, S.L. 95806519 WW W42948506 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALCIVAR ARMIJO CARLAN ANDREA X4220621 01 640076755 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALDALUR MENDIOLAGARAY VICTOR 15392991 13 F13000704 1Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALDALUR MENDIOLAGARAY VICTOR 15392991 13 S15003707 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALDANA MORALES IVAN IMANOL 72393725 WW W42954089 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALDANA MORALES IVAN IMANOL 72393725 WW W42954378 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALDASOLO MENCHACA FLORENTINA 14147888 01 640074674 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALDASOLO MENCHACA FLORENTINA 14147888 01 640075287 36 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ALDAY TELLAECHE JORGE 22716187 A4 P14258291 1U PROP.LIQUIDAC. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ALERTA ACTIVA 24 HORAS, S.L. 83170928 01 640081810 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALEXANDRUIVANOV Y0509390 WW W42962708 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALEXPLAK, S.COOP. PEQUEÑA 95797148 WW W42862852 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALEXPLAK, S.COOP. PEQUEÑA 95797148 WW W42862878 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALEXPLAK, S.COOP. PEQUEÑA 95797148 WW W42946238 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALFABASK, S.A. 95322889 01 640083857 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALGEALDE, S.L. 95402699 56 106507452 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

ALGEALDE, S.L. 95402699 56 206060188 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

ALIASGHAR X9875940 01 640067181 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALI MOTHLA MUDASSAR 79244128 WW W42947495 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALI MOTHLA MUDASSAR 79244128 WW W42947812 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALI MOTHLA MUDASSAR 79244128 01 640079873 08 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ALIJO DIAZ ANA MARIA 30642495 01 640073593 97 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ALINA TOMA Y0308016 01 640087119 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALISTARH FLORIN X8405131 01 640078677 56 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14046 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

ALLENDE ALLENDE FELISA 13746362 01 640088551 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALLENDE PEREZ MIGUEL ANGEL 20181013 WW W42919528 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALLENDE PEREZ MIGUEL ANGEL 20181013 WW W42919690 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS VIZCAYA, S.A. 48221303 01 640087008 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALMEIDA PEREIRA VITOR X5802733 20 160251373 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ALMUDENA HIERRO FERNANDEZ-NATALI 95756557 16 AOE017582 08 COMUNICACIONES INFORM.Y ASIST.AL CO

ALONSO ARANA JOSE MANUEL 72020189 01 640078721 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO CEREIJO BEGOÑA 30646723 WW W43020450 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO DE LA FUENTE JOSE MANUEL 78902848 15 506117897 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO DE ROMAN MIKEL 78917727 01 640088365 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO DOMINGUEZ MANUEL 14911575 15 W43092441 1T LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ALONSO FERNANDEZ PATRICIA 72744647 01 640078365 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO GARCIA JOSE LUIS 07751982 15 E00820745 1D LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ALONSO GARCIA LUIS JAVIER 14597315 15 W43061552 19 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ALONSO GARCIA LUIS JAVIER 14597315 20 160085173 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ALONSO GARCIA SANTIAGO 30550815 01 640084241 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO GUISASOLA JULEN 78890495 01 640082782 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO LARROCEA JOSU 72316140 01 640090293 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO LLORENTE AGUSTIN 14413825 56 106507470 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO LLORENTE AGUSTIN 14413825 56 206060186 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO MADURGA JUSTO 14399984 56 402006227 03 RES.REC/COND.DE VALOR AÑADIDO

ALONSO MARTINEZ ADOLFO 30559487 55 406047370 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO MELENDRO PAULINA 12644742 01 640078887 24 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO PEREZ PEDRO 45676265 16 606146268 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO PEREZ PEDRO 45676265 16 606146269 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALONSO RODRIGO PIO 14686599 01 640077906 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALONSO RODRIGUEZ FERNANDO LUIS 33799776 D6 160439902 01 DEVOL.INGR.INDE SUCESIONES Y DONACIO

ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO 30653505 15 W43098026 1F LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ALONSO TELLERIA AIMAR 78915301 01 640076080 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALPES HOSTELERIA, S.L. 95123279 01 640082988 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALQUILERES KOROSTI, S.L. 20765020 01 640086101 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALTERNATIVAS BILBAINAS RESOLUTIVAS, S.L. 95651980 WW W42926321 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALTERNATIVAS BILBAINAS RESOLUTIVAS, S.L. 95651980 WW W42939343 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALTONERVION INVERSIONES, S.L. 95500096 01 640080216 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALTUBE CHANCA ERIK 45679029 01 640081778 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALTZIBAR AGIRRE MARIA JESUS 14894402 WW W42916600 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALTZIBAR AGIRRE MARIA JESUS 14894402 WW W42924594 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALTZIBAR AGIRRE MARIA JESUS 14894402 WW W42934539 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALUMINIOS CON ROTURA, S.L. 95052155 01 640082178 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALUR BENTANERUEK, S.L.L. 95544243 01 640079793 06 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ALVARADO MENCHACA LUIS FERNANDO 16029078 15 W43066314 1M LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ALVAREZ ARAZURI MARIA BEGOÑA 14699808 20 160148951 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ALVAREZ BARRIOS JUAN MANUEL 30682011 01 640087280 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVAREZ CASTRO IKER 78876130 20 162624209 48 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ALVAREZ FERNANDEZ JESUS MARIA 30608259 01 640083795 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVAREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 48441147 01 640079576 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVAREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 48441147 56 W40944486 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA 16050742 01 640075799 08 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVAREZ NEGRETE ROXANA Y2297882 01 640086887 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVAREZ PALACIO LUIS EDUARDO X4322050 01 640076813 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVAREZ PEREZ XABIER 72401239 16 U0036039P 0R COMUNICACIONES CATASTRO

ALVAREZ TUEROS YURI 78934389 R6 342370499 18 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ALVAREZ TUEROS YURI 78934389 15 S15006360 2J LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ALVAREZ VEGA ANA MARIA T9700026 15 N1408829W 06 COMUNICACIONES CATASTRO

ALVAREZ VEGA JOSE LUIS 15392607 20 160173793 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ALVESALEXANDRE ANIBAL Y2803474 01 640089045 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALVES DA COSTA MANUEL ADELINO X3176060 01 640083693 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ALZOLA ONANDIA IÑAKI 20183745 01 640079827 71 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

AMANTEGUI GOICOETXEA JAYONE 78867548 R4 W42723917 10 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

AMANTEGUI GOICOETXEA JAYONE 78867548 R6 341305227 1N REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AMARICA BILBAO RAMON 30653606 01 640079500 92 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

AMAS URBERUAGAZUMARAN ROBERTO 72253440 01 640084565 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AMENABAR GALLASTEGUI GONZALO 18601367 36 N1503280T 1V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AMERTRADE INTERWORLD, S.L. 95200341 01 640080929 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AMESTI CAMPO ERNESTO 15399830 01 640078322 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AMETSEN PROIECTUAK, S.L. 95369252 TF 150059400 11 COMUNICACIONES T.E.A.F.

AMORRORTU CASTRILLO ANDONI 16043964 WW W42881841 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AMORROSTA PEREZ MARCELINO 14120371 SZ 201600449 48 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

AMUCHASTEGUI LARRONDO JOSE LUIS 16067973 01 640087536 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AMUCHASTEGUI LARRONDO JOSE LUIS 16067973 76 160664503 01 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO

AMZIANMOHAMED X3334763 01 640073873 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANA MARIA LOPEZ MILLA-JENNIFER GALEANO L 95568135 14 S15004070 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANDA GALARZA LEANDRO 36834311 01 640077293 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANDAUR ANDAUR SAMUEL JORGE 78938119 SZ 201600448 10 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

ANDAUR ANDAUR SAMUEL JORGE 78938119 15 W41835665 1G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANDAUR ANDAUR SAMUEL JORGE 78938119 15 W41986526 15 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANDRADE CARBALLO MARIA YOLANDA 22730318 36 U3044130E 1K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANDREU AROZTEGIA, S.L. 95050910 R6 506548531 01 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

ANDRIO RUIZ BORJA 16068951 01 640080149 23 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ANDUEZA VALDIVIESO IÑAKI 14612957 WW W42980142 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANDUEZA VALDIVIESO IÑAKI 14612957 WW W42982332 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANEJUNE, S.L. 95571121 01 640088114 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANETTA 73, S.L. 95480653 01 640076759 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANGULO ARRIAZU JON KARLA 78910555 WW W42970268 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANIEVAS MAR, S.L 09552407 01 640090435 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANPROJECT TENDENCIAS, S.L. 95477527 01 640085061 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANTELORAFAEL Y1245718 15 S16002994 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ANTELO CESPEDES ANA GABRIELA Y0107028 01 640086176 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANTIZA ALGAR OLGA 16063130 SZ 201600443 94 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14047 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

ANTIZA ALGAR OLGA 16063130 16 606163050 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ANTONIO BENGOECHEA SANTIAGO-JESUS LASPIU 48772644 01 640082144 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANTONIO LAVADO FERNANDEZ-MARIA DEL MAR S 95587259 01 640071342 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANTONOV ALEXE X7483541 01 640073909 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ANWAR KHONKHAR KHURSEED X6659800 WW W42958550 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AOULAD LHADJ OMAR ABDELKARIM X6707989 01 640086766 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

APA OTXO, S.L. 20985719 01 640079316 97 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

APARCAMIENTOS AUTOMOVILES ABANDO, S.L. 48056758 01 640091576 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

APARICIO CHURRUCA JOSE IGNACIO 14560648 01 640081894 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

APARICIO INCHAURRAGA BEATRIZ 45665148 01 640078884 27 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

APARICIO SANCHEZ SATURNINO 08100502 15 W43070522 1J LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

APLICACIONES DE PINTURA SARRILAN, S.L. 48541379 15 S16002836 1G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

APRAIZ BARTOLOME ITZIAR 30613476 WW W43028440 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

APRAIZ OLAETA EKAITZ 16062067 16 DW0003109 00 DEVOL.INGR.INDE BIENES INMUEBLES

AQA DUE SHOES, S.L. 54289186 01 640079802 96 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ARABATSAID X6900611 01 640070348 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARAIKA 2000, S.L. 95065678 WW W42872178 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARAMBURU AGRAZ AINHOA 20176733 01 640083129 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARAMBURU IRASTORZA ALEXANDER 30683981 01 640079032 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARAMBURU IRASTORZA ALEXANDER 30683981 01 640079043 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARANBURUZABALA PEREZ XABIER 45678119 01 640076815 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARANCIBIA CANO JOSE LUIS X9846131 WW W43030308 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARANDIA SIERRA MARIA CARMEN 14563200 01 640076256 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARANE MOVIL, S.L. 95135000 01 640082923 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARANZAMENDI URQUIAGA MIREN JASONE 78868442 01 640077738 24 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ARAR PROMOCIONES GENERALES, S.L. 95432324 01 640083456 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARATA LOGYST, S.L. 83350694 01 640075456 77 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ARBULO DIEZ ARSENIO 14930063 15 W43098640 1J LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ARCADE MADERA Y JARDIN, S.L. 26301499 01 640084521 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARCO IRIS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L. 95180030 01 640081270 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARCOCHA BURGAÑA RUBEN 45890368 76 160132201 02 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO

ARCOIZA BASALO EVA 30606731 WW W42994032 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARCOIZA BASALO EVA 30606731 WW W43014275 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARECHABALA GAITAN FRANCISCO JOSE 11925243 R6 342370558 1Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ARECHAGA GONZALEZ JUAN ANTONIO 30632670 01 640079555 51 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ARECHEDERRA IZU MARIA TERESA T9300247 15 N9606572L 06 RECIBOS RECAUDACIÓN

ARENAS DOLORES X6732814 01 640087795 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARENOSA TEIJEIRO DOMINGO JOSE 15339302 01 640087529 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARES CARNICERO OSCAR LUIS 22734954 M6 011600T14 0U ACUERDO GESTIÓN RECAUDATORIA

ARES CARNICERO OSCAR LUIS 22734954 WW W42897849 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARES CARNICERO OSCAR LUIS 22734954 WW W42985687 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARES CARNICERO OSCAR LUIS 22734954 20 160243773 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ARETA BANDERA VERDE, S.L. 95058202 01 640081371 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARGAETXE RESTAURACION, S.L. 95699047 01 640089746 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARGENTETXE TALDEA 2001, S.L. 48984215 01 640084758 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARGHOSS GESTION DE HOSTELERIA Y 75121459 01 640079718 83 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ARIAS GARCIA JOSE CARLOS 30647092 11 F11000150 1J LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

ARIAS RUIZ DE SOMAVIA JUAN ANTONIO 21445487 01 640077262 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARIAS SALGUERO ANDONI 72401353 15 W43039936 14 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ARIAS SALGUERO RAUL 22753389 01 640075552 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARION DATA SYSTEMS, S.L. 60445392 01 640076216 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARISE RECORDS, S.L. 95042032 WW W42999634 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARISTONDO ARANEGUI JOSE MARIA 30621877 01 640089167 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARIZA VICO EDURNE 44973472 WW W42869450 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARIZA VICO EDURNE 44973472 WW W43010584 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARIZA VICO EDURNE 44973472 WW W43010673 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARIZA VICO EDURNE 44973472 WW W43010734 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARJONILLA ESTRELLA GEMA 26028974 01 640088642 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARMAOLEA GABIOLA JOSE ANTONIO 14836843 14 W41092878 1G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARMOLEA LOZANO JOSE ALBERTO 14703757 WW W42932351 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARNAIZ GONZALEZ JUAN ENRIQUE 14585036 01 640082774 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARNOULT AMELIA JACQUELI Y0072110 R6 A1614620O 1U REQUERIMIENTOS IMP.ACT.ECON.Y OTROS

AROSCULESEIERHARD CRISTIAN X3439177 01 640081070 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARRABAL MARCOS JORGE 30647300 WW W42868881 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRABAL MARCOS JORGE 30647300 WW W42885231 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRANZ OTERUELO MARIA DEL MAR 22725161 01 640078926 99 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ARRANZ SANTAMARIA MARIA BEGOÑA 30574783 01 640075174 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARRATIBEL GORRITI MARTIN JOAQUIN 72429738 13 F13000793 17 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRATIBEL GORRITI MARTIN JOAQUIN 72429738 13 S15003825 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRIBAS RUIZ ALBERTO 14610799 01 640077815 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARRIEN ARBE URTZI 45625263 WW W42968013 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRIEN IRUARRIZAGA ALAITZ 78890345 01 640082325 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARRIETA AGUILERA LUIS 11922726 01 640082056 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARRIETA ARTIEDA IRMA 44971410 R5 W43058191 1P REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ARRIETA EGUREN JOSE MIGUEL 14935340 WW W42885477 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRIZABALAGA ARAMBARRI LANDER 30684027 R6 342370587 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ARRIZABALAGA ARAMBARRI LANDER 30684027 14 S15003926 29 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRIZABALAGA SANTIAGO IRANTZU 14607662 01 640079829 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARROLA CANTERO ESTHER 30661654 15 341886874 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARRONDO GUTIERREZ BARQUIN OSCAR 20170645 WW W42897590 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARROYO MADERO ESTIBALIZ 20183256 20 160237323 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ARROYO SERRANO AURELIO 78864086 14 P14315758 26 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ARRUTI LETEMENDIA JESUS JOSE 30635889 01 640084508 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARTASORO, S.L.L. 95245270 01 640083577 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARTAZA FANO MARTIN 16031158 SZ 201600441 73 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

ARTAZA MICHARET ENDIKA 22746117 WW W42936053 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARTE SUBASTAS BILBAO, S.L. 95690913 WW W41906111 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARTE SUBASTAS BILBAO, S.L. 95690913 WW W41909187 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARTEAGA BILBAO CARMELO 14938114 WW W42994400 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14048 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

ARTIBAI AGUA Y CALOR, S.L. 95374369 01 640083032 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ARTOLOZAGA EGUIA MARIA 16031792 20 161654001 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ARZA AYA MARIA JESUS 72253449 20 160243992 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ARZOLAY SALAZAR GEISON GERARDO X2891247 56 106507437 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

ASADOR RESTAURANTE BORJA, S.L. 95264487 01 640081326 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASADOR SANTURU, S.L. 01284678 14 S15003999 2T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ASARES NAPULI GRACE NIKOLIE 79229651 01 640089680 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASCORBEBEITIA TRAPERO MARIA JOSE 16272165 16 340088732 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ASEGARTO, S.L. 95401378 01 640084491 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASEOS PROTEC Y PUNTO AROMA, S.L. 95572251 WW W42894189 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ASEOS PROTEC Y PUNTO AROMA, S.L. 95572251 01 640091629 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS LA PA 95229654 01 640083075 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASESORES URRUTICOECHEA Y ASOCIADOS, S.A. 48425821 01 640079666 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASESORES URRUTICOECHEA Y ASOCIADOS, S.A. 48425821 01 640080237 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASESORIA GESCASA, S.L. 48696355 R6 342370405 14 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ASFALTOS MENORES DEL NORTE, S.L. 95573184 01 640087763 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASIATIC RESEARCH INSTITUTE SCOOP PEQUEÑA 95770061 01 640088008 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASISTENCIA Y CONTRATACION INDUSTRIAL, S.L. 48243646 01 640083222 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASOC ANGOLEÑA DE AYUDA PARA TRAMITES DE 95181475 R6 346941816 0W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ASOC CANNABIS MATIENA ELKARTEA 95658381 01 640087767 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASOC COMUNIDAD ISLAMICA MEZQUITA DE BADE 48502009 WW W42941825 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ASOC CULTURAL AFRICA-KIESE DE BILBAO 48989412 01 640090437 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASOC CULTURAL ARIMAKTORE 95687133 15 S16002965 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ASOC DE COMERCIANTES DEL DISTRITO 2 AUZO 95353421 R6 342370459 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ASOC DE CONSERVEROS ARTESANOS DE LA COST 95494381 01 640089718 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASOC DE PROFESIONALES DE ESPAÑA 20328431 R6 606568445 1F REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES

ASOC MUSICAL NORTHERN ROCKERS DE BALMASE 95327540 R6 606568232 1J REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES

ASOC PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA INN 95451761 01 640090442 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ASOC PARA PROMOCION Y DESARROLLO 95713269 15 W41999214 1D REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

ASOC VIZCAINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E 48856884 WW W42982252 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ASOCIACION TROPIKAIA KULTUR ELKARTEA BIL 48492748 WW W42949715 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ASTORQUIA MEZCORTA JOSEBA MIRENA 11931811 14 P14164521 1W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ATELA ARIN ASIER 78870343 16 606147440 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ATEVAL 2000 SL Y ERETZA-95 SL UTE LEY 18 95260279 01 640083943 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ATLAMED, S.A. 48020937 01 640083566 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AUSIN TORRE ROSA SABINA 13130012 01 640064078 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AUTOCENTER RUIZ DE ANGULO, S.L. 95412847 16 160028976 00 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

AUTOHIRIA GESTION, S.L. 95065488 12 W41267122 1U REVIS. SIN LIQ. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AUTOSERVICIO URAZURRUTIA, S.L. 48586432 01 640080845 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AVALOS CORVALAN EVER Y2085587 WW W40886546 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AVALOS CORVALAN EVER Y2085587 WW W42986542 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AVALOS CORVALAN EVER Y2085587 01 640089931 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AVELINO DA COSTA MARIA AUXILIADORA X2879670 01 640090759 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AVICOMES, S.L. 95650115 01 640089730 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AYARZA, S.L. 48228431 01 640076998 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AYESTARAN URIZAR EDURNE 30683277 01 640085164 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AYUDA Y SERVICIOS, S.A. 78033743 01 640081369 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AZEVEDO DE ARAUJO JUSSARA Y1626071 01 640088526 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AZILMONT, S.L. 95369435 01 640083583 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

AZLOA OXIBALTZA, S.L. 95324935 WW W42960169 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AZLOA OXIBALTZA, S.L. 95324935 WW W42988739 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

AZPITARTE ESCRIBANO IRATXE 15390151 15 W43082675 1I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

AZPITARTE LARRUCEA JUAN JOSE 14693100 R6 344489747 1B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

AZUA FERNANDEZ KEPA MIRENA 30668177 01 640089607 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BAÑULS AYARZAGUENA UNAI 30683384 01 640079192 10 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

BAÑULS AYARZAGUENA UNAI 30683384 15 W43078284 1D LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

BABESTU- PREINCO, S.L. 95266094 R6 342370456 1C REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BABESTU- PREINCO, S.L. 95266094 R6 344489748 13 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BABESTU- PREINCO, S.L. 95266094 14 S15003870 27 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BACALAOS BIDASOA, S.L. 20522728 01 640081255 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BADARACO ARCINIEGAS FREDDY LUPO 79179148 01 640077422 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BAGABISEK, S.L. 95359618 01 640083514 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BAH MAMADOU FALILOU X3144449 20 16Z400004 85 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

BAHEN BOHDAN X4666459 01 640079423 72 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

BAILEZ MELENDO JUAN CARLOS 22724120 01 640090095 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BAKHOUCH BENT AL HAJ NOUREDDINE 50618510 14 S15004287 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BALAGUER GONZALEZ JOSE LUIS 16121813 01 640085309 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BALAGUER SEOANE TIMOTEO 11916697 WW W43020305 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BALAGUER SEOANE TIMOTEO 11916697 WW W43020674 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BALAITUS S. XXI ASESORES CONSULTORES, S.L. 95639001 R6 342370478 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BALANZATEGUI UNZUETA SABINA 16201258 13 F13000877 1D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BALBOA LOPEZ JAIME RAMON 14895076 TF 160053400 02 COMUNICACIONES T.E.A.F.

BALBOA LOPEZ JAIME RAMON 14895076 TF 160053600 02 COMUNICACIONES T.E.A.F.

BALLANO ANSOTEGUI ARTURO 14248192 01 640078166 68 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

BALLESTEROS CASTILLA FRANCISCO JAVIER 78905053 SZ 201600442 18 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

BALLESTEROS CASTILLA FRANCISCO JAVIER 78905053 01 640075885 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BALLESTEROS CASTILLA FRANCISCO JAVIER 78905053 15 W43061346 1T LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

BALLESTEROS MUÑOZ, MARIA CONCEPC 86904455 R6 342370436 1K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BALLESTEROS MUÑOZ, MARIA CONCEPC 86904455 R6 344489750 1R REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BALLONTI STUDIO, S.L. 95267001 01 640084845 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BALMACITY IMPORT EXPORT, S.L. 95476875 01 640083591 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BALSERA SUAREZ AITOR 14255369 01 640081228 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BALTZA FORESTAL, S.L. 95162525 01 640081817 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BALTZOLA ASSETMANAGEMENT INTERNACIONAL S 95336608 15 S16002182 2W REVIS. SIN LIQ. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BAMBANKINO, S.L. 99294092 01 640091094 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BANCO INVERSIS, S.A. 83131433 01 640079002 21 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BAQUERO PEREZ MARIA DOLORES 72710996 20 15Z400018 53 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

BARAKAGES, S.L. 95275210 01 640083853 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARBUDANUT X9846956 01 640086502 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14049 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

BARCLAYS BANK, S.A.E. 08663619 01 640079116 04 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARCLAYS BANK, S.A.E. 08663619 01 640079911 69 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARCLAYS BANK, S.A.E. 08663619 01 640080025 66 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARCLAYS BANK, S.A.E. 08663619 01 640080327 40 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARES Y TASCAS DEL NORTE, S.L. 95696431 01 640088407 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARITABERN, S.L. 95055240 R6 342370445 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BARQUIN ROSA CHRISTIAN 79117102 16 342273074 0U LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

BARQUIN ROSA CHRISTIAN 79117102 16 606146123 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BARRAL BLANCO MARIA JOSEFA 14700509 01 640077554 14 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARRANCO SANTIAGO MATIAS 44971701 01 640080780 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARREDO HIDALGO AITOR 22752817 66 12P011501 2Z RES.REC/COND.DE IMP.TRANSM.PATRIMON.

BARREDO MADARIAGA JUAN CARLOS 78924201 01 640082412 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARRENA MADARIAGA IRATXE 14611137 15 W43049732 13 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

BARRENECHEA BILBAO MARIA JESUS 14875160 01 640073640 49 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARRENECHEA IRURETA MARIA JESUS 16028381 WW W42860821 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BARRENECHEA VILLALONGA JON ANDONI 14901116 01 640075244 80 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

BARRERA DIAZ SONIA 44972747 WW W42891217 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BARRIOS GOMEZ BERNARDO 07977020 13 F13000856 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BARRIOS GOMEZ BERNARDO 07977020 13 S15004366 2N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BARRON ESCUDERO JUAN CARLOS 20178815 01 640083787 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARRUETABEÑA LETURIONDO M ICIAR 15321492 01 640082961 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARRUL JIMENEZ ABRAHAN 72406289 01 640081360 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BARTLETOM X3358099 16 606147481 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BARTUREN OCHOA DE ASPURU CELIA 30578840 12 S16001789 2M LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

BARTUREN OCHOA DE ASPURU CELIA 30578840 12 W31447394 2D LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

BASAÑEZ BAQUERO IÑIGO 30666450 DZ 201600007 66 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

BASABE BOLLAR INES 14804522 13 F13000742 1Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BASABE ELVIRA AITOR 72256979 01 640075183 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BASAGOITI SAENZ ZOE 16638996 20 160246111 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BASALDUA ITURRIZAR MARIA JESUS 14912707 01 640078334 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BASALDUA ITURRIZAR MARIA JESUS 14912707 14 S16001248 22 LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

BASCOPE MORON YBER Y0562306 01 640087125 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BASKORANTEK, S.L. 95457719 01 640085998 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BASOA HOSTELERIA, S.L. 95712402 R6 344489751 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BASTIDA EIZAGUIRRE TADA 16071010 01 640076530 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BASTIDA PEREZ MARIA PILAR 14890221 13 S15003675 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BATIA RURADIX SCOOP 95558771 R6 342370470 1G REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BATISTA SILVA WESLEY X7517217 01 640084154 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BATISTA VICTORIANO SOPHI Y0243244 01 640076204 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BATIZ SORRIQUETA MARIA DEL CARMEN 24402341 01 640079357 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BATZELOR, S.L. 95242020 DZ 201600008 08 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

BATZELOR, S.L. 95242020 DZ 201600008 54 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

BAUTISTA ORGAZ JOSE MARIA 45629729 56 W42001329 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BAUTISTA ORGAZ JOSE MARIA 45629729 56 W42683410 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BEDOYA GUTIERREZ GLORIA ISABEL X5745140 01 640081173 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEGHANEM FATEH X6416832 01 640083700 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEITIA DE PABLO ENRIQUE RAMON 16085352 01 640082462 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEITIA FERNANDEZ DE VALDERRAMA JAGOBA 11908066 R6 344489752 1B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BEITIA HERRERA JOHANA 78912694 01 640085924 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEITIA MARTIN VIERA JENIFER 44342474 01 640086827 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEITIA URIZAR ALFONSO CARLOS 14591241 01 640076015 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BELLALI EP EL JARI ZOULIKHA X2173833 01 640076800 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BELLIDO URIARTE AINHOA 78892894 20 160237803 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BELMOHITO AHMED X3175109 01 640082883 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BELTRAN LORENTE NANCY 79054865 01 640089271 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BELTRE BASTOS ANA ISABEL 41576867 01 640077434 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEN ABDESLAMYOUNESS Y0882900 01 640091762 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BENDRISSMUSTAPHA Y0342345 01 640068420 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BENGURIA URIAGUERECA PURIFICACION 30590497 01 640074849 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BENITEZ VALENCIA VERONICA 78884037 15 W43077897 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

BENZINA DIAZ CARINA 48767787 01 640089204 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEOTEGUI FORURIA MIREN KARMELE 30664034 01 640078522 00 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

BEOTEGUI FORURIA MIREN KARMELE 30664034 20 160243823 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BEOTEGUI FORURIA MIREN KARMELE 30664034 20 160243823 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BERASTEGUI ALONSO IÑAKI 78926418 01 640082788 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BERDOTE MANGAS ANA ISABEL 30573726 13 S15003818 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BERGES LOREDO MARIA ANGELES 14254443 14 S15004247 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BERKICICHI X8561443 01 640084877 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BERKICOSMIN X8868555 01 640084879 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BERMA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 95046918 R6 346961816 0E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BERMA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 95046918 R6 346971816 05 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BERMEJO RUBIO JOSE ANTONIO 45661863 WW W43030469 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BERMEJO RUBIO JOSE ANTONIO 45661863 WW W43030479 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BERNABE MUÑOZ JUAN CARLOS 30688186 01 640082497 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BERNEDO BASARRATE JON JOSEBA 20187885 01 640078576 45 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

BERRKAAHMED Y2732026 20 16Z400005 11 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

BERROJALBIZ OREGUI ELENA 78900454 SZ 201600448 89 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

BERROJALBIZ OREGUI ELENA 78900454 15 W43086936 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

BERTA ALCEDO FERNANDEZ-MARIA ARANZAZU AL 95420469 01 640090921 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BETANCOURT LONDOÑO LUZ ESTELLA 45915821 01 640064740 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BEZUNARTEA LOPEZ PEDRO 30644357 01 640081700 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BIBISUMIRA X7601018 01 640091732 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BIDEBITARTE PEATONAL, S.L. 95170445 01 640083070 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BIDEGUREN CARBALLO JULIA 14744025 13 S15003740 2Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BIHL+WIEDEMANN GMBH 0048553B 14 S15002526 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BIKAR INTERNATIONAL SUPPLIES, S.L. 48947089 14 W42700071 15 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

BILBAO ALDECOA MARIA ANGELES 14165631 20 160231223 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BILBAO ANSORREGUI ANDONI 30584097 14 503700706 22 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BILBAO GOITIA MAIDER 16076713 14 W41111713 1C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14050 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

BILBAO GUERRERO JOSE LUIS 78915674 R6 342370601 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

BILBAO GUERRERO JOSE LUIS 78915674 01 640085202 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBAO IRUARRIZAGA FERNANDO 72240352 01 640090904 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBAO LEIS JULIO IGNACIO 16048902 WW W42965902 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BILBAO LEIS JULIO IGNACIO 16048902 WW W43007802 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BILBAO LEIS JULIO IGNACIO 16048902 01 640075615 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBAO LEIS JULIO IGNACIO 16048902 01 640075730 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBAO LEIS JULIO IGNACIO 16048902 01 640075734 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBAO MARITIMO, S.A. 48207039 01 640081224 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBAO MARTINEZ BORJA 16055595 13 F13000868 19 LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

BILBAO MARTINEZ BORJA 16055595 13 S15004402 21 LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

BILBAO TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. 95580718 14 S16001152 2G LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

BILBO COMPUTER, S.L. 01347145 01 640081473 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBOIMAGEN 2000, S.L. 95115895 14 S15004045 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BILBOIMAGEN 2000, S.L. 95115895 14 S15004180 22 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BILBOSERVI SC 81485864 01 640080868 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BILBOTEX 2010, S.L. 95699229 01 640075380 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BIODIESEL BILBAO, S.L. 95407391 15 W42038689 1O REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

BIZKAIA-PC SERVICIOS INFORMATICOS, S.L. 95723862 01 640087047 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BIZKAIPAN, S.L. 95540977 01 640091624 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BLANCO JUANES ANTONIO 72399537 66 150245001 1I LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMON.

BLANCO SANCHEZ MARIA 14208486 M6 201405712 06 ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

BOBADILLA VELAZ MARIA BEGOÑA 14376916 20 166053201 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BOBI LASTRA ELSA 16071172 13 P13187525 2Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BOCAVASILE NICOLAE X8779577 01 640089892 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BOLINFO, S.L. 48754741 01 640080423 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BOLLAIN OCAMICA SERGIO 15395277 01 640078254 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BORDONJOHANNA ERIKA 79185100 14 S15004307 22 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BORGES DA CUNHA JOAO ARMANDO X4694703 20 160252093 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BORJA JIMENEZ ANTONIO 15867657 16 D15012272 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BORJA JIMENEZ ISRAEL 16078275 01 640081450 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BORJA JIMENEZ MARIA ANGELES 72405043 01 640090303 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BORRACHERO AMAYA FRANCISCO JOSE 80060704 01 640081471 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BORYDA, S.L. 95395034 01 640082418 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BOTAS MARTINEZ JUAN ANTONIO 14939838 15 W43069402 1F LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

BOTELLA ALLENDE FRANCISCO 14685829 01 640084189 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BOUCHTAHAMMAOUDI X4323287 01 640068698 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BOULAH GHOULIMI KHALIL 48361169 01 640085038 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BRAN ENJAMIO JOSE MANUEL 22731357 20 160186683 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BRAN ENJAMIO JOSE MANUEL 22731357 20 160186693 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BRICEÑO CONTRERAS BORIS RAFAEL Y0125307 15 W43074284 15 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

BRICOLAJE AIBOA, S.L. 48856991 01 640081797 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BULATOVAELENA Y1466824 01 640086650 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BURBANO SALAMANCA ARACELI 79229444 20 140122844 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

BURDALO MONJA MARIA BELEN 30665665 01 640086058 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BURDIN BEREZIAK, S.L. 95200846 01 640081731 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BUSCACOCHES SALARVIZ, S.L. 95387361 01 640085054 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BUSCUALEXANDRU X8657858 01 640086770 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

BUSQUET ACHUTEGUI MIKEL 30571385 16 606148827 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

BUSTILLO MORAL JESUS CARLOS 22732628 DZ 201600007 63 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

B1 MOTORES ELECTRICOS VIZCAYA, S.L. 95803102 WW W43021861 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CABAÑAS MUÑOZ ZELAI 30659569 16 606146382 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CABALLERO BARRERO MARIA CRUZ 14613849 01 640081385 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CABALLERO POUTOU DORA LUISA X9531336 01 640088181 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CABO ANDRES MANUEL 20198076 14 S15004266 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CABO ANDRES MANUEL 20198076 16 203495428 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CABO ANDRES MANUEL 20198076 16 203497795 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CAFETERIA TALOASKA, S.L. 48103618 WW W42982019 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CAFETERIA TALOASKA, S.L. 48103618 56 W41984907 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CAJONEROS DEL NORTE, S.L. 95704805 16 606568281 01 RES SL(JSC JSR) CENSOS FISCALES

CAJONEROS DEL NORTE, S.L. 95704805 16 606568594 01 PROP.LIQUIDAC. CENSOS FISCALES

CALABOZO SENDEROS ANA MARIA 20182054 14 S15004263 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CALDERERIA GURIA, S.A. 48169528 01 640085041 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CALDERON MENDOZA MARIOLI X9268087 01 640091742 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CALIUGHEORGHE X8991053 01 640087478 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CALLE REBOLLEDA JOSE 44979880 56 W41982165 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CALLEJO BARONA GAIZKA 16076425 13 S15004343 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CAMACHO AVILA SILVIA ANAHI 79367147 R6 344691216 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CAMACHO AVILA SILVIA ANAHI 79367147 R6 344701216 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CAMACHO ROBLES WILDER NELZON Y1855297 13 S15004337 2R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CAMARENA SANCHEZ IVAN 14608700 01 640076061 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAMARERO DEL CAMPO PEDRO 14923571 01 640082458 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAMINERO MARTIN FRANCISCO JAVIER 20170999 WW W42987953 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CAMIO AYALA FRANCISCO JAVIER 14708778 01 640083323 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAMPA DE SAN ANTONIO, S.L. 95028502 01 640083062 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAMPANER-NARDONI, S.L. 95234621 01 640084760 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAMPELO MARTINEZ AMADOR ANGEL 14885996 01 640082455 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAMPO MONTERRUBIO VANESSA 30619973 16 DW0002841 00 DEVOL.INGR.INDE BIENES INMUEBLES

CAMPO MONTERRUBIO VANESSA 30619973 20 150372314 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CAMPO MONTERRUBIO VANESSA 30619973 36 N9305932M 18 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES

CAMPO MONTERRUBIO VANESSA 30619973 36 N9305932M 26 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES

CAMPO MONTERRUBIO VANESSA 30619973 36 N9305932M 34 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES

CAMPS LOPEZ ALVARO 71344246 01 640088329 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CANALES ZORRILLA JOSE MANUEL 30647730 15 W43070782 1J LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CANILLAS GONZALEZ CLAUDIO 07932740 01 640082208 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CANO ALONSO JOSE MANUEL 30598857 01 640083828 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CANO BILBAO MARCOS 20223041 01 640083608 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CANTERA SANCRISTOBAL JOSE LUIS 20173253 13 F13000816 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CANTERAS MANUEL MATEO, S.L. 95206009 P6 W32325040 01 PROP.LIQUIDAC. VALOR AÑADIDO

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14051 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

CANTERAS MANUEL MATEO, S.L. 95206009 P6 W41939691 01 PROP.LIQUIDAC. VALOR AÑADIDO

CANTERAS MANUEL MATEO, S.L. 95206009 P6 W42633460 01 PROP.LIQUIDAC. VALOR AÑADIDO

CANTERAS ZUBI-ONDO, S.L. 95113957 01 640078027 26 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CANTINA MARIACHI BILBAO, S.L. 48676522 01 640081720 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAPETILLO MICHELENA EDUARDO 30600705 01 640078579 42 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CAPITAL ASTURIAS, S.L. 31967177 01 640078661 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAPITAL ASTURIAS, S.L. 31967177 01 640078665 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CARAZO ORODEA JUAN CARLOS 11924836 15 W43089834 1H LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CARBAJAL HERNANDEZ BLANCA 78906431 01 640084322 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CARBAJO GARCIA OSCAR 16051792 11 P11158675 21 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARBAJO GARCIA OSCAR 16051792 11 S16000580 26 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARBAJO GARCIA OSCAR 16051792 12 E00504055 2X LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARBAJO GARCIA OSCAR 16051792 12 S16000576 2X LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARBAJO GARCIA OSCAR 16051792 13 S16000578 2G LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARBAJO GARCIA OSCAR 16051792 13 W41336998 12 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARBALLO FUENTES FERNANDO JOSE 22745895 15 W43061528 19 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CARDAS JIMENEZ MARIA 16051444 01 640075348 88 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CARDAS JIMENEZ MARIA 16051444 01 640075351 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAREAGA MORENO MAITANE JASONE 16096134 WW W42990814 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CARNEIRO LOUREIRO MARIA GORETI X2421012 WW W42890805 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CARNEIRO LOUREIRO MARIA GORETI X2421012 WW W42891224 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CARNERO ARIAS DOMINGO 05878518 01 640091118 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CARO CORTEZ FRANCISCO JAVIER 45892139 01 640088716 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAROLLO RAÑA EUGENIO 30689321 01 640075514 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CAROLLO RAÑA EUGENIO 30689321 01 640079486 07 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUVAL, S.L. 95228094 01 640081884 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CARPINTERIA EBANISTERIA HNOS. RUIZ, S.L. 95352472 WW W42950915 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CARPINTERIA LUCHANA, S.A. 48092704 01 640083208 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE, S.L. 95046033 R6 344489764 1R REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE, S.L. 95046033 15 S15003953 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CARPINTERO MIRANDA MARIA JOSE 11916087 01 640076023 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CARRILLO LACUNZA LUCIA 72708954 13 P13135875 2K LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARRILLO LACUNZA LUCIA 72708954 13 S16000526 2G LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARRILLO LACUNZA LUCIA 72708954 14 E00704398 2R LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARRILLO LACUNZA LUCIA 72708954 14 S16000517 2B LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CARROCERIAS COUSPORT, S.L. 95497178 14 S15004067 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CARROCERIAS LAWSON UGARTE, S.L. 95117545 01 640082619 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CASAÑAS GUALLAR RAUL 18049432 20 160249013 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CASAL KALOR NATURAL, S.L. 95822979 15 W41877881 1E LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CASAS LARRACOECHEA JOSE FELIX 14234687 B6 W42667505 01 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

CASCUDO DIAZ MARIA ISABEL 33827126 WW W42976136 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASCUDO DIAZ MARIA ISABEL 33827126 WW W42980269 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASCUDO DIAZ MARIA ISABEL 33827126 WW W42991070 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASEN MEDINA MARIA ITZIAR 30622608 01 640075397 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CASERO ALONSO ANDREA 14717331 01 640082955 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CASQUERO CASQUERO JUAN JESUS 06998201 15 E00833313 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CASSAMASARA Y0972490 14 S15004127 26 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASSAMASARA Y0972490 14 S15004240 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASTAÑO CAÑAS EDISON 79006265 13 S15004349 27 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASTELEIRO GARCIA JUAN JOSE 30580305 01 640078870 57 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CASTELEIRO MORENO MARIA ISABEL 14244056 M6 112202016 0J ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

CASTILLA ARRANZ JUAN JOSE 11930832 15 W43068998 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CASTILLA ROMERO MARIA BEGOÑA 30599289 01 640090941 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CASTILLERO DE LA VEGA JOSE ANTONIO 30601887 56 306005973 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

CASTILLO MALDONADO ANA M 22731812 M6 RE3942016 04 ACUERDO PAGOS Y GARANTÍAS

CASTRILLO CASTRO GUILLERMO 45626765 13 F13000900 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASTRILLO CASTRO GUILLERMO 45626765 13 S15004477 25 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CASTRILLO ZARRAGA KEPA 30645433 14 W41061387 1C LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CASTRO AQUINO ISRAEL EDWIN 79232417 01 640078477 62 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CASTRO MOTOR 2004, S.L. 39569827 01 640082140 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CASTRO PRIETO NURIA 11908846 20 160138821 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CAYERO ERCORECA FRANCISCO JAVIER 14554929 20 160139443 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CAYON SAEZ MARIA LUISA 13894084 01 640070009 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CD HIPICO MOZARES DE GETXO 95228789 01 640081820 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CDAD PROP BO ALTAMIRA 28 BILBAO 48741300 01 640079068 53 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CDAD PROP BO ALTAMIRA 29 BILBAO 48798730 01 640079069 52 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CDAD PROP CL BILBAO LA VIEJA 6 BILBAO 48633226 R6 344489772 13 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP CL CHAVARRI 91 SESTAO 48495204 01 640079061 60 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CDAD PROP CL ITURRIBIDE 81 BILBAO 48597116 15 S16002837 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP CL JUAN DE GARAY 11 BILBAO 48587901 R6 344489781 17 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP CL MARIA DIAZ DE HARO 30 BILBA 48630909 R6 344489784 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP CL MAZUSTEGI 11 BILBAO 48634281 15 S16002838 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP CL SIXTA BARRENETXEA 10 GALDAK 48716625 15 338832332 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CDAD PROP CL URRETA 18 GALDAKAO 48655153 R6 344489787 1V REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP CM ESTACION DE BASURTO 10 BILB 48598502 R6 342370403 1K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CDAD PROP DE LA CL ZABALBIDE N 48 DE BIL 95301883 15 S16002862 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CEACERO SIERRA FRANCISCO JOSE 26236506 WW W42881267 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CEANURI 2006, S.L. 95361671 01 640083516 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CEDENO LORA ANSELMO Y0199847 15 E00857109 1T LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CEFIRO PROYECTOS INTERNACIONALES, S.L. 95362158 01 640087031 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CENGOTITABENGOA GORROCHATEGUI FELIX 14817344 01 640077078 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO IMAGEN, S.L. 95082103 01 640080737 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CERERO URIGUEN JOSE JOAQUIN 14408328 20 160244053 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CERON LARREA ALFONSO 44977948 DZ 201600008 64 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

CERRAMIENTOS BIZKAIA, S.L. 95655528 01 640088994 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CESAR AUGUSTO ESPINEL ARIAS-LEONOR GAREC 95729075 WW W42988967 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CESAR AUGUSTO ESPINEL ARIAS-LEONOR GAREC 95729075 WW W42988971 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CHAFIKISAID X5206119 01 640083695 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CHALCO VILLALOBOS MARCELA TERESA X9131633 01 640088179 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14052 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

CHARCUTERIA LOS SALMANTINOS 2006, S.L. 95428710 01 640078800 14 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CHARKAOUIKHALIL X6977260 01 640087093 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CHECK SUPPORT SLU 55604995 R6 342370421 1S REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CHECK SUPPORT SLU 55604995 R6 345481516 0Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CHENLEI X8543399 01 640087808 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CHICANO DEL REGUERO JOSE MIGUEL 20221265 15 W43112693 18 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CHILLON MATILLA WENCESLAO 78920484 01 640079550 41 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CHINA WOK, S.L. 95447520 01 640074984 63 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CIERVOCORDERO, S.L. 47710017 20 160205483 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CIMPAN DANUT AUREL X8691926 01 640089890 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CIRION BERGES IKER 30675816 13 W41304471 2R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CIRPACI USTIAN X2960181 01 640082543 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CIRPACIUVERGIL X1561543 01 640085067 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CLASAGON, S.L. 39568126 01 640069514 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CLASAGON, S.L. 39568126 14 S15002523 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CLASS TOUR, S.A. 80333933 01 640082032 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CLAVE 13, S.L. 80983760 01 640081437 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CLAVERIA JIMENEZ JOAQUIN 14263039 01 640088560 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CLAVO DIAZ CLAUDIA ALEXANDRA X8597121 01 640088170 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CLEAN BAEKO, S.L. 95708384 01 640087045 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CMARN VEHICULOS, S.L. 95078028 01 640086741 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COACH & TALENT, S.L. 64836117 15 S15004624 2Z LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

COCIUVASILE Y0218035 01 640089913 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COFFEE TRADE ALLIANCE, S.L. 95679312 R6 342370480 1C REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

COFFEE TRADE ALLIANCE, S.L. 95679312 R6 344489797 1R REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

COIMPORT, S.L. 48106942 01 640080678 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COLINO FACON LORENZO JORGE 30568069 01 640081681 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COMA MELERO EROS 30695039 01 640079680 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COMERCIAL COSEIS 97, S.L. 48918312 WW W42889988 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

COMERCIAL DE CUBERTERIA Y MENAJE IDURGO 48784540 01 640082026 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COMERCIAL DE PINTURAS IZKARA, S.L. 48234868 01 640084773 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COMERCIAL DIEZ VINICOLA, S.L. 95196309 14 S15004048 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

COMERCIAL DIEZ VINICOLA, S.L. 95196309 14 S15004181 2U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

COMERCIAL JUAN CARLOS BARBA, S.L. 48974117 01 640082398 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COMERCIAL PUNTO TEXTIL, S.A. 48093751 WW W42883491 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

COMPAÑIA NAVIERA SOCOA, S.A. 48082986 01 640081258 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COMUNICACIONES H M A BILBO, S.L. 95101655 01 640089698 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONDE SUEIRO VANESSA 45816969 01 640077192 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONDUCTA SEGURA INTEGRAL, S.L. 95423695 01 640088107 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTANTIN NEDA SARA AMALIA X8279623 01 640088165 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTANTIN RADU-GABRIEL RADU 95703229 01 640068824 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTANTIN STELIAN FILIP X3591911 01 640082205 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUBIZ DEL NORTE, S.L. 95762993 R6 342370497 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CONSTRUCCIONES AMPOSA, S.L. 48817712 01 640084681 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES ASTARLOA, S.A. 48295331 SZ 201600441 15 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

CONSTRUCCIONES COIGO LANAK, S.L. 95646337 WW W42995932 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES DELFER, S.A. 48141477 01 640080555 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES JOSEIDER BILBAO S 95665386 14 S15004091 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES JUNAMI 2006, S.L. 95437190 01 640083869 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES L.C.B., S.L. 48242952 01 640080092 82 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. 48161996 20 160189753 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CONSTRUCCIONES MARVALCAS, S.L. 95407243 01 640084783 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES NORTE FACHADAS Y VENTANAS 95796777 R6 342370517 1E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CONSTRUCCIONES ROJAS, S.L. 32170086 01 640082024 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES ROREGRA, S.L. 95646444 14 S15004087 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES RULAM, S.L. 48785836 01 640082146 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ERROSAPE, S.L. 95440327 01 640085804 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS COBARON, S.L. 95261541 01 640084009 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DERIO 2012, S.L. 95697520 01 640087773 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NORRECO, S.L. 95593075 01 640079157 46 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS YUTO, S.L. 95382347 01 640082765 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES UXARTZ 95812137 01 640077469 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES UXARTZ 95812137 20 160188183 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES UXARTZ 95812137 20 160228223 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BEALSE, S.L. 20916334 01 640085213 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES ZORROZA 2001, S.L. 95151908 56 202113525 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CONSTRUCCIONES ZURMAK 2000, S.L. 95543161 14 S15004069 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CONSTRUCTORA IZARO, S.L. 48059463 01 640086107 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONSULTING CMH 2006, S.L. 95449930 TF 160035500 03 COMUNICACIONES T.E.A.F.

CONSULTING SAN IGNACIO, S.L. 48941082 01 640080559 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONTRATAS IRAGI, S.L. 95299640 01 640085799 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONTRERAS ECHAIDE JULIO 72392454 01 640083282 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONTRERAS GARCIA JON 72404200 01 640081541 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CONTRERAS PEREZ JOSE LUIS 14566769 01 640071003 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COOPERATIVA DEL MAR ASOCIACION ARMADORES 48039515 01 640081987 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COPREMAD NORTE, S.L. 95304200 01 640084603 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

COPRESA CORPORACION PROMOCIONES EUROPEAS 78758570 01 640081801 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORAGEM LAMAS VICTOR ALESANDRE X7827433 01 640089882 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORAL KEY, S.L. 95533436 01 640089720 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORBACHO IZQUIERDO JESUS 30662202 01 640082303 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORBELLA GONZALEZ SUSANA 15393681 01 640075141 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORBELLA GONZALEZ SUSANA 15393681 01 640092958 18 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CORBELLA GONZALEZ SUSANA 15393681 01 640092962 14 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CORBELLA GONZALEZ SUSANA 15393681 01 640092965 11 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CORCUERA GONZALEZ ANDRES IVAN 30563733 14 S15004138 2U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORENSMICHAELA DENISE X2145777 B6 W42666199 01 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

CORLES XXI, S.L. 95699286 15 S15003796 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORMENZANA MARTINEZ DAVID 29034352 WW W42995673 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORNEIFLORIN X8662473 01 640086632 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14053 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

CORPAS MOYA RICARDO 13774064 K6 143698202 1G COMUNICACIONES IMP.TRANSM.PATRIMON.

