Views
7 months ago

2004 Grafcet

MEEI • Sincronizar, na

MEEI • Sincronizar, na medida do posible, o paso dun estado de reposo de todas as secuencias concurrentes. D. Saltos condicionais. Caso particular de diverxencia O onde a acción de control se salta algunhas etapas concatenadas nunha estructura serie se se valida un evento determinado. E. Repeticións Caso particular de diverxencia O na que existe un camiño que conecta unha etapa con outra que a precede nunha estructura serie. O sentido do camiño (ascendente) debe sinalarse explícitamente mediante unha punta de flecha. 1.4. Reglas de evolución. As reglas de evolución do Grafcet describen a dinámica do automatismo modelado. Recóllense a continuación as fundamentais: • Regla de inicio o O arranque do sistema supón a activación de tódalas etapas iniciais e só destas. • Regla de evolución dunha transición o Unha transición franqueable debe ser inmediatamente franqueada. Unha transición é franqueable cando está validada e a súa receptividade asociada se verifica. • Regla de evolución das etapas activas o O franqueo dunha transición supón a activación simultánea de tódalas etapas inmediatamente posteriores e a desactivación simultánea de tódalas etapas inmediatamente anteriores. • Regla de franqueo simultáneo o Tódalas transicións franqueables se franquearán inmediata e simultaneamente. Páxina 10 de 20

MEEI • Regra de prioridade de etapa activa o Se a evolución dun Grafcet implica a activación e desactivación simultánea dunha etapa, esta deberá permanecer sempre activa. • Cando o franqueo dunha transición conleva á activación simultanea de varias etapas, as secuencias ás que pertencen evolucionarán posteriormente de xeito independente. 1.5. Exemplo: Implementación dun Grafcet. Plasmaremos a elaboración dun GRAFCET co seguinte exemplo: A máquina do diagrama A realiza dous taladros nunha peza: • O cilindro 1.0 serve para suxeitar a peza. • O cilindro 2.0 sube e baixa o taladro. • O cilindro 3.0 move a mesa á segunda posición de taladrado. • O cilindro 1.0 expulsa a peza. Páxina 11 de 20

Novedades Trix 2004 - Railwaymania.com
Boletim - Julho 2004 - CGTEE
Relatório Anual 2004 - Telefonica
B.Mensal BCE - junho 2004
Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Ciclo 2004-2014
Treinamento Olímpico 2004
Relatório de Actividades 2004 - FEC