CORPORACION DUTELLEUX, S.L. 83595306 01 640083504 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORPORACION EMPRESARIAL EUROPEA DE SERVI 83974485 01 640082176 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORRAL REMENTERIA SANTIAGO LUIS 14906165 01 640069660 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORREDOR LLAMOSAS PEDRO DAVID 44975469 01 640057884 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORREIA BORGES DE SOUSA LORIDO CATIA ISA X6422841 01 640084370 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORTA SAEZ MARIA LOURDES 30575246 01 640079583 22 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CORTABITARTE ROYUELA CARLOS 30643231 15 P15165282 25 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

CORTES ASTORQUIZA MARIA 30584358 01 640088650 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORTES CUSTODIO BLANCA 72395454 16 606146449 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORTES CUSTODIO BLANCA 72395454 16 606146450 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORTES FLORES JOSE MANUEL 30631920 01 640077923 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORTES GARCIA FERNANDO 24402608 16 606146451 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORTES SANCHEZ PILAR DEL MAR 30621236 16 203495298 1N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORTES SANCHEZ PILAR DEL MAR 30621236 16 203496266 18 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CORTES VALENCIA JOSE GILBERTO X3378391 01 640083600 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORVO LUNA BENITO 14951602 01 640078924 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CORVO LUNA BENITO 14951602 16 606146452 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

COSTA DA SILVA JANEIDE X5469851 WW W42888738 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

COULIBALY DOUMBIA KASSOUM 79268127 20 160239793 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

COUSILLAS CORRALES JOSE MANUEL 11919392 01 640078902 09 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

COUTO GONZALEZ JUAN 53172498 01 640084468 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CPU SERVICIOS DE HIGIENIZACION, S.L. 95080693 16 160028941 0G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CRACIUNNICOLETA Y1261385 01 640089486 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CREACIONES ALARTE 2010, S.L. 01474162 01 640086098 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRENDE TOURAL GERMAN 14958905 WW W43023015 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CRESPO TURRADO FELIPA 22734399 01 640078193 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRETU DUMITRU X8609916 01 640086630 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRETU OVIDIU CIPRIAN X8610047 01 640087810 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRIGNOLA TOLEDO FELIPE CLAUDIO X2637496 01 640080682 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRISTEANVALENTIN MIRCEA X8823944 01 640078205 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRISTEAN RODICA X9915354 01 640078207 41 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CRUZ CORRAL ROBERTO 45815434 WW W42877899 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CRUZ DE MALTA, S.A. 01014463 01 640083048 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CRUZ VALENCIA OSCAR EDUARDO X6836374 20 160184913 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CRUZ VALENCIA OSCAR EDUARDO X6836374 20 160243443 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CUADRADO SANCHEZ OSCAR 78892891 56 W41965106 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

CUBERIA ORTIZ JULIAN 14944806 16 606148737 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUCURULL URIBARRI ALEJANDRO 30666479 01 640078566 55 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

CUDONE, S.L. 48674824 13 W42178275 31 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CUDONE, S.L. 48674824 14 W41183225 2F LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

CUELLAR ZABALA NEUSA 79298862 01 640091369 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CUELLAR ZABALA NEUSA 79298862 20 160141494 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CUELLO MONTERO ANTONIO 76198145 01 640076638 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CUELLO RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 72401149 16 343607117 0K LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

CUENDE ESTEBAÑEZ FRANCISCO JAVIER 30554551 SZ 201600446 19 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

CUERPO MARTINEZ ENCARNACION 20173768 01 640079346 66 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 27 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 35 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 43 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 51 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 6Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 7X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 8V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015300 9T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0015301 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 1E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 3A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 48 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 56 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 64 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 72 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 80 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030500 9Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA BODEGA EUSEBIO JOSE 14920187 14 DZ0030501 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUESTA MUELA JAVIER 30567443 01 640080666 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CUEVAS GONZALEZ SANTOS MANUEL 72124040 20 160236413 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CUEVAS RUANO JOSE JAVIER 30681112 WW W43021169 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

CUPRIANLIVIU ROMAN X9114215 01 640086777 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CURATUREANU LAURENTIU LIVIU X3645268 01 640088146 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CURIEL MAURIÑO JUAN ALEJANDRO 45672486 01 640075320 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CUSTOM MOBILE SC 22382238 20 160212833 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

CYBER BOOM, S.L. 95227195 01 640085050 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

CYMA MAQUINARIA, S.L. 95067534 01 640073767 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

D’ESPI CONFECCIONES TEXTILES, S.A. 08438061 01 640082131 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DA SILVAMARX LENINE Y0469057 01 640089915 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DA SILVA FERREIRA JOAO FERNANDO X8617112 13 F13000851 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DA SILVA FERREIRA JOAO FERNANDO X8617112 13 S15004357 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DA SILVA REIS CANDIDO X4163623 01 640083105 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DA VEGA DOLI SA LIMA X1477840 01 640080565 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DANCUSVASILE X6413487 01 640076719 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DAVID RODRIGUEZ ANTELO-JORGE BALLESTEROS 95564985 WW W42891069 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DAYGOR NORTE, S.L. 48574958 01 640083226 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DAZA RIOS JHON FREDERICK X6599532 01 640078177 56 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

DBB ASESORIA INTEGRAL DEUSTO, S.L. 95572103 14 S15004071 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE ABAJO MARTIN MIKEL 45815796 16 W42853057 1W DEVOL.INGR.INDE II.EE.M.TRAN.SEG TRA

DE ANDRES GALLARDO ALFREDO 11927320 15 W43051196 1U LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14054 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

DE BENITO ALBAINA SANTIAGO ENRIQUE 30675776 WW W42973619 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE BENITO ALBAINA SANTIAGO ENRIQUE 30675776 WW W42999780 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE CARVALHO ARAUJO MARIO MARCELO X6223626 01 640086879 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE ITURRIAGA CUESTA LUIS ALBERTO 30550997 74 141243901 01 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO

DE LA FUENTE ECHEVARRIA JORGE 44906341 01 640080964 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE LA HERA GARAY MARIA PILAR 30620836 R6 344489809 15 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DE LA PRIETA VARA SABINO 11706164 01 640083174 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE LA VEGA TORRES CARLOS DAVID X1573681 01 640084947 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE LA VILLA LISO JOSE ISMAEL 16049465 01 640075717 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE LEON TEJEDA JEOVANNY Y0414314 14 S15004238 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE LOS ANGELES FERNANDEZ CARMEN 33448428 01 640082569 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE LOS SANTOS PARRA JOSE 45672545 01 640082371 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DE LOS TOYOS NAZABAL JORGE 15368184 15 W43085530 1N LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

DE LUIS ARNAIZ PEDRO 72392879 WW W42909182 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE LUIS ARNAIZ PEDRO 72392879 WW W42909523 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE MIJANGOS MENDIA CARLOS MARIA 14222899 16 D08000862 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DE SILVA DE LOS SANTOS AUGUSTA JOSE LUIS 46644114 R6 206060337 00 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

DE SILVA DE LOS SANTOS AUGUSTA JOSE LUIS 46644114 R6 306006058 06 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

DE SILVA DE LOS SANTOS AUGUSTA JOSE LUIS 46644114 R6 406323916 0O REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

DE SILVA TEIXEIRA DANIELA FELIPA X7136942 01 640073905 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DECANO COCINAS Y BAÑOS, S.L. 95200671 01 640081933 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DECAPLUS CAPITAL, S.A. 95026506 01 640084929 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DECORACION Y SOFAS 200, S.L. 82654591 01 640081260 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DECORACIONES KEPA RAQUEL ALSUMA, S.L. 48795819 01 640087014 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DED DESARROLLO ESTRATEGICO 2000, S.L. 62217880 01 640081322 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL AMO CALLE ALBERTO 12752212 01 640077451 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL AMO ESCARTIN MARIA JOSE 78879294 01 640078621 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL AMO ESCARTIN MARIA JOSE 78879294 01 640079214 87 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL ARCO FERNANDEZ SERAFIN 24406917 A4 503670001 1W PROP.LIQUIDAC. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

DEL CASTILLO BLANCO JULIO 22753009 01 640083723 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL CORRAL ARRANZ ROBERTO 30597133 WW W42979997 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DEL CORRAL ARRANZ ROBERTO 30597133 WW W43015541 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DEL OLMO DIEZ EUGENIO 30560758 01 640090129 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL OLMO GARCIA DIEGO 74491458 20 160206203 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DEL OLMO GARCIA DIEGO 74491458 20 160243113 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DEL REY SAAVEDRA JOSE MANUEL 78882603 01 640050689 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL RIO REIGADAS LUIS MARIA 30664070 01 640084510 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DEL VALLE FERNANDEZ VANESA 78928457 WW W42931134 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DELGADO DELGADO SANTIAGO 15330034 WW W42982549 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DELGADO LAREQUI PABLO 72402263 01 640076636 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DELGADO LOPEZ JOSE ANTONIO 14261393 WW W42983183 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DELGADO MATEOS MARIA ANGELES 14242757 R6 342370559 1I REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DELGADO MATEOS MARIA ANGELES 14242757 R6 345501516 0H REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DELGADO MATEOS MARIA ANGELES 14242757 14 S15003906 2H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DEMOLICIONES SIDERURGICAS FERNANDEZ, S.L. 95688214 SZ 201600440 55 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

DEPORTE Y MODA TIENDAS Y EVENTOS, S.L. 95793717 R6 342370513 1A REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DESARROLLOS EMPRESARIALES VISOR, S.L. 95633509 01 640075001 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIACONULACRAMIOARA Y1675605 01 640073933 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIADIOUBIZANE X3525832 01 640082622 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 M6 2016/4630 00 ACUERDO GESTIÓN RECAUDATORIA

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 M6 2016/4630 00 ACUERDO GESTIÓN RECAUDATORIA

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 10 BMGB4A101 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 10 BMGB49601 1A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 11 BMGB4A201 1Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 11 BMGB49701 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 12 BMGB4A301 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 12 BMGB49801 1W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 13 BMGB4A401 1C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAGO ESPINA MARIA ANGELES 14556560 13 BMGB49901 1P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIALLOTHIERNO BOUBACAR Y0525968 01 640076802 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIALLO DIALLO MAMADOU ALPHA 47915750 01 640078034 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIANTUS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. 95449328 01 640084364 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAS TEIXEIRA ADELINA X2401980 01 640076453 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAZ BUITRAGO JUAN GUILLERMO 79137251 01 640091381 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAZ BUITRAGO JUAN GUILLERMO 79137251 20 160075724 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DIAZ CARDONA SIGIFREDO 22761414 WW W42987395 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ CARDONA SIGIFREDO 22761414 01 640086677 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAZ CRESPO MERA MANUEL 30609992 WW W42980729 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ CRESPO MERA MANUEL 30609992 WW W42997443 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 35425009 13 F13000889 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 35425009 13 S15004467 29 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ IGLESIAS IRATXE 22744756 SZ 201600438 66 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

DIAZ NORTE ERNESTO SANDINO X6636179 SZ 201600445 80 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

DIAZ NORTE ERNESTO SANDINO X6636179 SZ 201600445 81 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

DIAZ NORTE ERNESTO SANDINO X6636179 20 160205061 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DIAZ REY ANA 44974786 16 606146489 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ REY ANA 44974786 16 606146490 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ TAPIAS JUAN ALBERTO 30596117 01 640078250 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAZ TAPIAS JUAN ALBERTO 30596117 01 640080254 15 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

DIAZ URIBE GORKA 16056684 13 F13000702 1F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIAZ VAZQUEZ JESUS 14698655 01 640080631 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DICMA, S.L. 48173934 01 640083056 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIDAK ACTIVIDADES DIDACTICAS, S.L. 48568117 16 160025761 05 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

DIEGO HELGUERA FELIPE 72014083 16 343847917 0Q LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

DIEGO LANDETA MARIA BEGOÑA 14932924 20 150472464 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DIELAN, S.A. 48178826 01 640073727 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 08 AALJ41801 1V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 08 SALJ41801 1V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 09 AALJ41801 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14055 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

DIELAN, S.A. 48178826 10 AALJ41301 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 10 AALJ41901 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 10 SALJ41901 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 11 AALJ41901 1S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 11 AALJ42001 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 11 SALJ42001 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 12 AALJ42101 1W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 35 N1500951Y 3G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 35 N1500955R 3K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIELAN, S.A. 48178826 35 N1501002J 30 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ BISBAL JOSEFA 14826709 16 D15014312 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ BISBAL JOSEFA 14826709 20 160245683 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DIEZ DIAZ LUIS FERNANDO 20181006 R6 344489813 1D REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DIEZ DIAZ LUIS FERNANDO 20181006 14 S15003919 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ IRIONDO TARSICIO 14244408 WW W42928625 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ IRIONDO TARSICIO 14244408 WW W42929135 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ IRIONDO TARSICIO 14244408 WW W42930175 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ JIMENEZ EDER 78914812 16 602736010 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ MELERO ENEKO 45676867 16 606146499 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIEZ PEREDA MANUEL RICARDO 30558526 01 640083267 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIEZ POZOS BEGOÑA 45670772 01 640076938 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIEZ TRINIDAD JAVIER 16077456 01 640079510 82 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

DIKOIN 1500, S.L. 48929533 01 640081799 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIOPABO Y0442520 01 640089031 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIOPMOUSTAPHA X4188457 01 640078384 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DISCOBILBO 2012, S.L. 95707550 14 S15004099 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DISEÑO RADIO Y TELEVISION, S.L. 95241949 WW W42888736 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DISEÑO RADIO Y TELEVISION, S.L. 95241949 WW W42888779 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DISTRIBUCIONES IRUTEL 2003, S.L. 95030490 01 640081589 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DISTRIBUCIONES JUBABERRI, S.L. 95164869 01 640086465 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DISTRIBUCIONES LUGESCA, S.L. 62628953 01 640082524 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIVINA COMEDIA BILBAO XXI, S.L. 95736872 14 S15004219 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DIVINO MAZARREDO 2013, S.L. 95746558 01 640085813 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DIZ PORTELA JOSE MARIA 30685835 01 640078108 43 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

DIZ PORTELA MIGUEL ANGEL 30685834 01 640078920 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DJEDJEGAHUIDI SERGES SEBASTIEN X2905209 01 640070908 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOCASAL ALONSO JORGE AVELINO 20173225 R6 344489814 15 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DOCK SUD RIO DE LA PLATA, S.L. 39528401 01 640081413 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOMENECH GONZALEZ SONIA 16056334 SZ 201600443 41 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

DOMENECH GONZALEZ SONIA 16056334 SZ 201600443 42 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

DOMENECH GONZALEZ SONIA 16056334 20 160227731 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DOMENECH GONZALEZ SONIA 16056334 20 160227741 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DOMINGUEZ COEGO JOSE MIGUEL 29030478 20 160223191 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DOMINGUEZ CUEVAS ANTONIO 22726775 01 640078458 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOMINGUEZ CUEVAS ANTONIO 22726775 01 640078465 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOMINGUEZ CUEVAS ANTONIO 22726775 01 640078469 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOMINGUEZ DEL CAMPO ESTIBALIZ 16061924 01 640078282 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOMINGUEZ DEL CAMPO ESTIBALIZ 16061924 15 W41967120 1G REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

DOMINGUEZ LAUREANO YASKIRA Y2422176 14 S15004242 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DON KEBAP DOS DE MAYO, S.L. 95339792 01 640083304 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DONAIRE DIAZ LUIS MARIA 24403712 12 S16000678 2B LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

DONAIRE DIAZ LUIS MARIA 24403712 56 206060183 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

DONCEL PACHON YAMILED 79130572 01 640088824 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DONDIZ ARRASATE MARIA 78874479 01 640077767 79 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

DONKOR GEORGE BISSIE X0706883 01 640082528 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DONOSO ZORITA VICTOR 22728817 01 640080699 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOS SANTOSMARIA ADILIA X1027745 01 640090925 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOS SANTOS ABILIO AUGUSTO X2292497 20 160242523 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

DOS SANTOS ALZIRA DANIEL 44617140 15 S16002930 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

DOS SANTOS CANEDO NARCISO X1844255 01 640081516 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DOS SANTOS MONTES HUMBERTO X0638985 01 640088417 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DROBIL , S.COOP.L. 48132658 WW W43012283 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DRY BILBAO, S.L. 95687117 WW W43016474 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUÑABEITIA GOROSTIZA ALBERTO 30632534 15 603428464 1U LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

DUAL HERNANDEZ ENCARNACION 71132440 01 640088323 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 WW W41947297 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 WW W42854828 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 WW W42918598 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 16 606148760 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 16 606148761 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 16 606148767 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE EGUIA SAIOA 30669059 16 606148768 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE LOPEZ VILMA Y0622849 14 S15004126 2E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUARTE LORENZO CALIXTO 30663356 13 F13000847 1P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

DUDUIANUION Y2354820 01 640088204 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DUO LANDETA MARIA PURIFICACION 14785104 01 640088245 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DURAN SAN ANTON IRATXE 16066367 01 640078593 43 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

DURBALAPETRU Y0898429 01 640086790 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

DYNAMICAL MOVILES, S.L. 95355830 01 640084011 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHANIZ MONTES IGOR 16077125 56 106507440 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHAVE CAPANAGA ANDONI 45676296 14 S15003927 21 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEBARRIA GUISASOLA MARIA ARANZAZU 14560935 13 F13000736 17 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEBARRIA GUISASOLA MARIA ARANZAZU 14560935 13 S15003745 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEBERRIA ESCUDERO DIEGO 78904955 01 640088786 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEBERRIA ZABALA JORGE ANDRES 78870402 01 640088748 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEGARAY ABECIA IBON 44674781 WW W43026382 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEGARAY ABECIA IBON 44674781 WW W43026562 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEVARRI AGUIRRE JESUS MARIA 14867176 16 606148835 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEVARRI HOYOS RUFO 78931295 01 640088797 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14056 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

ECHEVARRIA AGUIRRE EDURNE 14920059 01 640076514 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA BALBAS JESUS 14252116 15 W43063771 1J LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ECHEVARRIA ELORRIAGA JOSE MARIA 14900443 01 640088601 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA ELORRIAGA JOSE MARIA 14900443 13 F13000892 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA ELORRIAGA JOSE MARIA 14900443 13 S15004470 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA MANZANARES ARGENTINA 78913839 01 640082016 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA SALAZAR ASIER 30683415 01 640078186 47 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA ZABALETA NEREA 30659545 WW W43024113 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ECHEVARRIA ZABALETA NEREA 30659545 01 640080022 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ECHEVERRIA JIMENEZ JESUS ANTONIO 15760054 WW W42878516 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EDJANG MASOKO ENGRACIA 53983479 01 640067350 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EDROSA GONZALEZ ARGIÑE 78883149 01 640084412 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EDUARDO GORROCHATEGUI ERAUZQUIN-GENERAL 95361135 20 161653901 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EGUIA DEL RIO M TERESA 78866278 01 640087665 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EGUIA SALUTREGUI JUAN 30655009 R6 342370584 1A REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

EGUIALDE IZARRA EDURNE 72479270 01 640075861 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EGUIGUREN DE LA FUENTE FRANCISCO 16035734 01 640079925 54 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

EGUILEOR ECHEVARRIA MARIA ICIAR 72161281 15 E00838592 10 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

EGUILUZ LERENA JOSE LUIS 14932663 15 W43090958 1P LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

EGUSQUIZA MANZANOS SERGIO 44975887 01 640078278 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EIDER ETXEANDIA ALDEKOZEA-JON GE 95686705 01 640076850 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EIZMENDI IRAURGUI IGNACIO 14252704 20 160138273 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

EIZMENDI IRAURGUI IGNACIO 14252704 20 160138283 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

EL BODEGON DE CURRITO, S.L. 48414767 01 640091586 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EL BOUCHTIMOHAMMED X5125451 01 640086164 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EL CORRAL DE LAS FLAMENCAS, S.L. 82538240 15 S16001857 25 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

EL GARMOUMAAHMED X6991737 15 W43080237 1K LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

EL HADDADINABIL X4346207 01 640089821 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EL KADDOURI AZEDDINE X8717477 WW W42886853 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL KADDOURI AZEDDINE X8717477 WW W42923994 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL KADDOURI AZEDDINE X8717477 WW W42925351 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL KADIMOHAMED X2652104 15 W43051882 1O LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

EL KIRAAHAFID X2526725 01 640081622 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EL MORABITABDELAZIZ X4243797 16 606148276 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL MORABITABDELAZIZ X4243797 16 606148277 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL MORABIT ABIDA X2700888 01 640088429 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EL MOURABITHOSSAIN X4012685 14 S15003895 2V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL MOUSSAOUI MHAND X2648366 01 640081181 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EL OUALKADI NOUREDDINE X3774675 WW W43006165 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EL SIDECAR SUPERSONICO, S.L. 95674834 01 640076678 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ELECTRICIDAD LSG INSTALACIONES, S.L. 20583316 15 S15004523 2D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ELEJAGA URIARTE JESUS MARIA 30595215 01 640079527 64 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ELEXPURU SOPEÑA IGNACIO LUIS 16046499 01 640083127 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ELEXPURU SOPEÑA KAREN MARIE X2886167 01 640084859 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ELICES GOROSTIZAGA FRANCISCO JAVIER 20179372 R6 342370573 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ELKANO TRES, S.L. 95410940 01 640084362 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ELORDUY ARRIAGA NICOLAS 14228156 01 640082943 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ELORDUY PINTADO ASIER 16061132 15 W43072240 1V LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ELORRIOKO GURIA, S.L. 95437232 01 640085059 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ELORZA AGUIRRE MIREN AMAYA 30599328 01 640092983 92 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ELORZA AGUIRRE MIREN AMAYA 30599328 01 640093464 96 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

EMEIDE XXI, S.L. 95653085 15 W42013328 1J REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

EMERIK 2013 39799937 WW W42925949 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EMIKOP ,S.COOP. 95171294 01 640082762 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ENCINAS MARTINEZ ELADIO 22745464 01 640077011 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ENCOFRADOS OMEGA SL UNIPERSONAL 01347780 01 640079849 32 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ENCOFRADOS SELOBIL, S.L. 95224895 01 640073337 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ENCOFRADOS TERRANOSTRA, S.L. 15927320 01 640079381 15 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ENEVASILE X8533637 SZ 201600450 40 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

ENEVASILE X8533637 15 E00869553 1A LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ENNACIRI LASFAR KHAOULA 79188824 01 640086336 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EPSYLON BUSINESS CORPORATION, S.L. 95345237 01 640083306 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EQUIPOS INDUSTRIALES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 33369273 01 640080550 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ERAUSQUIN SALVARREY JUAN IGNACIO 14580067 13 S16000716 28 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ERAUSQUIN SALVARREY JUAN IGNACIO 14580067 13 337461932 22 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ERAUZQUIN TELLECHEA GOTZON 78868718 R6 342370598 1A REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ERAUZQUIN TELLECHEA GOTZON 78868718 R6 344489823 19 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ERAUZQUIN TELLECHEA GOTZON 78868718 15 S15004999 2L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ERDOIZA AURREKOETXEA ANDER 45751709 01 640078450 90 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ERDOIZA AURREKOETXEA GONTZAL 45751710 01 640078451 89 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ERICE FERNANDEZ JAVIER 16035124 01 640084210 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ERQUIAGA PEÑA GREGORIO 30680803 15 W43054346 1H LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ERRAZ INGENIERIA, S.L. 95546875 13 S16000728 2O LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

ERRAZ INGENIERIA, S.L. 95546875 14 S16000732 2V LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

ERRAZ INGENIERIA, S.L. 95546875 56 306005977 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

ERRAZ INGENIERIA, S.L. 95546875 56 406323805 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

ERREKA ONDOAN, S.L. 95285623 01 640081612 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ERTAURAN GUILLAUME THOMA Y1335646 R6 160677701 1Q REQUERIMIENTOS IMP.TRANSM.PATRIMON.

ERTZAINTZAREN SINDIKATU ABERTZALE NAZION 95415121 01 640091620 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESCAMEZ ARCE IVAN 14264816 16 606147811 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ESCARTIN OSMA BEATRIZ 14563358 01 640077282 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESCOBAR GOMEZ ALVARO 45662120 01 640075840 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESCUDERO MUZA AMALIO 30573243 01 640083270 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESCUDERO PEREZ EMILIO 30604288 01 640088658 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESCUDERO PINTO ANTONIO 45675134 01 640088310 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESERAL, S.A. 48130256 R6 347712216 0V REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ESKOOP , S.COOP.L. 01022698 01 640093471 89 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ESPINAL ARIAS SAMUEL DARIO 79225759 01 640075594 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESPINAL BOCANEGRA JOHN JAIRO 79127549 01 640091513 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14057 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

ESPINO EGUREN VICENTE ALBERTO 30573547 WW W41992715 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ESPINOSA CRESPO JOSEBA 44978152 WW W42920356 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ESQUIVEL MARTIN MARIA DEL MAR 11913752 01 640070986 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTALKI LAN, S.L. 95147195 01 640083066 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTATE 2002, S.L. 62993258 01 640089691 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTEBAN FERNANDEZ MONICA 20185300 01 640079111 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTEBAN RASTRILLA JOSE MARIA 22750663 01 640087569 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTECO 2005, S.L.L. 95341236 01 640083454 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTEL MEDITERRANEA, S.L. 98194202 R6 342370542 16 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ESTEL MEDITERRANEA, S.L. 98194202 14 S15003893 2B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ESTRADE ARLUCEA MARIA JOSE 14935923 DZ 201600007 49 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

ESTRATEGIA E INNOVACION INNCONSULTA, S.L. 95526554 01 640078681 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTRUCTURAS METALICAS PICHIN, S.L. 95768040 WW W42954577 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ESTUDIO BASAURI KALERO, S.L. 95400024 01 640083403 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTUDIO F64, S.L. 95158366 R6 344489828 15 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ESTUDIO INMOBILIARIO LA CAMPA, S.L. 95646964 01 640086581 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTUDIO LEIOA 2005, S.L. 95351599 01 640084606 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTUDIO LEONARDO DE VINCI, S.L. 48055461 01 640086341 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ESTUDIO ROMO 2006, S.L. 95448023 01 640083589 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ETC MULTIMEDIA, S.L. 95162236 01 640083068 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ETIEN CARRASCO VICTORIANO 75637902 01 640091068 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ETXEBARRIA URKITZA JESUS 16032714 01 640080879 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ETXEBARRIOSTE ELORTEGI IBAN 72314801 M6 CV1436732 0H ACUERDO IMP.TRANSM.PATRIMON.

EULIARTE GOMEZ JORGE HORACIO 30669470 WW W42888845 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EUROPEA DEL OZONO EUROZON, S.L. 48747836 R6 344489830 1T REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

EUSKARIBE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. 95385423 20 160176221 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

EUSKARIBE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. 95385423 20 160210281 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

EUSKO GUIAS, S.L. 48540363 20 160153691 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

EUSKO GUIAS, S.L. 48540363 20 160241361 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

EUSKOBOMBAS Y LOGISTICA, S.L. 95250635 01 640081025 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EUSKOTRANSFOR, S.L. 48972822 WW W42972141 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EVENTS EUSKALPRESS, S.L. 95667705 WW W43027938 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EVIDENCE CAFE TEATRO, S.L. 95707477 14 S15004215 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

EXCALPUENTE, S.L. 15752546 01 640083052 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EXCAVACIONES ETXELUR, S.L. 95200978 SZ 201600448 95 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

EXCOTEL SC 01526250 R6 345651516 0Z REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

EXCOTEL SC 01526250 R6 345661516 0Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

EXPLOTACIONES GAFERSA, S.L. 95505772 01 640073805 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EXPOLUZ DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A. 08202020 01 640083191 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EXPOSEGUNDA, S.L. 31720840 01 640082021 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EYSER, S.L. 48162879 01 640082984 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EZCURRA OLIVER JOSE FELIX 14603163 01 640076991 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

EZCURRA PEREZ FRANCISCO GABRIEL 14405632 15 P15063715 22 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

F. J. BERETZALDE, S.L. 95240669 01 640083535 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FABRICANTE DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DETER 48543557 01 640083058 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FABRISTAHL, S.A. 58279167 01 640083812 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FACHADAS SINGULARES ABARRE, S.A. 95063988 R6 A1619435V 1P REQUERIMIENTOS IMP.ACT.ECON.Y OTROS

FAI & L, S.L. 48896963 01 640082148 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FALL CHEIKH X8476044 13 F13000883 15 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FALL CHEIKH X8476044 13 S15004450 2X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FAMILIAR BLAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 16033415 13 F13000909 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 WW W41697357 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 WW W41703607 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 WW W41906172 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 WW W41907830 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 20 160038924 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 56 W23247485 01 LIQUID. COMPENS VALOR AÑADIDO

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 56 W40835352 01 LIQUID. COMPENS VALOR AÑADIDO

FANDIÑO HERNANDEZ IVAN 45819191 56 W41265950 01 LIQUID. COMPENS VALOR AÑADIDO

FARAPONMIHAELA X8682637 WW W42983642 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FASHION CLINIC, S.L. 95496055 01 640085234 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FAVENORTE FACHADAS VENTILADAS, S.L. 01402502 15 S16003210 1T PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

FECHETE OVIDIU GOMAN X8548283 01 640088497 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FEDERACION DE ASOCIACIONES Y CLUBES NAUT 48960298 WW W42993455 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FEDERACION DE ASOCIACIONES Y CLUBES NAUT 48960298 01 640091596 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FELIPE AMEZUA, S.A. 48077184 01 640055956 80 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

FEODOLOVPAVEL X6842506 01 640089850 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERASTRAUCRISTIAN FLORIN X8666110 01 640075048 97 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

FERMA-8, S.L. 95057840 20 160118811 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FERMIN ANTONIO, S.L. 95072906 01 640083849 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDES NOVAIS CARRETEIRO HELDER X4426680 01 640088462 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ ABONJO JOSE ANTONIO 20169466 16 606146552 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ ALONSO MARIA CRUZ 14907515 01 640085290 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ ARROYO JOSE MARIA 12352911 01 640087150 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ BEASCOECHEA ALBERTO 30550558 R6 344489839 1T REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FERNANDEZ CARBAJO MARIA PILAR 11925679 01 640088545 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ CASEIRO JESUS 33831581 01 640082973 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ CHICO MANUELA 76512653 01 640080860 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ CORREA IVAN 47765567 01 640083529 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE MARIA 16049608 SZ 201600450 76 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE MARIA 16049608 15 W43093633 1Y LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FERNANDEZ DE LOS SANTOS JUAN CARLOS 22712263 01 640078159 75 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ DE LOS SANTOS JUAN CARLOS 22712263 15 W43068737 1O LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FERNANDEZ DORADO ANTONIO 14581798 20 120192654 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ DUARTE MANUEL 14612360 01 640085285 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ FERNANDEZ AMAYA 30562795 01 640069066 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ FERNANDEZ AMAYA 30562795 14 S15003924 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ FREIRIA BORJA 45666457 01 640078840 73 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ GARCIA JAVIER 14918922 12 S16000809 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14058 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

FERNANDEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL 20173901 R6 342370571 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FERNANDEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL 20173901 01 640067777 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ LOPEZ DE URIBARRI OSCAR 44672402 15 E00845644 1A LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FERNANDEZ LOPEZ MARTA 22750701 WW W42934018 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ LOPEZ MARTA 22750701 16 160028895 06 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FERNANDEZ LORENZO JOAN 79002967 WW W42977125 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ LORENZO JOAN 79002967 WW W42979327 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ LORENZO JOAN 79002967 WW W42979748 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MARCOS AVELINO 30637333 15 W43054398 1H LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FERNANDEZ MARTIN IGNACIO 16062648 01 640064396 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MARTIN JUAN JOSE 46566629 01 640084282 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MARTINEZ DE ANTOÑANA FERNANDO 14247974 01 640083705 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MATE RICARDO 20174236 20 160202743 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ MATE RICARDO 20174236 20 160202753 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ MENCHACA ASIER 14604465 01 640084959 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MONJE IAGOBA 30657474 WW W43011482 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MONTEJO JOSE ANGEL 30586196 01 640081421 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MORODO ENRIQUE 14879075 01 640079667 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MUGICA ELENA 15383410 WW W42886361 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MUGICA ELENA 15383410 WW W42916631 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ MUGICA ELENA 15383410 WW W42920519 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ NUÑEZ EVA MARIA 30622642 R5 E00865136 1E REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

FERNANDEZ PALOMANES JESUS 20176270 SZ 201600443 78 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ PALOMANES JESUS 20176270 SZ 201600443 83 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ PALOMANES JESUS 20176270 SZ 201600443 84 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ PALOMANES JESUS 20176270 15 W43068991 10 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FERNANDEZ PEDRIDO MARTA 30577658 20 150471783 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ RASO ALBERTO 11929746 13 DZ0005900 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ RASO ALBERTO 11929746 13 DZ0005900 2H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ RASO ALBERTO 11929746 13 DZ0005900 3F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ RASO ALBERTO 11929746 13 DZ0005900 4D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ RASO ALBERTO 11929746 13 DZ0005900 5B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ RASO ALBERTO 11929746 13 DZ0005900 69 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNANDEZ SANCHEZ ELADIO 30550659 01 640080027 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ SANCHEZ ELADIO 30550659 01 640080040 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ SANZ ABDON FRANCISCO 30559974 16 602736043 0G LIQUID. INGRES. II.EE.M.TRAN.SEG TRA

FERNANDEZ TOLEDO SUSANA 16054813 20 160161453 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FERNANDEZ URETA PEDRO LUIS 14429172 01 640084177 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ VECINO EVARISTO ELIAS 11700592 01 640078734 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDEZ WATTS PEDRO ALBERTO 79177031 01 640088831 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERNANDO SANTOS MANUEL X0029685 16 606148750 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERNEY RIOS JOSE X4535545 01 640081915 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERRANDEZ GARCIA JOSE LUIS 30574002 01 640075510 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERRERA NEVES VICTOR MANUEL X9430730 01 640076724 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERRERO ARIAS LEONOR 30552036 01 640082722 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FERRERUELA HERNANDEZ ENCARNACION 16244011 WW W42878623 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERRES HERMOSILLA FERNANDO 14871063 13 F13000914 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERRES HERMOSILLA FERNANDO 14871063 13 S15004724 2V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FERREYRA ALANIS JULIA ALEJANDRA 79368507 56 W42020062 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FIBERKIT UTILLAJES DE PULLTRUSION, S.L. 95460580 56 W41968148 01 DENEGAC DEVOLUC VALOR AÑADIDO

FIGUERA PLATAS FERNANDO 14255624 01 640083250 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FILOPEMENEA INMOBILIARIA, S.L. 95481594 R4 W41547359 1F REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FINANCHAIN & GOLDEN RIOJA, S.L. 26224345 01 640083201 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FINANCIERA BARACALDO, S.L. 95457214 01 640084514 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FINCAS BUILDING, S.L. 95211355 WW W42923431 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FINCAS PABLOS, S.L. 95648630 01 640091384 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FINCAS PABLOS, S.L. 95648630 20 150367624 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FINCAS PABLOS, S.L. 95648630 20 150471794 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FINCAS SUCRE, S.L. 95631099 01 640079811 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FIOL ROIG MAGDALENA 43101077 15 S16003032 1H PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FJA FENIX SOLUCIONES , SDAD. COOP. 95677340 SZ 201600444 22 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FJA FENIX SOLUCIONES , SDAD. COOP. 95677340 SZ 201600444 23 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FJA FENIX SOLUCIONES , SDAD. COOP. 95677340 20 160033801 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FLORECE Y PROSPERA, S.L. 95373460 R6 342370461 1C REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FLORES DIESTRES ANTONIO ANGEL 30601965 01 640088653 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FLORES MEDINA ANA BELEN 06249147 01 640078618 17 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

FLORES URREISTI ANGEL 15363326 20 15Z400018 05 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

FLORINDA SANCHEZ BUENAGA-JUAN CARLOS RI 95241568 01 640081733 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FONDO DE GARANTIA SALARIAL EN BILBAO MT 4819005B 01 640080067 23 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

FONTANERIA Y CALEFACCION INSSER, S.L. 48715478 56 W32384786 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FONTANERIA Y SANEAMIENTO MORENO, S.A. 01016773 15 S15004484 2N LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

FONTANILLA VILLAR ROSA MARIA 14900009 M6 RE3882016 0D ACUERDO PAGOS Y GARANTÍAS

FONTECHA GARCIA MARIA TERESA 14878396 01 640085127 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FONTELA FERNANDEZ JESUS 14949882 13 F13000739 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FORCELLEDO LAJAS JONATAN 44978830 20 160215273 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FORCELLEDO LAJAS JONATAN 44978830 20 160244433 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

FORCELLEDO MARTINEZ JOSE ALBERTO 16052069 13 F13000916 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FORCELLEDO MARTINEZ JOSE ALBERTO 16052069 56 106507442 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

FORCELLEDO MARTINEZ JOSE ALBERTO 16052069 56 206059940 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

FORCELLEDO MARTINEZ JOSE ALBERTO 16052069 56 306005618 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

FORESTALES UGAO, S.L. 95349106 01 640083492 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FORMAS DEUSTO, S.L. 48714141 01 640089687 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FORMOSO TEXEIRA ANTONIO 37716181 01 640074860 91 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

FORNIES MARTINEZ JOSE ADOLFO 30570644 01 640080512 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRAILE OLLORA EMILIANO 14870814 13 S15004364 23 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FRAILE ORUE FATIMA 15399333 01 640077740 07 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

FRAILE ORUE FATIMA 15399333 15 W43062688 18 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

FRAILE PEREZ SEGISMUNDO 07803164 SZ 201600448 71 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FRAN FRIO Y CALOR INDUSTRIAL, S.L. 95336400 01 640084112 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14059 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

FRANCIA CARBAJO BEGOÑA 20181235 01 640079553 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRANCIA MARTI JOSE ANTONIO 73777205 01 640084307 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRANCISCO CASTILLO JOSE ANDRES 14522133 76 160572702 02 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO

FRANCISCO CASTILLO JOSE ANDRES 14522133 76 160572711 02 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO

FRANCO ARRIZABALAGA AITOR 30656531 R6 344489844 1T REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FRANCO ASTIZ JOSE 14176834 01 640080852 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRANCO DE ARREDONDO LILIA X3385285 01 640085647 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FREITAS VELASCO LUCIO 20185517 WW W42980716 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FREITAS VELASCO LUCIO 20185517 WW W42991001 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FRESH AND OCIO, S.L. 95317665 01 640083673 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRIO RIAS ALTAS, S.L. 95693818 01 640089744 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRUTAS LUPE, S.L. 95778809 01 640089777 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FRUTO FUENTES ASIER 29033366 SZ 201600446 85 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

FUDEBA, S.L. 48500185 14 W42020415 1I LIQUID. DEVOLV IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FUENTE DIEZ BEATRIZ 14868557 15 W43069302 1L LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

FUENTES CORRALES JOSE 45662494 01 640092398 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FUENTES RODRIGO JESUS 22741092 01 640075880 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FUJI SUSHI, S.L. 65859878 R6 342370426 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FUJI SUSHI, S.L. 65859878 R6 345321516 0H REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FUJI SUSHI, S.L. 65859878 14 S15004032 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FULLAONDO ECHEVARRIA JUAN MIGUEL 30565740 01 640077770 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

FUNDACION ETXEKIDE FUNDAZIOA 95671103 R6 344981516 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FUNDACION INTERED 80468564 R6 347081816 02 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

FUNDACION UZTAI FUNDAZIOA 95601373 14 S15004077 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

FUNDAZURI ONAINDIA FELISA 15316842 01 640076511 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GABANCHO EGAÑA JOSU 78881011 WW W42969198 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GABILONDO FERNANDEZ MARIA BEGOÑA 14870462 01 640078893 18 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GALBAN VERGARA SERGIO 14597197 01 640075805 02 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GALDIZ BERECIARTU MARIA BEGOÑA 14092555 13 F13000834 1H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GALHA JOSE JOSE ANTONIO 20181000 01 640083334 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GALLASTEGUI ALBERDI JESUS MARIA 72253062 01 640077736 11 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GALLO ORBE JORGE 30609782 13 S15004362 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GALNATUR PROMOCIONES, S.L. 95342986 01 640083362 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GALTXUTRANS, S.L. 95730107 WW W42881435 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GALVEZ DOMINGUEZ ANTONIO 45819088 WW W42912895 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GAMERO MARZAL JOSE ANTONIO 22739589 20 160195311 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GANERAN METALISTERIA Y HERRERIA, S.L. 95762845 01 640089294 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GANGOITI NARDIZ JOSE MARIA 14780830 01 640077074 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GANMAFER 28, S.L. 95674180 01 640088125 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GAOUGAOUBENASER Y0624330 01 640091033 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARABIETA SEBASTIAN ASIER 14266505 15 506556537 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARAIYURREBASO ECHEVARRIA JUAN MARIA 14892032 12 W31420350 4G LIQUID. DEVOLV COMPROB.ACT.EMPRES.Y

GARAZI TALDEA, S.L. 95076600 16 N0835566S 03 COMUNICACIONES CATASTRO

GARBAYO PANIAGUA AINTZANE 72401844 01 640074813 40 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GARBI ARIN XXI, S.L. 95179966 01 640081022 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARBICAR CENTER, S.L. 95168563 01 640083452 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA BARTOLOME IVAN 78928494 01 640068805 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA BEJARANO JUAN PABLO 76256422 WW W42877098 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA BODERO MARIA DEL ROCIO 30570355 01 640080081 93 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA BRAVO ARITZA 20222412 01 640083260 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA CALLEJA JUAN ANTONIO 30574264 WW W42931289 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA CALVO SILVIA 44973348 WW W42974451 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA CALVO SILVIA 44973348 WW W42975455 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA CASTILLO RAQUEL 30590997 14 S15004273 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA COBO JOSE IGNACIO 20217385 01 640079240 76 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA COBO JOSE IGNACIO 20217385 01 640079243 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA CORTAZAR GONZALEZ BELANDIA IDOIA 30690731 01 640092352 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA DE BLAS MARIA DE LOS ANGELES 71102792 01 640079451 43 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA ELEXPURU ENEKO 78938071 SZ 201600450 50 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

GARCIA ELEXPURU ENEKO 78938071 SZ 201600450 74 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

GARCIA ELEXPURU ENEKO 78938071 15 W43104820 17 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GARCIA GALLEGO JOSE LUIS 22719606 WW W42916983 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA GARCIA RUBEN 78903201 WW W43001795 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA GOITIANDIA AINARA 45628432 15 W41870115 1T DEVOL.INGR.INDE IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GARCIA GOMEZ UNAI 30690683 13 W41270623 2T LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

GARCIA GOMEZ UNAI 30690683 14 W41069837 2G LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

GARCIA HERNANDO FLORENTINO 14565164 01 640091064 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA IVAÑEZ ADELIA 21395656 R6 153621301 1P REQUERIMIENTOS IMP.TRANSM.PATRIMON.

GARCIA IVAÑEZ ADELIA 21395656 01 640075957 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA JIMENEZ ESTER 79005970 15 341905474 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA JIMENEZ PEDRO 30605002 01 640088282 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 1R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 3N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 4L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 5J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 6H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 7F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 8D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ ARITZ 16059911 12 DZ0037700 9B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA LOPEZ IVAN 16072216 01 640085028 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA MARIA CRISTINA X6056885 IM I16059410 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA MARIA CRISTINA X6056885 01 640073891 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA MARTINEZ RAUL DARIO 16044043 DZ 201600007 52 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

GARCIA MARTINEZ RAUL DARIO 16044043 01 640078064 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA MARTINEZ RAUL DARIO 16044043 01 640078078 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA MONEDERO LAURA 48404138 01 640092451 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA MORAN JOSE ANTONIO 05418744 R4 603479035 1B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GARCIA MOTOS FERNANDO NOE 50993399 01 640083737 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14060 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

GARCIA ORDAS JOSE MARIA 14572402 01 640083882 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA ORTIZ JESUS MANUEL 16057826 15 S16003014 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GARCIA PEREZ ANTONIO 30482561 01 640075832 89 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GARCIA PEREZ MARCOS 72090972 01 640074679 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA PEREZ MARCOS 72090972 01 640075299 23 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA PRIETO MARIA ANA 15382216 13 F13000882 1D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA PRIETO MARIA ANA 15382216 13 S15004448 29 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA REVUELTA ROBERTO 20183265 13 F13000912 1Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA RODRIGUEZ LEIRE 78900999 01 640084318 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA RUEDA JULIAN IGNACIO 30640145 14 S15004140 2I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA SALDAÑA JUAN CARLOS 14594628 13 DZ0006100 1O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA SALDAÑA JUAN CARLOS 14594628 13 DZ0006100 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA SERNA LEONOR 14587462 20 160216481 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GARCIA SUAREZ DIEGO 11908408 01 640087147 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA TEMPRANO AITOR 78921207 WW W42994836 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA TEMPRANO AITOR 78921207 WW W43011998 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA UNGIDO MATILDE 14389770 13 F13000891 1H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA UNGIDO MATILDE 14389770 13 S15004469 2T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA URUEÑA JOSE ALBERTO 11918006 01 640079705 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARCIA VIDAL AIDA 30675603 14 S15004281 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARCIA VILCHEZ LUIS ANTONIO 74660604 15 W43044788 16 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

GARDA BOLUMBURU JUAN MARIA 30644502 16 W42552624 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARDOQUI BANEGAS ANE MIREN 45674392 WW W43021012 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARDOQUI BANEGAS ANE MIREN 45674392 16 606146619 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARITANO IRAZABAL MARIA JESUS 15322612 14 W41078884 1K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARMENDIA ERAUZQUIN ARKAITZ 78900368 01 640085351 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARMISCH BILBAO, S.L. 95479150 14 S15004066 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GARTIZ ALVAREZ JONATAN 78899542 01 640081786 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GARZON ABAD MIGUEL ANGEL 30610744 01 640081492 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GASSIB HASNAA Y0531107 WW W42857028 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GASSIB HASNAA Y0531107 WW W43023451 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GAY JIMENEZ PRUDENCIO 22707238 16 W42723847 1O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GAY PEREZ JOSE MARIA 30694631 01 640085166 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GEA RODRIGUEZ PEDRO ALFONSO 38508125 14 W41047010 1I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GERALTA, S.L. 48760045 01 640083231 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GERMA 96, S.L. 48869689 01 640081397 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GERNIKAKO AROZTEGIA NAGERS, S.L. 95323135 01 640081614 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GES FACILITY SERVICES EUROPE, S.L. 47687116 14 S15003849 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GESFOR GESTION EMPRESARIAL, S.L. 48532071 20 150443294 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GESTION INMOBILIARIA SESTAO, S.L. 95361093 01 640087747 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GESTION ORGANIZACION Y CALIDAD, S.L. 95370763 20 160231251 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GESTION PROFESIONAL DE AUDITORES E INSPE 95178620 01 640081595 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GESTIONES INMOBILIARIAS ROEL, S.L. 95308078 01 640084351 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GEYSECO GLOBAL, S.L. 95211835 01 640081341 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GHARBY RAICH AIMAD 79005605 01 640082047 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GHEORGHEIONUT Y0566150 01 640089313 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GHEORGHEMARIAN X8638274 01 640088172 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GIGASER INFORMATICA, S.L. 95697512 01 640088998 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GIL AHEDO MARIA ROSARIO 72253811 01 640079558 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GIL ALCAIDE MANUELA 33490621 01 640086275 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GIL FERNANDEZ DEMETRIO MIGUEL 78900069 01 640089434 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GIL LOPEZ ADOLFO JOSE 16062956 01 640078616 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GIL PASTOR ARANZAZU 78905394 16 W42574363 18 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GIL ROBLES JOSE RAMON 30645481 20 160144173 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GILBERTO JOSE CHACON GOMEZ-GABRI 95748745 01 640089765 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GILES RALDES CARLOS X6609770 01 640085093 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GILSANZ ILLANA MARIA LUISA 14899945 13 F13000864 15 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GILSANZ ILLANA MARIA LUISA 14899945 13 S15004398 2V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GIRON Y CIA SRC 48005177 01 640081791 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GLOBAL EFFORTS 85, S.L. 65977118 R6 342370427 1G REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GLOBAL INSTALADORA, S.L. 95315859 01 640083168 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GLOBAL INVERGEST SL EN CONSTITUCION 83904649 01 640082170 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GODINO SENDIN JAVIER 45677002 DZ 201600007 25 ACUDERI ACTUACIONES ESPECIAL

GODRIO, S.L. 95359212 R6 344489854 1P REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GOICOECHEA BLANCO JOSU 30559896 01 640075168 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOICOECHEA DEL AGUILA ELOY 79000286 15 W43093750 18 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOIKOETXEA ARETXAGA IRATXE 78908865 01 640075342 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOIKOETXEA MARKINA GARIKOITZ 30658626 14 W40996240 1M LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOIRIA PUEYO JUAN CARLOS 14834352 01 640081523 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOITIGOIKOA, S.L. 48846869 01 640080920 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOITIKOA ALDE, S.L. 95202669 56 306005979 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

GOIZALDE EDER, S.A. 48063408 01 640081793 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOLZARRI ZUGAZAGA FRANCISCO 14215310 15 E00827441 1E LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOMES COELHO TEOFILO X4807335 01 640081919 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMES MARQUES ALFREDO ANTONIO 82502374 13 F13000729 1N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMES MARQUES ALFREDO ANTONIO 82502374 13 S15003737 2A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMES OLIVEIRA VALDINETE PATRICIA X7279181 01 640087469 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ BARBERO CARLOS 30577305 14 S15004271 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ BERDUN JESUS 04607018 14 S15004243 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ BLANCO JOSE 34940145 01 640080832 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ BLANCO MIGUEL ANGEL 72247062 DZ 201600007 57 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

GOMEZ BOYERO BORJA 45626221 01 640085332 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ CAMPRUBI JORGE 30689804 13 S15003643 28 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ DIEZ MARIA 13953924 01 640074908 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ GIRON FRANCISCO JAVIER 30597090 R6 342370582 1Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GOMEZ GONZALEZ ZEREZADE 45916333 15 W43068261 1I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOMEZ GONZALEZ ZEREZADE 45916333 16 606146635 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ HURTADO OSCAR 78882624 01 640084725 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ LOPEZ OSCAR 22729730 SZ 201600444 70 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14061 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

GOMEZ LOPEZ OSCAR 22729730 SZ 201600444 73 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

GOMEZ LOPEZ OSCAR 22729730 15 W43048119 1Y LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOMEZ MENCHACA ROBERTO 30634841 DZ 201600008 65 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

GOMEZ MORENO PEDRO 30645720 01 640078934 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ ORMAZA ROBERTO 14923229 20 160188391 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GOMEZ ORTEGA GAUDENCIA 14199883 01 640087507 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ PASCUAL LUIS 14860329 01 640083328 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ PEREZ MARIA GUADALUPE 14236070 20 160243413 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GOMEZ SEGURA SANTIAGO 20169252 01 640077774 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ SEGURA SANTIAGO 20169252 15 W43068292 1Y LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOMEZ SEGURA SANTIAGO 20169252 16 606146636 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ SEGURA SANTIAGO 20169252 16 606146637 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ SEGURA SANTIAGO 20169252 16 606146638 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ TORRONTEGUI JULEN 72247796 01 640078310 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ TRIBALDO SALUD 14938872 01 640053400 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ UNZUETA LUIS MIGUEL 14926712 01 640079560 46 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GOMEZ VAZQUEZ SONIA 72582972 14 S15004293 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMEZ VILLANUEVA EMILIO 14214977 01 640077915 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOMEZ VILLANUEVA EMILIO 14214977 15 W43098160 15 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GOMEZ-CAMBRONERO PUYUELO MARIA DE LOS AN 16042211 14 406048313 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GOMILA BADIOLA FRANCISCO 11498555 01 640081145 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GON JAMON, S.L. 95338737 01 640083398 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALELZ BEAZCUA AMANCIO 14607772 13 F13000885 1P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALELZ BEAZCUA AMANCIO 14607772 13 S15004461 2L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ ALCALDE MARIA JOSE 13786636 14 S15002344 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ AROSTEGUI MARIANO 14202824 01 640076470 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ CAMINO ELIECER 12162113 01 640086197 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ CASILLAS CARLOS 30582862 01 640090142 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ CONCHA MARIA MAR 14919587 01 640088608 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ DIEZ ALEXANDER 72400019 WW W42930016 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ DIEZ ALEXANDER 72400019 WW W42998193 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ ESPINOSA ENCARNACION 31980848 R6 343989617 0P REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

GONZALEZ ESPINOSA ENCARNACION 31980848 R6 343999617 0G REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

GONZALEZ ESPINOSA ENCARNACION 31980848 R6 344009617 0V REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

GONZALEZ ESTEBAN SONIA 30691435 01 640079997 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ FERNANDEZ VIDAL 30636143 WW W42930473 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ FERNANDEZ VIDAL 30636143 WW W42934463 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ FERNANDEZ VIDAL 30636143 WW W42941675 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ GARCIA EVA MARIA 14263762 WW W42957601 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ GARCIA EVA MARIA 14263762 WW W42958855 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ GIL EVELIO 14907384 01 640088248 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ GIMENO ANDRES 14559191 16 D15023232 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 30649976 15 W43085306 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GONZALEZ GOROSABEL MARIA NEREA 15354135 14 W41111044 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 70983645 01 640080783 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ LOPEZ MARCELINA 14908257 WW W42942123 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO 11922397 01 640081162 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ MOGOLLON CARLOS ALBERTO 79000867 01 640088811 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ MOJON DELFIN 34460228 01 640074874 77 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GONZALEZ PARENTE ELIGIO 72386837 M6 RE3492016 04 ACUERDO PAGOS Y GARANTÍAS

GONZALEZ PEREIRA JOSE DAVID 76827428 01 640083154 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ PEREIRA SONIA 22753033 WW W42953864 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ PEREZ ROSA 20173320 01 640077776 85 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GONZALEZ QUINTAS JUAN LUIS 78867197 WW W43055488 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ RIVERO JOSE FELIX 16037848 01 640074821 31 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GONZALEZ SOTO MARIA JOSE 14940906 01 640075778 29 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ VARGAS HERMES X6024709 B6 W41358848 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ VEGA MARIA 72406381 01 640084664 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ VELA JUAN CARLOS 15965990 01 640075346 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GONZALEZ VELA JUAN CARLOS 15965990 01 640075353 83 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GONZALEZ VILLARROEL JOSE MARIA 20171172 SZ 201600443 88 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

GONZALEZ VILLARROEL JOSE MARIA 20171172 15 W43067408 1H LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GONZALEZ VILLEGAS JOSE LUIS 22733446 WW W43017159 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALEZ VILLEGAS JOSE LUIS 22733446 WW W43022457 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GONZALO ZABALA OSCAR DAVID 20173149 01 640083896 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GORDO AGUIRRE IRAITZ 44689109 01 640074348 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GORKA MARTINEZ ARMENTIA-IÑIGO ORTEGA MER 95462636 20 15Z400018 92 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

GOROSPE BARRUETA MARIA CRUZ 14872334 01 640086212 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOROSPE MANASE GABRIEL 78877848 01 640092592 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOXOTOKI, S.L. 95748299 R6 342370494 1C REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GOXOTOKI, S.L. 95748299 01 640085724 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOYENECHEA IBAÑEZ EVA MARIA 30616622 01 640080597 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GOYOGANA LOPEZ JOSE JULIAN 30645077 WW W42947374 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GRACIA AURRECOECHEA JUAN 14408289 01 640082945 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRACIA RIVAS JOSE CARLOS 22738733 01 640090989 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRAJAL PEREZ VANESSA 72463705 01 640079606 98 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GRAJALES DIAZ IDER OVIDIO 79172226 01 640078660 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRANADOS PEREZ IRANTZU 78999487 15 W43043861 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GRANADOS PEREZ IRANTZU 78999487 20 160190413 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GRECUIONELA MARIA X6591320 15 E00820044 1R LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

GREDILLA REIZABAL MIGUEL ANGEL 30642833 15 W43071656 1Y LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GREGORIA CALVO CASTILLO Y OCHO HIJOS GON 48562912 WW W42948535 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GREGORIO DIEZ YOLANDA 11907695 15 W43062144 1E LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GREMIOS VASCOS, S.L.L. 95088613 01 640081268 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRETOMA, S.L. 48489728 01 640080862 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRIGORE PEREZ LEIRE 46365994 01 640090943 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRISALESLUIS CARLOS X3987629 01 640084142 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRUESO PALOMAR VIVINA 16701294 20 163056401 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GRUPO AXPE UDONDO, S.L. 48718142 R6 342370406 1W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14062 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

GRUPO AXPE UDONDO, S.L. 48718142 R6 344489861 19 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GRUPO COR, S.A. 78350105 01 640082163 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES DE MARKENT 95500443 11 S16001498 29 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES DE MARKENT 95500443 12 S16001451 28 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GRUPO IBALGA, S.L. 95718235 01 640088131 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GRUPO NOROESTE SPAIN, S.L. 86884947 R6 342370435 1S REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GRUPO PAR-8, S.A. 48443410 01 640075394 41 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

GRUPO REPRESENTADO Y ASOCIADOS DEL NORTE 95172078 12 FR1200002 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GSM ELEVACION MAQUINARIA Y TRANSFORMACIO 95579637 R6 342370474 1K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GUERRA PEREZ RAFAEL PEDRO DE LOS REYES 42900884 M6 2013G0115 0Q ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

GUERRI CLAVERAS JOSE ALBANI 16051754 WW W42950710 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GUERVOS OMATOS JORGE 14250595 01 640075277 46 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GUIJO VAZQUEZ JOSE MANUEL 72396722 01 640081780 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUISADO LOPEZ OSCAR 45661674 01 640092392 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUISASOLA LOPEZ AGUSTIN 30677432 15 W43089932 1R LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GUNDIN QUIROGA JOSE 30670490 SZ 201600445 37 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

GUNDIN QUIROGA JOSE 30670490 SZ 201600445 38 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

GURE AITAREN AMETSA, S.L. 95392510 01 640084116 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GURTUBAY BILBAO ELENA 14201740 01 640080874 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ ARECHAVALETA IGOR 16055799 15 W43042878 1I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GUTIERREZ ARECHAVALETA IGOR 16055799 20 160185613 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GUTIERREZ BENITO ALBERTO 72400366 01 640087324 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ CORCHUELO LUIS 30583186 01 640078899 12 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ FERNANDEZ AITOR 14263622 20 160203631 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

GUTIERREZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR 20171755 01 640073385 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ FREIRE JAVIER 44631916 15 W43051095 18 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

GUTIERREZ HERNAIZ VICTORIANO 14798753 01 640082259 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ IBARRONDO UNAI 78912831 01 640082510 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ PEREZ AITOR 72721830 01 640075293 29 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ ROMERO IÑIGO 30656745 01 640074312 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL 14937553 R6 342370566 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL 14937553 R6 344489868 1P REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL 14937553 14 S15003913 21 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

GUTU IULIA X6671676 01 640087090 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

H.R.M. TXORIHERRI, S.L. 95004180 01 640080626 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HACHOUMY BILAM HASSAN 79113240 01 640082420 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HAIDARABOCARY X5232911 01 640067147 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HAIDARABOCARY X5232911 01 640078815 98 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

HAIDARABOCARY X5232911 01 640078819 94 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

HAIDARABOCARY X5232911 01 640079141 62 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

HAKOU YOUSSEF Y2783607 01 640073939 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HARITONACHIM X8632276 01 640084443 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HASSENTEUFEL PADILLA FLOR KHATRIN 16106271 WW W42930589 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HAUR ESKOLA TXIPLI TXAPLA, S.L. 95516639 01 640076688 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HE LINGCUN X2369878 01 640091692 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HEGOTEL INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L. 95440491 14 S15004063 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HELBUR TRAVEL, S.L.L. 95214607 01 640076426 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HELGUERO LEIGUE GABRIELA X4900599 01 640086162 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HEMISPHERE GLOBAL SOLUTIONS, S.L. 95651576 01 640089732 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERBIL HERRAJES BILBAO, S.L. 48810261 R6 342370410 14 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

HERBIL HERRAJES BILBAO, S.L. 48810261 14 S15003856 23 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERBOLARIO PECI, S.L. 39572425 01 640082869 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERCURY LOGISTICS, S.L. 95779690 WW W41233231 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERCURY LOGISTICS, S.L. 95779690 WW W41234784 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERCURY LOGISTICS, S.L. 95779690 WW W41638801 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERCURY LOGISTICS, S.L. 95779690 WW W41847481 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERCURY LOGISTICS, S.L. 95779690 WW W41950608 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERENCIA YACENTE DE DOÑA MARIA J 95785580 01 640053502 10 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

HERENCIA YACENTE DE EDURNE MARTI 95846416 DZ FA1600001 79 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

HERENCIA YACENTE DE EDURNE MARTI 95846416 M6 606568917 03 ACUERDO CENSOS FISCALES

HERENCIA YACENTE DE IGNACIO ANDR 95845087 DZ FA1600001 60 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

HERENCIA YACENTE DE LUIS CESAR R 95846184 DZ FA1600001 78 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

HERNANDEZ BORJA ANTONIO 45675723 01 640090268 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ DE LA CRUZ IÑIGO 22748273 WW W42938128 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERNANDEZ DE LA CRUZ IÑIGO 22748273 WW W42938703 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERNANDEZ GONZALEZ ITZIAR 72408080 01 640075333 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ GONZALEZ ITZIAR 72408080 01 640075809 97 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ HERNAIZ ROSARIO 24404110 R6 342370503 1E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

HERNANDEZ HERNAIZ ROSARIO 24404110 14 S15003892 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERNANDEZ HERNANDEZ ASUNCION 15236513 01 640074091 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL 13896085 01 640082232 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ HERNANDEZ RAIMUNDO 18210152 01 640091077 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ JIMENEZ ADAN 79136813 01 640088379 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ JIMENEZ MARIA CRISTINA 44978582 01 640082694 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSARIO 14935443 01 640082072 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ MORAN FELIPE 30550958 01 640085150 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ OLABARRIETA CARLOS JAVIER 30633992 01 640074295 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ PASCAL MARIA OLGA 14245440 13 S15003820 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERNANDEZ PISA MARIA CARMEN 72126874 01 640082010 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERNANDEZ SANABRIA JESUS MARIA 78867641 WW W42915947 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

HERNANDO SERRANO IRATXE 30638618 01 640074631 27 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

HERNANDO SERRANO IRATXE 30638618 01 640075249 90 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

HEROS ASESORES-SEN, S.L. 48890784 R6 342370412 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

HERRAN SAMANIEGO NEREA 78933691 01 640075515 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERRAN SAMANIEGO NEREA 78933691 01 640079488 20 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

HERRERA CLAVIJO JORGE ARMANDO Y3249983 01 640088210 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERRERA GARCIA JOAQUIN 14701454 01 640077552 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERRERA RODRIGUEZ RAUL 30656886 01 640082301 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HERRERO IBAÑEZ ALEXANDER 14264886 15 E00867896 12 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14063 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

HESHKHALGRUAS, S.L. 20527909 01 640075187 54 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

HIDALGO ACEDO CLAUDIO 30614969 01 640081878 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HIDALGO BELLOSO OSCAR ALBERTO 20172345 01 640081837 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HIGUERUELO PARRAS MARIA DE LOS ANGELES 14249517 01 640076141 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HIPICA DE BEDIA, S.L. 95047544 R6 342370444 1W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

HORNO MEÑAKOZ, S.L. 95492666 01 640075441 92 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

HOYOS REIRIS AINHOA MAGDALENA 30658374 66 122362003 15 LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMON.

HUERTA RODRIGUEZ HERMINIA 10428521 D6 160452801 01 DEVOL.INGR.INDE SUCESIONES Y DONACIO

HUERTAS ALZATE ANDREA 79113593 01 640088822 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HUERTAS DIAZ SERGIO 45662113 DZ FA1600001 50 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

HUERTAS MARTINEZ JOSE LUIS 14878674 01 640087846 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HURTADO GARCIA JESUS 14907504 01 640083123 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HUSSAINSAJJAD Y0599713 01 640067445 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HUSSAINZAHID X7049263 01 640089856 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HUSSAIN ZAHID X9038736 01 640077438 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

HYDRAULIC ENGINEERING SYSTEMS, S.L. 75030460 14 S15004034 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

I MAS D TOKI, S.L. 48927974 01 640082472 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IÑEDAR 2006, S.L. 95506317 01 640086133 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IÑIGO - MARIA COMUNICACION, S.L. 95392429 01 640083675 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IÑIGUEZ RAMIREZ UNAI 16072350 14 W41111063 1Y LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IBAÑEZ NEGRETE JOSE MARIA 44976013 01 640076603 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IBAÑEZ VALLBONA RICARDO AITOR 78892685 20 166055901 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBAIETXE ESTUDIOS Y PROMOCIONES, S.L. 48790018 01 640080749 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IBAN SANTISTEBAN RAMOS-EDORTA AI 95753695 14 S15004111 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBARGARAY FANO MARIA LUCIA 14243489 01 640091837 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IBARMIA ZAVALA LUZ 72160730 01 640085899 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IBARRA EPELDEGUI ELENA 14881301 01 640084694 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IBARRA LUZAR JOSE IGNACIO 16206643 15 337273432 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBARRONDO GARAY UNAI 30571703 14 W40996670 1M LIQUID. DEVOLV I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IBARZABAL BILBAO EDORTA 78901143 WW W42870780 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBARZABAL BILBAO EDORTA 78901143 WW W42870788 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBARZABAL BILBAO EDORTA 78901143 16 606146769 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBARZABAL BILBAO EDORTA 78901143 16 606146770 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBARZABAL SANTIRSO CARLOS ENRIQUE 20171011 16 606146771 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IBERGALLARTA VILLASANTE ELENA 14454994 01 640084180 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IBERLINK, S.A. 58027665 15 S15004601 2V LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

IBERSTONE GRANITE & MARBLE, S.L. 24571077 01 640086554 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ICARO SPORT, S.COOP. PEQUEÑA 95732244 20 160214251 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ICARO SPORT, S.COOP. PEQUEÑA 95732244 20 160214261 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

IDABA MUSIC, S.L. 95381414 01 640086128 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IDAVELEX, S.L.L. 39539804 01 640082672 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IDITECNO GLOBAL SERVICE, S.L. 95375275 01 640084076 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IDIVIC SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, S.L. 95502274 WW W42890296 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IFAMER, S.A. 48177521 01 640083220 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IGLESIAS GOMEZ HELIODORO 14588270 01 640078959 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IGLESIAS MARTIN SAIOA 78900652 DZ 201600007 50 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

IGLESIAS MATEOS MANUELA 11974888 12 P12019619 2R LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IGLESIAS MATEOS MANUELA 11974888 13 P13090876 22 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IGLESIAS MATEOS MANUELA 11974888 14 P14370138 2V LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IGLESIAS MATEOS MANUELA 11974888 15 P15268946 2P LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IGNACIO LAZCANO BILBAO, S.L. 48580872 R6 342370402 1S REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

IGNACIO LAZCANO BILBAO, S.L. 48580872 14 S15004022 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IGOR URRACA PEREZ Y JUDITH SANTAMARIA PE 95379038 01 640083587 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IGS DE MERCADO HIPOTECARIO SOCIEDAD DE C 78524428 01 640083243 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IKATZ BORDA, S.L. 95548186 R6 342370469 1K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

IKATZ BORDA, S.L. 95548186 R6 344489873 1P REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

IKATZ BORDA, S.L. 95548186 14 S15003878 2F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IKER URRUTIA PEREZ-DEMETRIO MIGUEL GIL F 95686762 01 640091056 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ILAURKAN, S.L. 95432134 01 640085022 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ILBETE, S.L. 95482857 20 160201813 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ILBETE, S.L. 95482857 20 160202093 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ILEA, S.COOP. 95271797 B6 402005045 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ILLESANTON X8426178 01 640084992 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IMPORTACIONES STELLA, S.L. 95553079 01 640087035 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IMPORTALIA INTERNACIONAL 21, S.L. 73338642 01 640082161 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IMPRESION Y DESARROLLO DE PROTOT 95806592 01 640073863 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IMPRESION Y DESARROLLO DE PROTOT 95806592 15 W41994120 1A REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

IN NOVA (EINES DE GESTIO AMBIENTAL) SCCL 61335386 01 640081417 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INCEDO CONSULTORES, S.L. 95612834 16 606568279 01 RES SL(JSC JSR) CENSOS FISCALES

INDENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 95359196 CT 000014383 04 COMUNICACIONES ACTUACIONES INSPECTO

INDUELECTRICAS ELAG, S.A. 48833297 SZ 201600441 89 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

INDUSTRIAS MALLABIENA, S.L. 95288767 20 160179183 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

INGENIERIA INTEGRAL ESPAÑOLA, S.L. 48940134 01 640080866 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INGENIERIA SOLAR VASCA, S.L. 01355346 01 640083287 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INGENIERIA, CONSULTORIA Y FORMACION LOGI 95395927 10 S16003118 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

INGENIERIA, CONSULTORIA Y FORMACION LOGI 95395927 11 S16003119 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

INGENIERIA, CONSULTORIA Y FORMACION LOGI 95395927 12 S16003120 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

INGEQUR, S.A. 48248959 56 W42698993 01 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

INGETEBIZ 2000 INGENIERIA Y CONS 95668067 R6 342370479 1G REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

INMOBILIARIA ASPEGO, S.L. 95635561 R6 342370477 1W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

INMOBILIARIA ASPEGO, S.L. 95635561 14 S15003883 2F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

INMOBILIARIA BIZKAIA 2015, S.L. 95792909 R6 342370510 1Y REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

INMOBILIARIA DOCTOR AREILZA, S.L. 48980908 01 640080753 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INMOBILIARIA LEIOA, S.L. 48210041 01 640089282 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INMOGEST 2006, S.L. 95478103 01 640084789 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INN CENTER 2003, S.L. 95236345 01 640083575 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INNIHA CONTENEDORES Y EQUIPOS PARA MEDIO 95082137 01 640075198 27 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

INNOCANTABRICA, S.L. 95700571 01 640086590 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INNOCANTABRICA, S.L. 95700571 13 S16001187 21 LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14064 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

INNOVA TALENT GROUP, S.L. 95724605 R6 A1619794U 1G REQUERIMIENTOS IMP.ACT.ECON.Y OTROS

INNOVA TALENT GROUP, S.L. 95724605 01 640086596 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INSTALACIONES JUARISTI, S.L. 95181582 WW W42921282 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

INSTALACIONES JUARISTI, S.L. 95181582 WW W42979362 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

INTEGRAL LIMTAY, S.L. 95277406 01 640086565 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INTEGRAL PARK SYSTEMS NORTE, S.L. 95452827 01 640087755 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INTELEC GESTION 2006, S.L. 95444931 01 640087752 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INTER-RELOM, S.L. 95692034 01 640086587 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INTERENVASES, S.A. 01308030 01 640090433 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INTO NORTE, S.L. 01242619 01 640080548 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INUNCIAGA URIZARBARRENA ISAAC 30672496 01 640074602 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

INVERSIONES TAMESIS, S.L. 95043279 M6 JA0141601 04 ACUERDO COORDINACIÓN Y ASIST

INYCON SUR, S.L. 11528007 01 640057444 46 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

IONSAVU X3142029 01 640081518 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IORDANESCUMIHAI X3157995 01 640083690 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IOVADAN X3661244 01 640086360 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IQBALSAJID X4147045 01 640079872 09 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

IQBALSAJID X4147045 20 160247253 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

IRADI, S.L. 48593776 01 640081020 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IRAEGUI AGUIRRE JOSE LUIS 15341532 15 W43056171 17 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

IRAZABAL OLEA ANGEL IGNACIO 30634371 13 F13000829 1H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IRAZABAL OLEA ANGEL IGNACIO 30634371 13 S15004325 2B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IRIBARREN GUERGUE IGOR 44681270 16 606146783 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IRIGORAS JAUREGUI GONZALO CARLOS 30669105 13 P13230006 26 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IRIGORAS JAUREGUI GONZALO CARLOS 30669105 13 S16000637 2Y LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

IRIZAR GONZALEZ AITOR 16056177 01 640079233 68 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

IRMU, S.A. 48211197 R6 345561516 0Z REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

IRUSTA DEL RIO JESUS FERNANDO 45673409 01 640088305 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ISASI ZURBANO BEASCOECHEA JORGE 30641843 01 640076049 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ISASI ZURBANO BEASCOECHEA JORGE 30641843 01 640078947 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ISASI ZURBANO BEASCOECHEA JORGE 30641843 01 640079189 13 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ISMAEL PEREZ MIELGO-ROBERTO PEREZ MIELGO 48991442 01 640083568 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ITSAS BEHERA, S.L. 95820783 WW W42934381 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ITURREGUI PEREZ IKER 45817417 13 F13000715 1N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ITURREGUI PEREZ IKER 45817417 13 S15003720 2Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ITURRIAGA ECHEBERRIA MIREN JAIONE 15979734 01 640069046 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ITURRIAGA RIVACOBA JOSUNE 30685931 16 606146788 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ITXASBIDE CAFE, S.L. 95801973 R6 346771816 0N REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ITZIAR LASAOSA TORRONTEGI-IKER LASAOSA T 95411930 20 161653801 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IVANDANIEL GHEORGHE X8489296 01 640079855 26 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

IVAN CALLE LUENGO-IVAN NEBREDA A 95776134 20 160173513 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

IVAN CALLE LUENGO-IVAN NEBREDA A 95776134 20 160242953 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

IXONE SAGASTIBELZA CORRAL-IVAN M 95665352 01 640087769 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IZAGUIRRE CARDOSO JUAN MARIA 14526031 01 640081448 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IZAGUIRRE MEÑICA LUCIANO 14839410 01 640083325 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IZQUIERDO CALVO HUMILDAD 12351439 01 640064071 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

IZQUIERDO FERNANDEZ ALVARO 15993964 SZ 201600445 32 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

IZQUIERDO FERNANDEZ ALVARO 15993964 15 W43073243 10 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

IZQUIERDO GALLARDO JAVIER 16060707 WW W42938544 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

IZQUIERDO GALLARDO JAVIER 16060707 WW W43000245 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

J.M. FRATER INTERNACIONAL, S.L. 48604284 01 640084775 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JACA ELGUEZABAL ZIORTZA 78874440 01 640079199 03 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

JAEN RUANO JUAN MANUEL 78903512 14 S15004149 2I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JAFORAS XXI, S.L. 95762944 01 640086356 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JAMAI JAAFAR X1159348 01 640089462 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JAMBRINA LEGARRETA JONATAN 78888354 SZ 201600440 40 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

JAMBRINA LEGARRETA JONATAN 78888354 15 W43054560 19 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

JAMER VICO, S.L. 95813416 15 W41870979 1X DEVOL.INGR.INDE IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

JANICE HINCKLEY PAMELA JEAN X0286799 01 640077248 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JANIRE FABRA REVUELTA-JULIAN ROD 95783668 01 640089007 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JAREÑO REDONDO BORJA 45662028 01 640078809 05 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

JASPER-ARENAS, S.L. 95199659 WW W41825931 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JASPER-ARENAS, S.L. 95199659 WW W42887854 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JAUREGUI DE LA HAZA AMELIA 30677346 01 640086270 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JAUREGUI MARURI JOSE ANGEL 14909513 15 E00848017 1D LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

JAUREGUI MENDIZABAL UNAI 30577371 14 E00762037 21 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JENIFER BEITIA MARTIN VIERA-ALAI 95661047 01 640090928 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JENNEL SYSTEMS, S.L. 37543782 R6 346131516 0N REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

JENNEL SYSTEMS, S.L. 37543782 R6 346141516 0E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

JESSICA FERNANDEZ RODRIGUEZ-CYNT 95740015 01 640088134 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JESUS IGNACIO MARIA GURTUBAY URR 95763934 01 640087434 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JEZABEL BLANCO SLP 95779831 01 640090923 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JILAVU COSTEL X8775667 01 640088174 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ BELLIDO EVA 72722298 01 640080977 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ BORJA ISABEL 14598474 01 640075121 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ BORJA MARIA DEL MAR 16271204 01 640080695 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ CASADO JESUS JAVIER 22749198 15 W43070331 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

JIMENEZ CASADO JESUS JAVIER 22749198 20 160171203 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

JIMENEZ CORTES MARCOS 78950432 01 640088804 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ DUAL NOEMI 78949719 01 640081868 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ GARCIA ANA 78935970 01 640085359 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ HERNANDEZ JOSE 79185280 01 640088833 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ JIMENEZ DESIREE 22756989 01 640091022 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 78935982 01 640086096 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ JIMENEZ MARIA 78911847 01 640081548 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ JIMENEZ MERCEDES 72402745 01 640088727 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ JIMENEZ ROBERTO 09344369 01 640088541 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ MORALES YOLANDA 20185236 WW W42906886 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JIMENEZ MORALES YOLANDA 20185236 WW W42965234 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14065 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

JIMENEZ PELAEZ ANTONIO 30651914 01 640091081 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JIMENEZ PEREZ-HIGUERAS JORGE 44253171 15 W43094609 1R LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

JIN ZHENGHUAN X2872322 WW W42866320 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JIN ZHENGHUAN X2872322 WW W42890061 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JOGUAYU PRODUCCIONES MUSICALES, S.L. 95806253 R6 342370534 1U REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

JON RETOLAZA ARRASATE-MIREN ANDONIÑE ART 48482723 16 606148749 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JON RETOLAZA ARRASATE-MIREN ANDONIÑE ART 48482723 16 606148752 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JON RETOLAZA ARRASATE-MIREN ANDONIÑE ART 48482723 16 606148754 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JORDA SIMON PATRICK 78882657 01 640078878 33 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

JORDAN SILVESTRE BENITO 06818305 01 640082677 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JOSE ANTONIO GONZALEZ RINCON-MIREN JOSUN 95159000 WW W42959843 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JOSE ANTONIO LECUE AGIRRE-DOMINGO CARRIL 48685689 01 640083809 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JOSE LASTRA VICARIO-AITOR LANDA 95769253 01 640089773 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JOSE LUIS GRACIA RAJO-PEDRO MARI 95806196 01 640091010 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JOSE MIGUEL ALVAREZ PAREDES-CESAREO 95534376 WW W42970015 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JOSE MIGUEL ALVAREZ PAREDES-CESAREO 95534376 WW W42978105 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JOSEBA ELORDUY ARCAS-ALBERTO ELORDUY ARC 95562435 R6 342370473 1S REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

JOSEBA HERRERO, S.L. 95792727 R6 342370509 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

JOSENGE MENDEZ RAUL 76824858 01 640068795 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. 48825061 20 160172253 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. 48825061 20 160188203 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

JOSHUA EDELMAN HOCHBERG-CRISTINA 95734570 WW W42971644 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JUAREZ SIMON RUBEN BORIS 78898840 15 W43096207 1H LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

JULEN PETRALANDA, S.L. 95425716 01 640079020 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JULEN SAITUA ORTIZ-ABDEL LATHIF MOHAMED 95658423 01 640076438 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JULIA CRISTALDO VILLALBA-ANDRES 95792552 01 640091006 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JUMENAJA, S.A. 48878375 01 640085797 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JUNGUITU IÑIGUEZ DE HEREDIA BLANCA ROSA 18598374 01 640081333 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JUNIOR WELLINGTON DE LA HUELGA-R 95727749 01 640087051 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JUNTA DE CONCERTACION DEL SECTOR 8.2 DE 95540407 15 W41627727 2L REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

JURADO SECO FRANCISCO JAVIER 11918818 13 F13000879 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JURADO SECO FRANCISCO JAVIER 11918818 13 S15004444 25 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

JURIDITAS CONSULTORIA D.YSA, SL UNIPERSO 01378819 01 640084000 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

JUSTINIANO ALCANTARA JULIO CESAR 79233429 56 W41997998 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

JUZGADO DE DISTRITO N 3 DE BILBAO MINIS 4813029H 20 16C400050 05 COMUNICACIONES TESORERÍA Y GARANTÍA

KAFER SUPERMERCADO, S.L. 95717237 01 640085722 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KAHORAHO GORTAZAR RICHARD 78890628 01 640079828 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KAHORAHO GORTAZAR RICHARD 78890628 15 E00843413 1K LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

KALAN SERVICIOS Y ASESORAMIENTO, S.L. 95384772 13 S15005523 28 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KALLAVESI AMERIGRUP, S.L. 63853089 01 640082872 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KANDISA INTERCAR MOTOR, S.A. 48873152 01 640083394 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KANDO INVESTORS, S.L. 01320498 01 640081137 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KANE MOUSSA Y1578318 01 640090859 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KARAC SARAJLIC MIRSAD X5495217 13 F13000867 1H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KAROLA ZIRKO ELKARTEA 95589990 14 S15004193 2A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KATRANTZAKISAPOSTOLOS X7066265 01 640083702 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KEBAB SAFAA, S.L. 95664827 01 640086145 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KERKICH ABDERRAHMAN Y0555170 16 606148089 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KHALID JAVED X3673617 14 S15003894 23 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KHOUYAOUI MOHAMED Y1489439 20 166057401 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KINER RECURSOS INVERSORES, S.L. 62962485 01 640082825 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KNOWELDEGE AUTOMATION, S.L. 95590550 WW W42968754 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

KOKOXILY, S.L. 95447512 01 640074983 64 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

KOPISTERIA ARIZ, S.L. 48739031 01 640080864 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KORTAZAR URIARTE MARIA ESTIBALIZ 30585830 15 E00858611 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

KOSLA 91, S.L. 48472377 01 640080805 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

KURKUMA SELECCION, S.L. 95314233 01 640082707 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LA BOUTIQUE DE ALTA COSTURA, S.L. 95750766 01 640086603 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LA HABICHUELA VERDE, S.L. 01511732 14 S15004000 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LA MAQUINA DEL TIEMPO, S.L. 95652335 01 640078654 80 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LA METALICA SIGLO XXI, S.L. 95337952 15 S16003169 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LA PARRILLA DEL TXORIERRI, S.L. 95774428 01 640091665 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LABAD CORTADI JOSE JAVIER 16035594 20 163381201 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LABAJO BOAL LUIS JAVIER 12211348 01 640082230 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LABIRUA-ITURBURU LECUE UNAI LANDER 30617651 M6 201410901 0W ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

LABORATORIO TECNICO LABOTECSU, S.L. 95304341 01 640083945 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LACHHAB FATIMA Y1411182 15 S16002902 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LACHHAB FATIMA Y1411182 15 S16002995 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LAGITXETA, S.L. 48956031 01 640083237 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAGORTEC, S.L. 95295366 01 640083486 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAIDAGRAF, S.L. 48112726 01 640083213 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAIDATXU 2011, S.L. 95661930 15 S16002879 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LAIDATXU 2011, S.L. 95661930 15 S16002962 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LAISER NORTH, S.L. 95001947 01 640081401 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAN ONDO MULTISERVICIOS, S.L. 95677993 20 160185021 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LANDA CUESTA AITZIBER 44976136 01 640082915 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LANDEA BIDAURRAZAGA IÑIGO 16045291 01 640077808 52 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LANDETA LECONA ALAZNE 14942150 01 640078630 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LANDETA LECONA ALAZNE 14942150 01 640079220 81 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

LANDETA URIGUEN JUAN CARLOS 72249264 16 N9540536S 0L COMUNICACIONES CATASTRO

LANDETA URIGUEN JUAN CARLOS 72249264 16 N9540537D 0T COMUNICACIONES CATASTRO

LANDETA URIGUEN JUAN CARLOS 72249264 16 N9540538L 0X COMUNICACIONES CATASTRO

LANDETA URIGUEN JUAN CARLOS 72249264 16 N9546097V 0A COMUNICACIONES CATASTRO

LANDETA URIGUEN JUAN CARLOS 72249264 16 U4054150W 04 COMUNICACIONES CATASTRO

LANESPAN, S.L. 95603437 14 S15004078 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LANSER LANGUAGE SERVICES, S.A. 48117071 SZ 201600451 85 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

LANSER LANGUAGE SERVICES, S.A. 48117071 16 160025165 09 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LANSER LANGUAGE SERVICES, S.A. 48117071 16 160029579 0T LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LANSER LANGUAGE SERVICES, S.A. 48117071 20 160066193 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14066 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

LANZADERA DENTAL SL PROFESIONAL 95610010 01 640077430 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARBARRI, S.L. 95081550 01 640084091 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARDI BERRI, S.L. 95133005 WW W42976216 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LARIA IRAGUEN JOSE RAMON 14896459 WW W42888383 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LARRASQUITU MARTIN JON 45662058 SZ 201600441 83 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

LARRASQUITU MARTIN JON 45662058 SZ 201600441 84 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

LARRAZA ATUCHA TERESA 14718746 15 Z4DW00001 34 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LARRAZA GURTUBAI FERNANDO JOSE 02434438 74 140520502 01 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO

LARRAZABAL FERNANDEZ MARIA NIEVES 30632933 01 640078706 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARRAZABAL FERNANDEZ MARIA NIEVES 30632933 01 640079080 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARRAZABAL FERNANDEZ MARIA NIEVES 30632933 01 640079090 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARREA IBAÑEZ M ANUNCIACION 14712711 01 640077170 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARREA YURREBASO JUAN ANDRES 14552680 01 640081939 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARRINAGA CASTILLO PEDRO JOSE 14599931 WW W42889407 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LARRINAGA CASTILLO PEDRO JOSE 14599931 WW W42889512 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LARRUMBIDE ARBEL EDUARDO 14446901 01 640083880 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LARRUSCAIN PUERTOLLANO JAVIER 22730165 16 606146828 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LASA LAVIN JUAN JOSE 14251532 WW W41871010 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LASA LAVIN JUAN JOSE 14251532 WW W41911761 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LASA LAVIN JUAN JOSE 14251532 WW W41918583 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LASA LAVIN JUAN JOSE 14251532 WW W42953304 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LASA LAVIN JUAN JOSE 14251532 WW W42973539 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LASO DELGADO IBON 16070481 20 160243523 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LAST VALUER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 48861314 01 640083447 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAUNA ORIOL DANIEL 17814207 DZ 201600007 62 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

LAUTAS BODGAN COSMIN X9837488 01 640088508 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAVADO CABALLERO MARIA PILAR 14600873 13 F13000713 13 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LAVADO CABALLERO MARIA PILAR 14600873 13 S15003718 2A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LAVANDERIAS SARRIKO, S.L. 95646428 14 S15004204 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LAVANDERO SALGUERO FERNANDO 14257577 01 640077589 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAVIN BARQUIN JULIAN 14910941 WW W43029580 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LAVIN BARQUIN JULIAN 14910941 WW W43029586 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LAVIN BARQUIN JULIAN 14910941 14 502727847 1I LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

LAZARO DIEGO FRANCISCO JAVIER 14456839 01 640086897 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LAZCON SECURITY, S.L. 65083636 01 640091122 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LE CHIC SPECTACULAIRE, S.L. 95759379 15 W42003828 1Y REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

LECUE EPELDE LEIRE 72399978 20 160158533 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LEGARBI, S.L. 20411195 01 640080801 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LEGORBURU SEGUROLA KOLDOBIKA 44979179 WW W43009170 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LEGORBURU SEGUROLA KOLDOBIKA 44979179 WW W43009504 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LEHHITABID X1343452 01 640088419 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LEIRE MURGA ROJAS-SERGIO ALONSO 95690889 01 640086148 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LEJARZA MORGAECHEBARRIA JUAN FERMIN 11906572 13 S15004355 2Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LEKUBASO GESTIONES, S.L. 95606521 14 S15004079 2C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LEONVALENTIN X8780088 01 640076882 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LEON ARRINDA IÑIGO 30612934 01 640077987 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LEQUERICA ECHEZARRETA JOSE MIGUEL 14555347 01 640073296 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LERMA CARRANZA DAVID 72738660 01 640076037 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LETAMENDIA CRUZ MARIA AMAYA 14251402 01 640074724 31 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LETONA LOPEZ JAVIER 22726390 WW W42003898 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LETONA LOPEZ JAVIER 22726390 15 W43067732 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LETURIA ZUGAZAGOITIA CARLOTA 51676096 R1 P11170492 11 REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

LIJING X5910006 15 W43084158 1I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS, S.L. 95302691 WW W42880603 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LILJESTHROM RAMBAUD PATRICIA 79299687 01 640074513 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LIMPIEZAS BARAKALDO 2014, S.L. 95762134 20 160240563 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LIMPIEZAS EN LA CALLE, S.L. 95258166 01 640083300 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LIMPIEZAS IBAIGANE, S.L. 95281259 01 640081824 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LIMPIEZAS INTEGRALES MARTINEZ, S.L. 95077079 01 640081724 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LISBON GESTIONA, S.L. 95567269 R0 W42114053 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LISBON GESTIONA, S.L. 95567269 R1 W42113767 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LISTALF, S.L. 48560650 01 640075055 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117695 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117696 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117697 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117698 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117699 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117700 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117701 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 16 DNT117702 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA 30563311 01 640077893 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LKARKOURIABDELMAJID X4126373 01 640074777 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LLARENA ROJO JOSE 20173654 13 F13000833 1P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LLARENA ROJO JOSE 20173654 13 S15004333 2N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LLARENA RUIZ JAVIER JOSE 30555805 56 W42849366 04 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

LLONA BILBAO IGNACIO 72256553 13 F13000822 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LLONA BILBAO IGNACIO 72256553 13 S15004310 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LLONA GUTIERREZ JOSE IGNACIO 14584931 15 E00858335 1U LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LLONA OLEAGA FRANCISCO 14816986 01 640082848 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LLORENTE BLANCO SEGUNDO 09568710 20 160247733 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LOAISIGA CANALES EDIPCIA ANTONIA 73130829 WW W42979876 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOGIKA TUK, S.L. 95471082 12 S16003114 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LOGISTICA Y TRANSPORTE BIZKAIA 2008, S.L. 95523809 01 640086470 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOITEX DIFUSION, S.L. 48801138 WW W41977252 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOMA-OSORIO ESPARZA ESTHER 30630926 11 F11000147 13 LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

LOMA-OSORIO ESPARZA ESTHER 30630926 11 S15006503 2B LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

LOMAS HERNANDEZ AITOR 45672754 WW W42854727 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOMAS SEDANO FRANCISCO JAVIER 72387993 14 P14213201 2R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOPEZ ALBERDI JOSE LUIS 13776148 01 640091106 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14067 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

LOPEZ ALONSO AINARA 22751978 01 640044231 68 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LOPEZ ALVARO OSCAR 14611656 01 640093500 59 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ BREGON MARIA DEL MAR 14609367 R6 344489902 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LOPEZ CUBERT ANGEL 45822742 01 640073355 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ CUBERT ANGEL 45822742 01 640074664 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ CUBERT ANGEL 45822742 01 640075266 57 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ DAVALILLO RIOS JOSE MARIA 14908169 M6 14908169Y 04 ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

LOPEZ DE LA CALLE MARTINEZ DE TREVIÑO JO 78866792 01 640078740 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ ELCORO MIKEL 16072110 15 W43087657 1B LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ GARCIA RAUL 20176924 01 640078231 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ GARRIDO FRANCISCO MANUEL 30576302 20 150468633 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LOPEZ GUERRERO MARIA DOLORES 22718755 15 W43064353 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ GUTIERREZ PABLO 14110763 01 640077045 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ LANDA JUAN MARIA 14893607 DZ 201600008 49 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

LOPEZ LANDA JUAN MARIA 14893607 DZ 201600008 92 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

LOPEZ LOPEZ SARA 78924137 K6 143499101 15 COMUNICACIONES IMP.TRANSM.PATRIMON.

LOPEZ LOSADA CONCEPCION 14545442 20 162624803 35 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOPEZ MAGARIÑO JESSICA 45816465 15 W43087308 15 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ MARCELINO JAVIER 30695399 SZ 201600440 81 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

LOPEZ MARCELINO JAVIER 30695399 SZ 201600440 84 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

LOPEZ MARCELINO JAVIER 30695399 15 W43052921 17 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ MARCOTE ESTEBAN 46911185 15 336650932 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOPEZ MARTINEZ MARIA IDOYA 72441781 15 W43094076 1N LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ MORENO JUAN ANDRES 11925205 15 W43050652 1J LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ MORIANO SERGIO 72672794 01 640088355 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ NOGAL SILVIA 14266047 15 W43031983 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ PAREDES GONZALO ARTURO 79363616 01 640083548 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ RODRIGUEZ TOMAS 05591684 01 640081284 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ RUIZ GAIZKA 78940688 16 160027533 0Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

LOPEZ TAPIA LAISECA BORJA 16048064 01 640078525 97 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ TAPIA LAISECA BORJA 16048064 01 640078833 80 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

LOPEZ VILLANUEVA MARIA BEGOÑA 14889228 13 F13000911 17 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOPEZ VILLANUEVA MARIA BEGOÑA 14889228 13 S15004721 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOR-GAIN, S.L. 48697601 16 606148846 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOREKIN, S.L. 95411054 R6 345741516 0Z REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LORENTE ARGOITIA PEDRO MARIA 30639757 01 640078683 50 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LORENTE ARGOITIA PEDRO MARIA 30639757 01 640078693 40 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LORENZO GONZALEZ JOSE LUIS 20184270 01 640078881 30 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

LORENZO IGLESIAS MARCELINO 11642832 15 341811774 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LORENZO TOME JOKIN JAGOBA 30584398 01 640079700 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LOROÑO SEBASTIAN JOSE MARIA 14586146 14 S15003909 2T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LOSADA TOMAS ROSA ANA 13727120 75 151226802 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LUCAFABIAN X8939888 01 640086775 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LUCHA FERNANDEZ FRANCISCO 14382078 13 F13000836 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LUCHA FERNANDEZ FRANCISCO 14382078 13 S15004336 2Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LUIS BILBAO ROSA MARIA 78898478 20 150260963 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LUIS MARIANO MARQUEZ FERNANDEZ-MARIA DEL 95279154 01 640074896 54 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LUIS MARIANO MARQUEZ FERNANDEZ-MARIA DEL 95279154 01 640079073 48 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

LUNA MAGA IBIZA, S.L. 95806782 R6 342370535 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

LUPULO BIERGARTEN XXI, S.L. 95776605 WW W42869333 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LUQUE GARCIA JON ANDONI 72315595 01 640083044 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LUQUE HERNAN ANTONIO Y0150154 01 640089911 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LUQUE NUÑEZ JOSE MANUEL 11927171 WW W31492771 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

LUQUE NUÑEZ JOSE MANUEL 11927171 20 160209563 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LUQUE NUÑEZ JOSE MANUEL 11927171 20 160230483 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LUQUE NUÑEZ JOSE MANUEL 11927171 20 160244543 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

LUR ETA ITXASO, S.L. 95160271 01 640083570 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LUSQUIÑOS BUSTELO JUAN ANTON 77007970 01 640084825 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LUSUEKAKI MBEMBA X1260075 01 640090886 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

LYUBOMIROV DILCHEV PLAMEN Y3153930 01 640089942 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MACIOCA ADELA MARIA X9336608 20 160187203 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MACIOCA ADELA MARIA X9336608 20 160187213 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MADARIAGA GESTION, S.L. 95395398 01 640084489 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MADARIAGA LONGARAY JOSEBA IMANOL 30609123 01 640064577 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MADARIAGA OBRAS SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L. 95262283 01 640082186 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MADERAS DAINUX, S.L. 95121323 01 640080545 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MADERAS ZUBIETA, S.L. 81342867 20 160187793 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MADERAS ZUBIETA, S.L. 81342867 20 160242623 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MADRAZO PORRES GUSTAVO 30609291 01 640074816 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAESTRE GESTION DE SUMINISTROS Y 85978237 R6 342370431 1O REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MAESTRE SANCHEZ VALERIA 06945549 01 640086893 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAESTRO BUSTAMANTE FRANCISCO JOSE 72084720 01 640077455 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAFERRA URBANISTICA, S.L. 48882534 WW W42944766 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAGAÑA AMESTI UNAI 72393369 01 640064787 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAGALHAES QUEIROS JOSE AUGUSTO Y0015461 01 640088185 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAGUREGUI RIVAS MARIA CARMEN 14912923 01 640075125 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAHMOOD NASIR X8786400 14 S15004236 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAIZ SANTAMARIA FRANCISCO 14670100 64 14B013101 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MALDONADO AGUIAR REBECA 45919974 WW W43010617 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MALDONADO AGUIAR REBECA 45919974 WW W43022177 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MALDONADO AGUIAR REBECA 45919974 WW W43024405 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MANCEBON LOPEZ JUAN CARLOS 72391902 01 640085176 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANGAZECA CARUBO X3345506 01 640077005 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANITA GUINEA SEBASTIAN, S.L. 95260295 01 640084840 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANJON VEGA VENANCIO 09780583 01 640083378 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANOEL DE AZEVEDO VICTOR HUGO Y2273891 01 640088530 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANRIQUE ARROYO JUAN JOSE 30589711 13 S15004338 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MANSO FERNANDEZ JAVIER 78935680 01 640077510 44 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MANTILLA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 20185818 01 640080776 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14068 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

MANUFACTURAS ESADI, S.L. 95162996 01 640083475 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANZANARES ALVAREZ AGUSTIN 30673603 01 640075598 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MANZOOR ASIF X6393588 R6 347201816 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MANZOOR HUSSAIN FURQAN X5072166 01 640082886 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAQUINARIA PARA PAVIMENTOS Y DERIVADOS, 27274018 01 640084417 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAQUINARIA Y RECAMBIO PARA HOSTELERIA, S.L. 48736086 01 640080918 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAQUINAS Y MEDIOS HIVASA, S.L. 48466924 11 S16000471 28 LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

MAQUINAS Y MEDIOS HIVASA, S.L. 48466924 12 S16000473 2R COMUNICACIONES VALOR AÑADIDO

MAQUINAS Y MEDIOS HIVASA, S.L. 48466924 56 106507408 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MAQUINSIDER, S.L. 15747504 01 640082918 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARCAIDA URIARTE MARIA DEL CARMEN 30620846 01 640078867 45 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MARCHISGHEORGHE X8707856 01 640085261 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARCUSORIN X9165341 01 640086779 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARCULESCU CRISTIAN X9616426 56 206060200 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MARECO AVILA GLADYS SIMEONA X6660626 16 DNT117587 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARECO AVILA GLADYS SIMEONA X6660626 16 DNT117588 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARECO AVILA GLADYS SIMEONA X6660626 16 DNT117589 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARES TEJERO JOSE IGNACIO 14920566 M6 RE4182016 01 ACUERDO PAGOS Y GARANTÍAS

MARGOLIN, S.L. 48590392 B6 W42663988 01 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MARIA AMAYA SILVA PEREZ-JAVIER L 95809034 WW W43014619 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIA AMAYA SILVA PEREZ-JAVIER L 95809034 WW W43023494 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIA AMPARO GONZALEZ VALDERRAMA-ENCARNA 95378618 01 640091613 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARIA ANGELES CARDAÑO ENGUITA-MARIA LOUR 48756530 01 640085981 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARIA ARANZAZU PUENTE MIGUELEZ-I 95773867 WW W42993968 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIA BELEN BEASCOECHEA ASUA-IRATI MACIA 95654901 56 W32386814 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIA BELEN BEASCOECHEA ASUA-IRATI MACIA 95654901 56 502200600 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIA DE LURDES DO NASCIMIENTO DIAZ-FRAN 95201901 01 640083481 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARIA LAZARO BARATO-MIREN GUILLE 95752978 WW W43003898 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIA LUISA GARCIA RODRIGUEZ-SAR 95634325 56 W23235340 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARIN LECUE ALFREDO 14943017 56 106507422 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MARIN LECUE ALFREDO 14943017 56 206060160 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MARIN LECUE ALFREDO 14943017 56 306005943 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MARIN RODRIGUEZ LUCIO 14413045 66 142494801 1L LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMON.

MARINA GONZALEZ JOSEBA ANDONI 22731162 01 640083136 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARISCAL GARCIA ROSARIO 29785250 15 W43088879 14 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARQUETERIA GALA, S.L. 48922710 01 640084068 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARQUEZ LOBATO SANTIAGO 30646960 01 640090979 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN ARAGON FERNANDEZ JESUS 78940873 13 S15003729 2Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTIN BERGES FERNANDO 14536318 01 640078979 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN CARRASCO SERGIO 78916417 14 603417521 19 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARTIN DIAZ JAVIER 78918481 14 S15004300 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTIN DOMINGUEZ TEODORA 30645617 15 W43102698 1D LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARTIN GABRIEL JOSE 07782272 01 640080576 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN GONZALEZ SABINA 14254649 01 640079696 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN MATA LUIS BASILIO 15365511 14 S15004257 6G RES.REC/COND.DE IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MARTIN ORDUÑA XABIER 16069252 13 F13000903 1V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTIN ORTEGA GORKA ADOLFO 30608852 WW W42934491 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTIN PINTO MARIA CRUZ 30618042 15 W43066915 1E LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARTIN PONTE DAVID 14603338 01 640078573 48 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN RAMOS VENANCIO 14930897 01 640081330 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN SANCHEZ BERNARDO 14707902 01 640084452 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN SOBRINO NAGORE 45677039 01 640073356 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN SOBRINO NAGORE 45677039 01 640074666 91 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

MARTIN SOBRINO NAGORE 45677039 01 640075268 71 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTIN UGALDEA GORKA 72579344 15 E00850547 1I LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MARTIN URQUIJO SERGIO 20183249 R6 345241516 08 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MARTIN ZAHINO LEIRE 72393621 20 160200783 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MARTIN ZAHINO LEIRE 72393621 20 160241273 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MARTINEZ ACEVEDO YEDMI LORENA Y0229574 16 W42767611 1W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ BERRIOZABAL IÑAKI 78895848 13 S15003834 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ CORMENZANA MARIA JESUS 14242733 SZ 201600440 52 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

MARTINEZ DE FRUTOS CARLOS 14954830 01 640082959 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTINEZ DE LA TORRE JOSEBA ANDONI 16033798 16 160847103 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ DEL CASTILLO JOSE IGNACIO 11924709 15 W43060808 16 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARTINEZ DEL CASTILLO JOSE IGNACIO 11924709 20 160188243 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MARTINEZ DIEZ ANDRES 14252962 16 606146905 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ ESQUINAS MIGUEL ANGEL 22754136 01 640078051 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTINEZ GARCIA JUAN MANUEL 000425988G S 95321006 01 640082445 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS 22743930 WW W41851558 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ LARRAINZAR CONCEPCION 72234029 01 640085690 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MARTINEZ MARTINEZ RUPERTO ISIDORO 27461364 20 160222663 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MARTINEZ MORENO ANGEL MARIA 22725148 15 S15006396 2V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MARTINEZ MORENO ANGEL MARIA 22725148 15 S16000311 2Y LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MARTINEZ RENGIFO LEONARDO FABIO X4550978 WW W41998493 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ ROMERO ASIER 72392529 SZ 201600441 43 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

MARTINEZ ROMERO ASIER 72392529 15 W43032986 1X LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARTINEZ RUIZ GUILLERMO 22741400 12 S16003129 1Y PROP.LIQUIDAC. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MARTINEZ RUIZ GUILLERMO 22741400 13 S16003128 15 PROP.LIQUIDAC. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MARTINEZ RUIZ GUILLERMO 22741400 14 S16000723 2R LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MARTINEZ SAEZ JULIO 30567951 15 W43066170 16 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARTINEZ SAEZ JULIO 30567951 20 140463163 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MARTINEZ VILLAR MARIA BEGOÑA 14241886 WW W42854135 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ VILLAR MARIA BEGOÑA 14241886 WW W42932233 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MARTINEZ ZAPATA RODOLFO ANTONIO 45917982 01 640077669 95 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

MARURI GARRO MARIA ROSARIO 72159457 M6 2014-6964 0E ACUERDO CATASTRO Y VALORACIÓ

MARURI LLATA IGNACIO 11916760 15 W43082385 1W LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MARZAL ROMAN MIGUEL ANGEL 22743644 01 440210842 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAS CHECA VERONICA 77343155 20 161656501 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAS MEDIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.L. 95331385 01 640076682 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14069 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

MASTER FORMACION Y DESARROLLO, S.L. 95314548 01 640076761 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MATEO GARCIA ROBERTO 44159028 01 640083343 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MATEOS BURDALO ANDRES 07962180 01 640079663 40 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

MATILLA VERGEL JOSE AURELIO 30646644 14 S15004277 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MATO VALLE JAIRO 44092435 01 640086698 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MATOS NASCIMENTO MARIA DA CONCEICAO Y2386302 15 W43049902 13 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MATUTE GOMEZ YOLANDA 29034569 M6 RE3122016 0M ACUERDO PAGOS Y GARANTÍAS

MAVICOR 2014, S.L. 95755591 01 640089767 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MAYA PEREZ MARIA JESUS 30583234 WW W42934333 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAYA PEREZ MARIA JESUS 30583234 WW W42949130 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAYA PEREZ MARIA JESUS 30583234 WW W42992753 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAZA IÑIGUEZ PEDRO 14913987 14 S15004132 26 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MAZHOS, S.L. 48172183 R6 344621216 0B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MAZHOS, S.L. 48172183 R6 344631216 02 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MAZHOS, S.L. 48172183 R6 344641216 0T REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MAZHOS, S.L. 48172183 R6 344651216 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MECANIZADOS 2010, S.L. 95601118 14 S15004076 20 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MEDA FERNANDEZ DIEGO 78892843 15 E00851499 1H LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MEDIAVILLA GARMENDIA IKER 30687889 01 640076185 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MEDIAVILLA RUIZ MERCEDES 30602653 20 163384801 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MEDINA GARCIA FERNANDO EUGENIO 20174343 01 640084229 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MEDINA SAAVEDRA JOSEBA 78877126 01 640082468 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MEDINA SALSIDUA JUAN CARLOS 30583430 01 640068607 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MEDINA SANCHEZ INES 14542426 15 W43079339 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MEFTAH FANGAL MOHAMED 48720159 15 W41820028 1G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MELCHOR ROJAS LUIS FERNANDO X7705044 20 160225443 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MELCHOR ROJAS LUIS FERNANDO X7705044 20 160225453 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MELGOSA VEGAS ROSA MARIA 30573740 20 160154803 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MENA LAGE CLAUDIO FABIAN 45823252 01 640080715 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENCHACA MARTIN ASIER 30693982 15 W43086621 16 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MENDEZ ROBLES RICARDO 11909385 WW W42973350 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MENDEZ SAMPEDRO TITO ALBERTO 78951031 01 640083444 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENDEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL 16058906 01 640090047 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENDITARTEAN, S.L. 95260741 01 640087743 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENDIVIL GUTIERREZ OSCAR 16051147 01 640080010 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENDIZABAL LIBANO PEDRO 16045375 13 S15004347 2N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MENDO ANTUNEZ FRANCISCO 14576144 15 603422867 1O LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MENDOZA PAZ CARLOS ALBERTO X6780962 01 640091048 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENENDEZ ECHEVERRIA JORGE 30633449 01 640041659 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENO ECHEBARRIA SONIA 78907915 R6 342370600 1W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MENOR CONDE DAVID 14263771 12 P12024140 2Z LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MENOR CONDE DAVID 14263771 12 S16000564 2H LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MENOR CONDE DAVID 14263771 13 P13020250 2D LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MENOR CONDE DAVID 14263771 13 S16000565 28 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MENOR CONDE DAVID 14263771 14 S16000568 2J LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MENSAJERIA PRIVADA JM, S.L. 95446530 01 640083093 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MENTXAKA TORREALDEA PIDEL JOSU 14946428 15 W43055257 14 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

MEPO-LAU, S.L.L. 95026944 01 640080757 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MERA VIVAR CESAR 05669389 15 W43082392 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MERCADO LOPEZ LIDIA 14960627 01 640081090 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MERCHAN GALLEGO FLORIAN 13782133 56 206060185 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

MERIDA JIMENEZ MANUEL 14578237 01 640080580 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MERINO RODRIGUEZ VALENTINA 26669867 01 640074245 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MERITOCRACIA, S.L. 95743951 01 640089761 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MERKAFRUT 2014, S.L. 95752630 WW W42931954 0L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MERKAFRUT 2014, S.L. 95752630 WW W42961136 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MERKATUA VEZO, S.L. 95625174 01 640076450 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MERLIN MARTINEZ JOSE LUIS 14555119 13 S15004348 2F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MERODIO CASADO JOSEBA 45673857 16 606146928 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MERODIO CASADO JOSEBA 45673857 16 606146929 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MERODIO CASADO JOSEBA 45673857 16 606146930 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MERODIO CASADO JOSEBA 45673857 16 606146931 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MESA GONZALEZ JOSE LUIS 14700616 01 640081293 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

METABENA 2002, S.L. 95140794 01 640077998 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

METAL Y FUNDICION DE BILBAO, S.L. 95246401 01 640081599 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

METRESPACIO, S.L. 84214238 R6 606568290 1B REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES

MEZCORTA ANCHIA JOSEBA ANDONI 30656271 16 606146935 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MIARSINE, S.L. 95478640 01 640090444 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MICHELENA PEREZ JUAN IGNACIO 14599938 WW W43004114 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MICHELENA PEREZ JUAN IGNACIO 14599938 01 640078705 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MICHELENA PEREZ JUAN IGNACIO 14599938 01 640078711 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MICHELENA PEREZ JUAN IGNACIO 14599938 01 640079079 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MICHELENA PEREZ JUAN IGNACIO 14599938 01 640079085 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MICHELENA PEREZ JUAN IGNACIO 14599938 01 640079089 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MICROTECENEKURI, S.L. 95242905 WW W42896714 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MIFERTOSA, S.L. 95694360 01 640087043 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MIGUEL DE OLIVEIRA INGRIT CRISTINA X7211246 WW W41996486 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MIGUEL DE OLIVEIRA INGRIT CRISTINA X7211246 WW W43015957 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MIGUEL DE OLIVEIRA INGRIT CRISTINA X7211246 01 640073907 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MIGUENS EDGAR SEBASTIAN KURT Y1663227 01 640089041 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MIKEL ELGEZABAL FERNANDEZ-IURGI 95674107 01 640085641 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MILAGROS MONTES ASTIGARRAGA-MARI 95649398 WW W41830137 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MINERAUTO, S.L. 95020335 TF 160018800 02 COMUNICACIONES T.E.A.F.

MINGAITZ, S.L. 95672028 01 640091643 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MINGUEZ ALAIZ LUIS MIGUEL 72398410 01 640057021 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MINGUEZ CARRASCAL ELEUTERIO 12140965 01 640083878 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MIRABILLA JATETXEA, S.L. 95448650 WW W41824615 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MIRAGAYA VAZQUEZ JOSE GUMERSINDO 33750335 16 C12014112 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MIRALLES LARRINAGA JESUS 72247953 01 640083637 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14070 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

MIRARIAK, S.L. 95312047 01 640083302 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MIRENJOSU, S.L. 95372496 01 640083365 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MIRZACLAUDIU GEORGE X9817393 01 640089907 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MITROI ANDREEA ELENA Y2342203 R6 342370552 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MITROI ANDREEA ELENA Y2342203 14 S15003900 2T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MLADENOV ALEKSANDAR ILIEV X9647250 01 640073918 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOAR BARROS JOSE LUIS 14394040 16 D14020182 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOBALTOR, S.L. 48037667 01 640080552 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOBILCO PROYECTOS E INSTALACIONES COMERC 95202313 01 640084097 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOBIPLAC NORTE, S.L. 01360304 01 640083997 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOHAMD SADIG ABDELNASIR 79179201 01 640076116 96 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

MOHAMEDBELHASSOUB X2540266 01 640088427 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOHAMED CHEIKH ALI GHALI X7469799 01 640089872 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOHAMMAD AKHTAR Y2267483 01 640071892 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOHAMMAD ASIF X6461663 14 S15004122 2A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOHAMMAD ASIF X6461663 14 S15004233 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOLDES Y TRANSFORMADOS DE POLIURETANO PO 48668131 01 640088389 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOLINA DELGADO JUAN JOSE 30554907 WW W42961784 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOLINA LIMA SAIOA 78946251 01 640079227 74 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MOLINERO ESLAVA JUAN ANTONIO 16076623 01 640074789 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOLTEN CORE HOTELS, S.L. 95731428 14 S15003484 2V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MONASTERIO FREIJE IÑAKI 30598399 01 640082688 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONDERAUTO SPORT, S.L. 95246161 01 640081735 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTADORES ISAN, S.L. 95672101 01 640074889 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTAGUANO CAIZA JESUS SALVADOR X6671809 01 640067956 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTAJES OIZUBI, S.L. 95326351 01 640084421 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTE GRACERO, S.L. 39496625 01 640080743 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTENEGRO BEJARANO RONY Y0494961 15 S16002901 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MONTERO GALLEGO MANUEL 22747347 R6 342370577 1Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MONTERO GALLEGO MANUEL 22747347 14 S15003923 2X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MONTERO GALLEGO MANUEL 22747347 15 S16000313 2I LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MONTERO OTADUY GUADALUPE 16049210 M6 O014O7559 08 ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

MONTERO TENDERO JOSE 07941281 20 160247313 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MONTES ASTIGARRAGA MILAGROS 78882511 16 606148270 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MONTIEL MORCILLO JOSE 48418505 01 640085171 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTOYA JIMENEZ EMILIO 16097859 01 640088262 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MONTOYA MUZA ANTONIO 78919463 01 640081469 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORA CONDE JUAN JOSE Y1437807 01 640089927 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORA VACA MARIA MERCEDES 79005142 15 W43086138 1C LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MORAL GALVEZ ANTONIO JESUS 11930904 13 F13000026 1H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MORALEJO SANCHEZ AITOR 16070387 36 U4702479Q 1F LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES

MORALEJO SANCHEZ AITOR 16070387 36 U4702479Q 2D LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES

MORALEJO SANCHEZ AITOR 16070387 36 U4702479Q 3B LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES

MORALES MORENO JORGE ALBERTO 58041136 WW W42987777 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MORALES ORTIZ MIGUEL ANTONIO 72254351 01 640082978 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORAN NUÑEZ SANTOS 30585341 14 S15004272 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MORENO ARRABALIZ RAFAEL 14692175 01 640084191 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORENO CANCELLER RAMON 80028158 01 640082342 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORENO GOCHI RICARDO 14264843 15 W43076249 13 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MORENO JAUREGUI IGOR 14611865 20 160213701 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MORGADO MARTINS JOSE CARLOS X4109124 WW W42874601 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MORICZVIOLINA X4173470 01 640085083 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORKETXO´S OKELA, S.L. 95099362 01 640084419 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORO POLO ENCARNACION 30638282 WW W42962283 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MORO POLO ENCARNACION 30638282 WW W42963013 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOROCHO CABRERA FRANKLIN AUGUSTO X3483216 01 640086973 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MORTEROS DE CAUCHO, S.L. 82879917 01 640081807 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOSESCULAURA X8590795 20 163383801 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOSESCULAURA X8590795 20 163383801 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOSTAFAFAKIR X5568502 01 640086756 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOUADIABDELAZIZ X4394291 01 640088460 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOUDDIN ABDELOUAHID X3016585 01 640090991 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOURONTE MORANDEIRA CRISTINA 72395590 01 640078052 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MOYA ANTOLIN JOSE JOAQUIN 14927365 20 160187691 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MOYA ANTOLIN JUAN MANUEL 14931519 WW W41851380 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOYA ANTOLIN JUAN MANUEL 14931519 WW W41858573 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOYA ANTOLIN JUAN MANUEL 14931519 20 160187401 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MOYANO RAMOS IVAN 78914453 16 606163077 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MOYUA ALMANSA ALBA 72586062 15 340056132 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MUÑOZ MANRIQUE AINHOA 30693884 15 W43076384 1L LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MUÑOZ PADILLO TOMAS 26471953 01 640085482 41 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA 14247841 R6 342370560 1E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

MUÑOZ VICENTE MARINO 76100101 15 W43076838 1F LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

MUERZA GIMENEZ JUAN PABLO 16053070 WW W42856375 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MUERZA GIMENEZ JUAN PABLO 16053070 WW W42858572 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MUGACAMA, S.L. 95334751 01 640083951 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MUGALDE MARKETING INTEGRAL, S.L. 95217816 01 640088100 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MUGARZA ZUBICARAY MIREN ZURIÑE GOTZONE 14188001 13 W41315903 4P LIQUID. DEVOLV COMPROB.ACT.EMPRES.Y

MUHAMMADSHAFIQ X3389449 01 640083871 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MULTISERVICIOS DANKO, S.L. 01524842 01 640087397 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MUNDO UNIFAMILIAR EDICIONES, S.L. 95275129 01 640086563 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MUNGIA-UGARTE, S.L. 95736203 16 E0215933C 1N LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

MUNTEANIOAN MIRCEA X8758091 01 640083976 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MURELAGA BILBAO JOSE ANDRES 78870654 01 640093572 85 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MURGA CAMPO MARIA DEL PILAR 78940595 01 640086547 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MURGOITIO ARECHEDERRA SUSANA 30663883 20 160218663 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

MURIEL YUSTI MERCEDES 00350542 M6 201605824 0Y ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

MURILLO LAMAS ALVARO 30683161 01 640081114 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MURO ESTEGANA NAGORE 78880145 01 640064853 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14071 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

MURUA ASTONDOA MARIA ADELAIDA CASIMIRA 14447170 01 640078896 15 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

MURUAGA ZUGAZAGA AGER 16085624 01 640078009 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MURUZABAL ELEZCANO ENEKO 78879306 B6 W32420714 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MUZA CLAVERIA MIGUEL 30593277 WW W42859904 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

MUZA ESCUDERO ANGUSTIAS 78908202 01 640085195 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MUZA JIMENEZ ANTONIO 22755051 01 640085672 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

MVOVI MUNTU CLAUDIO 78950299 01 640088801 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NACHED NACHED MOHAMED 16044000 01 640079003 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NADEEM ABID X7383723 15 W43101655 1O LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

NAJERA ALARCON CRISTHIAN Y0953458 16 343553517 0O LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

NARBONA URRETA ENEKO 78915029 01 640074461 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NARRO VILLANUEVA DAVID 71341352 01 640073313 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NATURMESTRE, S.L. 95524187 14 S15003877 2N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NAVARRO ECHEZARRAGA FRANCISCO JAVIER 14253016 01 640078976 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NAVEIRA CARCAMO LAURA 16047995 01 640082893 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NAVERAN BOLLAR LUIS ALBERTO 14937934 R4 E00778808 1K REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

NAVERAN BOLLAR LUIS ALBERTO 14937934 01 640075781 26 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

NAVERAN BOLLAR LUIS ALBERTO 14937934 20 160242543 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

NAVISROM, S.L. 95637815 20 160221503 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

NDIAYENDIOUMA X9788929 01 640073920 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NDIAYE LAMIÑE X3883457 01 640067143 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NDONG CHEIKH BADARA X3987737 01 640086868 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEAGUMARIA X8723681 01 640086773 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEAGUMIHAELA FLORENTINA Y0268485 01 640088513 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEALAI, S.L. 95329702 01 640086125 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEDELCUCONSTANTIN ILIE X8609048 01 640086170 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEGOCONT BILBAO 98, S.L. 95041141 20 160210583 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

NEGOCONT BILBAO 98, S.L. 95041141 20 160228193 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

NEGRESCUCONSTANTIN X7472544 15 W43075234 1I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

NEJJAR JEGHALEF NAOUFEL 78910907 01 640077107 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEKERMAN 2000 PROMOCIONES RESIDENCIALES 95299624 01 640084934 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEMETIANAMARIA OFELIA X9538816 13 F13000896 1D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NEMETIANAMARIA OFELIA X9538816 13 S15004471 2H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NEO SOLARIUM BILBAO, S.L. 95256525 01 640083666 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEO SOLARIUM, S.L. 33792052 01 640082516 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NESKAVI, S.L. 95153169 01 640081729 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NESKAVI SYSTEM, S.L. 95272068 01 640083354 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NETALDEA, S.L. 48822407 01 640083839 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEW AREA CONSULTING, S.L. 48948996 01 640084478 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEWRISE PROPERTIES, S.L. 48988216 01 640073751 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NEXTELEARNING, S.L. 95764619 R6 346801816 05 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

NGOQUE MAI X7261922 R6 342370547 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

NIEMBRO CLARAMUNT ALBERTO 78893959 15 W43061753 1P LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

NIETO CAMPOS ANGEL 22708821 WW W42006724 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIETO CAMPOS ANGEL 22708821 WW W43013403 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIETO DIAZ ROSA MARIA 45817018 16 606146964 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIEVA ABAIGAR MAITE 30668547 01 640078678 55 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

NIGGTAISIDE MOTOR SPORT, S.L. 95284691 01 640081610 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 WW W41855160 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 WW W41855189 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 WW W41855681 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 WW W42911036 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 WW W42928938 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 WW W42928991 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NIGON TECHNOLOGIES, S.L. 95711156 01 640073839 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NISAR KASHIF X9333770 01 640076743 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NITACOSTEL X4364296 01 640086873 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NITAMARIA X8832505 R6 160049600 01 REQUERIMIENTOS SUCESIONES Y DONACIO

NIVELO ALVARADO PATRICIO GEOVANNI X4175685 01 640077933 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NMLC POTENCIAL, S.L. 95702254 WW W42875369 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NOBTEL, S.L. 95648796 20 160221033 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

NOGETRANS LEVANTE, S.L. 73096034 01 640082159 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOGUERA BELLIDO ISABEL MARIA 07268066 01 640087504 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOOTER / ERIKSEN LIMITED 0066818F WW W42928712 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NORDDINMALI X4266595 01 640088458 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NORLAND TRADE, S.L. 61415592 01 640081339 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NORPROVI PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. 95393096 16 W42939038 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

NORPROVI PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. 95393096 20 150472723 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

NORSERVICES C&M ASOCIADOS, S.L. 95386066 01 640083864 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NORTEBAGUA, S.A. 95139598 SZ 201600447 34 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

NORTHSALUD CORPORE, S.L. 95780953 01 640076875 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NORURBI, S.L. 95093381 R6 342370448 10 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

NOVERLAST, S.L. 95329686 01 640083360 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOVI FINANCIAL 04, S.L. 95449005 01 640084425 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOVO AZURMENDI, S.L. 95379798 01 640084355 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOVOA GUERRA JOSE ANTONIO 43787219 01 640080885 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOVOFER XXI, S.L. 95481313 01 640084366 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOVOSAD ASISTENCIA INTEGRAL, S.L. 95358214 01 640083543 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NOVOTEC SISTEMAS DE GESTION, S.L. 95128856 01 640080815 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NPAP IMPORTS QUADS, S.L. 95339479 01 640083170 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NTOTO ISABEL MONGO X6863854 WW W42887010 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NTOTO ISABEL MONGO X6863854 WW W42887011 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NUÑEZ MORAGUES ERLANTZ 78925477 14 S15004301 2E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

NUÑEZ PALAZUELO DAVID 45665310 14 W40976812 2Y LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

NUÑEZ SUSIN CARLOS 16056494 01 640078968 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

NUÑEZ VALCARCE JOSE MANUEL 20170615 01 640075500 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

O AVT ASISTENCIA VIZCAINA DE TECNICO, S.L. 48851430 01 640083661 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

O POSITIVO 2038, S.L. 95259529 01 640083484 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OBIEGUI, S.L. 48495972 M6 1682Z2014 01 ACUERDO T.E.A.F.

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14072 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

OBRAS Y CONTRATAS LURIKA 99, S.L. 95714523 R6 342370485 18 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

OBRAS Y PROMOCIONES INFRANORTE, S.L. 95263638 01 640074895 55 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

OBRAS Y PROYECTOS KAREAGA, S.L. 95233698 01 640082654 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OBRAS Y SERVICIOS SAKONA, S.L. 95741427 R6 344489936 1B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

OBREGON SANTAMARIA OLIVIA MARIA 30678726 R6 346371516 05 REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

OBREGON SANTAMARIA OLIVIA MARIA 30678726 R6 346381516 0W REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

OCAMPO MORA JESUS EDUARDO Y0192453 14 S15003899 2Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OCARIZ GORBEA EDUARDO ANGEL 30667734 01 640088674 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OCHOA LOPEZ ROBERTO 78877837 01 640079921 58 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

OCMA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L. 95179495 20 160100571 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OGIKI ARTESANOS, S.L. 95800884 01 640089779 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OLABARRI UMBON JOSE MARIA 11904553 WW W42975840 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OLABARRI UMBON JOSE MARIA 11904553 WW W42976063 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OLAETA EGUREN ASIER 30666358 SZ 201600450 42 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

OLAETA EGUREN ASIER 30666358 15 W43064334 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

OLALDE QUINTANA JOSE LUIS 14857144 20 160247353 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OLANDIA RODRIGUEZ GORKA 30632103 20 160186741 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OLARRA BORDA JORGE NAPOLEON 30578309 01 640080644 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OLAVARRIETA REGUEIRO IÑIGO 78942600 15 341865474 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OLEAGA ORUE REMENTERIA BENITO 14955792 R6 344489939 1N REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

OLEAGA ORUE REMENTERIA BENITO 14955792 14 S15003915 2L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OLEAGORDIA URREJOLA CARLOS 14581087 SZ 201600448 27 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

OLEAGORDIA URREJOLA CARLOS 14581087 SZ 201600448 29 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

OLEGO AGRA FERNANDO ELOY 14613904 01 640080089 85 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

OLIVA BARRENA PLACIDO 39678237 20 160211403 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OLIVA BARRENA PLACIDO 39678237 20 160211413 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OLIVA BRUNO EDUARDO HERIBERTO X9564151 01 640088183 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OLIVA VELEZ OSCAR 78895145 01 640081036 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OLIVEIRA ARAUJO CARLOS ALBERTO X5045442 01 640084147 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OLMOS HIDALGO JUAN CARLOS 30624375 20 160213491 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OMNIBURY, S.L. 63454904 01 640083502 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ONE BY ONE, S.L. 59062273 01 640081415 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ONEKA GONZALEZ GREGORIO JOSE 14537646 01 640078335 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ONEN MOTORS, S.L. 83972984 01 640082174 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ONIX SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 95308060 01 640081827 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ONLY PLAYA BILBAO, S.L. 31851827 01 640082866 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ONRUBIA DE LA CRUZ JOSEFA 03320452 13 F13000866 1P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ONTIVERO VERDASCO JOSE 14596175 01 640082845 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OPERADORA DE NEGOCIOS EXTERIOR, S.L. 95713061 SZ 201600338 67 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

OPTISARE, S.L. 95714580 20 160200983 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ORBEGOSO ROMAN DENISSE IDANIA 79173278 SZ 201600451 09 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

ORDEÑANA ELORRIAGA MARIA BEGOÑA 14906817 01 640077963 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORDEÑANA ELORRIAGA MARIA BEGOÑA 14906817 13 F13000823 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORDEÑANA ELORRIAGA MARIA BEGOÑA 14906817 13 S15004315 2F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORDORICA JAYO ARKAITZ 78888695 15 W43064165 1K LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ORDORICA JAYO ARKAITZ 78888695 20 160202853 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ORGANIZACION DE RECURSOS GESTIONA SERVIC 95384376 01 640083088 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORIONDO ETXABE ROBERTO 14259049 12 W23574718 29 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORIONDO ETXABE ROBERTO 14259049 13 W41328163 2N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORREGO GIL ANGELA MILENA X4250677 01 640089818 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTEGA ALARCIA MARIA TERESA 14395362 56 603405385 01 LIQUID. DEVOLV VALOR AÑADIDO

ORTEGA AMO MIRIAM 72734465 01 640086092 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTEGA ARIAS ASIER 45671892 16 W42687723 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTEGA COLETO DOLORES 22754294 01 640075882 38 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ORTEGA DOMINGUEZ MAURICIO FELIX 78912955 01 640086840 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTEGA FERRERO JUAN CARLOS 14935175 01 640075129 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTEGA GARCIA JOAQUIN 30686469 01 640084658 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTEGA NEGRO EDUARDO 30607951 WW W42995063 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTEGA NEGRO EDUARDO 30607951 WW W42995515 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTEGA NEGRO EDUARDO 30607951 WW W42995589 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTEGA PANIAGUA JON 78951472 15 W43097486 1A LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ORTEGA PEREZ BLANCA MARIA 44972548 20 160181813 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ORTEGA RUIZ ARACELYS MARIA X3396380 01 640069610 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTIZ BENITO ESTIBALIZ 30619035 15 S16002920 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ORTIZ BENITO ESTIBALIZ 30619035 15 S16003024 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ORTIZ CANO SILVIA 45621739 15 W43098014 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ORTIZ CORNEJO MARIA ROCIO 30614704 11 F11000105 1Z LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

ORTIZ GARCIA RAQUEL 34080439 D4 141017810 01 DEVOL.INGR.INDE SUCESIONES Y DONACIO

ORTIZ MAURIZ JOSE MANUEL 78888182 14 S15004298 20 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTIZ NIÑO BENJAMIN 79174317 01 640088829 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTIZ ORTIZ JUAN 72391506 01 640078266 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ORTIZ VALLEJUELO GARCIA LUIS MARIA 14925370 12 DZ0036200 1S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTIZ VALLEJUELO GARCIA LUIS MARIA 14925370 12 DZ0036200 2Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ORTUETA ALDAMA LEIRE 30653309 R6 606568351 1D REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES

ORUE CEBALLOS IZASKUN 16050304 01 640078951 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OSCOZ TEMPRANO IBON 78907535 WW W42912313 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OSPINA RAMIREZ ROSEMBERG X8689952 01 640086011 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OSUNA GARCIA LIDIA 78884936 WW W42905479 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OTAOLA ALONSO JOSEBA MIKEL 30617049 15 W43058815 1F LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

OTAOLA ALONSO JOSEBA MIKEL 30617049 20 160161363 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

OTAZUA GORRIÑO IÑIGO 30572595 01 640077153 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OTERO MIRAGAYA DOSITEO 33850108 13 F13000881 1L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OTERO MIRAGAYA DOSITEO 33850108 13 S15004447 2H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OUACIFIABDELKBIR X2896404 13 F13000870 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OUACIFIABDELKBIR X2896404 13 S15004406 25 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

OULD MOHAMED ABDALLAHI TIYIB X2657743 01 640073871 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OULKISSANE YOUSSEF X9987392 01 640076788 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OVELAR FLORENTIN RAMON DIOSNEL Y2467725 01 640089939 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

OVERTEAM INFORMATICA, S.L. 95334405 01 640083581 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14073 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

P. PRAT, S.A. 08262990 01 640083193 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PACHECO FERNANDEZ JOSE RAMON 76716737 01 640080834 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PADDOCK 2005, S.L. 95391074 01 640083953 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PADEZA, S.L. 48297196 01 640082344 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PADISA 97, S.L. 48937114 01 640084476 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PAEZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA 30578423 WW W42880411 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAEZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA 30578423 WW W43000539 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAHOMSTEFAN Y3391787 01 640089944 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PALACIO BENITO BEGOÑA 16030489 01 640055974 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PALACIO BENITO BEGOÑA 16030489 01 640055979 56 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

PALACIO DE CASO FERMIN 14824111 01 640086210 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PALACIOS DE LOS RIOS ALEXANDER 78923500 20 160207583 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PALACIOS DE LOS RIOS ALEXANDER 78923500 20 160245563 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PALENCIA HUIDOBRO RUBEN CESAR 71272003 01 640079393 03 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

PALENCIA OLAVE DAMASO 14612013 SZ 201600439 42 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

PALLADIUM HOSTELERIA, S.L. 48771349 01 640081795 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PAMPIN GARCIA NATIVIDAD 15377096 14 S15004258 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PANAITMARIUS GEORGE X9140537 01 640084881 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PANCZILACRAMIOARA Y2023014 01 640086794 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PANDELO CARRILLO JONATAN 16072470 01 640087541 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PANTIRMARIANA LACRAMIOARA Y3196882 01 640087497 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PARIS CESTER LUIS A 17144701 01 640084801 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PARIS MARIN CARLOS 30645080 15 W43051455 10 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

PARIS MARIN CARLOS 30645080 20 160194563 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PARTICIPACIONES KAREAGA, S.L. 95625463 15 W40850885 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

PARVEENTAHIRA Y1434539 14 S15004128 2Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PASARIN DIAZ SINESIO JESUS 72244887 DZ 201600007 56 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

PASCUAL BEDIA JOSEBA IÑAKI 11931609 16 606146990 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PASCUAL BURGOS JUSTA 22714016 13 F13000796 1J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PASCUAL CUBILLA JOSE LUIS 14211036 01 640088553 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PASCUAL DE CASTRO JUANA 14711935 16 D12007332 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PASTOR MATESANZ CARLOS 30565618 16 606148811 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PASTOR ZULUAGA JOSE 29036937 01 640080143 29 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

PATEIRO GOMEZ SERGIO 30666281 20 160101953 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PATRICIA MILLAN LOPEZ-ANDONI LOP 95734786 14 S15004218 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAVON MORENO MANUEL 30420109 01 640074702 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PAZOS PEREZ ROBERTO 14266174 WW W43027244 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAZOS PEREZ ROBERTO 14266174 WW W43027652 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAZZA CREACIONES, S.L. 98134836 WW W41861888 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAZZA CREACIONES, S.L. 98134836 WW W41931102 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PAZZA CREACIONES, S.L. 98134836 01 640073868 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEÑA ARBELAEZ JOSE RICARDO 79006329 01 640086955 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEÑA FERRERO DAVID 45664783 WW W43021891 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEÑA NIETO JUAN 30666318 01 640080706 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEÑASCO MONTAÑES PEDRO FELIX 14556540 20 160159163 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PECCATA MINUTA DESIGN, S.L. 95287652 01 640093479 81 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

PECHARROMAN AGUILAR VICENTE 30569868 20 160195243 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PEDROSA SANTAMARIA AITOR 78876013 01 640077302 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEKMERTOLGOKHAN Y2863926 R3 402113178 10 REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

PEREA DA SILVA MIGUEL ANGEL 16052276 01 640078591 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREA MEDINA RAFAEL 22724244 16 606146995 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREIRA DE OLIVEIRA BRUNO Y1988282 01 640087138 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREIRA PINTO MANUEL JOSE X6772876 WW W42982554 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREIRA RIBEIRO JOSE X5329523 01 640084021 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ AGUILERA FERNANDO 78894380 20 160193483 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 14553191 13 F13000874 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 14553191 13 S15004432 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ ANDRES JUAN CARLOS 30583307 01 640092248 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ ANTOLIN PEDRO 14265994 15 W43071218 1M LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

PEREZ BAREA JOSE ANTONIO 44972346 13 F13000855 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ BAREA JOSE ANTONIO 44972346 13 S15004365 2V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ DE ARENAZA MUZA JOSE ANTONIO 22755242 01 640085142 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ DOPAZO IÑIGO 29036597 20 160236533 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

PEREZ GOMEZ RAUL 11908075 15 W43097632 1E LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

PEREZ HELGUERA JOSE LUIS 22752818 01 640081576 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ HERRERO FRANCISCO 14565216 01 640079387 09 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ HERRERO FRANCISCO 14565216 01 640079390 06 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ LATA JOSE MANUEL 20169399 DZ 201600007 40 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

PEREZ MARTIN JOSE DAVID 78879972 15 603425397 1L LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

PEREZ MENCHACA LUIS FERNANDO 14920070 01 640081088 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ NUÑEZ RAUL 14599408 16 606147006 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ PASCUAL EDER 78933863 01 640083939 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ REGO JORGE FERMIN 16553962 R6 345391516 0Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PEREZ ROMERO JUAN PEDRO 30606414 WW W42860516 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ ROMERO JUAN PEDRO 30606414 WW W43025292 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ ROMERO JUAN PEDRO 30606414 WW W43029659 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PEREZ SAMPEDRO SEVERIANO 70996584 R5 W43094359 1T REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

PEREZ SANCHEZ IRINA 72311756 SZ 201600449 47 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

PEREZ SOLANCE LUIS 22753358 01 640090111 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ TORRE JULIO 22748962 01 640077574 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ URIARTE DIEGO 30680038 01 640079513 79 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

PEREZ URRUTIA JOAQUIN 16039819 01 640075911 08 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

PEREZ VILLARON FLERIDA 14861046 13 F13000894 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PERNIA SAINZ LUIS CARLOS 22709390 01 640082088 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PERURI HOSTELERIA, S.L. 95612966 01 640088401 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PETREELENA X6451598 01 640089838 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PEULA ASPIAZU MIGUEL ANGEL 30611891 WW W42887344 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PIÑEIRO PEREZ MANUEL 30622131 01 640087256 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PICATOSTE GARCIA JOSE ENRIQUE 14890042 01 640082261 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14074 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

PILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 20185566 13 403035960 1Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PIMASER 12, S.L. 95691143 12 S16001285 2C LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PIMASER 12, S.L. 95691143 13 S16001287 2V LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PIMASER 12, S.L. 95691143 14 S16001291 22 LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PIMASER 12, S.L. 95691143 56 206060209 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

PIMASER 12, S.L. 95691143 56 306005995 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

PIMASER 12, S.L. 95691143 56 406323822 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

PINONDO 3000, S.L. 95472338 WW W42956137 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINONDO 3000, S.L. 95472338 WW W42956873 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTADO CALVO MARIA TERESA 15373269 R6 344489947 1Z REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PINTO ALDABAL AGUSTINA 14606537 01 640087843 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PINTO ANJOS DIANA 46370211 01 640090283 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PINTO LOPES CARLOS X0560713 01 640082767 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PINTO RIBEIRO VASCO X4996563 DZ 201600007 44 ACUDERI ACTUACIONES ESPECIAL

PINTURA Y DECORACION KOLDO, S.L. 95594057 WW W42900069 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W41163230 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W41441158 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W41550714 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W41634977 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W42945898 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W43017982 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 WW W43018167 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PINTURAS GUAREÑA, S.L. 09251679 01 640079057 64 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

PIRAO AUGUSTO ALBINO DOS REIS 15377880 01 640086413 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PIRES BAZ MARIA OLIVA 71124924 01 640086709 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PIRES FERNANDEZ DAVID 22747464 15 E00860416 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

PIRES GONZALVES ARTUR X0634697 01 640088414 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PIRES LIMA SANTOS MARIA ROSA X1736488 01 640081890 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PIRON ATIENZA JAIME 12212592 01 640075096 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PISA JIMENEZ JOSE MANUEL 78910918 01 640081711 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PLAZA ZARAGOZA EBER 73203779 SZ 201600441 44 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

PLAZA ZARAGOZA EBER 73203779 15 W43066941 1Y LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

POINDEXTER CHRISTIAN NOUMA X3213313 01 640088437 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

POLO DIAZ RAFAEL 22745264 01 640078219 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

POLO HIDALGO MANUEL 52563695 14 S15004143 2U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

POLO HIDALGO MANUEL 52563695 14 S15004288 24 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

POLYSIKOS XXI, S.L. 48964233 R6 342370414 18 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

POLYSIKOS XXI, S.L. 48964233 15 S16000161 2Q LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PONCE MARTINEZ FLORENCIO 30589209 01 640074263 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PONCE MARTINEZ GLORIA 14943383 01 640074080 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

POP IOAN X6919164 WW W42934348 08 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PORRES TURRADO SARAI 72400124 WW W42873473 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PORRES TURRADO SARAI 72400124 WW W42978643 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PORTO RODRIGUES KATIA X2343425 01 640084126 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PORTUGAL MINGUEZ VICTOR MANUEL 30626911 01 640073601 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PORTUGAL MINGUEZ VICTOR MANUEL 30626911 01 640073605 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PORTUGAL MINGUEZ VICTOR MANUEL 30626911 01 640073609 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PORTUGUES JAYO JUAN CRUZ 30554726 01 640078611 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PRADES LOPEZ SERGIO 22750056 01 640081106 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PRIETO CID MARIA ESTRELLA 78867929 01 640081770 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PRIETO FERNANDEZ ISIDORO 12315731 01 640083176 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PRIETO HERNANDEZ MAIDER 72405839 01 640077576 91 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

PRIETO OTEO MARIA ALICIA 30641684 M6 926002014 08 ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

PRIETO ROMO CRISTINA 30686767 01 640084273 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PRIETO SANTOS JOSE IGNACIO 22708642 01 640082002 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PRIETO VERDU JONATAN 45818130 WW W42984745 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PRIMERA PLANA ASESORES DE INVERS 92247634 15 S15004701 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PROBIL AUDIOVISUALES, S.L. 95345849 01 640083490 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROILO INGENIERIA, S.L. 85789188 R6 342370430 1W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PROL MARTINEZ MARIA ISABEL 15370366 01 640082080 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMINVER CONSULTING, S.L. 95463444 01 640084764 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMOCION DE NEGOCIOS ICE-BALGASAN, S.L. 95377941 R6 341668874 1X REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PROMOCIONES IBAISUGRA, S.A. 95010286 01 640082038 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMOCIONES INMOBILIARIAS LANDABEKO 21 S 48582662 01 640083229 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMOCIONES K GOIKOA 2015, S.L. 95803516 R6 342370528 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES NORCAMPO, S.L. 84915875 01 640079374 22 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PROCONSA 20 95371720 01 640083086 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMOCIONES Y DESARROLLOS URBANISTICOS E 95331310 01 640083859 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMOCIONES Y PLANIFICACIONES INMOBILIAR 31843873 01 640087006 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROMODECO 303, S.L. 95208260 WW W42971485 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PROMOTORA AGUAYO DIAZ, S.L. 01251719 11 S16001301 2Z LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PROMOTORA AGUAYO DIAZ, S.L. 01251719 12 S16001302 2Q LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PROMOTORA AGUAYO DIAZ, S.L. 01251719 13 S16001333 25 LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PROMOTORA AGUAYO DIAZ, S.L. 01251719 14 S16001335 2O LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

PROMOTORA INDUSTRIAL BIMU 97, S.L. 48934251 36 N9326877T 1W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PROMOTORA INDUSTRIAL BIMU 97, S.L. 48934251 36 N9326877T 2U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PROSIMETAL, S.L. 48994057 B6 W32420815 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PROTECCION LABORAL COBIGA, S.L. 95203931 R6 342370452 18 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

PROYECTO ZIABOGA 2011, S.L. 95649513 13 S15004802 2D COMUNICACIONES VALOR AÑADIDO

PROYECTOS ANDRES MATIENZO, S.L. 95233573 01 640069177 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROYECTOS P.A. GUINEA, S.L. 95615225 14 S15004195 2U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PROYECTOS REFORMAS Y DECORACIONES INTEGR 95155578 01 640086561 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HOLZ, S.A. 95098976 01 640082180 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROYECTOS Y EDIFICACIONES JEDMER, S.L. 95249371 01 640081603 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROYECTOS Y REFORMAS ZUMAIA, S.L. 95264552 01 640083538 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PROYECTOS ZURBARAN, S.L. 48884076 01 640081038 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PUCHULU DE LOPEZ NORA LAURA X5319892 01 640072515 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PUENTE BILBAO MARIA LUISA 14646982 01 640082554 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

PUENTE CALERA JOSE LUIS 30681687 14 502726411 11 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14075 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

PUERTA DE PAZ BILBAO T.B. 4800735E 14 S15002522 20 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

PUEYO PIEDRA LAURA 30675845 12 S16001004 2S LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

PUGLISI REIG SILVIA X0820510 15 W43117562 1Z LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

PUJANA LARREINA AMAIUR 78947744 D6 16D027102 01 DEVOL.INGR.INDE SUCESIONES Y DONACIO

PUNZANO RUBIO ARACELI 30561588 01 640076171 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUAD CENTER EUROPE, S.L. 83692335 01 640083847 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUALIBERICA SEGURIDAD SL EN LIQUIDACION 97826374 R6 342370541 1E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

QUESADA QUESADA MIKEL 72396494 01 640074404 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUIÑONES GARCIA ISAAC 15391383 WW W41990524 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

QUIMOBEAL, S.A. 80124308 01 640083245 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUINTANA GONZALEZ MARIA ISABEL 30687608 20 150352383 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

QUINTANA LOYOLA ENRIQUE 14574260 01 640089995 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUINTANA MONASTERIO BENITA 14229041 01 640088224 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUINTANA POZO AKETZA 30681272 DZ 201600007 29 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

QUINTANA TELLITU NAIMA 22756138 01 640051702 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

QUINTANILLA VELASCO ISABEL 22711319 01 640079907 73 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

QUINTELA AMPARO DE JESUS X0563003 15 W43068619 1M LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

QUIROGA MARTIN LUIS MIGUEL 52103476 01 640080477 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RACING NOVOKAR, S.L. 95438180 WW W42885772 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RACING NOVOKAR, S.L. 95438180 WW W42885776 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RADUGABRIEL Y0716978 01 640064028 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RADULESCOANTONEL X8434551 01 640084873 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAINAANDREI-MARIUS Y2147399 01 640086653 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAJCICNENAD Y3951342 01 640089492 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMIREZ LOPEZ PARA JAVIER 30563489 TF 160059900 02 COMUNICACIONES T.E.A.F.

RAMIREZ OCAMPO LUZ EDERLY 16103524 01 640077819 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMON ALIJA RODRIGUEZ-JAVIER LADISLAO SO 95134698 01 640088092 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS BARROS DE OLIVEIRA LUCIANA Y2283010 01 640087140 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS DA SILVA CLEIDE X2118070 01 640088424 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS DE DEUS LUIS MIGUEL X4707247 01 640082714 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS GALA WALTER JAVIER X6583300 WW W42981005 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RAMOS GOMEZ LUIS MIGUEL 30667488 01 640080709 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS GONZALEZ MARIA FERNANDA 22761634 01 640087576 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS JIMENEZ JOSE ALFREDO 14563417 01 640088571 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS LOPEZ JUAN ANTONIO 14580962 WW W42896701 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RAMOS PEREZ ALEX JEREMIAS Y0484372 01 640088519 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RAMOS PEREZ MARIA SOLEDAD 14565009 01 640086381 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RASERO REY LUIS CARLOS 15371593 01 640082795 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REBABADOS MALE, S.L. 95228375 01 640082184 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REBOLLO REBOLLO JUAN JOSE 11931037 WW W42915749 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REBOLLO REBOLLO JUAN JOSE 11931037 WW W42984823 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REBOLLO REBOLLO JUAN JOSE 11931037 WW W42992898 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RECICLAJES DE BUQUES BUITRON, S.L. 95719936 R6 344489954 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RECICLAJES DEL PISUERGA, S.L. 34196949 15 S15004573 2T LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

RECUPERACIONES CHATARRAS Y METALES CANO 95524542 20 160236203 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RED GARDEN, S.L. 95813051 01 640073866 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REFORMAS ARTATZA, S.L. 95241956 WW W42999045 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REFORMAS RETRO Y URBA, S.L. 95627139 14 S15004081 20 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REFORMAS RETRO Y URBA, S.L. 95627139 14 S15004198 26 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REFORMAS Y DECORACIONES BERRIA, S.L. 95793592 WW W42857480 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REFORMAS Y DECORACIONES BERRIA, S.L. 95793592 01 640063960 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REFORMAS Y DECORACIONES BERRIA, S.L. 95793592 01 640076098 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REFOYO GAGO FRANCISCO JAVIER 78937687 01 640082390 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REGUEIRA MEDRANO FRANCISCO JAVIER 30677634 WW W42855547 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REGUEIRO SARAVIA OSCAR 78873240 01 640084065 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REGUERA DE LA HOZ AIDER 78924880 WW W42994260 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REHABILITACIONES BIZKAIA BARRIKUNTZAK, S.L. 95801007 20 160165473 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

REHABILITACIONES Y AISLAMIENTOS ANBOTO S 95728358 01 640078694 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REHANOR PROYECTOS INTEGRALES, S.L. 95681003 WW W42978077 0U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REINA RODRIGUEZ JONATAN 14612406 01 640081289 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REJON GONZALEZ MARCELIANO 14891304 13 F13000910 1F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

REJON JAUREGUI OSCAR 30642372 20 160082543 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

REJON LOZANO ADRIAN 78956767 WW W43022210 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RENEDO BOLUMBURU JOSE JULIO 22751663 56 406323765 05 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

RENTALIS SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.L. 95794491 R6 342370514 12 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RENTALIS SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.L. 95794491 15 S16000225 24 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RENTERIA IMATZ JULIAN MAXIMO 14782768 01 640082556 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REQUEJO ARCE MARIA ELISA 14606656 01 640089346 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RESIDENCIA ELGUEZABAL, S.L. 95599023 WW W43111738 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RESIDENCIA ELGUEZABAL, S.L. 95599023 WW W43111742 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RESIDENCIA ELGUEZABAL, S.L. 95599023 20 160247833 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RESIDENCIA ELGUEZABAL, S.L. 95599023 20 160247843 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RESIDENCIA MONTE SINAI, S.L. 95206280 01 640084482 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RESIDENCIAL RIBERA DE SANTA ANA, S.L. 95159984 15 W41941411 1I REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

RESIGAS, S.L. 61367769 01 640083241 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RESTAURACIONES BARAKALDO, S.L. 95228169 01 640083815 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RESTAURANTE BELLA HELENA, S.L. 95187423 01 640083573 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RESTAURANTE MAGUZABAL, S.L. 95286985 01 640081272 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RETUERTO GAMERO MARTA 44344452 66 142035401 1K LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMON.

REUNION DE AMIGOS PRET A PORTER, S.L. 83102129 01 640080922 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REVERSO COMUNICACION, S.L. 95325767 R6 342370458 1W REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

REY FERNANDEZ JUAN MANUEL 14545317 01 640074004 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REY SANCHEZ VERONICA 30683859 01 640074333 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

REYES MATEO CARMEN LUISA 22758261 R6 344489958 1N REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

REYZABAL NEGOCIOS, S.L. 95343521 01 640084486 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIALLANT DELPHINE DOMINIQUE MICHELLE X3345955 01 640073875 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIALTTO COMPRAVENTA, S.L. 99004699 01 640082192 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIANCHO BLANCO NAIARA 78885484 15 S16002934 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RIANCHO BLANCO NAIARA 78885484 15 S16003044 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14076 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

RIBAS BETELU, S.L. 71091672 20 160141754 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RIGRI, S.A. 48227664 14 S15002520 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RINCON MILLAN FRANCISCO MIGUEL 46646111 56 306005994 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RINCON PEREA JOSE ANTONIO 30645921 01 640075324 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RINCON PEREA JOSE ANTONIO 30645921 01 640075796 11 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

RIO AMBOAGE MARIA DEL CARMEN 76454234 01 640077633 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIOFRIO CRISOSTOMO RODOLFO AUGUSTO 79189485 15 W43110997 18 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RIOS AGUILAR FRANCISCO 16030918 01 640090042 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RITA MARIA GONZALEZ-Mª PILAR URQUIZA-LOR 48446801 14 S15004016 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RITOILUCIA X3376307 01 640089809 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIVAS BARBA MARIA FRANCISCA 34000765 01 640075830 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIVERA ASTIGARRAGA RAMON 15375239 DZ 201600007 53 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

RIVERA ESPILLA MARIA BEGOÑA LIDIA 14220363 M6 1919A2016 09 ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

RIVERO CORIA LUIS 16040034 15 603424566 10 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RIVERO GARCIA JOSE IGNACIO 30646657 01 640080798 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RIZWAN ALI X4500331 R6 342370545 1I REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ROBERTO ALDAMA SOCIEDAD LIMITADA CORREDU 48615868 01 640089685 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROBLEDINOS SANCHEZ ALBERTO 20186132 R1 E00396745 1X REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ROBLEDO ARREBOLA IGOR IÑIGO 16059921 56 W42000002 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

ROBLES LLAMAZARES JAVIER 30592023 56 W42706855 01 LIQUID. COMPENS VALOR AÑADIDO

ROCHA MARTINEZ FIDELA 02140526 01 640084157 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUESMARIA LUCINDA M4803376 20 162627001 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUES LIRAS JONATAN 78997779 15 603425938 11 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RODRIGUES PIRES MICHAEL MARCELINO 79001219 01 640090396 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUES RODRIGUES DAVID AUGUSTO 44348725 R6 344489961 13 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE MARTIN 72391927 01 640080657 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ ALCONCHEL MIGUEL ANGEL 20187818 01 640078812 02 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ ALTUNA ALAZNE 72586261 01 640076716 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ BASTERRA KEPA GARIKOITZ 14605861 01 640080684 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ CORDERO IGOR 14258584 R6 406323913 0C REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

RODRIGUEZ CORDERO IGOR 14258584 R6 506548527 0T REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

RODRIGUEZ DEL HIERRO JOSE IGNACIO 45670499 01 640075918 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ DEL HIERRO JOSE IGNACIO 45670499 01 640077526 27 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ DOS ANJOS MARISA 45667956 01 640088955 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ ECHANIZ DANIEL 78941058 WW W42918471 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ ECHANIZ DANIEL 78941058 15 W43065197 1L LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RODRIGUEZ GARCIA DINA 72583529 16 606148734 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ GARCIA JULIAN 20167954 16 606147049 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ GARCIA PAULINO 45948367 01 640086928 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE 14900329 14 DZ0035500 1F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE 14900329 14 DZ0035500 2D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE 14900329 14 DZ0035500 3B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE 14900329 14 DZ0035500 49 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE 14900329 14 DZ0035500 57 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE 14900329 14 DZ0035500 65 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ HERNANDEZ LORENZO MARCELINO 14885085 DZ 201600007 47 ACUDERI ACTUACIONES ESPECIAL

RODRIGUEZ JIMENEZ SERGIO 72312860 14 S15004145 2E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ LAZARO MARIA MERCEDES 22730146 R6 344489964 1F REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RODRIGUEZ MARTINEZ ANDEKA 45669821 01 640079223 78 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO 30588485 01 640085949 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ MIRANDA FRANCISCO JOSE 20180167 SZ 201600441 41 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

RODRIGUEZ MIRANDA FRANCISCO JOSE 20180167 15 W43042488 12 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RODRIGUEZ MIRANDA FRANCISCO JOSE 20180167 20 160109913 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RODRIGUEZ MORAN MARIA ISABEL 20221966 15 P15144321 2K LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS 30681047 01 640082967 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ MUÑOZ OSCAR 45678736 R6 342370592 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RODRIGUEZ PEÑA JOSE MANUEL 22740014 SZ 201600440 45 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

RODRIGUEZ PEÑA JOSE MANUEL 22740014 15 W43064955 1C LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RODRIGUEZ PEREZ JOSE GABRIEL 14252786 DZ 201600007 39 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 30618116 01 640077983 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 72115785 01 640083151 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 14702629 R6 347331816 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

RODRIGUEZ ROLDAN ANA MARIA 78877198 56 W42676965 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

RODRIGUEZ SAN MARTIN ASIER 45670734 01 640077034 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROJO ARCE AGUSTIN 14896372 WW W42978840 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ROJO CIORDIA JOSE MIGUEL 30573244 01 640086244 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROJO LANDABEREA JOSE SANTIAGO 30579993 R6 344489968 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ROJO LANDABEREA JOSE SANTIAGO 30579993 01 640051410 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROJO LOPEZ ANA BELEN 22751676 01 640081110 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROJO VAZQUEZ BALBINA 30606034 WW W42968219 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ROJO VAZQUEZ BALBINA 30606034 WW W42970317 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ROLANCOM, S.L. 95306627 01 640083488 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROLLON CARRAL RUBEN 78925823 SZ 201600445 12 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

ROMAN MOLINA MIGUEL 15382260 01 640084048 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROMERO ARROYO ADOLFO 03788294 01 640092966 10 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ROMERO BORJA RAFAEL 45750881 01 640088712 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROMERO GOMEZ JUANA 16042960 01 640074116 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROMERO JIMENEZ DAVID 72407317 01 640088350 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROMERO JIMENEZ YENIFER 79139447 01 640088079 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROMERO RODRIGUEZ JUAN 08734795 01 640082210 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROMO MODINO EVANGELINA 14888919 15 W43052828 1T LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ROSA RODRIGUEZ ALEJANDRA 29030869 01 640079520 72 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ROSCAGHEORGHE Y1722931 R6 342370550 1I REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ROSCAGHEORGHE Y1722931 15 S15004991 2D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ROSCAGHEORGHE Y1722931 15 S16000298 2O LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ROTARU IONUT ANDY X3844785 01 640081912 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ROYUELA CALVO MARTIN 14653212 13 F13000906 17 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ROZA ANDONEGUI IZASKUN 78904047 15 W43077206 10 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

RUA MENCHACA JOSE LUIS 14891022 01 640081658 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14077 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

RUA SEGADE MONICA 72397836 WW W42854973 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUA SEGADE MONICA 72397836 WW W42865207 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUANZIZHAN X9755883 01 640076727 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUBIO ARAUJO FELIPE 14544826 01 640053401 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUBIO ARAUJO FELIPE 14544826 01 640053404 11 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

RUIBAL RODRIGUEZ DELFIN 14247128 13 S15004166 2Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 72394114 13 403035231 2Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ BASILIO JOSEBA ANDONI 30671013 01 640082105 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ CASTILLO MARTIN 52176502 01 640074374 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ CRESPIN JUAN CARLOS 20168530 20 160194951 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RUIZ DE TELLITU ALEJANDRO 11933026 01 640075090 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ FERNANDEZ JESUS ALBERTO 22724654 WW W42981522 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ FERNANDEZ JESUS ALBERTO 22724654 WW W42983347 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ GARCIA ASIER 16072817 01 640076953 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ GARCIA MARCOS 47807916 01 640081858 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ GAUNA IÑIGO 20186581 14 S15004264 28 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ GOMEZ QUINTERO ENRIQUE 26145151 01 640077897 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ IBAÑEZ JULIO ANDRES 11924669 SZ 201600444 93 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

RUIZ JORGE DAMIAN 44125756 01 640079604 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ LOPEZ JESUS 78861397 13 F13000886 1H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ RUGAMA PEDRO 30641840 13 S15005316 20 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ RUGAMA PEDRO 30641840 13 W41373993 2P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ RUGAMA PEDRO 30641840 14 S15005317 2R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ RUGAMA PEDRO 30641840 14 W40987311 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

RUIZ SANABRIA MIGUEL 72716119 01 640074417 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUIZ SIERRA JUAN JOSE 30551313 20 160243603 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

RUIZ TORRE JOSE SATURNINO 72022900 M5 72022900X 0I ACUERDO GEST.TRIBUT.Y AS.CON

RUIZ UNANUE JAGOBA 72489727 01 640086837 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

RUJANO BARCIELA AKENATON KUBLAI 78922343 13 S15003726 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

S.W. BETONGROUP, S.A. 95119830 01 640084932 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAAD Y SAQLAN, S.L. 75047191 14 S15004035 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SACON XXI, S.L. 95417051 01 640082994 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAENZ NOVALES JAVIER 30562011 01 640092217 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAEZ DE BURUAGA DUO EDURNE 30633464 20 160145251 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SAEZ PRIETO UNAI 30679599 R4 P14315611 1I REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

SAFETIC SOLUTIONS IBERICA, S.A. 84338417 15 S15004680 27 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

SAFIQUR RAHMAN X1442147 14 S15004228 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SAGARDUY SANZ MARIA JESUS 72159983 01 640078635 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAGASTI MARTIJA MARIA ESTHER 72247908 01 640075928 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAIG 2008, S.L. 95532073 01 640076731 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAINZ CANALES FRANCISCO JAVIER 11915877 20 160217893 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SAINZ DE LA VEGA MARIA TERESA 14256238 WW W42935137 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SAINZ DE ROZAS DE LA PEÑA JESUS 30630081 01 640077629 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAINZ VAZQUEZ JUAN MANUEL 30663794 01 640079538 53 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

SAINZ-VIZCAYA PRADO PEDRO 30653053 15 W41931195 3D RES.REC/COND.BA IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SAKKARA CONECTION 5000, S.L. 95306809 01 640081887 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALA PLAY BILBAO, S.L. 95793345 SZ 201600449 82 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

SALA PLAY BILBAO, S.L. 95793345 SZ 201600449 99 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

SALA PLAY BILBAO, S.L. 95793345 SZ 201600450 01 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

SALA PLAY BILBAO, S.L. 95793345 56 W41864451 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SALA VIP, S.L. 95699781 01 640088128 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALAH SALAH X2600490 01 640083964 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALAS ZABALETA ANDER 45751391 15 W43067241 1X LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SALAZAR CABRERA JESUS 79229802 01 640091305 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALAZAR CABRERA JESUS 79229802 20 130317674 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SALAZAR HERMOSILLA JULEN 30675850 20 162623901 16 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALBIDEGOITIA GOROSTIAGA PAUL 16070809 WW W42969548 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALBIDEGOITIA GOROSTIAGA PAUL 16070809 WW W42971188 0P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALCEDO ALDECOA JUAN MIGUEL 14581035 01 640078453 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALGADO PRIETO ENRIQUE 11926733 15 DZ0008901 5G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALGUEIRO GOROSTIZA ASIER 30681170 13 S15003650 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALGUERO JIMENEZ JOSE ANTONIO 79046594 01 640087971 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALIDO GONZALEZ M CARMEN 14247435 01 640078330 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALINAS HERNANDO JOSE ENRIQUE 14574932 01 640069649 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALVARREY EREÑO ROSENDO 72023986 01 640088332 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SALVATIERRA ORTIZ VANESSA 20980775 WW W41796675 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALVATIERRA ORTIZ VANESSA 20980775 WW W41828329 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALVATIERRA ORTIZ VANESSA 20980775 WW W41856590 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALVATIERRA ORTIZ VANESSA 20980775 WW W42936161 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALVATIERRA ORTIZ VANESSA 20980775 WW W42936922 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SALVATIERRA ORTIZ VANESSA 20980775 WW W42982493 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SAMPEDRO MARTINEZ JOSEBA MIKEL 14241905 01 640079350 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAMPELAYO JUAN LEONARDO 30616640 20 163385401 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SAMSONOWSKIEUGENIUSZ X2607561 01 640089795 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAN JOSE FERNANDEZ MARIA CARMEN 30675341 SZ 201600449 86 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

SAN JOSE FERNANDEZ MARIA CARMEN 30675341 56 W42018008 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SAN MILLAN ARRILLAGA ENEKO 78931148 01 640077115 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SAN PEDRO SANCHEZ ANA MARIA 20171637 WW W42866542 0C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SAN VICENTE URRUTIA JOSE MANUEL 14945651 01 640083888 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ BERMUDEZ IMANOL 45668134 01 640079928 51 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ BERMUDEZ IMANOL 45668134 15 E00853166 1L LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SANCHEZ CASADO GUILLERMO 44979711 01 640078010 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ DOMAICA ROBERTO FERNANDO 30603251 01 640088656 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ DORADO JOSE EMILIO 30616310 01 640075857 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ FERNANDEZ JORGE ALEJANDRO 79225418 R4 603417504 1X REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

SANCHEZ FERNANDEZ MARIA ICIAR 11918833 WW W43014584 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANCHEZ GANDARILLAS JOSE MIGUEL 14954442 13 S15003843 2W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANCHEZ GOITIA ARKAITZ 78874451 WW W41995938 0Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANCHEZ GONZALEZ IGNACIO 11910257 16 W42651150 16 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14078 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

SANCHEZ MERINO MARIA BEGOÑA 14950976 01 640082957 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ ORDOÑEZ FRANCISCO 30143330 01 640075163 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ RODRIGUEZ NICASIA 06950873 01 640073675 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ RUIZ ANTONIO 14684140 01 640079627 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ SAGASTI OSCAR 14702670 01 640082066 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ UGARRIZA JOSE LUIS 30591416 WW W42924479 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANCHEZ UNIBASO MONICA 16049401 01 640077806 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANCHEZ VARO JAVIER 76828395 WW W41887451 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANCHEZ VENTURA GONZALO MANUEL 22750605 01 640081353 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANMARTC BILBAO, S.L. 95804225 R6 342370529 1U REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SANMARTC BILBAO, S.L. 95804225 15 S16002541 2W COMUNICACIONES IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SANTA MARIA BILBAO MIGUEL ANGEL 22729155 01 640082287 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTACOLOMA ALLENDE JAVIER 14396983 36 U3041560N 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTACOLOMA BRAVO ANGEL 14717654 01 640081755 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTAMARIA FERNANDEZ ANA MILENA 48827857 01 640076128 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTAMARIA GARCIA SANTIAGO 20211251 01 640083382 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTAMARIA PEREZ RICARDO JOSE 14917756 09 DZ0011900 6Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTAMARIA ROZAS MARIA SOLEDAD 11917369 01 640075407 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTAMARIA ZUAZUA AURELIO JOSE MARIA 14553177 13 F13000873 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTAMARTA PRIETO DAVID 09810711 M6 RE4922016 0J ACUERDO PAGOS Y GARANTÍAS

SANTANDER INVESTMENT, S.A. 08161507 01 640091228 02 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SANTANDER SECURITY SERVICES, S.A. 28027274 01 640091229 00 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SANTIAGO GONZALEZ IZASKUN 30694395 20 160190163 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SANTIESTEVES PEREZ WENDY MANE 16102059 01 640086913 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTISTEBAN PUENTE SANTIAGO 14919048 WW W42908730 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTOS FERRERA JOSE MANUEL 11930894 01 640073384 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTOS LAZCANO DAVID 30664361 WW W42983463 0W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTOS LAZCANO DAVID 30664361 WW W42994299 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTOS LOPES MANUEL 78950040 16 606148518 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANTOS MARCOS ANA MARIA 22747514 01 640078725 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTOS PARDO RICARDO 22735391 01 640055312 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANTUTXU CONSULTING, S.L. 95300323 13 FR1300006 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SANZ CASTRO DAVID 44973728 WW W42897886 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANZ CASTRO DAVID 44973728 WW W42898514 03 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANZ ESTEBAN CARLOS 20167929 01 640076041 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SANZ SASTRE GORKA 78873063 WW W42006105 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SANZ SASTRE GORKA 78873063 20 160231161 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SANZ SASTRE GORKA 78873063 20 160231171 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SAQIBMUHAMMAD X9471433 01 640086642 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SARGHIE CONSTANTIN Y3205080 01 640089318 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SARRIA GOLF, S.A. 95279477 01 640081743 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SASTEC, S.L. 48532634 R6 342370401 10 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SASTEC, S.L. 48532634 14 S15003854 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SATTERFOX S. L. 86114113 15 S16002854 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SAU GHEORGHE X6886742 01 640086768 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SCORICIANAMARIA Y0375091 WW W43024745 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SCORICIANAMARIA Y0375091 20 160229813 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SCORICIANAMARIA Y0375091 20 160244553 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SCORPIO ELEKTRO XXI, S.L. 48992929 R6 342370418 1C REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SECK NDIONE OUMAR 79048434 14 W41091490 1V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SECOM BILBAO SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMUN 82491911 01 640081399 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SECOPE CONSULTORIA, S.L. 95776241 15 S16002110 24 REVIS. SIN LIQ. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SECOPE CONSULTORIA, S.L. 95776241 15 600245352 2C COMUNICACIONES IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SECOST, S.L. 95365169 01 640077121 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SECURWAP, S.L. 95318606 01 640084484 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SEDITEC PROMOTORES INMOBILIARIOS, S.L. 95359063 01 640084525 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SEDUCCION LATINA, S.L. 95287900 01 640082045 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SEGURA CAMACHO EVERTHY NACHIELI X7335537 01 640083771 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ENSANCHE 2001 95178968 01 640082651 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SEINCOVE 2000, S.L. 95099263 01 640082475 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SELITO ERANDIO, S.L. 95725537 56 W41974787 01 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SERANTES SABORIDO ALFONSO 30633387 20 160226543 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SERCONPTEC-2000, S.L. 95110375 01 640082182 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERDEAN MIHAELA CORINA X9171611 01 640084796 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERNA BILBAO CARLOS 11908103 01 640082053 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERNA GUTIERREZ SORANY 79244249 01 640078890 21 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

SERNA USTIO DOLORES 12608511 15 336618832 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SERRANO ZUGAZAGA GUSTAVO 29031490 01 640076543 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVI ENISA, S.L. 45473154 01 640080910 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIO DE PERNOCTACION Y VIVIENDA, S.L. 95657045 01 640089735 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIOS DE HOSTELERIA KAYKOP’S, S.L. 95255865 01 640081028 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION GREE 81673469 01 640081805 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIOS GRAFICOS Y MANIPULADOS LEKU, S.L. 95175105 01 640083479 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIOS INFORMATICOS DAT, S.L. 48762413 01 640074847 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS DE TELECOM 95279790 01 640075566 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVICIOS TOTALES SCOOP 48938906 01 640082030 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVIOGEI, S.L. 48850143 01 640073490 88 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

SERVIOGEI, S.L. 48850143 01 640074612 31 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

SETIEN SANTIBAÑEZ ENRIQUE 30575116 56 503141283 01 DENEGAC DEVOLUC VALOR AÑADIDO

SETIEN SANTIBAÑEZ ENRIQUE 30575116 56 503143470 01 DENEGAC DEVOLUC VALOR AÑADIDO

SETIEN SANTIBAÑEZ ENRIQUE 30575116 56 603404902 01 DENEGAC DEVOLUC VALOR AÑADIDO

SETIEN SANTIBAÑEZ ENRIQUE 30575116 56 603407166 01 DENEGAC DEVOLUC VALOR AÑADIDO

SEVILLANO CRESPO GABRIEL 30678408 01 640085328 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SG GROUP 11, S.L. 95644910 20 160045251 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SG GROUP 11, S.L. 95644910 20 160049431 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SG GROUP 11, S.L. 95644910 20 160113741 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

SIDERBUILDING, S.A. 60358157 01 640082154 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SIERRA BLAZQUEZ JUAN ANTONIO 72038793 01 640082313 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SIERRA CORDERO ROBERTO 78894511 20 160147313 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14079 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

SIERRA GOMEZ SILVERIO 14876203 13 F13000666 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SIERRA GOMEZ SILVERIO 14876203 13 S15003646 2K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SILLA SEIDE SECO Y3904646 15 W41487470 15 DEVOL.INGR.INDE IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SILLO QUISPE FELICIDAD 79241442 15 E00826955 1R LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SILVA FEIJOO FRANCISCO 22709964 16 606147156 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SILVA JIMENEZ IGNACIO 22756261 01 640082290 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SILVEIRA SANTOS KLEIDE MARCIA X2660265 01 640082879 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SILVERA AREVALO LIUBER WALTERIO 79227296 11 F11000159 1J LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

SILVERA AREVALO LIUBER WALTERIO 79227296 11 S15006562 2V LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

SINGHKULDEEP X6852356 01 640086008 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SINGH DHAMI TARLOK 24396773 01 640083613 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SIO3 2005, S.L. 95390563 01 640083308 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SIRUMI TRADING, S.L. 95300950 01 640083670 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SISTEMAS CORPORATIVOS DE APOYO A LA GEST 48569164 01 640079021 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SISTEMAS CREATIVOS DE PUBLICIDAD, S.L. 48924328 WW W42960569 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SISTEMAS ENERGETICOS QUIÑONERIA 47499728 M6 JA0711101 07 ACUERDO COORDINACIÓN Y ASIST

SISTEMAS ENERGETICOS RITOBAS, S.A. 47494174 M6 JA0701101 0G ACUERDO COORDINACIÓN Y ASIST

SISTEMAS ENERGETICOS SERRA DA LO 15747041 M6 JA0821101 0P ACUERDO COORDINACIÓN Y ASIST

SISTEMAS ENERGETICOS SIERRA DEL 47499686 M6 JA0681101 0P ACUERDO COORDINACIÓN Y ASIST

SISTEMAS QUINAMETZIN, S.L. 62795661 01 640082823 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SISTEMES ENERGETICS CONESA II, S.A. 64221641 M6 JA0671101 0Y ACUERDO COORDINACIÓN Y ASIST

SMALL PARK, S.L. 20503082 01 640091114 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOARES DE ANDRADE ANTERO X5520744 DZ 201600007 33 ACUDERI ACTUACIONES ESPECIAL

SOBALBADUN XXI, S.L. 95790846 R6 342370506 1Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SOBRADO SOUTO NURIA 78896782 WW W43016737 06 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SOBRADO SOUTO NURIA 78896782 WW W43017207 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-CONSEJO 48080436 01 640078131 04 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-CONSEJO 48080436 01 640078505 18 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-CONSEJO 48080436 01 640078789 25 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI 48027445 01 640083206 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOLANA CARBALLO MARIA ESTRELLA 13768695 WW W42904772 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SOLANA CARBALLO MARIA ESTRELLA 13768695 WW W42976313 0A LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SOLANA CARBALLO MARIA ESTRELLA 13768695 WW W43026276 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SOLFRUIT, S.L. 48097752 01 640083211 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOLIS GODOY GUILLERMO 24406490 CT 000014292 02 COMUNICACIONES COORDINACIÓN DE LA I

SOLIS LAVADO ARTURO 22724267 01 640075157 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOLIS Y PARTNER, S.L. 95605051 R6 342370476 14 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SOLIS Y PARTNER, S.L. 95605051 R6 344489984 17 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SOLORZANO GALLO FRANCISCO JOSE 14570315 01 640079462 31 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SOLORZANO MORENO PEDRO JOSE 79371650 SZ 201600448 81 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

SOLORZANO MORENO PEDRO JOSE 79371650 15 W43086571 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SOLORZANO ORTIZ CARLOS SILVERIO X3468273 01 640082837 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOLQUINOR, S.L. 95272464 01 640081740 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SONSECA RUIZ GUILLERMO 14570009 01 640076269 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOTERO MORAL MARIA PILAR 30654456 15 W43082721 1S LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SOTO MAESTRO DANIEL 11925250 01 640082224 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOTO SALVADOR MARIA LUCIA 72388510 01 640086307 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOTO ZUÑIGA SANDRA MILENA X6161588 01 640076738 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SOUZA CRUZ MELO ANDRE LUIZ 79000687 01 640084083 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SPERATTI OZUNA SEBASTIAN Y0630090 01 640088522 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SPRINT GESTION, S.L. 48808737 01 640091594 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

STELLA IMPORT EXPORT S.COOP.PEQUEÑA 95683678 01 640085720 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

STIRBUANIUSA X8666788 WW W42935944 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

STORE HASIERA, S.L. 95705802 WW W42931455 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

STORE HASIERA, S.L. 95705802 WW W42931530 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

STORE HASIERA, S.L. 95705802 20 160167871 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

STRASS NORTE, S.L. 39736053 R6 342370385 1E REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

STRASS NORTE, S.L. 39736053 14 S15003848 2R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

STRATEUS, S.L. 95230504 01 640087024 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

STRATEUS, S.L. 95230504 10 S16003115 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

STRATEUS, S.L. 95230504 11 S16003116 1R PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

STRATEUS, S.L. 95230504 12 S16003117 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

STROBA & CH, S.L. 39564554 01 640083834 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

STUDIOS GAVIÑA, S.L. 83344952 01 640082829 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

STUDIOS MIDDELBURG, S.L. 86228269 14 S15004037 28 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SUAREZ MONTOYA JAIME 71423932 01 640088721 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUAREZ REGUEIRO MARIA JESUS 33234325 SZ 201600443 28 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

SUAREZ REGUEIRO MARIA JESUS 33234325 15 E00841207 1I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

SUBCOMUNIDAD PROPIETARIOS VIVIEN 95651758 01 640076286 21 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

SUMINISTROS DEL CRISTAL PABLO ALONSO, S.A. 48152615 01 640086343 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUMINISTROS OLABARRIA, S.L. 95007506 01 640072411 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUPER URI-ORTU, S.L. 95328837 WW W43007618 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SUPER URI-ORTU, S.L. 95328837 WW W43007871 0Y LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SUPER URI-ORTU, S.L. 95328837 01 640073792 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUPERLIMPIEZAS LEYRE, S.L. 31448145 R6 342370381 1A REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SUPERLIMPIEZAS LEYRE, S.L. 31448145 R6 344489986 1R REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

SUPERLIMPIEZAS LEYRE, S.L. 31448145 14 S15003847 2Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SUPERMERCADO ESCONTRILLA, S.L. 48943682 01 640082522 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUPERMERCADO TITO, S.L. 48182927 01 640082142 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUSCA DUMITRU X8740231 WW W42896734 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

SUSTRAIAK OINETAKOAK, S.L. 95010476 01 640087738 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SUXO MAMANI CARMELO 79176546 01 640074955 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

SYIBRAHIMA X3273415 01 640084861 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TABERNA URBITXARTE, S.L. 95201349 01 640085227 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TAIMOUNTI BADR EDDINE X6823749 WW W42894506 0J LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TALAVERA ECHEVERRIA OLATZ X7721080 15 W43064737 1G LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

TALAVERA MERINO JOSE LUIS 14593278 01 640074035 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TALLEDO ZORRILLA JUAN JOSE 30590995 WW W42980822 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TALLER GOIKOLA, S.L. 95805446 R6 342370530 1Q REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14080 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

TALLER KAF, S.L. 95326641 01 640084110 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TALLERES SAN PRUDENCIO, S.L. 48103097 01 640080624 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TALLERES VITORSA, S.L. 48793905 01 640068216 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TANALBAR, S.L. 95528113 R6 342370468 1S REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TANALBAR, S.L. 95528113 R6 344489987 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TANDITRANS, S.COOP. AND 04300935 01 640083050 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TANGORA 2002, S.L. 95271706 01 640087028 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TAPQUO, S.L. 95656773 01 640073830 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TARANONISOR X7968093 15 W43055673 14 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

TARAUNE PINTO ANGELA YEMMY 79050773 20 160244613 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

TARRIÑO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 22747724 R6 342370578 1I REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TATO BILBAO JUAN ANGEL 14251130 01 640084166 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TECNIMAC SERVICIO TECNICO INFOGRAFICO, S.A. 80874399 R6 342370428 18 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TECNIMAC SERVICIO TECNICO INFOGRAFICO, S.A. 80874399 15 S16000169 2Y LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TECNISER TECNICOS EN SERIGRAFIA, S.L. 48811806 01 640084590 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TEGEMANAGEMENT PRODUCCION CULTURAL, S.L. 95577383 15 S16002086 26 REVIS. SIN LIQ. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TEGEMANAGEMENT PRODUCCION CULTURAL, S.L. 95577383 15 W41897073 2U COMUNICACIONES IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TEJEDOR ANDRES JOSE LUIS 22714897 R6 342370575 16 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TEJEDOR ANDRES JOSE LUIS 22714897 R6 344489990 1Z REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TEJERA CANO PILAR 72384749 01 640092485 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TEJERO PORRAS FERNANDO 11928687 15 W43060803 1A LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

TEK AND SPORT DIVE, S.L. 95112553 01 640081226 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TELDO NORTE, S.L. 95767158 01 640087436 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TELDO NORTE, S.L. 95767158 20 160196781 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

TELEBURGER MUSKIZ SC (EN CONSTIT 39810403 R6 345421516 08 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TELECOMUNICACIONES BALBOA, S.L. 95731923 WW W43029058 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TELLECHEA SANTIBAÑEZ LUIS FERNANDO 30654848 13 S15003778 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TELLITU ALONSO PEDRO 22726394 01 640082283 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TELLITU GARTIZ ISIDRO 30552937 WW W43020893 05 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TELLITU GARTIZ ISIDRO 30552937 WW W43020982 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TELLITU ORTUZAR EDUARDO 30643870 01 640081697 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TENDOC SERVICIOS, S.A. 48696306 01 640080916 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TEODORA MARTIN DOMINGUEZ-JOSE LUIS SALA 95359626 WW W42921980 0E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

THINKING PRODUCCIONES, S.L. 95575411 15 S16002871 14 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TICA 10 INTEGRAL, S.L. 95486445 01 640086849 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TICALAFLORIN Y1563135 01 640089489 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TICKETING Y CONTROL DE ACCESOS, S.L. 95382313 WW W42986363 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TICKETING Y CONTROL DE ACCESOS, S.L. 95382313 01 640074840 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TICKETING Y CONTROL DE ACCESOS, S.L. 95382313 12 S16000695 2R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TICKETING Y CONTROL DE ACCESOS, S.L. 95382313 13 S16000699 2U LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TIKLOPOLOTEXTILE, S.L. 31474471 15 S15004565 2H LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

TITAL MONA X8441064 WW W42934354 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TITAL MONA X8441064 01 640088870 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TODO MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS, S.L. 95357018 01 640083494 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TOITI, S.L. 48528558 15 W42009030 1S REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO

TOLOSANA GUERRI JOSE MARIA 14877931 15 W43057729 1S LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

TOPALAIONELIA X5488579 01 640088464 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TOQUERO GARCIA AITOR 78928531 WW W41982626 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TOQUERO GARCIA AITOR 78928531 WW W42978567 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TOQUERO GARCIA AITOR 78928531 WW W42979111 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TORIBIO SAN GABRIEL MONICA 14705064 SZ 201600450 21 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

TORIBIO SAN GABRIEL MONICA 14705064 16 160025593 0P LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

TORLED SOLUCIONES, S.L. 49267644 R6 342370419 14 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TORRE FERNANDEZ MARIA LUISA 14224005 01 640082234 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TORRE GARCIA MANUEL 14580432 01 640083252 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TORREGO SALCEDO MARIA ESTHER 03388845 13 F13000875 1T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TORRES GOMEZ LUIS ANDRES 79048391 14 S15004224 2O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TORRES GOMEZ LUIS ANDRES 79048391 14 S15004304 2Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TORRES JARIOD ERNESTO 37727955 01 640074876 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TORRES LOPEZ PABLO 14559211 15 S16000178 22 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TORRES MONTALVAN VERONICA PAULINA 79008242 01 640070493 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TOTA PIETRO X4016243 01 640080574 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TOUZA BELMONTE LUIS MIGUEL 30673055 01 640077742 20 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

TRANDAFIRTEODOR CRISTIAN Y0184932 01 640085824 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TRANSBUTANO, S.L. 95575239 WW W42980589 0R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TRANSPORTE ROBERTO SANCHEZ REY, S.L. 48305551 01 640076056 58 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

TRANSPORTES MANDIOLA, S.L. 48091995 WW W42898594 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TRANSPORTES RIO LONGO, S.L. 48941173 01 640085215 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TRANSPORTES Y LOGISTICA IBERIA S 95687513 R6 342370481 14 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TRANSPORTES Y LOGISTICA IBERIA S 95687513 15 S15003966 2S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TRAPAGARAN FAJ, S.L. 95156881 R6 344489993 1B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TRAPAGARAN 2000, S.L. 48939466 15 336470032 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TRAUKO SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 95348108 01 640083769 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TREE 79 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.L. 95635744 15 S16002092 2Y REVIS. SIN LIQ. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TREE 79 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.L. 95635744 15 W41936974 2K COMUNICACIONES IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

TREVI TREVI’S, S.L. 48206882 01 640081362 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TRIFANOV PETRICA X8623070 01 640084954 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TRIGO GOMEZ JUAN PEDRO 78885181 01 640077055 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TRILAN INVERSIONES, S.L. 39539416 01 640081475 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TRILOGIC TELECOM, S.L. 95070389 16 160028208 0I LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

TRITEANIACOB X9587757 13 F13000887 19 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TRITEANIACOB X9587757 13 S15004463 25 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TROLADA, S.L. 95269445 01 640084108 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TURA ARAUJO FATIMA 45670980 01 640075920 98 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

TUSCA MODA, S.L. 48683551 01 640080807 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

TXANTONESA, S.L. 48302087 WW W41840281 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TXANTONESA, S.L. 48302087 WW W41855709 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

TXOKO TXINBO, S.L. 95704029 R6 342370484 1G REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

UBAR LIQUID, S.L. 95793402 R6 342370512 1I REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14081 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

UCOES, S.L. 24405102 01 640082920 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

UGARTE DEL VALLE PAULA 45623292 01 640078255 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

UGIDOS GAGO SERGIO 14265282 R4 606162658 1J REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ULLES MANSO SEBASTIAN 14451337 01 640084379 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ULTRAPISO PENINSULAR, S.L. 34242354 15 S15004574 2L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ULUWATU BALI, S.L. 95718029 01 640091655 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. 75002162 R6 A1322035K 2M REQUERIMIENTOS IMP.ACT.ECON.Y OTROS

UNION COMERCIAL CHINA EXPORT, S.L. 95719456 01 640086747 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

UNIOSMA, S.L. 95781316 15 S16002892 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

UNIOSMA, S.L. 95781316 15 S16002978 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

UNITED WORLD PACKING SERVICES, S.L. 95521845 01 640073149 55 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

UNTZINE INMOBILIARIA, S.L. 95408480 01 640083956 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URANGA BENGOECHEA ARANZAZU 15935691 01 640079463 30 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

URDAIN BAT, S.L. 48461867 20 150472414 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

URDAMPILLETA OTERO JOSE 14221030 Z4 16SU00002 31 COMUNICACIONES GESTIÓN RECAUDATORIA

URGARBI SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. 95538310 20 160218083 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

URIA BOVEDA MARIA YOLANDA 30553056 15 506117929 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URIAGUERECA, S.L. 48015176 01 640082820 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URIBARRI ECHEBARRIA JOSU 30635484 01 640076579 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URIBIARTE JORDAN MONICA 45666448 01 640079261 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URIESBA, S.L. 95739637 20 160202461 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

URIONDO BILBAO GARAZI 72315908 M6 CX1436732 07 ACUERDO IMP.TRANSM.PATRIMON.

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 M6 2016/4630 00 ACUERDO GESTIÓN RECAUDATORIA

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 09 BMGB48601 1C LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 10 BMGB48701 1B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 10 BMGB49101 14 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 11 BMGB48601 1G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 11 BMGB48801 14 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 11 BMGB49201 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 12 BMGB48901 1X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 12 BMGB49401 1K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 13 BMGB49001 17 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO GARCIA GUILLERMO 14868257 13 BMGB49501 1D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URQUIJO 88 DESARROLLO HOSTELERO, S.L. 95662995 CT 000014149 04 COMUNICACIONES ACTUACIONES INSPECTO

URQUIJO 88 HOSTELERIA Y SERVICIOS 95619920 CT 000014148 04 COMUNICACIONES ACTUACIONES INSPECTO

URQUIZA EXPOSITO MARIA YOLANDA 30610827 01 640084714 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URREIZTI BURGAÑA SARA 15363185 16 606148813 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 1D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 2B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 39 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 47 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 55 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 63 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 71 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 8Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046900 9X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRESTARAZU AGORRIA IGONE 30685470 12 DZ0046901 07 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRUCHI ARGUIARRO HILARIO 14935044 R6 344490002 1J REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

URRUCHI ARGUIARRO HILARIO 14935044 14 S15003912 29 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRUTIA BENGOA RAMON 16055252 A4 W41086092 1D PROP.LIQUIDAC. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

URRUTIA FRUNIZ JUANA 14475781 01 640077939 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URRUTIA LARRONDO MIKEL 30575559 01 640088646 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URRUTIA LOPEZ JOSE LUIS MARIA 14572651 01 640071007 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URRUTIA LOTINA FRANCISCO JAVIER 14595088 01 640077523 30 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

URRUTIA MONNOT JUAN SEBASTIAN 78907934 16 606148598 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

URRUTIA TRECU JOSE ANTONIO 14225070 DZ 201600007 42 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

URRUTIA TXARTERINA MIREN ITZIAR 14591438 R4 E00783965 14 REQUERIMIENTOS I.R.P.F. E IMP.SOBRE

URSUELENA Y0178669 01 640088510 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

URTIAGA, S.L. 48490387 01 640082520 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

USHUAIA EUROPA, S.L. 95307047 01 640083083 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

USKOLA IBARRA ASIER 78930665 16 342992017 0S LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS

V.O. SPORT, S.L. 95116315 01 640081244 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VACA CHAVEZ MARCO ANTONIO X6913946 01 440221886 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VADILLO ANTUÑANO JULIAN 14488926 01 640080941 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VADILLO CAÑA MARIA ISABEL 15377255 WW W42011103 0G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VAKANDA MIEZI ANTONIO MANUEL X1763105 01 640082997 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALDES GABARRI AGUSTIN 44343956 01 640086992 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALDES GABARRI ANTONIO 45167027 01 640074353 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALDES LARRAÑAGA ANA MARIA 24404886 20 160240203 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VALDES LARRAÑAGA EDUARDO 14929139 01 640078399 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALDES LARRAÑAGA EDUARDO 14929139 01 640079715 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALDEZ MERCEDES XIONMY SORERAY 79269537 WW W42902962 0H LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VALDEZ MERCEDES XIONMY SORERAY 79269537 WW W42975643 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VALENCIA ESPINOSA LINA MARIA X5741475 01 540139508 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALENCIA ESPINOSA LINA MARIA X5741475 01 640083035 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALENZUELA 2014, S.L. 95755484 14 S15004112 2E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VALER HERRANZ IDOIA 30619216 01 640076852 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALERIO CRUZ PEDRO LUIS X2102012 01 640075844 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALERO ALVAREZ JOSE RAMON 14911897 01 640082265 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALIN MOSQUERA CAMILO 14584982 01 640070369 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALLE SANCHEZ ALEJANDRO 14236172 20 160197833 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VALLE SANCHEZ ALEJANDRO 14236172 20 160240873 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VALLEJO AURRE JUAN ANTONIO 14579088 WW W42968114 09 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VALLEJUELO LEJARRAGA FRANCISCO JAVIER 78897914 SZ 201600445 41 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS

VALLEJUELO LEJARRAGA FRANCISCO JAVIER 78897914 15 W43051393 16 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

VALLES LLANOS RAUL 44911568 01 640081214 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VALLOJERA GUTIERREZ JUANA 14772481 16 C13005152 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VANDENBROECK MERINO SALVADOR 16087316 36 U4049395K 1W LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VANDENBROECK MERINO SALVADOR 16087316 36 U4049395K 2U LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14082 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

VARA MONTERO BEATRIZ 44674968 01 640068141 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VARAS DIAZ JUAN CARLOS 14958522 01 640078130 05 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

VARAS DIAZ JUAN CARLOS 14958522 01 640078504 19 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

VARAS DIAZ JUAN CARLOS 14958522 01 640078788 26 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

VARELA BLANCO MIGUEL 72036497 M6 2014A7830 0C ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

VARGAS HENAO MAURICIO ALEXANDER X4631312 01 640084144 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VARGAS MIRIAM CONSUELO X1371497 01 640083645 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VARGAS RODRIGUEZ EVER ERNESTO X6538512 01 640076722 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VARGAS SALCEDO GLADYS ELENA 79137952 14 S15004151 26 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VARGAS TRUJILLO ROSA ADIELA 79051037 R6 344490004 13 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

VASAETXE 2004, S.L. 95339933 01 640088105 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VASCO-RENT, S.L. 20370037 01 640083025 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VASILENICOLAE X8717523 01 640086634 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VAZQUEZ DE CIAMJUAN MANUEL X8646788 16 606148864 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VAZQUEZ DEL OLMO ROBERTO 14708608 01 640075793 14 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

VAZQUEZ DOBARAN ANDER 16082383 15 W43099159 12 LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

VAZQUEZ GRANADO FRANCISCO JAVIER 22731800 16 606147266 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VAZQUEZ MARTIN BALBINO 11911358 01 640083779 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VAZQUEZ MARTINEZ DE LIZARDUY OINATZ 45890210 16 606147267 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VAZQUEZ ROJO JOSE LUIS 76009346 WW W42943297 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VAZQUEZ SAN JUAN ENDIKA 78903554 01 640077991 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VAZQUEZ SANCHEZ JONATAN 78886168 13 F13000685 11 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VECI GREGORIO ANGEL ANTONIO 78862944 01 640081962 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VECIN HERRERA YOSEBA IMANOL 78956697 15 E00835453 1Z LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

VEGA LOPEZ ALBERTO 20178125 01 640077123 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VEGA PABLOS ROXANA 78882614 01 640084721 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VEGANZONES SAN JOSE ANA ISABEL 30573070 01 640076589 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VEGAS CARVAJAL BEGOÑA MARIA 22732351 14 S15003922 25 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VEGAS CASARES MARCELINO 78885502 14 S15004296 2G LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VEGAS CASARES MARCELINO 78885502 56 W31478390 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VELA FERMIN LIMBER 79138607 01 640087975 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VELASCO ARIAS RAMON 16052789 16 606147271 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VELEZ BARBA AMAIA 30588253 01 640075788 19 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

VELEZ CONDE JULIAN 22747498 R6 344540016 0L REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VERA AGUILAR JUAN MANUEL 52396657 WW W43007858 0M LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VERA AGUILAR JUAN MANUEL 52396657 20 160246763 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VERENYASERGIY X3831407 01 640088447 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VERSTYNENFRANK VALERE ANNA X3099301 01 640089802 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIÑAN ANGARMACA NARCISA DE JESUS 79183610 01 640077934 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIÑAS ARDUENGO FELIPE 71648509 01 640085173 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIAJES SCALA, S.L. 26019703 01 640083197 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIAJES TIERRA JOVEN, S.A. 81985707 01 640081478 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIANA DE SIQUEIRA E SILVA EDU CARLA Y1915821 M6 467202015 0Z ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

VIANA MOLINA CARMEN 14861334 01 640078430 11 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

VIANA MOLINA CARMEN 14861334 01 640078431 10 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

VICENTE LOROÑO MARCELINO 14904107 R6 345601516 08 REQUERIMIENTOS COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VIDAL GARCIA LUIS MIGUEL 16047135 DZ 201600007 30 VISTAEX ACTUACIONES ESPECIAL

VIDAL GONZALEZ NILO 33319884 01 640073591 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIDAL VIDAL JAVIER 33285693 01 640079077 44 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

VIDALES PASACHOA ARMANDO X2481706 01 640077758 88 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

VIDAURRAZAGA ARANDIA JOSE ANGEL 30599707 20 160113584 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VIDAURRAZAGA ARANDIA JOSE ANGEL 30599707 55 W20367925 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIDAURRAZAGA ARANDIA JOSE ANGEL 30599707 55 W23283337 02 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIDAURRAZAGA ARANDIA JOSE ANGEL 30599707 55 W32406213 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIDAURRAZAGA ARANDIA JOSE ANGEL 30599707 55 W42735485 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIDAURRAZAGA PINTO AITOR ANDONI 16074536 12 P12314964 21 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

VIDAURRAZAGA PINTO AITOR ANDONI 16074536 12 S16000727 2X LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

VIDAURRAZAGA PINTO AITOR ANDONI 16074536 13 P13283031 24 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

VIDAURRAZAGA PINTO AITOR ANDONI 16074536 14 P14248085 2L LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

VIDENTIA FRAMES PRODUCCIONES, S.L. 95180402 01 640085223 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIDEO BASAURI, S.L. 95018743 14 S15003863 2N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIEDMA MEDICINA ESTETICA, S.L. 95001376 01 640081263 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIKOLEIOA, S.L. 48882468 01 640083159 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILA FERNANDES CARLOS MANUEL 79052842 01 640078480 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILA FERNANDES CARLOS MANUEL 79052842 01 640078485 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 11 S15005733 4Q RES.REC/COND.DE COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 11 W21361992 4S RES.REC/COND.DE COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 12 S15005735 49 RES.REC/COND.DE COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 12 S16001497 2G LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 12 W23592129 4P RES.REC/COND.DE COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 13 S15005746 4W LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 13 S16001524 2P LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 13 W41375547 4J LIQUID. INGRES. COMPROB.ACT.EMPRES.Y

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 14 S16001460 2A LIQ.SANCIóN ING VALOR AÑADIDO

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 56 W23243955 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 56 W32421519 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

VILA YARNOZ PABLO ENRIQUE 14597751 56 W42729804 01 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO

VILARIÑO PAMPIN ANGEL 20221371 15 341867374 0F LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VILARIÑO SANTOS ASIER 45891261 01 640086706 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILELA BOUZAS ALFONSO 72256921 15 340056432 0O LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VILLA PAREJA FABIO MARTIN 79127779 01 640075576 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLA PAREJA FABIO MARTIN 79127779 01 640075582 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLADA VAREA VICTORIANO 30631740 01 640084811 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLALOBOS TRUJILLO FRANCISCO JAVIER 79068711 20 160241313 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VILLANUEVA BENGOA IÑIGO 16046604 01 640081762 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLANUEVA MOGORUZA MANUEL MARIA 72390531 01 640084286 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLANUSTRE ROMANI MARIA TERESA 14580897 01 640078406 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLASANTE ORTIZ JOSE JAVIER 14932080 20 160150533 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VILLASOL MARTINEZ FRANCISCO LUIS 09410357 R6 342370554 1M REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14083 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna

Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

VILLASOL MARTINEZ FRANCISCO LUIS 09410357 R6 344490008 17 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

VILLASOL MARTINEZ FRANCISCO LUIS 09410357 14 S15003902 2D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VILLASOL MARTINEZ FRANCISCO LUIS 09410357 14 S15004129 2Q LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VILLAVERDE GARCIA CALVILLO MERCEDES 30551567 01 640086241 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VILLELGA VALVERDE JORGE 30618320 M6 012400Z11 0X ACUERDO GESTIÓN RECAUDATORIA

VILLENA FERNANDEZ FRANCISCO 72160334 01 640086712 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIMANOTNIEL LINUS X8975014 01 640085268 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VINOS DIBERANA, S.L. 95209821 01 640092912 81 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

VIOREL CARABANIANU-VASILICA NICULAE 95500237 01 640084427 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIREMO NETWORKS, S.L. 95644779 20 160249203 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

VIRTISU, S.L. 48929566 36 N1503812H 29 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIRTISU, S.L. 48929566 36 N1503812H 37 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIRTOSUALEXANDRA X4816071 01 640088014 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VITELOVIDIU Y0187571 01 640086788 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIVACUIR, S.L. 62033410 01 640082347 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIVANCO FRANCISCO RUBEN 22752763 16 606147280 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

VIVANCO RODRIGUEZ RUBEN 45820662 15 E00873187 1N LIQUID. DEVOLV TESORERÍA Y GARANTÍA

VIVAR MIGUEL JUAN MANUEL 11933669 01 640073397 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIVAR MIGUEL JUAN MANUEL 11933669 01 640073408 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIVIENDA COMUNITARIA BERANGO, S.L. 95780680 01 640079825 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIVIENDA CONVIVENCIAL LEKU EDER, S.L. 95672267 01 640085936 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

VIVIENDAS UNIFAMILIARES MARKETIN DIRECTO 95443032 01 640086571 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

W D W INTERINFOR BILBAO, S.L. 95220463 01 640081373 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

WIDE WORLD GEOGRAPHIC SERVICES, S.L. 95215026 R6 342370454 1S REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

WIDE WORLD SYSTEMS, S.L.L. 95208195 R6 342370453 10 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

WISHET, S.L. 59139964 01 640083498 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

WOLGESCHAFFEN COGOLLOS JOSE MARIA 30663142 16 606147285 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

WUL-60 TRES, S.L. 82542838 01 640082577 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

XINHUA XU X2276913 01 640081056 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

XU SHAO LIANG 78945201 M6 FFOI16020 0U ACUERDO COORDINACIÓN DE LA I

XU SHOUMIN X7390651 01 640089869 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

YACHASA, S.A. 48078497 11 S16002406 2I REVIS. SIN LIQ. VALOR AÑADIDO

YAHIAOUI HICHEN Y2085524 01 640088528 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

YAN JUEN X1395214 WW W43008895 0N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

YANIDA HOSTELERIA, S.L. 95776035 01 640087440 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

YAVE JIREH, S.L. 95844700 R6 606569032 1O REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES

YURREBASO EGUILIOR OLATZ 16054562 M6 7381M2014 0M ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO

ZABALA DECORACION, S.L. 95253662 01 640081738 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZABALA EGUSQUIZA JAVIER 16047118 M6 5435Z2016 0N ACUERDO GESTIÓN RECAUDATORIA

ZABALA OGARA PEDRO JESUS 14584622 14 S15004131 2E LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZABALA PALACIO AITOR 11920120 01 640075008 39 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ZABALA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 48562813 01 640083659 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZABALA URIARTE KARMELE AMAIA 30554054 15 W43081569 13 LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ZABALETA PENIN ENDIKA 78914265 01 640082755 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZABALME MONTAJES, S.L. 48914840 R6 342370413 1G REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER 30560104 R6 344490013 17 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER 30560104 11 DZ0021800 6R LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER 30560104 11 DZ0021800 7P LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER 30560104 11 DZ0021800 8N LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER 30560104 11 DZ0021800 9L LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZAMORA ALZAGA JUAN CARLOS 14613406 01 640081482 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZAMORANO MORAL ANTONIO 11918617 WW W42935975 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZAPATA BANGUERO JUAN GABRIEL X3570366 01 640084336 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZAPATA DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE 30612306 01 640081456 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZAPATERIA JUDITH, S.L. 95256822 01 640083818 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZARATE IBAÑEZ IZASKUN 30554303 20 163047101 04 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZAZO LOZANO MARIANO 30617874 01 640090174 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZAZPIOK, S.L. 95388039 12 300932197 2Y COMUNICACIONES CENSOS FISCALES

ZAZPIOK, S.L. 95388039 15 S16002863 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDAD.Y REN.N

ZELAIA AKARREGI AMAIA 72582911 16 606148751 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZELAIA AKARREGI AMAIA 72582911 16 606148753 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZENASNIAMEL Y1537293 16 606148867 00 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZHEMARO ESTILO, S.L. 95643557 WW W41970358 0Z LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZHOU XIONGPING X2338271 01 640091688 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZIORTZA GOMEZ GARAICOECHEA-JUAN CARLOS G 95260899 01 640083668 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZIZERONE SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS 95267167 12 337273932 10 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZORNOTZA URBANISTICA Y EMPRESARIAL, S.L. 95297883 01 640083855 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZORRILLA FRANCO JOSE VICENTE 30671453 WW W42945425 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZORRILLA FRANCO JOSE VICENTE 30671453 WW W42946687 0V LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZORRILLA MARIAN NAIARA 30691206 WW W43097879 0X LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZORRILLA MARIAN NAIARA 30691206 20 160245723 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS

ZORTZIBI 2001, S.L. 95167854 01 640084834 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZUÑEDA GARCIA URKO 38835793 WW W43010680 0I LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZUÑEDA GARCIA URKO 38835793 WW W43010755 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZUAZUA URRUTIA ENDIKA 72316931 01 640092482 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZUBEROGOITIA EZPELETA IKER 16058826 15 W43103374 1S LIQUID. INGRES. I.R.P.F. E IMP.SOBRE

ZUBIAGA LAYUNO AMAYA 30660223 WW W42982308 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZUBIAGA LAYUNO AMAYA 30660223 WW W43024383 0B LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZUBIAUR HIERRO CONSUELO 14669872 15 E15001724 01 LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZUBIAURRE LEJARCEGUI MARIA ISABEL 72164502 01 640079934 45 LEVANT.EMBARGO RECAUDACIÓN

ZUBILLAGA GOITIA LANDER 14596758 56 503134524 01 LIQUID. COMPENS VALOR AÑADIDO

ZUBIZARRETA DE LA TORRE ANDER SABIN 14100596 01 640074711 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZUBIZARRETA VAN HERCKENRODE LIDE 30575397 01 640089585 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZUGAZA BARRENA FERNANDO 30583769 01 640077709 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACIÓN

ZURE K, S.L. 95742797 WW W42952964 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACIÓN

ZUREGINTZA, S.L. 95693735 01 640077725 22 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

ZUREGINTZA, S.L. 95693735 01 640078135 99 REQUERIMIENTO RECAUDACIÓN

cve: BAO-BOB-2016a127

(I-775)


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14084 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

1214.00 Finantzen Kontrolerako Sailataleko buruaren lanpostua

(Udal Kontuhartzailetza Nagusia) eta 1117.00

Aurrekontuetako, Azterlanetako eta Kudeaketa Ekonomikoko

Sailataleko buruaren lanpostua (Aurrekontu eta

Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza) lehiaketa espezifikoaren

sistemaren bidez betetzeko deialdia bete gabe utzi

dela adieraztea.

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Giza Baliabideen Antolaketa eta

Kudeaketa Saileko zinegotzi ordezkariaren 2016ko ekainaren

27ko Ebazpenari buruzkoa. Ebazpen horren bidez 1214.00 Finantzen

Kontrolerako Sailataleko buruaren lanpostua (Udal Kontuhartzailetza

Nagusia) eta 1117.00 Aurrekontuetako, Azterlanetako

eta Kudeaketa Ekonomikoko Sailataleko buruaren lanpostua

(Aurrekontu eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza) lehiaketa espezifikoaren

sistemaren bidez behin betiko betetzeko prozesuaren deialdia

bete gabe utzi dela adierazi da.

Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zinegotzi

ordezkariak, Alkateak 2015eko ekainaren 13ko Ebazpenaren bidez

eta Uriko Gobernu Batzordeak 2015eko ekainaren 13an hartutako

Erabakiaren bidez bere gain utzitako eskumenak erabilita, 2016ko

ekainaren 27ko Ebazpenaren arabera, honako hau erabaki du:

«1214.00 Finantzen Kontrolerako Sailataleko Buruaren lanpostua

(Udal Kontuhartzailetza Nagusia) eta 1117.00 Aurrekontuetako,

Azterlanetako eta Kudeaketa Ekonomikoko Sailataleko

Buruaren lanpostua (Aurrekontu eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza),

biak 28. mailako lantoki-osagarri eta derrigorrezkoa ez den

euskararen 3. hizkuntza-eskakizunekoak, lehiaketa espezifikoaren

sistemaren bidez behin betiko betetzeko hautaketa-prozesura hautagairik

aurkeztu ez denez gero, hautaketa-prozesu hori bete gabe

utzi dela adieraztea.»

Bilboko Udaletxean, 2016ko ekainaren 27an.—Giza Baliabideen

Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendaria


(II-3026)

1479.00 Jardueren Sailataleko buruaren lanpostua (Hiri

Plangintzarako Saila) lehiaketa espezifikoaren sistemaren

bidez betetzeko deialdia bete gabe utzi dela adieraztea.

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Giza Baliabideen Antolaketa eta

Kudeaketa Saileko zinegotzi ordezkariaren 2016ko ekainaren

27ko Ebazpenari buruzkoa. Ebazpen horren bidez bete gabe utzi

dela adierazi da 1479.00 Jardueren Sailataleko buruaren lanpostua

(Hiri Plangintzarako Saila) lehiaketa espezifikoaren sistemaren

bidez behin betiko betetzeko deialdia.

Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zinegotzi

ordezkariak, Alkateak 2015eko ekainaren 13ko Ebazpenaren bidez

eta Uriko Gobernu Batzordeak 2015eko ekainaren 13an hartutako

Erabakiaren bidez bere gain utzitako eskumenak erabilita, 2016ko

ekainaren 15eko Ebazpenaren arabera, honako hau erabaki du:

«1479.00 Jardueren Sailataleko Buruaren lanpostua (Hiri

Plangintzarako Saila), 28. mailako lantoki-osagarri eta derrigorrezkoa

ez den euskararen 3. hizkuntza-eskakizunekoa, lehiaketa espezifikoaren

sistemaren bidez behin betiko betetzeko hautaketa-prozesura

hautagairik aurkeztu ez denez gero, hautaketa-prozesu hori

bete gabe utzi dela adieraztea.»

Bilboko Udaletxean, 2016ko ekainaren 27an.—Giza Baliabideen

Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendaria

(II-3027)

Declarar desierta Convocatoria de Provisión, mediante

el Sistema de Concurso Específico, de los puestos

1117.00 JSB Presupuestos, Estudios y Gestión Económica

(Dirección de Presupuestos y Servicios Generales) y

1214.00 JSB Control Financiero (Intervención General

Municipal).

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a la Resolución

del Concejal Delegado del Área de Organización y Gestión

de Recursos Humanos de 27 de junio de 2016 por el que se declarara

desierta la convocatoria del proceso para la provisión, con carácter

definitivo mediante el sistema de Concurso Específico, de los

puestos 1117.00 JSB Presupuestos, Estudios y Gestión Económica

(Dirección de Presupuestos y Servicios Generales) y 1214.00 JSB

Control Financiero (Intervención General Municipal).

El Concejal Delegado del Área de Organización y Gestión de

Recursos Humanos, en virtud de las facultades conferidas por Resolución

de la Alcaldía de 13 de junio de 2015, y por Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2015, por Resolución

de 27 de junio de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

«No habiendo aspirantes que se hayan presentado al proceso

de selección convocado para la provisión con carácter definitivo,

mediante el sistema de Concurso Específico, de los puestos 1117.00

JSB Presupuestos, Estudios y Gestión Económica (Dirección de

Presupuestos y Servicios Generales) y 1214.00 JSB Control Financiero

(Intervención General Municipal), ambos de nivel 28 de Complemento

de Destino y Perfil Lingüístico 3 de euskera no preceptivo,

se dispone declarar desierto dicho proceso de selección.»

En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de junio de 2016.—

El Director del Área de Organización y Gestión de Recursos

Humanos

(II-3026)


Declarar desierta Convocatoria de Provisión, mediante

el Sistema de Concurso Específico, del puesto 1779.00

JSB Actividades (Área Planificación Urbana).

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a la Resolución

del Concejal Delegado del Área de Organización y Gestión

de Recursos Humanos de 27 de junio de 2016 por el que se declarara

desierta la convocatoria del proceso para la provisión, con carácter

definitivo mediante el sistema de Concurso Específico del puesto

1779.00 JSB Actividades (Área Planificación Urbana).

El Concejal Delegado del Área de Organización y Gestión de

Recursos Humanos, en virtud de las facultades conferidas por Resolución

de la Alcaldía de 13 de junio de 2015, y por Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2015, por Resolución

de 27 de junio de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

«No habiendo aspirantes que se hayan presentado al proceso

de selección convocado para la provisión con carácter definitivo,

mediante el sistema de Concurso Específico, del puesto 1479.00

JSB Actividades, de nivel 28 de Complemento de Destino y Perfil

Lingüístico 3 no preceptivo, adscrito al Área de Planificación Urbana,

se dispone declarar desierto dicho proceso de selección.»

En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de junio de 2016.—

El Director del Área de Organización y Gestión de Recursos

Humanos

(II-3027)

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14085 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

1780.00 Bizikidetzaren Behatokiko buruaren lanpostua

(Segurtasun Saila) lehiaketa espezifikoaren sistemaren

bidez betetzeko deialdia bete gabe utzi dela adieraztea.

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Giza Baliabideen Antolaketa eta

Kudeaketa Saileko zinegotzi ordezkariaren 2016ko ekainaren

27ko Ebazpenari buruzkoa. Ebazpen horren bidez bete gabe utzi

dela adierazi da 1780.00 Bizikidetzaren Behatokiko buruaren lanpostua

(Segurtasun Saila) lehiaketa espezifikoaren sistemaren bidez

behin betiko betetzeko deialdia.

Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zinegotzi

ordezkariak, Alkateak 2015eko ekainaren 13ko Ebazpenaren bidez

eta Uriko Gobernu Batzordeak 2015eko ekainaren 13an hartutako

Erabakiaren bidez bere gain utzitako eskumenak erabilita, 2016ko

ekainaren 15eko Ebazpenaren arabera, honako hau erabaki du:

«1780.00 Bizikidetzaren Behatokiko Buruaren lanpostua

(Segurtasun Saila), 28. mailako lantoki-osagarri eta derrigorrezko

euskararen 3. hizkuntza-eskakizunekoa, lehiaketa espezifikoaren

sistemaren bidez behin betiko betetzeko hautaketa-prozesura hautagairik

aurkeztu ez denez gero, hautaketa-prozesu hori bete gabe

utzi dela adieraztea.»

Bilboko Udaletxean, 2016ko ekainaren 27an.—Giza Baliabideen

Antolaketa eta Kudeaketa Saileko zuzendaria


Ordenantza Fiskalen Aldaketa

(II-3028)

Bilboko Udalak, 2016ko ekainaren 30eko Batzarraldian, Tributuak

arautzen dituzten Ordenantza Fiskalak behin-behinekoz aldatzea

erabaki zuen. Ordenantza horiek indarrean egongo dira 2017ko

urtarrilaren 1etik aurrera.

Espedienteak jendaurrean jarriko dira Udaletxeko iragarki-taulan

hogeita hamar egunez, iragarki hau argitaratzen den egunetik

aurrera, halaxe ezartzen baita Toki Ogasunei buruzko abenduaren

16ko 9/2005 Foru Arauaren 16.1. eta 2. artikuluetan eta apirilaren

21eko 11/1999 Legeak zati batean aldatu zuen Toki Araubidearen

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan.

Epe horretan, interesdunek Ekonomia eta Ogasun Saileko

Idazkaritza Teknikoko Sailatalean aztertu ditzakete espedienteak

eta egoki deritzeten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu.

*

JENDAURREAN EGONGO DIREN ESPEDIENTEAK

— 2017rako Ondasun Higiezinen Zerga arautzen duen Ordenantza

Fiskala onartzeko espedientea.

— 2017rako Hiri Lurrek Irabazitako Balioaren Zerga arautzen

duen Ordenantza Fiskalaren 2, 3.1 eta 2, 4.2 b), 7 eta 11.1

artikuluak aldatzeko eta Lehenengo Xedapen Iragankorra

luzatzeko espedientea.

— 2017rako Estolderi Zerbitzuaren Tasa arautzen duen Ordenantza

Fiskalaren 5.1 eta 7.a) artikuluak aldatzeko espedientea.

— 2017rako Eraikuntza Lanen, Instalazioen eta Obren Zerga

arautzen duen Ordenantza Fiskalaren 8.3 artikuluko c), d)

eta e) atalak, aurrerantzean b), c) eta d) izango direnak; eta

8.6 c) artikulua aldatzeko eta Lehenengo, Bigarren eta Hirugarren

Xedapen Iragankorretan ezarritako neurriak 2017an

luzatzeko espedientea.

— 2017rako Obrengatik emandako Zerbitzuen, Hirigintzako Jarduketen

eta beste Zerbitzu Tekniko batzuen Tasak arautzen

dituen Ordenantza Fiskalaren 6.2 artikuluko lehenengo paragrafoa

aldatzeko eta Lehenengo eta Bigarren Xedapen Iragankorretan

ezarritako neurriak 2017an luzatzeko espedientea.

Declarar desierta Convocatoria de Provisión, mediante

el Sistema de Concurso Específico, del puesto 1780.00

Jefatura Observatorio Convivencia (Área de Seguridad

Ciudadana).

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a la Resolución

del Concejal Delegado del Área de Organización y Gestión

de Recursos Humanos de 27 de junio de 2016 por el que se declarara

desierta la convocatoria del proceso para la provisión, con carácter

definitivo mediante el sistema de Concurso Específico del puesto

1780.00 Jefatura Observatorio Convivencia (Área de Seguridad Ciudadana).

El Concejal Delegado del Área de Organización y Gestión de

Recursos Humanos, en virtud de las facultades conferidas por Resolución

de la Alcaldía de 13 de junio de 2015, y por Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2015, por Resolución

de 27 de junio de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

«No habiendo aspirantes que se hayan presentado al proceso

de selección convocado para la provisión con carácter definitivo,

mediante el sistema de Concurso Específico, del puesto 1780.00

Jefatura Observatorio Convivencia, de nivel 28 de Complemento

de Destino y Perfil Lingüístico 3 preceptivo, adscrito al Área de Seguridad

Ciudadana, se dispone declarar desierto dicho proceso de

selección.»

En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de junio de 2016.—

El Director del Área de Organización y Gestión de Recursos

Humanos

(II-3028)


Modificación de Ordenanzas Fiscales

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30

de junio de 2016 acordó modificar provisionalmente las Ordenanzas

Fiscales reguladoras de los Tributos que han de regir a partir

del 1 de enero de 2017.

Los expedientes de su razón quedan expuestos al público, de

conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 y 2 de la Norma

Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, y en el

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de Régimen Local, modificada en parte por la Ley 11/1999, de 21

de abril, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo

de treinta días, a contar de la fecha de publicación del presente

anuncio, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los

expedientes en el Área de Economía y Hacienda, Subárea de Secretaría

Técnica, y presentar las reclamaciones y sugerencias, en su

caso, que estimen oportunas.

EXPEDIENTES QUE SE EXPONEN AL PÚBLICO

— Expediente de Aprobación para el año 2017 de la Ordenanza

Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

— Expediente de modificación para el año 2017 de los artículos

2, 3.1 y 2, 4.2 b), 7 y 11.1 y prórroga en 2017 de la Disposición

Transitoria Primera de la Ordenanza Fiscal Reguladora

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana.

— Expediente de modificación para el año 2017 de los artículos

5.1 y 7.a) de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas

por Prestación del Servicio de Alcantarillado.

— Expediente de modificación para el año 2017 de los artículos

8.3 apartados c), d) y e) que pasan a ser los apartados

b), c) y d), el artículo 8.6 c) y prórroga en 2017 de las medidas

establecidas en las Disposiciones Transitorias Primera,

Segunda y Tercera de la Ordenanza Fiscal Reguladora del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

— Expediente de modificación para el año 2017 del artículo

6.2 párrafo primero y prórroga en 2017 de las medidas establecidas

en las Disposiciones Transitorias Primera y

Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas

por Prestación de Servicios por Obras, Actuaciones Urbanísticas

y otros Servicios Técnicos.

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14086 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

— Jarduera Zerbitzuak eta Establezimenduak Jartzeko eta

Zabaltzeko Tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren

Lehenengo Xedapen Iragankorrean ezarritako zerga-alorreko

neurriak 2017an luzatzeko espedientea.

Bilboko Udaletxean, 2016ko ekainaren 30ean.—Zinegotzi

Ordezkaria, Marta Ajuria Arribas

(II-2945)


Aurkezteko deia zordunei edo doakienei (16/06/29)

Behartze-bidezko administrazio-espedienteetako administrazio-egintzak

beren-beregi jakinarazi ezin-eta ondorengo zerrendako

zordunei edo doakienei ezezagunak direlako, helbidea ez dakigulako,

bi bider saiatu garelako, edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau

argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialan Zergei buruzko

Foru-Arau Nagusiaren 110. atalean xedatutakoa betez. Dei horretan

azaltzen diren zordunei edo doakienei agindua luzatzen diegu

iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialan argitaratu eta egutegiko hamabost

eguneko epean Bilboko Udaleko Derrigorrezko Dirubilketara

aurkeztu daitezen (Kristo k.1, 1. Bilbao), iragarki honen berri aurrez

aurre emateko. Aurkeztuko ez balira, jakinarazitzat joko dugu legezko

ondorio guztietarako aurkezteko eman diegun epea bete eta

biharamunetik hasita.

Bilbon, 2016ko ekainak 29an.—Dirubilketaren Kudeaketako Sailatalburua

— Expediente de prorroga en 2017 de las medidas tributarias

establecidas en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza

Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación de Servicios

por Actividades e Instalaciones y Apertura y Establecimiento

de Locales.

En Casas Consistoriales de Bilbao, a 30 de junio de 2016.—

La Concejal Delegada, Marta Ajuria Arribas

(II-2945)


Citación de comparecencia a deudores o interesados (29/06/16)

No habiéndose podido notificar de forma expresa los actos administrativos

de los expedientes administrativos de apremio que a continuación

se reseñan en relación con los deudores o interesados

que se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio,

haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público

el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General

Tributaria, requiriéndose a los deudores o interesados, a fin de

que comparezcan en el plazo de los quince días naturales siguientes

a la publicación oficial del presente edicto, ante la Recaudación

Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle

El Cristo, número 1, 1.º, de Bilbao, con objeto de ser notificados.

Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del

plazo señalado para comparecer.

En Bilbao, a 29 de junio de 2016.—La Jefa de la Subárea de

Gestión Recaudatoria

Behartze-bidezko probidentzia

Providencia de apremio

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74354016893 B85549723 7F LOGISTIC SOLUTIONS, S.L.

74356772318 78921687Q ABARQUERO ROMAN ANTONIO

74358251145 X3501671J ABELLO BENITEZ LUIS ALBERTO

01350514605 Y0171558S ABREGO CABEZAS FERNANDO

74357458927 14264091C ACHA BERNABEU AINHOA

74356226852 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356452925 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356161050 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356231376 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356279450 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356279549 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356280059 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74357651336 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356106792 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74354014645 B95689881 AG GRUPO MATERIALES Y REFORMAS, S.L.

01350330911 14457290L AGUINAGA GARAY FRANCISCO JAVIER

01355075502 30586274T AGUIRRE ARCE JUAN CARLOS

74358391338 X9526498J AHEMED EMINE SYULEYMAN

74356601122 72442294E AIESTARAN ZINKUNEGI MIKEL

01350256932 B95156253 AINGEBE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

26350012401 44346677D AJO MARQUINA IVAN

74354015293 B95266508 AKROPOST GUIPUZKOA, S.L.

01350069245 B95266508 AKROPOST GUIPUZKOA, S.L.

98351000853 B95266508 AKROPOST GUIPUZKOA, S.L.

01350481774 05399842V ALBALADEJO JIMENEZ PALOMA

74356774311 30647236N ALBERDI OREGUI IZASKUN

74354009765 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74354009978 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74354009617 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74354009790 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74357732972 30537585W ALCAIDE JUAN MIGUEL

74357063850 15387453Q ALCEDO FERNANDEZ JESUS MARIA

01350503409 15387453Q ALCEDO FERNANDEZ JESUS MARIA

74356061268 15387453Q ALCEDO FERNANDEZ JESUS MARIA

74356418051 16056804K ALCIBAR ARECHULUAGA NAVEA FERNANDO CIRIA

01355055234 Y0146317M ALCOBA RODRIGUEZ MARIA NEIZA

74356881940 Y0146317M ALCOBA RODRIGUEZ MARIA NEIZA

01355094621 Y0146317M ALCOBA RODRIGUEZ MARIA NEIZA

74356735048 X5455470P ALEKSANDROV ANGELOV MARIO

01350147823 30620432A ALGORTA PALOS JOSE MARIA

74356500989 45673020B ALIJO MONGE IGOR

74354013312 B95065298 ALLEN DETEL, S.L. (IÑAKI SERRANO BARRUECO

01350526395 B48728737 ALSERTXE, S.L.

01355096453 45670715Y ALVAREZ LAVIN JOSE LUIS

01355092849 X3928100E AMAACH MIMOUNE

74356578970 Y2173186E AMBA KAMGA PATRICK

33350029624 E95755286 ANA CAROLINA OLMO POVEDA-JON MIKEL OLMO

74357044782 X1737745A ANDERSON BALEKAMEN GEORGE

01350069253 78899457G ANDONEGUI SANCHEZ UNAI

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74354016893 B85549723 7F LOGISTIC SOLUTIONS, S.L.

74356772318 78921687Q ABARQUERO ROMAN ANTONIO

74358251145 X3501671J ABELLO BENITEZ LUIS ALBERTO

01350514605 Y0171558S ABREGO CABEZAS FERNANDO

74357458927 14264091C ACHA BERNABEU AINHOA

74356226852 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356452925 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356161050 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356231376 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356279450 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356279549 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356280059 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74357651336 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74356106792 X4972702X ADEGOKE KAZEEM

74354014645 B95689881 AG GRUPO MATERIALES Y REFORMAS, S.L.

01350330911 14457290L AGUINAGA GARAY FRANCISCO JAVIER

01355075502 30586274T AGUIRRE ARCE JUAN CARLOS

74358391338 X9526498J AHEMED EMINE SYULEYMAN

74356601122 72442294E AIESTARAN ZINKUNEGI MIKEL

01350256932 B95156253 AINGEBE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

26350012401 44346677D AJO MARQUINA IVAN

74354015293 B95266508 AKROPOST GUIPUZKOA, S.L.

01350069245 B95266508 AKROPOST GUIPUZKOA, S.L.

98351000853 B95266508 AKROPOST GUIPUZKOA, S.L.

01350481774 05399842V ALBALADEJO JIMENEZ PALOMA

74356774311 30647236N ALBERDI OREGUI IZASKUN

74354009765 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74354009978 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74354009617 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74354009790 B84325273 ALCABALA MOTOR, S.L.

74357732972 30537585W ALCAIDE JUAN MIGUEL

74357063850 15387453Q ALCEDO FERNANDEZ JESUS MARIA

01350503409 15387453Q ALCEDO FERNANDEZ JESUS MARIA

74356061268 15387453Q ALCEDO FERNANDEZ JESUS MARIA

74356418051 16056804K ALCIBAR ARECHULUAGA NAVEA FERNANDO CIRIA

01355055234 Y0146317M ALCOBA RODRIGUEZ MARIA NEIZA

74356881940 Y0146317M ALCOBA RODRIGUEZ MARIA NEIZA

01355094621 Y0146317M ALCOBA RODRIGUEZ MARIA NEIZA

74356735048 X5455470P ALEKSANDROV ANGELOV MARIO

01350147823 30620432A ALGORTA PALOS JOSE MARIA

74356500989 45673020B ALIJO MONGE IGOR

74354013312 B95065298 ALLEN DETEL, S.L. (IÑAKI SERRANO BARRUECO

01350526395 B48728737 ALSERTXE, S.L.

01355096453 45670715Y ALVAREZ LAVIN JOSE LUIS

01355092849 X3928100E AMAACH MIMOUNE

74356578970 Y2173186E AMBA KAMGA PATRICK

33350029624 E95755286 ANA CAROLINA OLMO POVEDA-JON MIKEL OLMO

74357044782 X1737745A ANDERSON BALEKAMEN GEORGE

01350069253 78899457G ANDONEGUI SANCHEZ UNAI

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14087 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

01355120001 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74356177291 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74358652085 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74356515871 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

01359077976 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74358117490 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

98355028418 30651018E ANGULO ROBREDO FERNANDO

74358586988 X1838220Z ANJOS MACHADO SILVA ANTONIO ALEXANDRE

74354018705 B95643359 ANSILCAR, S.L.

74357757983 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

74357477417 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

74356637569 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

74357677467 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

01350351242 14211005H ANTOÑANZAS MIGUEL FRANCISCO JAVIER

01355102887 X8137333W ANTUNES TAVARES DIONISIO ANTONI

74354016621 B48973176 APIKALE, S.L.

01350351137 79229307B ARANGO CASTRILLON JHON JAIRO

01350446405 Y0896374D ARAUJO JIMENEZ MARIA JESUS RODRIGUE

74356601530 79223050X ARAUZ FLORES JIMENA

74356601637 79223050X ARAUZ FLORES JIMENA

01359054810 30618044F ARCE MOLPECERES MIKEL AINGERU

01350496101 16106098A ARDILA CASTRO STEVEN

74357365571 30632670M ARECHAGA GONZALEZ JUAN ANTONIO

74354013428 B48468250 ARENAS METRO PROMOCIONES, S.L.

74357061962 30614517E ARGOTE PONS RAUL

74356116968 X8646497S ARIAS GUTIERREZ JOSE JERNAN

01350535548 X5285642N ARIAS MORALES JUANN CARLOS

74357575541 30565429Q ARIAS SANCHEZ VALENTIN

98355679443 B95272753 ARISA INVERSIONES, S.L.

98355773652 B95272753 ARISA INVERSIONES, S.L.

74356060385 78939521W ARIZMENDIARRIETA GONZALEZ XABIER

01350494418 78939521W ARIZMENDIARRIETA GONZALEZ XABIER

01359066931 78939521W ARIZMENDIARRIETA GONZALEZ XABIER

74354017725 B95503967 ARMEGUR07, S.L.

74354017733 B95503967 ARMEGUR07, S.L.

74354017636 B95503967 ARMEGUR07, S.L.

74357700973 Y1347304R ARNES SANCHES EFRAIN

01354004113 B95040853 ARQUITECTURA DE MATERIALES DEALTA DENSID

01355028105 11923603N ARRILLAGA FLORES JOSEBA IÑAKI

74354018055 B01039759 ASEMPRE, S.L.

74354018063 B01039759 ASEMPRE, S.L.

74354018047 B01039759 ASEMPRE, S.L.

74354017393 B95232369 ASESORIA FINANCIERA DE ANDRES, S.L.

74354018519 B95232369 ASESORIA FINANCIERA DE ANDRES, S.L.

01354003991 B32386781 ASFINANZAS, S.L.

01354004121 B32386781 ASFINANZAS, S.L.

01359070556 X7446902P ASHTIAQ NAZIA

74354019493 B95762589 ASISTENCIAS Y MULTISERVICIOS EID

01354003371 G82865676 ASOCIACION PARA EL DESARROLLOCULTURA SEN

02350889739 14732678M ASTOBIZA ENDAYA GABRIEL

74354018501 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354016303 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354018110 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354018128 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354018497 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354016290 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74356112113 44972099S AZCARATE MEDINA AITOR

74356615425 X6560745H BACI SAMIR

98355382556 14912301K BADIA LAIDLER ANA ROSA

74356159829 16063899D BADIOLA DIEZ KEPA

74356231155 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356896947 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356420900 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

01350445913 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356819781 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356422996 X3619717T BALBERDE CARRILLO ESTALIN DIOSITEO

74357700230 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700302 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700388 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700663 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357701384 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357366780 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700582 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356116283 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700736 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356233204 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356286278 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357735751 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357701252 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357701163 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356287339 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356169263 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

01350457351 X6056351Z BALLESTEROS PEJENDINO YOGUESVARA

01350221951 78924201T BARREDO MADARIAGA JUAN CARLOS

74357061792 30589542W BARREIROS GALLARDO NURIA

98353337545 B48754428 BARRENCALLE-34, S.L.

98355666708 B48754428 BARRENCALLE-34, S.L.

01350478935 20186192N BARROSO LUCEÑO JESUS MANUEL

01350573091 72065700F BARRUL ECHEVARRIA ROSA ISABEL

79350000225 B95303467 BASURTO PRODUCTIONS, S.L.

74356813227 72407202M BATISTA DE LOS SANTOS JOAQUIN

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

01355120001 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74356177291 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74358652085 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74356515871 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

01359077976 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

74358117490 X2669671S ANDRADE CHAVEZ MARCO VINICIO

98355028418 30651018E ANGULO ROBREDO FERNANDO

74358586988 X1838220Z ANJOS MACHADO SILVA ANTONIO ALEXANDRE

74354018705 B95643359 ANSILCAR, S.L.

74357757983 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

74357477417 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

74356637569 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

74357677467 78903153C ANTOLIN UNAMUNO ANDRAMARI

01350351242 14211005H ANTOÑANZAS MIGUEL FRANCISCO JAVIER

01355102887 X8137333W ANTUNES TAVARES DIONISIO ANTONI

74354016621 B48973176 APIKALE, S.L.

01350351137 79229307B ARANGO CASTRILLON JHON JAIRO

01350446405 Y0896374D ARAUJO JIMENEZ MARIA JESUS RODRIGUE

74356601530 79223050X ARAUZ FLORES JIMENA

74356601637 79223050X ARAUZ FLORES JIMENA

01359054810 30618044F ARCE MOLPECERES MIKEL AINGERU

01350496101 16106098A ARDILA CASTRO STEVEN

74357365571 30632670M ARECHAGA GONZALEZ JUAN ANTONIO

74354013428 B48468250 ARENAS METRO PROMOCIONES, S.L.

74357061962 30614517E ARGOTE PONS RAUL

74356116968 X8646497S ARIAS GUTIERREZ JOSE JERNAN

01350535548 X5285642N ARIAS MORALES JUANN CARLOS

74357575541 30565429Q ARIAS SANCHEZ VALENTIN

98355679443 B95272753 ARISA INVERSIONES, S.L.

98355773652 B95272753 ARISA INVERSIONES, S.L.

74356060385 78939521W ARIZMENDIARRIETA GONZALEZ XABIER

01350494418 78939521W ARIZMENDIARRIETA GONZALEZ XABIER

01359066931 78939521W ARIZMENDIARRIETA GONZALEZ XABIER

74354017725 B95503967 ARMEGUR07, S.L.

74354017733 B95503967 ARMEGUR07, S.L.

74354017636 B95503967 ARMEGUR07, S.L.

74357700973 Y1347304R ARNES SANCHES EFRAIN

01354004113 B95040853 ARQUITECTURA DE MATERIALES DEALTA DENSID

01355028105 11923603N ARRILLAGA FLORES JOSEBA IÑAKI

74354018055 B01039759 ASEMPRE, S.L.

74354018063 B01039759 ASEMPRE, S.L.

74354018047 B01039759 ASEMPRE, S.L.

74354017393 B95232369 ASESORIA FINANCIERA DE ANDRES, S.L.

74354018519 B95232369 ASESORIA FINANCIERA DE ANDRES, S.L.

01354003991 B32386781 ASFINANZAS, S.L.

01354004121 B32386781 ASFINANZAS, S.L.

01359070556 X7446902P ASHTIAQ NAZIA

74354019493 B95762589 ASISTENCIAS Y MULTISERVICIOS EID

01354003371 G82865676 ASOCIACION PARA EL DESARROLLOCULTURA SEN

02350889739 14732678M ASTOBIZA ENDAYA GABRIEL

74354018501 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354016303 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354018110 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354018128 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354018497 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74354016290 B95647749 ATIKA SOLUCIONES, S.L.

74356112113 44972099S AZCARATE MEDINA AITOR

74356615425 X6560745H BACI SAMIR

98355382556 14912301K BADIA LAIDLER ANA ROSA

74356159829 16063899D BADIOLA DIEZ KEPA

74356231155 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356896947 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356420900 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

01350445913 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356819781 X2072839X BAHRAOUI REDOUAN

74356422996 X3619717T BALBERDE CARRILLO ESTALIN DIOSITEO

74357700230 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700302 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700388 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700663 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357701384 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357366780 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700582 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356116283 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357700736 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356233204 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356286278 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357735751 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357701252 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74357701163 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356287339 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

74356169263 78933921Z BALLAL MUÑOZ AHMED NAFAA

01350457351 X6056351Z BALLESTEROS PEJENDINO YOGUESVARA

01350221951 78924201T BARREDO MADARIAGA JUAN CARLOS

74357061792 30589542W BARREIROS GALLARDO NURIA

98353337545 B48754428 BARRENCALLE-34, S.L.

98355666708 B48754428 BARRENCALLE-34, S.L.

01350478935 20186192N BARROSO LUCEÑO JESUS MANUEL

01350573091 72065700F BARRUL ECHEVARRIA ROSA ISABEL

79350000225 B95303467 BASURTO PRODUCTIONS, S.L.

74356813227 72407202M BATISTA DE LOS SANTOS JOAQUIN

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14088 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

01350514664 B95311031 BEGOÑA ALONSO, S.L.

01350054795 16253420X BELTRAN DE LUBIANO GLZ DE DURANA IGNACIO

74356117549 72732188R BELTRAN SANCHEZ DAVID

01350164469 X7705502L BENAMARATE MOUNIA

01355079087 X3102644J BENOMAR AHMED

74356482344 X2226856L BERNARD ATIDEGLA BRUÑO

01350175703 30596139K BERODAS GOMEZ AMPARO

01359058661 16076309E BILBAO PAUL JON

74356797809 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356798651 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799615 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799445 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799224 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799984 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799909 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799801 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74358586368 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74358586171 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799372 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

01359061760 B48237044 BILBO CONSULTEC, S.L.

01359069655 B48237044 BILBO CONSULTEC, S.L.

74354014661 B95114542 BIXENTE & ZALDIBAR PELUQUEROS, S.L.

74354016583 A48836225 BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.

74354018365 A48836225 BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.

74354017598 B95485702 BIZKAYRED, S.L.

74354017431 B95485702 BIZKAYRED, S.L.

74354017211 B95485702 BIZKAYRED, S.L.

74358282393 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74356451325 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74356978790 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74356108701 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74358217991 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74358218555 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

01350559889 30641787Z BLANCO IRASTORZA JOSEBA

74357046505 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356234219 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

01350449234 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357047218 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357047641 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357046882 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

01350481952 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356233051 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356166914 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356284500 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356115660 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357653797 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356114698 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356114426 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356114400 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357654491 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356285158 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357761115 X4835268R BONACHEA MOR DANILLAR

01354003796 B95201737 BORIN BORO, S.L.

01359032549 78918459P BORJA BORJA VICTORIA

74356115406 78956628C BORJA GABARRE ANGEL

01350593696 71117736B BORJAS BORJAS ANTONIA

74357730490 11908969Y BORJAS JIMENEZ JOSE

74357760763 52627841T BORRALLO DELGADO MIGUEL ANGEL

74356895509 72401945S BOSI ANDRES DANIEL

74358218792 X3938954C BOUJATTOUY FADIL

74358101615 71270396C BRAVO PAJARES GONZALO

01350120381 11908108L BRAZO LOPEZ JOSE

74356285468 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74356165349 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74356232461 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74357107148 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74357106214 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74356165861 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

01350505924 Y0125307V BRICEÑO CONTRERAS BORIS RAFAEL

74358285554 38122201T BUENO PASCUAL JOSE ORIOL

01350433001 30678946M BURGOA VALTIERRA MIREN YURDANA

01350354543 78941970J BUSTAMANTE NIETO BELEN

74357717841 72593038R CAAMAÑO VAZQUEZ JOSE ANTONIO

01359068985 E31662778 CABALLERO AGUERRI IGNACIO JAVIER Y OZCAR

74356598695 14546352W CABALLERO SANZ MANUEL

74357993628 30674441P CABEZON BARTOLOME JUAN CARLOS

02351172749 14377669R CABEZON BERGADO DOMINICA

02351123055 14377669R CABEZON BERGADO DOMINICA

01355082169 14954915Q CABRERA FERNANDEZ EVA MARIA

74358116442 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358437702 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357778328 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358381197 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357993687 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358116396 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358104681 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357777887 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358439110 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357522013 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358439233 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358438962 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

01350514664 B95311031 BEGOÑA ALONSO, S.L.

01350054795 16253420X BELTRAN DE LUBIANO GLZ DE DURANA IGNACIO

74356117549 72732188R BELTRAN SANCHEZ DAVID

01350164469 X7705502L BENAMARATE MOUNIA

01355079087 X3102644J BENOMAR AHMED

74356482344 X2226856L BERNARD ATIDEGLA BRUÑO

01350175703 30596139K BERODAS GOMEZ AMPARO

01359058661 16076309E BILBAO PAUL JON

74356797809 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356798651 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799615 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799445 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799224 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799984 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799909 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799801 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74358586368 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74358586171 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

74356799372 14955276D BILBAO URRAZA JUAN

01359061760 B48237044 BILBO CONSULTEC, S.L.

01359069655 B48237044 BILBO CONSULTEC, S.L.

74354014661 B95114542 BIXENTE & ZALDIBAR PELUQUEROS, S.L.

74354016583 A48836225 BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.

74354018365 A48836225 BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.

74354017598 B95485702 BIZKAYRED, S.L.

74354017431 B95485702 BIZKAYRED, S.L.

74354017211 B95485702 BIZKAYRED, S.L.

74358282393 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74356451325 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74356978790 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74356108701 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74358217991 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

74358218555 16046721N BLANCO BARTOLOME AITOR

01350559889 30641787Z BLANCO IRASTORZA JOSEBA

74357046505 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356234219 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

01350449234 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357047218 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357047641 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357046882 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

01350481952 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356233051 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356166914 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356284500 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356115660 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357653797 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356114698 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356114426 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356114400 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357654491 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74356285158 14585013T BLANCO SANTAMARIA RICARDO

74357761115 X4835268R BONACHEA MOR DANILLAR

01354003796 B95201737 BORIN BORO, S.L.

01359032549 78918459P BORJA BORJA VICTORIA

74356115406 78956628C BORJA GABARRE ANGEL

01350593696 71117736B BORJAS BORJAS ANTONIA

74357730490 11908969Y BORJAS JIMENEZ JOSE

74357760763 52627841T BORRALLO DELGADO MIGUEL ANGEL

74356895509 72401945S BOSI ANDRES DANIEL

74358218792 X3938954C BOUJATTOUY FADIL

74358101615 71270396C BRAVO PAJARES GONZALO

01350120381 11908108L BRAZO LOPEZ JOSE

74356285468 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74356165349 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74356232461 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74357107148 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74357106214 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

74356165861 44830023X BREY ZAMAR JOSE LUIS

01350505924 Y0125307V BRICEÑO CONTRERAS BORIS RAFAEL

74358285554 38122201T BUENO PASCUAL JOSE ORIOL

01350433001 30678946M BURGOA VALTIERRA MIREN YURDANA

01350354543 78941970J BUSTAMANTE NIETO BELEN

74357717841 72593038R CAAMAÑO VAZQUEZ JOSE ANTONIO

01359068985 E31662778 CABALLERO AGUERRI IGNACIO JAVIER Y OZCAR

74356598695 14546352W CABALLERO SANZ MANUEL

74357993628 30674441P CABEZON BARTOLOME JUAN CARLOS

02351172749 14377669R CABEZON BERGADO DOMINICA

02351123055 14377669R CABEZON BERGADO DOMINICA

01355082169 14954915Q CABRERA FERNANDEZ EVA MARIA

74358116442 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358437702 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357778328 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358381197 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357993687 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358116396 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358104681 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357777887 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358439110 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357522013 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358439233 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358438962 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14089 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74358103898 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358438202 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358437796 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357520207 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358116345 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358177506 X7643534J CADENILLAS SILVA JOSE RICARDO

74357470935 X8628695S CALDARAS MARIA

74357104921 16437482A CALVO SAENZ DE INESTRILLAS PEDRO

01355097107 78746613H CALZA PEREZ HUGO

74358478930 45667926T CANCELA CHAVERO ANDONE

01355084790 16043728D CANCELO FARRONA FRANCISCO MA

59350002509 12987750H CANO IZQUIERDO MARIA CARMEN

01350514699 79002951K CARBAJAL BRACHMANN EDUARDO ENRIQUE

01350520516 32790928N CARBALLO PEREZ CARMEN MARIA

74356601475 22720708C CARDEÑOSO PEDROSA JOSE RAMON

01350525437 58019935C CARMONA VARGAS LINA MARCELA

06356030155 30644987V CARRILERO ECHARTE PEDRO MARIA

01350442353 14610808N CARVAJAL CAMIN GERMAN

59350004684 14235918E CASTELLANO ROBLES ANTONIO

26350024417 78881788E CASTELLANOS PACHECO SERGIO

01350331349 71895292Y CASTINEIRAS AUGUSTO ELVIS

01350131731 45666712M CASTRILLO CASADO JANIRE

74358254454 X8429268K CASTRILLON NUÑEZ DANIEL HUMBERTO

74356117255 X8429268K CASTRILLON NUÑEZ DANIEL HUMBERTO

26350007571 11907297J CASTRO PRIETO FRANCISCO JAVIER

74356940075 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74357061946 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74358054625 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74358054561 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74358054528 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74357538556 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

13350008851 H48471775 CDAD PROP CL BLAS DE OTERO 28 BILBAO

75350013251 H48896153 CDAD PROP CL SANTUTXU 96 BILBAO

13350009475 H48896153 CDAD PROP CL SANTUTXU 96 BILBAO

01350278804 30638236M CEBALLOS CAMBA JONATAN

01350278791 30638236M CEBALLOS CAMBA JONATAN

01359068098 X4353493F CERON MADRUEÑO OLAVO PATRICIO

74357448662 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

01359080161 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

01350645017 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

74358731414 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

01355085699 Y1425757R CHEJ EMBAREC SELMA MOHAMED

75350012468 Y3035395F CHEN XIAOQIAO

13350008762 Y3035395F CHEN XIAOQIAO

01350247224 X6344501C CHRIGUI AWATIF

74357653061 X3958187W CISSE OUSMANE

01359005690 X9949661E CISSIE ALASSANE

01355096208 X9949661E CISSIE ALASSANE

74357640687 X8590313C CIUCUREAN REMUS FLAVIU

01355098723 X4859113H CLAUDIN ANGHEL

74354018101 B99040610 CLAXON MOTORS, S.L.

74356614810 30662756F COBREROS UBIERNA ALAITZ

01350384931 B95529632 COHIMETAL 2008, S.L.

74356160878 X9121612L COMANDARU IULIAN

74354012685 B81338212 COMERCIAL EUROPEA AUTOMOVILESSUR EUROPA,

01350191911 B39469002 CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO, S.L.

01354003826 B39469002 CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO, S.L.

01354003851 B39469002 CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO, S.L.

74354017652 A73232498 CONST ACCESORIOS TURO PACONSASA

74354014416 B95640926 CONSTRUCCIONES BILBOEUSKADI, S.L.

74354019582 B95347902 CONSTRUCCIONES EGONKOR, S.L.

74354017512 B39772280 CONSTRUCCIONES GESNOR 2000, S.L.UNIPERSONA

01359053112 B95522967 CONSTRUCCIONES SOLTADI, S.L.

74354016508 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354018462 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354018471 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354016613 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354018641 B95164596 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS ARIAS

26350005358 Y0206214X CORAZON GALEANO EFRAIN

01355067551 45673358G CORCOBADO SOTO RUBEN

01350177072 X6653923T CORDOVA CORDOVA MARIA YOLIMA

01355070284 16055682A CORMENZANA CISNEROS PATRICIA

74356165080 Y0324069J CORONADO CORONADO MARIA

74358054455 44688754F CORTES DUAL CANDIDO

01350263190 30628031N CORTES DUAL IGNACIO

74357637082 78938349A CORTES JIMENEZ ANTONIO

74356979893 79178137Q CORTES JIMENEZ JUAN

74356980794 79178137Q CORTES JIMENEZ JUAN

01350435888 22421030D CRISTO GARCIA JOSE

01355057768 22421030D CRISTO GARCIA JOSE

23350002052 X6836374S CRUZ VALENCIA OSCAR EDUARDO

74354014262 B76058742 CUARTAN SERRANO, S.L.

74354014254 B76058742 CUARTAN SERRANO, S.L.

01359057908 X9843932R CUELLAR RALDES HUGO

98355080401 14746769C CUETO LOPEZ FRANCISCO

74357047706 Y1110947S CURTE LAURA MIHAELA

74356113471 Y2711924P DA SILVA FABIO NORBERTO

01355071604 Y1186065S DA SILVA FERNANDES AFONSO MANUEL

01355077777 Y1186065S DA SILVA FERNANDES AFONSO MANUEL

01355079028 Y3609537T DA SILVA FREDERICO FIALHO

74354018144 B95119228 DACH MAE, S.L.

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74358103898 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358438202 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358437796 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74357520207 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358116345 15343717A CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ

74358177506 X7643534J CADENILLAS SILVA JOSE RICARDO

74357470935 X8628695S CALDARAS MARIA

74357104921 16437482A CALVO SAENZ DE INESTRILLAS PEDRO

01355097107 78746613H CALZA PEREZ HUGO

74358478930 45667926T CANCELA CHAVERO ANDONE

01355084790 16043728D CANCELO FARRONA FRANCISCO MA

59350002509 12987750H CANO IZQUIERDO MARIA CARMEN

01350514699 79002951K CARBAJAL BRACHMANN EDUARDO ENRIQUE

01350520516 32790928N CARBALLO PEREZ CARMEN MARIA

74356601475 22720708C CARDEÑOSO PEDROSA JOSE RAMON

01350525437 58019935C CARMONA VARGAS LINA MARCELA

06356030155 30644987V CARRILERO ECHARTE PEDRO MARIA

01350442353 14610808N CARVAJAL CAMIN GERMAN

59350004684 14235918E CASTELLANO ROBLES ANTONIO

26350024417 78881788E CASTELLANOS PACHECO SERGIO

01350331349 71895292Y CASTINEIRAS AUGUSTO ELVIS

01350131731 45666712M CASTRILLO CASADO JANIRE

74358254454 X8429268K CASTRILLON NUÑEZ DANIEL HUMBERTO

74356117255 X8429268K CASTRILLON NUÑEZ DANIEL HUMBERTO

26350007571 11907297J CASTRO PRIETO FRANCISCO JAVIER

74356940075 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74357061946 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74358054625 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74358054561 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74358054528 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

74357538556 11922152X CAYADO ANTUNEZ BEGOÑA

13350008851 H48471775 CDAD PROP CL BLAS DE OTERO 28 BILBAO

75350013251 H48896153 CDAD PROP CL SANTUTXU 96 BILBAO

13350009475 H48896153 CDAD PROP CL SANTUTXU 96 BILBAO

01350278804 30638236M CEBALLOS CAMBA JONATAN

01350278791 30638236M CEBALLOS CAMBA JONATAN

01359068098 X4353493F CERON MADRUEÑO OLAVO PATRICIO

74357448662 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

01359080161 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

01350645017 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

74358731414 14892502W CHAVARRIA LOPEZ JOSE ANTONIO

01355085699 Y1425757R CHEJ EMBAREC SELMA MOHAMED

75350012468 Y3035395F CHEN XIAOQIAO

13350008762 Y3035395F CHEN XIAOQIAO

01350247224 X6344501C CHRIGUI AWATIF

74357653061 X3958187W CISSE OUSMANE

01359005690 X9949661E CISSIE ALASSANE

01355096208 X9949661E CISSIE ALASSANE

74357640687 X8590313C CIUCUREAN REMUS FLAVIU

01355098723 X4859113H CLAUDIN ANGHEL

74354018101 B99040610 CLAXON MOTORS, S.L.

74356614810 30662756F COBREROS UBIERNA ALAITZ

01350384931 B95529632 COHIMETAL 2008, S.L.

74356160878 X9121612L COMANDARU IULIAN

74354012685 B81338212 COMERCIAL EUROPEA AUTOMOVILESSUR EUROPA,

01350191911 B39469002 CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO, S.L.

01354003826 B39469002 CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO, S.L.

01354003851 B39469002 CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO, S.L.

74354017652 A73232498 CONST ACCESORIOS TURO PACONSASA

74354014416 B95640926 CONSTRUCCIONES BILBOEUSKADI, S.L.

74354019582 B95347902 CONSTRUCCIONES EGONKOR, S.L.

74354017512 B39772280 CONSTRUCCIONES GESNOR 2000, S.L.UNIPERSONA

01359053112 B95522967 CONSTRUCCIONES SOLTADI, S.L.

74354016508 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354018462 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354018471 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354016613 B95333878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HAISEKER, S.L.

74354018641 B95164596 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS ARIAS

26350005358 Y0206214X CORAZON GALEANO EFRAIN

01355067551 45673358G CORCOBADO SOTO RUBEN

01350177072 X6653923T CORDOVA CORDOVA MARIA YOLIMA

01355070284 16055682A CORMENZANA CISNEROS PATRICIA

74356165080 Y0324069J CORONADO CORONADO MARIA

74358054455 44688754F CORTES DUAL CANDIDO

01350263190 30628031N CORTES DUAL IGNACIO

74357637082 78938349A CORTES JIMENEZ ANTONIO

74356979893 79178137Q CORTES JIMENEZ JUAN

74356980794 79178137Q CORTES JIMENEZ JUAN

01350435888 22421030D CRISTO GARCIA JOSE

01355057768 22421030D CRISTO GARCIA JOSE

23350002052 X6836374S CRUZ VALENCIA OSCAR EDUARDO

74354014262 B76058742 CUARTAN SERRANO, S.L.

74354014254 B76058742 CUARTAN SERRANO, S.L.

01359057908 X9843932R CUELLAR RALDES HUGO

98355080401 14746769C CUETO LOPEZ FRANCISCO

74357047706 Y1110947S CURTE LAURA MIHAELA

74356113471 Y2711924P DA SILVA FABIO NORBERTO

01355071604 Y1186065S DA SILVA FERNANDES AFONSO MANUEL

01355077777 Y1186065S DA SILVA FERNANDES AFONSO MANUEL

01355079028 Y3609537T DA SILVA FREDERICO FIALHO

74354018144 B95119228 DACH MAE, S.L.

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14090 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74348790175 53114916G DACOSTA CORDEIRO CARLOS

01359057789 X3847758L DAVILA ACOSTA JOSE ALVEIRO

01355092164 X5114618Q DE AZEVEDO MENDES JOSE

74358291163 44332768S DE CASTRO DEL CASTILLO RUBEN

01355067771 46107392M DE LA GUARDIA VILLALON JOSE LUIS

01359061263 78935055K DE LA PRIETA MONTILA IVAN

74356776941 78935055K DE LA PRIETA MONTILA IVAN

74354018403 B95386207 DE LUXE COMMUNICATION, S.L.

74356794885 14256594K DE URALDE SANZ GUSTAVO

74356794672 14256594K DE URALDE SANZ GUSTAVO

26350003975 78953248K DEL RIO BLANCO LUIS

01359070351 79229424J DEL VALLE MONTERREY MONTERREY YRUMA

01359065994 79229424J DEL VALLE MONTERREY MONTERREY YRUMA

74356101715 79182887M DELGADILLO PONCE MARCELO

01355075723 25663991Q DELGADO MOLINA JOSE LUIS

74357520703 Y1811884G DELGADO RODRIGUEZ JOSE RAUL

74357654262 36094930H DIAZ BARREIRO ENRIQUE

74357439370 30681581H DIAZ CANTEIRO ALBERTO

74357476178 30681581H DIAZ CANTEIRO ALBERTO

74358317316 30633327H DIAZ DE CERIO URIARTE JESUS FELIX

01350481278 20217325A DIEGO LOPEZ ALFONSO JAVIER

01350515741 Y0648233S DIEYE MOR

01359060429 14926381W DIEZ ESTEBAN FLORENCIO

33350010061 72385295V DIEZ PONZOA SANTIAGO

75350005127 72385295V DIEZ PONZOA SANTIAGO

01350063581 45821686M DIEZ SORIA IÑAKI

01359046868 B95056818 DIRDE IMPORT, S.L.

74356058551 Y1329340T DOMINGUEZ JUANA ESTELA

59350004391 29034189R DUAL BORJA JUAN GABRIEL

74358333672 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

74356333781 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

74357895588 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

74357720940 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

01350131480 14951975C DUAL CORTES ELVIRA

74357048770 72035477Y DUAL MONTOYA JOB

74356284526 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74357654505 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74356114701 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74357048397 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74356169077 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74357478634 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74356375416 72319743S ECHEVARRIA BERRIO BEATRIZ

74356934768 72319743S ECHEVARRIA BERRIO BEATRIZ

74357639921 72078880P ECHEVARRIA ECHEVARRIA SUSANA

01355060777 78944579T ECHEVARRIA GONZALEZ JAVIER

01350515555 78944579T ECHEVARRIA GONZALEZ JAVIER

74356117182 45993997T ECHEVARRIA LLANA ANA ROSA

74357934877 14846959E ECHEVARRIA OTAÑES FRANCISO JAVIER

01355056818 NC0385380 EDDINE CHAABI SALAH

74356451830 14881176S EGUIRAUN ELGUEZABAL SANTIAGO

01350574519 X6675022P EL BAKTIT SAID

74358117422 X8717477V EL KADDOURI AZEDDINE

74357760992 X8717477V EL KADDOURI AZEDDINE

74356977076 X8717477V EL KADDOURI AZEDDINE

01350029481 X1382787G EL KEBCH ABDELLATIF

23350001129 79185101B EL OUARIACHI EL OUARIACHI IMANE

50350006764 14866567B ELGUEZABAL ARRIETA FRANCISCO

01350149419 X9039691R ELIAS PEREIRA ANDRE

01355035471 X7806437F EMBALO ADULAI

74356595726 15227239C ENCINAS ABAD MIGUEL ANGEL

74354007991 B74140484 ENCOFRADOS ALLER

01350183072 X7874713L ENRIQUE RODRIGUEZ DIEGO

01354003745 E95568077 ERIC GASTON MANNAISANDRA MA

01355099533 14237618C ESCOBAR DOMINGUEZ JOSE ANTONIO

01350451867 72190262R ESCUDERO MUZA ANTONIO

01350272679 15125922H ESCUDERO SUAREZ RAMON

01350406764 15125922H ESCUDERO SUAREZ RAMON

01350325098 B95198305 ESTUDIO DANOK, S.L.

74354015528 B48768147 EXCAINOX, S.L.

74354017857 B48540785 EXCAVACIONES HERMANOS TRAMON QUEVEDO, S.

01350331977 B95145785 EZARLE CONFORT, S.L.

98353048632 14408326E EZCURDIA ZUFIAURRE JUAN

74354020718 F95677340 FENIX SOLUCIONES SCOOP

74358254292 34384728G FERNANDEZ CID JUAN ANTONIO

98355889057 16154768M FERNANDEZ DE CORDOBA MORENO FRANCISCA

74358250424 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74357392578 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358134131 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358135145 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74356854578 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358134858 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358390978 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

01350120984 14266924R FERNANDEZ NICOLINO DANIEL

74357048362 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356115147 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

01350502372 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

01350464357 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74358670172 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356284496 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356169476 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356112296 78882761Y FERNANDEZ PEREZ LETICIA

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74348790175 53114916G DACOSTA CORDEIRO CARLOS

01359057789 X3847758L DAVILA ACOSTA JOSE ALVEIRO

01355092164 X5114618Q DE AZEVEDO MENDES JOSE

74358291163 44332768S DE CASTRO DEL CASTILLO RUBEN

01355067771 46107392M DE LA GUARDIA VILLALON JOSE LUIS

01359061263 78935055K DE LA PRIETA MONTILA IVAN

74356776941 78935055K DE LA PRIETA MONTILA IVAN

74354018403 B95386207 DE LUXE COMMUNICATION, S.L.

74356794885 14256594K DE URALDE SANZ GUSTAVO

74356794672 14256594K DE URALDE SANZ GUSTAVO

26350003975 78953248K DEL RIO BLANCO LUIS

01359070351 79229424J DEL VALLE MONTERREY MONTERREY YRUMA

01359065994 79229424J DEL VALLE MONTERREY MONTERREY YRUMA

74356101715 79182887M DELGADILLO PONCE MARCELO

01355075723 25663991Q DELGADO MOLINA JOSE LUIS

74357520703 Y1811884G DELGADO RODRIGUEZ JOSE RAUL

74357654262 36094930H DIAZ BARREIRO ENRIQUE

74357439370 30681581H DIAZ CANTEIRO ALBERTO

74357476178 30681581H DIAZ CANTEIRO ALBERTO

74358317316 30633327H DIAZ DE CERIO URIARTE JESUS FELIX

01350481278 20217325A DIEGO LOPEZ ALFONSO JAVIER

01350515741 Y0648233S DIEYE MOR

01359060429 14926381W DIEZ ESTEBAN FLORENCIO

33350010061 72385295V DIEZ PONZOA SANTIAGO

75350005127 72385295V DIEZ PONZOA SANTIAGO

01350063581 45821686M DIEZ SORIA IÑAKI

01359046868 B95056818 DIRDE IMPORT, S.L.

74356058551 Y1329340T DOMINGUEZ JUANA ESTELA

59350004391 29034189R DUAL BORJA JUAN GABRIEL

74358333672 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

74356333781 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

74357895588 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

74357720940 14904894C DUAL CORTES AQUILINO

01350131480 14951975C DUAL CORTES ELVIRA

74357048770 72035477Y DUAL MONTOYA JOB

74356284526 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74357654505 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74356114701 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74357048397 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74356169077 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74357478634 X3314618L EADILI ABDELLATIS

74356375416 72319743S ECHEVARRIA BERRIO BEATRIZ

74356934768 72319743S ECHEVARRIA BERRIO BEATRIZ

74357639921 72078880P ECHEVARRIA ECHEVARRIA SUSANA

01355060777 78944579T ECHEVARRIA GONZALEZ JAVIER

01350515555 78944579T ECHEVARRIA GONZALEZ JAVIER

74356117182 45993997T ECHEVARRIA LLANA ANA ROSA

74357934877 14846959E ECHEVARRIA OTAÑES FRANCISO JAVIER

01355056818 NC0385380 EDDINE CHAABI SALAH

74356451830 14881176S EGUIRAUN ELGUEZABAL SANTIAGO

01350574519 X6675022P EL BAKTIT SAID

74358117422 X8717477V EL KADDOURI AZEDDINE

74357760992 X8717477V EL KADDOURI AZEDDINE

74356977076 X8717477V EL KADDOURI AZEDDINE

01350029481 X1382787G EL KEBCH ABDELLATIF

23350001129 79185101B EL OUARIACHI EL OUARIACHI IMANE

50350006764 14866567B ELGUEZABAL ARRIETA FRANCISCO

01350149419 X9039691R ELIAS PEREIRA ANDRE

01355035471 X7806437F EMBALO ADULAI

74356595726 15227239C ENCINAS ABAD MIGUEL ANGEL

74354007991 B74140484 ENCOFRADOS ALLER

01350183072 X7874713L ENRIQUE RODRIGUEZ DIEGO

01354003745 E95568077 ERIC GASTON MANNAISANDRA MA

01355099533 14237618C ESCOBAR DOMINGUEZ JOSE ANTONIO

01350451867 72190262R ESCUDERO MUZA ANTONIO

01350272679 15125922H ESCUDERO SUAREZ RAMON

01350406764 15125922H ESCUDERO SUAREZ RAMON

01350325098 B95198305 ESTUDIO DANOK, S.L.

74354015528 B48768147 EXCAINOX, S.L.

74354017857 B48540785 EXCAVACIONES HERMANOS TRAMON QUEVEDO, S.

01350331977 B95145785 EZARLE CONFORT, S.L.

98353048632 14408326E EZCURDIA ZUFIAURRE JUAN

74354020718 F95677340 FENIX SOLUCIONES SCOOP

74358254292 34384728G FERNANDEZ CID JUAN ANTONIO

98355889057 16154768M FERNANDEZ DE CORDOBA MORENO FRANCISCA

74358250424 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74357392578 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358134131 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358135145 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74356854578 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358134858 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

74358390978 30583813T FERNANDEZ LEYVA IÑIGO

01350120984 14266924R FERNANDEZ NICOLINO DANIEL

74357048362 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356115147 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

01350502372 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

01350464357 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74358670172 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356284496 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356169476 78915987C FERNANDEZ ORIBE AARON

74356112296 78882761Y FERNANDEZ PEREZ LETICIA

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14091 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

01350525569 Y1026086R FERREIRA GOMES SIMONE

01354001815 B62524848 FIDELITYCAR, S.L.

74354010143 B39733225 FISHERMAN AND EARTH

74356575768 X8575237D FLORENTINA CONSTANTIN SANDA

01355086385 X8575237D FLORENTINA CONSTANTIN SANDA

02351540241 B48609770 FONTANERIA UTRILLA, S.L.

02351540250 B48609770 FONTANERIA UTRILLA, S.L.

74358670156 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356170563 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356118332 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356168861 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74357653096 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356117719 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74357653568 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74357698154 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74356282167 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

01350195674 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357735050 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357697841 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74356374941 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357733642 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

01355045239 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

01350344190 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74356058984 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357124093 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74354014696 B81600389 FRONTERA CARS DOS MIL, S.L.

74356164148 45662494L FUENTES CORRALES JOSE

01350246929 45670887V FUENTES LEZCANO DAVID

01350260603 09391074J FUEYO ARBESU CONSTANTINO

01350580217 45919689M GABARRE BORJA MELANIE

74356813243 71887766R GABARRI JIMENEZ JUAN CARLOS

01350573032 X5380867V GACHE GABI

74356579127 X5380867V GACHE GABI

74357599261 X6822488K GALARRAGA JIMENEZ WILLIAM FERNANDO

02351559597 14916050K GALDEANO ALONSO ELADIO

74354008386 B84750363 GALIMBERTI DONNA, S.L.

74356980697 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74357458536 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74356981634 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74356980832 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74356439546 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74357496390 30607217J GALLARDO PONCE JUAN RAMON

74356796713 30607217J GALLARDO PONCE JUAN RAMON

01350355116 30607217J GALLARDO PONCE JUAN RAMON

01355065442 26487662B GALLEGO GUERRERO MARIA ROSA

74357058058 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357057604 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356879023 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357057809 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356451783 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357058023 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357253055 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356854471 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356853687 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356878418 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356855248 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059313 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357153603 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357060737 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059623 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059704 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059861 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356855141 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059232 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357058252 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356879481 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356498186 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356420225 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357757835 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357255171 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059071 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357937531 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

01350435292 20173319L GARCIA ALONSO JORGE

01350044595 45628918T GARCIA AMADOR JUAN

01350446839 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350449064 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350514796 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350462141 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350007398 30420508H GARCIA BERLANGA ARACELI

01350413965 14558751G GARCIA FERNANDEZ FERNANDO

01350269287 78926410R GARCIA GABARRI SARAY

01355067291 14603854G GARCIA GOMEZ TOMAS

74354017920 B70048657 GARCIA HERRERO NEUROLOGIA Y NERUROFISIOL

74356579038 X4709180E GARCIA MARTINEZ FABIO ALBERTO

74358282199 16037208K GARCIA MIÑAUR YBARRA LOURDES

74356636716 Y1022704T GARCIA MUÑOZ ALEXANDER

74357059453 Y1022704T GARCIA MUÑOZ ALEXANDER

74357057302 Y1022704T GARCIA MUÑOZ ALEXANDER

01350404192 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

74358290451 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

74356819454 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

01350525569 Y1026086R FERREIRA GOMES SIMONE

01354001815 B62524848 FIDELITYCAR, S.L.

74354010143 B39733225 FISHERMAN AND EARTH

74356575768 X8575237D FLORENTINA CONSTANTIN SANDA

01355086385 X8575237D FLORENTINA CONSTANTIN SANDA

02351540241 B48609770 FONTANERIA UTRILLA, S.L.

02351540250 B48609770 FONTANERIA UTRILLA, S.L.

74358670156 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356170563 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356118332 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356168861 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74357653096 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74356117719 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74357653568 X9929566Y FOUAD BOUDISSA

74357698154 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74356282167 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

01350195674 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357735050 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357697841 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74356374941 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357733642 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

01355045239 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

01350344190 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74356058984 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74357124093 22738746A FRANCES SECO MIREN IDOIA

74354014696 B81600389 FRONTERA CARS DOS MIL, S.L.

74356164148 45662494L FUENTES CORRALES JOSE

01350246929 45670887V FUENTES LEZCANO DAVID

01350260603 09391074J FUEYO ARBESU CONSTANTINO

01350580217 45919689M GABARRE BORJA MELANIE

74356813243 71887766R GABARRI JIMENEZ JUAN CARLOS

01350573032 X5380867V GACHE GABI

74356579127 X5380867V GACHE GABI

74357599261 X6822488K GALARRAGA JIMENEZ WILLIAM FERNANDO

02351559597 14916050K GALDEANO ALONSO ELADIO

74354008386 B84750363 GALIMBERTI DONNA, S.L.

74356980697 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74357458536 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74356981634 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74356980832 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74356439546 79188316Y GALINDO PANTOJA CARLOS ALBERTO

74357496390 30607217J GALLARDO PONCE JUAN RAMON

74356796713 30607217J GALLARDO PONCE JUAN RAMON

01350355116 30607217J GALLARDO PONCE JUAN RAMON

01355065442 26487662B GALLEGO GUERRERO MARIA ROSA

74357058058 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357057604 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356879023 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357057809 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356451783 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357058023 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357253055 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356854471 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356853687 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356878418 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356855248 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059313 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357153603 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357060737 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059623 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059704 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059861 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356855141 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059232 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357058252 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356879481 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356498186 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74356420225 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357757835 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357255171 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357059071 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

74357937531 14943795M GALLO GONZALEZ LUIS MARIA

01350435292 20173319L GARCIA ALONSO JORGE

01350044595 45628918T GARCIA AMADOR JUAN

01350446839 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350449064 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350514796 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350462141 14921707C GARCIA AMAYA FERNANDO

01350007398 30420508H GARCIA BERLANGA ARACELI

01350413965 14558751G GARCIA FERNANDEZ FERNANDO

01350269287 78926410R GARCIA GABARRI SARAY

01355067291 14603854G GARCIA GOMEZ TOMAS

74354017920 B70048657 GARCIA HERRERO NEUROLOGIA Y NERUROFISIOL

74356579038 X4709180E GARCIA MARTINEZ FABIO ALBERTO

74358282199 16037208K GARCIA MIÑAUR YBARRA LOURDES

74356636716 Y1022704T GARCIA MUÑOZ ALEXANDER

74357059453 Y1022704T GARCIA MUÑOZ ALEXANDER

74357057302 Y1022704T GARCIA MUÑOZ ALEXANDER

01350404192 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

74358290451 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

74356819454 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14092 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74357676711 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

01355100337 14252123N GARCIA ROBREDO JOSE

01355077700 20255804A GARCIA SANCHEZ ERNESTO

74354017628 B95583092 GESADI NORTE, S.L.

01350251221 B74336488 GESTION INVERSION Y SONSULTORIA DEL NORT

74356437683 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357254744 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357254001 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357255864 48499727H GIL LOPEZ MOISES

01359060887 48499727H GIL LOPEZ MOISES

01350350611 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357655005 30595098S GOICOECHEA CORTES ELOY

01355069961 00097331H GOLVANO HERRERO MARIA ANA

74357535573 44674226S GOMEZ AROYO JUAN ANDRES

74356713214 46337728L GOMEZ FERRER JOSE

74357139881 78907897A GOMEZ GOMEZ JOSE JAVIER

01350258358 16032299B GOMEZ GUADALUPE FERNANDEZ GONZALO

01350259389 72789837N GOMEZ LAPEDRIZA JUAN JOSE

01350020165 X9018435C GONZALES VAZQUEZ YAKELINE

74356398025 34991846Z GONZALEZ CALVIÑO FRANCISCO GABRIEL

01350267691 78483333L GONZALEZ FONSECA MARCOS

01355100451 13756539D GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL

75350008690 11912683V GONZALEZ IBARRONDO FRANCISCO JAVIER

33350013698 11912683V GONZALEZ IBARRONDO FRANCISCO JAVIER

01350438747 52857748E GONZALEZ LOPEZ ERNESTO

74357575087 40527306H GONZALEZ PASCUAL SERGIO

74356937732 16029284D GONZALEZ PUEBLA MARIA ANGELES

74356113225 45817115B GONZALEZ RUIZ ANA

74356978854 45817115B GONZALEZ RUIZ ANA

01355093713 78891356E GONZALEZ VAZQUEZ AITOR

01350142783 14583869Y GRANDE MENENDEZ JOSEBA PELI

01355093128 X9479741S GUALAN CARTUCHE RICHARD EFRAIM

01355034938 79142799Y GUINGLA MENDOZA EDGAR ANDRES

75350000991 X7174836D GUO RONGYING

33350000120 X7174836D GUO RONGYING

74357636892 79048880L GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE

74357972281 79048880L GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE

74357676215 79048880L GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE

01350131668 12197719Z GUTIERREZ BECARES ANTOLIN

01350503328 X4681667V GUTIERREZ CORTEZ OSCAR ERWIN

01350505517 22749190M GUTIERREZ MARTINEZ JORGE

01355085966 22749190M GUTIERREZ MARTINEZ JORGE

74356423097 22749190M GUTIERREZ MARTINEZ JORGE

74356285417 X5494092J HACICU ALEXANDRU CRISTIAN

01350501996 Y1943562F HAMID AFILAL ABDEL

23350002460 14249950R HELGUERA ALONSO LUIS ANGEL

75350008681 78907231G HELGUERA SAIZ ZALOA

33350013680 78907231G HELGUERA SAIZ ZALOA

74356802004 78924630S HENRICH BERNAOLA LUR

74356821602 78924630S HENRICH BERNAOLA LUR

01355106807 78924630S HENRICH BERNAOLA LUR

01350156695 45664978L HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL

01355089244 23647663Y HERNANDEZ LOPEZ CARMEN

74357152917 16047619J HERNANDEZ LOSADA KOLDOBIKA

33350007264 06963442P HERNANDEZ MANZANO MARIA PURIFICACION

75350002080 06963442P HERNANDEZ MANZANO MARIA PURIFICACION

01355104201 X4313371C HERNANDEZ PEÑA SIRLEY

74357122414 44688050Q HERNANDEZ TOME SONIA

74356934628 44688050Q HERNANDEZ TOME SONIA

01350463784 14525557E HERNANDO ARCEREDILLO TEOFILO

74356598563 30655892C HERNANDO HERNANDEZ ENRIQUE

01359054721 30655892C HERNANDO HERNANDEZ ENRIQUE

74357720541 14261649Q HERNANDO RODRIGUEZ EMILIO JOSE

01350515903 76045443Z HERRERA GIRALDO XABIER

01355106165 72387061N HERRERO GOMEZ ANTONIO ALBERTO

74356117263 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74356166213 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74357109124 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74357273579 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74354018489 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

74354015862 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

74354018152 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

74354018730 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

01350529441 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

01350043874 B95602793 HOSTELERIA GERNIKA, S.L.

33350012292 X3389716E HUANG SHUPING

75350007472 X3389716E HUANG SHUPING

01350031761 14946748Z HURTADO GARCIA FRANCISCO JAVIER

01350357364 14946748Z HURTADO GARCIA FRANCISCO JAVIER

74357357845 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74357553890 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358377319 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358592741 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358096549 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74357552893 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74357552851 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358593232 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74356580257 12662465E HUSILLOS DIAGO ROMUALDO

74357538572 12662465E HUSILLOS DIAGO ROMUALDO

74354017741 B95172060 IBAIMEDICAL, S.L.

74357777917 11908642R IBARRECHE GONZALEZ LUIS MARIA

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74357676711 14596934F GARCIA ORDAS JESUS

01355100337 14252123N GARCIA ROBREDO JOSE

01355077700 20255804A GARCIA SANCHEZ ERNESTO

74354017628 B95583092 GESADI NORTE, S.L.

01350251221 B74336488 GESTION INVERSION Y SONSULTORIA DEL NORT

74356437683 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357254744 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357254001 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357255864 48499727H GIL LOPEZ MOISES

01359060887 48499727H GIL LOPEZ MOISES

01350350611 48499727H GIL LOPEZ MOISES

74357655005 30595098S GOICOECHEA CORTES ELOY

01355069961 00097331H GOLVANO HERRERO MARIA ANA

74357535573 44674226S GOMEZ AROYO JUAN ANDRES

74356713214 46337728L GOMEZ FERRER JOSE

74357139881 78907897A GOMEZ GOMEZ JOSE JAVIER

01350258358 16032299B GOMEZ GUADALUPE FERNANDEZ GONZALO

01350259389 72789837N GOMEZ LAPEDRIZA JUAN JOSE

01350020165 X9018435C GONZALES VAZQUEZ YAKELINE

74356398025 34991846Z GONZALEZ CALVIÑO FRANCISCO GABRIEL

01350267691 78483333L GONZALEZ FONSECA MARCOS

01355100451 13756539D GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL

75350008690 11912683V GONZALEZ IBARRONDO FRANCISCO JAVIER

33350013698 11912683V GONZALEZ IBARRONDO FRANCISCO JAVIER

01350438747 52857748E GONZALEZ LOPEZ ERNESTO

74357575087 40527306H GONZALEZ PASCUAL SERGIO

74356937732 16029284D GONZALEZ PUEBLA MARIA ANGELES

74356113225 45817115B GONZALEZ RUIZ ANA

74356978854 45817115B GONZALEZ RUIZ ANA

01355093713 78891356E GONZALEZ VAZQUEZ AITOR

01350142783 14583869Y GRANDE MENENDEZ JOSEBA PELI

01355093128 X9479741S GUALAN CARTUCHE RICHARD EFRAIM

01355034938 79142799Y GUINGLA MENDOZA EDGAR ANDRES

75350000991 X7174836D GUO RONGYING

33350000120 X7174836D GUO RONGYING

74357636892 79048880L GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE

74357972281 79048880L GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE

74357676215 79048880L GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE

01350131668 12197719Z GUTIERREZ BECARES ANTOLIN

01350503328 X4681667V GUTIERREZ CORTEZ OSCAR ERWIN

01350505517 22749190M GUTIERREZ MARTINEZ JORGE

01355085966 22749190M GUTIERREZ MARTINEZ JORGE

74356423097 22749190M GUTIERREZ MARTINEZ JORGE

74356285417 X5494092J HACICU ALEXANDRU CRISTIAN

01350501996 Y1943562F HAMID AFILAL ABDEL

23350002460 14249950R HELGUERA ALONSO LUIS ANGEL

75350008681 78907231G HELGUERA SAIZ ZALOA

33350013680 78907231G HELGUERA SAIZ ZALOA

74356802004 78924630S HENRICH BERNAOLA LUR

74356821602 78924630S HENRICH BERNAOLA LUR

01355106807 78924630S HENRICH BERNAOLA LUR

01350156695 45664978L HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL

01355089244 23647663Y HERNANDEZ LOPEZ CARMEN

74357152917 16047619J HERNANDEZ LOSADA KOLDOBIKA

33350007264 06963442P HERNANDEZ MANZANO MARIA PURIFICACION

75350002080 06963442P HERNANDEZ MANZANO MARIA PURIFICACION

01355104201 X4313371C HERNANDEZ PEÑA SIRLEY

74357122414 44688050Q HERNANDEZ TOME SONIA

74356934628 44688050Q HERNANDEZ TOME SONIA

01350463784 14525557E HERNANDO ARCEREDILLO TEOFILO

74356598563 30655892C HERNANDO HERNANDEZ ENRIQUE

01359054721 30655892C HERNANDO HERNANDEZ ENRIQUE

74357720541 14261649Q HERNANDO RODRIGUEZ EMILIO JOSE

01350515903 76045443Z HERRERA GIRALDO XABIER

01355106165 72387061N HERRERO GOMEZ ANTONIO ALBERTO

74356117263 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74356166213 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74357109124 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74357273579 52927401P HIDALGO DE LA CRUZ JUAN

74354018489 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

74354015862 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

74354018152 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

74354018730 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

01350529441 B95527016 HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.

01350043874 B95602793 HOSTELERIA GERNIKA, S.L.

33350012292 X3389716E HUANG SHUPING

75350007472 X3389716E HUANG SHUPING

01350031761 14946748Z HURTADO GARCIA FRANCISCO JAVIER

01350357364 14946748Z HURTADO GARCIA FRANCISCO JAVIER

74357357845 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74357553890 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358377319 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358592741 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358096549 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74357552893 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74357552851 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74358593232 50318163M HURTADO RUBIO VICTOR

74356580257 12662465E HUSILLOS DIAGO ROMUALDO

74357538572 12662465E HUSILLOS DIAGO ROMUALDO

74354017741 B95172060 IBAIMEDICAL, S.L.

74357777917 11908642R IBARRECHE GONZALEZ LUIS MARIA

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14093 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74356799968 16052007P IBARRONDO SAIZ LETICIA

74354012987 B95163788 IBERKO ECONOMIA Y GESTION, S.L.

74356402740 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402553 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402855 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356403002 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402251 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356403657 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402073 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356404416 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356403436 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

98355390184 B48217780 IMGAMEX, S.L.

98355390176 B48217780 IMGAMEX, S.L.

98355390168 B48217780 IMGAMEX, S.L.

74356579755 X7511668Y ION CURT

01359030295 X9105244G ION TIMPU CHRISTIAN

01350573415 X8467013T IONUT VASILE

74357817854 X8467013T IONUT VASILE

74358276831 30632936H IPIÑA GARCIA JUAN ANTONIO

74358276920 30632936H IPIÑA GARCIA JUAN ANTONIO

01359063690 B48947733 IRUDEBI DIARCO, S.L.

02351468222 B48308316 ITATI, S.L.

74354012715 B95704235 IZAN CAR VEHICULOS DE OCASION, S.L.

01350592801 B95704235 IZAN CAR VEHICULOS DE OCASION, S.L.

74358595324 09371386J IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE LUIS

74358595405 09371386J IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE LUIS

01350394430 B95395455 JAINARI MODA, S.L.

01350316463 Y3308507V JAU DEMBA

01350573237 NC0385493 JIMEMEZ JIMENEZ NOEMI

01350459124 72030258P JIMENEZ BAUTISTA JUAN JOSE

74357732590 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74356230442 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357652171 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

01359056979 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74356111028 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74356113098 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357731925 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357046084 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357458439 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

01355057342 78924119X JIMENEZ BORJA TOMAS

74357652855 45847142T JIMENEZ FERRERUELA NOEL

74356980701 71887322V JIMENEZ GABARRI MARIA BEGOÑA

01350598272 79183154L JIMENEZ HERNANDEZ EZEQUIEL

74358334067 30592577R JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO

74356338294 79136307T JIMENEZ JIMENEZ JAIME

74357871255 13144343G JIMENEZ JIMENEZ JESUS

74358317545 13144343G JIMENEZ JIMENEZ JESUS

59350003947 78930972D JIMENEZ JIMENEZ SALVADOR

74356113101 42827045X JIMENEZ PONCE FERNANDO

74354010534 A14051346 JOYERIA Y ORFEBRERIA, S.A.

74354012707 B78874625 JUAN ANTONIO HUERTA, S.L.

74354015030 B83586966 JUIG ENERGIA RENOVABLE, S.L.

74354018276 B20889226 KABIDE, S.L.

23350000971 X6639182W KAZI AHAMED

74356978722 Y0883753S KENNY FERGAL

01354004091 B48552426 KONSTRUKIT, S.L.

74356822404 X8808409F KOVACS MIHAI-ALIN

74356422066 X9052001Y LACATAR DUMITRU

01350249901 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017695 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350053675 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350052351 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350046423 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354018446 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017679 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017661 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017865 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017644 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350502488 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350235064 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350391457 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350044587 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74356337930 14821949J LAISECA ORTIZ ROBERTO

74354017318 B01370659 LAKUA DELTA, S.L.

01350505983 Y2247529Y LALLI SABRINA

01350495643 13696118D LANDALUCE VELEZ JOSE LUIS

74354018306 B95745105 LANTISA SERVICIOS DE CONSTRUCCION

01355094876 X2618658Q LAOUDA JALAL

01350573491 79222694E LAQTIB BAGHDAD CHAOUQI

01350495686 79222694E LAQTIB BAGHDAD CHAOUQI

01355090919 X4991740G LARBI AZZI

74356115848 79054161X LARRALDE BERRIO GABRIEL

74356403185 20216797G LASQUETTY DIESTRO SANTIAGO

74356166281 X9837488C LAUTAS BOGDAN COSMIN

74356735081 78893651V LAVADO DAZA DAVID

74358054471 78893651V LAVADO DAZA DAVID

01359065200 B48102982 LAVANDERIAS EL CANTABRICO, S.L.

74356436644 14954934N LAZARO MONTES JOSE IGNACIO

74356877314 14954934N LAZARO MONTES JOSE IGNACIO

01350306646 14954934N LAZARO MONTES JOSE IGNACIO

01355076797 X9716566D LI XIAOXIAO

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74356799968 16052007P IBARRONDO SAIZ LETICIA

74354012987 B95163788 IBERKO ECONOMIA Y GESTION, S.L.

74356402740 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402553 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402855 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356403002 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402251 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356403657 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356402073 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356404416 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

74356403436 16066592B IGARTUA YBARRA FRANCISCO JAVIER

98355390184 B48217780 IMGAMEX, S.L.

98355390176 B48217780 IMGAMEX, S.L.

98355390168 B48217780 IMGAMEX, S.L.

74356579755 X7511668Y ION CURT

01359030295 X9105244G ION TIMPU CHRISTIAN

01350573415 X8467013T IONUT VASILE

74357817854 X8467013T IONUT VASILE

74358276831 30632936H IPIÑA GARCIA JUAN ANTONIO

74358276920 30632936H IPIÑA GARCIA JUAN ANTONIO

01359063690 B48947733 IRUDEBI DIARCO, S.L.

02351468222 B48308316 ITATI, S.L.

74354012715 B95704235 IZAN CAR VEHICULOS DE OCASION, S.L.

01350592801 B95704235 IZAN CAR VEHICULOS DE OCASION, S.L.

74358595324 09371386J IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE LUIS

74358595405 09371386J IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE LUIS

01350394430 B95395455 JAINARI MODA, S.L.

01350316463 Y3308507V JAU DEMBA

01350573237 NC0385493 JIMEMEZ JIMENEZ NOEMI

01350459124 72030258P JIMENEZ BAUTISTA JUAN JOSE

74357732590 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74356230442 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357652171 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

01359056979 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74356111028 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74356113098 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357731925 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357046084 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

74357458439 78901108E JIMENEZ BERRIO MATIAS

01355057342 78924119X JIMENEZ BORJA TOMAS

74357652855 45847142T JIMENEZ FERRERUELA NOEL

74356980701 71887322V JIMENEZ GABARRI MARIA BEGOÑA

01350598272 79183154L JIMENEZ HERNANDEZ EZEQUIEL

74358334067 30592577R JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO

74356338294 79136307T JIMENEZ JIMENEZ JAIME

74357871255 13144343G JIMENEZ JIMENEZ JESUS

74358317545 13144343G JIMENEZ JIMENEZ JESUS

59350003947 78930972D JIMENEZ JIMENEZ SALVADOR

74356113101 42827045X JIMENEZ PONCE FERNANDO

74354010534 A14051346 JOYERIA Y ORFEBRERIA, S.A.

74354012707 B78874625 JUAN ANTONIO HUERTA, S.L.

74354015030 B83586966 JUIG ENERGIA RENOVABLE, S.L.

74354018276 B20889226 KABIDE, S.L.

23350000971 X6639182W KAZI AHAMED

74356978722 Y0883753S KENNY FERGAL

01354004091 B48552426 KONSTRUKIT, S.L.

74356822404 X8808409F KOVACS MIHAI-ALIN

74356422066 X9052001Y LACATAR DUMITRU

01350249901 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017695 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350053675 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350052351 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350046423 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354018446 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017679 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017661 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017865 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74354017644 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350502488 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350235064 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350391457 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

01350044587 B95763595 LAGUN AUTOAK BIZKAIA, S.L.

74356337930 14821949J LAISECA ORTIZ ROBERTO

74354017318 B01370659 LAKUA DELTA, S.L.

01350505983 Y2247529Y LALLI SABRINA

01350495643 13696118D LANDALUCE VELEZ JOSE LUIS

74354018306 B95745105 LANTISA SERVICIOS DE CONSTRUCCION

01355094876 X2618658Q LAOUDA JALAL

01350573491 79222694E LAQTIB BAGHDAD CHAOUQI

01350495686 79222694E LAQTIB BAGHDAD CHAOUQI

01355090919 X4991740G LARBI AZZI

74356115848 79054161X LARRALDE BERRIO GABRIEL

74356403185 20216797G LASQUETTY DIESTRO SANTIAGO

74356166281 X9837488C LAUTAS BOGDAN COSMIN

74356735081 78893651V LAVADO DAZA DAVID

74358054471 78893651V LAVADO DAZA DAVID

01359065200 B48102982 LAVANDERIAS EL CANTABRICO, S.L.

74356436644 14954934N LAZARO MONTES JOSE IGNACIO

74356877314 14954934N LAZARO MONTES JOSE IGNACIO

01350306646 14954934N LAZARO MONTES JOSE IGNACIO

01355076797 X9716566D LI XIAOXIAO

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14094 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

01350383489 X8029329Y LIN YIZHOU

74357538131 Y1601912E LIPIANU ADRIAN

02350663251 30684103X LLARENA MARTIN BORJA

74356601726 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601882 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601017 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356600754 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601041 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601751 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601351 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601181 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356602111 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356600860 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356600771 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601505 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

01350541866 30617478Q LOPEZ ALDECOA MARTIN

01355059787 30617478Q LOPEZ ALDECOA MARTIN

74357816971 44972881S LOPEZ FERNANDEZ MARTA

01350247682 16080267R LOPEZ GORRITXO OIAN

01355038828 14240364Y LOPEZ ORTIZ JAVIER

74357367336 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357367808 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357367417 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357367662 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357153956 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357364868 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74356438329 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357368014 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357365376 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357365198 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357366054 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74358176879 78916468H LOPEZ SAUSSOL NEREA

01359063533 30659745D LORENZO GARCIA ALBERTO

01359059455 78913778L LOZANO ARRUGAETA ANDER

74357140234 47227287F LUQUE GAST AITOR

74357140170 47227287F LUQUE GAST AITOR

74356056116 78864517R MADARIAGA ALCORTA GORKA

74356617711 72311902V MADARIAGA AMORIZA SILVIA BEATRIZ

74354013584 B48882534 MAFERRA URBANISTICA, S.L.

74358103251 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

74356981171 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

74356288041 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

74356115198 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

01355073623 14204889C MAGUREGUI IBARGUCHI JOSE MARIA

74356601581 79050016M MAIROS OLIVEIRA ANTONIO FRANCISCO

01355047576 X4902418Z MALKI ABDELLAH

01350574675 X5293402R MAMANE MOUSSA

01355098766 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355095104 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355089422 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355021984 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355088442 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355040172 72139834N MANZANARES ALUNDA MARIA DEL ROCIO

74356823001 X6290957C MARANDUCA SIMONA

74358153437 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153488 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153160 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153623 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

01350192004 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153135 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

01350172666 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74354016907 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354015781 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354014921 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354017547 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354017555 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

01350420210 16054973F MARIGORTA TATO HECTOR

01359051101 16054973F MARIGORTA TATO HECTOR

01350184494 14959919Y MARIN ALVAREZ JESUS IGNACIO

74354016478 B95284105 MARINA CASTRO TRADING, S.L.

26350024433 X9215467B MARIUS RABU GHEORGHE

01355077866 X3000583A MARNA DJASSI ALEXANDRE

01350051940 30608853Q MARTIN ORTEGA NATALIA MONICA

75350007367 79113007E MARTINEZ ANZANO GISSELLE FABIANA

26350003878 X3372725M MARTINEZ BREMER FIDEL

74356776631 14556565A MARTINEZ FRESNEDO JOSE MANUEL

01350384949 27476206S MARTINEZ GARRE ABILIO

74357870925 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

74356775295 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

74357894280 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

74357894590 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

01350320533 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

01359065226 72095259B MARTINEZ GONZALEZ MARIO

01350362261 30652104G MARTINEZ MARTINEZ JAVIER

74356168151 16047745R MARTINEZ PEÑA IVAN

74358377912 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74356578503 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357718007 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357717167 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357717124 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357716586 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

01350383489 X8029329Y LIN YIZHOU

74357538131 Y1601912E LIPIANU ADRIAN

02350663251 30684103X LLARENA MARTIN BORJA

74356601726 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601882 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601017 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356600754 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601041 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601751 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601351 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601181 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356602111 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356600860 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356600771 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

74356601505 Y0522325D LOPES ROSIVALDO

01350541866 30617478Q LOPEZ ALDECOA MARTIN

01355059787 30617478Q LOPEZ ALDECOA MARTIN

74357816971 44972881S LOPEZ FERNANDEZ MARTA

01350247682 16080267R LOPEZ GORRITXO OIAN

01355038828 14240364Y LOPEZ ORTIZ JAVIER

74357367336 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357367808 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357367417 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357367662 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357153956 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357364868 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74356438329 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357368014 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357365376 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357365198 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74357366054 78902065J LOPEZ RAMIREZ ALBERTO JOSE

74358176879 78916468H LOPEZ SAUSSOL NEREA

01359063533 30659745D LORENZO GARCIA ALBERTO

01359059455 78913778L LOZANO ARRUGAETA ANDER

74357140234 47227287F LUQUE GAST AITOR

74357140170 47227287F LUQUE GAST AITOR

74356056116 78864517R MADARIAGA ALCORTA GORKA

74356617711 72311902V MADARIAGA AMORIZA SILVIA BEATRIZ

74354013584 B48882534 MAFERRA URBANISTICA, S.L.

74358103251 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

74356981171 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

74356288041 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

74356115198 03882184Z MAGAN DARRIBA RUBEN

01355073623 14204889C MAGUREGUI IBARGUCHI JOSE MARIA

74356601581 79050016M MAIROS OLIVEIRA ANTONIO FRANCISCO

01355047576 X4902418Z MALKI ABDELLAH

01350574675 X5293402R MAMANE MOUSSA

01355098766 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355095104 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355089422 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355021984 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355088442 X7523987C MAMET FLORIN MARIUS

01355040172 72139834N MANZANARES ALUNDA MARIA DEL ROCIO

74356823001 X6290957C MARANDUCA SIMONA

74358153437 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153488 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153160 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153623 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

01350192004 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74358153135 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

01350172666 70940269N MARCOS GARCIA JOSE ANTONIO

74354016907 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354015781 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354014921 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354017547 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

74354017555 E95708798 MARIA CRUZ GONZALEZ FERNANDEZ-RICARDO AL

01350420210 16054973F MARIGORTA TATO HECTOR

01359051101 16054973F MARIGORTA TATO HECTOR

01350184494 14959919Y MARIN ALVAREZ JESUS IGNACIO

74354016478 B95284105 MARINA CASTRO TRADING, S.L.

26350024433 X9215467B MARIUS RABU GHEORGHE

01355077866 X3000583A MARNA DJASSI ALEXANDRE

01350051940 30608853Q MARTIN ORTEGA NATALIA MONICA

75350007367 79113007E MARTINEZ ANZANO GISSELLE FABIANA

26350003878 X3372725M MARTINEZ BREMER FIDEL

74356776631 14556565A MARTINEZ FRESNEDO JOSE MANUEL

01350384949 27476206S MARTINEZ GARRE ABILIO

74357870925 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

74356775295 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

74357894280 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

74357894590 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

01350320533 78895706W MARTINEZ GOMEZ RICARDO

01359065226 72095259B MARTINEZ GONZALEZ MARIO

01350362261 30652104G MARTINEZ MARTINEZ JAVIER

74356168151 16047745R MARTINEZ PEÑA IVAN

74358377912 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74356578503 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357718007 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357717167 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357717124 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357716586 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14095 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74357536057 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357536928 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357716764 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357716608 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357717418 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357536723 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

01350052032 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

26350011412 72747180C MASADO GONZALVEZ CARLOS

01350477700 30675464L MATOS JIMENEZ ANTONIO

01355102381 X6275448J MAYORGA CARRERA NESTOR BOLIVAR

74357106567 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74357106621 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356166582 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74357047871 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74357654335 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356288378 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356288947 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356233778 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

01350246180 14591453T MEDINA FERNANDEZ MANUEL

74356421264 14938970X MENDIZABAL HURTADO JESUS ANGEL

33350011181 14960114V MENDOZA INCHAUSTI MARIA MERCEDES

75350006379 14960114V MENDOZA INCHAUSTI MARIA MERCEDES

74354017032 B39774955 MENFER 2000, S.L.

98353278697 14404082X MERINO MARTINEZ TEOFILO

98355657121 14404082X MERINO MARTINEZ TEOFILO

01355085001 Y4009231T MERODIO SANTIAGO

74358292976 16237053L MESANZA ELIZAGARATE PAULA BLANCA M

01359068659 B95694360 MIFERTOSA, S.L.

74354016010 B95694360 MIFERTOSA, S.L.

01350557983 22740762H MILLARES REAL FRANCISCO JAVIER

01359067920 22740762H MILLARES REAL FRANCISCO JAVIER

01359067369 22740762H MILLARES REAL FRANCISCO JAVIER

74356956117 X8473159M MIRZAC CRISTIAN DAMIAN

74356991991 X5265206T MIVU EKOFO CLEMENT

37350001820 A48420699 MODA INFANTIL Y JUVENIL CARLANGAS, S.A.

01355083408 X3331860B MOHAMMAD NASEER

01350044102 16090764X MOLANO LOPEZ SAMANTHA

01359066524 Y0963758A MOLINA ARREDONDO RICHARD

74358101143 X6852082Z MOLINA VARGAS JUAN PEDRO

74354018284 B95382065 MOMENTO SUR, S.L.

98355885540 B95273603 MONTAJES EIVA, S.L.

98355433169 A48145882 MONTAJES LOM, S.A.

74357472997 X7798973H MONTENEGRO HERRERA JUAN GABRIEL

74356450302 78926029B MONTERO MARTIN ENEKO

74358215289 78926029B MONTERO MARTIN ENEKO

74357735319 Y2191863T MOREIRA DE LIMA JONATHAN

74356231074 Y2191863T MOREIRA DE LIMA JONATHAN

01355071876 45673935Y MORENO GONZALEZ OSCAR

01355085044 11930778B MORENO ORTIZ OSCAR

74357615399 78928201K MORO GARCIA MARIA

74358630146 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

01355042264 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74357296056 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74357730252 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74356933168 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74357295840 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

01355098642 30652393V MOYANO LOPEZ FATIMA

01350506904 47215542S MUELA FRAGOSO TANIA

01355098103 15159618L MUGICA GALICIA JUAN ANDRES

01350341271 X4803406V MUGUREL SEIN CRISTIAN

74357599652 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358116434 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357759803 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358116540 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357520282 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358352375 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358380417 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357616182 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358555535 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357521491 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74354016982 B95587895 MUNDIAL DE ALIMENTACION KA, S.L.

74354017091 B95587895 MUNDIAL DE ALIMENTACION KA, S.L.

74354016991 B95587895 MUNDIAL DE ALIMENTACION KA, S.L.

74357641543 78872686M MUÑOZ ARNAIZ DAVID

74358312373 14247841P MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA

74357013267 14247841P MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA

98355763924 76100101R MUÑOZ VICENTE MARINO

98353461220 76100101R MUÑOZ VICENTE MARINO

59350001359 30623838M MUZA ESCUDERO RAMON

01350335565 78900877K MUZA HERNANDEZ ANTONIO

01350165864 72407621X MUZA JIMENEZ CONCEPCION

01355088426 20976793B MUZA MORENO LIBERTAD

74357734983 23315905T NAFAA ULEIDA ABDELHADI

01350047705 78943978C NARBONA JAUREGI IÑIGO

74357104041 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357044201 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357041945 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357039100 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357735131 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

01350512068 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

01359051063 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74357536057 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357536928 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357716764 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357716608 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357717418 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

74357536723 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

01350052032 78922333H MARTINEZ VADILLO ALBERTO

26350011412 72747180C MASADO GONZALVEZ CARLOS

01350477700 30675464L MATOS JIMENEZ ANTONIO

01355102381 X6275448J MAYORGA CARRERA NESTOR BOLIVAR

74357106567 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74357106621 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356166582 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74357047871 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74357654335 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356288378 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356288947 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

74356233778 08903667E MEDIAVILLA ARANDIGOYEN LUIS

01350246180 14591453T MEDINA FERNANDEZ MANUEL

74356421264 14938970X MENDIZABAL HURTADO JESUS ANGEL

33350011181 14960114V MENDOZA INCHAUSTI MARIA MERCEDES

75350006379 14960114V MENDOZA INCHAUSTI MARIA MERCEDES

74354017032 B39774955 MENFER 2000, S.L.

98353278697 14404082X MERINO MARTINEZ TEOFILO

98355657121 14404082X MERINO MARTINEZ TEOFILO

01355085001 Y4009231T MERODIO SANTIAGO

74358292976 16237053L MESANZA ELIZAGARATE PAULA BLANCA M

01359068659 B95694360 MIFERTOSA, S.L.

74354016010 B95694360 MIFERTOSA, S.L.

01350557983 22740762H MILLARES REAL FRANCISCO JAVIER

01359067920 22740762H MILLARES REAL FRANCISCO JAVIER

01359067369 22740762H MILLARES REAL FRANCISCO JAVIER

74356956117 X8473159M MIRZAC CRISTIAN DAMIAN

74356991991 X5265206T MIVU EKOFO CLEMENT

37350001820 A48420699 MODA INFANTIL Y JUVENIL CARLANGAS, S.A.

01355083408 X3331860B MOHAMMAD NASEER

01350044102 16090764X MOLANO LOPEZ SAMANTHA

01359066524 Y0963758A MOLINA ARREDONDO RICHARD

74358101143 X6852082Z MOLINA VARGAS JUAN PEDRO

74354018284 B95382065 MOMENTO SUR, S.L.

98355885540 B95273603 MONTAJES EIVA, S.L.

98355433169 A48145882 MONTAJES LOM, S.A.

74357472997 X7798973H MONTENEGRO HERRERA JUAN GABRIEL

74356450302 78926029B MONTERO MARTIN ENEKO

74358215289 78926029B MONTERO MARTIN ENEKO

74357735319 Y2191863T MOREIRA DE LIMA JONATHAN

74356231074 Y2191863T MOREIRA DE LIMA JONATHAN

01355071876 45673935Y MORENO GONZALEZ OSCAR

01355085044 11930778B MORENO ORTIZ OSCAR

74357615399 78928201K MORO GARCIA MARIA

74358630146 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

01355042264 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74357296056 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74357730252 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74356933168 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

74357295840 73241852P MOTOS FERNANDEZ ISRAEL

01355098642 30652393V MOYANO LOPEZ FATIMA

01350506904 47215542S MUELA FRAGOSO TANIA

01355098103 15159618L MUGICA GALICIA JUAN ANDRES

01350341271 X4803406V MUGUREL SEIN CRISTIAN

74357599652 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358116434 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357759803 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358116540 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357520282 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358352375 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358380417 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357616182 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74358555535 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74357521491 30679369Z MUIÑOS CABRERA MIRIAM

74354016982 B95587895 MUNDIAL DE ALIMENTACION KA, S.L.

74354017091 B95587895 MUNDIAL DE ALIMENTACION KA, S.L.

74354016991 B95587895 MUNDIAL DE ALIMENTACION KA, S.L.

74357641543 78872686M MUÑOZ ARNAIZ DAVID

74358312373 14247841P MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA

74357013267 14247841P MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA

98355763924 76100101R MUÑOZ VICENTE MARINO

98353461220 76100101R MUÑOZ VICENTE MARINO

59350001359 30623838M MUZA ESCUDERO RAMON

01350335565 78900877K MUZA HERNANDEZ ANTONIO

01350165864 72407621X MUZA JIMENEZ CONCEPCION

01355088426 20976793B MUZA MORENO LIBERTAD

74357734983 23315905T NAFAA ULEIDA ABDELHADI

01350047705 78943978C NARBONA JAUREGI IÑIGO

74357104041 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357044201 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357041945 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357039100 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357735131 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

01350512068 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

01359051063 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14096 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74356108043 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357103771 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74358554385 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356109686 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356228391 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356278488 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356112903 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356110803 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356110013 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356280393 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356228146 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356230761 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356223489 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356602005 78910876S NAVAS CAMPO MONICA

01359059501 X9734670N NEAMTU STELIAN

01350493764 X7951004L NICOLAE ALINA

74354007533 B73535106 NIMANCOR DEL MEDITERRANEO, S.L.

01359068675 Y0115130Y NISSEN ANASTASIA

01355080166 Y2436268F NJOUONKEP NDJIAGO SEVERIN

74356163028 39403382N NOGUEIRA RODRIGUEZ ANDREA

74357043247 39403382N NOGUEIRA RODRIGUEZ ANDREA

01350500108 X3596875C NOURI NOUREDDINE

01350053489 X6973178S NUNES DUARTE JOSE MANUEL

01350053471 X6973178S NUNES DUARTE JOSE MANUEL

01350195461 X3825072B NWA LAWSON

74354017326 A48451975 OFINTE, S.A.

74354010887 B48927107 OKERRA, S.L.

06346100436 30588723B OLEAGA NAVEA AMADA

01350387476 14249119K ONDARROA SANZ JESUS JAVIER

74354015404 B95553376 ONEXIT IDATEC, S.L.

74354015749 B95553376 ONEXIT IDATEC, S.L.

75350008037 30646191W ORMAECHEA GONZALEZ JOSE IGNACIO

33350012829 30646191W ORMAECHEA GONZALEZ JOSE IGNACIO

01359051225 22763570X OROZCO ROJAS ALEXANDER

74356753356 78885189L ORREGO GOMEZ DAVID

74356734602 78885189L ORREGO GOMEZ DAVID

01350185903 78885189L ORREGO GOMEZ DAVID

74356396111 78942211R ORTEGO CORTES AROA

74357154162 72039886E ORTIZ CANO SERGIO

74357366941 72039886E ORTIZ CANO SERGIO

01350514265 14920423R ORTIZ SALVADOR MARIA LUISA

01350455617 30590998D ORTUETA PEREZ SUSANA

01355066406 78906168E OSA GUMUCIO IZARNE

01350354675 78905165P OSTOLAZA RICHTER SANTI

74356351908 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356166680 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356753917 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356734807 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356734955 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

01354003974 B48297196 PADEZA, S.L.

01350558165 79224325C PADILLA TORRES OTTO ENRIQUE

74356480686 78883373C PAGAZAURTUNDUA ARRIAGA IKER

74356754107 50949817X PALANCAR TOUZON JAVIER

01359058866 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356333586 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358035965 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356594207 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356594291 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356594941 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595157 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357573521 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595416 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595513 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595581 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332544 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595068 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332889 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357614651 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357870739 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330801 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330924 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331017 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331190 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331351 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331815 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332005 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332226 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357297940 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332277 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332960 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332820 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332692 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358554539 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333117 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333010 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332099 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333559 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330576 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333486 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333362 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332331 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74356108043 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74357103771 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74358554385 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356109686 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356228391 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356278488 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356112903 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356110803 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356110013 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356280393 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356228146 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356230761 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356223489 22700877S NAVARRO HERNANDEZ JUAN ANTONIO

74356602005 78910876S NAVAS CAMPO MONICA

01359059501 X9734670N NEAMTU STELIAN

01350493764 X7951004L NICOLAE ALINA

74354007533 B73535106 NIMANCOR DEL MEDITERRANEO, S.L.

01359068675 Y0115130Y NISSEN ANASTASIA

01355080166 Y2436268F NJOUONKEP NDJIAGO SEVERIN

74356163028 39403382N NOGUEIRA RODRIGUEZ ANDREA

74357043247 39403382N NOGUEIRA RODRIGUEZ ANDREA

01350500108 X3596875C NOURI NOUREDDINE

01350053489 X6973178S NUNES DUARTE JOSE MANUEL

01350053471 X6973178S NUNES DUARTE JOSE MANUEL

01350195461 X3825072B NWA LAWSON

74354017326 A48451975 OFINTE, S.A.

74354010887 B48927107 OKERRA, S.L.

06346100436 30588723B OLEAGA NAVEA AMADA

01350387476 14249119K ONDARROA SANZ JESUS JAVIER

74354015404 B95553376 ONEXIT IDATEC, S.L.

74354015749 B95553376 ONEXIT IDATEC, S.L.

75350008037 30646191W ORMAECHEA GONZALEZ JOSE IGNACIO

33350012829 30646191W ORMAECHEA GONZALEZ JOSE IGNACIO

01359051225 22763570X OROZCO ROJAS ALEXANDER

74356753356 78885189L ORREGO GOMEZ DAVID

74356734602 78885189L ORREGO GOMEZ DAVID

01350185903 78885189L ORREGO GOMEZ DAVID

74356396111 78942211R ORTEGO CORTES AROA

74357154162 72039886E ORTIZ CANO SERGIO

74357366941 72039886E ORTIZ CANO SERGIO

01350514265 14920423R ORTIZ SALVADOR MARIA LUISA

01350455617 30590998D ORTUETA PEREZ SUSANA

01355066406 78906168E OSA GUMUCIO IZARNE

01350354675 78905165P OSTOLAZA RICHTER SANTI

74356351908 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356166680 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356753917 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356734807 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

74356734955 Y0556668J PABLO BELLIDO JUAN

01354003974 B48297196 PADEZA, S.L.

01350558165 79224325C PADILLA TORRES OTTO ENRIQUE

74356480686 78883373C PAGAZAURTUNDUA ARRIAGA IKER

74356754107 50949817X PALANCAR TOUZON JAVIER

01359058866 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356333586 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358035965 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356594207 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356594291 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356594941 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595157 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357573521 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595416 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595513 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595581 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332544 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356595068 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332889 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357614651 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357870739 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330801 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330924 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331017 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331190 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331351 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358331815 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332005 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332226 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357297940 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332277 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332960 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332820 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332692 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358554539 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333117 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333010 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332099 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333559 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330576 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333486 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358333362 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358332331 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14097 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74358330436 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330380 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330339 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356577990 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356894642 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357018421 30608236C PARDO SANTIAGO JORGE

01350012464 NC0385415 PASANICA ALEJANDRO

01350022605 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74356161475 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74356100891 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74356156188 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74357718279 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

01355083360 Y1347277C PAUN DIDIANA

74357720231 30610839R PEÑA GATO MARIA NIEVES

74357105951 30610839R PEÑA GATO MARIA NIEVES

74357677866 X5827682B PEÑA NEIRA HERNAN SAVINO

74356227417 X5827682B PEÑA NEIRA HERNAN SAVINO

74357732042 X5827682B PEÑA NEIRA HERNAN SAVINO

74358481141 47029874A PERALES CORREA ASIER

74357047668 78879458S PEREDA SAMPERIO LILIANA

74356405137 X6802511P PEREDO MENACHO RUBEN MELAR

74356979907 14552304C PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO

74356816391 22753358X PEREZ SOLANCE LUIS

74356816846 22753358X PEREZ SOLANCE LUIS

74354005221 B48906630 PERSIANAS Y AUTOMATICOS BASKONIA, S.L.

59350003301 30672445J PINTO ALDABAL AZUCENA

74357760488 46370211A PINTOS ANJOS DIANA

74358284931 X4304230X PIRVU STEFAN

74356416392 30594788G PREGUNTEGI DUDAGOITIA AINHOA

74354016958 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354018161 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354017580 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354016966 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354017890 B95281895 PROFESIONAL ASOCIADOS IBAÑEZ DE BILBAO, S.

74354015358 B95305074 PROMOTORA Y0RTU 2000, S.L.

74354018373 B48966600 PRONOA 2001, S.L.

74354017946 B48966600 PRONOA 2001, S.L.

74354017245 B24030223 RAESOL, S.L.

74354017423 B24030223 RAESOL, S.L.

01359048453 16556607B RAMIREZ EZQUERRO CARLOS

74357097568 50548071M RAMIREZ GARCIA SUSANA

74356217730 50548071M RAMIREZ GARCIA SUSANA

74356218698 50548071M RAMIREZ GARCIA SUSANA

74357294738 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74346143181 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74356283945 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74357294894 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74357715326 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

01350492474 16033769D RANERO NICOLAS ESTEBAN

01350251850 B85060606 RED MEDEX EUROPE, S.L.

02350556845 B95222493 REFORMAS ALFON, S.L.

02350556802 B95222493 REFORMAS ALFON, S.L.

98353061591 B95222493 REFORMAS ALFON, S.L.

74354014505 B53421111 REGALOS LINDI, S.L.

74356422929 Y0127108R REGOJE CONSTANTIN

01350447746 78875657D REJON NUÑEZ ELIAS

01350185687 B02417863 RENT HELLIN, S.L.

01355102232 30670977V RENTERIA SETIEN JOSE MIGUEL

02351530726 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530734 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530718 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530742 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530751 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530769 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530785 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530793 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530815 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530823 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351558132 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530777 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

74354015871 B95364527 RESIDENCIAL EL BERRON, S.L.

74354016826 B95463766 REVESTIMIENTOS HIDALGO, S.L.

01350141981 30665467G RIBERA RODRIGUEZ SERGIO

74356402782 X7502650G RIVERA RIVERO LUDGARDY

74357700655 X7502650G RIVERA RIVERO LUDGARDY

74357639271 45629979A ROBLEDO ROMERO XIOMARA

01355060211 29036840F RODRIGUEZ BAZAN CARLOS

01350364191 45621073K RODRIGUEZ GORJON FRANCISCO JAVIER

74356818652 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74358533680 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74356230523 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74357121230 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74356816307 30594532R RODRIGUEZ MORONO ANTONIO

74357522579 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74358556175 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74357522447 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74358586597 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74356982061 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74357368146 79182001Q RODRIGUEZ VELASCO IGNACIO

01350493136 11926821X RODRIGUEZ VITORES REGINO

74356535570 Y1367066Y ROLON BENITEZ FERNANDO DAVID

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74358330436 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330380 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74358330339 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356577990 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74356894642 47333708F PALOMERO PARDO ASIER

74357018421 30608236C PARDO SANTIAGO JORGE

01350012464 NC0385415 PASANICA ALEJANDRO

01350022605 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74356161475 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74356100891 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74356156188 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

74357718279 78879228S PASCUAL IZQUIERDO IVAN

01355083360 Y1347277C PAUN DIDIANA

74357720231 30610839R PEÑA GATO MARIA NIEVES

74357105951 30610839R PEÑA GATO MARIA NIEVES

74357677866 X5827682B PEÑA NEIRA HERNAN SAVINO

74356227417 X5827682B PEÑA NEIRA HERNAN SAVINO

74357732042 X5827682B PEÑA NEIRA HERNAN SAVINO

74358481141 47029874A PERALES CORREA ASIER

74357047668 78879458S PEREDA SAMPERIO LILIANA

74356405137 X6802511P PEREDO MENACHO RUBEN MELAR

74356979907 14552304C PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO

74356816391 22753358X PEREZ SOLANCE LUIS

74356816846 22753358X PEREZ SOLANCE LUIS

74354005221 B48906630 PERSIANAS Y AUTOMATICOS BASKONIA, S.L.

59350003301 30672445J PINTO ALDABAL AZUCENA

74357760488 46370211A PINTOS ANJOS DIANA

74358284931 X4304230X PIRVU STEFAN

74356416392 30594788G PREGUNTEGI DUDAGOITIA AINHOA

74354016958 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354018161 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354017580 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354016966 B73475816 PRINCE NAILS, S.L.

74354017890 B95281895 PROFESIONAL ASOCIADOS IBAÑEZ DE BILBAO, S.

74354015358 B95305074 PROMOTORA Y0RTU 2000, S.L.

74354018373 B48966600 PRONOA 2001, S.L.

74354017946 B48966600 PRONOA 2001, S.L.

74354017245 B24030223 RAESOL, S.L.

74354017423 B24030223 RAESOL, S.L.

01359048453 16556607B RAMIREZ EZQUERRO CARLOS

74357097568 50548071M RAMIREZ GARCIA SUSANA

74356217730 50548071M RAMIREZ GARCIA SUSANA

74356218698 50548071M RAMIREZ GARCIA SUSANA

74357294738 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74346143181 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74356283945 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74357294894 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

74357715326 34088109Q RAMOS BUENO MIGUEL ANGEL

01350492474 16033769D RANERO NICOLAS ESTEBAN

01350251850 B85060606 RED MEDEX EUROPE, S.L.

02350556845 B95222493 REFORMAS ALFON, S.L.

02350556802 B95222493 REFORMAS ALFON, S.L.

98353061591 B95222493 REFORMAS ALFON, S.L.

74354014505 B53421111 REGALOS LINDI, S.L.

74356422929 Y0127108R REGOJE CONSTANTIN

01350447746 78875657D REJON NUÑEZ ELIAS

01350185687 B02417863 RENT HELLIN, S.L.

01355102232 30670977V RENTERIA SETIEN JOSE MIGUEL

02351530726 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530734 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530718 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530742 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530751 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530769 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530785 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530793 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530815 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530823 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351558132 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

02351530777 A48530737 REPUESTOS CHILO S.A.

74354015871 B95364527 RESIDENCIAL EL BERRON, S.L.

74354016826 B95463766 REVESTIMIENTOS HIDALGO, S.L.

01350141981 30665467G RIBERA RODRIGUEZ SERGIO

74356402782 X7502650G RIVERA RIVERO LUDGARDY

74357700655 X7502650G RIVERA RIVERO LUDGARDY

74357639271 45629979A ROBLEDO ROMERO XIOMARA

01355060211 29036840F RODRIGUEZ BAZAN CARLOS

01350364191 45621073K RODRIGUEZ GORJON FRANCISCO JAVIER

74356818652 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74358533680 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74356230523 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74357121230 30686742G RODRIGUEZ MARTIN ASIER

74356816307 30594532R RODRIGUEZ MORONO ANTONIO

74357522579 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74358556175 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74357522447 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74358586597 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74356982061 20220665P RODRIGUEZ PEÑA IGOR

74357368146 79182001Q RODRIGUEZ VELASCO IGNACIO

01350493136 11926821X RODRIGUEZ VITORES REGINO

74356535570 Y1367066Y ROLON BENITEZ FERNANDO DAVID

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14098 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

74358585809 Y1367066Y ROLON BENITEZ FERNANDO DAVID

74356822137 Y1367066Y ROLON BENITEZ FERNANDO DAVID

74356896564 33427458V ROS ARNEDO RICARDO

01350477980 37268101M ROYO ARPON CARMEN

01350478871 37268101M ROYO ARPON CARMEN

74357937035 14256997X RUIZ BARBERO MARIA ADORACION

02350945809 14908075G RUIZ MOREJUDO MANUEL

74357816637 71343919N RUIZ PINEDA FERNANDO

74358437800 53690767G RUIZ RAMIREZ DARIO

01350558327 X8106374R SALEK BOUJEMAA MENNA

59350004960 78904959D SALGUERO ECHEVARRIA JOSE

01355070705 05385085A SAN ANDRES GARCIA ANGEL

01359065102 14542252L SAN NICOLAS PLATA JUAN JOSE

01350503956 14542252L SAN NICOLAS PLATA JUAN JOSE

74356616391 13876447H SANCHEZ GOMEZ LUIS JAVIER

26350012494 80068548M SANCHEZ GONZALEZ SORAYA

74354014173 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012618 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012626 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012634 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354019621 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354019434 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012642 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012812 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354019426 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354013673 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354014157 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016095 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016842 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017083 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354013681 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017105 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017059 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016974 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016869 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016851 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016591 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017351 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

01355054343 78895760X SANTOS HONTORIA LIDIA

01350164353 45621389S SANTOS VARONA ROBERTO

01350523591 30661285P SARABIA CARCHENA MONICA

26350006559 30629588M SEDANO UZQUIZA SANTIAGO

01354003061 B95596664 SERLAN REFORMAS, S.L.

74356880200 52257236V SERRABONA DOMINGUEZ DIEGO VALENTIN

74358479715 X5226630H SERROKH SAMIR

74358479961 X5226630H SERROKH SAMIR

74357106044 X5226630H SERROKH SAMIR

01350278201 X5226630H SERROKH SAMIR

74358479481 X5226630H SERROKH SAMIR

98354743172 B95362372 SERVICIOS INTEGRADOS AZIMU, S.L.

01350041731 X7611833Y SHERWAN JAN

01350104938 75131909V SIERRA IGLESIAS MUHSIN IBN ASHIR

01350574292 X3858995D SILVA ESPINOZA EDISON ROBERTO

01355078188 X3858995D SILVA ESPINOZA EDISON ROBERTO

74357654807 22755175X SILVA GABARRI CARLOS

74356639090 X6735141M SILVA SORIA RIMER

01355018410 X6735141M SILVA SORIA RIMER

01355090269 Y1208412Y SILVIA IOANA DENISA

74357992745 03066053S SLOBES LORWERA IVAN E

74354007061 B48447247 SOCOSEVI, S.L.

74357558336 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

74358479316 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

74357738423 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

74357047404 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

01350482126 B95715959 SOLUCIONES INTEGRALES DE OCIO

74354017954 B86205499 SONIDO 60, S.L.

01350503841 B95307146 SOPEÑAENRI, S.L.

01350505479 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

01350249529 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

01350249537 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

01350505461 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

74356165713 X9981369J SSOUSA RODRIGUES FERNANDINO

01350492300 30599960R SUSTACHA ORTEGA FRANCISCO JOSE

74354017903 B95108288 TAGOLOMA, S.L.

74357102839 X2763211Z TAJER ABDELHAKIM

74354013231 B39206057 TALLERES METALURGICOS VA, S.L.

74354017253 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354017024 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354017148 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354018039 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354018314 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354018322 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354017261 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74356881133 X8623568V TEDES HERNANDEZ YENIER

74356117867 44688940D TELLEDA NARANJO JOSE MANUEL

74354016745 B48769418 TELPORT BIZKAIA, S.L.

01350165589 Y3150155C TEODOROIU IONUT MARIUS

74354016443 B01443159 TEST TRONIC COMUNICACIONES, S.L.

59350002525 78913246Q TIRADO FERNANDEZ MELCHOR SAMUEL

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

74358585809 Y1367066Y ROLON BENITEZ FERNANDO DAVID

74356822137 Y1367066Y ROLON BENITEZ FERNANDO DAVID

74356896564 33427458V ROS ARNEDO RICARDO

01350477980 37268101M ROYO ARPON CARMEN

01350478871 37268101M ROYO ARPON CARMEN

74357937035 14256997X RUIZ BARBERO MARIA ADORACION

02350945809 14908075G RUIZ MOREJUDO MANUEL

74357816637 71343919N RUIZ PINEDA FERNANDO

74358437800 53690767G RUIZ RAMIREZ DARIO

01350558327 X8106374R SALEK BOUJEMAA MENNA

59350004960 78904959D SALGUERO ECHEVARRIA JOSE

01355070705 05385085A SAN ANDRES GARCIA ANGEL

01359065102 14542252L SAN NICOLAS PLATA JUAN JOSE

01350503956 14542252L SAN NICOLAS PLATA JUAN JOSE

74356616391 13876447H SANCHEZ GOMEZ LUIS JAVIER

26350012494 80068548M SANCHEZ GONZALEZ SORAYA

74354014173 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012618 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012626 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012634 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354019621 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354019434 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012642 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354012812 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354019426 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354013673 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354014157 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016095 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016842 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017083 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354013681 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017105 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017059 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016974 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016869 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016851 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354016591 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

74354017351 B95439774 SANTI USANSOLO, S.L.

01355054343 78895760X SANTOS HONTORIA LIDIA

01350164353 45621389S SANTOS VARONA ROBERTO

01350523591 30661285P SARABIA CARCHENA MONICA

26350006559 30629588M SEDANO UZQUIZA SANTIAGO

01354003061 B95596664 SERLAN REFORMAS, S.L.

74356880200 52257236V SERRABONA DOMINGUEZ DIEGO VALENTIN

74358479715 X5226630H SERROKH SAMIR

74358479961 X5226630H SERROKH SAMIR

74357106044 X5226630H SERROKH SAMIR

01350278201 X5226630H SERROKH SAMIR

74358479481 X5226630H SERROKH SAMIR

98354743172 B95362372 SERVICIOS INTEGRADOS AZIMU, S.L.

01350041731 X7611833Y SHERWAN JAN

01350104938 75131909V SIERRA IGLESIAS MUHSIN IBN ASHIR

01350574292 X3858995D SILVA ESPINOZA EDISON ROBERTO

01355078188 X3858995D SILVA ESPINOZA EDISON ROBERTO

74357654807 22755175X SILVA GABARRI CARLOS

74356639090 X6735141M SILVA SORIA RIMER

01355018410 X6735141M SILVA SORIA RIMER

01355090269 Y1208412Y SILVIA IOANA DENISA

74357992745 03066053S SLOBES LORWERA IVAN E

74354007061 B48447247 SOCOSEVI, S.L.

74357558336 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

74358479316 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

74357738423 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

74357047404 78890532A SOLER GONZALEZ ROBERTO

01350482126 B95715959 SOLUCIONES INTEGRALES DE OCIO

74354017954 B86205499 SONIDO 60, S.L.

01350503841 B95307146 SOPEÑAENRI, S.L.

01350505479 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

01350249529 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

01350249537 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

01350505461 78945680C SOW MENA OMAR JESUS

74356165713 X9981369J SSOUSA RODRIGUES FERNANDINO

01350492300 30599960R SUSTACHA ORTEGA FRANCISCO JOSE

74354017903 B95108288 TAGOLOMA, S.L.

74357102839 X2763211Z TAJER ABDELHAKIM

74354013231 B39206057 TALLERES METALURGICOS VA, S.L.

74354017253 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354017024 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354017148 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354018039 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354018314 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354018322 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74354017261 B95467239 TANGORA CONSULTORES, S.L.

74356881133 X8623568V TEDES HERNANDEZ YENIER

74356117867 44688940D TELLEDA NARANJO JOSE MANUEL

74354016745 B48769418 TELPORT BIZKAIA, S.L.

01350165589 Y3150155C TEODOROIU IONUT MARIUS

74354016443 B01443159 TEST TRONIC COMUNICACIONES, S.L.

59350002525 78913246Q TIRADO FERNANDEZ MELCHOR SAMUEL

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14099 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

59350004030 78913246Q TIRADO FERNANDEZ MELCHOR SAMUEL

74357008034 50839202W TORCAL TELLO RICARDO

74356636449 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74358176968 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357758076 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357757991 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74358176674 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357759200 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357476721 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357501598 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74356580800 46144735L TORRA QUINTANA GUILLERMO JAVIER

74357109639 79003993M TORRE CASAS IVAN

23340006578 72043659T TORRE SANTISTEBAN ITZIAR

01350343355 20175647R TORREBLANCA VAZQUEZ YOLANDA

02351616833 76262944G TORRES GOMEZ ARITZ

01350339960 Y0698745L TORRES RIOS ANGELICA

26350004017 78933745E TRANCHO FERNANDEZ EDUARDO

01350383829 78933745E TRANCHO FERNANDEZ EDUARDO

06356001953 14266606M TRASCASA ARIAS VANESA

74358101054 30673134N UBIETA VILLANUEVA MIREN JOSUNE

74354017237 B95451597 UNAIMI INMUEBLES XXII, S.L.

01359070246 B95202800 UNITRES GAS, S.L.

74357701091 30584059Q UNZAGA EMBEITA OSCAR

74356536614 30659333B URANGA GENTO RAQUEL

74356980263 45947651E URIARTE AGUADO JON

74357108578 16052706V URIBE ARCE DIEGO

74356482310 16052706V URIBE ARCE DIEGO

26350006044 79005094W URIBE CARDONA JUAN SEBASTIAN

01350524791 78910081W URQUIJO RAMON JAGOBA

75350005607 78915124P URRESTARAZU LASTRA GORKA ALEXANDER

33350010516 78915124P URRESTARAZU LASTRA GORKA ALEXANDER

98355884535 78901786X URRUTIA JOHANSSON CLAUDIO RAFAEL

74358285228 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

74356882148 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

74357154642 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

74358292585 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

01350120666 78890766F VALCARCEL FRAILE DAVID

74358584381 16282241N VALETA LAZCOZ ISABEL

74357104343 16282241N VALETA LAZCOZ ISABEL

74356164407 16282241N VALETA LAZCOZ ISABEL

13350007618 45625931A VALLE RUIZ ENEKO

74358352049 17813527G VALLESPIN CEBOLLADA JESUS

33350022662 B95775573 VAMATE EXPRESS, S.L.

75350019896 B95775573 VAMATE EXPRESS, S.L.

74357046386 22722608B VARGAS CARDENAS JOSE ANTONIO

01350195488 Y2336871Q VASILE IRINA

01350412659 72468213C VAZQUEZ GOICOECHEA JOSE LUIS

74356601912 44973883M VAZQUEZ TORRE ALBERTO

01350460173 20175257W VAZQUEZ ZUBILLAGA IGNACIO

74357106508 20221174B VENTOSA GOENAGA ELENA

01355053649 22722772Z VICENTE LOPEZ BERNARDO

01355088019 Y3340564N VICTORIANO DA COSTA ELISEU

74357106401 78923566D VIDAL CALA KEVIN

01350479851 78923566D VIDAL CALA KEVIN

01350478951 78923566D VIDAL CALA KEVIN

74356233531 78923566D VIDAL CALA KEVIN

74357106231 78923566D VIDAL CALA KEVIN

74357938422 18756097B VIDAL VIDAL MANUEL

74358283667 30692437H VIJANDI CONTRERAS VANESA

01355098031 46978847J VILARDELL RAMOS MARC

74358312594 16043885M VILLANUEVA SASIETA RAFAEL

01350523647 Y2170708M VILLAVICENCIO SOLIZ JOSE DAVID

74356580524 Y0684055A VIOREL ILIE

74354018268 B95741930 VIVIR SANO DESPLIEGA TUS VELAS, S.L.

74356167139 14935612X VIZARRAGA MOTOS JOSE

74356166418 14935612X VIZARRAGA MOTOS JOSE

74357049491 14935612X VIZARRAGA MOTOS JOSE

01350463806 B39810999 WA, S.L.U

01350307839 B39810999 WA, S.L.U

06356050717 B95282927 WASKMAN DISEÑO, S.L.

06356050709 B95282927 WASKMAN DISEÑO, S.L.

01350557614 Y0357903Z YAHIAOUI KHELIFA

01350016168 NC0385354 YAMBAZI JUSTIN

02350381697 X1431987F YANG ZHILI

02350381701 X1431987F YANG ZHILI

75345528281 B95773206 YURIS GOODS SHOPS, S.L.

74356713273 71123976H ZABALA HERRANZ JUAN JOSE

74356478100 14690661D ZAITEGI DE MIGUEL ANGELES

74358292224 30560104G ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER

74356897048 29032080P ZAMACONA SANTAMARINA CARLOS

74357938597 29032080P ZAMACONA SANTAMARINA CARLOS

74357696739 79226230Q ZAMBRANA CARDOZO AURELIO

74357696836 79226230Q ZAMBRANA CARDOZO AURELIO

74357273668 78880320A ZARZA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

74358291589 78880320A ZARZA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

01350330491 Y3074121R ZHOU ZEMIN

13350009441 78928818V ZORRILLA SUAREZ ALEJANDRO

01355076355 X3555028X ZOUKAGH DRISS

01355055811 30623262G ZUBIAGA GARCIA SANTIAGO

Exp. DNI / NIF Nombre del contribuyente

59350004030 78913246Q TIRADO FERNANDEZ MELCHOR SAMUEL

74357008034 50839202W TORCAL TELLO RICARDO

74356636449 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74358176968 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357758076 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357757991 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74358176674 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357759200 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357476721 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74357501598 30630828A TORNE HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL

74356580800 46144735L TORRA QUINTANA GUILLERMO JAVIER

74357109639 79003993M TORRE CASAS IVAN

23340006578 72043659T TORRE SANTISTEBAN ITZIAR

01350343355 20175647R TORREBLANCA VAZQUEZ YOLANDA

02351616833 76262944G TORRES GOMEZ ARITZ

01350339960 Y0698745L TORRES RIOS ANGELICA

26350004017 78933745E TRANCHO FERNANDEZ EDUARDO

01350383829 78933745E TRANCHO FERNANDEZ EDUARDO

06356001953 14266606M TRASCASA ARIAS VANESA

74358101054 30673134N UBIETA VILLANUEVA MIREN JOSUNE

74354017237 B95451597 UNAIMI INMUEBLES XXII, S.L.

01359070246 B95202800 UNITRES GAS, S.L.

74357701091 30584059Q UNZAGA EMBEITA OSCAR

74356536614 30659333B URANGA GENTO RAQUEL

74356980263 45947651E URIARTE AGUADO JON

74357108578 16052706V URIBE ARCE DIEGO

74356482310 16052706V URIBE ARCE DIEGO

26350006044 79005094W URIBE CARDONA JUAN SEBASTIAN

01350524791 78910081W URQUIJO RAMON JAGOBA

75350005607 78915124P URRESTARAZU LASTRA GORKA ALEXANDER

33350010516 78915124P URRESTARAZU LASTRA GORKA ALEXANDER

98355884535 78901786X URRUTIA JOHANSSON CLAUDIO RAFAEL

74358285228 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

74356882148 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

74357154642 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

74358292585 30565173J URRUTIA VICARIO JUAN LUIS

01350120666 78890766F VALCARCEL FRAILE DAVID

74358584381 16282241N VALETA LAZCOZ ISABEL

74357104343 16282241N VALETA LAZCOZ ISABEL

74356164407 16282241N VALETA LAZCOZ ISABEL

13350007618 45625931A VALLE RUIZ ENEKO

74358352049 17813527G VALLESPIN CEBOLLADA JESUS

33350022662 B95775573 VAMATE EXPRESS, S.L.

75350019896 B95775573 VAMATE EXPRESS, S.L.

74357046386 22722608B VARGAS CARDENAS JOSE ANTONIO

01350195488 Y2336871Q VASILE IRINA

01350412659 72468213C VAZQUEZ GOICOECHEA JOSE LUIS

74356601912 44973883M VAZQUEZ TORRE ALBERTO

01350460173 20175257W VAZQUEZ ZUBILLAGA IGNACIO

74357106508 20221174B VENTOSA GOENAGA ELENA

01355053649 22722772Z VICENTE LOPEZ BERNARDO

01355088019 Y3340564N VICTORIANO DA COSTA ELISEU

74357106401 78923566D VIDAL CALA KEVIN

01350479851 78923566D VIDAL CALA KEVIN

01350478951 78923566D VIDAL CALA KEVIN

74356233531 78923566D VIDAL CALA KEVIN

74357106231 78923566D VIDAL CALA KEVIN

74357938422 18756097B VIDAL VIDAL MANUEL

74358283667 30692437H VIJANDI CONTRERAS VANESA

01355098031 46978847J VILARDELL RAMOS MARC

74358312594 16043885M VILLANUEVA SASIETA RAFAEL

01350523647 Y2170708M VILLAVICENCIO SOLIZ JOSE DAVID

74356580524 Y0684055A VIOREL ILIE

74354018268 B95741930 VIVIR SANO DESPLIEGA TUS VELAS, S.L.

74356167139 14935612X VIZARRAGA MOTOS JOSE

74356166418 14935612X VIZARRAGA MOTOS JOSE

74357049491 14935612X VIZARRAGA MOTOS JOSE

01350463806 B39810999 WA, S.L.U

01350307839 B39810999 WA, S.L.U

06356050717 B95282927 WASKMAN DISEÑO, S.L.

06356050709 B95282927 WASKMAN DISEÑO, S.L.

01350557614 Y0357903Z YAHIAOUI KHELIFA

01350016168 NC0385354 YAMBAZI JUSTIN

02350381697 X1431987F YANG ZHILI

02350381701 X1431987F YANG ZHILI

75345528281 B95773206 YURIS GOODS SHOPS, S.L.

74356713273 71123976H ZABALA HERRANZ JUAN JOSE

74356478100 14690661D ZAITEGI DE MIGUEL ANGELES

74358292224 30560104G ZALBA ARGOTE FRANCISCO JAVIER

74356897048 29032080P ZAMACONA SANTAMARINA CARLOS

74357938597 29032080P ZAMACONA SANTAMARINA CARLOS

74357696739 79226230Q ZAMBRANA CARDOZO AURELIO

74357696836 79226230Q ZAMBRANA CARDOZO AURELIO

74357273668 78880320A ZARZA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

74358291589 78880320A ZARZA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

01350330491 Y3074121R ZHOU ZEMIN

13350009441 78928818V ZORRILLA SUAREZ ALEJANDRO

01355076355 X3555028X ZOUKAGH DRISS

01355055811 30623262G ZUBIAGA GARCIA SANTIAGO

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14100 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Bahitura-eginbide orokorra

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

1266921 72487816G ALBERDI MURILLO XABIER

1250991 44552138B ALZUGARAY LEGARDA VICENTE

1358091 14610901J ANTA MANRIQUE JUAN CARLOS

1350029 16556563J ARAMBARRI SEGURA ENRIQUE JOSE

1266939 X8871347V ARANGO VELEZ PEDRO FERNANDO

1205807 30609389T ARES GARCIA PEDRO

0807665 79130171M AREVALO CONTENTO PABLO ADAN

1450230 Y0265762B AYOUB RAJI

1105349 14559146P BARRUETA VALLE EULOGIO

1266974 X2023977T BENOUKHIYE KHADIJA

1501582 Y0505107H BIZA GABRIEL VALENTIN

1266985 B24376063 BODEGAS DEL REINO DE LEON, S.L.

1550089 Y1111504Y BOUSSAINE ISMAIL

1266999 30551722V CABERO SANZ FELICIDAD

1267012 31849087K CANTERO GIL CARLOS

1201460 B01409267 CAPITAN SPARROW, S.L. UNIPERSONAL

1210420 X9857453K CARDONA SUAREZ JOHON JAVIER

1267019 47812933G CASAS CASALS XAVIER

1303463 X5949616E CASTRILLON RAMIREZ JAIRO SOCRATES

1267030 13292087L CELADA RUIZ DE LOIZAGA VICENTE

1210953 14937912X CEREZO ROJO JOSE IGNACIO

1451404 X9843665X CHAHBOUN HICHAME

1350083 78870041M CRESPO PELLON LAURA

1267069 X7458135V DA SILVA MALTA FERDINAN

1210979 B95676516 DASER 2012 BILBAO, S.L.

1267078 46597139J DELGADO CALVO ISMAEL

1264110 B62628953 DISTRIBUCIONES LUGESCA, S.L.

1267104 X4459998E DUMITRU CALDARAS

1264121 78908590Y ELORZA FERNANDEZ JUNCAL

1267122 29146054V ERDOCIAIN BRAVO MARIA JESUS

1267127 X3943875L ESSOBAI ABDELLATIF

1267136 X8781840A FELIX CULIA CHEORGE

1265372 30634559P GAMARRA PELEGRIN FRANCISCO JAVIER

1267182 09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO

1267183 44555648W GARCIA LABORDETA LAURA

1267191 10158399N GARCIA VIFORCOS JUAN ALBERTO

1267203 40317819S GODOY NEIRA RODHER NOEMI

1265510 14389242M GONZALEZ CENZANO MIGUEL ANGEL

1267212 06574849T GONZALEZ HERNANDEZ ALBERTO

1267215 16177300C GONZALEZ PECIÑA PEDRO LUIS

1267247 17156460R HERRANDO LINARES FERNANDO

1267255 07478195K HUERTA VALBUENA MIGUEL ANGEL

1550304 79114492N IGLESIAS MIRAS ARITZ

1404485 X6886847A IGNACIO CORTEZ LUIS

1264202 B85185049 INSTALACIONES AGOBENSA, S.L.

1108574 78932921A JIMENEZ CORTES ANGEL

1253835 22759518Y JIMENEZ HERNANDEZ ELENA

1267281 72405530N JIMENEZ MUZA JUAN

1267282 B59370247 JOAN RAVENTOS ROSELL, S.L.

1267286 X5258000Q KANOUTE MOUSSA

1267288 X2814103F KHONELIDZE GEORGE

1350157 X9596327Z LEBIED YOUSSEF

1350159 72121042B LINARES DOSAL MARIA TERESA

1258940 Y0455426V MADIN PEDRO

1267349 20219234A MARTINEZ GOMEZ ANTONIO

1501329 30646776N MARZO ALZOLA LUCIA

1200357 B95446084 MATERIALES ABANDO, S.L.

1267368 44983823D MEMBRADO PRADOS MONTSERRAT

1350186 30641096J MENDES DOMINGUEZ MANUEL

1550420 50647642D MOHAMED LAROSI BACHIK

1267383 Y0746137P MOHAMMEDI LIDIA

1455264 30570924Z MONDRAGON PAZ,DE ADRIANA

1267395 29144993Z MORENO LARUNBE MIGUEL ANGEL

1267399 X4398626Z MOURAD SAHDANE

1210630 79076573C MUÑOZ AMARI WALTER GEOVANNY

1211300 14220729J OSINSKI MULLER BARBARA

1501373 32608077B OTERO MARTINEZ JUAN JOSE

1267436 Y0174280T PATRASCOIU MARIUS BOGDAN

1267438 X7465440P PENE MARIAN

1267439 B96635271 PEPE NARDI, S.L.

1207260 79180131D PEREZ CANO JUAN SEBASTIAN

1267443 13113509J PEREZ MARTIN JOSE MANUEL

1267446 16308152W PEREZ SAENZ DIVINA

1267448 20182833B PEREZ VIZCAINO INES

1103722 78893793K PORTELA SEIBANE JORGE

1558136 14599923Y PUENTE MUÑOZGUREN ANA ISABEL

1500201 03433667C QUIÑONES BARREIRO LUIS HUMBERTO

1266257 X5505909P QUISHPE OTAVALO SUSANA

1267472 B35474774 RADIOLINK CANARIAS, S.L.

1267485 78095523N RICART REAL ARNAU

1267492 41595928Z RODRIGUEZ ARIAS CLAUDIA

1267500 49148106G RODRIGUEZ PINEDA MANUEL AUGUSTO

1267504 52982997J ROMARIZ IGNACIO SHEILA

1267518 12759044R RUESGAS BERNAL MARIA SOLEDAD

1267529 22727278N SAN MIGUEL MARTINEZ ANA BELEN

1266469 72026516S SANTURDE URRUTIA HILARIO JESUS

1266503 12371249D SIERRA ARRANZ FELIX

1306978 Y0342930Z SILES SIPEPE CARMEN YOLANDA

1267549 73115491D SLON ROBLERO MARIA FERNANDA

Diligencia de embargo genérica

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1266921 72487816G ALBERDI MURILLO XABIER

1250991 44552138B ALZUGARAY LEGARDA VICENTE

1358091 14610901J ANTA MANRIQUE JUAN CARLOS

1350029 16556563J ARAMBARRI SEGURA ENRIQUE JOSE

1266939 X8871347V ARANGO VELEZ PEDRO FERNANDO

1205807 30609389T ARES GARCIA PEDRO

0807665 79130171M AREVALO CONTENTO PABLO ADAN

1450230 Y0265762B AYOUB RAJI

1105349 14559146P BARRUETA VALLE EULOGIO

1266974 X2023977T BENOUKHIYE KHADIJA

1501582 Y0505107H BIZA GABRIEL VALENTIN

1266985 B24376063 BODEGAS DEL REINO DE LEON, S.L.

1550089 Y1111504Y BOUSSAINE ISMAIL

1266999 30551722V CABERO SANZ FELICIDAD

1267012 31849087K CANTERO GIL CARLOS

1201460 B01409267 CAPITAN SPARROW, S.L. UNIPERSONAL

1210420 X9857453K CARDONA SUAREZ JOHON JAVIER

1267019 47812933G CASAS CASALS XAVIER

1303463 X5949616E CASTRILLON RAMIREZ JAIRO SOCRATES

1267030 13292087L CELADA RUIZ DE LOIZAGA VICENTE

1210953 14937912X CEREZO ROJO JOSE IGNACIO

1451404 X9843665X CHAHBOUN HICHAME

1350083 78870041M CRESPO PELLON LAURA

1267069 X7458135V DA SILVA MALTA FERDINAN

1210979 B95676516 DASER 2012 BILBAO, S.L.

1267078 46597139J DELGADO CALVO ISMAEL

1264110 B62628953 DISTRIBUCIONES LUGESCA, S.L.

1267104 X4459998E DUMITRU CALDARAS

1264121 78908590Y ELORZA FERNANDEZ JUNCAL

1267122 29146054V ERDOCIAIN BRAVO MARIA JESUS

1267127 X3943875L ESSOBAI ABDELLATIF

1267136 X8781840A FELIX CULIA CHEORGE

1265372 30634559P GAMARRA PELEGRIN FRANCISCO JAVIER

1267182 09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO

1267183 44555648W GARCIA LABORDETA LAURA

1267191 10158399N GARCIA VIFORCOS JUAN ALBERTO

1267203 40317819S GODOY NEIRA RODHER NOEMI

1265510 14389242M GONZALEZ CENZANO MIGUEL ANGEL

1267212 06574849T GONZALEZ HERNANDEZ ALBERTO

1267215 16177300C GONZALEZ PECIÑA PEDRO LUIS

1267247 17156460R HERRANDO LINARES FERNANDO

1267255 07478195K HUERTA VALBUENA MIGUEL ANGEL

1550304 79114492N IGLESIAS MIRAS ARITZ

1404485 X6886847A IGNACIO CORTEZ LUIS

1264202 B85185049 INSTALACIONES AGOBENSA, S.L.

1108574 78932921A JIMENEZ CORTES ANGEL

1253835 22759518Y JIMENEZ HERNANDEZ ELENA

1267281 72405530N JIMENEZ MUZA JUAN

1267282 B59370247 JOAN RAVENTOS ROSELL, S.L.

1267286 X5258000Q KANOUTE MOUSSA

1267288 X2814103F KHONELIDZE GEORGE

1350157 X9596327Z LEBIED YOUSSEF

1350159 72121042B LINARES DOSAL MARIA TERESA

1258940 Y0455426V MADIN PEDRO

1267349 20219234A MARTINEZ GOMEZ ANTONIO

1501329 30646776N MARZO ALZOLA LUCIA

1200357 B95446084 MATERIALES ABANDO, S.L.

1267368 44983823D MEMBRADO PRADOS MONTSERRAT

1350186 30641096J MENDES DOMINGUEZ MANUEL

1550420 50647642D MOHAMED LAROSI BACHIK

1267383 Y0746137P MOHAMMEDI LIDIA

1455264 30570924Z MONDRAGON PAZ,DE ADRIANA

1267395 29144993Z MORENO LARUNBE MIGUEL ANGEL

1267399 X4398626Z MOURAD SAHDANE

1210630 79076573C MUÑOZ AMARI WALTER GEOVANNY

1211300 14220729J OSINSKI MULLER BARBARA

1501373 32608077B OTERO MARTINEZ JUAN JOSE

1267436 Y0174280T PATRASCOIU MARIUS BOGDAN

1267438 X7465440P PENE MARIAN

1267439 B96635271 PEPE NARDI, S.L.

1207260 79180131D PEREZ CANO JUAN SEBASTIAN

1267443 13113509J PEREZ MARTIN JOSE MANUEL

1267446 16308152W PEREZ SAENZ DIVINA

1267448 20182833B PEREZ VIZCAINO INES

1103722 78893793K PORTELA SEIBANE JORGE

1558136 14599923Y PUENTE MUÑOZGUREN ANA ISABEL

1500201 03433667C QUIÑONES BARREIRO LUIS HUMBERTO

1266257 X5505909P QUISHPE OTAVALO SUSANA

1267472 B35474774 RADIOLINK CANARIAS, S.L.

1267485 78095523N RICART REAL ARNAU

1267492 41595928Z RODRIGUEZ ARIAS CLAUDIA

1267500 49148106G RODRIGUEZ PINEDA MANUEL AUGUSTO

1267504 52982997J ROMARIZ IGNACIO SHEILA

1267518 12759044R RUESGAS BERNAL MARIA SOLEDAD

1267529 22727278N SAN MIGUEL MARTINEZ ANA BELEN

1266469 72026516S SANTURDE URRUTIA HILARIO JESUS

1266503 12371249D SIERRA ARRANZ FELIX

1306978 Y0342930Z SILES SIPEPE CARMEN YOLANDA

1267549 73115491D SLON ROBLERO MARIA FERNANDA

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14101 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

1267551 44474443X SOTELO RODRIGUEZ NURIA

1263157 30586707L TALLEDO PINEDO FRANCISCO JAVIER

1267559 B31572480 TATEMA, S.L.

1267565 X0080463D THOMAS KRUMIS BARBARA ALIDA

1267570 37316034Y TORRANO POVAR ALFREDO

1267576 X3373599M TRINTEA GHEORGHITA

1267578 X9644268T TUDOR FLORIN

1350256 14844913T URETA FERNANDEZ JESUS MARIA

1267588 44151933Y URRUZOLA LOINAZ IKER

1202200 X7221756D VAZQUEZ ESPINOSA MAIKEL FELIX

1501469 30602416L YAÑEZ ROBLES JOSE ANTONIO

1266737 12400976C ZARATE RIVERO JAVIER

1350268 30578378Q ZARRAIS OTEO SANTIAGO

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1267551 44474443X SOTELO RODRIGUEZ NURIA

1263157 30586707L TALLEDO PINEDO FRANCISCO JAVIER

1267559 B31572480 TATEMA, S.L.

1267565 X0080463D THOMAS KRUMIS BARBARA ALIDA

1267570 37316034Y TORRANO POVAR ALFREDO

1267576 X3373599M TRINTEA GHEORGHITA

1267578 X9644268T TUDOR FLORIN

1350256 14844913T URETA FERNANDEZ JESUS MARIA

1267588 44151933Y URRUZOLA LOINAZ IKER

1202200 X7221756D VAZQUEZ ESPINOSA MAIKEL FELIX

1501469 30602416L YAÑEZ ROBLES JOSE ANTONIO

1266737 12400976C ZARATE RIVERO JAVIER

1350268 30578378Q ZARRAIS OTEO SANTIAGO

Soldata, sari eta pentsioen bahitura-eginbidea

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

0718952 44135133L ALONSO ARTOLA BORJA

0803857 78945730R ALONSO FUENTE,DE LA ADRIANA

1202336 78995020W BARBERO PEREZ YOANA

0865246 29031800G BERMUDEZ COUCEIRO DAMASO

0868281 45677215C CARRILLO GARCIA CARLOS

0808532 44256450B CORDOBA FERNANDEZ MARIANA

1104182 45754235J CORTES MARTINEZ AURORA

0704811 45663946E GABARRI CORTES ISIDRO

0604398 45665585M GABARRI VALLEJO GABRIEL

1006078 30612668J GARCIA DIAZ MARIA JOSEFA

1158486 44619589A GARCIANDIA REPARAZ ASIER

0910447 30661242B GASTELU-ITURRI ARTECHE IBON

0909188 79052811V HERRERA RAMIREZ RUBEN DARIO

0811889 78941107R IGLESIAS PIQUERO OMAR

0912440 30681533Q LINACERO ASCOLIZAGA JAVIER

0910649 78942086Z LOPEZ DOLORES LARA

1007443 36578010Y LOZANO ECHEVARRIA MAITE

1162096 78955105S MERINO BARBOSA SANTIAGO HENRIQUE

1102356 78956894X REBAGLIATTI CRUZ ALFREDO

0902124 34022976L RODRIGUEZ MONTUFO MARIA MIRIAM

0867022 45750496T SALAZAR BARRUL PAMELA

1100854 30695802W TORAL ARGOTI EDUARDO

0905208 78936520Z URRUTIA,DE BARANGUAN GONZAGA

Diligencia de embargo de sueldos, salarios y pensiones

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

0718952 44135133L ALONSO ARTOLA BORJA

0803857 78945730R ALONSO FUENTE,DE LA ADRIANA

1202336 78995020W BARBERO PEREZ YOANA

0865246 29031800G BERMUDEZ COUCEIRO DAMASO

0868281 45677215C CARRILLO GARCIA CARLOS

0808532 44256450B CORDOBA FERNANDEZ MARIANA

1104182 45754235J CORTES MARTINEZ AURORA

0704811 45663946E GABARRI CORTES ISIDRO

0604398 45665585M GABARRI VALLEJO GABRIEL

1006078 30612668J GARCIA DIAZ MARIA JOSEFA

1158486 44619589A GARCIANDIA REPARAZ ASIER

0910447 30661242B GASTELU-ITURRI ARTECHE IBON

0909188 79052811V HERRERA RAMIREZ RUBEN DARIO

0811889 78941107R IGLESIAS PIQUERO OMAR

0912440 30681533Q LINACERO ASCOLIZAGA JAVIER

0910649 78942086Z LOPEZ DOLORES LARA

1007443 36578010Y LOZANO ECHEVARRIA MAITE

1162096 78955105S MERINO BARBOSA SANTIAGO HENRIQUE

1102356 78956894X REBAGLIATTI CRUZ ALFREDO

0902124 34022976L RODRIGUEZ MONTUFO MARIA MIRIAM

0867022 45750496T SALAZAR BARRUL PAMELA

1100854 30695802W TORAL ARGOTI EDUARDO

0905208 78936520Z URRUTIA,DE BARANGUAN GONZAGA

Bizkaiko Foru Ogasunaren bahitura-eginbidea

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

1302578 78913434C ARANA ERHARDT JORGE

1260047 15381548E AREITIO GARATAONAINDIA JUAN LUIS

1250142 16041267D BILBAO MOTAGOITICOA FRANCISCO

1553634 14931424P BREA PEDREIRA MANUEL

0704348 30662762J COSME SAN CRISTOBAL MARTA

1005893 14930008H DIARCE GARCIA ALFREDO

1551901 72584803T ESCOBAL VENTOSA GORKA

1206378 14918922H FERNANDEZ GARCIA JAVIER

0704771 78877390V FIZ CASTRO VICTORIA MARIA

1501252 78902054W GONZALEZ SANTIAGO IVAN

1302969 78882549R HORNERO ALBERDI JOSE LUIS

0200589 30647448V JARAIZ GONZALEZ JUAN ANTONIO

1501283 78919318Q JIMENEZ JIMENEZ DIEGO

0906030 14609046K LETE VIGUERA JOSUNE

1406379 30650124W LORENZO CIVICOS GERMAN

0505688 30656199M MENDEZ GALAN IDOYA

1600884 78893874X PEÑA NOGUEIRAS ALFREDO

1556823 73203779T PLAZA ZARAGOZA EDER

0416155 78937581V PRIETA,DE LA MONTILLA SABINO RUBEN

1552168 79171118N REVELO MOLINA EDWIN ANDRES

1352896 45677026S RODRIGUEZ SALDAÑA CARLOS

1503424 16052697P SALOR VIVAS FERNANDO

1306918 43558682V SANCHEZ DE LEON DELGADO RUBEN

1165421 X8993262D SANCHEZ ZAMBRANO GERARDO JAVIER

0607300 14259631E SANTAMARIA MORENO JORGE

1400671 30576436Y TELLERIA GARMENDIA FRANCISCO JAVIER

1251610 78887352C ZUBIBARAY INZUNZA IRATXE

Diligencia de embargo de Hacienda Foral de Bizkaia

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1302578 78913434C ARANA ERHARDT JORGE

1260047 15381548E AREITIO GARATAONAINDIA JUAN LUIS

1250142 16041267D BILBAO MOTAGOITICOA FRANCISCO

1553634 14931424P BREA PEDREIRA MANUEL

0704348 30662762J COSME SAN CRISTOBAL MARTA

1005893 14930008H DIARCE GARCIA ALFREDO

1551901 72584803T ESCOBAL VENTOSA GORKA

1206378 14918922H FERNANDEZ GARCIA JAVIER

0704771 78877390V FIZ CASTRO VICTORIA MARIA

1501252 78902054W GONZALEZ SANTIAGO IVAN

1302969 78882549R HORNERO ALBERDI JOSE LUIS

0200589 30647448V JARAIZ GONZALEZ JUAN ANTONIO

1501283 78919318Q JIMENEZ JIMENEZ DIEGO

0906030 14609046K LETE VIGUERA JOSUNE

1406379 30650124W LORENZO CIVICOS GERMAN

0505688 30656199M MENDEZ GALAN IDOYA

1600884 78893874X PEÑA NOGUEIRAS ALFREDO

1556823 73203779T PLAZA ZARAGOZA EDER

0416155 78937581V PRIETA,DE LA MONTILLA SABINO RUBEN

1552168 79171118N REVELO MOLINA EDWIN ANDRES

1352896 45677026S RODRIGUEZ SALDAÑA CARLOS

1503424 16052697P SALOR VIVAS FERNANDO

1306918 43558682V SANCHEZ DE LEON DELGADO RUBEN

1165421 X8993262D SANCHEZ ZAMBRANO GERARDO JAVIER

0607300 14259631E SANTAMARIA MORENO JORGE

1400671 30576436Y TELLERIA GARMENDIA FRANCISCO JAVIER

1251610 78887352C ZUBIBARAY INZUNZA IRATXE

Higiezinak bahitura-eginbididea

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

1355612 30558542Y AGUIRRE IZAGUIRRE JOSE LUIS

1355714 14944893E ANDRES VILLANUEVA JOSE ANTONIO

1355308 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN

1350442 09666137L CAMPS ANGULO ENRIQUE

1009504 78884514B CORREA GOMEZ ANA BELEN

1302803 14886533J CORTES SALGUERA MARIA CARMEN

1354147 B95374328 CROMENSONI, S.L.

0411725 G48151120 EDIFICIO RESIDENCIAL ENSANCHE

1158250 12234152S ESCUDERO FERRERUELA JOSE

1351855 78900250S ETXEPARE ETXEPARE JON ANDER

Diligencia de embargo de inmuebles

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1355612 30558542Y AGUIRRE IZAGUIRRE JOSE LUIS

1355714 14944893E ANDRES VILLANUEVA JOSE ANTONIO

1355308 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN

1350442 09666137L CAMPS ANGULO ENRIQUE

1009504 78884514B CORREA GOMEZ ANA BELEN

1302803 14886533J CORTES SALGUERA MARIA CARMEN

1354147 B95374328 CROMENSONI, S.L.

0411725 G48151120 EDIFICIO RESIDENCIAL ENSANCHE

1158250 12234152S ESCUDERO FERRERUELA JOSE

1351855 78900250S ETXEPARE ETXEPARE JON ANDER

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14102 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

1202505 30602622H FERNANDEZ ROMERO ROBERTO

1352083 11912683V GONZALEZ IBARRONDO FRANCISCO JAVIER

1310552 78944097R LLANO CAMACHO BEGOÑA

1352375 14215150T LOPEZ LOPEZ ALBERTO

1155487 50043707P LOPEZ ROJAS ANA MARIA

1401477 30649151H MORQUECHO BLANCO,DEL LUIS

1061307 14241500S PEREZ ROMERO FERNANDO

1353727 11962881Y SALAZAR FERRERUELA MARIA BELEN

1105069 78909662C SANZ BECEIRO ALEXANDER

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1202505 30602622H FERNANDEZ ROMERO ROBERTO

1352083 11912683V GONZALEZ IBARRONDO FRANCISCO JAVIER

1310552 78944097R LLANO CAMACHO BEGOÑA

1352375 14215150T LOPEZ LOPEZ ALBERTO

1155487 50043707P LOPEZ ROJAS ANA MARIA

1401477 30649151H MORQUECHO BLANCO,DEL LUIS

1061307 14241500S PEREZ ROMERO FERNANDO

1353727 11962881Y SALAZAR FERRERUELA MARIA BELEN

1105069 78909662C SANZ BECEIRO ALEXANDER

Kontu korronteen bahitura-eginbidea

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

1651450 16069571T ACHALANDABASO MARQUINA UNAI

1601176 30665835G AGUINAGA TORO ALEJANDRO

1555387 78867657J AGUIRRE ECHEVARRIA MARIA DEL CARMEN

1651464 30633058W AHEDO LUJA OLATZ

1554132 15869379T AIZPURU ZUBITUR IGNACIO

1650060 14939572Z AMANTEGUI GOICOECHEA ESPERANZA

0904295 79176956P ANDEME NGUEMA RAQUEL

1554167 78881723A ANDONEGUI ALTONAGA JON ANDER

1153279 30646844B ARNIZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA

1507003 14257874J ARRABAL GOMEZ INES

1400150 46647209N ASENSI DIAZ JORGE

1601979 30687184D ATIENZA MOVILLA KOLDOBIKA

1601256 B95604609 AUMA MOTOR 2010, S.L.

0911464 13920654L BARRUTIETA CASTIELLO MARIA AMAYA

1502355 14905306H BELLO FABAL MARIA

1557652 X8462485A BELMAATI MOUHCINE

1200072 22744920J BELTRAN MARTIN MIGUEL OSCAR

1600152 X9633239B BIDJA EVARARD VERONIQUE SYLVIE

1651544 22754838H BLAZQUEZ RUIZ JOSE LUIS

1651549 30620109W BORJA JIMENEZ MIGUEL

0901397 14264488A CALVO PANDO JOSE MANUEL

1504740 14259906K CAMARA YAQUE JOSE RAMON

1251864 78087803C CAMPOS GASA DANIEL

1551011 X8254904C CANARIO PEREZ WILLY JOSE

1507994 79005005M CANO FLORES MARIA JULIETA

1650241 45627209Q CANTABRANA MADRID ASIER

1208174 14876446T CARRACEDO RODRIGUEZ PEDRO LUIS

1650266 45677089D CASTILLO MONASTERIO ZURIÑE

1602307 15984219R CASTRILLO CAMPO, DEL JOSE ANGEL

0604102 15421904J CASTRO FERNANDEZ ANTONIA

1650267 11928591D CASTRO LORENZO MARIA DEL MAR

1601357 H48677587 CDAD PROP CARRETERA LARRASQUITU N 20 DE

1405671 H95724241 CDAD. PROP. ESTRADA MASUSTEGUI, 100

1601370 30606773Y CHAVES GONZALEZ JOSE FRANCISCO

1505575 X0321825D CHEN YONG HUA

1001947 30663581G CORRAL LODEIRO FELIX

0708482 78881456N CORTES VARGAS PEDRO

1208357 79231597R DIAZ BARRERA TOMAS ORLANDO

1161363 30622453T DIAZ FERNANDEZ JOSE RAMON

1267084 16029598R DIAZ IRAETA JUAN ANTONIO

1260264 11910042K DOMINGUEZ BILBAO JOSE ANTONIO

1600330 X3499606H DURAZNO DOMINGUEZ MARIA DOLORES

0665596 14946375D ECHEVARRIA ECHEVARRIA ANGEL

1556306 78922865K ECHEVARRIA MANZANARES SONIA

1107291 30618366F ECHEVARRIA UGARTEMENDIA IGNACIO

1150426 78900901E EGUIRAUN SENA JUANA CRISTINA

1062786 20173227L ESTEBANEZ ANGULO CARLOS

1101881 X3200944B ESTRADA TURRO JOEL

1602008 B95370110 EUSKALESTETIKA 2005, S.L.

0865698 30611709C EXPOSITO VIÑA MARIA DOLORES

1108341 72406572L FERNANDEZ ANGULO CRISTIAN

1650442 14567483L FERNANDEZ AZUAGA ISIDRO

1354319 20180694B FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA TAMARA

1602322 14882897B FERRER CEREIJO JUAN JOSE

1202509 X3263080R FLOREZ CANO LAURA JULIETH

1158367 A48645774 FONOR EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

1651708 14946279M FRAILE URBINA PEDRO M

1557819 22735802A FREIJE BARON GUSTAVO

0704812 45752653H GABARRI GARCIA AROA

1408698 45627790E GABARRI MUZA VALENTIN

1108404 14251613P GARCIA ALDAMA JUAN ANTONIO

0208105 20223085J GARCIA CAMPOS ALFONSO

1202524 14569064J GARCIA CRUZ LORENZO

1557843 30695667M GARCIA LOZANO RICARDO

1503046 30620309H GARCIA PALOS RICARDO

1105999 14259929K GIMENO GOMEZ MARTA MARIA

1252247 72011687K GOMEZ VALLEJO PABLO

0965400 78945869W HERMIDA DE JUANE JUAN CARLOS

0912278 14609811G HERNANDEZ AMARO CANDIDO

1262049 16055920B HERNANDEZ RIVERO ARTURO

1263699 02271264Z HIDALGO DURAN FERNANDO

1602001 14583411P HOYO,DEL MORO MARIA ESTHER

1556450 72311612A IMATZ ZARANDONA NAIARA

1408844 30639279J IRULEGUI CORTAZAR AITOR

0912364 78918046D JIMENEZ CORTES SARA

1507408 X6762959Q JOHN WILLIAMS MAYOR

Diligencia de embargo de cuentas corrientes

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1651450 16069571T ACHALANDABASO MARQUINA UNAI

1601176 30665835G AGUINAGA TORO ALEJANDRO

1555387 78867657J AGUIRRE ECHEVARRIA MARIA DEL CARMEN

1651464 30633058W AHEDO LUJA OLATZ

1554132 15869379T AIZPURU ZUBITUR IGNACIO

1650060 14939572Z AMANTEGUI GOICOECHEA ESPERANZA

0904295 79176956P ANDEME NGUEMA RAQUEL

1554167 78881723A ANDONEGUI ALTONAGA JON ANDER

1153279 30646844B ARNIZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA

1507003 14257874J ARRABAL GOMEZ INES

1400150 46647209N ASENSI DIAZ JORGE

1601979 30687184D ATIENZA MOVILLA KOLDOBIKA

1601256 B95604609 AUMA MOTOR 2010, S.L.

0911464 13920654L BARRUTIETA CASTIELLO MARIA AMAYA

1502355 14905306H BELLO FABAL MARIA

1557652 X8462485A BELMAATI MOUHCINE

1200072 22744920J BELTRAN MARTIN MIGUEL OSCAR

1600152 X9633239B BIDJA EVARARD VERONIQUE SYLVIE

1651544 22754838H BLAZQUEZ RUIZ JOSE LUIS

1651549 30620109W BORJA JIMENEZ MIGUEL

0901397 14264488A CALVO PANDO JOSE MANUEL

1504740 14259906K CAMARA YAQUE JOSE RAMON

1251864 78087803C CAMPOS GASA DANIEL

1551011 X8254904C CANARIO PEREZ WILLY JOSE

1507994 79005005M CANO FLORES MARIA JULIETA

1650241 45627209Q CANTABRANA MADRID ASIER

1208174 14876446T CARRACEDO RODRIGUEZ PEDRO LUIS

1650266 45677089D CASTILLO MONASTERIO ZURIÑE

1602307 15984219R CASTRILLO CAMPO, DEL JOSE ANGEL

0604102 15421904J CASTRO FERNANDEZ ANTONIA

1650267 11928591D CASTRO LORENZO MARIA DEL MAR

1601357 H48677587 CDAD PROP CARRETERA LARRASQUITU N 20 DE

1405671 H95724241 CDAD. PROP. ESTRADA MASUSTEGUI, 100

1601370 30606773Y CHAVES GONZALEZ JOSE FRANCISCO

1505575 X0321825D CHEN YONG HUA

1001947 30663581G CORRAL LODEIRO FELIX

0708482 78881456N CORTES VARGAS PEDRO

1208357 79231597R DIAZ BARRERA TOMAS ORLANDO

1161363 30622453T DIAZ FERNANDEZ JOSE RAMON

1267084 16029598R DIAZ IRAETA JUAN ANTONIO

1260264 11910042K DOMINGUEZ BILBAO JOSE ANTONIO

1600330 X3499606H DURAZNO DOMINGUEZ MARIA DOLORES

0665596 14946375D ECHEVARRIA ECHEVARRIA ANGEL

1556306 78922865K ECHEVARRIA MANZANARES SONIA

1107291 30618366F ECHEVARRIA UGARTEMENDIA IGNACIO

1150426 78900901E EGUIRAUN SENA JUANA CRISTINA

1062786 20173227L ESTEBANEZ ANGULO CARLOS

1101881 X3200944B ESTRADA TURRO JOEL

1602008 B95370110 EUSKALESTETIKA 2005, S.L.

0865698 30611709C EXPOSITO VIÑA MARIA DOLORES

1108341 72406572L FERNANDEZ ANGULO CRISTIAN

1650442 14567483L FERNANDEZ AZUAGA ISIDRO

1354319 20180694B FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA TAMARA

1602322 14882897B FERRER CEREIJO JUAN JOSE

1202509 X3263080R FLOREZ CANO LAURA JULIETH

1158367 A48645774 FONOR EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

1651708 14946279M FRAILE URBINA PEDRO M

1557819 22735802A FREIJE BARON GUSTAVO

0704812 45752653H GABARRI GARCIA AROA

1408698 45627790E GABARRI MUZA VALENTIN

1108404 14251613P GARCIA ALDAMA JUAN ANTONIO

0208105 20223085J GARCIA CAMPOS ALFONSO

1202524 14569064J GARCIA CRUZ LORENZO

1557843 30695667M GARCIA LOZANO RICARDO

1503046 30620309H GARCIA PALOS RICARDO

1105999 14259929K GIMENO GOMEZ MARTA MARIA

1252247 72011687K GOMEZ VALLEJO PABLO

0965400 78945869W HERMIDA DE JUANE JUAN CARLOS

0912278 14609811G HERNANDEZ AMARO CANDIDO

1262049 16055920B HERNANDEZ RIVERO ARTURO

1263699 02271264Z HIDALGO DURAN FERNANDO

1602001 14583411P HOYO,DEL MORO MARIA ESTHER

1556450 72311612A IMATZ ZARANDONA NAIARA

1408844 30639279J IRULEGUI CORTAZAR AITOR

0912364 78918046D JIMENEZ CORTES SARA

1507408 X6762959Q JOHN WILLIAMS MAYOR

cve: BAO-BOB-2016a127


BAO. 127. zk. 2016, uztailak 5. Asteartea — 14103 — BOB núm. 127. Martes, 5 de julio de 2016

Ordaingiria NAN / IFK Zergadunaren izen deiturak

1507413 B95695409 KEPA GAMBOA GARRO, S.L.

1458444 79051833M KISOKA LUYEYE FERDINAND

1650747 30579802Z LARRAURI DE TERAN IÑIGO CARMELO

0806568 30685659W LARREA MEDINA DIEGO

1163715 22727216L LIZUNDIA BUSTAMANTE MARINO IVAN

1356968 51095354A LOPELOPEZ DE LOS MOZ RODRIGUEZ FERNANDO

1651861 22733563H LOPEZ MATABUENA JOSE MA

1361213 78911176Q MANZANARES VALDES JOSE ANTONIO

1602054 46850082W MARBAN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

1504983 X2609478J MAROUF ROUBA HAOUARI

1601663 09528149P MARTINEZ BERGANTIÑOS JOSE MARIA

1506213 78903446Z MARTIN-SANZ ORTEGA ANGEL

1556556 06267294R MEDRANO CASAS LOREA

1360152 72093856B MERINO MAR JOSE ANDRES

1652543 16041356Y MIGUEL AVECILLA JAVIER

0774245 11928218G MIGUEL RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

1558041 X5827259W MILAC MARIANA

1558056 72402069R MORENO MUÑOZ ZULEMA

1102236 30663259G MOUELI MENDIVIL FATIMA

1406558 78889049S MOURIN DOMINGUEZ JOSE ANDRES

1601710 78900455J MUÑOZ CAMPO IVAN

1357365 X4851202L OSORIO CASTRILLON FRANCISCO

1000482 30608236C PARDO SANTIAGO JORGE

0710539 14266568J PENAS REVELO ROBERTO

1503332 14492615Q PEREZ DE ARRILUCEA AGUIRRE FERNANDO

1602077 14545787N PEREZ ANTON ANGEL JOSE

1504362 78893357E PEREZ BERMEJO JOSE IGNACIO

1111253 X8028552B QUINTINO FELIX ADALGIZA

1109254 30656614Y RAMIREZ SILVA ROCIO

1263865 16064320Q REIG GUREA JAVIER

1358957 78896356P REYES VIZUETE JONATHAN

1352866 X3669917Z ROCHA CARVALHO,DE LILIAN

1556674 14235250K RODENAS FERNANDEZ JUAN CARLOS

1005352 78937831Z RODERO DIAZ PABLO

1507680 14264090L RODRIGUEZ SEIJAS IAGO

1556693 50446695J RUBIO BERGON BRIGIDA

1602094 30569420M RUIZ DE LOIZAGA VALPUESTA MARIA VICTORIA

1601830 30672260N RUIZ BLANCO MONICA

1502643 14261311T RUIZ URRUTIA JOSE JAVIER

1409173 78907295E SAEZ ARRUZAS NAIARA

1602097 14257446E SAGASTI MATA ALBERTO

1556705 X3490413W SAIZ MANRIQUE ANA JOSE

1652052 45625734J SALCEDO FERNANDEZ MIKELDI

1301342 X7562882E SANCHEZ OVIEDO SERGIO DAVIRD

1409218 X3754120Z SEPULVEDA AMEZQUITA GERARDO ANTONIO

1507768 79132781Q SOTO AMELINES JOHN JAIRO

1506728 Y1195682H TABARY MOLE SHARON YSABEL

1503492 76262944G TORRES GOMEZ ARITZ

1602109 14610262H TOYOS JUAREZ AITOR

1361470 31177441K TRAVERSO SANTANA MANUEL

1652106 78885736Z UGARTECHEA URANDURRAGA CARLOS JUAN

1555003 11929859N UNZUETA GARMENDIA KOLDOBIKA IÑAKI

1601909 30674619W VACAS CORTADI ALVARO

1204052 X3820426B VALENCIA VALLECILLA DIANA MARCELA

1266690 30645749C VILA ROUCO JOSE LUIS

1258342 14233951X VILLANUEVA ESPAÑA JUAN MANUEL

1651392 12388843P VILLAR PEREZ SUSANA

0407076 30602213T VIÑALS BLANCO FRANCISCO JAVIER

1105030 78882813N ZULUETA TARAMONA OSCAR

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1507413 B95695409 KEPA GAMBOA GARRO, S.L.

1458444 79051833M KISOKA LUYEYE FERDINAND

1650747 30579802Z LARRAURI DE TERAN IÑIGO CARMELO

0806568 30685659W LARREA MEDINA DIEGO

1163715 22727216L LIZUNDIA BUSTAMANTE MARINO IVAN

1356968 51095354A LOPELOPEZ DE LOS MOZ RODRIGUEZ FERNANDO

1651861 22733563H LOPEZ MATABUENA JOSE MA

1361213 78911176Q MANZANARES VALDES JOSE ANTONIO

1602054 46850082W MARBAN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

1504983 X2609478J MAROUF ROUBA HAOUARI

1601663 09528149P MARTINEZ BERGANTIÑOS JOSE MARIA

1506213 78903446Z MARTIN-SANZ ORTEGA ANGEL

1556556 06267294R MEDRANO CASAS LOREA

1360152 72093856B MERINO MAR JOSE ANDRES

1652543 16041356Y MIGUEL AVECILLA JAVIER

0774245 11928218G MIGUEL RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

1558041 X5827259W MILAC MARIANA

1558056 72402069R MORENO MUÑOZ ZULEMA

1102236 30663259G MOUELI MENDIVIL FATIMA

1406558 78889049S MOURIN DOMINGUEZ JOSE ANDRES

1601710 78900455J MUÑOZ CAMPO IVAN

1357365 X4851202L OSORIO CASTRILLON FRANCISCO

1000482 30608236C PARDO SANTIAGO JORGE

0710539 14266568J PENAS REVELO ROBERTO

1503332 14492615Q PEREZ DE ARRILUCEA AGUIRRE FERNANDO

1602077 14545787N PEREZ ANTON ANGEL JOSE

1504362 78893357E PEREZ BERMEJO JOSE IGNACIO

1111253 X8028552B QUINTINO FELIX ADALGIZA

1109254 30656614Y RAMIREZ SILVA ROCIO

1263865 16064320Q REIG GUREA JAVIER

1358957 78896356P REYES VIZUETE JONATHAN

1352866 X3669917Z ROCHA CARVALHO,DE LILIAN

1556674 14235250K RODENAS FERNANDEZ JUAN CARLOS

1005352 78937831Z RODERO DIAZ PABLO

1507680 14264090L RODRIGUEZ SEIJAS IAGO

1556693 50446695J RUBIO BERGON BRIGIDA

1602094 30569420M RUIZ DE LOIZAGA VALPUESTA MARIA VICTORIA

1601830 30672260N RUIZ BLANCO MONICA

1502643 14261311T RUIZ URRUTIA JOSE JAVIER

1409173 78907295E SAEZ ARRUZAS NAIARA

1602097 14257446E SAGASTI MATA ALBERTO

1556705 X3490413W SAIZ MANRIQUE ANA JOSE

1652052 45625734J SALCEDO FERNANDEZ MIKELDI

1301342 X7562882E SANCHEZ OVIEDO SERGIO DAVIRD

1409218 X3754120Z SEPULVEDA AMEZQUITA GERARDO ANTONIO

1507768 79132781Q SOTO AMELINES JOHN JAIRO

1506728 Y1195682H TABARY MOLE SHARON YSABEL

1503492 76262944G TORRES GOMEZ ARITZ

1602109 14610262H TOYOS JUAREZ AITOR

1361470 31177441K TRAVERSO SANTANA MANUEL

1652106 78885736Z UGARTECHEA URANDURRAGA CARLOS JUAN

1555003 11929859N UNZUETA GARMENDIA KOLDOBIKA IÑAKI

1601909 30674619W VACAS CORTADI ALVARO

1204052 X3820426B VALENCIA VALLECILLA DIANA MARCELA

1266690 30645749C VILA ROUCO JOSE LUIS

1258342 14233951X VILLANUEVA ESPAÑA JUAN MANUEL

1651392 12388843P VILLAR PEREZ SUSANA

0407076 30602213T VIÑALS BLANCO FRANCISCO JAVIER

1105030 78882813N ZULUETA TARAMONA OSCAR

Ondasun-eskariaren eginbidea

Espedientea NAN/IFK Zergadunaren izen deiturak

1264556 X6508365D ALAOUI HASSAN

0408305 11675120K ALONSO GONZALEZ MARIA

9817431 78899317W AMAYA JIMENEZ IGNACIO

0603843 14262909B AMAYA SILVA ARGENTINA

0904301 16581932J ANDRES MARIN MARIA

1003759 14873728L BARREIRO SUAREZ HORTENSIA

1100158 79124302R BARRUL GONZALEZ SHAKIRA

0714783 78916526F BENITO GUDIEL DAVID

1102632 Y1053799E BOCIOACA SILVIA

0714883 78922331Q BORJA GARCIA DAVID

0669471 B82221680 BUSTER COMPUTER, S.L.

1005803 X5450132Y CHAARA ABDELAZIZ

0911897 13049223N DOMINGO BROTONS JESUS

0901589 G48505556 ELGERA KULTUR ELKARTEA

0600838 45621125G ESPINOSA MATAS JESUS

0815542 14408326E EZCURDIA ZUFIAURRE JUAN

0704775 X2916642N FOFANA ALIKALY

0662286 71284348B GARCIA BERRIO MARIA VANESA

0601066 14413394F GARRASTACHU VIVANCO MARIA LUISA

0705008 79001549E GIRALDO RAMIREZ GIOVANNY

0701436 X3801797N GODWIN BONIFACE

0908987 14791124P GOITIA ZUBIAUR JUAN ANTONIO

0721260 14265580Z GOMEZ CANO LORENA

1152761 14262240D GONZALEZ PALACIOS DAVID

0815906 20171775Q GRANADOS ISUSI ABRAHAM

0721866 30678375D JIMENEZ GABARRE YOLANDA

Diligencia de requerimiento de bienes

Expediente DNI/NIF Nombre del contribuyente

1264556 X6508365D ALAOUI HASSAN

0408305 11675120K ALONSO GONZALEZ MARIA

9817431 78899317W AMAYA JIMENEZ IGNACIO

0603843 14262909B AMAYA SILVA ARGENTINA

0904301 16581932J ANDRES MARIN MARIA

1003759 14873728L BARREIRO SUAREZ HORTENSIA

1100158 79124302R BARRUL GONZALEZ SHAKIRA

0714783 78916526F BENITO GUDIEL DAVID

1102632 Y1053799E BOCIOACA SILVIA

0714883 78922331Q BORJA GARCIA DAVID

0669471 B82221680 BUSTER COMPUTER, S.L.

1005803 X5450132Y CHAARA ABDELAZIZ

0911897 13049223N DOMINGO BROTONS JESUS

0901589 G48505556 ELGERA KULTUR ELKARTEA

0600838 45621125G ESPINOSA MATAS JESUS

0815542 14408326E EZCURDIA ZUFIAURRE JUAN

0704775 X2916642N FOFANA ALIKALY

0662286 71284348B GARCIA BERRIO MARIA VANESA

0601066 14413394F GARRASTACHU VIVANCO MARIA